דחיית המעבר לבית הספר והישארות שנה נוספת בגן חובה

הוראת קבע מס' 0322 - החלפה

תאריך פרסום: ה' באב תשפ"ב, 02 באוגוסט 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 2.8.2022
הוראה זו מונה את העקרונות המנחים בקבלת החלטה בדבר השארת ילד בגן חובה שנה נוספת, מציגה המלצות ושיקולים חינוכיים, ומפרטת את השלבים השונים בתהליך קבלת ההחלטה ואת תפקידם של הגורמים השונים המעורבים בתהליך. המידע אינו חדש ונכתב לראשונה בשנת הלימודים תשע"ג. המידע עולה לאתר החדש במסגרת התהליך לארגון מחדש של חוזרי המנכל במשרד החינוך מבלי ששונו ההנחיות בשלב זה.
הוראה זו מחליפה את ההוראה מחוזר מנכ"ל עג/5(ב) סעיף 3.10-14 "דחיית המעבר לבית הספר והישארות שנה נוספת בגן חובה" בעקבות תהליך לקראת ביטול האתר הישן של חוזרי המנכ"ל.

   073 - 3936501
   ornats@education.gov.il
גני החובה בכל מערכת החינוך.

 

1.   כללי

תפקידה של מערכת החינוך הוא לתת מענה הולם לילדי גן חובה שיש ספקות לגבי יכולתם להסתגל למסגרת הבית ספרית. דחיית הכניסה לבית הספר היא אפשרות אחת מבין מכלול של מענים חינוכיים- התפתחותיים אפשריים. בנסיבות מסוימות ההישארות בגן היא המהלך ההולם, ובאחרות ההישארות לא תגרום לשינוי המצופה ואף עלולה להיות בעלת השלכות ארוכות טווח, ולכן אינה המענה המתאים.

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ולא אירוע חד־פעמי. בתהליך זה ההורים שותפים משמעותיים ביותר, עם הגננת, פסיכולוג הגן וגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד (כגון מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת וגננת שילוב).

1.1בקבלת החלטה בדבר המעבר של כל ילד וילד מגן הילדים לבית הספר יש להתייחס למכלול של גורמים: מאפייני הילד, המשפחה הגרעינית, הבית והקהילה, הגן שבו הוא לומד והמסגרת הבית ספרית שהוא אמור לעבור אליה.

1.2ההחלטה לגבי השארת ילד בגן שנה נוספת תתקבל על סמך כמה מסמכים המתארים אותו, לרבות חוות דעת של פסיכולוג חינוכי העובד בשפ"ח, אשר יתייחס למכלול הגורמים המפורטים להלן, חוו‍ֹת דעת כתובות המסכמות את התצפית של הגננת ומסמכים של גורמים טיפוליים נוספים, אם יש.

1.3הגננת תתעד את כל שלבי קבלת ההחלטה, לרבות הגורמים להתלבטות, לגבי השארת הילד בגן, תוצאות התצפית שערכה והסיכומים של כל מה שנאמר והוחלט בכל ישיבה שנערכה בעניין הילד בכל מסגרת (ראו סעיף 2 להלן).

1.4הגננת תדווח להורים באופן שוטף, לפחות פעם בחודש, על מצבו של ילדם. הדיווח יתועד על ידי הגננת.

1.5להורי הילד זכות לפנות בכל שלב לאבחון אצל פסיכולוג חינוכי פרטי, בהתאם לתקנות הפסיכולוגים (ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי), התש"ם-197 .9הפסיכולוג הפרטי לא יהיה רשאי לצפות בילד במסגרת הגן, אך לבקשת ההורים תעביר להם הגננת את תוצאות תצפיותיה בילד לשם מסירתם לפסיכולוג הפרטי. חוות דעתו חייבת לכלול התייחסות לדיווח הגננת על תפקודו השוטף של הילד בגן. המלצתו תועבר לשירות הפסיכולוגי-חינוכי ולפסיכולוג הגן, והם יהיו רשאים להיעזר בה אך לא יהיו מחויבים לפעול על פיה.

יובהר כי אם ההורים מסרבים בתוקף לשתף פעולה עם פסיכולוג, בין אם הוא פסיכולוג פרטי או מטעם השפ"ח, לא יהיה בסירובם זה כדי למנוע החלטה בעניין הילד.

2.   שלבי קבלת ההחלטה להשארת ילד בגן שנה נוספת

2.1.         פגישה ראשונה עם הורי כלל ילדי הגן

בתחילת שנת הלימודים, בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל ההורים, תביא הגננת לידיעתם את התהליך ואת הנוהל של קבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.

2.2.         בחודשים ספטמבר-דצמבר

2.2.1הגננת תתייחס לכל תלמידי החובה כאל עולים פוטנציאליים לכיתה א'.

2.2.2הגננת תאתר ילדים העונים על הקריטריונים המפורטים בסעיף 4 להלן וכן ילדים שהוריהם מעלים שאלות לגבי תפקודם, ותקיים לגביהם התייעצות עם פסיכולוג הגן.

2.2.3לגבי כל ילד כאמור תקיים הגננת מעקב ותתעד אותו בכלים מקצועיים.

2.2.4פסיכולוג הגן יערוך תצפיות בגן על ילדים שיש לגביהם התלבטות, בהסכמה בכתב של הוריהם. הפסיכולוג ישתף את הגננת בהתרשמויותיו לאחר עדכון ההורים.

2.2.5לגבי ילדים שעניינם מצריך המשך טיפול, תיערך ישיבה של צוות הגן, פסיכולוג הגן והורי הילד שאותר. בישיבה ידווח על ההתלבטויות שהועלו, יוחלט על תוכניות לקידום הילד במהלך שנת הלימודים, ותיקבענה פגישות מעקב נוספות.

2.3.         בחודשים ינואר-פברואר

2.3.1לעמדת ההורים לגבי המעבר מהגן לבית הספר יש השפעה רבה על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית. הכרה בעובדה זו מחייבת את הגננת ואת פסיכולוג הגן לעבוד בשיתוף ובהדדיות עם ההורים, לקיים עימם פגישות שוטפות כדי להכיר את צורכי הילד, משפחתו וסביבתו, את אפיוניהם ואת עמדותיהם ולהגיע יחד להחלטה המתאימה ביותר לילד.

2.3.2הגננת, פסיכולוג הגן והורי הילד יקיימו בחודשים אלו ישיבת מעקב אחת לפחות ויחליטו לגבי כל ילד שנשקלת הישארותו שנה נוספת בגן ויש להפנותו לבירור מקצועי נוסף בשפ"ח או אצל מי שמאושר מטעמו.

2.3.3הגננת תעביר שאלון הפניה לשירות הפסיכולוגי, על פי המקובל ברשות, לגבי ילד שיש התלבטויות בקשר אליו. השאלון יועבר לא יאוחר מ־1 במרס בחתימת הורי הילד, ויימסר להם העתק.

2.3.4השירות הפסיכולוגי יעביר לרשות המקומית את מספר הילדים שיש התלבטות לגבי התאמתם לעלות לכיתה א' בשנת הלימודים הקרובה.

2.4.         בחודשים מרס-מאי

2.4.1הרשות המקומית תשמור מקומות לפי מספר הילדים שיש התלבטות לגביהם הן בגן הן בבית הספר, בהתאם לאזור הרישום שלהם, עד לקבלת ההחלטה הסופית ולא יאוחר מ־31 במאי.

2.4.2הילדים שיש לגביהם התלבטות באשר למוכנותם לכיתה א' יופנו עם הוריהם להערכה פסיכולוגית בשפ"ח.

2.4.3בעקבות ההערכה הפסיכולוגית תתקבל החלטה מקצועית משותפת של הגננת ופסיכולוג הגן בשיתוף ההורים בסוגיה של השארת הילד שנה נוספת בגן.

2.4.4השפ"ח ידווח לרשות המקומית על ההמלצה עד 31 במאי לכל המאוחר.

2.4.5ההורים אחראים לרישום הילד למסגרת שהוחלט עליה (בית ספר או גן ילדים) לאחר קבלת ההודעה על ההמלצה המקצועית.

3.   קבלת החלטה במקרים של חילוקי דעות

3.1כאשר ההורים חולקים על ההמלצה בעקבות ההערכה הפסיכולוגית, המבוססת גם על הערכת הגננת ועל הערכת כל גורם מקצועי אחר, אם קיים – או מתנגדים להמלצה – יוודא השירות הפסיכולוגי שמוצו תהליכי ההתקשרות עם ההורים בעניין זה ויביא לידיעתם אפשרות להמשך המהלך, כמפורט להלן.

3.2לאחר מיצוי התהליכים, אם ההורים עומדים בהתנגדותם להמלצה המקצועית, הם יהיו רשאים להפנות בקשה בכתב לדיון בפני מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם.

3.3ועדת ההיוועצות שתסכם את המהלך שנעשה עד שלב זה תכלול את מפקחת גני הילדים, את מנהל השפ"ח או את נציגו ואת מנהל מחלקת גני הילדים ברשות המקומית. כמו כן יוזמנו הגננת והורי הילד וגורמים טיפוליים פרטיים, אם יש. הזימון לדיון ייעשה על ידי אגף החינוך ברשות המקומית. לנגד עיני חברי הוועדה יעמדו בראש ובראשונה טובת הילד וצרכיו. ההחלטה שתתקבל תהיה על דעת רוב חברי הוועדה.

ההחלטה תתקבל על בסיס כל המהלכים המקצועיים שנעשו, לאחר שמיעת כל הגורמים הרלוונטיים ולאחר עיון במסמכים האלה:

א.     סיכומי התצפית של הגננת

ב.      המלצת השירות הפסיכולוגי

ג.       עמדת ההורים בכתב (אם יש)

ד.      חוות דעת כתובה של גורמים טיפוליים נוספים המכירים את הילד או המטפלים בו (אם יש).

מנהל מחלקת גני הילדים ברשות יסכם את הישיבה המקצועית וייתן את החלטת הוועדה בכתב, בצירוף נימוקים, בתוך 30 יום מיום הדיון.

3.4במקרים שההורים אינם מקבלים את ההחלטה של הרשות הם יהיו רשאים לערער עליה בכתב למנהל המחוז עד 15 ביוני של אותה שנה לכל המאוחר.

3.5מנהל המחוז או מי מטעמו יזמן את המפקחת על הגן, את הפסיכולוג המחוזי, את הורי הילד, וכן כל גורם רלוונטי נוסף על פי שיקול דעתו, וייתן את החלטתו בתוך 21 ימים מיום קבלת פנייתם של ההורים.

3.6החלטת מנהל המחוז היא סופית.

4.   שיקולים להשארת ילד שנה נוספת בגן

4.1על בסיס הידע העדכני של אנשי המקצוע, להלן מצבים אחדים שבהם שנה נוספת בגן יכולה להיות מענה הולם:

-ילד שבאופן עקבי השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות באיחור מה במהלך התפתחותו המוקדמת (לדוגמה: פג, ילד שעבר מחלה קשה וכולי).

-ילד החשוף ללחצים מרובים (מחלה קשה במשפחה, פרדה במשפחה, עלייה לארץ וכדומה) והצוות החינוכי מזהה נסיגה בתפקודו.

4.2בקבלת ההחלטה יש להתייחס להיבטים האלה:

-מידת ההתאמה של תפקוד הילד בתחומי ההתפתחות השונים כמצופה מבני גילו

-הסקרנות והעניין של הילד בסביבה ובלמידה

-מידת העצמאות של הילד

-יכולתו של הילד לקבל סמכות

-כישורי התקשורת והחִברות של הילד

-יכולתו של הילד לווסת דחפים ורגשות בהתאם לנסיבות

-יכולתו של הילד לעמוד בתסכול ובקושי ולהתמודד איתם

-יכולתו של הילד להתמיד במשימות המוטלות עליו.

4.3אם קיים פער בתפקודו של הילד בתחומי ההתפתחות השונים יש להתייחס להיבטים האלה:

-עד כמה הפער הוא משמעותי?

-האם הוא זמני או מתמשך?

-מה הם תחומי התפקוד הנפגעים מפער זה?

-עד כמה הפער משבש את התנהלות הילד במסגרת החינוכית?

-האם הפער מצטמצם כתוצאה מהתערבות מכוונת ועד כמה?

4.4יש להתייחס באופן דיפרנציאלי לילדים בוגרים בשנתון (ילידי ינואר-יוני), לעומת ילדים צעירים בשנתון (ילידי אוקטובר-דצמבר). לגבי הבוגרים בשנתון יש לבחון את תפקודם הכוללני.

5.   השארת ילד בגן החובה שנה שלישית

לצורך השארת ילד המקבל תמיכה מתוכנית השילוב שנה שלישית בגן רגיל תתקיים ועדה בראשות הפיקוח על החינוך הרגיל וישתתף בה נציג של האגף לחינוך מיוחד.

בחינוך המיוחד, במקרים חריגים מאוד שיפורטו בהמשך, אפשר לפנות לוועדת חריגים בגין תלמידי החינוך המיוחד שלפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תקנה 28, שנת הלימודים העוקבת תהיה השנה השלישית להישארותם בגן, לפי ההנחיות האלה:

5.1ועדת החריגים תכלול שלושה חברים: המפקח לחינוך מיוחד הממונה על הגן, נציג האגף לחינוך מיוחד ונציג המרכז לשלטון מקומי.

5.2הורי התלמיד, הרשות המקומית או הבעלות יוכלו לפנות למפקח על הגן ולבקש דיון בוועדת חריגים. הבקשה תוגש למפקח על גבי טופס המופיע בנספח להלן.

5.3הוועדה תדון במקרים שבהם הבקשה עומדת בקריטריונים שיפורטו להלן וכן במקרים חריגים מאוד שיפנה המפקח על החינוך המיוחד, בחתימתו. טופס הפנייה יועבר לרכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד. אפשר להפנות בקשות אל רכז הוועדה באגף לחינוך מיוחד בירושלים עד 1 במאי בכל שנת לימודים (ראו את דוגמת הטופס בנספח שלהלן).

5.4הוועדה תסיים את עבודתה עד 31 במאי ותודיע להורים ולרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר על החלטתה לא יאוחר מ־15 ביוני.

5.5לאחר פתיחת שנת הלימודים יאשר אגף אמח"י אך ורק קליטת תלמידים חריגי גיל שקיבלו אישור מוועדת חריגים במועד, על פי לוח הזמנים שלעיל.

5.6להלן הקריטריונים למקרים חריגים מאוד אשר יובאו לפני הוועדה:

5.6.1אי־אפשר להסיע את התלמיד מחוץ לרשות המקומית בשל מחלה קשה (בקשה זו תגובֶּה במסמכים רפואיים).

5.6.2התלמיד נזקק לבית ספר לחינוך מיוחד כוללני, אך לא נמצא מוסד לחינוך מיוחד ברדיוס של 35 ק"מ העונה על קריטריון של אחת מהלקויות האלה: פיגור קשה/עמוק/סיעודי, שיתוק מוחין/נכויות פיזיות קשות, הפרעה נפשית ואוטיזם.

5.6.3מדובר במקרים חריגים במיוחד שהמפקח על החינוך המיוחד מעביר לוועדה לדיון.


6.   נספח:

טופס פנייה לוועדת חריגים להשארת תלמיד בגן חובה מיוחד שנה שלישית

 

לכבוד

רכז ועדת החריגים

האגף לחינוך מיוחד

ירושלים

 

אבקשך לזמן דיון בוועדת חריגים להשארתו של התלמיד ___________ בגן חובה שנה שלישית.

 

פרטי התלמיד

מס' הזהות של התלמיד: _____________________

תאריך הלידה: ____________________________

הכתובת: ________________________________

 

פרטי המסגרת

התלמיד לומד בגן _________ (סמל הגן_________) זו השנה ה_________________

שם הגננת: _____________________________

כתובת הגן: ____________________________

להלן הבקשה ופירוט הסיבות לבקשה

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

רצ"ב

-מסמכים רפואיים רלוונטיים לבקשה

-המלצת הגננת

 

____________      _______________       _____________

 תאריך הבקשה                שם מגיש הבקשה         חתימת מגיש הבקשה

_____________     _____________            _______________

  תאריך הבקשה             שם המפקח/ת על הגן            חתימת המפקח/ת