הדרכת תלמידי כיתות י להגשת עזרה ראשונה

הוראת קבע מס' 0290 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו בניסן תשפ"ב, 27 באפריל 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 27.4.2022
בשנת 2001 נחקק חוק לימוד עזרה ראשונה, ובשמו העדכני - חוק לימוד עזרה ראשונה והחזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר, תשס"א-2001 שבמסגרתו וכחלק מתוכנית הלימודים השנתית, תלמידי כיתות י בבתי הספר העל־יסודיים לומדים קורס בסיסי בעזרה ראשונה. התלמידים רוכשים בקורס ידע עיוני ומעשי לביצוע פעולות מצילות חיים הנדרשות במצבי החירום השכיחים.
הוראה זו מפרטת את ההוראה הקודמת, מוסיפה את תוכנית הלימודים ומעדכנת את דרכי הפנייה לזכיין.

   073 - 3931065
   shaltiram@education.gov.il

   073 - 3931049
   brachalu@education.gov.il

   073 - 3931411
   efratla@education.gov.il
בתי הספר העל־יסודיים בכל המגזרים

 

1.        כללי

מרכיב עיקרי בתחום רפואת החירום טרום־אשפוזית הוא מהירות התגובה למצב מסכן החיים וביצוע פעולות בסיסיות להצלת חיים. הנתונים מאירועים מסכני חיים בעולם מראים שאחוזי ההישרדות עולים בצורה משמעותית כאשר זיהוי המצב מסכן החיים וביצוע הפעולות הראשוניות מצילות החיים מתבצעים על ידי אזרחים או עוברי אורח בקרבת האירוע, בדקות הראשונות של האירוע. ההדרכה מגדילה באופן משמעותי את מספר האזרחים שיוכלו לסייע בפעולות ראשונות עד להגעת צוותי החירום.

 

לאור זאת חוקקה ממשלת ישראל בשנת 2001 "חוק לימודי עזרה ראשונה, התשס"א-2001", במסגרתו נקבע כי לתלמידים יוקנה ידע עיוני ומעשי בעזרה ראשונה.

בהמשך הוחלט כי תלמידי כיתות י הלומדים בבתי הספר העל־יסודיים ילמדו קורס בסיסי במתן עזרה ראשונה כחלק מתוכנית הלימודים השנתית.

לשם כך נבנתה תוכנית הדרכה בסיסית ותמציתית המיועדת להקנות לתלמידים מיומנויות עיקריות לתגובה מיידית במצבים מסכני חיים. ההדרכה תבוצע בשטח בית הספר על ידי ספק מטעם משרד החינוך אשר זכה במכרז לעניין זה, כדין.

פרטי המכרז העדכני: מכרז 9/3.2019 "ביצוע תוכנית ללימודי עזרה ראשונה לתלמידי כיתות י".

2.        מטרות ההדרכה

מטרות ההדרכה הן להקנות לתלמידים מיומנויות בסיסיות  בהיבט המעשי והעיוני למתן עזרה ראשונה לצורך הצלת חיים בעת אירוע חירום רפואי מסכן חיים באופן המאפשר להם להיות אזרחים פעילים ותורמים בחברה ובקהילה. ההדרכות יועברו במהלך הלימודים בכיתות י.

3.        תוכנית ההדרכה והתכנים שיש ללמד

 

4.        מבנה ההדרכה

4.1ההדרכה תתקיים במשך 10 שעות לימוד בסך הכול שיועברו במשך יומיים או שלושה (בטווח של חודש ימים לכל היותר ביניהם), בהתאם להחלטת בית הספר:

ביום הראשון יועבר פרק ההחייאה וחנק מגוף זר במהלך חמש שעות לימוד.

ביום השני יוקדשו חמש שעות לפרקי טראומה, מצבי חירום כלליים ומעבר מבחן מסכם (עיוני ומעשי). 

4.2הלימודים יתקיימו בכיתות הלימוד בבית הספר בנוכחות מורה.

4.3בתום ההדרכה וההשתתפות בהצלחה במבחן המסכם יהיה התלמיד זכאי לקבל תעודת מגיש עזרה ראשונה מטעם המשרד והספק.

5.        הכנת בית הספר והנחיית התלמידים לפני ההדרכה

5.1יש ליידע את הצוות החינוכי כולו במטרותיה של תוכנית ההדרכה.

5.2הצוות החינוכי נדרש להיות נוכח בכיתה במהלך כל שעות ההדרכה.

5.3חשוב לפרסם באתר הבית ספרי מידע על ההדרכה, על מטרותיה ועל אופן ביצועה בבית הספר.

5.4יש להציג בפני התלמידים את מטרות ההדרכה ואת מרכיביה ולעדכן את ההורים מבעוד מועד בדבר ההדרכה.

5.5יש לעדכן את התלמידים כי חובה להשתתף בשני המפגשים כדי לקבל תעודה.

6.        תיאום בין הספק לבין בית הספר

6.1על הספק לתאם עם בית הספר את מועד ההדרכה ואת עיקרי תוכנית ההדרכה בכפיפות להנחיות הוראה זו, החל מחודש יוני לקראת שנת הלימודים הבאה.

6.2במעמד התיאום: הספק ישלח לבית הספר טופס תיאום המסביר את התכנים והמבנה של ההדרכה ובו יתבקש המנהל לשבץ את המועדים להדרכה בתוכנית הלימודית הבית ספרית. טופס התיאום מופיע בנספח א.

6.3טופס התיאום המלא יישלח בחזרה למוקד התיאום של הספק, חתום על ידי המנהל או מי מטעמו, בתוך שבוע מהגעתו לבית הספר.

6.4במעמד התיאום יעדכן בית הספר את הספק על אודות הימצאות עזרי לימוד (מחשבים, מקרנים, כיתה וכולי), וכן ימסור מידע רלוונטי לגבי הכיתות (כיתת תלמידים בחינוך מיוחד, שפת הוראה, אחר...).

6.5בתום ימי ההדרכה יחתום מנהל בית הספר או מי מטעמו על דוח הביצוע (כולל חותמת בית הספר) בתוך ציון מספר התלמידים שהשתתפו בשכבה ומספר המדריכים שנכחו בהדרכות, וישלח את הדוח לספק בדוא"ל.

6.6אפשר לבצע שינויים ועדכונים של מועדי ההדרכות באמצעות מוקד התיאום של הספק הפועל בימים א-ה בשעות 17:00-8:00 . ביטולי הדרכות עד 48 שעות ממועד תחילת ההדרכה.

6.7דרכי התקשורת למוקדי התיאום של הספק המשתנות מעת לעת מופיעות בנספח ג.

7.        אחריות משרד החינוך

7.1הסדרת התשלום לספק תיעשה על ידי משרד החינוך. בית הספר אינו נדרש לטפל בנושאים הכספיים.

7.2בתחילת שנת הלימודים יעביר משרד החינוך לספק באופן מאובטח רשימה של שמות התלמידים הכוללת שם מלא, מספר תעודת זהות ומספר כיתה, שם בית הספר ומספר סמל המוסד (הרשימה היא לצורך הנפקת תעודות השתתפות למשתתפי הקורס).

 

נספח: סיכום תהליך התיאום וביצוע ההדרכות

 

8.        האמצעים לתרגול שעל הספק להעמיד להדרכה

הספק יוודא את אספקת האמצעים המפורטים:

8.1בובת החייאה (מבוגר ותינוק)

8.2אמצעי חבישה

8.3חומרי חיטוי

8.4דפיברילטור תרגול

8.5מזרק אפיפן תרגול

8.6שימוש במצגות ייעודיות התואמות את תוכנית הלימוד (השימוש במצגות איננו חובה).

9.        דגשים לבטיחות

9.1עם הגעתו של מדריך עזרה ראשונה מטעם הספק לבית הספר, הוא יקבל תדריך מסודר ממנהל בית הספר בכל הקשור לתיאום ציפיות והנחיות ההדרכה וההתנהלות בבית הספר.

9.2המדריך לעזרה ראשונה ידריך את התלמידים בכל הקשור להתנהגותם במהלך השיעור.

9.3סידור הכיתה יהיה נוח, בטוח ומתאים להדרכה.

9.4אין להשאיר ציוד כגון חומרי חיטוי, מזרק אפיפן וכולי ללא השגחת המדריך.


10.  נספחים

נספח א – קישור לטופס הזמנת הדרכת עזרה ראשונה

 

טופס הזמנת הדרכת עזרה ראשונה

(אם אין ממלאים את הטופס באופן מקוון)

 

שם בית הספר:___________

כתובת: ___________

סמל מוסד:____________

טלפון: _______________

פקס: ________________

איש קשר:____________

תפקיד:_______________

פלאפון:________________

כתובת דוא"ל:_____________________________________________

 

תאריכי הדרכה

מספר המפגש

תאריך

משעה

עד שעה

 

1

 

 

 

(5 שיעורים)

2

 

 

 

(5 שיעורים)

3

 

 

 

 

מספר התלמידים:_______

מספר הקבוצות:__________

 

 

האם יש מחשב בכיתה: כן / לא האם יש מקרן בכיתה: כן / לא

 

  • יש לוודא נוכחות מורים מלווים בכיתות בימי ההדרכה.
  • בתום ההדרכה יתקיים מטעם הספק מבחן עיוני ומעשי.
  • יש להעביר למדריכי הקורס רשימת תלמידים על פי כיתות לצורך ביצוע בדיקת נוכחות.

 

הריני מאשר את הזמנת ההדרכה לבית הספר הזה.

שם הרכז / מנהל

חתימת הרכז / מנהל

חותמת בית הספר

________________

__________________

____________________


נספח ב : דוח ביצוע בית ספרי

 

 

דוח ביצוע בית ספרי

דף לוגו של בית הספר

 

 

שם הרשות _____________

תאריך: _______

 

 

לכבוד

הגברת ברכה לוזון

מנהלת אגף הכשרות והדרכות ביטחון

משרד החינוך

 

 

שם בית הספר:__________________________________

כתובת בית הספר:______________________________

מספר טלפון:__________________________________

שם הישוב: ___________________________________

שם הרשות:___________________________________

סמל מוסד____________________________________

 

דוח ביצוע

 

שם בית הספר

מספר תלמידים

מס' קבוצות

 

 

 

 

 

 

 

חתימת מנהל בית הספר

חותמת בית הספר


נספח ג: דרכי התקשרות עם הספק

 

מגן דוד אדום בישראל

 

מייל: sc.had@mda.org.il

מוקד ייעודי לפרויקט: 03-7344044 שלוחה 1 בימים א-ה בשעות 17:00-8:00

או מילוי דף נחיתה בקישור הזה: http://lp6.me/c0QNe