התמודדות מערכת החינוך עם תופעת השימוש בסמים ונוהל הטיפול בתלמיד המעורב בשימוש בסמים

הוראת קבע מס' 0344 - החלפה

תאריך פרסום: י"ב באלול תשפ"ב, 08 בספטמבר 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 8.9.2022
הוראה זו עוסקת בהתמודדות מערכת החינוך עם תופעת השימוש בסמים והיא מביאה בפני הצוותים החינוכיים את תפיסת העבודה לקידום בריאות והתבגרות מיטיבה באמצעות התוכניות החינוכיות המערכתיות למניעת השימוש בסמים. ההוראה גם מנחה את צוותי החינוך כיצד לטפל בתלמיד לשון זכר מייצגת את כל המגדרים. המעורב בשימוש בסמים בכלל ובסם הקנביס בפרט. כאשר נמצא תלמיד המעורב בשימוש בסמים, על מוסד החינוך להקים ועדה מוסדית בין־מקצועית לתכנון, למעקב ולטיפול בו ובתלמידים נוספים שנמצאו מעורבים. התפוצה מנהלי מוסדות חינוך, מפקחים, יועצים חינוכיים, פסיכולוגים ומורים.

   073 - 3931841
   karenroth@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   רקע

בשנים האחרונות חלו שינויים במדיניות השימוש בקנביס. בחלק מהמדינות בעולם הותר השימוש בו לצורכי פנאי, ובישראל, שבה השימוש בקנביס אסור על פי חוק, השתנתה האכיפה כלפי בגירים העושים שימוש עצמי.*[1] בעקבות התפתחויות בעולם המחקר, בכמה מדינות, ביניהן ישראל, נעשה שימוש בקנביס לצרכים רפואיים. מגמות אלה משפיעות על הלך הרוח החברתי כלפי השימוש בקנביס, על תפיסת המסוכנות שלו, ועל העלייה בשימוש בו בקרב צעירים ומתבגרים הנוטים לחקות את התנהגות המבוגרים. ראיה לכך היא ממצאי מחקרים המראים כי חלה עלייה בהיקפי השימוש בקנביס בקרב מתבגרים צעירים ובקרב האוכלוסייה הבוגרת. אחד המחקרים שבוצע לאחרונה (נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל HBSC, 2019) העיד על עלייה בשימוש בקנביס בקרב תלמידי כיתות י'"ב. על פי הסקר, 11.9% התנסו בקנביס בשנה האחרונה, (בהשוואה ל־5.6% בשנת 2011 ולכ־10.5% בשנת 2014) ועלה אחוז התלמידים שחושבים שאין סיכון בשימוש בקנביס (מ־14.8% בשנת 2011 ל־19.3% ב־2014 ל־21.7% ב־2019).

על פי סקר ניטור אלימות של משרד החינוך תשע"ז (ניטור, 2018), שיעור התלמידים המדווחים כי עישנו מריחואנה, גראס או חשיש גבוה יותר ככל ששלב הגיל גבוה יותר, והוא עומד על 8% בכיתות י'-י"א ועל 3% בכיתות ז'-ט'. שיעור התלמידים המדווחים כי נטלו אקסטזי או ספידים או סם פיצוציות, דומה בכיתות ז'-ט' ובכיתות י'-י"א (2% ו־3% בהתאמה).

על פי המחקר האפידמיולוגי הארצי לשנת 2016 שבדק את השימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל (הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול), נמצא כי 27% מהאוכלוסייה הבוגרת (1865) השתמשו בקנביס לפחות פעם אחת בשנה האחרונה.

שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים בגיל ההתבגרות, בכלל זה קנביס, הוא לעיתים חלק מהתנסויות גיל ההתבגרות ופעמים רבות נותן ביטוי לקושי ולמצוקה. חשוב להדגיש כי צעירים ומתבגרים נמצאים בשלב התפתחותי שבו המוח עדיין מתפתח, ולכן עבורם, השימוש בקנביס עלול להיות מסוכן. מחקרים מלמדים כי התפתחות המוח ממשיכה עד אמצע שנות ה־2 .0לצריכת קנביס בגיל ההתבגרות עלולות להיות השפעות מזיקות על התפתחותם ותפקודם של אזורים במוחו של המתבגר, על בריאותו הנפשית, הפיזית והרגשית:

     השפעה על תפקודים קוגניטיביים, תפקודי למידה וזיכרון.

     פגיעה במוטיבציה וצמצום פעילות שאינה קשורה לסם.

     פגיעה ביכולת המתבגר להתמודד עם משימות ההתבגרות. השימוש עלול לנבוע מחוסר התמודדות עם רגשות מורכבים – חשש מכישלון, התמודדות עם דחייה חברתית ועוד. בהשפעת הקנביס, המתבגר עלול להסתפק ב"אשליית פתרון" ושקט רגעי אשר מטשטשים זמנית את הכאב, במקום להתמודד עם האירוע ולפתח כוחות התמודדות וחוסן אישי.

     הגברת סיכון להתפתחות הפרעה נפשית (סכיזופרניה, דיכאון, חרדה, הפרעה פסיכוטית). נמצא קשר בין שימוש קבוע בקנביס לבין חרדה, דיכאון והתאבדויות בגיל צעיר.

     העלאת ההסתברות להתמכרות בגיל בוגר.

     שימוש בקנביס קשור במעורבות עם מגוון התנהגויות סיכון כמו נשירה מבית הספר, מעורבות בתאונות דרכים, סיכון לצריכת סמים אחרים, דיכאון ומחשבות אובדניות.

 

השינוי החברתי בהיקפי השימוש בסם הקנביס כפי שהוא בא לידי ביטוי בסקרים, משפיע על המציאות הבית ספרית, מחייב התאמת מדיניות טיפול בתלמיד המעורב בשימוש בסמים ומדגיש את התפקיד של המוסד החינוכי בחינוך למניעה ובהתמודדות עם אירועי סמים. כמו כן הוא מחדד את הצורך בשיח משמעותי עם מתבגרים ובהעברת מידע עדכני ומהימן על ההשלכות שעלולות להיות כתוצאה משימוש בקנביס.

 

למרחב חינוכי, המאופיין בקידום אקלים מיטבי ובשיח רלוונטי עם באי בית הספר, יש תפקיד משמעותי בסיוע לתלמידים בתהליכי התבגרות, בטיפוח כישורים אישיים, בין־אישיים וחברתיים. בהקשר זה, יש חשיבות ליישום תפיסה של למידה רגשית חברתית לקידום בריאות ורווחה נפשית במוסדות החינוך לצד יישום תוכנית הכ"חות שבדרך  לפיתוח החוסן, כישורי התמודדות כבסיס למניעת התנהגויות הסיכון, ובכלל זה מניעת השימוש בסמים.

2.   תוכניות חינוכיות מערכתיות לפיתוח חוסן ולמניעת שימוש בסמים

2.1.         רציונל

מערכת החינוך שואפת לטפח כישורים ומיומנויות אקדמיים-קוגניטיביים לצד למידה וטיפוח של כישורים חברתיים-רגשיים כחלק בלתי נפרד מהכישורים הנדרשים לתפקד בהצלחה בעולם טכנולוגי, עתיר מידע, רב־תרבותי ומורכב. בשנים האחרונות אנו עדים למגוון של התנהגויות סיכון, ביניהן: שתיית אלכוהול, שימוש בסמים בכלל זה קנביס, חשיפת יתר למסכים ועוד. למערכת החינוך תפקיד משמעותי בסיוע למתבגרים להתמודד באופן מיטבי עם משימות ההתבגרות בתוך שימת לב למצבי חיים המזמנים התנהגויות סיכון. תפיסת העבודה היא שיש לקדם בריאות ורווחה נפשית לתלמיד ולצייד אותו בכלים ובכישורים לחיים לצד יכולת איתור ותהליכי טיפול בתופעות אלה.

אחת הדרכים לצמצום התנהגויות סיכון כמו צריכת חומרים ממכרים, היא הקפדה על תרבות בית ספרית המקדמת רווחה נפשית. להלן, ארבעה מחוללי רווחה נפשית (well being), גורמי ההגנה שהיעדרם עלול להוביל להתנהגויות סיכון (פרופ' יוסי הראל פיש):

 1. מבוגר משמעותי - מעורבות של מבוגרים משמעותיים בחיי הילד המאופיינת בהכלה, תמיכה, הכוונה ויצירת גבולות ברורים. מעורבות המבטאת אכפתיות ונוכחות עקבית בחיי היום-יום. מבוגר משמעותי יכול להיות הורה, מחנך, יועץ חינוכי, מדריך ועוד.
 2. החוויה היום-יומית בבית הספר - תחושה של שייכות, מוגנות, צמיחה, עניין, מסוגלות, חדוות יצירה, הצלחה ופרגון.
 3. תחושת ערך עצמי - תחושה של נחיצות, תרומה משמעותית, ביטוי של כישורים ייחודיים, קבלה של הערכה ופרגון בעקבות התנדבות ומעורבות קהילתית או ביצוע תפקידים בעלי משמעות בבית הספר.
 4. חיבור חברתי - תחושה של חברויות קרובות ותומכות ומקובלות חברתית, לעומת תחושות של בדידות ודחייה חברתית.

2.2.         תוכנית הכ"חות שבדרך

תוכניות למניעת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק פועלות החל מהחינוך הקדם־ יסודי ועד כיתה י"ב. תוכניות אלו מהוות חלק מתוכנית הכ"חות שבדרך וקידום אקלים חינוכי מיטבי. התוכניות מותאמות לשלב ההתפתחותי ולמאפיינים תרבותיים. כחלק מתוכנית  הכ"חות שבדרךהן מקדמות למידה רגשית חברתית, מטפחות חוסן ותורמות להתפתחות של רווחה נפשית. התוכניות כוללות הכשרה של צוות חינוכי, הפעלת תוכניות לכלל התלמידים ופעילויות מותאמות להורים.

התוכנית למניעת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק כוללת בירור ערכים, חיזוק עמדות השוללות שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים והתנהגויות ממכרות, נורמות והתנהגויות המקדמות התפתחות והתבגרות מיטיבה בקרב ילדים ובני נוער, מנהיגות נוער, פיתוח מיומנויות וכישורי חיים. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר שפינ"ט.

2.3.         התוכנית המוסדית ורכיביה

המוסד החינוכי צריך לבנות וליישם תוכנית מוסדית הכוללת התייחסות מותאמת ורלוונטית לאוכלוסיית התלמידים, הצוות החינוכי וההורים. בבתי ספר בהם פועל מב"ס [מוביל בית ספרי], עליו לתכלל את התוכנית על כל מרכיביה, בשיתוף צוות הייעוץ, ולהגיש תוכנית עבודה למנהל בית הספר ולמפקח הרפרנט במחוז ו/או למדריך שפ"י בנושא.

 

מרכיבי התוכנית

א.         עבודה מערכתית

 • מדיניות בית ספרית ברורה כלפי שימוש בסמים, אלכוהול וטבק בתוך המוסד

החינוכי ובכל פעילות חוץ־מוסדית. מדיניות זו תבוא לידי ביטוי בתקנון, ותהיה ידועה לכל באי מוסד החינוך (תלמידים, צוות חינוכי, הורים). המוסד החינוכי יפעל בהתאם למדיניות זו בטיפול באירועי שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים.

 • יישום תוכנית הכ"חות שבדרך לכלל התלמידים. התוכנית תכלול פרקים העוסקים במניעת השימוש בסמים, אלכוהול, טבק והתנהגויות ממכרות.
 • הוספה (בהתאם לצורך) של תוכנית התערבות סלקטיבית לתלמידים מאותרים כגון תוכנית אופ"י (ראו פירוט בסעיף ג').
 • תכנון וכתיבה של תוכנית התערבות בעקבות אירוע חריג.
 • שותפות רציפה עם ההורים: כחלק מרכזי בקידום תהליכים חינוכיים בכלל ובצמצום התנהגויות סיכון בפרט, ישנה חשיבות להבניה משותפת של שפה ומסרים אחידים בין צוותי החינוך והורים. מחקרים מעידים כי עמדות של הורים השוללות צריכת קנביס ושימוש באלכוהול משפיעות על עמדות ילדיהם והתנהגותם בנושאים אלה. לפיכך חשוב לשתף את ההורים בתוכנית הכ"חות שבדרך לאורך השנה, ולייחד מפגשים להורים או להורים ותלמידים במגוון נושאים. לדוגמה: נוכחות הורית, תקשורת מיטבית כתשתית משמעותית לליווי הילדים בעת תהליכי קבלת החלטות והפחתת התנהגויות סיכון בכלל ושימוש בחומרים בפרט, תרבות הפנאי ועוד. מומלץ להתאים את השותפות עם ההורים לצרכים העולים ולמאפיינים התפתחותיים ותרבותיים של המוסד החינוכי.
 • שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה: גישה אקולוגית המחברת בין כל השותפים בקהילה יכולה לייצר שפה משותפת ולהוביל להשפעה ולשינוי. לשם כך המוסד החינוכי צריך לזהות את השותפים הפוטנציאליים בתוך בית הספר ובקהילה ולייצר שיתופי פעולה בין כלל הגורמים (מב"סים, צוותי חינוך, מנהלים, מפקחים, תלמידים, הורים, מְנהל רשותי לביטחון קהילתי ,הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול, משטרה: קצין נוער וקצין מניעה, גורמי טיפול ברווחה - יחידה אמבולטורית לטיפול בבני נוער על רצף ההתמכרויות והיחידה לטיפול בבני הנוער, שירות מבחן לנוער ועוד).

ב.         הכשרת צוותים חינוכיים

 • שיתוף הצוות החינוכי בגיבוש תפיסה למניעת התופעה ולטיפול בה.
 • בירור עמדות אישיות ומקצועיות של המורים וחיזוק התפקיד החינוכי שלהם בגיבוש עמדות בקרב מתבגרים.
 • הקניית ידע ומיומנויות לאיתור ולטיפול בתלמידים בסיכון למעורבות בשימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים. חשוב ומומלץ מדי שנה לקיים שיח בנושא עם צוותי החינוך.
 • הקניית ידע והסברה על השפעות השימוש בקנביס על מתבגרים על ידי חשיפה של צוותי החינוך למקורות מידע מהימנים ועדכניים בהקשר להשפעות ולהשלכות שיש לשימוש בקנביס בקרב מתבגרים וצעירים.
 • הקניית ידע ומיומנויות לשיח בתכנית הכ"חות שבדרך בכיתות באמצעות קיום מעגלי שיח עם הצוותים החינוכיים כדי לשכלל מיומנויות שיח בנושאים מורכבים עם מתבגרים, ובנושאים ייחודיים הקשורים לשימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים.

ג.         שילוב תוכניות ייחודיות

מומלץ לשלב בתוכנית המוסדית תוכניות ייחודיות לדוגמה:

     מנהיגות נוער - "עמיתים ומשפיעים" תוכנית לפיתוח מנהיגות נוער שמטרתה חיזוק נורמה של בחירה בחיים ערכיים ובריאים ללא שימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים. הרציונל העומד בבסיס התוכנית הוא שהאחריות לקבלת החלטות מוטלת על התלמידים וביכולתם להסתייע במבוגרים בעלי משמעות. התוכנית מעצימה ומפתחת בקרב העמיתים מיומנויות של מנהיגות ומכשירה אותם להיות מנחים ומובילי דעה בנושאים הקשורים לתרבות הנוער. התוכנית גם מסייעת להטמיע בקרב כלל התלמידים מסרים של מוגנות, שיקול דעת ואחריות אישית בכל הקשור להתנהגויות סיכון שמערבות שימוש בחומרים. תוכנית זו עונה על אחד ממרחבי היישום של למידה רגשית חברתית - שיתוף ומתן ביטוי לקולם של התלמידים והתלמידות.

     תוכנית אופ"י – אימון ופיתוח יכולות התמודדותתוכנית התערבות המיועדת לתלמידים בחטיבה העליונה והכיתות הגבוהות בחטיבת הביניים העושים שימוש בטבק, באלכוהול ובסמים ומוכנים לעשות שינוי בהתנהגות לא רצויה.

3.   נוהל טיפול בתלמיד המעורב בשימוש בסמים

3.1.         הגדרות

א.         "סם" או "סמים": (לצורך נוהל זה) כל הסמים הרשומים בפקודת הסמים המסוכנים, ובכלל זה קנביס (חשיש, מריחואנה) L.S.D, קוקאין וכדורי אקסטזי, כולל סמים הנלקחים בהזרקה ובהסנפה.

ב.         "סמי פיצוציות": כינוי למגוון רחב של חומרים מסוכנים, המשווקים כ"תחליפי סם".

ג.         "תלמיד המעורב בשימוש בסמים": תלמיד המעורב בשימוש עצמי בסם הקנביס באופן מזדמן ולא קבוע.

ד.         תלמיד המעורב בעבירות לפקודת הסמים המסוכנים: מעורבות בעבירה כלשהי הקשורה בסם המוגדר כסם מסוכן בפקודת הסמים המסוכנים, כגון שימוש עצמי בסם (קוקאין, MDMA, אקסטזי ועוד), סחר, הפצה, שידול או הדחת קטינים אחרים לשימוש בסמים ועוד.

ה.         "משתמש מזדמן": התנסויות מקריות ומזדמנות שמתרחשות במהלך מפגשים חברתיים. המשתמש אינו יוזם את השגת החומר.

ו.          "שימוש לרעה": תלמיד המשתמש בסמים באופן קבוע, בנפרד או עם אחרים בלי יכולת לשלוט בדחף לצרוך את הסמים. תלוי באופן מוחלט בסם והשימוש בסם הופך למרכז החיים ופוגע בתפקוד בתחומי החיים השונים (לימודים, משפחה ועוד).

ז.          "הפצה": תלמיד המעורב בסחר בסמים בכל דרך שהיא לרבות הפצה, שכנוע, הדחה או שידול.

ח.         "מידע": הכוונה לכל מידע שהגיע לבית הספר על מעורבות של תלמיד בשימוש בסמים מכל מקור שהוא (חברים לכיתה, צוות חינוכי, הורים, משטרה ועוד).

ט.         "ועדה מוסדית בין־מקצועית": ועדה מוסדית קבועה שיקים מנהל המוסד ויעמוד בראשה. הוועדה תתכנס במקרים שבהם יתקבל מידע על מעורבות תלמידים בשימוש בסמים או מעורבות תלמידים בעבירות לפקודת הסמים המסוכנים.

י.          "תוכנית חינוכית-טיפולית": הכוונה לכל תוכנית שהוועדה המוסדית הבין־מקצועית תחליט עליה. התוכנית החינוכית-טיפולית מאפשרת הפניה לגורמי טיפול בקהילה (למשל, היחידה האמבולטורית לטיפול בהתמכרויות על רצף השימוש או היחידה לטיפול בנוער באגף הרווחה).

יא.        "מב"ס": מוביל בית ספרי לקידום ותכלול תוכנית כישורי חיים ולמניעת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק, התנהגויות ממכרות והתנהלות מיטבית ברשת. בין היתר אחראי ליישום מדיניות משרד החינוך בנושא מניעת השימוש בסמים והטיפול בתלמיד המעורב בשימוש בסמים.

יב.        "מפקח רפרנט לתחום מניעת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק" (להלן: "מפקח ממונה"): המפקח הרפרנט, ממונה מטעם מנהל המחוז, אחראי ליישום המדיניות בנושא מניעת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק והתנהגויות ממכרות (הימורים, שימוש יתר במסכים). התפקיד כולל הטמעת המדיניות במחוז ברמת תוכניות מניעה וטיפול בתלמידים המעורבים בשימוש בסמים.

יג.        "קצין ביקור סדיר (קב"ס)": עובד מטעם אגף החינוך ברשות המקומית, אחראי על מניעת נשירת תלמידים (סמויה וגלויה) ושילוב תלמידים בסיכון בתוכניות חינוכיות טיפוליות.

יד.        "קצין מבחן לנוער": עובד סוציאלי במשרד הרווחה והביטחון החברתי שעל פי החוק, המשטרה מפנה אליו כל קטין החשוד בפלילים, ובכלל זה שימוש בסמים כפי שמתואר בנוהל זה. קצין המבחן לנוער מתכלל את התוכנית החינוכית-טיפולית של תלמיד הנמצא בטיפול שירות מבחן לנוער, ויגבש את המלצתו למשטרה בהתאם לשיתוף הפעולה של הנער עם תוכנית הטיפול והתקדמותו בה.

יה.        "קצין/עובד נוער במשטרה" - שוטר שעיסוקו בקטינים עוברי חוק בגילי 01 .8

יו.         טיפול מותנה (ט"מ) - הוא הליך שבו המשטרה מפנה קטין העומד בתנאים שנקבעו לתהליך טיפולי בשירות המבחן לנוער. בסיום התהליך ובהתאם לנטילת האחריות של הקטין על מעשיו ומידת שיתוף הפעולה שלו עם שירות המבחן לנוער, המלצת שירות המבחן לנוער מועברת למשטרה. אם שירות המבחן לנוער ימליץ לגנוז את התיק והמשטרה תקבל את ההמלצה, ייגנז התיק בהליך ללא רישום פלילי או רישום במרשם המשטרתי של התיקים הסגורים.

יז.         "יחידה לקידום נוער": יחידה המספקת ליווי של עובד חינוך - טיפול, תוכניות להשכלה, למניעת התנהגויות סיכון (כולל סמים ואלכוהול) ותוכניות העצמה ושיקום בתחומי התעסוקה, ההכנה לצה"ל, מעורבות והתנדבות בקהילה. היחידה פועלת ברשויות המקומיות ומפוקחת על ידי משרד החינוך.

יח.        יחידה אמבולטורית לטיפול בבני נוער על רצף ההתמכרויות (הפועלת לאור החוק) -באחריות משרד הרווחה והביטחון החברתי: עובדים סוציאליים המאושרים לטיפול בבני נוער המעורבים בשימוש בסמים על רצף ההתמכרות לחומרים פסיכו־אקטיביים והתנהגויות ממכרות.

יט.        יחידה לטיפול בבני נוער באחריות משרד הרווחה והביטחון החברתי: היחידה לטיפול בבני נוער במחלקות לשירותים חברתיים מספקת מענה לבני נוער, צעירות וצעירים, הנמצאים על רצף מצבי המצוקה, הסיכון והסכנה, וכוללת מענה טיפולי פרטני וקבוצתי בתוך כדי שמירה על דרכי טיפול גמישות, מונגשות ומותאמות מגדרית, מגזרית ותרבותית.

כ.         שירות מבחן לנוער - שירות המבחן לנוער הוא שירות טיפולי-סוציאלי סמכותי הפועל כשירות ארצי במסגרת האגף לנוער, צעירים ושירותי תיקון במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

3.2.         עקרונות מנחים לצוות החינוכי לטיפול בתלמיד המעורב בסמים

למוסד החינוכי צריכה להיות מדיניות ברורה הכוללת תוכניות מניעה כמפורט בסעיף 2 בחוזר זה, פעולות לאיתור, טיפול, התייחסות לצרכים מיוחדים של תלמידים ופעולות לשיתוף הורים.

א.         איתור: חשוב לאתר תלמידים המעורבים בשימוש בחומרים פסיכו־אטקיביים ובכלל זה סמים וכן לאתר תלמידים בסיכון (תפקוד לימודי, רגשי, חברתי, התנהגותי, ביקור סדיר) שמצבם יכול להביא אותם למעורבות בשימוש בסמים. רצוי להתייעץ ולהסתייע ביחידות האיתור ובצוות העובדים ביחידות האמבולטוריות לטיפול בהתמכרויות ברווחה, כחלק משלים לעבודת האיתור על ידי הצוות במוסד החינוכי.

לשימושכם מצגת מסייעת לצוותי חינוך: איתור תלמידים בסיכון והמעורבים בשימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים עברית/ערבית)

ב.         איסור עריכת בדיקות גוף: בהתאם לדין והנחיות חוזר זה, אין בסמכות המנהל  או גורם חינוכי אחר במוסד החינוך לאפשר לערוך בדיקות בגוף התלמיד לגילוי משתמשים בקרב התלמידים, גם כשהדבר נעשה  בהסכמה של התלמיד ו/או הוריו.

ג.         טיפול: הטיפול בתלמיד המעורב בשימוש בסמים צריך להביא בחשבון את מאפייניו, את אופי האירוע ואת מידת המעורבות שלו בשימוש בסמים. במקרים שבהם אין הוא תלמיד המשתמש באופן קבוע בסמים (בהגדרות "שימוש לרעה") או תלמיד המעורב בסחר או הפצה של סמים, על מנהל מוסד החינוך והצוות החינוכי-טיפולי של בית הספר לבנות תוכנית חינוכית-טיפולית שתיתן מענה מותאם לתלמיד המעורב בשימוש בסמים (נספח 4). תוכנית זו תכלול שיתוף ההורים וגורמי טיפול בקהילה. בבניית התוכנית והתאמתה לתלמיד אפשר להיוועץ עם צוות עובדי היחידה האמבולטורית לטיפול בבני נוער על רצף השימוש או היחידה לטיפול בבני נוער מטעם משרד הרווחה והביטחון הקהילתי. נוסף על כך ייבדק הצורך לבניית תוכנית התערבות לתלמידי הכיתה/שכבה.

ד.         תלמידים עם מוגבלות בכללם תלמידים עם הנמכה קוגניטיבית ותלמידים עם מוגבלות שכלית קלה, זקוקים להנגשה קוגניטיבית. תלמידים אלה יכולים להיות מועדים לניצול/הפעלה או שימוש בחומרים באופן לא מובחן עם שיקול דעת לא מותאם. ולכן ישנה חשיבות להנגשה לשונית וקוגניטיבית כבר בשלבי תוכניות המניעה בהתאם לרמת התפקוד של התלמידים, וכן בתהליכי המעורבות של גורמים חיצוניים, במידת הצורך. בעניין זה אפשר להסתייע בגורמי המקצוע במוסד החינוכי אשר עובדים עם התלמיד בשגרה.

ה.         העברת מידע למשטרה במקרים בהם נדרש דיווח למשטרה (המוסד החינוכי יפעל בהתאם לאמור בסעיף 4.1): התכלית של העברת מידע למשטרה וחקירת תלמידים היא איתור גורמים המדיחים תלמידים לשימוש בסמים ומספקים להם סמים או במקרים שבהם יש צורך לפתוח ערוץ התערבות נוסף (ראו סעיף 3.1 הגדרה ט"ו) עבור תלמידים שאינם משתפים פעולה עם תוכנית חינוכית-טיפולית שהוצעה על ידי המוסד החינוכי כדי להגביר את הסבירות להפסקת ההתנהגות הסיכונית הלא רצויה. במקרה שבו התברר כי המקרה כבר מטופל על ידי המשטרה או שלקטין מונה קצין מבחן, יקיים המוסד החינוכי התייעצות עם הגורמים הללו טרם מתן טיפול פרטני ומערכתי.

ו.          שיתוף הורים ומעורבותם בקשיים של ילדיהם ובבעיות שבהן הם מעורבים הוא גורם מכריע, ברוב המקרים, באפשרויות הטיפול. בהיותם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם ואחראים על שלומם, חינוכם ובריאותם, הם גורם משפיע ומרכזי בחיי הילד. עם זאת, כאשר המקרה מטופל על ידי המשטרה או קצין המבחן לנוער, תתקיים התייעצות עימם טרם מסירת מידע להורים.

3.3.         מידע כללי למנהל ולצוות

הנוהל המפורט להלן מתואם עם משטרת ישראל, עם משרד המשפטים, עם הרשות הלאומית לביטחון קהילתי (הרשות הלאומית למאבק באלימות, סמים ואלכוהול) במשרד לביטחון פנים, עם משרד הרווחה והביטחון החברתי והשלטון המקומי.

 • התייעצות - ככלל, מנהל מוסד החינוך רשאי להתייעץ עם כל אחד מהגורמים המקצועיים: מפקח כולל, מפקח על הייעוץ, מפקח ממונה במחוז או מדריך היחידה למניעת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק וכן עם קצין או עובד נוער במשטרה, קצין מבחן לנוער או עובד סוציאלי התמכרויות ביחידה אמבולטורית לטיפול בבני נוער על רצף ההתמכרויות או היחידה לטיפול בבני נוער ברווחה.
 • תלמיד עם צרכים מיוחדים - במקרים שבהם בית הספר שוקל להגיש תלונה במשטרה בעניין תלמיד עם צרכים מיוחדים בהתאם להנחיות חוזר זה, יש לבחון את מידת הנחיצות בעדכון המשטרה שמדובר בתלמיד עם מוגבלות בתוך שמירה על חיסיון ופרטיות.
 • חקירת תלמידים תיעשה ככלל בידיעת ההורים, אלא אם סבור החוקר כי אין ליידע את ההורים. בית הספר יפעל במקרים אלה בהתאם להנחיית המשטרה.
 • נוכחות בחקירה - עובד הוראה יוכל להיות נוכח בחקירה במוסד החינוכי אם התלמיד מעוניין בכך ואם הדבר אושר על ידי החוקר.
 • אם נדרש תלמיד חשוד לחקירה על יד גורמי משטרה, בזמן הלימודים, על מנהל מוסד החינוך לשתף פעולה עם החוקר לאחר שהחוקר הזדהה (הצגת תעודה מזהה של החוקר) בפני מנהל המסגרת, והבהיר לתלמיד את מטרת הוצאתו לחקירה.
 • קצין מבחן לנוער רשאי לבקש מידע על תלמידים מבית הספר בתנאי שמועברת למוסד החינוכי פנייה רשמית, בכתב, ומופנית אל מנהל המוסד החינוכי או אל היועצת החינוכית. במקרים שבהם מעורב קצין מבחן לנוער אפשר לזמנו לוועדה המוסדית (ראו נספח 1).
 • ככלל אין להרחיק לצמיתות תלמיד ממוסד החינוך בשל שימוש עצמי בסמים, אלא במקרים חריגים בלבד ולאחר קיום הליך עם כל הגורמים הרלוונטיים על פי הנחיות חוזר מנכ"ל נוהל הרחקה לצמיתות של תלמיד ממוסד חינוך והעברתו למוסד חינוך אחר. מקרים חריגים שבהם אפשר לשקול הרחקה הם: שימוש חוזר בשטח בית הספר או בפעילות חוץ־בית ספרית, הפצה וסחר. בכל מקרה, הצוות החינוכי, ובמידת הצורך יועץ בית הספר או הפסיכולוג, ילוו את התלמיד ויתמכו בו בתהליך.

3.4.         התנהלות המוסד החינוכי עם קבלת מידע

במקרה שבו נודע לאיש צוות במוסד החינוכי כי אחד מתלמידי בית הספר מעורב בשימוש בסמים, עליו ליידע את מנהל המוסד החינוכי.

מנהל המוסד החינוכי:

1)     יקיים התייעצות ראשונית עם היועץ החינוכי, המב"ס, מפקח או מדריך שפ"י לנושא ובמידת הצורך עם פסיכולוג המוסד החינוכי. בהיוועצות ישקלו את המשך ההתנהלות.

2)     יבדוק האם קיימת חובה לדווח מיידית למשטרה בהתאם לעבירות המנויות בחוזר זה (ראו סעיף 4.1). במקרים המנויים יעביר מנהל מוסד החינוך דיווח בכתב למשטרה.

3)     המנהל יכנס ועדה מוסדית בין־ מקצועית (ראו סעיף 5 בחוזר זה) ואם יוחלט שיש מקום לדווח למשטרה, הוועדה תכונס רק לאחר תיאום עם חוקר המשטרה הרלוונטי.

4)     המנהל יתעד בכתב את כל פרטי המידע שהובאו לידיעתו וכן את עיקרי סיכום ההתייעצות.

4.   תבחינים לטיפול באירועים

4.1.         האירועים המחייבים דיווח למשטרה וטיפול במוסד החינוכי

בטבלה מתוארות התנהגויות המחייבות הגשת תלונה במשטרה וטיפול במוסד החינוכי. קיומו של מאפיין אחד בטבלה שלהלן מחייב את מוסד החינוך לפעול בהתאם לפעולות המפורטות:

 

התנהגות

פעולות

(עבור כל ההתנהגויות א'-ו')

התערבות חינוכית מערכתית

א. תלמיד המעורב בעבירות לפקודת הסמים המסוכנים (סחר, הפצה. ראו סעיף הגדרות).

ב. שימוש בכל סם שאינו סם הקנביס.

ג. תלמיד השתמש שימוש עצמי בקנביס יותר מפעם אחת בשטח מוסד החינוך או מחוצה לו, ולא עמד בתוכנית החינוכית-טיפולית שהוגדרה בוועדה הבין־מקצועית.

ד. תלמיד בסיכון המעורב בשימוש בסמים בהתאם לסעיפים א'-ג' ונוסף על כך מעורב בהתנהגויות סיכון נוספות.

ה. תלמיד שיוזם את הקנייה או את הבאת הסם למפגש חברתי או סייע בהשגתו או הפצתו (כמו ארגון מסיבת סמים וכדומה).

ו. נודע למנהל בית הספר כי תלמיד שאינו לומד באותו מוסד חינוכי, מעורב בסחר או בהפצת סמים לתלמידי בית ספרו (בבית הספר או מחוץ לבית הספר).

א. היוועצות:

יש לקיים תהליכי היוועצות עם גורמי הפיקוח ועם מדריכי היחידה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק בשפ"י.

ב. דיווח למשטרה:

-המנהל ידווח בכתב את כל המידע שהובא לידיעתו לקצין או לעובד נוער במשטרה בתחום אזור מוסד החינוך או לקצין הנוער המרחבי.

-אם לתלמיד צרכים מיוחדים, ימסור המנהל מידע על סוג המוגבלות, הצרכים וההתאמות באופן שיאפשר חקירה וטיפול מותאמים.

-מנהל מוסד החינוך אינו מחויב לחשוף את שמו של מוסר המידע אלא אם כן המשטרה דורשת זאת בעת מתן העדות.

לידיעתכם: כחלק מנוהלי עבודת המשטרה, מידע על תלמיד המעורב בשימוש או בסחר בסמים מועבר להמשך טיפול בשירות מבחן לנוער.

ג. יידוע הורים:

-המנהל יידע את הורי התלמיד על האירוע רק לאחר תיאום עם המשטרה כי אין מניעה לכך.

-במקרים שבהם הנחיית המשטרה היא לעכב את יידוע ההורים, יעכב מנהל המוסד החינוכי את יידוע ההורים עד שבועיים בלבד מיום הדיווח ובתאום עם המשטרה.

במקרה של הורים גרושים או פרודים יש לנהוג בהתאם לחוזר מנכ"ל "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים"

ד. תיעוד:

-מנהל המוסד החינוכי יתעד את האירוע, את הדיווח למשטרה ואת הסיכום לגבי הדיווח להורים (טופס תיעוד בנספח 2).

ה. דיווח למחוז:

-מנהל המוסד החינוכי או מי מטעמו (סגן, יועץ חינוכי) יעביר דיווח בכתב למפקח הכולל על בית הספר, למפקח על הייעוץ במחוז, ולמפקח הממונה על נושא הסמים במחוז (טופס דיווח נספח 3). 

ו. בניית תוכנית התערבות לתלמיד המעורב בשימוש בסמים:

-יש ללוות את התלמיד ואת הוריו לאורך התהליך לרבות בניית תוכנית אישית הכוללת שיחות אישיות ותוכנית חינוכית-טיפולית.

-אם קיימים גורמים נוספים במוסד החינוכי או בקהילה כגון קב"ס, איש טיפול ועוד שמעורבים בטיפול בתלמיד בעת שגרה, מומלץ לשתף ולערב אותם בתוכנית (ראו נספח 4).

-בשיחות עם התלמיד, יש להימנע מלעסוק בתוכני החקירה כדי שלא לשבש הליכי חקירה כל עוד היא מתקיימת ולהתמקד במצבו הרגשי של התלמיד.

 

ז. כינוס ועדה מוסדית בין־מקצועית: יש לכנס ועדה מוסדית בין־מקצועית על פי ההנחיות המופיעות בסעיף 5 בחוזר.

ח. טיפול משמעתי:

אם להתנהגות יש גם היבטים של הפרת כללי מוסד החינוך (שימוש בסמים בשטח מוסד החינוך, טיול שנתי ועוד), לשיקול דעת:

*ביטוי בסעיף ההתנהגות בתעודה.

*השעיה של 14 ימים על פי נוהל השעיה (סעיף 2.3) בחוזר מנכ"ל:

אקלים חינוכי ומיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון

 

בניית תוכנית מערכתית:

בהתאם לצורך ולאחר מיפוי התוכניות הקיימות, רצוי לבנות תוכנית לתלמידי הכיתה/השכבה/בית הספר במטרה להגביר את הידע והמודעות לנושא וכדי לסייע לתלמידים לפתח כישורי התמודדות וכישורי חיים לבחירה שלא להשתמש בסמים.

במקרים שבהם מעורבים תלמידי פנימייה יש לשתף את מנהל הפנימייה ולהרחיב את התוכנית לפעילות אחר הצוהריים בפנימייה.

שותפים בבניית התוכנית: יועץ חינוכי, מב"ס וגורמים רלוונטיים נוספים לשיקול דעת. מומלץ להתייעץ עם מדריך שפ"י בתחום.

יש ליידע על התוכנית את המפקח הכולל או את המפקח על הייעוץ.

באירוע עם ריבוי תלמידים מעורבים או כשהאירוע מתפרסם בתקשורת המקומית/ארצית, יש להתאים את דרכי ההתערבות לתלמידים.

לפי שיקול דעת הצוות החינוכי, בהתייעצות עם המפקח הכולל והיועץ המשפטי במחוז הרלוונטי, יש לשקול מכתב יידוע לכלל ההורים (נספח 8).

 

 

4.2.         אירועים המחייבים התערבות במסגרת החינוכית

להלן תיאור המקרים המחייבים התערבות במסגרת החינוכית שאינם מנויים בסעיף 4.1 ואינם מחייבים דיווח למשטרה.

 

התנהגות/תבחינים

פעולות

(עבור כל ההתנהגויות א'-ו')

התערבות חינוכית מערכתית

א.     שימוש עצמי של תלמיד בקנביס - הובא לידיעת מנהל או איש צוות ממוסד החינוך על תלמיד המשתמש או מחזיק בסם הקנביס לשימוש עצמי (מחוץ לכותלי מוסד החינוך, בין כותלי מוסד החינוך או בפעילות חוץ כגון בטיול).

ב.      התלמיד המעורב בשימוש בסמים לא הפיץ, לא סחר או יזם קניית חומר וחלוקתו.

ג.       התלמיד או הוריו דיווחו על התנסות בסם הקנביס (מריחואנה או חשיש).

ד.       התלמיד והוריו הביעו רצון לקבל עזרה ואף נתנו הסכמתם לשיתוף פעולה עם תוכנית חינוכית-טיפולית שבית הספר או גורמים בקהילה יתאימו עבורו.

ה.     במקרים שבהם השימוש בסמים נעשה לשימוש עצמי על ידי תלמיד הנמצא בקושי רגשי מתמשך או במצוקה (למשל התלמיד נמצא בטיפול פסיכיאטרי, משבר אישי , משפחתי ועוד ).

א.. היוועצות:

יש לקיים תהליכי היוועצות עם גורמי הפיקוח ועם מדריכי היחידה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק בשפ"י.

ב. זימון לשיחה:

התלמיד והוריו יוזמנו לשיחה עם מנהל מוסד החינוך והיועץ החינוכי.

ג. יידוע:

-מנהל מוסד החינוך יידע את הורי התלמיד בדבר המשך הטיפול במוסד החינוכי ובמידת הצורך שילוב גורמי טיפול נוספים מהקהילה.

-המנהל יעדכן את ההורים על קיום ועדה בין־מקצועיתשתבחן, בין היתר, את שיתוף הפעולה של התלמיד והוריו עם הגורמים המטפלים במוסד החינוכי ומחוצה לו ויעילות התוכנית החינוכית-טיפולית שמוצעת על ידי מוסד החינוך.

-הצוות החינוכי לא יתחייב בשום שלב בפני התלמיד והוריו שלא להעביר את המידע שבידם למשטרה. 

 

ד. דיווח:

המנהל או מי מטעמו (סגן, יועץ חינוכי) יעביר דיווח בכתב למפקח הכולל על בית הספר, למפקח על הייעוץ במחוז ולמפקח הממונה על נושא הסמים במחוז (טופס דיווח נספח 3).

ד

 

ה.כינוס ועדה בין־מקצועית:

יש לפעול בהתאם לסעיף 5.

 

ו. במקרים שבהם השימוש נעשה על ידי תלמיד עם צרכים מיוחדים, יש לבחון עם הצוות המקצועי בבית הספר את הנסיבות הספציפיות של המקרה ושל התלמיד.

ז. טיפול משמעתי:

אם להתנהגות יש גם היבטים של הפרת כללי מוסד החינוך (שימוש בסמים בשטח מוסד החינוך, טיול שנתי ועוד) לשיקול דעת:

*ביטוי בסעיף ההתנהגות בתעודה

*השעיה של 13 ימים, על פי נוהל השעיה (סעיף 2.3) בחוזר מנכ"ל:

אקלים חינוכי ומיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון

בניית תוכנית מערכתית:

בהתאם לצורך ולאחר מיפוי התוכניות הקיימות, רצוי לבנות תוכנית לתלמידי הכיתה/השכבה/בית הספר במטרה להגביר את הידע והמודעות לנושא וכדי לסייע לתלמידים לפתח כישורי התמודדות וכישורי חיים לבחירה שלא להשתמש בסמים.

התוכנית תיבנה בשיתוף היועץ, מב"ס, וגורמים רלוונטיים נוספים לשיקול דעת. .

במקרים שבהם מעורבים תלמידי פנימייה יש לשתף את מנהל הפנימיה ולהרחיב את התוכנית לפעילות אחר הצוהריים בפנימייה.

 

מומלץ להתייעץ עם מדריך שפ"י בתחום.

באירוע עם ריבוי תלמידים מעורבים או כשהאירוע מתפרסם בתקשורת המקומית/ארצית, יש להתאים את דרכי ההתערבות לתלמידים לפי שיקול דעת הצוות החינוכי, בהתייעצות עם המפקח ועם היועץ המשפטי במחוז הרלוונטי. יש לשקול מכתב יידוע לכלל ההורים (נספח 8).

 

4.3.         טיפול במקרים שהובאו לידיעת המוסד החינוכי על ידי המשטרה או קצין מבחן לנוער

אם מנהל המוסד החינוכי קיבל מהמשטרה או מקצין מבחן לנוער מידע על תלמיד שנחקר בעבירה של מעורבות בשימוש בקנביס או בעבירות לפקודת הסמים המסוכנים, על המנהל לנהוג בהתאם לפעולות הרשומות בטבלה שבסעיף 4.1 למעט ההנחיה הראשונה כיוון שהמשטרה כבר מיודעת. על מוסד החינוך גם:

א.להיות בקשר עם שירות מבחן לנוער או עם חוקר נוער במשטרה בהתאם לדיווח המשטרה.

ב.      לכנס את הוועדה המוסדית הבין־מקצועית, בהתאם לאופי האירוע ובהתאם להנחיות המופיעות בנספח בתיאום עם חוקר נוער וקצין המבחן לנוער (ראו נספח 1). אפשר לכנס ועדה גם ללא חוקר נוער וקצין המבחן לנוער ובלבד שהדבר נעשה בתיאום עימם.

ג.לגבש עם חברי הוועדה הבין־מקצועית (ראו סעיף 5) תוכנית חינוכית-טיפולית בבית הספר ובקהילה עבור התלמיד, שתיעשה בתיאום, בשיתוף וביידוע גורמי החינוך, קצין מבחן לנוער וחוקר נוער. אם מדובר בתלמיד עם צרכים מיוחדים יש לזמן לוועדה גורמי מקצוע רלוונטיים.

ד.במידת הצורך, מנהל או מי מטעמו רשאי לפנות לקצין מבחן לנוער לשם היוועצות בעניין הטיפול המתאים לתלמיד עם צרכים מיוחדים. מנהל מוסד החינוך יעביר מידע רלוונטי לקצין המבחן לנוער.

ה.לפי התוכנית הקיימת במוסד החינוכי, יש לשקול הפעלת תוכנית מערכתית לתלמידי הכיתה/השכבה/בית הספר בהתאם למאפייני האירוע. בבניית תוכנית ההתערבות, מומלץ להתייעץ עם מדריך היחידה למניעת השימוש בסמים, אלכוהול וטבק.

5.   ועדה מוסדית בין־מקצועית

כאשר עולה הצורך לכנס את הוועדה כפי שפורט בטבלאות, הוועדה תפעל בהתאם להנחיות האלה:

א.חברי הוועדה

 • מנהל, יועץ חינוכי, מב"ס (אם אין מב"ס יש לזמן מדריך מהיחידה למניעת השימוש בסמים בתיאום עם המפקח על הייעוץ).
 • במקרים שבהם הוועדה תדון באירועים שאינם עוסקים בשימוש עצמי בסם הקנביס על ידי תלמיד מוסד החינוך (למשל, הפצה של סם או אירועים מרובי משתתפים), חובה לזמן לדיון את המפקח הכולל של בית הספר והמפקח על הייעוץ או מי מטעמו.
 • לפי שיקול דעת המנהל: פסיכולוג בית ספר, מדריך שפ"י מהיחידה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק, מחנך, רכז שכבה, קב"ס, קצין מבחן לנוער, מדריך, עובד סוציאלי מהיחידה לטיפול בהתמכרויות/היחידה לטיפול בבני נוער ברווחה ועוד. 
 • במקרים שבהם יתקבל מידע מהמשטרה, תישקל התייעצות עם קצין נוער או קצין מבחן לנוער.
 • במקרים שבהם מדובר בתלמיד הלומד במסגרת/בתוכנית של ילדים ונוער בסיכון, יש לשקול להזמין לדיון בוועדה את אחד מבעלי התפקידים האלה: רכז כיתות שח"ר או המפקח המחוזי מטעם האגף לילדים ונוער בסיכון, מנהל היחידה לקידום נוער, קב"ס.
 • כאשר מדובר בתלמיד עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, יהיה נוכח בדיון גם לפחות אחד מאלה: מפקח לחינוך מיוחד, מנהל מתי"א או מומחה תחום.
 • במקרים שבהם מדובר בתלמיד חניך בכפר הנוער יוזמן מנהל הפנימייה או מי מטעמו.

ב.      תפקיד הוועדה הוא להחליט על תוכנית חינוכית-טיפולית מותאמת לתלמיד המעורב, ולגבש תוכנית מערכתית לתלמידים הנמצאים במעגלי הפגיעות השונים. במקרים שלדעת הוועדה יש מקום להעביר את המשך הטיפול בתלמיד למשטרה, יפנה מנהל המוסד החינוכי ולקצין הנוער במשטרה.

ג.פעולות הוועדה

 1. איסוף מידע ומיפוי האירוע.
 2. הצפת דילמות העולות בהקשר למורכבות האירוע וקשורות בטיפול במעורבים ובמשפחותיהם.
 3. היוועצות ותכנון דרכי התערבות ברמת הפרט, הכיתה והמוסד החינוכי.
 4. מתן אפשרות לתלמיד ולהוריו להתייחס לפרטי האירוע ולהיות שותפים לתכנון הטיפול ומחויבים לו.
 5. תכנון דרכי טיפול מתאימות לתלמיד הן בתוך מוסד החינוך הן מחוץ למוסד החינוכי בשיתוף גורמים מקצועיים בהתאם להמלצות חברי הוועדה.
 6. מינוי גורם מתכלל - מנהל מוסד החינוך ימנה את היועץ החינוכי או את המב"ס כאחראי לתכלול הטיפול בתלמיד: כחודש לאחר מועד ההחלטה, עליו להיות בקשר עם הגורמים המטפלים שעליהם הוחלט בוועדה כדי לעקוב אחר ביצוע התוכנית הטיפולית ואחר מצבו של הקטין, ולדווח על כך למנהל.
 7. מעורבות הורים: במקרים שבהם חברי הוועדה מתרשמים כי שיתוף ההורים במעורבות ילדם בסמים יכול לסכן את שלומו, יש להיוועץ עם עובד סוציאלי לחוק הנוער. חשוב שמנהל בית ספר והצוות הטיפולי יתכננו את השיחה עם הורי התלמיד באופן מותאם לתפקוד התלמיד, למאפייני

המשפחה ולמורכבות המשפחתית/חברתית. אם התלמיד הוא עם צרכים מיוחדים, רצוי להסתייע בגורמי המקצוע והטיפול.

 1. זימון ההורים: לאחר קיום הדיון הראשון בוועדה, מנהל מוסד החינוך יזמן את התלמיד ואת הוריו למפגש עם הוועדה המוסדית הבין־מקצועית לפי הדוגמה בנספח 6. הזימון יישלח בדואר רשום, בדואר אלקטרוני (אימייל), בווטסאפ או באמצעות שיחה טלפונית מתועדת (במקרה זה יש להמציא לתלמיד עותק של ההזמנה וליידע את ההורים בדבר). חובה לשמור תיעוד של זימון ההורים.

זימון הורים פרודים או גרושים: במקרה של הורים פרודים או גרושים יש להזמין אותם לדיון בנפרד, בזמן סביר, בכפוף להנחיות בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), סעיף 2.3-7, "הקשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים".

 1. בעת הדיון בוועדה יש לנהל פרוטוקול או סיכום דברים אשר ישקף את הדיון שהתנהל בנוכחות ההורים והתלמיד. העתק מהסיכום הרלוונטי יימסר להורים (נספח 7).
 2. במהלך הדיון יחזור מנהל מוסד החינוך על פרטי האירוע הידועים לו. הוא רשאי, אם יחשוב שיש בכך צורך, לאפשר לאנשי הצוות המקצועי להבהיר סוגיות שבתחום מומחיותם וכן להוסיף מידע רלוונטי או הסבר.
 3. לאחר הצגת האירוע על ידי המנהל, יוכלו התלמיד והוריו להגיב על האירוע.
 4. אם ההורים יבקשו לצרף לדיון אדם נוסף מטעמם (לדוגמה, פסיכולוג, מומחה בתחום ההתמכרויות, עורך דין ועוד), יאפשר מנהל מוסד החינוך לאדם זה להשמיע את דעתו או את נימוקיו בפני הוועדה, בתנאי שיתקיימו ההנחיות האלה:
 • מנהל המוסד ישמע את האדם הנוסף מטעמם רק לאחר ששמע את ההורים ואת התלמיד.
 • ההורים הודיעו מראש למנהל מוסד החינוך, בתוך פרק זמן סביר לפני הדיון, על השתתפותו של אותו גורם.
 1. במקרה שהתלמיד והוריו לא הגיעו לוועדה יש לנהוג כך:

א.         לא הופיעו התלמיד ואף לא אחד מהוריו במועד שנקבע, יידחה הדיון למועד קרוב אחר. הזימון ישלח בדואר רשום או בדואר אלקטרוני (אמייל), בווטסאפ או באמצעות שיחה טלפונית מתועדת (במקרה זה יש להמציא לתלמיד את עותק ההזמנה וליידע את ההורים בדבר). חובה לשמור תיעוד של זימון ההורים.

ב.         לא הופיעו ההורים והתלמיד גם במועד הנוסף שנקבע לדיון, לא יידחה עוד הדיון בשל כך, והוועדה תדון בהיעדרם בעניין המשך הטיפול והתמודדות עם אירוע שימוש התלמיד בסמים. היעדרם של ההורים והתלמיד גם מהמועד השני תיחשב כוויתור על זכותם להשמיע את טענותיהם.

ג.         במקרה של הורים פרודים או גרושים די בהופעתו של הורה אחד לדיון, בתנאי שמוסד החינוך שלח זימון לשני ההורים בפרק זמן סביר. לעניין זה, אם יש מחלוקת או אי־ידיעת כתובתו של אחד ההורים יש לפעול בהתאם להוראות הקבועות בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), סעיף 2.3-7, "הקשר בין בית הספר ובין הורים פרודים או גרושים".

ד.         בכל מקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הדיבור במוסד החינוכי, יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה המדוברת במוסד החינוך ובשפה שההורים דוברים. במצב שבו התלמיד או ההורה עם מוגבלות, יש להסביר ולהנגיש את כל המידע בשיחה זו באופן מותאם לסוג המוגבלות ולצורכי התלמיד או ההורה.

 1. גיבוש דרכי טיפול

במקרים שבהם האירוע הגיע לידיעת גורמים בבית הספר (צוות חינוכי/מנהל) שלא באמצעות המשטרה, הוועדה תבחן האם לאור המידע שהתקבל במהלך הדיון יש מקום בכל זאת להעביר את הדיווח והטיפול למשטרה בהתאם לפירוט בטבלה 4.1.

הוועדה תציע אפשרויות טיפול בנוכחות התלמיד והוריו, תשמע את העדפת התלמיד והוריו לגבי דרך הטיפול שלה הם יכולים להתחייב. בסיום שלב זה, יתכנסו חברי הוועדה בלבד כדי לקבל החלטה סופית בנוגע לטיפול הנבחר.

 • להלן אפשרויות לדרכי טיפול שיוצגו להורים בהתאם ליכולותיו של מוסד החינוך:
 • הפניה לגורם טיפולי בקהילה (היחידה האמבולטורית לטיפול בנערים ובנערות על רצף ההתמכרות במשרד הרווחה או לחלופה).
 • מתן מענה פנים־בית ספרי באמצעות תוכנית "אופ"י".
 • מתן מענה על ידי גורם חינוכי-טיפולי או גורם טיפולי מטעם מוסד החינוך (יועץ חינוכי, פסיכולוג, עובד סוציאלי ועוד).
 • בחירת ההורים במסלול טיפול מטעמם בתוך התחייבות לשיתוף פעולה עם מוסד החינוך לאורך כל הטיפול והתחייבות להעביר מעת לעת דיווח על התקדמות הטיפול. 
 • לידיעה: נער אשר הופנה על ידי המשטרה לטיפול שירות המבחן לנוער, יחויב על ידי המשטרה בקשר עם קצין המבחן לנוער.
 1. לאחר הצגת האפשרויות לתלמיד ולהוריו ושמיעת האפשרות המועדפת עליהם, הוועדה תקיים דיון פנימי ותקבל החלטה סופית בנוגע לתוכנית הטיפולית. ההחלטה תוצג להורים ותכלול את התוכנית החינוכית הטיפולית. העתק מההחלטה יימסר להורים בכתב. ההורים יחתמו על התוכנית ויתחייבו לשתף פעולה עם הגורמים שנקבעו (נספח 7).
 2. הגורם המתכלל יבחן לאחר כחודש את יישום ההחלטה. אם יסתבר שאין שיתוף פעולה של התלמיד והוריו כפי שהתחייבו עליה, ישקלו מנהל מוסד החינוך והיועץ פנייה למשטרה או לעובד סוציאלי לחוק הנוער להפעלת טיפול על פי הנחיות חוזר זה. במהלך התקופה הזו ידאג מוסד החינוך לרכז מידע על אודות התלמיד בישיבות פדגוגיות ויעקוב אחר שינויים בתפקוד התלמיד בהיבט הלימודי, הרגשי וההתנהגותי.
 3. בד בבד הטיפול בתלמיד המעורב בשימוש בסמים תחליט הוועדה על פעילות נדרשת במעגלים נוספים עם הגורמים המקצועיים בבית הספר (יועץ חינוכי, מב"ס, פסיכולוג חינוכי, מדריך). תוכנית התערבות לתלמידי השכבה תופעל בהתאם למספר התלמידים המעורבים, לשלב ההתפתחותי ולצרכים שאותרו.

6.   שימוש תלמידים בקנביס לצרכים רפואיים

בשנים האחרונות הוסדר נושא השימוש בקנביס לצרכים רפואיים למטרות טיפוליות רפואיות בלבד. הקנביס לצרכים רפואיים המיועד לשימוש כאמצעי טיפולי ניתן בטיפות, בשאיפה או כחומר לעישון. על פי הנחיות משרד הבריאות, אם לתלמיד ניתן רישיון מרופא לשימוש בקנביס רפואי, יש לאפשר לו שימוש בטיפות בלבד (לא בעישון ולא באידוי) במהלך יום הלימודים בהתאם למסמך הרפואי המנחה שימציאו התלמיד והוריו לבית הספר.

בשל הרגישות הרבה לנושא השימוש והאחסון של הקנביס, על בית הספר להיערך כך:

 1. על הורי התלמיד להמציא למוסד החינוכי את האישור הרפואי והמסמכים הנלווים למסמך ולאישור שניתן מהגורם הרפואי המוסמך ולצרף הרשאה מטעמם כנדרש בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל מתן טיפול תרופתי במוסדות חינוך.
 2. המסמך יישמר בתוך הקפדה על פרטיות המשתמש וכנדרש בשמירה על המסמכים הרפואיים.
 3. על המוסד לקבוע דרך התנהלות במצבים שבהם נדרש תלמיד לקבל קנביס במהלך שהותו במוסד החינוכי, לתעד את ההחלטות ולעדכן את הנוגעים בדבר.
 4. יש לאפשר לתלמיד להגיע למקום מוגדר שבו אין נוכחות של תלמידים אחרים והוא נמצא בהשגחת מבוגר קבוע ומשמעותי מצוות המוסד החינוכי.
 5. קיים איסור על עישון בבתי ספר על פי חוק, ולכן אין לאשר לתלמיד לעשן קנביס במתחם מוסד החינוך גם אם יש בידיו רישיון לצרכים רפואיים.
 6. יש להקפיד על שמירה ואחזקת הקנביס הרפואי במקום משמורת נעול שאליו תתאפשר גישה רק של מי מהצוות שמסייע לתלמיד לקבל את הטיפול.
 7. כל טיפול יתועד במסמך מסודר ובו יצוין: שם תלמיד, תעודת זהות, תאריך, כמות, שעה, שם איש הצוות וחתימתו.

 

בכל מקרה של שאלות, הבהרות או תקלות יש ליידע מיידית את המפקח על בית הספר ולהתייעץ עם רופא המסגרת החינוכית אם יש.


נספח 1

 

הנחיות לדרכי עבודה משותפות - ט"מ (טיפול מותנה) סמים שירות המבחן לנוער ומשרד החינוך

 

רציונל

ככלל, שיתוף הפעולה בין בתי הספר וגורמי החינוך לשירות המבחן לנוער הכרחי למען הטיפול בנער ולצורך יצירת רצף טיפולי-חינוכי מיטבי לו ולהוריו.

 

הנחיות לפניית קצין מבחן לנוער לבית הספר

קצין המבחן יפנה לבית הספר שבו לומד הקטין לאחר קבלת הפנית קטין בגין ט סמים, במהלך החקירה הפסיכו־סוציאלית.

 • ככלל, קצין המבחן לנוער יפנה בכתב ליועץ בית הספר שבו לומד הקטין, לשם קבלת חוות דעת לגבי מצבו, תפקודו והתנהגותו של התלמיד מבחינה לימודית, חברתית, משפחתית וכל מידע באשר לנסיבותיו האישיות.
 • יועץ בית הספר יפנה לגורמי בית הספר הרלוונטיים המכירים את הקטין, יתחשב בדרישות החיסיון בכל הנוגע לקטינים הנמצאים בהליך הפלילי, ויצמצם ככל האפשר את מתן המידע באשר למעורבותו הפלילית של הקטין.
 • יועץ בית הספר ימסור לקצין המבחן דיווח בכתב על אודות הקטין בהתאם לסמכויות המוקנות לו, בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה בכתב מאת קצין המבחן לנוער בחתימת מנהל בית הספר.
 • בסיום ההתערבות, קצין המבחן יידע את יועץ בית הספר על אודות ההמלצה שנשלחה למשטרה כחלק מהשותפות בטיפול בתלמיד.

 

זימון ועדה במוסד החינוכי

 • קצין המבחן לנוער יפנה בבקשה למנהל בית הספר לשם זימון ועדה לבניית תוכנית טיפול אם מתקיים אחד מהקריטריונים להלן:
 1. חוות דעת היועץ מעידה על הימצאות הנער במצב סיכון הבא לידי ביטוי בירידה בתפקוד לימודי, אי־ביקור סדיר, מעורבות בבעיות משמעת והתנהגות.
 2. דיווח הנער לשירות המבחן לנוער על שימוש רב־פעמי בקנביס.
 3. דיווח הורים על שינוי התנהגות של הקטין המעוררת דאגה.
 4. בדיקת שתן המעידה על שימוש חוזר בסם.
 5. הקטין הופנה בגין ט"מ סמים שני.
 • במקרים חריגים יוכל קצין המבחן לנוער לשקול אי־פנייה לוועדה בית ספרית לאחר היוועצות עם מדריכו בשירות ומנימוקים שירשמו בתיק הקטין בשירות המבחן לנוער.
 • באחריות מנהל בית הספר לזמן את הוועדה הנדרשת. לפני קיום הוועדה מנהל בית הספר יידע את ההורים על זימון הוועדה על פי הנחיות קצין המבחן ובתאום איתו.
 • בוועדה המוסדית הבין־מקצועית אשר מתקיימת בעקבות פנייה של קצין המבחן לנוער ישתתפו הגורמים האלה: מנהל בית הספר, יועץ, מב"ס, קצין המבחן לנוער, גורמי פיקוח (מפקח כולל או מפקח על הייעוץ או מי מטעמו), הורי הקטין והקטין. על פי שיקול מנהל בית הספר: פסיכולוג בית הספר, מחנך או גורם חינוכי אחר, גורמי טיפול בקהילה במידת האפשר.

 

מטרת הוועדה המוסדית

 1. לבנות תוכנית חינוכית-טיפולית לקטין, באחריות שירות המבחן לנוער, בהשתתפותו ובהשתתפות הוריו, שתביא להפסקת השימוש בסם.
 2. כל תוכנית טיפול תיבנה בהתאם לצרכיו של הקטין ולמענים הקיימים בשירות המבחן לנוער, במערכת החינוך ובמערכות הטיפול בקהילה.
 3. לקבוע דרכי פיקוח ומעקב על יישומה של התוכנית ובדיקת התקדמותו של הנער בתוכנית הטיפול.

 

מעקב אחר תוכנית הטיפול

מנהל מוסד החינוך יכנס שוב את הוועדה לאחר שלושה חודשים מיום התכנסותה של הוועדה הראשונה לשם הערכת תוצאות ההתערבות הטיפולית וגיבוש מתווה להמשך במידת הצורך.

מומלץ לקבוע את מועד התכנסות הוועדה למעקב בסיכום הוועדה הראשונה.

 

הערה: במקרה בו קצין מבחן מגיע לבית הספר ללא הודעה מוקדמת או ללא שליחת פנייה כתובה, יציג בפני מנהל בית הספר תעודה מזהה הנושאת את שמו, תפקידו ותמונתו.


נספח 2

 

תיעוד דיווח על אירוע לקצין/חוקר נוער

תאריך הדיווח __________________

שם בית הספר____________________

שם מנהל בית הספר________________

שם קצין הנוער/חוקר נוער__________

תחנה________________________

 

פרטי האירוע שדווח:

מועד האירוע ___________

מספר תלמידים מעורבים________

כיתה__________

תיאור האירוע

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

עדים _____________________________________

 

מועד הדיווח להורים _______________________

 

סיכום משותף לקצין הנוער ומנהל בית הספר

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

נספח 3

 

טופס דיווח על אירוע חריג, מעורבות בשימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים והתנהגויות ממכרות למפקח על הייעוץ/המפקח הכולל/המפקח הרפרנט במחוז

(בכל מחוז בהתאם לתרבות הדיווח יש לשקול העברת עותק מהדיווח למפקח הכולל, המפקח על הייעוץ למפקחת הרפרנט במחוז או להיעזר בטופס המצורף).

יש לפעול בהתאם להנחיות בטבלאות.

 

פרטי ממלא הטופס

 

שם: _____________ תפקיד: _________שם בית הספר: ________ סמל מוסד: _______ יישוב: ______________ מספר טלפון של בית הספר:________________ מחוז: __________

 

פרטי האירוע:

 

האירוע התרחש בתאריך:________ מספר תלמידים מעורבים: בנים _____ בנות_______ שכבת גיל: _______

 

 1. סוג האירוע (אפשר לסמן יותר מאפשרות אחת):

 

     שימוש בקנביס

     שימוש בסמים אחרים (לא קנביס)

     הפצה

     סחר

     שימוש בחומרים נדיפים

     שתיית אלכוהול

     עישון סיגריות או סיגריות אלקטרוניות

     מעורבות בהימורים

     שימוש יתר במסכים

     שתיית אלכוהול

 

 1. האירוע התרחש במסגרת:

 

     במהלך יום הלימודים בית הספר

     במסגרת פעילות בית ספרית לא פורמלית

     מחוץ למסגרת בית הספר

 

 1. מקור המידע על האירוע? (אפשר לסמן יותר מאפשרות אחת)

 

     תלמיד

     חברים

     הורים

     משטרה

     אחר

 

 1. דרכי טיפול: (אפשר לסמן יותר מאפשרות אחת)

 

     התקיימה שיחה עם התלמיד

     התקיים שיח עם הורי התלמיד

     התקיימה ועדה בית ספרית כן/לא

     המשטרה מעורבת

     אחר

 

 1. האם הופנה לגורם טיפולי בקהילה?

 

     המחלקה לשירותים חברתיים, עובד סוציאלי התמכרויות, היחידה לטיפול בבני נוער ברווחה.

     שירות מבחן לנוער

     אחר

 

 1. תיאור האירוע, דרכי טיפול ומעקב: ________________________

__________________________________________________

 

 1. הערות: __________________________________________

 

 

תאריך מילוי הטופס: ___________ חתימת מנהל מוסד החינוך:________


נספח 4 : תוכנית חינוכית-טיפולית מותאמת אישית

 

על צוות בית הספר לבנות תוכנית חינוכית-טיפולית מותאמת לתלמיד. תוכנית חינוכית היא מרכיב בעל משמעות בפעולות שהוועדה המוסדית הבין־ מקצועית יכולה להציע בעקבות אירוע, והיא מרכיב חינוכי-טיפולי שאפשר לקיים בתוך מוסד החינוך. התוכנית תיבנה באופן שיעביר את המסר שמוסד החינוך דואג לתלמיד, לבריאותו ולרווחתו.

 

להלן קווים מנחים לבניית תוכנית חינוכית-טיפולית אישית לתלמיד שמתנסה בשימוש בקנביס:). התוכנית משמשת לצורך קידום התלמיד, העלאת תחושת השייכות לבית הספר, העלאת תחושת הערך העצמי והעלאה למודעות את הנזקים והסכנות הכרוכים בשימוש בחומרים ממכרים.

 • התוכנית אישית ועליה להיות מותאמת באופן אישי לצרכים של המתבגר, להתבסס על איתור כוחות וקשיים של התלמיד בתחומים השונים: הלימודי, הרגשי, החברתי, המשפחתי וההתנהגותי.
 • התוכנית צריכה לפתח תפיסות חיוביות של התלמיד כלפי מוסד החינוך, הביטחון העצמי שלו וכוחות ההתמודדות הן בהקשר של השימוש בחומר ממכר הן לגבי משימות החיים.
 • התוכנית צריכה לכלול את התפקיד של הצוות החינוכי-טיפולי במתן מענה מותאם לתלמיד מתוך הנחה כי לצוות החינוכי יש יכולת להשפיע על שינוי בהתנהגות התלמידים.
 • רצוי שהתוכנית תיקבע בשיתוף ההורים והתלמיד ובתיאום עימם.
 • במידת הצורך תישקל הפניה לטיפול בקהילה כגון שפ"ח, יחידה אמבולטורית לטיפול בבני נוער על רצף ההתמכרויות (עו"ס התמכרויות), יחידה לטיפול בבני נוער ברווחה, שירות מבחן לנוער.
 • אם קיימים גורמים נוספים במוסד החינוכי או בקהילה שמעורבים בטיפול בתלמיד בעת שגרה, מומלץ לשתף ולערב אותם בבניית התוכנית.

 

שלבים בביצוע התוכנית

 1. איסוף מידע והערכת מצבו של התלמיד (באמצעות היועץ או המב"ס). התהליך של איסוף המידע ייעשה באמצעות כלים שונים, כמו תצפיות, שיחות אישיות עם הילד ועם הוריו, ביקור בית, ושיחות עם צוות המורים של התלמיד, במקרה הצורך צוות פנימייה ועוד. בתהליך זה חשוב לזהות את המצבים שבהם התלמיד מצליח לבטא את כישוריו ואת נקודות החוזק שלו, בתוך שמירה על חֶסיון מידע ועל צנעת הפרט.
 2. שותפות עם ההורים היא תנאי מקדים והכרחי לבניית תוכנית התערבות על כל מרכיביה. יצירת קשר ואמון בין צוות מוסד החינוך להורים מאפשרת לתעל את הכוחות לשם עזרה לתלמיד ומעצימה את תחושת המסוגלות של ההורים ושל צוות מוסד החינוך במתן מענה לתלמיד. חשוב לזהות את המטרה המשותפת להורים ולצוות, שעיקרה היא עזרה לתלמיד, מניעת דעה קדומה שלילית על התלמיד, סיוע לתלמיד לעמוד בפיתוי.
 3. צוות מוסד החינוך יבנה מנגנונים שימסדו שיתוף פעולה לביצוע, מעקב והערכה של התוכנית עם ההורים ועם גורמים רלוונטיים בתוך מוסד החינוך, ביניהם מנהל מוסד החינוך, יועץ בית ספר, פסיכולוג בית הספר, מחנך, המורים המקצועיים, מורה השילוב, גורמי טיפול (אם יש) וכן שיתוף פעולה עם כל גורמים רלוונטיים בקהילה, כמו עובד סוציאלי ביחידה להתמכרויות או עובד סוציאלי ביחידה לטיפול בבני נוער, מדריכים (ספורט, תנועת נוער).
 4. מסגרת התוכנית תוגדר באופן ברור ועקבי כולל לוחות זמנים במטרה להגדיל חוויות חיוביות כגון תחושת שייכות ותחושת מסוגלות ותעורר מוטיבציה להיות חלק מהעשייה היום-יומית במוסד החינוכי.
 5. התוכנית האישית תכלול כמה מטרות ממוקדות קצרות טווח וארוכות טווח שתהיינה מקובלות על כל הצדדים. חשוב שהתוכנית תכלול חלוקת תפקידים בין הצוות החינוכי לבין ההורים והגורמים הנוספים השותפים לה.
 6. קביעת דרכים למעקב ולהערכה: כדי להעריך את יעילותה של התוכנית יוגדרו "תחנות בדיקה" בפרקי זמן שיוחלט עליהם מראש. בתחנות אלו ייבדקו שינויים בתחומים השונים שהוצבו כמטרות של התוכנית וייערך בירור מה הם היעדים שלא הושגו ומדוע. לפי הצורך תוגדרנה מטרות נוספות.

 

דוגמה למרכיבים חיוניים בתוכנית אישית בהתאם לצורך ולמאפיינים של התלמיד

 

המרכיב

האחראי

דוגמה לפעולות

מתן מענה לימודי מותאם

מחנך הכיתה/רכז שכבה/יועץ

בניית תוכנית לימודים מותאמת לצרכיו של התלמיד ומאפייניו. לדוגמה, התאמת חומרי הלמידה, התאמת המבחנים, מתן תגבורים, שילוב בשיעורים נוספים שבהם באים לידי ביטוי תחומי החוזק של התלמיד: שיעורי ספורט, אומנות, מחשבים ועוד.

*במהלך התוכנית יש לדאוג לליווי הצוות החינוכי ולמתן תמיכה.

ליווי התלמיד על ידי גורם טיפולי במוסד החינוכי.

יועץ בית ספר, פסיכולוג בית ספר או גורם טיפולי אחר.

מפגש קבוע של התלמיד עם היועץ החינוכי הדן בהשקעת מאמצים לשינוי, בנכונות לשמר את השינוי ובמוכנות לקבל עזרה.

שיח המאפשר העלאת הסכנות בצריכה של חומרים ממכרים.

ליווי התלמיד על ידי דמות משמעותית לתלמיד.

מחנך הכיתה או איש צוות אחר במוסד החינוכי.

קיום שיחות אישיות בזמן קבוע כדי לחזק את תחושת השייכות של התלמיד, מתן כלים להתמודדות עם קשיים ואתגרים.

מתן מענה טיפולי על פי הצורך ובהתאם למאפייני התלמיד.

יועץ, פסיכולוג או גורם טיפולי בבית הספר או גורם בקהילה (היחידה לטיפול בהתמכרויות או היחידה לטיפול בבני נוער ברווחה).

שילוב למענה טיפולי בתוך מוסד החינוך: טיפול באומנות, טיפול באמצעות בעלי חיים ועוד.

הדרכת הורים

בשיתוף גורמים בקהילה כגון: שפ"ח/מנחי הורים מטעם הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול.

מתן הדרכה להורי התלמיד כדי לתת להם כלים להבנת גיל ההתבגרות, להתמודדות עם קשיים, הצבת גבולות, שיח על עמדות של ההורים ותפקידם בגיבוש עמדות של ילדיהם בנוגע לשימוש באלכוהול ובסמים והשפעותיהם על מתבגרים.

קבוצת אופ"י

יועץ, עובד סוציאלי או פסיכולוג

תישקל הפניית התלמיד לקבוצה בתנאים שבהם יש במוסד החינוכי יועץ, עובד סוציאלי או פסיכולוג שהוכשרו בתוכנית.


נספח 5 : ועדה בין־ מקצועית מוסדית - נקודות לדיון

*יש לתעד את מהלך הדיון בוועדה.

 

 

נוכחים: ________________________________________

 

 

 1. התכנסות מקדימה של הצוות החינוכי

מה ידוע לנו על האירוע בוודאות? _______________________________________________

_______________________________________________

__________________________________

מהו המידע החסר? היכן יש עמימות? האם אפשר להשלים את המידע וכיצד? _______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________

האם איש צוות שוחח עם התלמיד? כן/לא. אם התקיימה שיחה, יש לתאר אותה. _______________________________________________

_______________________________________________

__________________________________________

מה מדאיג אותנו בעניין התלמיד? _______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

מצבו הלימודי/החברתי/תפקודי בבית הספר:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 1. בנוכחות התלמיד והוריו

בשלב ראשון יש לשתף את התלמיד והוריו בפרטי האירוע שהגיעו לידיעת הצוות החינוכי.

מה התגובה של התלמיד למידע על אודות האירוע (משתף פעולה/מכחיש/מביע מצוקה)?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

מהי עמדת ההורים לאירוע (משתפים פעולה/מכחישים/מביעים כעס כלפי בית הספר/אדישים לאירוע? מהי עמדת ההורים בנוגע לשימוש בסמים בקרב מתבגרים)?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

מהו הטיפול הרצוי עבור התלמיד?

(חשוב שהתוכנית האישית תאפשר לתלמיד חזרה הדרגתית לתפקוד מיטבי בתוך מתן ביטוי למאפיינים ייחודיים של התלמיד - כישורים ויכולות אישיים ומתן דגש על מענה רגשי-טיפולי מותאם).

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

מיהו הגורם היכול לתת מענה טיפולי? האם אפשר לתת לו מענה בתוך מוסד החינוך? אם לא, מי יכול לסייע בקהילה?

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 1. דיון מסכם של חברי הוועדה והחלטה על תוכנית חינוכית-טיפולית

החלטות הוועדה

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

קביעת מועד להתכנסות אחרי חודש, לדיווח, עדכון וחשיבה מחודשת על השתלבות התלמיד במוסד החינוכי, לימודית וחברתית, ומידת שיתוף הפעולה שלו בתוכנית החינוכית-טיפולית.

 

 1. בהתאם להיקף האירוע והמעורבים בו - פעולות במוסד החינוכי ברמה המערכתית

ראו נספח 8


נספח 6

מכתב להורים – הזמנה לוועדה מוסדית בין־מקצועית

 

לכבוד הורי התלמיד:__________

 

הנדון: הזמנה לוועדה בין־מקצועית

 

שלום רב,

אתם מוזמנים להשתתף בדיון בוועדה בין־מקצועית שתדון במעורבות ילדכם בהתנהגות מסכנת.

הוועדה תתקיים בבית הספר ביום:_______ בתאריך: ________ בשעה:________

אנו רואים בשותפות איתכם חשיבות רבה.

 

בברכה

מנהל בית הספר:____________


נספח 7

מכתב להורים – התחייבות ההורים להחלטות הוועדה המוסדית הבין־מקצועית

 

 

לכבוד הורי התלמיד:__________

 

 

הנדון: הסכמת הורים על החלטות הוועדה המוסדית הבין־מקצועית

 

שלום רב,

 

בעקבות דיון בוועדה הבין־מקצועית שהתקיימה ביום:______ בתאריך:__________, התקבלו ההחלטות האלה: __________________ (יש לצרף את תוכנית ההתערבות/התוכנית החינוכית-טיפולית).

הסכמת הורים:

הריני מאשר בזאת כי קראתי את החלטות הוועדה הבין־מקצועית על כל פרטיה ואני מביע בזאת את הסכמתי לכל שיתוף פעולה הנדרש ממני בהתאם להחלטות.

 

שמות ההורים:_____________ מתחייב לשתף פעולה עם החלטות הוועדה.

חתימת ההורים:__________, __________

 

 

בברכה,

 

מנהל בית הספר:____________


נספח 8

דוגמה לדרכי התנהלות בית ספר בעקבות אירוע רב־משתתפים

 

השימוש בסמים הוא לרוב חברתי וברוב המקרים מעורבים בו כמה תלמידים בהתנסות או בידיעה בלבד.

 

אירוע רב־משתתפים מחייב עבודה ברמת הפרט וברמת הכלל בשני מישורים:

 1. היוועצות ודיווח עם הפיקוח במשרד החינוך ועם מחלקת החינוך ביישוב.
 2. גיבוש אופני תגובה אישית וחינוכית מערכתית ומותאמת לאוכלוסיות השונות:

א.         תגובה לצוות החינוכי.

ב.         תגובה לכלל התלמידים, ובאופן ספציפי לתלמידים שב"מעגל הפגיעות" הקרוב למעורבים.

ג.         פנייה להורים.

ד.         פנייה למעורבים (אם זהותם ידועה לצוות) - יש לפעול לפי הנחיות החוזר.

 

להלן הצעה לאופני התגובה לכל אחת משלוש האוכלוסיות:

 

 1. הצוות החינוכי של בתי הספר

א.         מומלץ שמנהל מוסד החינוך יכנס את הצוות החינוכי במטרה לתת מידע מעודכן ומדויק ככל האפשר, אוורור רגשות, הבעת עמדות, הרגעה ומתן כלים ומיומנויות לניהול שיח בכיתה. לדוגמה: ״בימים האחרונים אנחנו עדים לפרסומים בתקשורת על חקירת משטרה בנוגע לפרשיות של סחר בסמים ושימוש בהם בקרב קטינים. החקירה עדיין בעיצומה ולא כל הפרטים ידועים. התערבות באירוע זה תיעשה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ובהתאם לנסיבות האירוע״.

 

 1. תגובה לכלל התלמידים

בשיחות הכיתתיות/קבוצתיות עם התלמידים מומלץ:

1)     לתת מידע עדכני המתמקד בעובדות הידועות.

2)     להנחות את המורים להביא בחשבון את מעגלי הפגיעות ולעשות אבחנה בין התלמידים שהיו מעורבים ישירות באירוע, לבין חבריהם לכיתה, לשכבה, שלא היו מעורבים באופן ישיר.

3)     שיתוף היועץ ומנהל בית הספר לגבי אמירות או אירועים חריגים שעלו במהלך הפעילות.

4)     מדריכי שפ"י יהיו זמינים לצוות בית הספר לסיוע, תמיכה והדרכה.

 

 1. פנייה להורים

יש לשקול שיתוף ועד הורים.

 

 

הצעה למכתב להורים בעקבות חשיפת אירוע סמים שפורסם בתקשורת

 

*נוסח המכתב יותאם לאירוע

 

 

להורים שלום רב!

איגרת זו מיועדת אליכם ומטרתה להעביר מידע ענייני, רשמי ומעודכן בנוגע לשימוש בסמים בקרב מתבגרים, בתוך דיון באירוע הספציפי שבו היו מעורבים תלמידים מבית ספרנו (כאן יימסרו מידע ותגובות על האירוע המדובר או פורסם בתקשורת).

אנו בודקים את העניין בכובד ראש, מטפלים בו על פי הנחיות חוזר מנכ"ל " _______״ ועל פי תקנון בית הספר.

הורים, חשוב שתדעו כי מחקרים מלמדים כי התפתחות המוח ממשיכה עד אמצע שנות ה־20, ולכן לשימוש בקנביס בגיל ההתבגרות עלולות להיות השפעות מזיקות ומסוכנות על מוחו של המתבגר, על בריאותו הנפשית, הפיזית והרגשית, וכן השפעה על תפקודים קוגניטיביים, תפקודי למידה וזיכרון. בית הספר משקיע מאמצים בהפעלת תוכניות התערבות בתחום מניעת השימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים כחלק מתוכנית כישורי חיים וכחלק בלתי נפרד מתוכנית בית הספר לקידום האקלים החינוכי המיטבי והרווחה הנפשית של התלמידים. התוכניות כוללות חלקים שמטרתם: בירור ערכים, חיזוק עמדות השוללות שימוש בחומרים מסכנים והתנהגויות ממכרות, נורמות והתנהגויות המקדמות התפתחות והתבגרות מיטיבה ולהביא להפחתת השימוש בחומרים פסיכו־אקטיביים בקרב ילדים ובני נוער.

 

אנו מאמינים כי העברת מסרים משותפים מצד המבוגרים - צוותי חינוך והורים - תסייע בהקניית כישורי חיים שיועילו למתבגרים בקבלת החלטות מקדמות בריאות השוללות שימוש בסמים.

אנו מזמינים אתכם לראות במכתב זה הזמנה כנה להמשך שיתוף פעולה חינוכי בין בית הספר לביניכם, למען טובת ילדכם, למען טובת תלמידינו.

 

בברכה

מנהל בית הספר

 

 

העתק:

מחלקת החינוך

פיקוח כולל

פיקוח על הייעוץ

מפקח מחוזי רפרנטי למניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק

מדריך מחוזי למניעת שימוש בסמים, אלכוהול וטבק


נספח 9: רשימת מפקחות רפרנטיות למניעת השימוש בסמים, אלכוהול טבק והתנהגויות ממכרות

 

 מפקחות רפרנטיות במחוזות:

 

מחוז

שם

 

דוא"ל:

ירושלים

+

מנח"י

רחל כהן

rachelicohe@education.gov.i

צפון

כנרת כהן אוחנה

kinneretco@education.gov.il

חיפה

 

 

חיפה

חגית צופר

hagittz@education.gov.il

 

מרכז

חגית בן זוהר

hagitbz@education.gov.il

 

תל אביב

נירית בן דרור

niritbe@education.gov.il

דרום

מיכל בן זאב שאול

michalbz@education.gov.il

 

חרדי

שרי פינץ

S5808923@gmail.com

מנהל לחינוך התיישבותי

 

תמר מאור קלמנוביץ

tamark@mchp.gov.il

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.

[2] החזקת קנביס או שימוש בו לצריכה עצמית, היא עבירה מנהלית. העדכון בחוק קובע כי כאשר בגיר מעל גיל 18 ייתפס על אחזקה או שימוש של קנביס הוא ייקנס ב־500 שקל או 1,000 שקל בהתאמה.