תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) ותוכנית לימודים תוספתית (תל"ת) בחינוך המיוחד נוהל לאישור תל"ן או תל"ת כיתתית במימון הרשות/הבעלות

הוראת קבע מס' 0304 - חדש

תאריך פרסום: י"ג בתמוז תשפ"ב, 12 ביולי 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 12.7.2022
חוזר זה מגדיר מהי תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) ומהי תוכנית לימודים תוספתית (תל"ת) בחינוך המיוחד. בחוזר פירוט של הקריטריונים הנדרשים לקיום במוסד החינוך כתנאי לאישור תל"ן/תל"ת ואת מתכונת ההתקשרות מול ספקי השירות. בנוסף בחוזר ישנו נוהל הגשת בקשה לאישור תל"ן/תל"ת בחינוך המיוחד וכן נוהל של גביית תשלום מהרשות השולחת עבור השתתפות תלמיד חוץ בפעילות תל"ן או תל"ת.

  
   revitalbar@education.gov.il

  
   hadarle@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   כללי:

תל"ן (תוכנית לימודים נוספת שמאריכה את יום הלימודים) ותל"ת (תוכנית לימודים תוספתית במתכונת רוחב במהלך יום הלימודים) הן תוכניות מתחום ההעשרה המיועדות להוסיף על תוכנית הלימודים המחייבת של משרד החינוך.

 

להלן כמה הדגשים:

*במסגרת הפעלת התל"ן/תל"ת לא ייכללו נושאי ליבה או נושאים שיש עליהם חובת לימוד בתוכניות הלימודים במקצועות השונים. אי־אפשר להוסיף באמצעות התל"ן/תל"ת שעות הוראה במקצועות הלימוד שעליהם חלה חובת לימוד או מקצועות בחירה נוספים במסגרת תוכניות הלימודים של משרד החינוך.

*השעות המוקצות לפעילות תל"ן/תל"ת אינן שעות הוראה מטעם משרד החינוך ואינן יכולות להיחשב כתוספת של שעות הוראה למשרת מורה/גננת/סייעת או מי מצוות מוסד החינוך.

*התוכניות יופעלו באחריות הבלעדית של הרשות המקומית/הבעלות. התוכניות יופעלו בדרך של שכירת שירותים חיצוניים על ידי מפעיל חיצוני אשר יפעיל את התוכנית על כל מרכיביה, לרבות העסקת העובדים במסגרתה. יודגש כי הפעילות תתקיים מחוץ לשעות התקן של בית הספר או שעות שמתוקצבות על ידי משרד החינוך. לדוגמה: שירותי בריכת שחייה ומדריך שחייה שמועסק על ידי מפעיל התוכנית, רכיבה טיפולית על סוסים בהדרכת מדריך מטעם מפעיל התוכנית וכולי.

*תוכנית הלימודים הנוספת/תוספתית נקבעת כתוכנית לימודים כיתתית ומופעלת במתכונת כיתתית, ועל כן היא תבוא לידי ביטוי במערכת השעות של הכיתה.

*על מנהל מוסד החינוך לדאוג להשתתפותם של כלל התלמידים בכיתה, אלא אם התוכנית מתקיימת לאחר סיום הלימודים.

*אין להשתמש בשעות התל"ן/תל"ת כאמצעי לפיצול הכיתה לקבוצות למידה.

*תל"ן/תל"ת ממומנות במלואן על ידי הרשות המקומית/הבעלות, ועל כן לא תתאפשר גבייה נוספת מן ההורים, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות עמותת הורים, עבור תוכניות אלו.

2.   קריטריונים המתקיימים במוסד החינוך כתנאי לאישור תל"ן/תל"ת כיתתית במימון הרשות/הבעלות

2.1מוסד החינוך גיבש תוכנית הוראה בתוך ניצול כל שעות התקן המוקצות לו, בהלימה להנחיות המשרד לעניין זה ולתוכנית הליבה בחינוך המיוחד, כמפורט במדריך פדגוגי לתכנון למידה משמעותית והוראה מיטבית לתלמידים עם צרכים מיוחדים, אגף א' חינוך מיוחד (תל"ם בחינוך מיוחד). התוכנית אינה פוגעת בהיקף שיעורי הליבה ובביצועם (המפורטים בקישור לעיל).

2.2מוסד החינוך מפעיל ממקור סל שח"ם את הטיפולים ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות (פרה־רפואיים) הנדרשים לסוג האוכלוסייה, כמופיע בתקן המוסד.

2.3מוסדות שאינם מקיימים לימודים ביום שישי או ביום ראשון במוסדות חינוך נוצריים, מחויבים, לפני גיבוש תל"ן/תל"ת, בתכנון החזרת שעות הלימוד של יום זה.

2.4תוכנית הלימודים (תל"ן/תל"ת) היא חלק בלתי נפרד ממערכת השעות הכיתתית והיא תוצג בתל"ך (תוכנית לימודים כיתתית) עם מטרות ויעדים אשר ייבדקו ויוערכו בכתב באמצע השנה (בהערכה מעצבת) ובסופה (בהערכה מסכמת) על ידי הצוות החינוכי והפיקוח.

2.5בטרם יאושרו תל"ן או תל"ת יש לוודא כי:

-המחלקה לתקן אישרה את מבנה הכיתות והתקן שלהן.

-לכל כיתה הותאמה על ידי מנהל[1] בית הספר מערכת שעות מעודכנת בהלימה לתקן השעות שמאושר למוסד החינוך.

-למוסד חינוך מוכר שאינו רשמי בלבד יש רישיון הפעלה בר תוקף לאותה שנת לימודים.

2.6מנהל מוסד החינוך יבצע את הנדרש בכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל "הנחיות ליישום החוק למניעת ההעסקה של עברייני מין במוסד החינוך" תשע"א/10 (א).  מנהל מוסד החינוך ידרוש מספקי השירות אישור ממשטרת ישראל על העדר הרשעות בגין עבירות מין עבור כל מדריך שיעבוד עם תלמידי בית הספר.

2.7באחריות מנהל המוסד:

-לוודא שלספק השירות ולמפעילים מטעמו הסמכה והכשרה ממוסד מוכר לתוכנית המבוקשת. 

-לוודא כי התוכנית מופעלת בהלימה ובכפוף להנחיות:

חוזר מנכ"ל "פעילויות חוץ־בית ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוך: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים", הוראת קבע 0218, אייר תשע"ט 06 במאי אורחות החיים במוסד החינוך - חזרה לשגרה מלאה בתקופת הקורונה.

2.8התוכנית תופעל לאורך כל שנת הלימודים. לא תינתן אפשרות להמיר תוכנית אחת בתוכנית אחרת במהלך שנת הלימודים.

2.9תל"ן/תל"ת תופעל בהרכב של כיתה מלאה בלבד. אי־אפשר להפעיל את התוכנית (רוחב ואורך) כפיצול של כיתה לקבוצות.

2.10התוכנית תאושר על ידי מפקח החינוך המיוחד ועל ידי מנהל המחוז.

3.   תל"ן – תוכנית לימודים נוספת- מתכונת הפעלה אורך

תל"ן היא תוכנית לימודים המוסיפה על תוכנית הלימודים המחייבת שמתקיימת בשעות התקן של משרד החינוך. התוכנית מאריכה את יום הלימודים ותחל עם סיומו.

כאשר כל התלמידים משתתפים בתוכנית אפשר לשלב את התוכנית במהלך יום הלימודים וגם במצב זה יש להאריך את שעת סיום הלימודים, כתוספת לשעות המוקצות במסגרת תקן שעות משרד החינוך.

במסגרת שעות אלו תתקיים תוכנית מתחום ההעשרה. מנהל מוסד החינוך יציב מטרות ויעדים ליישום התוכנית. התוכנית תבוצע על ידי מפעיל חיצוני ובהתקשרות נפרדת עימו. לא תתאפשר העסקה בשעות אלו של מי מצוות מוסד החינוך או כתוספת שעות למשרת מורה/גננת/סייעת.

3.1בכיתות חינוך מיוחד המסיימות את יום הלימודים עד השעה 14:00 אפשר לאשר תל"ן אך ורק בהארכת יום הלימודים.

3.2על מנהל מוסד החינוך לדאוג להשתתפותם של כלל התלמידים בכיתה אלא אם התל"ן מתקיימת   לאחר סיום הלימודים.

3.3אין לאשר תל"ן אורך בגני ילדים ובשכבות הגיל בבתי הספר שבהם מופעלת תוכנית ניצנים (תוכנית צהרונים בסבסוד משרד החינוך אשר מאריכה את יום הלימודים) או כל תוכנית אחרת שמאריכה את יום הלימודים במוסד החינוך.

3.4אין לאשר תל"ן לכיתות בית ספר שלהן הוקצתה בתקן המוסד תוספת שעות להארכת יום הלימודים מתוקף חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, תשנ"ז-199 .7

3.5הפעלת תוכנית אורך דורשת תיאום של מערך ההסעות עם הרשויות המקומיות השולחות. לא יאושרו הסעות נפרדות לרשות שולחת עבור תלמידים שמקבלים תל"ן ולתלמידים שאינם מקבלים תל"ן מאותו מוסד חינוך, ולפיכך מסיימים את יום הלימודים בשעות שונות.

4.   תל"ת - תוכנית לימודים תוספתית - מתכונת הפעלה רוחב

תוכנית לימודים תוספתית היא תוכנית שמתקיימת במהלך יום הלימודים (מתכונת רוחב) הבאה להעשיר את הפעילות הבית ספרית נוסף על השעות שמתוקצבות על ידי משרד החינוך ובתכנים ייחודיים שאי־אפשר שצוות מוסד החינוך ילמד אותם.

התכנים הלימודיים שמוכרים כתחומי הוראה במשרד החינוך ועובדי ההוראה יכולים ללמדם בשעות התקן של משרד החינוך לא יוכרו כשעות תוכנית לימודים תוספתית (תל"ת).

4.1התוכנית תופעל ברמה כיתתית, ועל מנהל מוסד החינוך לדאוג להשתתפותם של כלל התלמידים בכיתה.

4.2התוכנית תבוצע על ידי מפעיל חיצוני ובהתקשרות נפרדת עימו ולא כתוספת של שעות למשרת מורה/גננת/סייעת או מי מצוות מוסד החינוך.

4.3רק בכיתות חינוך מיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה המפורטות בסעיף 4, המסיימות את לימודיהן לאחר השעה 14:00, אפשר לקיים תל"ת (בשל מורכבויות תפעול שונות כגון שעת סיום מאוחרת של יום הלימודים, תוכנית ניצנים, תוכניות רווחה, או כל תוכנית במימון גורם אחר).

4.4בפעילות תל"ת נדרשת נוכחות של מורה הכיתה והסייעת בכיתה, נוסף על מפעיל התל"ת.

4.5הפעלת התוכנית, אופי הפעילות ומכסת השעות יתאפשרו בהתאם לטבלה בסעיף 4 ולמפרט התוכניות בסעיף 3.7.

4.6באחריות מנהל המוסד והמפקח לוודא כי מפעילי השירות הם בעלי הכשרה והסמכה ממוסד מוכר לצורך קיום התוכנית המוצעת. נוסף על דרישות הקשורות בהכשרתם ובהסמכתם של מפעילי השירות, יש לוודא את קיומן של ההנחיות המפורטות בחוזר מנכ"ל פעילויות חוץ־בית ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוך: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים.

4.7להלן פירוט התוכניות שאפשר לקיים במתכונת תל"ת:

*בריכת שחייה (במוסדות שבהם אין בריכת שחייה בית ספרית) - הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך שחייה בעל תעודת מדריך שחייה או מאמן שחייה על פי חוק הספורט.

*רכיבה טיפולית - הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך בעל תעודת מדריך רכיבה על פי חוק הספורט ובעל תעודת מדריך רכיבה טיפולית מטעם מכללה או בית ספר למדריכים ולמאמנים.

*פעילות ימית (מחייבת קרבה פיזית לים) – הפעילות תתבצע בהדרכה של מדריך מוסמך לפעילות ימית בהתאם לסוג הפעילות הימית.

*חדר כושר – הפעילות הגופנית בחדר הכושר מותרת לתלמידים מכיתה ז' ומעלה בלבד. הפעילות תתבצע בהדרכה של מדריך כושר מוסמך להדרכת קטינים בחדר כושר. לא תאושר תוכנית שמתקיימת כחלק משיעורי חינוך גופני.

*ספורט אתגרי - תוכנית ספורט אתגרי תבוצע על ידי חברה המתמחה במתן שירות זה, ורק במוסדות חינוך שאינם מקבלים את התוכנית כחלק מפעילות שמתקיימת על ידי מפעיל בהתקשרות עם משרד החינוך.

*ג'ימבורי - הפעילות מיועד לכיתות בית ספר יסודי והיא תתקיים מחוץ לתחומי המוסד ותתופעל על ידי חברה חיצונית. אין לאשר תל"ת במוסד שיש בו מתקני ג'ימבורי.

*כלבנות/אילוף כלבים – הפעילות תתבצע בהדרכה של מאלף כלבים מוסמך המחזיק בכל האישורים הווטרינריים הנדרשים.

*חוג חיות – הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך לטיפול בבעלי חיים המחזיק בכל האישורים הווטרינריים הנדרשים.

*יוגה/מדיטציה (דמיון מודרך)/פילטיס – הפעילות תתבצע על ידי מדריך מוסמך לתחום התוכנית.

*תיאטרון בובות – הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך פסיכודרמה או מוסמך תיאטרון בובות טיפולי-חינוכי.

*ריתמיקההפעילות מיועדת לגילי גן עד כיתה ג', ותתבצע על ידי מדריך מוסמך לריתמוזיקה. במידת הצורך יבחן מנהל מוסד החינוך התאמתה לתלמידים בוגרים יותר ברמת תפקוד מורכבת.

*אומנויות לחימה - ג'ודו/טאי צ'י/קרטה – הפעילות תתבצע בהדרכה של מדריך מוסמך לתחום התוכנית.

*קפוארה/ג'גלינג – הפעילות תתבצע בהדרכה של מדריך מוסמך לתחום התוכנית.

*רכיבה טיפולית על אופניים – הפעילות תתבצע בהדרכת מורה/מדריך ספורט בעל הכשרה לתחום רכיבה טיפולית באופניים.

*תוכנית בישול וקונדיטוריה - בתנאי שאינם חלק משיעורי כישורי חיים ואין מגמה מאושרת בנושא - הפעילות תתבצע על ידי מדריך בעל תעודת הסמכה לבישול או קונדיטוריה.

*לימודי מוזאון (אומנות/מדע): תוכנית המתקיימת בתחומי המוזאון על ידי צוות ההדרכה של המוזאון.

*תוכניות מולטימדיה: אומנות צילום, עריכת סרטים, עריכת סאונד - הפעילות תתבצע בהדרכה של מדריך מוסמך לתחום התוכנית.  

*גינון טיפולי – הפעילות תתבצע על ידי מדריך מוסמך לגינון טיפולי.

*חוג נגינה על אורגניות/כלי נשיפה/תיפוף/גיטרה – הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך להוראת כלי נגינה.

*ליצנות רפואית – הפעילות תתבצע בהדרכת מדריך מוסמך לליצנות רפואית.

*סדנת קיימות ופיתוח בר קיימא (לימודי שימור ואיכות הסביבה) – הפעילות תתבצע בהדרכת מדריכים מוסמכים למדעים.

 

תוכנית שאינה מופיעה במפרט זה לא תאושר כתל"ת במתכונת הפעלה רוחב.

 

במקרים חריגים ובטרם הופעלה התוכנית אפשר להפנות בקשה חריגה לאישור תוכנית שאינה מופיעה במפרט התוכניות, לבדיקה על ידי המפקח הממונה באגף לחינוך מיוחד באמצעות דוא"ל בכתובת: revitalbar@education.gov.il. לפנייה יש לצרף את המסמכים האלה: תיאור התוכנית ומטרותיה, סוג אפיון מוגבלות הכיתה שבה מתבקשת הפעלת התוכנית. לתוכנית תצורף המלצה של מפקח החינוך המיוחד של בית הספר.

5.   טבלת עזר לאישור שעות תל"ן/תל"ת

 

מוגבלויות בשכיחות גבוהה

אפיון מוגבלות הכיתה

מכסת השעות להפעלה מדי שבוע

בבתי ספר לחינוך מיוחד או בגני הילדים לחינוך מיוחד

כיתה לתלמידים עם לקויות למידה (20)

כיתה לתלמידים עם הפרעות התנהגות/רגשיות (17)

כיתה לתלמידים עם עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי/שפתי (2930)

כיתה לתלמידים עם משכל גבולי (23)

 

לא יותר מ־5 ש"ש לכיתה כתל"ן, במתכונת אורך בלבד

מוגבלויות

בשכיחות נמוכה

בבתי ספר לחינוך מיוחד או בגני הילדים לחינוך מיוחד

כיתה לתלמידים עם הפרעות נפשיות (28)

כיתה לתלמידים על הרצף האוטיסטי (21)

לא יותר מ־2 ש"ש לכיתה כתל"ת (במתכונת רוחב)

כיתה לתלמידים עם לקויי חושים (11–12)

לא יותר מ־5 ש"ש ומתוכן עד 2 ש"ש כתל"ת

*במסגרות שאין בהן מועדונית מטעם הרווחה לאחר סיום יום הלימודים, חובה להפעיל את התוכנית כתל"ן במתכונת אורך.

כיתות בית ספר לתלמידים עם CP/נכויות פיזיות קשות (19)

 

 

כיתות גן לתלמידים עם CP/נכויות פיזיות קשות

לא יותר מ־2 ש"ש  לכיתה כתל"ת

 

לא יותר מ־5 ש"ש ומתוכן עד 2 ש"ש כתל"ת במתכונת רוחב

 

 

כיתה לתלמידים עם

מ. שכלית התפתחותית קלה

מ. שכלית התפתחותית בינונית ר"ב

מ. שכלית התפתחותית מורכבת

מ. שכלית התפתחותית קשה/עמוקה/סיעודית

לא יותר מ־2 ש"ש לכיתה כתל"ת במתכונת רוחב

* במסגרות שאין בהן מועדונית מטעם הרווחה לאחר סיום יום הלימודים, יש להפעיל את התוכנית במתכונת תל"ן (אורך).

6.   נוהל הגשת בקשה לאישור תל"ן/תל"ת בחינוך המיוחד

6.1בחופשת הקיץ לקראת פתיחת שנת הלימודים ולא יאוחר מ־31.7 בכל שנה, יגיש מנהל מוסד החינוך למפקח בית הספר את מפרט התוכניות המבוקשות להפעלה וימלא את טבלת התוכניות בטפסים הנדרשים כפי שיפורסמו מדי שנה בחוזר מנכ"ל "עדכון תעריפי החיוב עבור תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) ותוכנית לימודים תוספתית (תל"ת) בחינוך המיוחד במימון הרשות/הבעלות לשנת הלימודים". הבקשה תכלול הסבר לגבי התוכניות המבוקשות להפעלה ופירוט האופן שבו הן תורמות לתלמידים מעבר לשעות הליבה ולשיעורים המקצועיים. לבקשה יש לצרף את מערכת השעות הכיתתית עבור כל הכיתות המבקשות את התל"ן או התל"ת. נהל המוסד יצרף לבקשה את אישורו של מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה המוסד פועל כי התוכנית תמומן במלואה על ידי הרשות המקומית, וכן את התחייבותה של הרשות שלא לגבות מן ההורים תשלום בגין השתתפות בתוכנית.

6.2לצורך אישור התוכנית המוצעת, יוודא המפקח את הנתונים האלה:

-          בכיתה נלמדת תוכנית הלימודים המחייבת ומשך יום הלימודים הנדרש.

-          מנהל מוסד החינוך פעל בכפוף לכל הדרישות המפורטות בחוזר מנכ"ל מבחינת אופי הפעילות וכללי ההתקשרות עם המפעיל.

-          התוכנית תבוצע על ידי מפעיל חיצוני באמצעות שכירת שירותים והתקשרות תשלום חיצונית.

-          התוכנית תתקיים ברמה כיתתית, מדי שבוע ולאורך כל שנת הלימודים.

-          מתכונת הפעלת התוכנית כשעות אורך או רוחב עונה על הקריטריונים המפורסמים בחוזר זה.

-          התוכנית תמומן במלואה על ידי הרשות/הבעלות ללא גביית תשלום מההורים.

6.3המפקח יעביר בכתב את אישורו לקיום תל"ן או תל"ת, בצירוף המסמכים שהוגשו על ידי המוסד, לאישורו של מנהל המחוז, בתוך שבועיים ימים מיום קבלת הבקשה.

6.4מנהל המחוז ינפיק למוסד אישור כתוב לתל"ן כיתתית או תל"ת כיתתית במימון הרשות/הבעלות בתוך שבועיים ימים מקבלת אישור המפקח. נוסח האישור יהיה בהתאם לנוסח המצורף לנוהל זה. האישור ייכנס לתוקף רק כאשר הוא מודפס, מכיל את כל הפרטים הנדרשים, וחתום הן על ידי המפקח על החינוך המיוחד הן על ידי מנהל המחוז. העתק מהאישור יישלח למפקח החינוך המיוחד ולמחלקת החינוך ברשות המקומית.

6.5אישור חתום ותקין חייב להיות בידי מנהל מוסד החינוך לפני תחילת שנת הלימודים, ובמקרים חריגים בלבד לאחר פתיחת שנת הלימודים ולא יאוחר מ־15 בספטמבר.

7.   גביית תשלום מהרשות השולחת עבור השתתפות תלמיד חוץ בתל"ן או בתל"ת

7.1רשות מקומית אשר שולחת תלמיד ללמוד במוסד חינוך השייך לרשות מקומית אחרת ובו מתקיימת תוכנית לימודים נוספת או תוספתית (תל"ן או תל"ת), מחויבת לאפשר לתלמיד להשתתף בפעילות.עצם הפניית התלמיד על ידי ועדת השיבוץ שברשות המקומית לשיבוץ חוץ משמש אישור של הרשות השולחת להשתתפותו של התלמיד בתוכנית, ואישורה לשאת בתשלום התוספתי לצורך הפעלתה של התל"ן/תל"ת. הסכמה זו תבוא לידי ביטוי באישור לימודי החוץ שתנפיק הרשות השולחת לרשות הקולטת בעת קליטת תלמיד חוץ.

7.2התשלום עבור תל"ן/תל"ת אינו חלק מאגרת לימודי החוץ של תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד אלא נקבע כתשלום תוספתי מעבר לה. עם זאת ההתחשבנות עבור הוצאות התפעול של התוכנית תתבצע עם ההתחשבנות בגין אגרת לימודי החוץ של התלמיד בחינוך המיוחד.

7.3הרשות הקולטת תפנה לרשות השולחת דרישה לתשלום עבור תל"ן/תל"ת על גב נספח "פירוט התשלום עבור תל"ן/תל"ת רשותי כיתתי בחינוך המיוחד", ובו פירוט של הסכום שנדרש לתשלום עבור כל תוכנית בגין פעילות לאורך כל שנת הלימודים מה־1 בספטמבר עד ה־30 ביוני. נספח זה יפורסם בחוזר המנכ"ל השנתי "תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד - עדכון תעריפי החיוב".  נוסף על דרישת התשלום תצרף הרשות/הבעלות הקולטת את אישורו של מנהל המחוז לקיום תל"ן/תל"ת.

7.4התשלום מהרשות השולחת עבור תל"ן/תל"ת ייקבע לפי העלויות בפועל של הרשות/הבעלות הקולטת בעד הפעלת התוכנית ובהתאם להשתתפותו של התלמיד כפי שנקבעה במערכת השעות של הכיתה שבה הוא לומד, ובכל מקרה לא יעלה על הסכומים המרביים שייקבעו ויעודכנו מדי שנה על ידי המשרד. סכומי התשלום המירביים,  הטפסים למילוי הגשת  הבקשה למפקח וכן הטפסים לאישור מנהל המחוז יפורסמו מדי שנה בחוזר מנכ"ל: עדכון תעריפי החיוב עבור תל"ן/תל"ת כיתתית בחינוך המיוחד במימון הרשות/הבעלות לאותה שנת לימודים.

7.5אי־אפשר לגבות תשלום עבור תל"ן/תל"ת שהתבצעה במהלך לימודים בחופשות (סוכות, חנוכה, פסח, פורים, יולי, אוגוסט) או פעילות בימי חופשה בודדים.

7.6אין לדרוש את התשלום עבור תוכנית לימודים נוספת שאינה מיושמת בפועל מדי שבוע ולאורך כל שנת הלימודים.

7.7רשות מקומית/בעלות הגובה תשלומים עבור תל"ן או תל"ת כיתתית רשותית לא תוכל לגבות נוסף על כך גם תשלומים עבור תל"ן מההורים. כמו כן, אי־אפשר לגבות תל"ן בגין חלקה של הרשות/הבעלות בהסכמים שחתמה עם גופים נוספים, כגון תוכנית "קרב" וקרן "סקטא רש"י".

7.8אין לגבות תל"ן/תל"ת רשותי בגין תלמידים אשר לומדים בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר לחינוך רגיל, למעט כיתות באפיון חריגות אוטיזם, הפרעות נפשיות, שיתוק מוחין/נכות פיזית קשה ומוגבלות שכלית התפתחותית בינונית.

7.9רשות/בעלות קולטת הדורשת מהרשות השולחת החזר כספי בגין תל"ן או תל"ת תצרף, נוסף על דרישת התשלום וטופס אישור נתוני התלמיד, גם את הנספחים האלה המופיעים בחוזר המנכ"ל "עדכון תעריפי החיוב עבור תל"ן/תל"ת כיתתית בחינוך המיוחד במימון הרשות/הבעלות לאותה שנת הלימודים":

א.אישור מנהל המחוז לקיום תל"ן או תל"ת במוסד החינוך.

ב.מפרט התוכניות ומפעילי השירות.

ג.פירוט התשלומים עבור פעילות תל"ן/תל"ת בשנת הלימודים הרלוונטית כפי שיפורסם בחוזר המנכ"ל השנתי "תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד – עדכון תעריפי החיוב".

7.10במקרה שבו הרשות השולחת פרעה את החוב בגין אגרת לימודי החוץ של התלמיד, אי־אפשר יהיה לבצע קיזוז עבור תל"ן/תל"ת בלבד.

7.11הרשות המקומית, מוסדות החינוך המיוחד ומפקחי החינוך המיוחד מחויבים להנחיות המפורסמות לעיל. חוסר הקפדה על ההנחיות כפי שהן מובאות בחוזר זה, ימנע מהאגף ליישומי חוק ומדיניות במנהל הפדגוגי, לאשר תשלום או קיזוז עבור תל"ן/תל"ת במסגרת התחשבנות בגין תלמידי חוץ.

 

בשאלות נוספות אפשר לפנות לאגף א' חינוך מיוחד באמצעות מייל revitalbar@education.gov.il או לגברת הדר לוי מאגף יישומי חוק ומדיניות באמצעות מייל hadarle@education.gov.il

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.