התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: מועדי ההיבחנות לאוכלוסיות מיוחדות

הוראת קבע מס' 0009 - החלפה

תאריך פרסום: ט"ז בחשון תשע"ז, 17 בנובמבר 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 17.11.2016
מטרת חוזר זה להתאים לאוכלוסיות מיוחדות את פריסת מועדי ההיבחנות המיושמים בכל החטיבות העליונות בהתאם למדיניות הלמידה המשמעותית שהוסדרה בחוזר המנכ"ל הוראות קבע עד/7(ד), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום". לשם כך הוגדרו בחוזר כמה קבוצות של אוכלוסיות מיוחדות: עולים חדשים, תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי הספר רגילים במסגרת תכנית השילוב לתלמידים בעלי לקות ששכיחותה באוכלוסייה נמוכה (בהקצאה דיפרנציאלית), תלמידים בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך הרגיל, תלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד, תלמידי כיתות מב"ר, תלמידי כיתות אתגר, תלמידי מפת"נים ומח"טים, תלמידי כיתות טו"ב (טכנאים ובגרות), תלמידי תכנית היל"ה ותלמידים מחוננים ומצטיינים. לקבוצות אלה יתאפשר מועד היבחנות התואם את צורכיהן. חוזר זה מבטל את חוזר עד/12(א), סעיף 3.1-49 באותו נושא.
חוזר זה מרחיב את תחומי האוטונומיה של בתי הספר שפורטו בחוזר הקודם ומאפשר להם לבנות תכנית היבחנות מותאמת לנטיותיהם השונות של התלמידים בעלי הצרכים המגוונים, ויחד עם זאת מגדיר קריטריונים ברורים ואחידים המגבילים את ההחרגה.

   02 - 5603259
   dasibe@education.gov.il
תלמידי החטיבה העליונה בכל מערכת החינוך, ובכלל זה נבחנים אקסטרניים

 

1.   מבוא

1.1.         הרקע

בשנת הלימודים התשע"ד פורסם חוזר הוראות הקבע עד/7(ד), סעיף

1.3-47, שהתווה את מבנה הלימודים בבתי הספר העל-יסודייםבראייה חינוכית ולימודית כוללת, עיצב את דרכי ההערכה ואת מבנה ההיבחנות ופירט את הדרישות לתעודות הסיום במערכת החינוך.

חוזר זה בא להרחיב את תחומי האוטונומיה של בתי הספר ולאפשר להם לבנות תכנית היבחנות מותאמת לנטיותיהם השונות של התלמידים בעלי הצרכים המגוונים ויחד עם זאת להגדיר קריטריונים ברורים ואחידים המגבילים את ההחרגה, תוך שמירה על התשתית הארגונית שתאפשר זמן ללמידה חווייתית, מעמיקה ומשמעותית ולרכישת המיומנויות הנדרשות לחיים במאה ה-21.

חוזר זה מתייחס לתלמידים שהחלו את כיתה י' בשנת הלימודים התשע"ה ואילך.

1.2.         המשנה החינוכית

העולם הפילוסופי-ערכי המלווה את מערכת החינוך בכלל ואת המדיניות ללמידה משמעותית בפרט מושתת על התפיסה ההומניסטית שביסודה ערכים של כבוד האדם, חירותו וחופש הביטוי שלו, תוך הבנה כי בני האדם אינם זהים ולכל אחד מהם צרכים ורצונות שונים.

המדיניות ללמידה משמעותית מבקשת להתאים את הלמידה ללומד - לגילו, למינו, לתרבותו, לכישוריו ולנטיות לבו - ומניחה כי חוויית הלמידה המשמעותית תבוא לידי ביטוי בדרכים שונות אצל אנשים שונים. לפיכך יש חשיבות ערכית ופדגוגית לאפשר גמישות והתאמה במועדי ההיבחנות לצורכיהם של לומדים מסוימים.

משרד החינוך שם לו למטרה לפתח מערך מסלולים ואפשרויות שיאפשר לכל בוגר למצות את יכולותיו ולהפיק משמעות מרבית מלימודיו בבית הספר.

הימצאותם של תלמידים שלהם מגוון צרכים בבתי הספר מחייבת לייצר פתרונות מגוונים לתכנית ההיבחנות המיועדת לכלל.  

מטרות תכנית ההיבחנות המחריגה אוכלוסיות מיוחדות הן:

א.לסייע לכל תלמיד להתפתח לכדי מימוש של יכולותיו ונטיותיו

ב. לעודד ראייה מערכתית של צורכי הפרט ולשפר את העיקרון החינוכי העומד מאחורי התפיסה של "האחר הוא האני"

ג.לאפשר לבתי הספר גמישות בסיוע לאוכלוסיות המיוחדות למצות את יכולותיהן על ידי מתן הזדמנות להיבחנות במועד נוסף.

2.   האוכלוסיות המיוחדות

2.1.         כללי

בחטיבות העליונות בארץ יש כמה קבוצות של אוכלוסיות מיוחדות שיש לאפשר להן התנהלות שונה מזו המיושמת בכלל המערכת. לכל אחת מהקבוצות צרכים שונים עקב סיבות מגוונות שבגינן יש לאפשר להן התאמות שונות במסגרת תכנית ההיבחנות בחטיבה העליונה. להלן מובא פירוט של אוכלוסיות אלו.

2.2.         תלמידי החינוך המיוחד

2.2.1א.תלמידים בעלי  לקות ששכיחותה באוכלוסייה נמוכה  -

שיתוק מוחין ונכויות פיזיות קשות, אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור בינוני), הפרעות נפשיות, תסמונות/מחלות נדירות, ליקויי שמיעה וחירשות, ליקויי ראייה ועיוורון - הלומדים בכיתות רגילות בחטיבות עליונות (בתכנית השילוב - הקצאה דיפרנציאלית)

ב.תלמידי החינוך המיוחד  הזכאים ללימודים בכיתות

לחינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך רגיל

ג.תלמידי החינוך המיוחד  הזכאים ללימודים בבתי ספר

לחינוך מיוחד.

2.2.2תלמידים אלו עברו ועדות מתוקף חוק, נמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחד ונקלטו במערכת החינוך כזכאים לשירותי חינוך מיוחד בהתאם לנהלים. פירוט נוסף אפשר למצוא בחוזר הוראות הקבע עד/5(א), סעיף 1.2-42, "יישום חוק החינוך המיוחד ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר עדכון". לתלמידים אלה יש זכויות המוקנות להם מתוקף חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

הערה: תלמידים בעלי לקות בשכיחות גבוהה, שאינה כלולה בהקצאה הדיפרנציאלית, אשר נמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחד בוועדת השילוב, הלומדים בכיתות הרגילות בחטיבות העליונות ולמדו בתכנית השילוב בחטיבת הביניים תלמידים אלה ייבחנו במועדי ההיבחנות של כיתתם.

2.3.         עולים חדשים

במטרה לסייע לקליטתם הנאותה של העולים בארץ ומתוך רצון להיענות לצורכי התלמידים העולים ולהתחשב בקשייהם הלימודיים החליט משרד החינוך לקבוע עבורם כללי היבחנות ייחודיים, כמפורט בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), סעיף 4.3-35.

חוזר זה מתייחס לתלמידים המוגדרים בחוזר הנ"ל כעולים חדשים.

2.4.         תלמידים הלומדים במפת"נים או במח"טים

2.4.1מפת"ן – מפעל תעסוקה לנוער – הוא מסגרת טיפולית חינוכית שיקומית המופעלת על ידי השירות לשיקום נוער במשרד הרווחה באמצעות הרשויות המקומיות ובשיתוף משרד החינוך.

2.4.2מח"ט (או מרכז חינוך או מרכז נוער) – מרכז חינוך טכנולוגי – הוא מרכז לימוד קטן לאוכלוסיות מוחלשות בפיקוח של משרד החינוך.

2.4.3המסגרות מפת"ן ומח"ט (וגם מרכז חינוך או מרכז נוער) מיועדות לקידום אוכלוסיות מוחלשות. כדי לסייע לתלמידים הלומדים בתכניות אלה להתגבר על הקשיים הלימודיים יש לרכז את הלמידה ואת ההיבחנות במקצועות מעטים ובפרקי זמן קצרים.

2.5.         תלמידי כיתות אתגר

תלמידים אלו לומדים בכיתות לקראת תעודת בגרות במגמה טכנולוגית (אתגר) המיועדות לתלמידים בסכנת נשירה ומעניקות מיומנויות הכרחיות לבוגרי מערכת החינוך לקראת המשך מוצלח במסלול חייהם.

תלמידים אלה זקוקים לעתים קרובות לתגמול מהיר על השקעתם ולחוויות הצלחה מיידיות, ולכן חשוב לרכז עבורם את הלמידה ואת ההיבחנות בפרקי זמן קצרים.

2.6.         תלמידי כיתות מב"ר (מעבר לבגרות רגילה)

תלמידים הלומדים בכיתות שהוגדרו ככיתות מב"ר הם בעלי פוטנציאל לימודי בלתי ממומש או תלמידים בעלי חסכים לימודיים ניכרים, שעל-פי החלטת המועצה הפדגוגית יש סיכוי לקדמם לקראת בחינות הבגרות.

2.7.         תלמידי תכנית היל"ה (השלמת יסוד ולימודי השכלה)

תכנית היל"ה פועלת במסגרת תחום קידום הנוער במינהל החברה והנוער במשרד החינוך, במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער. התכנית מיועדת לבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפורמלית, לצורך השלמת השכלתם.

2.8.         תלמידים אקסטרנים

נבחן אקסטרני הוא אחד מאלה:

  • תלמיד שלא סיים 12 שנות לימוד בבית הספר
  • תלמיד שסיים 12 שנות לימוד, אך לא נבחן כלל בבחינות הבגרות   
  • תלמיד שהמיר מסיבה כלשהי את תיק הנבחן שלו לאקסטרני
  • תלמיד הלומד במסגרת של משרד הכלכלה.

2.9.         תלמידי מסלול טו"ב (טכנאים ובגרות) 

תכנית טו"ב היא מסלול לימודים מכיתה ט' ועד כיתה י"ב שבסיומו הבוגרים זכאים לתואר טכנאי ולתעודת בגרות.  בוגרי תכנית זו יכולים להציג את מועמדותם ללימודי המשך לתואר הנדסאי.

תלמידי התכנית מאיצים את לימודיהם ומסיימים בסוף כיתה י"ב תכנית לימודים הנמשכת באופן רגיל שנה נוספת.

2.10.   תלמידים מחוננים ומצטיינים ("נבחנים צעירים")

2.10.1תלמיד מחונן: כל תלמיד הלומד בכיתת מחוננים המוכרת על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים, או שעבר מבחן התאמה מטעם משרד החינוך במכון שנבחר במכרז, והוא עומד בתוצאות הנדרשות.

2.10.2תלמיד מצטיין: תלמיד שעבר מבחן התאמה (מבחן מקביל למבחן פסיכומטרי) מטעם משרד החינוך במכון שנבחר במכרז.

2.10.3"נבחן צעיר": תלמיד הזכאי להיבחן בבחינות הבגרות במסלול "נבחן צעיר" בהתאם לתבחינים המצוינים בחוזר הוראות הקבע תשע/8(ב),  סעיף 1.5-1, סעיף קטן 4.4:

EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-5/HoraotKeva/K-2010-8b-1-5-1.htm.

2.10.4מערכת החינוך מקדמת הצטיינות ומצוינות ומאמינה כי מדיניות הלמידה המשמעותית תסייע לכך. תפקידה המרכזי של מערכת החינוך בכללותה הוא לסייע לכל תלמיד להתפתח לכדי מימוש של יכולותיו ושל נטיותיו. על כן חשוב לאפשר לקבוצת התלמידים המחוננים והמצטיינים המעוניינים בכך  האצה חלקית של מסלול הלימודים הן באופן קבוצתי והן כתלמידים יחידים.

התלמידים המחוננים והמצטיינים מוגדרים בחוזר הוראות הקבע  סז/3(א), סעיף 4.3-30, בהתאם למבחנים אובייקטיביים ואחידים.

חשוב לציין כי לא כל תלמיד מוכשר ובעל הישגים מצוינים, אשר מוגדר על ידי בית ספרו כתלמיד מצטיין, עונה על הקריטריונים של תלמיד מצטיין לצורך החרגתו ממסלול ההיבחנות הרגיל.

3.   מועדי ההיבחנות לאוכלוסיות מיוחדות

3.1.         כללי

לכל אחת מהקבוצות שהוגדרו ב-2 לעיל תתאפשר פריסת מועדי היבחנות המותאמת לצרכיה. מנהל בית הספר יבנה את תכנית ההיבחנות בהתאם לצורכי תלמידיו.

להלן טבלה המתארת את מועדי ההיבחנות:

3.2.         מועדי ההיבחנות

האוכלוסייה

ההחרגה בתכנית ההיבחנות

הערות

-תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בתכנית שילוב בעלי לקות בשכיחות נמוכה (בהקצאה דפרנציאלית) כמפורט ברשימה לעיל 

-תלמידי החינוך המיוחד הזכאים ללימודים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך הרגיל 

-תלמידי החינוך המיוחד הזכאים ללימודים בבתי ספר לחינוך מיוחד

יוכלו להיבחן החל ממועד חורף כיתה י"א בבחינות החובה ברמתן הבסיסית.

תלמידים בעלי לקות בשכיחות גבוהה (שאינה כלולה בהקצאה הדיפרנציאלית) שקיבלו זכאות לשירותי חינוך מיוחד בוועדת שילוב, הלומדים בכיתות הרגילות, ייבחנו על פי מועדי ההיבחנות של כיתתם.

תלמידי החינוך המיוחד שעפ גילם הכרונולוגי (תאריך הלידה) אמורים ללמוד בכיתה י"א, אך משובצים בכיתה י' לחינוך מיוחד רב- גילית בבתי ספר רגילים או בבתי ספר לחינוך מיוחד, וזו לפחות שנתם השנייה בלימודיהם בחטיבה העליונה

יוכלו להיבחן החל ממועד חורף כיתה י"א בבחינות החובה ברמתן הבסיסית.

 

עולים חדשים שהוכרו ככאלה על פי חוזר המנכ"ל בנושא

יוכלו להיבחן בבחינות בגרות החל ממועד חורף כיתה י"א בבחינות החובה ברמתן הבסיסית.

 

תלמידי מפת"נים ותלמידי כיתות אתגר, תלמידי מח"טים ומרכזי נוער

יוכלו להיבחן החל ממועד חורף י"א במקצועות החובה ברמתם הבסיסית.

 

תלמידי כיתות מב"ר

יוכלו להיבחן החל מחורף כיתה י"א במקצועות החובה ברמתם הבסיסית.

 

תלמידי כיתות טו"ב – טכנאים ובגרות

יוכלו להיבחן החל ממועד חורף כיתה י"א בבחינות החובה ברמתן הבסיסית.

תכנית טו"ב הוכרה כתכנית האצה, ותלמידיה יוכלו להיבחן במקצועות מתמטיקה ואנגלית עפ"י תכניות ההאצה (ראו חוזר מנכ"ל עד/12(ד))

תלמידים מחוננים ומצטיינים

יוכלו להיבחן עם קבוצות גיליות מבוגרות מהם. היתר זה להיבחנות מוקדמת הוא לפי הזכאות אישית של התלמיד.

 

תלמידים הלומדים בתכניות האצה לתלמידים שלא אותרו כמחוננים וכמצטיינים, ויחד עם זאת לומדים בכיתות או בתכניות מיוחדות, או בתכניות לתגבור לימודים ולצמצום פערים המיועדות לתלמידים בעלי פער לימודי.

בשני המקרים הכוונה לתכניות מוכרות המאושרות על ידי משרד החינוך כבר משנת הלימודים התש"ע לפחות.

יקבלו היתר להיבחן החל במועד חורף כיתה י"א במקצועות החובה.

מנהלי התכנית יוכלו להגיש בקשה להכרה כתכנית מיוחדת:

הגשת בקשות להיבחנות מוקדמת של תלמידים בתכניות האצה יש להגיש לוועדה הפועלת באגף למחוננים ולמצטיינים בשיתוף אגף החינוך העי"ס, על פי הנהלים המפורסמים באתר האגף למחוננים ולמצטיינים.  

 

תלמידי היל"ה ותלמידים אקסטרנים

יוכלו להיבחן בכל מועד בחינות החל מגיל 16 וחודשיים

 

4.   אבני דרך ליישום

4.1תלמידים הזכאים להאצה –  מחוננים ומצטיינים ("נבחנים צעירים") – שייבחנו במסגרת שכבת גיל גבוהה יוכלו להמשיך ולהיבחן בבחינות הבגרות על פי תכנית ההיבחנות הקודמת ולקבל המרה של הבחינה לתכנית החדשה.

4.2מנהלי התכניות המיוחדות יוכלו לפנות לוועדת ההכרה לקבלת אישור כדי לאפשר לתלמידיהם להקדים בחינות בגרות למועד חורף י"א. בשנים הראשונות יוכלו לקבל אישור רק תכניות שפעלו במערכת החינוך מאז שנת התש"ע לפחות. בקרוב יפורסמו קריטריונים להגשת בקשות גם לתכניות חדשות.

4.3תלמידי החינוך המיוחד בתכנית השילוב (הלומדים בכיתות הרגילות) ייבחנו על פי מועדי ההיבחנות של כיתתם.

5.   שאלוני ההיבחנות בכל אחד מהמועדים

5.1במועדי החורף אפשר להיבחן בשאלונים במקצועות החובה ברמתם הבסיסית בלבד. יהיו זמינים שאלונים על חלק ה-70% ועל חלק ה-30% בכלל מקצועות החובה, להוציא שאלונים של המגזר החרדי, וכן שאלוני מתמטיקה ואנגלית ברמות 4 ו-5 יח"ל.

5.2במועדי הקיץ אפשר להיבחן בכלל השאלונים

5.3במועד ב' אפשר להיבחן במקצועות מתמטיקה ואנגלית בלבד.

5.4במועד "חצב ברק" (המחצית השלישית) אפשר להיבחן במקצועות החובה ברמתם הבסיסית בלבד.

5.5נבחנים אקסטרנים נבחנים במועד הקיץ בלבד.

 

הערות

    התאמות לאוכלוסיות מיוחדות עבור התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית יפורסמו בחוזר מיוחד שיעסוק בתכנית זו.

תכניות להשכלה כללית לעולים חדשים, התואמות את התרבויות השונות, תיכתבנה ותוצענה כתכניות מדף לבחירת מנהלי בתי הספר.

    כל התלמידים יוכלו להיבחן בבחינת הבגרות באנגלית ברמת 3 יח"ל כבר במועד חורף כיתה י"א, וזאת כדי לאפשר לתלמידים להגביר בהמשך את רמתם לרמה של 4 יח"ל.