סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל

הוראת קבע מס' 0308 - החלפה

תאריך פרסום: י"ד בתמוז תשפ"ב, 13 ביולי 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 13.7.2022 | תקף ההוראה עד לתאריך: 13.12.2022
הוראה זו עוסקת בנהלים להעסקת סייעות במוסדות החינוך המיוחד ובתמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים במוסדות החינוך הרגיל. במוסדות החינוך המיוחד הכוונה היא לסייעות כיתתיות ולסייעות תגבור מוסדיות, ובמוסדות החינוך הרגיל הכוונה היא לסייעות לתלמידים משולבים. ההוראה עוסקת בתפקידי הסייעת, במועדי עבודתה ברצף שנת הלימודים ובחופשות, בנוהלי הדיווח לצורך השתתפות המשרד בהעסקת הסייעות ובהקצאת משרת הסייעת על פי סוגי מוסדות החינוך ועל פי מגוון הלקויות. כמו כן הוראה זו עוסקת גם בנושא הסייעות במוסדות חינוך ששינו את מעמדם והמוגדרים כחטיבות ביניים. המידע אינו חדש ונכתב בשנת הלימודים תשע"א. המידע עולה לאתר החדש במסגרת התהליך לארגון מחדש של חוזרי המנכ"ל במשרד החינוך מבלי ששונו ההנחיות בשלב זה.
הוראה זו מחליפה את חוזר מנכ''ל תשעא/10(א), סעיף 1.2-39 "סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל" בעקבות תהליך לקראת ביטול האתר הישן של חוזרי המנכ"ל.

   073 - 3931564
   Special_education@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.        כללי

1.1שיטות ההוראה, החינוך והטיפול בתלמידים במסגרות החינוך המיוחד מבוססות על עבודה פרטנית וקבוצתית ועל תוכנית חינוכית טיפולית המותאמת ליכולתו של כל תלמיד ולמגבלותיו.

בחלק מהמסגרות הללו יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי המקצועי של המוסד בסייעות כדי לבצע את מכלול המשימות הנדרשות בהן. הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות מוסד החינוך שהיא מועסקת בו.

1.2על פי הסכם בין משרד החינוך לבין מרכז השלטון המקומי, הרשות המקומית היא האחראית על העסקתן של הסייעות, על פי הדרישות המוגדרות בחוזר זה.

1.3השתתפותו של המשרד במימון העסקתן של הסייעות, כפי שסוכמה עם מרכז השלטון המקומי, מבוססת על מילוי דרישות אלה, ובכלל זה העסקה של סייעות במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשת הקיץ ובחופשות החגים בגין חוק החינוך המיוחד.

1.4קיימת הבחנה בין מתכונות ההקצאה של שעות הסייעות, כדלקמן:

  1. "סייעות כיתתיות": שעות סייעת המוקצות אוטומטית למסגרות החינוך המיוחד על פי קריטריונים לזכאות שיפורטו בהמשך. האחריות להעסקת סייעות אלה היא על הבעלות של מוסד החינוך.
  2. "סייעות תגבור מוסדיות": שעות סייעת המוקצות לכיתות לחינוך מיוחד שאינן זכאיות לסייעת כיתתית בהקצאה האוטומטית. שעות אלה מוקצות מתוך מכסת שעות סייעת מחוזית, בתיאום עם הבעלות של מוסד החינוך ובכפיפות לנהלים ולסדרי העדיפויות שיפורטו בהמשך. האחריות להעסקת סייעות אלה היא על הבעלות של מוסד החינוך.
  3. "סייעות לתלמידים משולבים": שעות סייעת המוקצות כסיוע לתלמידים בודדים לאחר פנייה של הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר ועל פי שיקול הדעת של מפקח החינוך המיוחד על המוסד שבו התלמיד לומד. שעות אלה מוקצות מתוך המכסה המחוזית על פי קריטריונים וסדרי עדיפויות שיפורטו בהמשך. האחריות להעסקת סייעות אלה היא על הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר.

הערות:

א.     בכל מקום בחוזר זה שמוזכרת בו המילה "סייעת" הכוונה היא גם ללשון נקבה וגם ללשון זכר.

ב.      כל ההוראות בחוזר זה הנוגעות לרשות המקומית חלות גם לגבי בעלויות של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.

ג.       הקצאת שעות חריגות לסייעות כיתתיות והקצאת שעות סייעת לתלמידים משולבים היא בכפיפות למכסת השעות המחוזית הנתונה לכל מחוז מדי שנה.

2.        תפקידי הסייעת

2.1התפקידים המוטלים על הסייעת בכל מסגרת חינוכית הם בשלושה רבדים: סיוע ברמת התלמיד הבודד, סיוע ברמת הכיתה וסיוע ברמת בית הספר בכללותו. הדגשים הספציפיים בתפקידיה נגזרים מהמדיניות החינוכית הטיפולית של המסגרת שהיא מועסקת בה, בהתחשב בצרכים המיוחדים של התלמידים הלומדים בה. דגשים אלה עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לצרכים המשתנים בתוך המסגרת או כתוצאה מהעברת הסייעת לעבודה במסגרת אחרת, שצרכיה שונים. כמו כן, אפשר שסייעת תעבוד במהלך שנה בשתי מסגרות חינוכיות, ובכל אחת מהן ייקבעו תפקידיה באופן שונה

2.2להלן פירוט התפקידים של הסייעת:

2.2.1עזרה למורה/לגננת בכיתה בהכנת החומר הדידקטי (כרזות, כרטיסי עבודה וכיו"ב) ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה, בתיאום מוקדם עם המורה/הגננת ובאחריותה

2.2.2סיוע לימודי חינוכי פרטני לתלמידים, על פי הנחיית המורה/הגננת והנהלת בית הספר

2.2.3סיוע בהקניית מיומנויות לתלמידים משולבים ובתרגולן, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפרה־רפואי והנהלת בית הספר

2.2.4הגשת עזרה פיזית לתלמידים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינה תפקודית 

2.2.5ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגרת שעות הלימודים ובהתאם לתוכנית הלימודים האישית שלו (תל"א)

2.2.6סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמידים, על פי הנחיותיהם

2.2.7מעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה ובארגון חיי הכיתה ובית הספר, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הייעוצי והטיפולי והנהלת בית הספר

2.2.8דאגה לניקיונו האישי של התלמיד, לניקיון סביבתו ולשלומו

2.2.9סיוע לתלמידים המתקשים בניידות (ובכלל זה העברת תלמידים בכיסאות גלגלים) והגשת עזרה לתלמידים בשימוש בשירותים, ברחצה, באכילה ובהלבשה

2.2.10טיפול בתלמידים והשגחה עליהם בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי ההנחיות של הנהלת בית הספר

2.2.11קבלת התלמידים בעת בואם לבית הספר/לגן הילדים והבאתם לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעלייתם הבטוחה לרכב ההסעות

2.2.12מעורבות בחיי בית הספר או הגן, ובכלל זה הצטרפות לישיבות צוות בית הספר/הגן והשתתפות בפעילויות אחרות המתקיימות במסגרת החינוכית, על פי הצרכים

2.3מובהר בזאת שתפקידי הסייעת בבית הספר או בגן ילדים אינם באים להחליף או להחסיר מהתפקידים ומתחומי האחריות של המורה או הגננת במסגרת החינוכית.

2.4הרשות המקומית תוכל להטיל על הסייעת גם תפקיד של ליווי בהסעות של תלמידים שחלה החובה ללוותם, ובלבד שהדבר ייעשה בתיאום עם מנהל מוסד החינוך שבו הסייעת עובדת ובלי לפגוע במילוי התפקידים המוטלים על הסייעת שפורטו לעיל ולא על חשבון השעות המוקצות לעבודתה כסייעת על פי חוזר זה.

3.        כללי ההעסקה של סייעות במסגרות החינוך המיוחד

3.1כללי ההעסקה של הסייעות המפורטים להלן סוכמו עם מרכז השלטון המקומי והם משמשים בסיס לתחשיב השתתפותו של משרד החינוך במימון העסקתן של הסייעות, כפי שיפורט בהמשך.

3.2הרשות המקומית/הבעלות תעסיק סייעות במסגרות החינוך המיוחד על פי הקריטריונים והשעות שיפורטו בחוזר זה, כדלקמן:

  • בכל ימי הלימודים של מוסד החינוך במהלך שנת הלימודים הרגילה
  • בכל ימי ההפעלה של מוסד החינוך בחופשת הקיץ ובחופשות החגים בגין יישום חוק החינוך המיוחד.

3.3היעדרות סייעת מהעבודה במהלך שנת הלימודים הרגילה או בתקופה שבה מתקיימת תוכנית הפעלה בחופשות מחייבת את הבעלות למצוא ממלא מקום לסייעת (בתחשיב של משרד החינוך לגבי עלות סייעת קיים מרכיב של מילוי מקום).

3.4בכל מקרה שבו הרשות המקומית נדרשת לשבץ ממלא מקום לסייעת הקבועה המועסקת במוסד החינוך - בגין היעדרות, חופשה או מסגרת עבודה של חמישה ימים בשבוע - ייעשה הדבר בתיאום עם מנהל מוסד החינוך. עדיפות ראשונה תינתן לממלא מקום שיש לו ניסיון בעבודה כממלא מקום באותה מסגרת חינוכית והמכיר את התלמידים ושהתלמידים מכירים אותו. עדיפות שנייה תינתן לממלא מקום בעל ניסיון בעבודה במסגרות דומות.

3.5שיבוץ סייעת או ממלא מקום לסייעת במוסד חינוך ייעשה בתיאום בין הרשות המקומית/הבעלות לבין מנהל המוסד ובאישורו.

3.6עבודת הסייעת תחל בשעה 7:30 בבוקר כדי להכין את הכיתה ולקבל את התלמידים עם הגעתם לבית הספר. מחצית שעה נוספת בעבודת הסייעת תיועד לביצוע מטלות בגמר יום הלימודים, ובכלל זה ליווי התלמידים אל ההסעה, על פי הצרכים ושיקול הדעת של מנהל בית הספר. במקרה שבו עבודת הסייעת הכיתתית מפוצלת לשתי משמרות ביום תתחיל הסייעת העובדת במשמרת הראשונה את עבודתה בשעה 7:30, והסייעת העובדת במשמרת השנייה תסיים את עבודתה מחצית השעה לאחר מועד סיום הלימודים. הקצאת השעות להעסקת סייעות אינה כוללת חפיפה בין סייעות העובדות בשתי משמרות.

3.7ככלל לא תועסק סייעת כממלאת מקום של מורה בהעדרה. במקרים חריגים מאוד אפשר להעסיק סייעת כממלאת מקום מורה עד שלושה ימים בשנה, בתיאום עם הרשות המקומית.

הפיצוי לסייעת בגין מילוי המקום ישולם על ידי הרשות המקומית/הבעלות המעסיקה אותה, על פי הכללים של הרשות המקומית/הבעלות.

אין לדווח על הסייעת כממלאת מקום לגזברות המשרד.

4.        העסקת סייעות במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשות בגין חוק החינוך המיוחד

4.1כללי ההעסקה של הסייעות הכיתתיות במסגרות החינוך המיוחד הפועלות בחופשות יהיו על פי ההוראות המתפרסמות מעת לעת.

4.2מספר שעות העבודה בשבוע של הסייעת הכיתתית בתוכנית החופשה יהיה על פי דגם ההפעלה שייבחר בכל מסגרת (ראה שם).

4.3תפקידיה של הסייעת בתוכניות החופשה יותאמו למטרות ולתכנים של תוכניות אלה בכל מסגרת.

4.4שיבוץ הסייעות במסגרות המפעילות את תוכניות החופשה יהיה על פי סדר העדיפויות כדלקמן:

  • עדיפות ראשונה: סייעת העובדת באותה מסגרת במהלך שנת הלימודים הרגילה
  • עדיפות שנייה: ממלאת המקום של הסייעת במהלך שנת הלימודים הרגילה
  • עדיפות שלישית: סייעת שיש לה ניסיון קודם בעבודה עם תלמידים בעלי לקויות דומות ועם גילים דומים שאינה עובדת בקביעות באותה מסגרת.

4.5מספר הסייעות (או ממלאות המקום) שתשובצנה לעבודה במסגרות הפועלות בחופשות יהיה כמספר הכיתות שאושרו על ידי המשרד כזכאיות לתוכניות חופשה, על בסיס הקריטריונים שפורסמו בחוזר המנהל הכללי שהוזכר לעיל.

5.        דרישות תפקיד הסייעת

קבלת כל עובדת חדשה לתפקיד סייעת תהיה מותנית בכך שהיא סיימה י"ב כיתות לפחות.

6.        השתתפות המשרד במימון העסקת סייעות

6.1משרד החינוך יקצה סייעות באמצעות הבעלויות לבתי ספר לחינוך מיוחד, לכיתות חינוך מיוחד שבבתי ספר של החינוך הרגיל ולגני ילדים משולבים, על פי מספר הכיתות, סוג הכיתה ומספר שעות העבודה הנדרשות מהסייעת בכל סוג כיתה כמפורט להלן. הקצאת הסייעות תיעשה על בסיס הנתונים של מוסדות החינוך.

6.2המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות כדלקמן:

6.2.1סייעות כיתתיות: המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות במשך 12 חודשים בשנה.

שיעור ההשתתפות יהיה כדלקמן:

6.2.1.1בכיתות שבהן יוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד תהיה השתתפות המשרד בשיעור של 100% מתחשיב העלות של שכר העבודה שנקבעה בתקציב המשרד.

6.2.1.2בכיתות שבהן לא יוארך יום הלימודים תהיה השתתפות המשרד בשיעור של 70% מהעלות, והבעלות תשתתף במימון 30% מהעלות.

6.2.2סייעות תגבור מוסדיות: המשרד ישתתף במימון העסקת הסייעות החל מהמועד שבו אושרה התחלת העסקתן ועד סוף חודש אוגוסט. השתתפות המשרד בהעסקת סייעות תגבור מוסדיות תהיה בשיעור 70% מהעלות, והבעלות תשתתף במימון 30% מהעלות.

הקצאת שעות לסייעת תגבור מוסדית היא לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד. בכל שנה ייבחנו מחדש הצרכים והאפשרויות להקצאת שעות סייעת תגבור מוסדית, במסגרת מכסת השעות שתוקצה למחוז באותה שנה. 

6.2.3סייעות לתלמידים משולבים: במסגרות שבהן יאשר משרד החינוך העסקת סייעות לתלמידים משולבים תהיה השתתפות המשרד בשיעור 70% מעלות שכר העבודה לתקופה המאושרת, והרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר תשתתף במימון 30% מהעלות.

הקצאת שעות לסייעת לתלמידים משולבים היא לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד. בכל שנה ייבחנו מחדש הצרכים והאפשרויות להקצאת שעות סייעת כיתתית חריגה, במסגרת מכסת השעות שתוקצה למחוז באותה שנה.

6.3תחשיב עלות שכר העבודה של הסייעת מבוסס על היותה של משרה מלאה של סייעת בהיקף של 42.5 שעות בשבוע.

6.4משרד החינוך יעביר את השתתפותו במימון העסקת הסייעות באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת.

7.        חישוב מספר שעות העבודה בשבוע של הסייעת הכיתתית

ככלל, מספר שעות העבודה בשבוע של סייעת כיתתית בכיתות הזכאיות להקצאה אוטומטית מבוסס על חישוב מספר שעות הלימוד המינימלי של הכיתה, בתוספת שש שעות בשבוע לעבודה מחוץ לשעות הלימודים (שעה ביום: מחצית השעה לפני פתיחת יום הלימודים ומחצית השעה בתום הלימודים),למעט כיתות חינוך מיוחד א'-ו' שלהן מוקצות אוטומטית 24 שעות בשבוע בלבד.

לדוגמה: כיתה של תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות. על פי הוראות חוזר המנהל הכללי הכיתה נדרשת ללמוד בימים א' עד ה', מהשעה 8 ועד השעה 14:30, וביום ו' מהשעה 8 ועד השעה 11:5 .0מספר השעות המוקצות לסייעת הכיתתית מחושב כדלקמן:

 

 

מספר שעות

העבודה בשבוע

בימים א'-ה': (6 שעות + 30 דקות) X 5

32.50

ביום ו': (3 שעות + 50 דקות) x יום אחד

4

תוספת שעות לעבודה מחוץ לשעות הלימוד

6

סך הכול

42.50

 

8.        ועדת סייעות מחוזית

8.1מנהל המחוז ימנה ועדת סייעות מחוזית בת שלושה חברים לפחות, ביניהם לפחות מפקח אחד על החינוך המיוחד והממונה על הסייעות במחוז. מנהל המחוז ימנה את יו"ר הוועדה. אחד מחברי הוועדה יהיה מהחמ"ד.

8.2אלה תפקידי הוועדה:

8.2.1לרכז את תהליך הקצאת הסייעות הכיתתיות במחוז

8.2.2לאשר הקצאת שעות חריגות להעסקת סייעות כיתתיות בכיתות חינוך מיוחד שאינן זכאיות לסייעות כיתתיות או להשלמת שעות של סייעות כיתתיות שהוקצו אוטומטית, על פי הקריטריונים המפורטים להלן

8.2.3לאשר הקצאת שעות להעסקת סייעות לתלמידים משולבים.

8.3הוועדה תפעל על פי הנהלים המפורטים בחוזר זה.

8.4אגף החינוך המיוחד יעמיד בכל שנה לרשות הוועדה מכסה מחוזית של שעות חריגות להקצאת סייעות כיתתיות וסייעות לתלמידים משולבים.

8.5מכסות מחוזיות תוקצינה גם למִנהל החינוך ההתיישבותי ולאגף החינוך המוכר עבור המוסדות שבפיקוחם.

8.6הוועדה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה, ובו יירשמו האישורים להקצאת הסייעות מהמכסה המחוזית והנימוקים להם. העתק הפרוטוקול יישמר בידי האחראי על הסייעות במחוז לצורך מעקב.

9.        הקצאה אוטומטית של שעות להעסקת סייעות כיתתיות בכיתות שבהן הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך (שיעור השתתפות של 100%)

9.1לקראת שנת הלימודים, לאחר שתיפתחנה הכיתות לשנת הלימודים החדשה במערכת התקן של משרד החינוך, יקצה המשרד באופן אוטומטי שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד בבתי ספר שבהם הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד, על פי סוג הכיתה במערכת התקן, כדלקמן:

9.1.1בבתי ספר לחינוך מיוחד

 

הקוד

סוג הכיתה

שעת סיום הלימודים

מספר שעות העבודה בשבוע של הסייעת

 

 

בימים

א'-ה'

ביום ו'

42.5

15

פיגור בינוני רב־בעייתי

14:30

11:50

42.5

26

פיגור בינוני מורכב

14:30

11:50

42.5

24

פיגור קשה/עמוק/סיעודיים

14:30

11:50

42.5

21

אוטיסטים

16:45

12:45

56

28

הפרעות נפשיות קשות (חולי נפש)

16

11:50

50

19

משותקי מוחין ובעלי נכויות

פיזיות קשות רב־בעייתיים

14:30

11:50

42.5

11

חירשים/כבדי שמיעה רב־בעייתיים

14:30

11:50

42.5

12

עיוורים/לקויי ראייה רב־בעייתיים

14:30

11:50

42.5

 

9.1.2בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל

 

הקוד

סוג הכיתה

שעת סיום הלימודים

מספר שעות העבודה בשבוע של הסייעת

 

 

בימים

 

א'-ה'

ביום ו'

42.5

15

פיגור בינוני רב־בעייתי

14:30

11:50

42.5

26

פיגור בינוני מורכב

14:30

11:50

42.5

24

פיגור קשה/עמוק/סיעודיים

14:30

11:50

42.5

21

אוטיסטים

16:45

12:45

56

28

הפרעות נפשיות קשות (חולי נפש)

14:30

11:50

50

19

משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות רב־בעייתיים

16:00

11:50

42.5

 

הערה

שעות העבודה של הסייעת הכיתתית בכל בתי הספר המוזכרים לעיל כוללות את שעת העבודה הנוספת הנדרשת מהסייעת מחוץ לשעות הלימודים בכל יום. במסגרות חינוך מיוחד שמתקיימת בהן פעילות משלימה מטעם משרד העבודה והרווחה עם גמר הלימודים, תיועד מחצית השעה של הסייעת בגמר הלימודים לחפיפה עם המטפלת העובדת במסגרת המשלימה.

9.2תוכנית ההקצאה של הסייעות הכיתתיות תישלח לממונה על הסייעות במחוז, למפקח על החינוך המיוחד, לבעלות ולמנהל בית הספר. רשימה מרוכזת של בתי הספר שבהם הוקצו סייעות במימון של 100% תועבר ליו"ר ועדת הסייעות המחוזית.

9.3לכיתות אלה אין להקצות שעות חריגות לסייעות כיתתיות מהמכסה המחוזית.

9.4אין לנייד שעות סייעת כיתתית במימון של 100% בין מסגרות חינוך ללא קבלת אישור מוקדם של אגף החינוך המיוחד ותיאום עם גף אמח"י.

10.  הקצאה אוטומטית של שעות להעסקת סייעות כיתתיות בכיתות שבהן לא הוארך יום הלימודים בגין חוק החינוך המיוחד (שיעור השתתפות של 70%)

10.1לקראת שנת הלימודים, לאחר שתיפתחנה הכיתות לשנת הלימודים החדשה במערכת התקן של משרד החינוך, יקצה משרד החינוך באופן אוטומטי שעות להעסקת סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד על פי סוג הכיתה במערכת התקן, כדלקמן:

10.1.1בתי ספר יסודיים לחינוך מיוחד (כיתות א'-ט') וחטיבות ביניים לחינוך מיוחד (כיתות ז'-ט')

 

הקוד

סוג הכיתה

מספר שעות העבודה בשבוע של סייעת כיתתית

16

בעלי פיגור קל רב־בעייתי

33.5

17

בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות

33.5

20

ליקויי למידה רב־בעייתיים

33.5

29

מעוכבי התפתחות

33.5

30

מעוכבי שפה

33.5

 

הערה

בבתי ספר לחינוך מיוחד ששינו את מעמדם ומוגדרים כחטיבות ביניים תוקצינה סייעות כיתתיות בהקצאה אוטומטית לכיתות המסווגות כמפורט בטבלה.

10.1.2כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל

 

הקוד

סוג הכיתה

מספר שעות העבודה בשבוע של סייעת כיתתית

 

 

בתי ספר יסודיים רגילים

חטיבות ביניים וחטיבות עליונות רגילות

11

חירשים/כבדי שמיעה רב־בעייתיים

33.5

37.5

12

עיוורים/לקויי ראייה רב־בעייתיים

33.5

37.5

23

בעלי משכל גבולי רב־בעייתי

24

----

16

בעלי פיגור קל רב־בעייתי

24

-----

17

בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות

33.5

33.5

20

לקויי למידה רב־בעייתיים

24

---

29

מעוכבי התפתחות

24

----

30

מעוכבי שפה

24

----

31

חשד לפיגור קל

24

-----

 

הערה

שעות העבודה של הסייעת הכיתתית בכל בתי הספר הרשומים לעיל כוללות את שעת העבודה הנוספת הנדרשת מהסייעת מחוץ לשעות הלימודים בכל יום.

10.2תוכנית ההקצאה של הסייעות הכיתתיות תישלח לממונה על הסייעות במחוז, למפקח על החינוך המיוחד, לבעלות ולמנהל בית הספר. רשימה מרוכזת של בתי הספר שבהם הוקצו סייעות במימון של 70% בכל רשות מקומית תועבר ליו"ר ועדת הסייעות המחוזית.

10.3המפקח על החינוך המיוחד, באמצעות מתי"א, בשיתוף עם הרשות המקומית ובתיאום עם מנהלי בתי הספר, יבדוק את הצרכים לשינוי החלוקה של שעות הסייעת הכיתתית במימון של 70%.

10.4המפקח על החינוך המיוחד רשאי לאשר הפחתת שעות של סייעת כיתתית במימון של 70% שהוקצו אוטומטית לבית ספר מסוים אם נמצא שאינן נדרשות. במכסת השעות שהופחתה באותה רשות מקומית הוא רשאי לאשר:

10.4.1הוספה של שעות לסייעת כיתתית בכיתה מקדמת בבית ספר רגיל מעבר ל־24 שעות הזכאות - עד 33.5 שעות לכיתה;

10.4.2הקצאה של סייעת תגבור כיתתית לכיתת חינוך מיוחד שאינה זכאית לסייעת על פי הקריטריונים (כיתות חינוך מיוחד ז'-ט' בבתי ספר רגילים). מספר השעות שתוקצינה לא יעלה על 33.5 שעות לכיתה בבית ספר יסודי ועל 37.5 שעות בחטיבות ביניים.

10.5החלוקה מחדש של שעות הסייעת הכיתתית תהיה לשנה אחת בלבד.

10.6המפקח על החינוך המיוחד ידווח על החלוקה מחדש של שעות הסייעת הכיתתית באותה רשות מקומית לממונה על הסייעות במחוז, והממונה ידווח על כך לגף אמח"י.

10.7אם, לאחר האמור לעיל, תיוותרנה שעות סייעת כיתתית בלתי מנוצלות באותה רשות מקומית, ידווח המפקח על הפחתת השעות לממונה על הסייעות במחוז, והממונה על הסייעות במחוז ידווח על הפחתת השעות לגף אמח"י. השעות הבלתי מנוצלות תתווספנה למכסה המחוזית.

10.8בקשה לתוספת של שעות סייעת כיתתית במימון של 70% מעבר למכסת השעות שהוקצתה אוטומטית באותה רשות מקומית תיעשה על פי הנהלים להקצאת שעות חריגות לסייעת כיתתית, כמפורט בסעיף 11 להלן.

11.  הקצאת שעות חריגות להעסקת סייעות תגבור מוסדיות (שיעור השתתפות של 70%)

11.1הקצאת שעות חריגות לסייעת כיתתית מיועדת לכיתה לחינוך מיוחד שאינה זכאית לסייעת כיתתית על פי הקריטריונים של ההקצאה האוטומטית אולם המפקח על החינוך המיוחד מצא שהיא נזקקת לסייעת כיתתית לאחר קבלת פנייה של הבעלות. במסגרת זו אפשר גם להשלים שעות של סייעת כיתתית בכיתות חינוך מיוחד א'-ו' שהוקצו להן אוטומטית 24 שעות בלבד לסייעת כיתתית, בכפיפות לנהלים שלהלן.

11.2הבקשה להקצאת שעות לסייעת כיתתית חריגה תוגש על ידי המפקח על החינוך המיוחד לוועדת הסייעות המחוזית לאחר שתמוצינה כל האפשרויות לארגון מחדש של הסייעות הכיתתיות במימון של 70% שהוקצו אוטומטית באותה רשות מקומית.

11.3המפקח על החינוך המיוחד ימלא טופס בקשה להקצאת סייעת תגבור מוסדית ויעביר את הבקשה לדיון בוועדת הסייעות המחוזית.

11.4ועדת הסייעות המחוזית תוכל לאשר את הבקשה בהתחשב ביתרת השעות במכסה המחוזית.

11.5משאישרה הוועדה את הבקשה, היא תעביר אותה באמצעות הממונה על הסייעות במחוז לרשות המקומית/לבעלות לקבלת הסכמתה להעסיק את הסייעת ולהשתתף במימון העסקתה בשיעור של 30%.

11.6משקיבל הממונה על הסייעות את האישור החתום על ידי הבעלות, הוא ינפיק אישור סופי של ההקצאה לרשות המקומית/לבעלות, לבית הספר ולמחוז. האישור יינתן להעסקת הסייעת לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד.

11.7בהליך זה אפשר להקצות שעות כיתתיות לסייעות תגבור מוסדית, לכיתת חינוך מיוחד בחטיבת ביניים רגילה ולגן ילדים לחינוך מיוחד של תלמידים בעלי לקויות קשות מאוד שמספר התלמידים בו גדול ומצריך סיוע נוסף על זה שניתן על ידי העוזרת לגננת, במסגרת מכסת השעות העומדת לרשות המחוז.

11.8מספר השעות החריגות שאפשר להקצות לכיתה עבור סייעת תגבור מוסדית לא יעלה על מספר שעות הלימוד המינימלי באותה כיתה בתוספת שש שעות בשבוע לעבודת הסייעת מחוץ לשעות הלימודים.

12.  נוהל הקצאת סייעות לתלמידים משולבים

12.1עבודתה של הסייעת בליווי אישי של תלמיד ובסיוע מוטורי תהיה במסגרת מוסד החינוך שהתלמיד לומד בו ובמסגרת פעולותיו של מוסד החינוך לא תאושר העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד מחוץ למסגרת זו.

12.2הפנייה למתי"א לאישור העסקת סייעת לתמיכה בתלמיד משולב תיעשה באמצעות הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר ובאישורה. ראו את תפקידי מתי"א בבדיקת הצרכים ב־14 להלן.

12.3מתי"א המבקש להקצות שעות לסייעת לתלמיד משולב יגיש בקשה להקצאת סייעת לתלמידים משולבים. הפנייה תכלול את פרטי התלמיד (כולל מספר תעודת זהות), את תיאור הקשיים שלו המחייבים ליווי חינוכי וסיוע מוטורי ואת אופי הסיוע הנדרש לו.

12.4משחתם המפקח על החינוך המיוחד על הבקשה, הוא יעביר אותה לוועדה המחוזית של הסייעות במחוז שבו התלמיד מתגורר.

12.5ועדת הסייעות המחוזית תאשר את הבקשה ותעביר את האישור, באמצעות הממונה על הסייעות במחוז, לרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, לאישור הסכמתה להעסקת הסייעת והשתתפותה במימון העסקתה.

12.6האישור יינתן להעסקת הסייעת לכל היותר לשנת לימודים אחת בלבד.

12.7מנהל מסגרת חינוכית שאושרה לה סייעת לתמיכה בתלמיד משולב חייב להודיע להורי התלמיד על האישור ועל התקופה הקצובה להעסקתה. אם, מסיבה כלשהי, הוחלט להפסיק את עבודת הסייעת לפני תום התקופה הקצובה, יודיע המנהל על כך להורים בעוד מועד.

12.8תלמיד שאושרה עבורו סייעת ומקום מגוריו השתנה, תופסק העסקת הסייעת ברשות המקומית שבה התגורר בעבר, ותאושר לרשות המקומית שעבר אליה העסקת סייעת עבורו.

12.9בבתי ספר או בגני ילדים רגילים שיש בהם כמה תלמידים הנזקקים לסיוע לא תוקצה סייעת נפרדת לכל אחד מהם. בית הספר או הגן יתארגנו באופן שסייעת אחת תסייע לכולם.

12.10במקרה של תמיכה בתלמידים בגיל ההתבגרות שיש להם נכויות פיזיות קשות יינתן הטיפול בצרכים הפיזיים על ידי בן מינו של התלמיד, בתוך שמירת צנעת הפרט. יש לנסות ולמצוא סיוע מבין הצוות הקיים בהתאם למינו של התלמיד ולצרכיו.

12.11סייעת לתלמיד משולב המועסקת במסגרת חינוכית שאינה פועלת בחופשות תשובץ על ידי הבעלות לעבודה במסגרת חינוכית הפועלת בחופשות, על פי הצרכים ובתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד.

12.12אם תלמיד שאושרה עבורו סייעת נעדר מהמסגרת החינוכית לתקופה ממושכת (מעל 21 יום), ידווח על כך מנהל המסגרת החינוכית למפקח על החינוך המיוחד. המפקח על החינוך המיוחד, בתיאום עם הבעלות, יחליט על התפקידים שיוטלו על הסייעת באותה מסגרת חינוכית או במסגרת חינוכית אחרת בהתאם לצרכים, על פי הכללים להעסקת סייעות המובאים בחוזר זה.

12.13האישור להעסקת סייעת לתמיכה בתלמיד משולב יינתן לרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר, והיא תהיה אחראית להעסקתה. השעות תיגרענה מהמכסה של המחוז שבו התלמיד מתגורר.

12.14כללי ההעסקה של סייעות לתלמידים משולבים יפורסמו בחוזר המנהל הכללי של מרכז השלטון המקומי.

12.15הקצאת סייעות לתלמידים הלומדים בחטיבות הביניים שבפיקוח המִנהל לחינוך התיישבותי תטופל על ידי המִנהל במסגרת מכסת השעות שתועמד לרשותו לעניין זה. המפקחים על החינוך המיוחד במחוזות יעבירו את הבקשות להקצאת סייעות לאישור ועדת הסייעות במִנהל החינוך ההתיישבותי.

12.16הקצאת סייעות לתלמידים משולבים הלומדים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים תטופל על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במסגרת מכסת השעות העומדת לרשותו לעניין זה. המפקחים על החינוך המיוחד יעבירו את הבקשות להקצאת סייעות לאישור ועדת הסייעות באגף לחינוך מוכר.

משהחליטה ועדת הסייעות באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי לאשר הקצאת סייעת לתמיכה בתלמידים משולבים במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי - תותנה ההקצאה בהתחייבות הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר להשתתף בהעסקת הסייעת בשיעור של 30%, והשתתפות משרד החינוך במימון העסקתה בשיעור של 70% תועבר לאותה רשות מקומית.

13.  דיווח על ביצוע העסקת סייעות

13.1מדי שנה, בחודש דצמבר, ימלא מנהל המסגרת החינוכית דוח ביצוע על העסקת סייעות על גבי טופס שיישלח אליו מהמחוז. הדוח יישלח למתי"א לצורך בדיקה בתיאום עם מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית. משאישרה הרשות המקומית את הדוח, הוא יועבר לאישור המפקח על החינוך המיוחד והמפקח יעביר אותו לממונה על הסייעות במחוז.

13.2ברשות מקומית שיימצא בה ביצוע נמוך מההקצאה, יקזז אגף אמח"י את תשלומי המשרד שהועברו לרשות המקומית על בסיס ההקצאה.

13.3נוהלי הדיווח על ביצוע העסקת סייעות התומכות בתלמידים משולבים יצורפו לטפסים של דוחות הביצוע.

 

14.  תפקידי המתי"א בנושא הסייעות

14.1מנהל המתי"א או הרכז מטעמו, יבצע את התפקידים בנושא הקצאת סייעות על פי הנחיית המפקח על החינוך המיוחד והנהלים המפורטים בחוזר זה.

14.2התפקידים הם כדלקמן:

14.2.1בדיקת הצרכים לחלוקה מחדש של סייעות כיתתיות שהוקצו אוטומטית במימון של 70%, כמפורט להלן:

14.2.1.1הבדיקה תיעשה לגבי כל רשות מקומית בנפרד, על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד, והיא תיערך בתיאום עם מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית ובשיתוף בתי הספר הנוגעים בדבר.

14.2.1.2בתום הבדיקה יגיש מנהל המתי"א למפקח על החינוך המיוחד הצעת תוכנית לארגון מחדש של השעות המיועדות להעסקת הסייעות הכיתתיות בכל רשות מקומית.

14.2.1.3סך כל השעות בתוכנית לא יעלה על סך כל השעות המיועדות להקצאת סייעות כיתתיות במימון של 70% באותה רשות מקומית.

14.2.1.4משאישר המפקח על החינוך המיוחד את השינויים, הוא יעבירם לממונה על הסייעות במחוז לצורך עדכון מערכת ההקצאה האוטומטית.

14.2.1.5מנהל המתי"א יביא לידיעת המפקח על החינוך המיוחד צרכים להקצאת שעות לסייעות כיתתיות במימון של 70% שעלו במהלך הבדיקה ולא נמצא להם מענה במסגרת הארגון מחדש של השעות. מצא המפקח על החינוך המיוחד שהצרכים מוצדקים ויש מקום להביאם לדיון בוועדת הסייעות המחוזית – יפעל בעניין זה על פי הנהלים להקצאת שעות חריגות לסייעות כיתתיות.

14.2.2בדיקת צרכים להקצאת סייעות לתלמידים משולבים עם נכויות פיזיות קשות, כמפורט להלן:

14.2.2.1על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד יבדוק המתי"א פניות להקצאת סייעות לתלמידים משולבים, על פי סדרי העדיפויות והנהלים המובאים בחוזר זה.

14.2.2.2הבדיקה תיעשה בתיאום עם מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר ובשיתוף מנהל המסגרת החינוכית הנוגע בדבר.

14.2.2.3מצא המפקח על החינוך המיוחד, לאחר הבדיקה, שיש מקום להביא את הפנייה לדיון בוועדת הסייעות המחוזית – הוא יפעל בעניין זה על פי הנהלים להקצאת שעות להעסקת סייעות לתלמידים משולבים.

14.2.3ריכוז דוחות הביצוע על העסקת הסייעות, כמפורט להלן:

14.2.3.1על פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד יעבירו מנהלי המוסדות שהוקצו להם סייעות את דוחות הביצוע על העסקת הסייעות בפועל למתי"א.

14.2.3.2המתי"א ירכז את כל דוחות הביצוע ברמה של כל רשות מקומית בנפרד, ויבדוק אותם בתיאום עם הרשות המקומית המעסיקה את הסייעות, כדי להבטיח שהדיווח ברמת הרשות המקומית הוא מלא ובר־השוואה לתוכנית ההקצאה.

14.2.3.3משאישר מנהל המחלקה לחינוך את דוחות הביצוע, יעביר מנהל המתי"א את הדוחות לאישור המפקח על החינוך המיוחד וידווח לו על תוצאות הבדיקה. משאישר המפקח על החינוך המיוחד את הדוחות, יעבירם לממונה על הסייעות במחוז.