הבטחת הבטיחות בפעילות ימית בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי

הוראת קבע מס' 0292 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו בניסן תשפ"ב, 27 באפריל 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 27.4.2022
הוראה זו עוסקת בהבטחת הפעילות הימית וההפלגות בימים ובאגמים בתחום של עד 4 מייל ימי מן החוף, אשר מתבצעות במסגרת בתי הספר לחינוך ולספורט ימי. הוראה זו מנחה את העוסקים בתחום לגבי נהלי הבטיחות המחייבים. ההוראה מרכזת הנחיות מהפיקוח על החינוך הגופני והנחיות מרשות הספנות בכל הנוגע לרישוי כלי שיט, רישיונות משיט והסמכות ואזהרות ניווט ומפגעים בתחום הימי, בהתאם לדיני הספנות והנמלים כמשמעותם בחוק רשות הספנות והנמלים - התשס"ד - 2004 (להלן - החוק).
עדכון קל בסעיף 9.4 גלשני ציפה סעיפים ד', ח'
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3936654
   gayda@education.gov.il
בתי הספר לחינוך ולספורט ימי.

.1כללי:

.2הגדרות:

.2.1בית ספר רשמי לחינוך ולספורט ימי:

.2.2מכללה להכשרת מורים לחינוך ולספורט ימי:

.2.3מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי:

.2.4מורה לחינוך ולספורט ימי (בבית ספר לחינוך ולספורט ימי):

.2.5קבוצת לימוד למורה:

.2.6קבוצת לימוד בחינוך המיוחד:

.2.7מבדק ציפה:

.2.8ימי כשירות, ריענון והדרכות למנהלים ולמורים בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי:

.2.9כלי שיט מאושרים בידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני:

2.1 .0סיווג כלי השיט:

2.1 .1כלי שיט לאבטחת הפעילות הימית:

2.1 .2היתר שיט יחיד:

2.1 .3אחראי בטיחות ימית:

2.1 .4אחראי הפלגה:

2.1 .5בדיקות תקינות ותחזוקה לכלי השיט ולציוד הימי:

2.1 .6יומן מורה אישי:

2.1 .7תוכנית הלימודים בחינוך ובספורט הימי:

2.1 .8תוכנית הוראה:

2.1 .9תחום הבית:

.3תפקידים:

.3.1מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי:

.3.2המורה לחינוך ולספורט ימי:

.3.3אחראי בטיחות ימית:

.3.4בחירת ממלא מקום למורה לחינוך ולספורט ימי:

.4ניהול הבטיחות:

.4.1מערך ניהול הבטיחות הימית:

.4.2תיק בטיחות ימית:

.4.3תיק כשירות כלי שיט:

.5כשירות מקצועית בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי:

.5.1עזרה ראשונה:

.5.2תקן תרגול מעשי וריענון מקצועי לכלל המורים לחינוך ולספורט ימי:

.5.3ישיבת צוות שבועית:

.5.4ימי כשירות מקצועית מנהלים:

.6כשירות, בטיחות ותחזוקת כלי השיט והציוד הימי:

.6.1בדיקות התקינות, הטיפולים והתחזוקה השוטפת יבוצעו בהתאם למפורט:

.6.2מפרט בדיקות תקינות תקופתיות - כלי שיט גדולים ובינוניים מפרש וחתירה:

.6.3מפרט בדיקות תקינות תקופתיות - כלי שיט ממונעים:

.6.4מפרט בדיקות תקינות תקופתיות - כלי שיט קטנים מפרש, חתירה וגלשנים:

.6.5מפרט בדיקות שגרתיות - כלי שיט גדולים ובינוניים מפרש וחתירה:

.6.6מפרט בדיקות שגרתיות - כלי שיט ממונעים לאבטחת הפעילות:

.6.7מפרט בדיקות שגרתיות - כלי שיט קטנים מפרש, חתירה וגלשנים:

.7דרישות כלליות:

.7.1ציוד עזרה ראשונה:

.7.2פרסום הנחיות בטיחות ייחודיות לבית הספר וסביבתו:

.7.3שילוט הוראות בטיחות כלליות:

.7.4אישורי הורים לפעילות:

.7.5השתתפות בשיעורי החינוך והספורט הימי:

.7.6הנחיות לביצוע מבדק ציפה:

.7.7חגורות ציפה:

.7.8לבוש התלמידים בפעילות:

.7.9הסעת התלמידים לבית הספר לחינוך ולספורט ימי:

7.1 .0התנאים לפעילות הימית:

7.1 .1בדיקת תחזית ים מעודכנת:

7.1 .2כלי השיט לאבטחת הפעילות הימית:

.8הנחיות מפורטות:

.8.1הכנות טרם תחילת הפעילות השנתית:

.8.2הנחיות ליום הפעילות:

.8.3הפעילות הימית:

.8.4אבטחת הפעילות הימית:

.8.5גרירת כלי שיט:

.9הנחיות בטיחות לכלי השיט:

.9.1נוכחות מורה בכלי השיט:

.9.2הנחיות בטיחות בפעילות בכלי שיט גדולים ובינוניים מפרש וחתירה:

.9.3הנחיות בטיחות בפעילות בכלי שיט קטנים מפרש וחתירה:

.9.4הנחיות בטיחות בפעילות בגלשנים:

1 .0הפלגות אל מחוץ לתחום הבית:

1 .0.1כללי:

1 .0.2ההכנות לפני ההפלגה:

1 .0.3ההפלגה:

1 .0.4אופן הפעולה במקרה של תקלה:

1 .1אופן הפעולה באירועים חריגים ובמצבי חירום:

1 .1.1אופן הפעולה במקרה של תאונה:

1 .1.2אופן הפעולה בנפילת אדם למים:

1 .1.3אופן הפעולה בהתהפכות כלי שיט גדול/ בינוני:

1 .2אירועים בחינוך ובספורט הימי:

 

1.        כללי:

נוהל זה עוסק בפעילות ימית ובהפלגות בימים ובאגמים בתחום של עד 4 מייל ימי מן החוף. בתי הספר לחינוך ולספורט ימי מחויבים לפעול תחת ההנחיות ונהלי הבטיחות המופיעים בחוזר זה, הנחיות הפיקוח על החינוך הגופני והנחיות רשות הספנות בכל הנוגע לרישוי כלי שיט, רישיונות משיט והסמכות ואזהרות ניווט ומפגעים בתחום הימי, בהתאם לדיני הספנות והנמלים כמשמעותם בחוק רשות הספנות והנמלים - התשס"ד - 2004 (להלן - החוק).

2.        הגדרות:

2.1.       בית ספר רשמי לחינוך ולספורט ימי:

מוסד חינוך להוראת החינוך והספורט הימי לתלמידי מוסדות החינוך מכיתה ה' ומעלה הנמצאים בפיקוח משרד החינוך. בתי הספר לחינוך ולספורט ימי הם מסגרות חינוכיות עם סמל מוסד, וחלות עליהם כל ההנחיות החלות על מוסדות החינוך האחרים.

2.2.       מכללה להכשרת מורים לחינוך ולספורט ימי:

מכללה אקדמית להכשרת עובדי חינוך המכשירה מורים לחינוך הגופני ומעניקה תעודת הוראה בחינוך גופני בהתמחות בחינוך ובספורט הימי.

2.3.       מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי:

מי שמונה לתפקיד מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים".

2.4.       מורה לחינוך ולספורט ימי (בבית ספר לחינוך ולספורט ימי):

מורה בעל תעודת הוראה בחינוך גופני עם התמחות בחינוך ובספורט הימי, ובעל  רישיונות משיט בדרגות הסמכה מתאימות, מהמחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים (רישיון 12 להשטת סירת מנוע עוצמה א' ורישיון 21 להשטת מפרשית מעל 7 מטר).

2.5.       קבוצת לימוד למורה:

קבוצה של עד 10 תלמידים לכל היותר, המלווה על ידי אותו מורה באופן קבוע ורציף, לאורך תקופת הפעילות שהוגדרה.

2.6.       קבוצת לימוד בחינוך המיוחד:

קבוצת הלימוד תמנה עד 10 תלמידים לכל היותר. מספר המורים והמלווים שישובצו לקבוצה יהיה בהתאם לסיווג רמת הלקויות, בהתאם לאופי הפעילות ובהתאם לשיקול דעתו של מנהל בית ספר לחינוך ולספורט ימי.

2.7.       מבדק ציפה:

התלמידים בשיעורי החינוך והספורט הימי יעברו בכל שנת לימודים, לפני תחילת הלימודים המעשיים, מבדק ציפה עם חגורות ציפה/ הצלה בהתאם להנחיות בנוהל זה.

2.8.       ימי כשירות, ריענון והדרכות למנהלים ולמורים בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי:

ימי כשירות מקצועית ובטיחותית בריענון עזרה ראשונה, ריענון נהלים וביצוע תרגולות בטיחות בים, ישיבות צוות שבועיות לצוות המורים וימי כשירות למנהלים.

2.9.       כלי שיט מאושרים בידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני:

כל דגמי כלי השיט המשמשים לצורכי לימודים ואירועי ספורט ימי, ומאושרים על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

2.10.  סיווג כלי השיט:

א.         כלי שיט גדולים מפרש וחתירה: ספינת חתירה ומפרש, שאורכה מעל 7 מטר והיא מיועדת להפלגה של מס' אנשי צוות כמוגדר ברישיון כלי השיט (כלי שיט זה חייב ברישוי, כושר שיט וביטוח בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים ותקנותיו).

ב.         כלי שיט בינוניים מפרש וחתירה: סירת חתירה ומפרש, שאורכה עד 7 מטר והיא מיועדת להפלגה של 8 אנשי צוות לכל היותר + מורה (סה"כ 9 אנשים).

ג.         כלי שיט קטנים מפרש וחתירה: מפרשיות המיועדות להפלגה של אחד עד שלושה אנשי צוות לכל היותר, כלי שיט לחתירה יחיד, זוגי או קבוצתי.

ד.         גלשנים: גלשני מפרש, גלשני חתירה (SUP) יחיד וקבוצתי, גלשני ציפה (בוגי, סופט).

2.11.  כלי שיט לאבטחת הפעילות הימית:

כלי שיט ממונע המיועד לאבטחת הפעילות הימית, מצויד בנוסף לציוד הבטיחות כמופיע בכושר השיט בציוד שיאפשר מתן מענה לאבטחת הפעילות, כמפורט בנוהל זה.

2.12.  היתר שיט יחיד:

א.     היתר להשטת יחיד הניתן על ידי המחלקה לכלי שיט קטנים, ברשות הספנות והנמלים, לכלי שיט ממונע עד לאורך של 7 מטר ומפרשית באורך של מעל 7 מטר, הרשומים בייעודם לאימונים ימיים.

ב.     אישור זה אינו תקף בהשטת כלי שיט ממונע שאורכו מעל 7 מטר, בו נדרש רישיון משיט 30 וכן איש צוות בגיר נוסף (מעל גיל 16).

ג.      אישור זה אינו תקף בהשטת כלי שיט אל מעבר לתחום הבית של בית הספר לחינוך ולספורט ימי.

2.13.  אחראי בטיחות ימית:

מנהל בית הספר, מורה מצוות בית הספר לחינוך ולספורט ימי שמונה לאחד מהתפקידים הקשורים להבטחת הבטיחות (סגן מנהל בית ספר, רכז ביטחון בטיחות ושעת חירום ורכזי המקצוע), שאושר על ידי המחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים. אישור זה יחודש בכל שנה.

2.14.  אחראי הפלגה:

מורה לחינוך ולספורט ימי, שמונה על ידי מנהל בית הספר לשמש בתפקיד זה.

2.15.  בדיקות תקינות ותחזוקה לכלי השיט ולציוד הימי:

בדיקות תקינות תקופתיות, בדיקות תקינות שגרתיות ותחזוקה שוטפת יבוצעו כחלק מהשמירה על כשירות ובטיחות כלי השיט, הציוד הימי ובטיחות התלמידים בפעילות הימית. הבדיקות והבקרה יבוצעו ויתועדו באופן ובתדירות המפורטים בנוהל זה.

2.16.  יומן מורה אישי:

חובה על כל מורה לנהל יומן מורה אישי. ביומן זה ימלא המורה, לפני כל פעילות ימית, את הפרטים האלה:

א.         שמות התלמידים הנוכחים.

ב.         המורה יציין את שמות התלמידים היוצאים לפעילות בים ואת שמות התלמידים שאינם יוצאים לפעילות בים (על המורה לוודא כי התלמידים הנ"ל נשארים בתחום בית הספר בהשגחה).

ג.         נושא השיעור.

ד.         מידע פדגוגי, מנהלתי, משמעתי ואירועים חריגים.

2.17.  תוכנית הלימודים בחינוך ובספורט הימי:

תוכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך. התוכנית הבית ספרית הינה נגזרת מתוכנית זו ותותאם לכלל התלמידים, לרבות לתלמידים עם צרכים מיוחדים. אין ללמד על כלי שיט ולבצע פעילויות שאינן מופיעות בתוכנית זו אלא באישור המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני ובהתקיים התנאים הבאים:

א.         ביצוע השתלמות מקצועית בית ספרית, ממוקדת לנושא, אשר תאושר על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

ב.         ניסוח נהלי בטיחות ייחודיים לנושא ואישורם על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

ג.         אך ורק המורים שיעברו השתלמות מקצועית בנושא, יורשו לפעול בפעילויות הנ"ל.

ד.         האישור לפעילויות הנ"ל יתויק בתיק הבטיחות הימית.

2.18.  תוכנית הוראה:

תכנון הוראה שנתי לכל קבוצת לימוד על ידי המורה, כנגזרת מתוכנית הלימודים בחינוך ובספורט הימי, בהתאם לאוכלוסיית הלומדים, לרבות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תוך הגדרת מטרות, יעדים ודגשים בטיחותיים. כל מורה מחויב בהגשת התוכנית  לאישור מנהל בית ספר או מי מטעמו בכל שנת לימודים.

2.19.  תחום הבית:

א.         שטח מלבני שאורכו 3 מיילים ימיים ורוחבו שלושת רבעי מייל ימי מפתח היציאה, ואשר הצלע הארוכה שלו נשענת על קו החוף ובסיס היציאה נמצא במרכז הצלע הארוכה.

ב.         אם התנאים הטופוגרפיים של בית הספר לחינוך ולספורט ימי אינם מתאימים להגדרה הזו, יגדיר מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי את תחום הבית לפי שיקול דעתו. בכל מקרה לא תחרוג ההגדרה מהרשום ברישיון השיט של רשות הספנות והנמלים. ההגדרה תועבר לאישור הפיקוח הארצי על החינוך הגופני. האישור יתויק בתיק הבטיחות הימית.

ג.         באשר למפרץ אילת, תחום הבית הוא 1.5 מייל ימי דרומה מפתח היציאה ומזרחה, עד 200 מטר לפני גבול המים הריבוניים של מדינת ישראל.

3.        תפקידים:

3.1.       מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי:

א.         אחריות על הניהול השוטף של בית ספר, תכנון ובנייה של מערכת הפעילות הימית ומערכת ההוראה השבועית, תיאום עם בתי הספר המבקשים ללמוד חינוך וספורט ימי, תיאום זמני ההסעות וליווי התלמידים מבתי הספר המזינים לבית הספר לחינוך ולספורט ימי ובחזרה ממנו.

ב.         אישור תוכניות ההוראה המקצועיות של צוות המורים בבית הספר. המנהל יוודא שתוכניות ההוראה, המבוססות על תוכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך, תתקיימנה באופן מלא ומקצועי.

ג.         אחריות על הנחית מורי בית הספר וליוויים בנושאים מקצועיים ובטיחותיים.

ד.         ייזום השתלמויות ופיתוח מקצועי למורי בית הספר.

ה.         המנהל יקיים מעקב ויוודא שהמורים לחינוך ולספורט ימי משתתפים בהדרכות ובריענונים בהתאם לתדירות ולהנחיות הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

ו.          המנהל יקיים מעקב ויוודא כי רישיונות המשיט של המורים, רישוי וכושר השייט של כלי השיט הנדרשים לכך והביטוחים - בתוקף.

ז.         יוזמה וביצוע של אירועים בחינוך ובספורט הימי. ארגון נבחרות תלמידים ורישומם לאירועים הארציים בשיט מפרשים ובחתירה.

ח.         אחריות על הציוד הימי, על תקינותו ותחזוקתו, כמפורט בנוהל זה.

ט.         ישמש בתפקיד אחראי בטיחות ימית שאושר על ידי המחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים.

י.          אחריות על ניהול הבטיחות בבית הספר לחינוך ולספורט ימי, כמפורט בנוהל זה.

3.2.       המורה לחינוך ולספורט ימי:

א.         המורה יתכנן ויגיש לאישור מנהל בית הספר או מי מטעמו תוכנית הוראה בכל תחילת שנת לימודים.

ב.         בבחירת מקום הפעילות יתחשב המורה בתנאי המקום ובמזג האוויר.

ג.         המורה יבדוק את הציוד האמור לשמש אותו בשיעור טרם הגעת התלמידים, בהתאם למופיע בנוהל זה.

ד.         המורה יסייע בתחזוקה השוטפת ובטיפולים בציוד הנ"ל בהתאם להנחיות הבטיחות, כפי יכולתו.

ה.         המורה ינהל יומן מורה אישי.

ו.          המורה יוודא כי התלמידים מופיעים בתלבושת מתאימה לפעילות בשיעורי החינוך והספורט הימי, ויורה לתלמידים להסיר לפני השיעור כל פריט העלול להיתפס במשהו או לגרום חבלה לתלמיד עצמו או לחבריו וכן לאסוף שיער ארוך.

ז.         המורה יימצא עם תלמידיו במשך כל השיעור, החל מהגעתם ועד עזיבתם את בית הספר.

ח.         בתחילת כל שיעור יקיים המורה תדריך בטיחות ספציפי לנושא הנלמד וירענן את כללי הבטיחות המקצועיים. המורה אף ידאג ליישום מלא של הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לפעילות ולשימוש בציוד ובמתקנים.

ט.         המורה יזהיר את התלמידים מפני מפגעים בחוף ובמים, וירחיק אותם מהם, יזהיר מפני שימוש בציוד לא תקין, יוודא שלא ייעשה שימוש בציוד זה, וידווח למנהל בית הספר על המפגעים.

י.          המורה יקפיד שהשיעורים יתקיימו בסדר ובמשמעת.

יא.        המורה יפטור מהשתתפות בשיעור כל תלמיד המתלונן על הרגשה רעה או כאבים או שעל גופו סימני פגיעה או פציעה או תלמיד חבוש או נתון בגבס. התלמיד יציג אישור מרופא על בעייתו הרפואית. לצורך השתתפות תלמיד שהחלים, הורי התלמיד נדרשים להמציא אישור רפואי המעיד שהוא כשיר להשתתף בשיעור.

יב.        המורה יגיש עזרה ראשונה לתלמיד שנפגע במהלך השיעור, ויפעל בהתאם להוראות בנושא שירותי העזרה הראשונה לתלמידי בתי הספר המובאות בחוזרי המנכ"ל.

3.3.       אחראי בטיחות ימית:

א.         יהיה נוכח בבית הספר החל בשלב ההכנות ליציאה לים ועד חזרתם של המורים והקבוצות מהים.

ב.         יקיים קשר רצוף עם כלי השיט והמורים לאורך כל הפעילות ויוודא קשר בין הסירות.

ג.         ידאג לכלי שיט לאבטחה ולמערך שליטה ימית כנדרש לכל אורך הפעילות.

ד.         יהיה מעודכן במצב הים בזמן הפעילות, לרבות תחזית מטאורולוגית מעודכנת.

ה.         יגדיר למורים, טרם היציאה לים, את נתיב ההפלגה, לוח זמנים ושטח הפעילות בהתאם לתנאי הים.

ו.          יוודא חזרת כלל הקבוצות מהים, עגינת הסירות ועזיבת התלמידים את בית הספר לחינוך ולספורט ימי.

3.4.       בחירת ממלא מקום למורה לחינוך ולספורט ימי:

בהיעדרו של מורה לחינוך ולספורט ימי אפשר למנות מורה ממלא מקום, לפי הכללים האלה:

א.         במקרה של היעדרות המורה לחינוך ולספורט ימי, ימלא את מקומו מורה לחינוך ולספורט ימי מצוות בית הספר או מחוצה לו.

ב.         אם לא נמצא מורה לחינוך ולספורט ימי, אפשר למנות סטודנט לחינוך גופני בהתמחות בחינוך ובספורט ימי בשנה ד' של לימודיו, ובתנאי שיהיה בעל הסמכה ורישיונות משיט הנדרשים לפעילות, או מאמן/ מדריך לשיט או מאמן/ מדריך קיאקים, או מאמן/ מדריך חתירה או מאמן/ מדריך גלשני רוח, כהגדרתם על פי חוק הספורט, התשמ"ח 1988 . סטודנט/ מאמן/ מדריך זה יועסק אך ורק בהתאם להכשרתו.

ג.         מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי ינחה את המורה ממלא המקום שאינו מצוות בית הספר, בכל הקשור להוראות הבטיחות.

ד.         המורה ממלא המקום שאינו מצוות בית הספר יאשר בכתב כי קרא את הוראות הבטיחות וקיבל הדרכה ממנהל בית הספר. האישור יישמר בתיק האישי אצל מנהל בית הספר.

ה.         קליטתו של ממלא המקום תהיה בהתאם לכללים וההוראות הקיימים לעניין קליטת ממלאי מקום על בסיס שעתי או קליטת עובדי הוראה ממלאי מקום בשעות תקן.

4.        ניהול הבטיחות:

4.1.       מערך ניהול הבטיחות הימית:

א.         בעלי תפקידים: על מנהל בית ספר למנות מבין בעלי התפקידים הקשורים להבטחת הבטיחות (סגן מנהל בית ספר, רכז ביטחון בטיחות ושעת חירום ורכזי המקצוע) אחראי בטיחות ימית, ולאשרו על ידי המחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים. רצוי כי בתפקיד אחראי בטיחות ימית ישמשו לפחות עוד שני בעלי תפקידים, בנוסף למנהל בית ספר.

ב.         הדרכה והטמעה: על מנהל בית ספר לקיים הדרכה והטמעה בכל הקשור להתנהגות בטיחותית בפעילות בית ספר לחינוך ולספורט ימי, ובכלל זה יישומם של נהלי הבטיחות, הסברה והדרכה בעקבות אירועי בטיחות בבתיה"ס לחינוך ולספורט ימי לשם שיפור שגרת הבטיחות הימית ומניעת אירועים דומים בעתיד.

ג.         מנהל בית ספר ואחראי הבטיחות הימית יבצעו מיפוי נקודות תורפה ומפגעים בכלל הפעילויות, בתדירות של לפחות פעמיים בשנה: בסמוך לתחילת השנה, בטרם תחילת הפעילות הימית ובסמוך למחציתה.

ד.         על כלל המורים חלה החובה לתכנון הפעילות בהתאם למגבלות, בדיקת תקינות הציוד טרם הפעילות והקפדה על הנחיות הבטיחות בביצוע הפעילות.

4.2.       תיק בטיחות ימית:

יאורגן, ינוהל ויכיל את כלל המסמכים לניהול הבטיחות הימית כפי המפורט בסעיף זה.

העתק מתיק זה הכולל רשימת תיוג מסודרת לפעולה בעת אירוע בטיחות ורשימה טלפונית מעודכנת להזעקת גורמי פינוי ועזרה ראשונה יימצא בכל אחד מאזורי הפעילות והעגינה של כלי השיט.

א.         נספח עם שמות אנשי הצוות: תאריך וחתימת המורים המאשרת קריאת הנהלים, ההנחיות וקבלת הדרכה בנושא. הנספח יתויק בתחילת התיק. מסמך זה יעודכן וייחתם בכל תחילת שנת לימודים.

ב.         טבלאות מעקב:

 1. תוקף רישיונות משיט של כלל צוות המורים.
 2. קורסים/ ריענון עזרה ראשונה הכולל החייאה, בהתאם להנחיות הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.
 3. ביצוע תרגולות בטיחות בהתאם לתקן וההנחיות.
 4. תוקף ציוד עזרה ראשונה והחייאה.

ג.         כתב מינוי אחראי בטיחות ימית: מהמחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות.

ד.         נוהל בטיחות בפעילות ימית: חוזר מנכ"ל מעודכן "הבטחת הבטיחות בפעילות ימית בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי".

ה.         תקנות בין לאומיות למניעת התנגשויות בים: המחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים.

ו.          הנחיות בטיחות כלליות וספציפיות: המועברות על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני ובכלל זה אישור שינוי תחום בית, אישור לפעילות שאינה בתוכנית הלימודים.

ז.         הוראות בטיחות ייחודיות: המתאימות לתנאים הקיימים בבית הספר, בסביבתו ובאזורי הפעילות ועגינת כלי השיט. הוראות אלה יצורפו לתיק רק לאחר אישור הפיקוח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך.

ח.         נוהלי בטיחות ועבודה בכלי שיט קטנים וגדולים.

ט.         צילומי רישיונות משיט בתוקף + תעודות עזרה ראשונה בתוקף של כלל אנשי הצוות.

י.          רישיונות כלל כלי השיט בתוקף + תעודות ביטוח בתוקף.

יא.        היתר שיט יחיד מהמחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים.

יב.        דוחות אירועי בטיחות חריגים, דוח תאונה, אירוע קרה/ כמעט קרה, תחקורים, מסקנות, הפקות לקחים והנחיות.

יג.        דוחות ביצוע תרגולות בטיחות ימיות.

4.3.       תיק כשירות כלי שיט:

ינוהל ויכיל את כלל המסמכים לצורך מעקב התקינות והתחזוקה השוטפת של כלי השיט וציודם, כפי המפורט:

א.         טבלאות מעקב: תוקף ציוד פירוטכני, כושר שיט וביטוחים, טיפולים ותחזוקה שוטפת של כלי השיט וציודם.

ב.         דוחות בדיקות התקינות של כלי השיט וציודם, מתוארכים וחתומים.

ג.         דוחות הטיפולים והתחזוקה השוטפת של כלי השיט וציודם, מתוארכים וחתומים.

ד.         דוחות הנזק והתיקונים של כלי השיט וציודם, מתוארכים וחתומים.

5.        כשירות מקצועית בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי:

5.1.       עזרה ראשונה:

א.         מנהל בית הספר והמורים לחינוך ולספורט ימי יהיו בעלי תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף. הם ישתתפו באופן סדיר בריענון עזרה ראשונה הכולל החייאה ויקבלו אישור לכך.

ב.         תדירות ביצוע הריענון: בהתאם להנחיות משרד החינוך.

5.2.       תקן תרגול מעשי וריענון מקצועי לכלל המורים לחינוך ולספורט ימי:

א.         תרגול הנושאים הבאים: התהפכות במפרשית (גדולה/ בינונית), גישה לאדם בים במפרשית (גדולה/ בינונית), גישה לאדם בים/ כלי שיט בסירת מנוע, גרירת כלי שיט על ידי סירת מנוע.

ב.         תרגול "אדם בים" יבוצע על-ידי הטלת חפץ דומם למים והוצאתו על-פי ההוראות.

ג.         אין לבצע תרגול הפיכת כלי שיט גדול/ בינוני עם תלמידים, אלא באישור מיוחד של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

ד.         תדירות ביצוע: אחת לשנתיים על ידי כלל אנשי הצוות, כחלק משמירה על כשירות מקצועית ובטיחותית של המורים.

ה.         דוח תרגול: יתויק בתיק בטיחות ימית, העתק יועבר לפיקוח המחוזי והארצי על החינוך הגופני.

ו.          אחריות לביצוע: מנהל בית ספר.

5.3.       ישיבת צוות שבועית:

א.         קבועה ומובנית במערכת השעות הבית ספרית. 

ב.         הישיבות הן למטרת העברת מידע שוטף, ריענון נהלי בטיחות, דיונים מקצועיים ולמידה, העברת הנחיות, ניתוח אירועי בטיחות, הפקת לקחים, תרגולים ועוד.

ג.         יש לתעד את תוכן הישיבות בתיק ישיבות צוות.

5.4.       ימי כשירות מקצועית מנהלים:

א.         בכל שנת לימודים מתקיימים ימי כשירות כחלק מתוכנית העבודה השנתית של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

ב.         בישיבות מבוצעים ריענוני נהלי בטיחות, דיונים מקצועיים ברמה הבטיחותית, הפדגוגית והניהולית, למידה, העברת הנחיות רוחביות ומידע, ניתוח אירועי קרה/ כמעט קרה בטיחותיים והפקת לקחים.

ג.         ימי הכשירות מתועדים בדוחות ומופצים למפקחים במחוזות.

ד.         היעדרות באישור המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בלבד.

6.        כשירות, בטיחות ותחזוקת כלי השיט והציוד הימי:

הבדיקה של כלי השיט והציוד הימי והבקרה ייעשו, לפי המפורט להלן בסעיף זה, על ידי מנהל בית הספר/ אחראי בטיחות ימית/ מורה לחינוך ולספורט ימי, כחלק משמירה על כשירות ובטיחות כלי השיט ובטיחות התלמידים בפעילות הימית.

בהימצא פגם, ליקוי או תקלה יפנה מנהל בית ספר לחינוך ולספורט ימי לרשות המקומית, וידווח על התקלה, ויתקנה במידת האפשר. בכל מקרה לא יופעל כלי שיט או ציוד ימי שנמצא לא תקין.

6.1.       בדיקות התקינות, הטיפולים והתחזוקה השוטפת יבוצעו בהתאם למפורט:

א.         בדיקות תקינות תקופתיות: בדיקות יסודיות של כלל כלי השיט והציוד הימי יבוצעו על ידי צוות בית הספר או על ידי בעל מקצוע מומחה, בהתאם לסוג הכלי, טיב הטיפול והתחזוקה הנדרשים.

תדירות ביצוע: אחת לשנה לפחות ובכל מקרה טרם תחילת הפעילות בכלי השיט.

ב.         בדיקות תקינות שגרתיות: בדיקות של כלל הציוד האמור להיות בשימוש ביום הפעילות ובשיעור, ובכלל זה בדיקת כלי השיט הממונעים לאבטחת הפעילות. האחריות להכנת הציוד ובדיקתו חלה על כל מורה העושה שימוש בציוד ימי בקבוצת הלימוד אשר תחת אחריותו.

תדירות ביצוע: בכל יום טרם תחילת הפעילות.

ג.         תחזוקה שוטפת, טיפולים ותיקונים: יבוצעו על ידי צוות בית הספר או על ידי בעלי מקצוע מומחים, בהתאם להחלטת מנהל בית הספר.

תדירות ביצוע: אחת לשנה לפחות, בהתאם לצורך, ותמיד טרם תחילת הפעילות השנתית בכלי השיט.

6.2.       מפרט בדיקות תקינות תקופתיות - כלי שיט גדולים ובינוניים מפרש וחתירה:

א.         כלי השיט יוצאו מהמים לבדיקה מקיפה ולצורך טיפולי תחזוקה שוטפים אשר יכללו: בדיקת שלמות גוף הסירה והתחתית, אטימות ופקקים, תקינות חרב, הגה וצירי הגה, הורדת תרנים ובדיקתם, בדיקת וונטות וחיבורים, בדיקת מנורים, בדיקת מפרשים על כלל המכלולים, בדיקת ערכות צמצום מפרשים, מיתרים, חבל עוגן וגוף העוגן, בדיקת מלגזים, משוטים, ציוד הבטיחות וההצלה ותעודות רישוי וביטוח בכלי השיט הנדרשים לכך.

ב.         על כלל התרנים מותקן מצוף מתאים (פנדר) בראש התורן.

ג.         יש לתעד ולתארך בדיקות אלו באופן שיטתי ע"ג דוח תקינות כלי השיט והציוד ולחתום על הדוח.

6.3.       מפרט בדיקות תקינות תקופתיות - כלי שיט ממונעים:

א.         כלי השיט יוצאו מהמים לבדיקה מקיפה ולצורך טיפולי תחזוקה שוטפים אשר יכללו: בדיקת גוף כלי השיט והתחתית, אטימות ופקקים, מנועי כלי השיט, מדחפים, מערכות היגוי, מצערת ומדומם מנוע בחירום, מצברים, מכלי דלק, חבלי גרירה, עוגנים וחבלי העוגנים, ציוד הבטיחות וההצלה ותעודות רישוי וביטוח נדרשות.

ב.         בסירות חצי קשיחות תיבדק שלמות ואטימות האבוב הגלילי (הבידונים), שסתומי ריקון/ מילוי אויר ותקינות משאבת מילוי אויר.

ג.         טיפולים שוטפים למנועי כלי השיט יבוצעו בהתאם לצורך ועל פי הוראות היצרן.

ד.         יש לתעד ולתארך בדיקות אלו באופן שיטתי ע"ג דוח תקינות כלי השיט והציוד ולחתום על הדוח.

6.4.       מפרט בדיקות תקינות תקופתיות - כלי שיט קטנים מפרש, חתירה וגלשנים:

א.         מפרשיות: בדיקה מקיפה של גוף כלי השיט, אטימות, תרנים, מפרשים, מיתרים על כלל המכלולים, חבלי חרטום וירכתיים, כלים לריקון מים.

ב.         קיאקים למיניהם: בדיקה מקיפה של גוף כלי השיט, אטימות, ידיות הנשיאה, משוטים.

ג.         גלשנים: בדיקה מקיפה של גוף הגלשן, חרב/ סנפיר, תורן, מפרש וכלל המכלולים. רצועות חיבור (ליש) ומשוטים.

6.5.       מפרט בדיקות שגרתיות - כלי שיט גדולים ובינוניים מפרש וחתירה:

א.         בדיקה ויזואלית של כלי השיט: הימצאות מצוף מתאים (פנדר) בראש התורן, שלמות גוף הסירה, שוקע תקין, תקינות חרב והגה, בדיקת תורן, וונטות וחיבורים, בדיקת מנורים, מפרשים, ערכות צמצום מפרשים, מיתרים, מלגזים ומשוטים.

ב.         בדיקת ציוד הבטיחות וההצלה, תעודות רישוי וביטוח בכלי השיט הנדרשים לכך.

ג.         בדיקת עוגן: גוף העוגן, חבל העוגן וקשירת העוגן.

6.6.       מפרט בדיקות שגרתיות - כלי שיט ממונעים לאבטחת הפעילות:

א.         בדיקה ויזואלית של: גוף כלי השיט, מנועי כלי השיט, מדחפים, מצברים, מכלי דלק, חבלי גרירה, עוגנים וחבלי העוגנים, ציוד הבטיחות וההצלה, תעודות רישוי וביטוח נדרשות.

ב.         וידוא מכל דלק מלא.

ג.         וידוא רמת תקינה - שמן מנוע.

ד.         הנעת המנוע ל-5 דקות לפחות ובדיקה פיזית של מערכות ההיגוי, המצערת ומדומם המנוע בחירום.

ה.         בסירות חצי קשיחות, וידוא אויר באבוב הגלילי (הבידונים) והימצאות משאבת ניפוח אויר תקינה.

6.7.       מפרט בדיקות שגרתיות - כלי שיט קטנים מפרש, חתירה וגלשנים:

א.         מפרשיות, בדיקה ויזואלית של הפרטים האלה: שלמות גוף הסירות, תרנים, מפרשים, מיתרים על כלל המכלולים, חבלי חרטום וירכתיים וכלים לריקון מים ומשוט.

ב.         קיאקים למיניהם, בדיקה ויזואלית של הפרטים האלה: גוף כלי השיט, אטימות, ידיות הנשיאה ומשוטים.

ג.         גלשנים, בדיקה ויזואלית של הפרטים האלה: גוף הגלשנים, חרב/ סנפיר, תורן ומפרש, רצועת חיבור (ליש) ומשוטים.

7.        דרישות כלליות:

7.1.       ציוד עזרה ראשונה:

בית הספר לחינוך ולספורט ימי יצויד בציוד עזרה ראשונה ובציוד החייאה, בנוסף לציוד הנדרש בסירות, בהתאם לדרישות כושר השיט של הסירה כפי שנקבעו על ידי רשות הספנות והנמלים.

7.2.       פרסום הנחיות בטיחות ייחודיות לבית הספר וסביבתו:

א.         בית ספר לחינוך ולספורט ימי יפרסם הוראות בטיחות (בנוסף להוראות המובאות בנוהל זה) המתאימות לתנאים המיוחדים הקיימים בבית הספר ובסביבתו.

ב.         הוראות אלה יפורסמו רק לאחר אישור הפיקוח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך.

7.3.       שילוט הוראות בטיחות כלליות:

בבית הספר לחינוך ולספורט ימי יוצבו שלטים מאירי עיניים עם הוראות הבטיחות במקומות בולטים.

7.4.       אישורי הורים לפעילות:

א.         בתחילת שנת הלימודים ולפני תחילת הפעילות של הכיתה יש להביא בכתב לידיעת הורי התלמידים את מהות הפעילות במהלך השנה, כולל הפלגות מחוץ לתחום הבית, ולקבל את אישורם בכתב לפעילות.

ב.         יש להחתים את ההורים על טופס הצהרת בריאות.

ג.         הצהרה על מצב בריאות חריג תחייב אישור רופא לפעילות.

7.5.       השתתפות בשיעורי החינוך והספורט הימי:

א.         לא ישתתף בשיעורי החינוך והספורט הימי תלמיד שנפסל לכך בידי רופא מטעמי בריאות.

ב.         לא ישתתף בשיעורי החינוך והספורט הימי תלמיד שהוריו הביעו בכתב את התנגדותם להשתתפותו.

ג.         לא ישתתף בשיעורי החינוך והספורט הימי תלמיד הפטור משיעורי החינוך הגופני מסיבה כזאת או אחרת.

7.6.       הנחיות לביצוע מבדק ציפה:

א.         המבדק יתקיים בחוף רחצה מוכרז ו/ או בבריכת שחייה בהשגחת מציל, או במעגן/ במרינה באזור שאושר לצורך כך על ידי הנהלת המעגן/ המרינה ועל ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

ב.         מטרת המבדק: בדיקת יכולת התלמיד לשחות או לצוף כ- 10 דקות במים עמוקים.

ג.         המבדק יתבצע עם חגורות ציפה/ הצלה.

ד.         המבדק ייערך לפני תחילת השיעורים המעשיים, לכלל התלמידים.

ה.         יש לתת הסבר לכל הכיתה על מבדק הציפה ואופן חגירת חגורת הציפה.

ו.          במבדקי ציפה המתקיימים במעגן/ במרינה: יסומן מסלול על ידי מצופים. הכניסה למים תיעשה בקבוצה של עד 4 תלמידים לכל היותר. המורים המשגיחים יחולקו באופן הבא:

 1. מורה באזור הכניסה למים: ינהל כניסה/ יציאה ורישום התלמידים.
 2. מורה על כלי שיט קטן לחתירה + גלגל הצלה: השגחה באזור אמצע המסלול, ליווי תלמידים מתקשים בשחייה.
 3. מורה על כלי שיט קטן לחתירה + גלגל הצלה בקרבת המצוף: פיקוח על השוחים באזור המצוף, עזרה על ידי גלגל הצלה או העלאת השוחה המתקשה לסירה.

ז.         אין לעזוב את אזור מבדק הציפה לפני שכל הכיתה סיימה ויצאה מהמים.

ח.         לתלמידים מתקשים יוקדש זמן אישי כדי לשלבם עם תלמידי הכיתה.

7.7.       חגורות ציפה:

א.         כל המפליגים יחגרו חגורות ציפה כנדרש במשך כל שהותם בכלי השיט ובכלל הפעילויות במים.

ב.         התלמידים יחגרו חגורות ציפה בכלל הפעילויות המתקיימות בחוף, בקרבת המים ובפעילויות המתקיימות במזחים ובאזורים בעלי קרבה למים במעגנות/ במרינות ובכלל.

7.8.       לבוש התלמידים בפעילות:

התלמידים ייכנסו לכלי השיט בחולצה בעלת שרוול ובנעליים/ סנדלים חובקי רגל מתאימים שאושרו בידי המורה. חל איסור על נעילת כפכפים בזמן הפעילות. במזג אויר חם יש להמליץ לתלמידים על חבישת כובעים ועל שימוש בחולצה בהירה בעלת שרוול ארוך.

7.9.       הסעת התלמידים לבית הספר לחינוך ולספורט ימי:

א.         הנהלת בית הספר לחינוך ולספורט ימי ובית הספר האם ידאגו להגעתם של התלמידים למקום הפעילות ולחזרתם לבית ספר האם.

ב.         מורה/ סייעת ילוו את התלמידים מבית הספר האם אל מקום הפעילות ובחזרה, ישבו עם התלמידים וישגיחו שהם מתנהגים בצורה נאותה ובטוחה (בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל להסעות תלמידים).

7.10.  התנאים לפעילות הימית:

הפעילות הימית מותרת בתנאים אלו:

א.         פעילות ימית מכל סוג תתקיים בנוכחות ו/ או כוננות של כלי שיט לאבטחה תקין ומזווד הנמצא במים, כפי המתואר בנוהל זה.

ב.         מזג האוויר, עוצמת הרוח ומצב הים אינם מסכנים את התלמידים, לפי שיקול דעתו של מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי או אחראי הבטיחות הימית מטעמו.

ג.         עומס החום הוא בינוני ומטה.

ד.         במזג אויר חם יש להקפיד על שתיית מים לפני הפעילות ובמהלכה, יש להמליץ לתלמידים על הבאת בקבוקי שתייה אישיים, חבישת כובעים, שימוש בחולצה בהירה בעלת שרוול ארוך והתמרחות בקרם הגנה.

ה.         באילת ובכינרת, באישור מיוחד של מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי, אפשר יהיה לפעול עד כשעה בטמפרטורה מרבית שאינה עולה על 35 מעלות צלזיוס. במקרה כזה יקפידו המורה והתלמידים על שתיית מים לפני הפעילות, במהלכה ואחריה. חובה עליהם לחבוש כובע ולמרוח קרם הגנה.

ו.          היציאה לים אסורה בתנאי ראות לקויים/ כאשר שורר ערפל.

ז.         ברוח מזרחית יש להתייחס במשנה זהירות ולהקפיד שהפעילות מתקיימת בקרבת קו החוף.

ח.         בתנאי מזג אויר קיצוניים של חום/ קור וזיהום אויר חריג, יש לפעול על-פי הנחיות ספציפיות של משרד החינוך או כל גורם מוסמך אחר. בהתאם לצורך יש לבצע פעילות חלופית.

7.11.  בדיקת תחזית ים מעודכנת:

א.         יש לדאוג לקבל תחזית ים מעודכנת יום לפני הפעילות, וכן כל בוקר ובמהלך יום הפעילות, לפני היציאה לים.

ב.         יש לעדכן ולתדרך את צוות המורים בכלל הנתונים מדי יום לפני היציאה לים.

ג.         התחזית תכלול קבלת נתונים ממקור מוסמך וכן תצפית ויזואלית.

7.12.  כלי השיט לאבטחת הפעילות הימית:

כלי השיט הממונעים לאבטחת הפעילות הימית, יצוידו בהתאם למפורט:

א.         תעודת כושר שיט וביטוח תקפים על כלי השיט.

ב.         תעודת משיט ותעודת זהות של מפעיל כלי השיט.

ג.         ציוד בטיחות והצלה תקני ושלם על-פי תעודת כושר שיט.

ד.         מכל מי שתייה מלא.

ה.         מכל דלק מלא.

ו.          חבל גרירה מסודר וקשור, מוכן לזריקה מידית.

ז.         אמצעי לשאיבת מים.

ח.         אמצעי תקשורת: מכשיר קשר ימי/ טלפון נייד על פי דרישות רשות הספנות והנמלים.

ט.         כבל מדומם המנוע בחירום יחובר אל חגורת הציפה של משיט כלי השיט.

8.        הנחיות מפורטות:

8.1.       הכנות טרם תחילת הפעילות השנתית:

א.         ביצוע מיפוי נקודת תורפה ומפגעים לכלל הפעילויות המתוכננות.

ב.         ביצוע בדיקות תקינות לציוד הימי ובכלל.

ג.         קבלת אישורי הורים לפעילות הימית והצהרות בריאות חתומים, לכלל התלמידים מבתי הספר האם.

ד.         ביצוע מבדק ציפה לתלמידים.

ה.         חלוקת הכיתות לקבוצות לימוד קבועות אליהן יצוותו המורים, בהתאם למופיע בהגדרות.

8.2.       הנחיות ליום הפעילות: 

א.         בתחילת כל יום פעילות יבדוק מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/ אחראי הבטיחות  הימית את תחזית מזג האוויר.

ב.         מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/ אחראי הבטיחות יוודא לפני תחילת הפעילות היומית בדיקת מפגעים אפשריים הן בחוף והן במים ויפעל להסרתם.

ג.         מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/ אחראי הבטיחות יוודא ביצוע בדיקת תקינות לכלל הציוד האמור להיות בשימוש באותו היום ובכלל זה כלי השיט לאבטחת הפעילות, בהתאם למופיע בהגדרות ובמפרט.

ד.         מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי, או מי מטעמו, יפרסם בכל יום בחדר המורים ובמקום בולט הנחיות בטיחות ספציפיות למורים, ליום הפעילות בהתאם לתחזית מזג האוויר, לכיוון הרוח ועוצמתה, לתנאי הים, אזהרות ניווט, מכשולים ומפגעים רלוונטיים ומעודכנים לתחום הימי של בית הספר ועל-פי פרסומי "הודעות לימאים" מאת רשות הספנות והנמלים.

ה.         המורה לחינוך ולספורט ימי יבדוק את הציוד האמור לשמש אותו בשיעור, טרם הגעת התלמידים, ובכלל זה את כלי השיט לאבטחת הפעילות בהתאם למופיע בנוהל זה. אם נתגלה פגם בכלי השיט, יודיע על כך המורה לאחראי במקום ולא יפעיל את כלי השיט עד שיתוקן הפגם.

ו.          בהגעת הכיתה יקבל המורה את תלמידי קבוצת הלימוד הקבועה שלו. המורה יבדוק נוכחות ויתעד את כלל הפרטים הנדרשים ביומן המורה כמופיע בהגדרות בנוהל זה.

ז.         יומני המורה יימצאו במשרד מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/ בחדר המורים במקום נגיש.

ח.         בתחילת כל שיעור יקבלו התלמידים הסבר על הפעילות ותדריך בטיחות ספציפי לנושא הנלמד.

8.3.       הפעילות הימית:

א.         על כל הפעילות הימית וההפלגות חלות הוראות הביטחון המתפרסמות מעת לעת בידי משרד החינוך, בידי שלטונות צה"ל ובידי משטרת ישראל.

ב.         השיעורים והפעילות הימית המעשית יתקיימו בתחום הבית.

ג.         כל הפלגה אל מחוץ לתחום הבית מחייבת ליווי צמוד של כלי שיט ממונע לאבטחה.

ד.         הפעילות בתחום הבית ולאורך חופי המדינה בתחום המים הריבוניים של מדינת ישראל תתבצע ללא ליווי חמוש.

ה.         קבוצת הלימוד בים תמנה לא יותר מ-10 תלמידים למורה כמופיע בנוהל זה. 

ו.          המורה יערוך מפקד שמי של התלמידים לפני הכניסה לכלי השיט ואחרי היציאה מהם.

ז.         כלי השיט לאבטחת הפעילות יצוידו באמצעי הצלה ובמכשיר קשר ימי נייד/ בטלפון נייד על פי דרישות רשות הספנות והנמלים. ובנוסף לציוד הבטיחות כמופיע בכושר השיט, יצוידו בציוד שיאפשר מתן מענה לאבטחת הפעילות כמפורט בנוהל זה.

ח.         בכלי השיט הנדרשים לכך יימצאו המסמכים הבאים: רישוי כושר שיט מטעם רשות הספנות והנמלים, תעודת ביטוח, היתר שיט יחיד, תעודת משיט של המורה, תעודה מזהה של המשיט וכן ציוד בטיחות והצלה בהתאם לרישיון ולתוספות בנוהל זה.

ט.         המורה יפעל בהתאם לחוקי הדרך ולתקנות הבין לאומיות למניעת התנגשויות בים.

י.          אין לפעול בים בסמוך לסירות מנוע שטות או בקרבת אוניות מתמרנות, ואין לחסום להן את המעבר בכניסה לנמל/ למעגן וביציאה ממנו. כמו כן אין לפעול בתחומים המיועדים לעגינת אוניות ואין להפריע לספינות דיג העוסקות בדיג או בגרירה.

יא.        אין לפעול בנמל/ במעגן אלא באישור מנהל הנמל/ מנהל המעגן (המרינה).

יב.        אין להתיר שחייה וצלילה במהלך הפלגה אלא בתרגילים מיוחדים או במצב חירום.

יג.        אין להתיר שחייה בים ללא הכנות מתאימות להצלה וללא אישור מיוחד ממנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/ אחראי הבטיחות הימית.

יד.        אין להתיר ירידת תלמידים יחפים למים.

טו.אם חלה הרעה במזג האוויר בים הפתוח או שהראות נעשית לקויה, יש לדווח על כך לאיש הקשר בחוף, סירת האבטחה תחבור לכלי השיט ותכניסם באופן מבוקר ובזהירות לאזור בטוח.

8.4.       אבטחת הפעילות הימית:

א.         בעת הפעילות הימית יפקח עליה האחראי במקום: מנהל בית הספר/ אחראי הבטיחות הימית או מורה אחראי שמונה על ידי מנהל בית ספר ויהיה בתצפית על כל כלי השיט. כלי השיט לאבטחה יהיה בכוננות במים, מוכן להנעה, מזווד ומצויד כנדרש.

ב.         בתהליך הכניסה/ היציאה של כלי השיט, יימצא כלי השיט לאבטחה בכניסה למעגן מוכן למקרה שיידרש סיוע.

ג.         בהתאם להחלטת אחראי הבטיחות יהיה כלי השיט לאבטחה צמוד לכלי השיט המפליגים בים. אם לא ידרוש זאת, תתבצע תצפית עין וכלי השיט לאבטחה יופעל על-פי הצורך.

ד.         כלי שיט גדולים ובינוניים: ככלל לא תצא לים סירה בודדת, פרט למקרים חריגים. במקרה כזה חייב כלי השיט לאבטחת הפעילות להיות בסמיכות לאזור הפעילות.

ה.         כלי שיט קטנים:

 1. בפעילות בכלי שיט קטנים, במעגנות או באזורים מתוחמים, כאשר אין נוכחות מורה בכלי השיט, מותר לקיים פעילות ימית בתנאי שיהיה כלי שיט כשיר לאבטחת הפעילות, המוכן להפעלה במים בסמיכות למקום הפעילות, וכן שהמורה יקפיד כי התלמידים יימצאו בטווח ראייתו במשך כל הפעילות.
 2. כלי שיט קטנים סירות וגלשני מפרש: לא תתבצע פעילות בים הפתוח ללא כלי שיט אחד לפחות לאבטחה הנמצא בכוננות באזור הפעילות. כאחראי כלי השיט לאבטחה יכול לשמש מורה המלמד קבוצת לימוד באזור הפעילות המוגדר.

8.5.       גרירת כלי שיט:

א.         גרירה מחייבת תדרוך של אחראי הבטיחות/ המורה בסירת האבטחה באשר לסוג הגרירה, הנחיות להגאי ולצוות כלי השיט הנגרר.

ב.         טרם ביצוע הגרירה חובה לבצע בדיקה של חבל הגרירה.

ג.         יש לשמור על קשר עין ותקשורת עם כלי השיט הנגררים לכל אורך הגרירה.

ד.         הגרירה תיעשה במהירות איטית ובזהירות מרבית.

ה.         בעת הגרירה לא יוציאו התלמידים אף חלק מגופם אל מחוץ לסירה.

ו.          גרירת כלי שיט גדולים/ בינוניים:

 1. יש לוודא שהחרב מורמת, כל אנשי הצוות יושבים בתוך הסירה על הספסלים ולא על הדפנות, מאחורי התורן לכיוון הירכתיים ובכל מקרה לא בצמוד לחבל הגרירה.
 2. יש לוודא כי המפרשים משוחררים, ההגאי יפעל בהתאם להנחיות כלי השיט הגורר.

ז.         גרירת כלי שיט קטנים:

 1. אין לגרור קיאקים/ גלשנים כאשר הם מאוישים. יש להעלות לכלי השיט לאבטחה את התלמידים ואז לגרור את כלי השיט הבלתי מאוישים.
 2. בגרירת מפרשיות, יש להקפיד על הוצאת חרב/ הרמת חרב, התלמידים ישבו מאחורי התורן לכיוון הירכתיים, ההגאי יפעל בהתאם להנחיות כלי השיט הגורר.

9.        הנחיות בטיחות לכלי השיט:

9.1.       נוכחות מורה בכלי השיט:

אין להתיר כל הפלגה של תלמידים בכלי שיט גדולים ובינוניים ללא נוכחות מורה פרט למקרים מיוחדים אלה:

א.         בעת מבחן בתחום הבית לבדיקת ידיעות התלמידים. במקרה כזה חובה שיתמלאו תנאים אלו: מזג האוויר יתאים לביצוע הבחינה, למורה יהיה קשר עין עם כלי השיט, כלי השיט לאבטחה יימצא בים, סמוך לסירת התלמידים.

ב.         במהלך אימונים או לקראת תחרות ובמהלכה, כאשר הפיקוד על כלי השיט הוא בידי התלמידים. במקרה כזה חובה שיתמלאו תנאים אלו: כלי השיט לאבטחה יהיה בסמוך לסירת התלמידים, בכלי השיט לאבטחה יהיה נוכח מורה.

9.2.       הנחיות בטיחות בפעילות בכלי שיט גדולים ובינוניים מפרש וחתירה:

א.         מפעיל כלי השיט חייב להיות מורה לחינוך ולספורט ימי.

ב.         בכלי שיט גדולים מפרש וחתירה, מספר האנשים שייכנסו לכלי שיט לא יעלה על המספר המרבי המותר לפי רישיון כושר השיט ולא יפחת מהמספר המזערי הדרוש לפי רישיון זה.  בהפלגה בכלי שיט אלו יהיו נוכחים 5 אנשים לפחות, והם יצוידו ב - 4 משוטים לכל הפחות.

ג.         בכלי שיט בינוניים מפרש וחתירה ללא רישיון כושר שיט, מספר האנשים המרבי שייכנסו לכלי השיט יהיה כפי המצוין בהגדרות בנוהל זה. בהפלגה בכלי שיט אלו יהיו נוכחים 3 אנשים לפחות, והם יצוידו ב - 2 משוטים לכל הפחות.

ד.         ציוד בטיחות והצלה כלי שיט גדולים מפרש וחתירה: בנוסף לציוד הנדרש על פי רישיון השיט, תצויד הסירה בגלגל הצלה נוסף, חבל חרטום, וערכת צמצום מפרשים.

ה.         ציוד בטיחות והצלה כלי שיט בינוניים מפרש וחתירה: כפי המצוין בכלי שיט גדולים, למעט רישיונות וציוד פירוטכני.

ו.          בזמן הפלגה ובהתאם למצב הים ישבו על סיפון חרטום הסירה לא יותר משני תלמידים. הישיבה על החרטום תהיה כשרגליהם בתוך הסירה ובאישור המורה.

ז.         ככלל, הפעילות בים תתבצע כנגד הרוח מנקודת היציאה/ הכניסה למעגן על מנת להקל את החזרה.

ח.         יש לוודא התמקמות בנקודות ההיערכות לכניסה/ ליציאה על-פי מצב הרוח והגלים.

ט.         במהלך כל ההפלגה יהיה העוגן קשור ומאובטח, מוכן להטלה בקדמת כלי השיט. יש להקפיד כי חבל העוגן מעוגן לסירה ומסודר למניעת כריכה סביב רגלי התלמידים.

י.          יש להקפיד הקפדה יתרה בשלב העלייה/ הירידה לסירה. אין לקפוץ מהרציף לסירה, אין לקפוץ בסירה ואין ללכת על דפנותיה או על הספסלים. יש להקפיד טרם הכניסה לסירה על ניגוב הספסלים למניעת החלקה.

יא.        חל איסור לעבור מסירה לסירה שלא דרך הרציף, אלא במקרים חריגים באישור אחראי הבטיחות הימית.

יב.        בעת הגישה לרציף לא יוציאו התלמידים אף חלק מגופם אל מחוץ לכלי השיט. אין לבלום את התקרבות כלי השיט לרציף בעזרת חלקי גוף, אלא לפי הוראה מפורשת של המורה.

יג.        הנחיות ייחודיות להפלגת מפרשים:

 1. הפלגה במפרשים מחייבת קיום 2 שעורי חתירה לקבוצת הלימוד.
 2. ככלל אין לעמוד בסירה אלא למטרת ביצוע פעולה מוגדרת, יש להזהיר את התלמידים בעת מעבר המנור.
 3. אם מתגברת הרוח מעבר ל - 10 קשרים, חל איסור לבצע מהפכים.
 4. אם מתגברת הרוח מעבר ל 12- קשרים, יבוצע באופן מידי צמצום מפרשים.
 5. אם מתגברת הרוח מעבר ל - 15 קשרים, תישקל הורדת מערך המפרשים וכלי השיט יחזור בחתירה או בגרירה.
 6. מעבר לעוצמת רוח של  10 קשרים ובשקלול מצב הים. היציאה באישור מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/ אחראי הבטיחות בלבד.

9.3.       הנחיות בטיחות בפעילות בכלי שיט קטנים מפרש וחתירה:

א.         אין לערב בין סוגי כלי השיט חתירה/ מפרש וגלשנים בקבוצת הלימוד.

ב.         יש לבצע הסבר תרגולת התהפכות לתלמידים.

ג.         יש להגדיר לתלמידים את אזור הפעילות ולתדרכם.

ד.         בהתהפכות כלי השיט יש לוודא כי התלמיד צף לצד כלי השיט, אינו תפוס מתחת לכלי השיט/ מתחת למפרש וכי לא נפגע.

9.4.       הנחיות בטיחות בפעילות בגלשנים:

גלשני מפרש:

א.         הגלישה בנמל/ במרינה מותנית באישור מפורש של מנהל הנמל/ המרינה ומחוץ לנתיבי השיט.

ב.         בנפילת הגולש למים יש לוודא כי התלמיד צף לצד הגלשן, אינו לכוד מתחת למפרש ולא ספג מכה מהתורן/ מהמנור.

גלשני חתירה:

א.         הגלשנים יחוברו לרגלי התלמידים ברצועת חיבור (ליש) גמישה.

ב.         יש לסמן את אזור הפעילות הימית בשני מצופים בולטים.

ג.         יש להנחות את התלמידים לשמור על מרחק בטיחות של שלושה מטר לפחות בין גלשן לגלשן.

ד.         יש לתדרך את התלמידים באופן ביצוע נפילה מבוקרת ובטיחותית מהגלשן. המורה יוודא כי התלמידים יתרגלו את הנפילה.

ה.         במים רדודים או בקרבת מפגעים סביבתיים יחתרו התלמידים כשהם ניצבים על ברכיהם.

ו.          ביציאה/ בחזרה מהחוף בגלי חוף, יחתרו התלמידים כשהם בשכיבה על ירכתי הגלשן.

גלשני ציפה:

א.         חל איסור מוחלט לבצע את הפעילות בעמידה.

ב.         הפעילות תתבצע בשכיבה בלבד על החלק העליון המחוספס של גלשן הציפה.

ג.         אחראי הבטיחות הימית יאשר את ביצוע הפעילות, רק לאחר שבדק את שטח הפעילות ומצא שהוא נקי מכל סלעים/ עצמים המהווים סכנה לתלמידים.

ד.         על כל קבוצת תלמידים (עד עשרה) במים יהיו אחראים לפחות שני מורים, אחד במים ואחד צופה בחוף.

ה.         המורה בחוף ישקיף על התלמידים ויהיה מצויד במגפון, במכשיר קשר/ בטלפון נייד, בגלגל הצלה ובמכל מים מתוקים.

ו.          כל הגלשנים יחוברו לתלמידים ברצועת חיבור (ליש) גמישה.

ז.         יש לסמן את אזור הפעילות הימית בשני מצופי דגל בולטים. ואת אזור החוף בשני דגלים.

ח.         הפעילות תתבצע במים רדודים עד גובה המותניים של התלמיד, ובכל מקרה לא מעבר לקו שבירת הגלים.

ט.         הפעילות תתבצע בגובה גלים של עד חצי מטר לכל היותר.

י.          התלמידים יחולקו לזוגות וישגיחו זה על זה לכל אורך הפעילות.

יא.        כל רבע שעה תתבצע ספירת תלמידים (מספרי ברזל).

יב.        אם בלע תלמיד מים מלוחים, יש לבדוק מיד את מצבו.

10.  הפלגות אל מחוץ לתחום הבית:

10.1.  כללי:

א.         על כל הפלגה אל מחוץ לתחום הבית יש להודיע לפיקוח הארצי על החינוך הגופני ולקבל את אישורו טרם ההפלגה. ההודעה תכלול את הנתונים האלה: תאריך ההפלגה, שעת יציאה/ חזרה, שם אחראי ההפלגה, תלמידי איזו מסגרת יוצאים להפלגה, מס' תלמידים, כמות כלי השיט וסוגם, המורים המפליגים, תוכנית ההפלגה, דיווח לגורמי בט"ש בהתאם לסעיף ד'.

ב.         לפני כל הפלגה אל מחוץ לתחום הבית יש לברר באילו שטחים מתקיימים באותה עת מטווחי ירי. אין להיכנס לשטח שנסגר מכל סיבה שהיא. זאת לפי הוראת "צו סגירת שטחים" המופץ בחוזר צו 100 בידי מפקדת חיל הים של צה"ל ועל-פי פרסומי "הודעות למשיטים" המופצות על ידי רשות הספנות והנמלים.

ג.         יש להתעדכן באזהרות ניווט על-פי פרסומי "הודעות למשיטים" המופצות על ידי רשות הספנות והנמלים.

ד.         כל יציאה של כלי שיט מחוץ לתחום הבית מחייבת דיווח לבסיסים הימיים של חיל הים, למשטרת החופים הקרובה ולחדר המצב במשרד החינוך שיעדכן את מרכז הדיווח המשטרתי במטה הארצי של משטרת ישראל.

10.2.  ההכנות לפני ההפלגה:

א.         לפני כל הפלגה ימנה מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי אחראי הפלגה, מבין המורים.

ב.         לפני כל הפלגה יברר מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי את תחזית מזג האוויר ותחזית הים אצל השירות המטאורולוגי וכפי המוגדר בנוהל זה.

ג.         לפני כל הפלגה יוכן תיק הפלגה, אשר יכלול את הנתונים האלה:

 1. שמות התלמידים המשתתפים בהפלגה, כתובותיהם ומס' הטלפון בבית.
 2. שמות המורים בכל סירה.
 3. שמות התלמידים בכל סירה.
 4. מספרי הרישום של כלי השיט.
 5. ממצאי בדיקת התקינות של הציוד ושל הסירות המפליגות.
 6. מספרי טלפון ותדרים לחירום.
 7. כיוון ההפלגה ותוכניתה.
 8. הירידות הצפויות לחוף.
 9. שעות היציאה והחזרה המשוערות.
 10. תדרוך בטיחות הכולל סעיף מקרים ותגובות.
 11. עותק של תיק ההפלגה יושאר בבית הספר לחינוך ולספורט ימי.

ד.         על כל הפלגה יש להודיע ליחידת השיטור הימי שההפלגה מתקיימת בתחום פיקוחה וליחידת בט"ש וכוננות של חיל הים. ההודעה תכלול את הפרטים האלה:

 1. שמות המפליגים.
 2. מספרי הרישום של כלי השיט.
 3. כיוון ההפלגה ותוכניתה.
 4. הירידות הצפויות לחוף.
 5. שעות היציאה והחזרה המשוערות.
 6. בנוסף יש להודיע לגורמים הנ"ל על תחילת וסיום השיט.

10.3.  ההפלגה:

א.         אחראי ההפלגה ילווה את כלי השיט באחד מכלי השיט הממונעים לאבטחה.

ב.         לכל 4 כלי שיט או פחות יש לצרף כלי שיט ממונע לאבטחה.

ג.         כלי השיט לאבטחה יהיה מוכן לסייע לכלי השיט בזמן מצוקה.

ד.         כלי השיט לאבטחה יהיה מאויש בשני אנשים מבוגרים לפחות ובעל יכולת לשאת 10 תלמידים לפחות במצבי חירום בשעת הצורך.

ה.         מלבד הציוד הרגיל הנדרש בהתאם לרישוי כושר השיט יימצאו בכלי השיט לאבטחה אמצעי גרירה בהתאם למספר כלי השיט, ציוד עזרה ראשונה והחייאה תקני בהתאם למספר התלמידים המשתתפים וכן מכשיר קשר ימי/ טלפון נייד שבעזרתו אפשר יהיה ליצור קשר עם כל תחנות החוף ועם חיל הים.

ו.          במשך ההפלגה ייקבע סדר התנועה של הסירות המפליגות. המרחק בין כלי השיט לא יעלה על 400 מטר. סדר זה ייקבע על ידי אחראי ההפלגה.

ז.         לפני הכניסה למעגן או הירידה לחוף יבדוק הצוות שבכלי השיט לאבטחה את שטח הנחיתה. בדיקה זו תכלול נושאים כגון חוף נקי ללא מכשולים, נגישות לחוף, כיוון הכניסה לאזור הנחיתה וכד'.

ח.         במשך כל ההפלגה יתנהל קשר רציף בין אחראי ההפלגה לבין מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי באמצעות נקודות דיווח שייקבעו מראש.

10.4.  אופן הפעולה במקרה של תקלה:

א.         אם בעת ההפלגה מתרחשת תקלה שהמפליגים אינם יכולים לטפל בה בכוחות עצמם, יש למסור מיד הודעה לתחנת החוף באמצעות ערוץ המצוקה שבמכשיר הקשר/ הטלפון ולבקש עזרה מיחידת השיטור הימי הסמוכה. היחידה תחליט, בהתאם לנתונים, אם יש לערב גורמים נוספים. אם לא נוצר קשר עם יחידת השיטור הימי, יש ליצור קשר עם יחידת חיל הים הסמוכה.

ב.         בתום הפלגה שהייתה בה תקלה יש לדווח על התקלה לגורמים האלה: מנהל בית ספר/ אחראי בטיחות ימית, לפיקוח הארצי על החינוך הגופני, לפיקוח המחוזי על החינוך הגופני ולממונים על בית הספר לחינוך ולספורט ימי.

11.  אופן הפעולה באירועים חריגים ובמצבי חירום:

11.1.  אופן הפעולה במקרה של תאונה:

במקרה של תאונה (כולל תאונה ימית כגון: התנגשות, עלייה על שרטון או טביעה) יש לפעול כדלהלן:

א.         יש להגיש מיד עזרה ראשונה.

ב.         יש לדווח מיד על התאונה למנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/ אחראי בטיחות ימית.

ג.         יש לדווח לפיקוח הארצי על החינוך הגופני, לפיקוח המחוזי על החינוך הגופני, לממונים על בית הספר לחינוך ולספורט ימי על התאונה ולמלא דו"ח אירוע. אם מדובר בתאונה ימית יש לדווח על האירוע גם לרשות הספנות והנמלים.

ד.         יש למלא טופס "דוח על תאונה" ולהעבירו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

11.2.  אופן הפעולה בנפילת אדם למים:

א.         עם נפילת תלמיד למים יכריז המורה בקול רם "אדם בים" ויצביע לעברו. יש לשמור על קשר עין רצוף עם התלמיד שנפל.

ב.         אם נפל התלמיד למים מסירה ממונעת, יבצע המורה תמרון חירום להרחקת הירכתיים מהתלמיד.

ג.         המורה ישליך גלגל הצלה וייגש לעברו בזהירות ובמהירות האפשרית.

ד.         יש לדווח בהקדם על האירוע לכלי השיט לאבטחה, לשאר כלי השיט בים ולחוף.

ה.         בגמר האירוע יש לספק לתלמיד בגדים חמים ולבדוק את מצבו הבריאותי.

ו.          יש לדווח על האירוע לפיקוח הארצי על החינוך הגופני, לפיקוח המחוזי על החינוך הגופני, לממונים על בית הספר לחינוך ולספורט ימי ולמלא דוח אירוע.

11.3.  אופן הפעולה בהתהפכות כלי שיט גדול/ בינוני:

א.         המורה ירכז את כל התלמידים ויבצע ספירה.

ב.         אם נלכד תלמיד מתחת לסירה/ למפרש, יחלצו המורה מיד ללא הסרה של חגורת הציפה.

ג.         המורה יוודא שהתלמידים אוחזים היטב בחבל הירכתיים ("חבל החיים").

ד.         חל איסור חמור לעזוב את כלי השיט. בשום מקרה אין לשלוח שחיינים לחוף לשם הזעקת עזרה או לאסוף ציוד שהתפזר בים.

ה.         יש לדווח בהקדם על האירוע לכלי השיט לאבטחה, לשאר כלי השיט בים ולחוף.

ו.          בגמר האירוע יש לספק לתלמידים בגדים חמים ולבדוק את מצבם הבריאותי.

ז.         יש לדווח על האירוע לפיקוח הארצי על החינוך הגופני, לפיקוח המחוזי על החינוך הגופני, לממונים על בית הספר לחינוך ולספורט ימי ולמלא דוח אירוע.

12.  אירועים בחינוך ובספורט הימי:

הפלגות ואירועים בחינוך ובספורט הימי שאושרו בידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

א.         לכל אירוע יוכן תיק בטיחות ייעודי לאירוע הכולל היבטים יבשתיים וימיים. יש לציין שמות בעלי התפקידים ולהוסיף סעיף מקרים ותגובות בהיבט הבטיחותי.

ב.         באירועי ספורט שמשתתפים בהם 400 איש לכל היותר (כולל קהל) יהיה נוכח במקום מגיש עזרה ראשונה. כמו כן יימצאו במקום ערכה לעזרה ראשונה ורכב שיסומן כרכב פינוי.

ג.         באירועי ספורט שמשתתפים בהם מעל 400 איש (כולל קהל) יהיה נוכח במקום חובש. כמו כן יימצאו במקום ערכת חובש ורכב שיסומן כרכב פינוי.