הנחיות למתן טיפול תרופתי במוסד החינוך

הוראת קבע מס' 0384 - החלפה

תאריך פרסום: ה' בטבת תשפ"ג, 29 בדצמבר 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 29.12.2022
ההוראה מנחה את הצוות החינוכי כיצד יש לנהוג במקרים של תלמידים המאובחנים רפואית וכן במצבים שבהם נדרש מתן טיפול תרופתי לתלמידים במוסד החינוך. לעיתים מצבם הבריאותי של תלמידים מסוימים מחייב קבלת טיפול תרופתי במוסד החינוך. הטיפול יכול להיות השלמה לרצף הטיפולי או טיפול במצב חירום או מצוקה. מתן טיפול תרופתי על ידי צוות ההוראה במוסד החינוכי מותנה בהצגת אישורים ומסמכים רפואיים ובהסכמה של ההורים ושל המוסד החינוכי. המטרה היא לאפשר מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך כרצף טיפולי רק במקרה הצורך, והשאיפה היא שהטיפול יינתן לתלמיד, ככל האפשר, בשעות שבהן הוא שוהה בביתו, באחריות הוריו.
בהוראה זו אוגדו הנושאים הקשורים למחלות כרוניות ואחרות של תלמידים, ועודכנו ההנחיות שהתיישנו בנושאים אלו.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931418
   briut@education.gov.il
כלל מוסדות החינוך, בכל שלבי הגיל והמגזרים

 

1.   מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך

1.1.         כללי

בריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים משפיעה על יכולתם לתפקד מבחינה לימודית, התנהגותית וחברתית. האחריות על שמירה על בריאות התלמיד חלה על ההורים. המטרה היא לאפשר מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך כרצף טיפולי רק במקרה הצורך, והשאיפה היא שהטיפול יינתן לתלמיד ככל האפשר בשעות שבהן הוא שוהה בביתו, באחריות הוריו.

עם זאת, צוות מוסד החינוך שבו לומד תלמיד המתמודד עם תופעה בריאותית ממושכת יסייע בידי ההורים והתלמיד לקיים חיי שגרה ככל האפשר. על כן, אם יש צורך במתן תרופה כלשהי בזמן הלימודים - יינתן לתלמיד הטיפול התרופתי במהלך לימודיו במוסד החינוך בכפוף להמצאת אישור רפואי ולהסכמת הצוות החינוכי, ובהתאם להוראות המפורטות להלן.

1.2.         החלטה על מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך

1.2.1מתן תרופה לתלמיד במוסד חינוך על ידי עובד הוראה, מכל סיבה שהיא, ייעשה בהתאם להנחיית רופא מומחה, מתוך שיקולים מקצועיים של בחינת הנחיצות לתת את התרופה במהלך הלימודים, בכפוף להעברת מסמך רשמי מודפס וחתום. על מסמך זה לעמוד בתנאים הנקובים מטה.

1.2.2חל איסור מוחלט לתת לתלמיד תרופה על סמך המלצה או החלטה של צוות מוסד החינוך או לבקשת ההורים, ללא מסמך רפואי נלווה.

1.2.3עובד הוראה ו/או איש צוות המסכים לתת טיפול תרופתי לתלמיד יעשה זאת בכפוף להוראות הרופא המטפל ולהסכמת ההורים.

1.2.4חל איסור על צוות המוסד לדרוש או להמליץ לתת תרופה לתלמיד או להתנות את המשך לימודיו או את השתתפותו בפעולות מוסד החינוך או פעולות מטעמו בקבלת טיפול תרופתי כלשהו.

1.3.         התנאים המחייבים והמסמכים הנדרשים

1.3.1במקרה שמצבו הבריאותי של התלמיד מחייב מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך במהלך שעות הלימודים או במהלך פעילות מטעמו (כגון טיול או פעילות חוץ־בית ספרית אחרת), על ההורים להמציא למוסד החינוך שני מסמכים:

א.         מסמך רפואי כתוב מהרופא המומחה המטפל בתלמיד. המסמך יפרט את הצורך במתן התרופה, את שם התרופה, את המינון ואת אופן הנתינה (ראו דוגמה בנספח 1).

ב.         מסמך ייפוי כוח מההורים לצוות החינוך, ובו אישורם לפעול על פי כלל ההנחיות הרפואיות במסמך הרופא (קישור לטופס בעברית/בערבית).

בהעדר מסמכים אלה לא יוכל צוות מוסד החינוך לאפשר את מתן הטיפול הנדרש.

1.3.2מסמכים ואישורים אלה יישמרו במקום ייעודי מוגן במוסד החינוך לצורך שמירה על פרטיות התלמיד.

1.3.3באחריות ההורים להודיע למוסד החינוך על כל שינוי שחל במצב בריאותו של ילדם או בהנחיות הרפואיות ולהמציא למוסד החינוך אישורים מעודכנים במקרה של שינוי.


נספח 1: דוגמה לבקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת מוסד החינוך

.

אל:

הצוות החינוכי

בבית הספר/בגן הילדים _______________

הנדון: מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי

 

התלמיד[1] _______________ מספר ת"ז _______________

מאובחן עם:* _____________________

במקרים כגון או בתדירות של: _________________________________

_____________________________________________________

שהמאפיינים שלהם הם: ____________________________________

_____________________________________________________

יש לתת לתלמיד את התרופה: ________________________________

(יש לכתוב באותיות דפוס לטיניות)

במינון כדלקמן: __________________________________________

במקרה של תופעות לוואי כגון _______________ או שינוי חריג במצב בריאות יש להודיע להורי התלמיד. אם יש צורך - לפנותו למוקד חירום (מד"א, מרפאה או בית חולים).

הריני לאשר כי התלמיד רשאי לבקר במוסד החינוכי וכי אפשר לתת לו את הטיפול התרופתי במסגרת החינוכית.

הבקשה תקפה מתאריך ______________ועד תאריך_______________

(תוקף הבקשה לא יעלה על שנת לימודים)

 

בתודה,

____________________    ____________      _____________

השם הפרטי ושם המשפחה         מספר הרישיון            המוסד הרפואי

 

____________________

חתימה וחותמתו של הרופא

 

______________

* יש לכתוב בכתב יד ברור וקריא, ולצד כל מילה הכתובה בלועזית יש להוסיף את התרגום בעברית.

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.