נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל

הוראת קבע מס' 0294 - החלפה

תאריך פרסום: י"ג בסיון תשפ"ב, 12 ביוני 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 12.6.2022
יציאת משלחת לחו"ל היא חלק מתהליך חינוכי, ותפקיד הנסיעה להעניק לחברי המשלחת התנסות משמעותית וחוויה מיוחדת שאין אפשרות לחוות אותן באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירה של מערכת החינוך הישראלית בפרט ושגרירה של מדינת ישראל בכלל. יציאת משלחות נוער לחו"ל כרוכה בהפסד ימי לימוד ושעות הוראה, הן לתלמידים הן לצוות המחנכים והמלווים, ומחייבת את בחינת הצורך החינוכי מול הפסד ימי הלימוד ושעות ההוראה. לפיכך יש להקפיד ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בלימודים ולאפשר שנת לימודים סדירה. לשם הוצאת משלחות לחו"ל הוגדר תהליך שמטרתו להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת מול המדינה ומשרד החינוך. על הגוף המשגר לפנות למשרד החינוך שיבחן את הערך החינוכי, את הערך הערכי ואת הערך הייצוגי של המשלחת, את הצורך החינוכי שיש בהוצאת המשלחת וכן את ההיבטים הארגוניים של המשלחת ואת ההיבטים הביטחוניים הכרוכים בנסיעה. הפן הערכי והחינוכי נבחן על ידי אנשי מקצוע מתחום החינוך והפדגוגיה, הפן הארגוני נבחן על ידי המפקחים והנהלת המחוז ואילו הפן הביטחוני נבחן על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך ומחוצה לו. החלטת הממשלה על אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל מקורה ברצח הספורטאים הישראלים במשחקים האולימפיים במינכן בשנת 1972, והיא מתוקפת בהחלטת הממשלה שב"כ 32, ממאי 2012. חוזר זה מגדיר את הנוהל של שיגור משלחת לחו"ל לאור החלטת הממשלה ולאור החלטת המנהל הכללי במשרד החינוך.
השינוי הוא המעבר בהגשת בקשה לאישור הוצאת משלחת לחו"ל. במקום הגשה ידנית פותחה מערכת מקוונת להגשת בקשה ליציאת משלחת לחו"ל. כמו כן, עודכנו מספרי טלפון ושמות רלוונטיים.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3933036
   limorco@education.gov.il

   073 - 3931052
   Security_Mishlachot@education.gov.il

   073 - 3934955
   eitanti@education.gov.il

   073 - 3935107
   meitalch@education.gov.il
כלל מערכת החינוך, תנועות הנוער, מחלקות החינוך ברשויות המקומיות וברשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים.

1.  מטרות הנוהל

2.  הגדרות

3.  הנחיות פדגוגיות לארגון המשלחת

3.1. כללי

3.2. התנאים הנדרשים למתן חסות למשלחת ולאישורה

3.3. הכנת המשלחת ליציאה

3.4. סוגי המשלחות המאושרות

3.5. סוגי המשלחות שאינן מאושרות

3.6. היעדרות מלימודים

3.7. חילופי נוער עם גרמניה

4.  הגוף המשגר

4.1. תפקידי הגוף המשגר

4.2. הנחיות להגשת בקשה ליציאת משלחת לחו"ל

5.  תפקידי נותן החסות

6.  אופן הטיפול במשלחת

7.  הנחיות לעובדי הוראה

8.  ראש המשלחת

8.1. מינוי ראש המשלחת

8.2. תפקידי ראש המשלחת בתהליך ההכנה ליציאה

8.3. שינויים בתוכנית המשלחת

8.4. תדרוך ביטחוני

8.5. בעת השהייה בחו"ל

9.  קביעת רמת האבטחה

10. התדרוך הביטחוני

11. רפואה וביטוח

12. הנחיות כלליות

12.1.  כללי

12.2.  שדה התעופה והטיסה

12.3.  בתי המלון

12.4.  הביקור בחו"ל

12.5.  ביקור באתרים יהודיים

12.6.  נסיעה באוטובוס

12.7.  הליכה

12.8.  נסיעה ברכבות

12.9.  פיצול משלחת

12.10.   פיצול יחיד ממשלחת

12.11.   זמן חופשי למשלחות מאובטחות

13. הפעולות שיש לנקוט באירוע חירום, ביטחוני או אחר

13.1.  במשלחת ממלכתית ברמת אבטחה בינונית

13.2.  במשלחת ממלכתית ברמת אבטחה בסיסית

13.3.  משלחת חינוכית/ייצוגית

14. נספחים

נספח א' - נותני החסות למשלחות לחו"ל במשרד החינוך

נספח ב' - רשימת הטלפונים של אגף הביטחון

נספח ג' - טופס אישור להיפרדות יחיד ממשלחת ממלכתית בחו"ל

נספח ד' - הגשת בקשה לאישור הוצאת משלחת לחו"ל

נספח ה' - טופס משוב בנושא ביטחון למשלחת לחו"ל

נספח ו' - אישור ביצוע הכנה והכשרה ליציאת משלחת לחו"ל

נספח ז' - אישור ההורים ליציאת ילדם למשלחת לחו"ל

נספח ח' - הצהרת סידורי אבטחה למשלחת חינוכית/ייצוגית

נספח ט' - אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת לפולין

נספח י' - אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת ממלכתית

נספח י"א - אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת חינוכית/ייצוגית

 

1.        מטרות הנוהל

1.1לקבוע את נוהלי היציאה של כלל המשלחות היוצאות לחו"ל (למעט משלחות נוער לפולין במסגרת המסע "את אחיי אנוכי מבקש").

1.2להגדיר את נוהל מתן האישור לתהליך החינוכי הכרוך ביציאת משלחות לחו"ל.

1.3להסדיר את נוהלי אבטחת המשלחות בחו"ל באמצעות קביעת תחומי אחריות ותפקידים בתחום זה, לרבות אופן הסמכת הגורמים האחראים להגדרת המשלחת.

1.4להסדיר את נוהלי היציאה של עובדי הוראה במסגרת משלחות הנוער לחו"ל.

1.5להגדיר את תהליך הטיפול במשלחת, החל משלב ההכנות ליציאתה ועד לחזרתה ארצה.

1.6להגדיר את נוהלי הטיפול הביטחוני במשלחת, החל משלב קבלת האישור החינוכי ועד ליציאת המשלחת לחו"ל.

1.7להגדיר את נוהלי הביטחון במהלך שהיית המשלחת בחו"ל.

2.        הגדרות

2.1המשרד: משרד החינוך.

2.2הגוף המשגר: מוסדות חינוך רשמיים וכן מוסדות בפיקוח משרד החינוך, תנועות הנוער המוכרות, מחלקות החינוך ומחלקות הנוער ברשויות המקומיות והמתנ"סים באישור משרד החינוך שמטעמם יוצאת משלחת לחו"ל.

מועצות מקומיות, רשויות חינוך מקומיות ועיריות יכולות לשמש גוף משגר רק כאשר חברי המשלחת הם תלמידים במערכת החינוך (בוגרי י"ב אינם נמנים עם תלמידי מערכת החינוך) וכאשר המשלחת מטופלת על ידי מחלקת החינוך ברשות, במועצה או בעירייה בלבד. הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים יכולה לשמש גוף משגר רק כאשר חברי המשלחת הם חברים באחת מהעמותות המוכרות על ידי משרד החינוך להוצאת משלחות לחו"ל והם תלמידי מערכת החינוך עד כיתה י"ב.

2.3משלחת: שני אנשים או יותר, אזרחי המדינה או תושביה, היוצאים לחו"ל לתקופה שאינה עולה על 90 יום. לא ייראו כמשלחת עובדי מדינה בנסיעותיהם לחו"ל לצורך מילוי תפקידם, אלא אם זו משלחת עובדים רשמית מטעם המשרד.

קיימים שני סוגים של משלחות:

א.         משלחת ממלכתית רשמית: משלחת אשר נסיעתה לחו"ל נועדה לייצג את מדינת ישראל באירוע בין־מדינתי רשמי בהשתתפות שלוש מדינות לפחות. האירוע כולל שימוש בסממנים ייצוגיים, כגון הנפת דגל, השמעת המנון ושימוש בלבוש ייצוגי הנדרש על ידי מארגני הטקס, ויש בנסיעה היבט ממלכתי בהתאם לקביעת האחראי מטעם הגוף המשגר. משלחת שקיבלה את אישור המשרד כמשלחת ממלכתית רשמית, באמצעות המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהסמיך לכך, תהיה תחת האחריות הביטחונית של מדינת ישראל באמצעות שב"כ.

ב.         משלחת חינוכית/ייצוגית: משלחת שאינה עומדת בתבחינים של משלחת ממלכתית רשמית כמפורט בסעיף קטן א' לעיל אך יש ביציאתה עניין ערכי/חינוכי/ייצוגי כפי שנקבע על ידי המנהל הכללי או על ידי מי שהוא הסמיך לכך. משלחת כזו לא תהיה תחת האחריות הביטחונית של מדינת ישראל, אך תהיה זכאית לקבל סיוע ביטחוני ממשרד הקב"ט הארצי, בין היתר, תדרוך בנושאי התנהגות מונעת ודרכי תקשורת בחירום.

2.4הרכב המשלחת

משלחת לחו"ל בחסות משרד החינוך תהיה מורכבת מתלמידים הלומדים בכיתות ז'-י"ב (ובמשלחות תנועות הנוער - מחניכים בגיל 18-14), מראש משלחת וממלווים לפי הצורך. הוצאת תלמיד[1] מהחינוך היסודי מחייבת אישור חריג ממנהל המחוז על פי שיקול דעתו וכן ליווי הורים.

עובדים היוצאים לחו"ל בתפקיד (בענייני המשרד, במסגרת אישור ועדת הנסיעות של המשרד) אינם נכללים בהגדרה זו, אלא אם הם חלק ממשלחת שקיבלה את חסות המשרד.

2.5נותן החסות: מנכ"ל המשרד או בעל תפקיד במשרד החינוך שהמנכ"ל הסמיך לכך (ראו בנספח א' להלן).

2.6מתן חסות: מתן אישור יציאה למשלחת כמשלחת ממלכתית או כמשלחת חינוכית/ייצוגית.

2.7ראש המשלחת: חבר משלחת בגיר (שגילו מעל 21), חבר הגוף המשגר - בית ספר, הסוכנות היהודית או תנועת נוער - אשר מונה על ידי הגוף המשגר לעמוד בראש המשלחת ולהיות אחראי על ביצוע הנהלים, סדרי המנהלה והנחיות הביטחון והבטיחות. במשלחות מטעם מוסדות החינוך יהיה ראש המשלחת עובד הוראה; במשלחות מטעם תנועות הנוער יהיה ראש המשלחת מדריך בוגר בתנועה; במשלחות הסוכנות היהודית יהיה ראש המשלחת עובד הסוכנות או נציג מטעמה; במשלחות מטעם מחלקות החינוך ברשויות יהיה ראש המשלחת עובד רשמי מן המניין של הרשות או של מחלקת החינוך של הרשות ובעל זיקה למטרת הנסיעה של המשלחת.

ראש המשלחת יונחה על ידי הקב"ט הארצי או על ידי מי שמונה על ידו בכל הנוגע למשלחת, הן בהיבטי הביטחון והן בהיבטים שאינם בהכרח ביטחוניים.

ראש משלחת יעבור במנהל חברה ונוער הכשרה בת 8 שעות .בסיומה יקבל היתר להוצאת משלחת כללית  (אלא אם יישלל ממנו ההיתר).

עובד הוראה שעבר קורס מנהלי משלחות לפולין משנת 2012 ואילך פטור מהשתלמות זו ויכול להתמנות כראש משלחת כללית  (אלא אם כן נשלל ממנו ההיתר).

2.8מלווה: מורה בבית הספר. במשלחות של אגפי החינוך והנוער

ברשויות המקומיות יהיה זה בעל תפקיד רלוונטי. במשלחות של תנועות הנוער יהיה זה מדריך בוגר בתנועה המכיר מקרוב את חברי המשלחת.

2.9חברת הנסיעות: חברה מסחרית המספקת שירותי טיסה או שירותי קרקע למשלחת.

2.10טיפול ביטחוני: מגוון הפעולות הננקטות על ידי משרד הקב"ט הארצי במשרד החינוך לצורך מתן מעטפת ביטחונית למשלחת, ובכלל זה העברה ליחידה הייעודית בשב"כ (במשלחות ממלכתיות בלבד), בדיקת לו"ז המשלחת, מגורי המשלחת, פרטי הטיסות ומדינות היעד. כמו כן יינתן סיוע וייעוץ ביטחוני למשלחות חינוכיות וייצוגיות אשר אינן מטופלות ביטחונית ואינן באחריות המדינה.

2.11מאבטח המשלחת: איש אבטחה ישראלי או מאבטח מקומי אשר הוסמך על ידי היחידה הייעודית במשרד ראש הממשלה (במשלחות ממלכתיות בלבד) ללוות ולאבטח משלחת בחו"ל.

2.12קב"ט מתדרך: קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית שהוסמך על ידי קב"ט המחוז באישור הקב"ט הארצי של המשרד, להעביר תדרוך "התנהגות ביטחונית מונעת" למשלחות היוצאות לחו"ל.

2.13רמת האבטחה: שיטת האבטחה של משלחת ממלכתית ומכלול המרכיבים שלה כפי שהם נקבעים על ידי שב"כ לגבי כל משלחת על פי ההנחיות המקצועיות והערכת המצב. במשלחות חינוכיות וייצוגיות יינתן היתר יציאה על סמך ההנחיות של גורמי הביטחון. אין במתן היתר זה אישור להענקת נוכחות של אבטחה ישראלית או מקומית מעבר למתואם על ידי הגורם משגר המשלחת עם הגורם המארח בחו"ל.

3.        הנחיות פדגוגיות לארגון המשלחת

3.1.         כללי

משרד החינוך מייחס חשיבות להוצאת משלחות של תלמידים וצעירים לחו"ל שכן משלחות אלה מייצגות את המדינה בתחומי החינוך, הלימודים, התרבות והספורט. המשרד רואה בהשתתפות במשלחות מרכיב בעל ערך להפריית התהליך החינוכי, הלימודי, התרבותי והספורטיבי. הנסיעה לחו"ל אינה עומדת בפני עצמה, אלא היא חלק משמעותי מכלל התהליכים החינוכיים והחברתיים המתקיימים לקראת הנסיעה. בתהליכים אלו משולבים לימוד עיוני, הכנה ערכית והסברתית, הכנה ארגונית והכנה ביטחונית. יציאת משלחות לחו"ל מכוונת גם לקידום מטרות שונות הקשורות לפיתוח קשרי חינוך, תרבות וספורט, לקידום ההסברה של מדינת ישראל והעם היהודי ולחיזוק הקשרים עם התפוצות. יציאת משלחות לחו"ל היא חלק מתוכנית הפעילות החינוכית השנתית של המוסד החינוכי ועליה להיות מאושרת על ידי מנהל המחוז. הוצאת המשלחות מטעם הגוף המשגר תתבצע בתיאום עם הקב"ט הרשותי או עם קב"ט הגוף המשגר ובליוויו.

3.2.         התנאים הנדרשים למתן חסות למשלחת ולאישורה

א.         על הנסיעה להיות בעלת ערך משמעותי בתחומי החינוך, התרבות והספורט.

ב.         יש להגדיר את התהליכים החינוכיים שעל חברי המשלחת לעבור ואת התפוקות המצופות מיציאת המשלחת.

ג.         על יציאת המשלחת להיות מוצגת בתוכנית הפעילות השנתית של בית הספר לקראת שנת הלימודים, בחטיבה העליונה בפני הוועדה המלווה ובחטיבת הביניים בפני מפקח בית הספר.

ד.         במשלחות שאינן בית ספריות, כגון משלחות של רשויות מקומיות, תנועות נוער, הסוכנות היהודית ומתנ"סים, יש לוודא כי הוצאתן לחו"ל תתקיים בחופשות מימי הלימודים. אם נגרם הפסד של ימי לימוד, יש לתאם את היציאה עם מנהל המחוז נותן החסות בעוד מועד.

ה.         במשלחות המטופלות ביטחונית על ידי הסוכנות היהודית נדרש אישור מנהל המחוז להיעדרות התלמידים מימי הלימוד בלבד, ואין צורך בטיפול ביטחוני נוסף של משרד הקב"ט הארצי.

ו.          הגורם המאשר את יציאת המשלחת הוא מנהל המחוז/מנהל מִנהל/סמנכ"ל/משנה למנכ"ל/מנכ"ל/שר.

ז.          על התוכנית להתאים למטרות שהוגדרו למשלחת. יש לוודא כי עיקר הזמן של שהיית המשלחת בחו"ל יוקדש להשגת מטרות אלו.

ח.         יש לקיים תוכנית הכנה חינוכית שתועבר בארץ ואשר תתאים לתוכני הנסיעה. כמו כן על חברי המשלחת, צעירים ומבוגרים כאחד, לעבור הכנה והכשרה בנושא קשרי ישראל עם המדינה המארחת וכן בנושא תוכנית ההסברה של מדינת ישראל.

ט.         על ראש המשלחת והמלווים להתאים לפרופיל חברי המשלחת ומטרת יציאתה. מודגש כי ישנה חשיבות רבה להיכרות מעמיקה מוקדמת עם התלמידים.

י.          בית הספר יידרש להציג בפני נותן החסות את תהליך בחירת התלמידים ואת האופן שבו הוא מאפשר השתתפות במשלחת גם לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת את מימון הנסיעה.

יא.        על המשלחת לקבל היתר יציאה מאגף הביטחון במשרד החינוך טרם יציאתה לחו"ל.

יב.        על המשלחת לקבל תדריך ביטחוני לפני היציאה מקב"ט אשר הוסמך לכך.

יג.        קיימת חובת הכשרה ייעודית לראש המשלחת טרם היציאה.

3.3.         הכנת המשלחת ליציאה

א.         כללי

תלמידים ובני נוער היוצאים במשלחות לחו"ל מייצגים את החברה ואת המדינה בישראל ומשמשים שגריריה. לפיכך יש להכין אותם לקראת המפגש עם בני נוער בגילם במסגרות חינוכיות שונות ובמפגש עם תושבים, עם נציגי תקשורת ועם אזרחים. הכנה נאותה תאפשר העמקה של קשרי הידידות, הכבוד וההבנה ההדדיים ותסייע להציג את החברה ומדינת ישראל באופן הראוי.

לפיכך על נותן החסות לוודא כי חברי המשלחת עברו הכנה כמפורט להלן:

        הכנת המשלחת תועבר באמצעות תוכנה מתוקשבת שהוכנה על ידי מִנהל החברה והנוער והאגף לטכנולוגיות מידע במִנהל התקשוב. משך ההכנה שמונה שעות לפחות. המשלחות מוזמנות להעמיק, להרחיב ולקדם את ההשתלמות מעבר למינימום המוצע.

        לחילופין מנהל המשלחת יכין תוכנית מטעמו (משך ההכנה מינימום 8 שעות) שתכלול את הפרקים הבאים: ייצוגיות וממלכתיות, היסטוריה כללית של מדינת ישראל, הכרות עם סוגיות אקטואליה ודיפלומטיה. ההכנה תותאם למאפיינים הייחודים של אוכלוסיית המשלחת.

        נוסף על כך על כל משלחת לקיים פעילות הכנה ייחודית בהתאם למדינת היעד ולציין זאת בערכת ההכנה.

        המפקח המאשר את המשלחת יקיים מעקב אחר תהליך ההכנה.

על נותן החסות לוודא שראש המשלחת קיבל את אישורו של המִנהל לעמוד בראש משלחת היוצאת לחו"ל ועבר השתלמות של מִנהל החברה והנוער הכוללת היבטים ביטחוניים, חינוכיים/ופדגוגיים וכן היבטים בנושא ההתמודדות עם מצבי מצוקה וחירום.

ב.         מטרות תוכנית ההכנה של חברי המשלחת

        העמקת הידע על המדינה ועל החברה בישראל לצורך טיפוח יכולות ההסברה.

        טיפוח המיומנויות הנדרשות ליצירת קשרים בין־אישיים, עבודת צוות וחברות.

        חיזוק יכולת ההשפעה של התלמידים ובני הנוער על עיצוב דעת הקהל בעולם לגבי מדינת ישראל.

        הגברת תחושת השליחות והמחויבות למדינת ישראל.

ג.         הערכים המובילים בתוכנית

        אהבת הארץ, הכרת מורשתה ומחויבות לשרתהּ בדרכים שונות

        סובלנות ואחריות

        מעורבות חברתית ואזרחות פעילה

        עבודת צוות וערבות הדדית.

ד.         נושאי החובה בתוכנית ההכנה והפעולות המחייבות

        הבנה בסיסית של הסכסוך הישראלי-ערבי, זכות הקיום של מדינת ישראל, בעיית הפליטים ומעמדה של ירושלים - עיר שלוש הדתות.

        משמעות הייצוגיות: הנציג כַּפָּנִים של מדינת ישראל (הופעה, התנהגות, שפה).

        היכרות עם התרבות המקומית.

        הישגי מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וכארץ קולטת עלייה.

        החזרה לשגרה לאחר השיבה ארצה.

3.4.         סוגי המשלחות המאושרות

א.         משלחות ממלכתיות

1)     משלחות נוער לפולין (הנהלים לגבי משלחות אלה מפורטים בסעיף 7.6-10 בחוזר הוראות הקבע סה/4(ב), "משלחות נוער לפולין - 'את אחיי אנוכי מבקש'").

2)     משלחות המשתתפות בתחרויות ספורט בין־לאומיות של ההתאחדות העולמית לספורט בבתי הספר (.I.S.F) המאורגנות על ידי משרד החינוך ומאושרות על ידי המפמ"ר והממונה על החינוך גופני במשרד החינוך.

3)     משלחות המשתתפות בתחרויות בין־לאומיות בתחומים שונים, כגון מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, המאורגנות על ידי גורמים בין־לאומיים רשמיים.

4)     משלחות המשתתפות בכנסים ארציים או בין־לאומיים בחו"ל בחסות משרד החינוך ובאישורו, שמשתתפים בהם נציגים רשמיים של מערכת החינוך.

ב.         משלחות ייצוגיות

1)     משלחות המשתתפות בהפלגות ימיות של בתי הספר הימיים.

2)     משלחות היוצאות לחו"ל במסגרות של קשר עם התפוצות, ערים תאומות וחילופי נוער.

3)     משלחות נוער בשיתוף הסוכנות היהודית במסגרת התוכנית "שותפות 2000".

4)     משלחות היוצאות לגרמניה במסגרת של חילופי נוער בחסות משרד החוץ והרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים ובאישור האגף לקשרי חוץ במשרד החינוך.

5)     משלחות חינוכיות שיש ביציאתן עניין ערכי, חינוכי ופדגוגי בהלימה לתוכנית העבודה של משרד החינוך והמוסד החינוכי, היוצאות לייצג את הגורם המשגר באירועים כגון תחרויות, הופעות וכדומה.

6)     "שגרירים צעירים" - משלחות נוער ישראלי למסע הסברה בחו"ל

7)     משלחות מטעם תנועות הנוער היוצאות לפעילות משותפת עם התנועה בחו"ל במהלך הקיץ.

3.5.         סוגי המשלחות שאינן מאושרות

להלן סוגי משלחות שאינן מאושרות:

        משלחות של לימודי מגמה

        מחנות אימונים וספורט

        קייטנות וטיולים שונים

        מחנות נוער המתקיימים בטבע, בשטח הפתוח, ללא פיקוח ובקרה

        משלחות המאורגנות על ידי עמותות שאינן מוכרות על ידי משרד החינוך

        משלחות של גופים פרטיים.

3.6.         היעדרות מלימודים

א.         משך ההיעדרות של משלחות החייבות לצאת בזמן לימודים לביקור שהוא חלק מתהליך הלימודים לא יעלה על 5 ימי לימוד (למעט תחרויות המחייבות היעדרות לזמן ממושך יותר).

ב.         יש לוודא שמספר התלמידים במשלחות היוצאות בזמן הלימודים לא יפגע במהלך התקין של הלימודים בבית הספר ולא ישבש את רצף הלימודים התקין.

ג.         עובדי ההוראה המלווים משלחות ממלכתיות היוצאות בזמן הלימודים חייבים לקבל אישורי יציאה מתאימים להיעדרותם על פי ההנחיות בסעיף 8.5-53 בחוזר הוראות הקבע עז/1(א), "נוהל אישור היעדרות בשכר וללא שכר בשל נסיעה לחו"ל בחינוך הרשמי ובבעלויות".

ד.         למשלחות היוצאות לתחרויות יינתן אישור היעדרות למשך התחרויות בלבד, ועל פי הצורך תאושר תוספת של שתי יממות של שהייה בלבד לפני התחרויות ושל שתי יממות בלבד לאחר התחרויות.

ה.         למשלחות היוצאות להופעות בחו"ל יינתן אישור היעדרות למשך ההופעה בלבד, בתוספת יממה אחת בלבד לפני ההופעה ושתי יממות בלבד לאחר ההופעה.

ו.          למשלחות ייצוגיות היוצאות בזמן חופשות אין מגבלות של זמן שהייה, בתנאי שהפעילות מתקיימת בזמן החופשה בלבד. כל חריגה מחייבת אישור מתאים כמפורט לעיל.

3.7.         חילופי נוער עם גרמניה

א.         הקדמה

מפעל חילופי הנוער הישראלי-גרמני התפתח במהלך עשרות השנים האחרונות והפך בעל משקל מרכזי ביחסים בין שני העמים. ממשלות ישראל וגרמניה מעוניינות, באמצעות תמיכה במפעל זה, לתרום להיכרות של בני הדור הצעיר בשתי המדינות אלה עם אלה.

מטרות חילופי הנוער עם גרמניה וההנחיות לביצועם המתפרסמות להלן משקפות את ייחודיות הקשר בין ישראל לגרמניה. מטרות אלו מבוססות על חידוש ההסכם ב־26 בנובמבר 2004 בין הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים בישראל לבין האגף לנוער במשרד למשפחה, לקשישים, לנשים ולנוער בגרמניה, העוסק בחילופי נוער ישראלי וגרמני, מסמך אשר נחתם לראשונה ב־ 26בנובמבר 1997.

 

ב.         מטרות הנסיעה לגרמניה

1)     להעמיק את הקשרים בין שני העמים באווירה של כבוד הדדי.

2)     לקיים מפגש עם בני העם הגרמני ועם בני הנוער הגרמנים כדי לחזק את הקשר בין העמים ולהעמיק את ההבנה ביניהם.

3)     לבסס את המפגשים על מודעות לֶעָבָר המורכב עם מבט לְעֵבֶר העתיד.

4)     להכיר את תולדותיהם, את מורשתם, את עושרם הרוחני והתרבותי של יהודי גרמניה ואת תרומתם למדע, לתרבות ולאומנות.

5)     ללמוד על גורל הקהילה היהודית לאחר עלייתו של היטלר לשלטון ובתקופת השואה.

6)     לבסס את ההיכרות עם העם הגרמני ולהעמיק את הידע על הווייתו החברתית, התרבותית, הכלכלית והפוליטית.

ג.         ההכנות לנסיעה

1)     כללי

השתתפות פעילה בכל ההכנות לנסיעה היא חובה של כלל המשתתפים, המלווים ובני הנוער כאחד, והיא תנאי ליציאה לגרמניה במסגרת משלחות הנוער ותנאי לאישור הנסיעה.

2)     בחירת בעלי תפקידים המלווים את המשלחת

א.         אל כל קבוצת תלמידים או בני נוער צריכים להצטרף לפחות שני מלווים בעלי התפקידים המוגדרים האלה: "מנהל המשלחת" ו"מורה מלווה" (או "מדריך מלווה" או בעלי תפקידים מהרשויות המקומיות לקבוצות היוצאות במסגרת תנועות נוער, ארגוני נוער ומרכזים קהילתיים).

ב.         על ראש המשלחת והמלווים להתאים מבחינה חינוכית וחברתית לפרופיל המשלחת, להכיר מקרוב את חברי הקבוצה עוד לפני המסע ולהיות ערים ורגישים לצורכי הקבוצה ולצורכי הפרט שבתוכה.

3)     תהליך הכנת התלמידים למשלחת

א.         הנושאים שיילמדו

^ ישראל - עבר והווה

^ גרמניה - עבר והווה

^ תולדות העם היהודי בגרמניה

^ יחסי ישראל-גרמניה

^ סוגיות שגרמניה מתמודדת עימן כיום מבחינה חברתית, פוליטית, כלכלית וכולי

^ סובלנות ודמוקרטיה

^ דתות

^ השואה

^ אנטישמיות, נאו־נאציזם, גזענות ותופעות נלוות

^ התפתחויות אקטואליות במסגרת השייכות לאיחוד האירופי

^ אורחות חיים בשתי המדינות, במיוחד בקרב בני הנוער

^ משימות פוליטיות וחברתיות ובעיות מיוחדות שעימן מתמודדות שתי המדינות

^ נושאים הקשורים באופן שבו יש להסביר את המציאות האקטואלית בישראל בתקופת יציאתה של המשלחת.

ב.         חובת ההשתתפות בסמינר הכנה

על המשתתפים בנסיעה לעבור סמינר הכנה בן 40  שעות לפחות, שיתפרס על פני כמה מפגשים. עיקר התהליך יתבצע בקהילה עצמה - בבית הספר, במתנ"ס וכדומה.

ההכנה תכלול תחומים לימודיים-עיוניים בהתאם לנושאים שפורטו לעיל, וכן תחומים חברתיים-רגשיים, כמו בירור ציפיות והגדרת מטרות אישיות, כללי התנהגות, נורמות התנהגות, תכנון משימות קבוצתיות ובחירת בעלי תפקידים.

ד.         הביקור בגרמניה

1)     על התוכנית, סדר היום ולוח הזמנים להתאים לכלל מטרות הנסיעה שהוגדרו לעיל.

2)     האתרים שבני הנוער יבקרו בהם בגרמניה, מסלול הסיור ותוכני ההדרכה ייקבעו על פי תרומתם להשגת מטרות אלו.

4.        הגוף המשגר

4.1.         תפקידי הגוף המשגר

א.         האחריות לארגון המשלחת, לשיגורה ולטיפול בה, החל משלב ההכנות, דרך שלב היציאה והשהייה בחו"ל וכלה בחזרה ארצה, היא של מנהל הגוף המשגר, כמפורט להלן:

1)     במשלחות של מוסדות חינוך - מנהל המוסד/הרשות מקומית או הבעלות על המוסד החינוכי.

2)     במשלחות של תנועות הנוער המוכרות - מזכ"ל התנועה.

3)     במשלחות של רשויות חינוך מקומיות - מנהל מחלקת החינוך.

4)     במשלחות של הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים - יו"ר הרשות.

ב.         על הגוף המשגר להציג את תוכנית הנסיעה למנהל המחוז הרלוונטי כדי לקבל את אישורו.

ג.         על הגוף המשגר לפנות לקב"ט הרשותי לשם קבלת ייעוץ והכוונה בתחילת תהליך ההכנה ליציאת המשלחת.

ד.         הגוף המשגר אחראי על מילוי הטפסים המקוונים ועל העברתם לנותן החסות כמפורט בנספח א' להלן.

ה.         הגוף המשגר אחראי על מינוי ראש משלחת ועל הכשרתו.

ו.          הגוף המשגר אחראי על תוכנית הכנה לכלל חברי המשלחת כמפורט בסעיף קטן 3.3 לעיל.

ז.          על הגוף המשגר להעביר לחברי המשלחת לפני הנסיעה הכשרה ערכית ולתת בידם כלים פדגוגיים והסברתיים לשם עמידה במטרות הנסיעה. ההכשרה יכולה להיות בסדרת מפגשי הכנה או באמצעות הקורס המקוון הנמצא בענן החינוכי.

ח.         כדי לקבל אישור יציאה יש להשלים את ההכנה למשלחת ולצרף אישור על ביצועה וכן לצרף שלוש דוגמאות לתוצרי התלמידים בהתאם לדרישות הקורס (ראו את טופס האישור בנספח ו' להלן).

ט.         הגוף המשגר אחראי על מינוי מלווים מבוגרים למשלחת: לכל משלחת המונה עד 15 תלמידים, ימונו לפחות שני מלווים בעלי התפקידים המוגדרים האלה: "מנהל המשלחת" ו"מורה מלווה", כמו כן, על כל 15 תלמידים נוספים, יש למנות מלווה נוסף, אך לא יותר מחמישה מלווים מבוגרים למשלחת המונה עד 50 בני נוער.

י.          יוצאות מן הכלל הן משלחות ספורט שהדרישות הספורטיביות שלהן ייחודיות. בכל מקרה לא יצאו בני נוער במשלחת רשמית לחו"ל ללא ליווי מבוגר. הגוף המשגר אחראי על קיום קשר שוטף ומתמיד עם משרד הקב"ט הארצי לגבי תוכנית המשלחת ועל עדכונו בכל שינוי  או מידע רלוונטי אחר הנוגע למשלחת בשלב שלפני היציאה לחו"ל.

יא.        הגוף המשגר אחראי להודיע במועד למשרד הקב"ט הארצי על שינויים הנוגעים למועד הטיסה, לשהייה בבתי מלון ולתוכנית המשלחת.

יב.        במשלחות ממלכתיות רשמיות על הגוף המשגר להודיע לאיש הקשר של המשלחת בחו"ל כי ייתכן שנציגים רשמיים מהנציגות הישראלית ייצרו עימו קשר בעניין המשלחת. יש לתדרכו על חובת שיתוף פעולה עם גורמים אלו, ועל פי הצורך עליו למסור את כל המידע הרלוונטי שיידרש בדבר תוכנית השהייה של המשלחת ותיאומי הביטחון/המשטרה (אם בוצעו כאלה). אם עולה ספק לגבי זהות הפונה, יש לעדכן את משרד הקב"ט הארצי.

יג.        במשלחות ממלכתיות רשמיות אחראי הגוף המשגר על קיום הנחיות האבטחה כפי שהן מפורטות באישור הביטחוני שיינתן למשלחת לפני יציאתה, ובכלל זה רכישת כרטיסי טיסה ושכירת חדרי מלון למאבטחים ישראלים או מקומיים - על פי דרישת הקב״ט הארצי ועל פי התניות האישור הביטחוני.

יד.        על מנהל הגוף המשגר לחתום על גבי טופס הבקשה על התחייבותו למלא את הנחיות הביטחון שבחוזר זה ולוודא כי לכל חברי המשלחת אישורים כדלקמן:

 1. אישורים רפואיים המעידים על כשירותו הרפואית של התלמיד להשתתף בנסיעה.
 2. ביטוח רפואי וביטוח תאונות דרכים בחו״ל כנדרש לתלמידים, לעובדי ההוראה ולמלווים (ראו בחוזר הוראות הקבע סב/6(א), סעיף 7.6-8).
 3. הסכמת ההורים ליציאה של ילדם למשלחת (ראו נספח ז' להלן).
 4. במשלחת חינוכית או ייצוגית - אישור נוסף מההורים כי ידוע להם שהמשלחת אינה באחריות מדינת ישראל, קרי אינה מאובטחת בחו״ל. מומלץ לכל משלחת חינוכית ייצוגית לדרוש מהמארגנים לתאם סידורי אבטחה עם חברות אבטחה או עם המשטרה המקומית במהלך הפעילות ובבתי המלון.

יה.        באחריות הגוף המשגר להכין תיק משלחת אשר נועד לרכז את כל הנתונים והמידע על המשלחת בזמן שהותה בחו"ל. מטרת תיק המשלחת לאפשר התקשרות ובירור פרטים במהלך הנסיעה עם אנשי המשלחת. התיק יימצא הן אצל מנהל בית הספר או אצל אחראי הגוף המשגר הן אצל ראש המשלחת.

להלן הרכב תיק המשלחת (ראו נספח ד' להלן):

 1. הסבר כללי על המשלחת (מטרה, אופי, יעדים, תאריכים, מאפיינים ייחודיים).
 2. תוכנית מפורטת של ביקור המשלחת בחו"ל.
 3. פרטים של אנשי קשר בחו"ל (כולל המשפחות המארחות): שמות ומספרי טלפון.
 4. פרטי המלונות: שם המלון, הכתובת ומספר הטלפון
 5. רשימת חברי המשלחת, מספרי הזהות ומספרי הטלפון וכן הכתובת ומספר הטלפון של המשפחה בארץ.
 6. פרטי הטיסות הלוך ושוב: שם שדה התעופה בהמראות ובנחיתות, שם חברת התעופה, מספר הטיסה, שעות ההמראה והנחיתה.
 7. דרכי ההתקשרות בארץ עם מנהל הגוף המשגר העתקים של אישורי ההורים להשתתפותו של ילדם במשלחת, אישורים רפואיים וביטוחים לכלל חברי המשלחת.
 8. צילומי דרכונים של כלל חברי המשלחת.

יו.         על מנהל הגוף המשגר לוודא כי התלמידים היוצאים למשלחת ישלימו את החומר הלימודי שיחסירו בעת השהייה בחו"ל.

יז.         יובהר כי אין ברכישת כרטיסי טיסה על ידי הגוף המשגר לפני מתן החסות כדי לחייב את המשרד במתן חסות.[2]

4.2.         הנחיות להגשת בקשה ליציאת משלחת לחו"ל

א.         גוף משגר המבקש להוציא משלחת לחו"ל יפנה לגורם האחראי לצורך קבלת חסות באמצעות "טופס בקשה מקוון לאישור הוצאת משלחת לחו"ל"

ב.         https://mosdot.education.gov.il/content/security/outdo
or/overseas-delegations

ג.         הנחיות מפורטות למילוי הטופס המקוון אפשר למצוא באתר האינטרנט פורטל מוסדות חינוך.

ד.         מנהל המחוז הוא נותן החסות למשלחות בית ספריות ולמשלחות מהרשויות המקומיות השייכות לתחומו.

ה.         בתי הספר האזוריים, כפרי הנוער והפנימיות השייכים למִנהל לחינוך התיישבותי יפנו למפקח המִנהל לקבלת החסות.

ו.          בתי הספר לחינוך ימי השייכים למִנהל לחינוך התיישבותי יפנו למפקח על החינוך הימי לקבלת החסות.

ז.          תנועות הנוער והרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים תפנינה למנהל מִנהל החברה והנוער לקבלת החסות.

ח.         משלחות מפמ"ר תפנינה ליו"ר המזכירות הפדגוגית לקבלת החסות.

ט.         את טופס הבקשה יש להגיש במערכת המקוונת לנותן החסות עד 60 ימים (כחודשיים) לפני מועד היציאה המתוכנן. יש לוודא כי כל הפרטים מלאים וחתומים על ידי מנהל הגוף המשגר.

י.          על הגוף המשגר לוודא כי הבקשה התקבלה במשרד נותן החסות, ולאחר שאושרה - הועברה למשרד הקב"ט הארצי. אם הבקשה לא הגיעה, יפנה הגוף המשגר אל הגוף נותן החסות לבירור סיבת העיכוב ולזירוז התהליך.

יא.        על הגוף נותן החסות לבדוק את פרטי המשלחת על פי ההנחיות המופיעות ב"תפקידי נותן החסות" (ראו בסעיף קטן 6 להלן). אם הוא מחליט לתת חסות למשלחת, עליו להעביר את הבקשה ללא עיכוב למשרד הקב"ט הארצי להמשך הטיפול הביטחוני.

יב.        הגוף המשגר (המבקש) לא ישלח את הבקשה ישירות למשרד הקב"ט הארצי. בקשה ללא אישור נותן החסות לא תטופל.

יג.        על הבקשה להגיע למשרד הקב"ט הארצי לא יאוחר מ־30 יום (כחודש) לפני מועד היציאה של המשלחת המתוכננת.

יד.        מתן החסות אינו משמש אישור ליציאת המשלחת לחו"ל. אישור יציאה סופי מותנה בקבלת אישור ביטחוני לגבי משלחות ממלכתיות ובקבלת היתר יציאה לגבי משלחות חינוכיות וייצוגיות ממשרד הקב"ט הארצי.

יה.        בקשות שלא יגיעו  במועד ובאופן המפורט לעיל לא יטופלו.

יו.         קיים איסור על רכישת כרטיסי טיסה לחברי המשלחת טרם קבלת אישור.

5.        תפקידי נותן החסות

5.1על המשלחות לקבל את חסות המשרד. טיפולו של הקב"ט הארצי במשלחת מותנה בקבלת חסות זו. חסות ואישור למשלחת יינתנו על ידי מנהלי המחוזות או מנהלי המִנהלים וכן על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית, השר, המנכ"ל והמשנה למנכ"ל (ראו בנספח א' להלן). החסות תינתן לאחר בחינת ההיבטים החינוכיים והארגוניים של המשלחת.

5.2נותני החסות ימנו בעל תפקיד במחוז ובמִנהל שיעמוד בקשר שוטף עם משרד הקב"ט הארצי בכל הנושאים הקשורים למשלחות.

5.3נותני החסות יבדקו מכמה ימי לימודים ייעדרו חברי המשלחת ויאשרו את היציאה בהתאם לתבחינים שנקבעו בחוזר זה.

5.4חסות תינתן למשלחת לאחר בחינת התכנים החינוכיים של המשלחת ותוכנית האירועים שהמשלחת עתידה להשתתף בהם, ובעקבות קביעה כי המשלחת אכן משתתפת באירועים בעלי חשיבות ייצוגית וכי התכנים הם חינוכיים או ממלכתיים באופן המצדיק מתן חסות למשלחת.

5.5נותן החסות אחראי לפקח ולבקר על ביצוע כלל השלבים המקדימים טרם יציאת המשלחת לחו"ל.