פיקוח המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער על מוסדות חינוך

הוראת קבע מס' 0291 - חדש

תאריך פרסום: כ"ו בניסן תשפ"ב, 27 באפריל 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 27.4.2022
מטרת הוראה זו היא להגדיר את הנהלים שלפיהם המִינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער מנהל את המוסדות הפנימייתיים הממשלתיים או מפקח על המוסדות הפנימייתיים שבפיקוחו.

   03 - 6898604
   shirlis@mchp.gov.il
כל בעלי התפקידים במוסדות הפנימייתיים הממשלתיים או המוסדות שבאחריות המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער.

 

1.   רקע

המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער הוקם בשנת 1996 בעקבות החלטת ממשלה 96-13995 .ת. לאחד את "האגף לחינוך התיישבותי" של משרד החינוך עם "עליית הנוער" של הסוכנות היהודית. במסגרת החלטה זו נקבע כי "עליית הנוער תועבר למשרד החינוך ותשולב באגף לחינוך התיישבותי". הוסכם שהתהליכים להלן שבוצעו במסגרת עליית הנוער יבוצעו במסגרת האגף לחינוך התיישבותי: (א) איתור, קליטה והשמה. (ב) פיקוח חינוכי, הדרכה והעשרה. (ג) שירותים "פסיכו־סוציאליים". בתוך כך הועברו לפיקוח המינהל גם הפנימיות החינוכיות וחברות הנוער בקיבוצים, פנימיות באולפנות ובישיבות, שבמסגרתן מתקיימים חיים פנימייתיים עם דרישה להתמחות ומקצועיות שאינן קיימות ביחידות המשרד האחרות. ברבות השנים הועברה לטיפולו של המינהל גם תוכנית נעל"ה.

2.   הגדרות

2.1המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער - (להלן "המינהל לחינוך התיישבותי" או "המינהל"), הוא יחידת סמך של משרד החינוך (להלן: "משרד החינוך" או "המשרד"). המינהל מפקח על בתי הספר העל־יסודיים במועצות האזוריות, כולל אולפנות וישיבות, כפרי נוער (לרבות חינוך ימי), פנימיות חינוכיות, מוסדות המפעל להכשרת ילדי ישראל (מל"י), בתי ספר וכפרי נוער ממשלתיים וחוות חקלאיות.

2.2בית ספר על־יסודי אזורי - בית ספר שש־שנתי על־יסודי (ז-יב) הממוקם בשטחן המוניציפלי של מועצות אזוריות ובפיקוח המינהל, כאשר ככלל, עובדי ההוראה בכיתות חטיבת הביניים שבו מועסקים על ידי המינהל.

2.3בית ספר ממשלתי - בית ספר על־יסודי בפיקוח המינהל שכלל עובדיו הם עובדי מדינה (מועסקים על ידי המינהל).

2.4כפר נוער - מוסד המקיים פעילות חינוכית, המשלב במתחם גאוגרפי אחד שלוש מסגרות חינוך - בית ספר, פנימייה ומשק חקלאי או ימי, אשר הוכר על ידי המינהל לחינוך התיישבותי ככפר נוער בהתאם לקריטריונים שנקבעו לעניין זה ומפורסמים מעת לעת על ידי המינהל לחינוך התיישבותי. כפרי נוער הם בבעלות תאגידים מסוגים שונים - ממשלתיים (בבעלות המדינה), עמותות, חברות לתועלת הציבור, חברות ממשלתיות וכיוצא באלה.

2.4.1כפר נוער ממשלתי - כפר נוער בבעלות המדינה שבו כלל העובדים הם עובדי מדינה.

2.5פנימייה חינוכית - מסגרת חינוך שבה מתגוררים תלמידי בית ספר בגילאי 1218 או תלמידי מכללה טכנולוגית בגילאי 182 .0המסגרת מספקת לתלמידים מגורים, מעטפת חינוכית, חברתית וטיפולית במשך כל שעות היממה - בשעות הלימודים הפורמליות ומעבר להן. מסגרת זו הוכרה על ידי המינהל, נמצאת בפיקוחו וניתן לה סמל מוסד מזהה.

2.5.1פנימייה חינוכית בכפר נוער - פנימייה הפועלת בשטח כפר הנוער והיא חלק ממנו.

2.5.2פנימייה חינוכית עצמאית - פנימייה אשר התלמידים המתגוררים בה לומדים בבית ספר שאינו בפיקוח המינהל, אלא בפיקוח המחוז הגאוגרפי.

2.5.3פנימיות חינוכיות בישיבות ובאולפנות - פנימיות הפועלות בהתאם לעקרונות המינהל לחינוך ממלכתי-דתי (מינהל החמ"ד). יש שתלמידי הפנימיות החינוכיות בישיבות ובאולפנות לעיתים ילמדו בבתי ספר שבפיקוח המינהל ויש שילמדו בבתי ספר שהם בפיקוח המחוז הגאוגרפי.

2.6משק חקלאי או ימי - מסגרת חינוך שנמצאת במתחם כפר נוער ומשלבת פעילויות לימודיות, חקלאיות או ימיות, ותלמידי כפר הנוער משתתפים באחזקתה ובתפעולה ומקיימים בה פעילות לימודית וחינוכית.

2.7המפעל להכשרת ילדי ישראל (להלן מוסדות מל"י) - כפרי ילדים ומשפחתונים שבהם מתגוררים תלמידים בגילאי 6 ומעלה, המופעלים על ידי המפעל להכשרת ילדי ישראל ומפוקחים על ידי המינהל.

3.   קבלת מוסד פנימייתי לפיקוח המינהל

3.1.         קבלת כפר נוער לפיקוח המינהל

3.1.1הכרה בכפרי נוער

תאגיד המעוניין שמוסד שבבעלותו יקבל הכרה ככפר נוער, יגיש בקשה לקול הקורא לכפרי נוער מודרכים המתפרסם מעת לעת באתר המינהל. בקשתו תיבחן ואם תעמוד בתנאי הקול הקורא, תאושר על ידי ועדת הקצבות במינהל. אם יוכר כפר נוער ככזה, הוא ייכלל בפיקוח המינהל.

3.1.2בעלי תפקידים נדרשים

מבלי לגרוע מהנחיות קול קורא לכפרי נוער מודרכים, כתנאי להכרה תידרש הבעלות על כפר הנוער להעסיק את בעלי התפקידים האלה, כולם או חלקם, בהתאם ובכפוף להנחיות המינהל ולאילוצי תקציב ולפי התנאים שמופיעים לצידם:

 

בעל תפקיד

תנאים

מנהל כללי של כפר הנוער

חובה בכל כפר נוער

מנהלן (סמנכ"ל/מנהל כספים תפעול ומשאבי אנוש)

חובה בכל כפר נוער

מנהל בית הספר בכפר הנוער

חובה בכל כפר נוער

מנהל הפנימייה

חובה בכל כפר נוער

מנהל השירות הפסיכו־סוציאלי הטיפולי

חובה בכל כפר נוער

מנהל משק (חקלאי/ימי)

חובה בכל כפר נוער

מנהל ביטחון ובטיחות

חובה בכל כפר נוער

אם בית ראשית

חובה בכל כפר נוער

מדריכים

חובה בכל כפר נוער; מספר תקני המדריכים ייקבע בהתאם להנחיות

צוות פסיכו־סוציאלי רפואי

חובה בכל כפר נוער; מספר תקני אנשי הצוות ייקבע בהתאם להנחיות

אחות

חובה בכל כפר נוער; תקן ייקבע בהתאם להנחיות

קב"ס פנימייתי

ייקבע בהתאם להנחיות

מרכז מרכזייה חינוכית מקומית (מח"ם) {המח"ם נותן מענה לחינוך הבלתי פורמלי בכפר הנוער ולליווי הצוותים המקצועיים}

חובה בכל כפר נוער; ייקבע בהתאם להנחיות

רכז מרכז למידה

ייקבע בהתאם להנחיות

רכז בוגרים

ייקבע בהתאם להנחיות

עובדי משק (חקלאי/ימי)

חובה בכל כפר נוער; תקן ייקבע בהתאם להנחיות

עובדי אחזקה

ייקבע בהתאם להנחיות

עובדי מִנהלה

ייקבע בהתאם להנחיות

ממונה בטיחות בעבודה

חובה בכפרים שבהם הדבר נדרש מכוח חוק ארגון פיקוח בעבודה ובהתאם להוראת קבע בטיחות במוסד החינוכי הפנימייתי והעבודה בחקלאות (במשקים חקלאיים בכפרי הנוער, בחוות החקלאיות ובפינות החי)

 

3.1.3ועד מנהל בכפר נוער

 1. לכל אחד מכפרי הנוער ימונה על ידי הבעלות על כפר הנוער ועד מנהל שאלו הם תפקידיו:

א.אחראי מטעם הבעלות על פעילות הכפר, לרבות מילוי הוראות המינהל

ב.אחראי על ההתנהלות הכספית של כפר הנוער.

ג.אחראי על עמידת הכפר ביעדי תוכניות העבודה.

כדי להימנע ממצב של ניגוד עניינים, לא יכהנו בוועד המנהל עובדי כפר הנוער או בני משפחותיהם.

 1. הוועד המנהל יקיים ישיבות תקופתיות, בהתאם לדין. המפקח הכולל על בית הספר והמפקח על הפנימייה יוזמנו להשתתף כמשקיפים בישיבות הוועד המנהל.
 2. הוועד המנהל יתכנס, כאמור, כדי לאשר את התקציב, לעקוב אחר פיתוח הכפר, לתכנן את ההשקעות ואת תוכנית העבודה ולעקוב אחר ביצוען. במהלך ישיבות הוועד יקבלו חבריו דיווח שוטף על תפקוד הכפר, על הישגי התלמידים ועל אירועים חריגים. פרוטוקולים של ישיבות הוועדים המנהלים יישלחו למנהל המינהל ולמפקחים כדי לעקוב אחר התנהלותם התקנית. אין בסמכותו של הוועד המנהל לקבל החלטות הסותרות את ההנחיות של משרד החינוך.
 3. בכפרי הנוער הממשלתיים, יושב ראש הוועד המנהל הוא מנהל המינהל ושותפים לו חברים מהנהלת המינהל.

3.2.         קבלת פנימייה חינוכית לפיקוח המינהל

3.2.1הכרה בפנימייה חינוכית

מוסד פנימייתי המעוניין לקבל הכרה ופיקוח של המינהל, נדרש לעמוד בתנאים ובדרישות הסף של ועדת הקבלה של המינהל (ועדת כושר קליטה וטופס כשירות פנימייה המפורסמים מעת לעת על ידי המינהל). בין היתר, על הוועדה לקבל את האישורים הנדרשים ולבצע בדיקה המאשרת את התאמת הרציונל החינוכי של המוסד למדיניות המינהל ולאפיוניו.

לאחר שהוכיח עמידה בתנאי הסף של ועדת כושר הקליטה, יתקבל מוסד פנימייתי חדש לפיקוח המינהל, בתנאי שהיכולות התקציביות של משרד החינוך מאפשרות זאת.

3.3.         קליטת תלמידים למוסדות פנימייתיים

הפיקוח והבקרה על יישום המדיניות של קליטת תלמידים במוסדות אלה נעשים על ידי האגף לקליטה, אבחון והשמה במינהל, בהתאם למכסות הנקבעות על ידי המינהל לחינוך התיישבותי, בהתאם לאילוצי התקציב ובכפוף להם.

4.   מוסדות בפיקוח של המינהל

4.1.         פיקוח על בתי הספר

הפיקוח על בתי ספר על־יסודיים אזוריים - ובכלל זה בית ספר בכפר נוער - הוא, בין היתר, מכוח הוראות החיקוקים האלה: חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 וחקיקת המשנה מכוחו; חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953, תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ט-1959, תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ד-1963; חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו.

4.2.         פיקוח על מוסדות פנימייתים

תפקידיו של המפקח הפנימייתי יכללו:

 1. ייצוג משרד החינוך כלפי הבעלות ומנהל הפנימייה.
 2. בדיקת התוכניות החינוכיות של הפנימייה ואישורן.
 3. וידוא התאמתם של מדריכים ועובדי פנימייה (מדריך, אם בית, רכז מח"ם, רכז בוגרים) לדרישות המינהל ולתקן המקובל באותו תחום.
 4. קיום הערכה ובקרה על המוסד בתחומים המפורטים להלן:

א.איכות ניהול הפנימייה בפן הארגוני ובפן החינוכי.

ב.התוויית מדיניות החינוך של הפנימייה.

ג.מידת ההתמדה ומידת ההצלחה של התלמידים בפנימייה.

ד.רמת ההישגים של התלמידים בפנימייה.

ה.האקלים החינוכי והחברתי בפנימייה.

 1. הדרכה והכוונה של מנהל הפנימייה בתכנון משאבים, איגומם והקצאתם לשם השגתם של יעדים חינוכיים וארגוניים.
 2. סיוע למנהל הפנימייה בעידוד יוזמות חינוכיות, בהכנת תוכניות ובדרכי החדרת החידושים.
 3. הנחיה והכוונה של מנהל הפנימייה בתחום שיפור האקלים החינוכי והחברתי, איכות החיים ורווחת הפרט בפנימייה.
 4. אישור קבלתו של מנהל פנימייה לעבודה והערכת עבודתו ועבודת עובדי הפנימייה.
 5. קבלת קהל וטיפול בפניות הקשורות לפנימייה שבפיקוחו, המגיעות מעובדי פנימייה, מהורים, מתלמידים ומגורמים ציבוריים.
 6. תיאום פעולותיהם של מפקחים אחרים הפועלים במוסד במסגרת תפקידם, וביניהם מפקח על הבריאות והמתמחים, מפקחים פסיכו־סוציאליים ורפואיים, מפקח על מרכזי למידה, מפקחים על הקליטה וכולי.
 7. ביצוע כל פעולה אחרת לפי הוראת הממונים עליו (מנהל המינהל, מנהל אגף חינוך והדרכה בפנימיות, מנכ"ל משרד החינוך או שר החינוך).
 8. מפקח הפנימייה בחמ"ד יפעל, נוסף על האמור לעיל, על פי עקרונות החמ"ד ועל פי הנחיות מנהל מינהל החמ"ד המתפרסמות מעת לעת.