שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל

הוראת קבע מס' 0043 - החלפה

תאריך פרסום: ט"ז בכסלו תשע"ח, 04 בדצמבר 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 4.12.2017
הוראה זו מפרטת את שעות הפעילות במוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) בפתיחת השנה, בשגרה, בחגים, בימי זיכרון ובימי צום. ההוראה מרכזת עבור כל שכבות הגיל את ההנחיות בנושא שעות הפעילות, תוך התייחסות לשינויים בעקבות תפיסת האוטונומיה והגמישות הפדגוגית, וכן לצרכים הקשורים לענייני דת, כגון קיצור יום הלימודים בימי צום בחינוך הדתי ובחינוך הערבי והבדואי. ההוראה מתייחסת גם לאופן קיום הלימודים כסדרם בשכבות הנבחנות בבחינות הבגרות. המידע מוצג לפי סוג החינוך – החינוך הרגיל והחינוך המיוחד – ובחינוך הרגיל המידע מוצג לפי שלבי הגיל: תחילה בחינוך הקדם-יסודי ולאחר מכן בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי. עם זאת, על אף הגשת המידע לפי שלבי הגיל, הנחיות רבות מתוכו משותפות לכלל מערכת החינוך.
החוזר הותאם לתפיסת האוטונומיה הנותנת חירות למנהלי מוסדות החינוך בבחירת מועדי השיעורים, אורכם ומועדי ההפסקות ואורכן ובקביעת ימי הפעילות מחוץ לכיתה. בהתאם לכך הוסרו הטבלאות שקבעו את מספר ימי הלימוד בתוך הכיתה ואת מספר ימי הפעילות מחוץ לכיתה לאורך שנת הלימודים.

   02 - 5603283
   yehuditka2@education.gov.il

   02 - 5603259
   dasibe@education.gov.il

   02 - 5603973
   special_education@education.gov.il
מוסדות החינוך הרשמי וחטיבות הביניים והחטיבות העליונות המצויות בפיקוח משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) בחינוך היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי.

.1כללי

.2שעות הפעילות בחינוך הקדם-יסודי

.2.1כללי

.2.2תחילת השנה

.2.3שעות הפעילות של הגן בשגרה

.2.4סיום הלימודים בימים מיוחדים: בחגים, ביום הזיכרון, בימי צום וביום האחרון ללימודים

.2.5הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם

.3שעות הפעילות במוסדות החינוך היסודי

.3.1כללי

.3.2תחילת השנה

.3.3הפעילות בשגרה

.3.4סיום הלימודים בימים מיוחדים

.4שעות הפעילות במוסדות החינוך העל-יסודי - בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

.4.1כללי

.4.2תחילת השנה

.4.3הפעילות בשגרה

.4.4סיום הלימודים בימים מיוחדים: ביום הזיכרון ובימי צום

.4.5ימי חופשה לפני בחינות מתכונת ובחינות בגרות

.4.6הבהרות

.4.7סיום שנת הלימודים

.5שעות הפעילות במוסדות החינוך מיוחד

.5.1תחילת השנה

.5.2הפעילות בשגרה בכל שלבי הגיל

.5.3סיום הלימודים בימים מיוחדים: בחגים, ביום הזיכרון, בימי צום וביום האחרון ללימודים

.6נספחים

נספח א: טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך שהות בצהרון

נספח ב: טופס אישור: הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

נספח ג: טופס בקשה לשחרור ילד/ת גן לפני סיום הלימודים

נספח ד: המלצות ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" בנושא של הבאת ילדים לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעירים (מתחת לגיל 12)

 

1.   כללי

מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) כוללים בתוכם מוסדות חינוך לילדים בגיל 3 עד 18 (ובחינוך המיוחד עד גיל 21). מוסדות החינוך פועלים על פי חוק ומעניקים לילדים בישראל 15 שנות חינוך חובה חינם. חוק החינוך חובה חינם בשנתיים הראשונות מוחל בהדרגה.

מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים)  פתוחים לכול ופועלים מתוך אחריות ומחויבות לקידומם של כל ילד וילדה בהיבטים הלימודיים, הרגשיים והחינוכיים-ערכיים, לשיפור הישגיהם הלימודים והחברתיים ולצמצום הפערים.

ניהול המוסד החינוכי מורכב מרכיבים רבים, בהם היבט פדגוגי, ניהולי, תקציבי, הון אנושי ועוד. יש חשיבות רבה לשגרה ולסדירות הקיימת במוסד החינוכי, אך בד בבד עלינו לזכור כי מעצם הגדרתה היא צריכה להיות מותאמת וגמישה לצרכי כל מוסד באופן פרטני.

מטרתה של הוראה זו היא  ליצור איזון בין הסדירות הקבועה לבין ההתאמה שלה למוסד החינוכי וכן להסדיר את שעות הפעילות באופן ברור.

הכרת לוחות הזמנים מאפשרת היערכות של כל בעלי העניין, יוצרת תחושת יציבות וסדר, מאפשרת תכנון וארגון אוטונומי של ימי הלימודים על ידי מנהל בית הספר ומקלה על שגרת העבודה והלימודים.

משרד החינוך שואף ליצור רצף פדגוגי איכותי, החל מגן הילדים ועד לסיום בית הספר העל-יסודי. פרסום נהלים משותפים לכל המערכת וריכוז כל הנהלים הנוגעים לשעות הפעילות במוסדות החינוך של מדינת ישראל המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) עשוי לסייע במהלך.

2.   שעות הפעילות בחינוך הקדם-יסודי

2.1.         כללי

חוזר זה מפרט את שעות הפעילות של הגן בגנים רגילים ובגני יוח"א, ובכלל זה בפתיחת השנה, בחגים, בימי זיכרון ובימי צום. החוזר מפרט מקרים שאפשר לאשר בהם שחרור מוקדם של ילדים ואת הנהלים למתן האישור לכך, וכולל גם הנחיות להבאת הילדים לגן ולהחזרתם הביתה.

2.2.         תחילת השנה

2.2.1בגני חובה

א.בגני הילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם, בין השעות 14:00-7:55, למן היום הראשון. הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.

ב.בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 4-3 יתקיימו הלימודים כדלהלן:

1)ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות 10:00-7:55

2)ביום השני לשנת הלימודים: בשעות 11:00-7:55

3)מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.

ג.על אף הנאמר בס"ק ב' לעיל, ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים ישהו בגן החל מהיום הראשון עד השעה 14:0 .0הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.

ד.בכל מקרה ישהה צוות הגן בגן הילדים למן היום הראשון עד סוף יום הלימודים.

2.2.2בגני יוח"א

שבוע הלימודים בן 45 שעות יחל מהשבוע הראשון ללימודים על פי הדירוג המפורט בזה:

א.ביום הראשון והשני לשנת הלימודים יסתיימו הלימודים בשעה 14:00.

ב.מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, בין השעות 16:00-7:55.

ג.צוות הגן ישהה בגן הילדים עד סוף יום הלימודים החל מהיום הראשון לשנת הלימודים.

2.3.         שעות הפעילות של הגן בשגרה

2.3.1כללי

א.גן הילדים הוא מסגרת לימודית-חינוכית המאורגנת בסדר יום מתוכנן העונה על צורכי כל ילד כפרט ועל צורכי קבוצת הילדים ככלל. הוצאת ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים עלולה לשבש את העשייה החינוכית ואת ההתנהלות השגרתית. לכן אין לשחרר ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים. שחרור מוקדם של ילדים מהגן יאושר במצבים המוגדרים בהמשך.

ב.להלן שעות ההתחלה והסיום של יום הלימודים בגן:

1)יום הלימודים בגן הילדים מתחיל בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 14:00, וביום שישי בשעה 12:45.

2)בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך יום הלימודים מתחיל בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 16:00, למעט יום שישי, שבו הלימודים מסתיימים בשעה 12:05.

2.3.2שחרור ילדים לפני סיום הלימודים

במצבים המפורטים להלן תאושר הוצאת ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים, בכפיפות לנהלים ובאישור ההורים:

א.שחרור לצורך הסתגלות

לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים שלדעת הוריהם נדרש להם זמן ארוך יותר להסתגלות למסגרת שעות יום הלימודים המלא יש לנהוג כמפורט להלן:

1)הילדים ישוחררו בשעה 13:30.

2)הורי הילדים ימלאו טופס בקשה (ראו בנספח ג) ויחתמו עליו. הטופס יתויק בתיק ניהול הגן.

השחרור המוקדם יתקיים במהלך השבוע הראשון לפחות. במקרה שההורים יחליטו, לאחר תקופת ההסתגלות, להחזיר את ילדם למסגרת של יום לימודים מלא, הם יוכלו לעשות זאת באמצעות  הודעה לגננת.

ב.ילדים המוסעים לצהרונים

לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים המוסעים בקבוצה לצהרונים ואשר מבוגר מטעם הצהרון אחראי להוצאתם מהגן ולליווים למסגרת הצהרון יש לנהוג כמפורט להלן:

1)הילדים המוסעים לצהרונים ישוחררו בשעה 13:30.

2)הורי הילדים ימלאו טופס בקשה (ראו בנספח א) ויחתמו עליו, והטופס יתויק בתיק ניהול הגן.

ג.שחרור מוקדם חד-פעמי

אם עולה צורך לשחרר את אחד הילדים לפני סיום יום הלימודים, ההורה או מי שנשלח על ידו יבוא לקחתו. במקרה שההורים שולחים מישהו  אחר לקחת את ילדם, יהיה עליו להציג מכתב ייפוי כוח חתום על ידם.

ד.מקרים מיוחדים וחריגים

במקרים מיוחדים וחריגים, כגון כאשר לילד בעיות בריאות והוא זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ לגן בשעות פעילות הגן, וכן במקרים חריגים אחרים שמתבקשת בהם הוצאת ילד מהגן לפני סיום יום הלימודים, אפשר יהיה לפנות בבקשה למפקח/ת, לשם קבלת אישור לשחרור הילד לפני סיום יום הלימודים.

2.4.         סיום הלימודים בימים מיוחדים: בחגים, ביום הזיכרון, בימי צום וביום האחרון ללימודים

2.4.1בחגים

א.שיתוף הורים בחגיגות בגני הילדים תורם תרומה רבת חשיבות לילד, למשפחתו ולחיי הגן והקהילה. מטרת החגיגות המשותפות ליצור אווירת רעות בין הילדים, ההורים והמחנכים ולעורר במשתתפים חוויות הקשורות לחג. מומלץ אפוא לשתף את ההורים באירועי חג בגן במהלך כל שנת הלימודים.

עריכת חגיגות בשיתוף ההורים תהיה על דעתם, ומועדיהן יתואמו בין הגננת להורים באספת ההורים וייקבעו על דעת רוב המשתתפים. אפשר לתאם את מועדי החגיגות גם עם ועד הורים נבחר.

ב.בערבי חגיגות עם הורים בגן הילדים יסתיימו הלימודים בגן בשעה הרגילה, גם בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך (יוח"א). הלימודים יסתיימו בשעה הרגילה גם בגן שמתקיימת בו חגיגה בשעות אחר הצהריים.

ג.בחגיגות פורים, ביום שבו ילדי הגן מתחפשים, יסתיימו הלימודים בשעה 12:00.

2.4.2ביום הזיכרון

ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה יסתיימו הלימודים בשעה 12:00.

2.4.3בימי צום

א.במגזר היהודי

בימי צום יתקיימו הלימודים כרגיל עד השעה 14:00.

בגנים שנהוג בהם יום לימודים ארוך יתקיימו הלימודים בימי צום עד השעה 14:00, כמקובל בגני הילדים שאין בהם יום לימודים ארוך, וארוחת הצהריים תינתן לילדים כמקובל ביום לימודים קצר.

הגננות מתבקשות ליידע את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים בימי צום.

ב.במגזר הערבי והבדואי

1)     גני ילדים בבתי הספר המציינים את ה"רמדאן" יסיימו את לימודיהם עם תום השיעור השישי בבית הספר ולא לפני השעה 13:30.

2)     גני ילדים שאינם צמודים לבתי הספר יתחילו את יום הלימודים בשעה 8:00 בבוקר ויסיימו אותו בשעה 13:00.

3)     בגני ילדים שגננותיהם אינן מוסלמיות יפעל הגן במתכונת רגילה, אולם יתאפשר להורים המעוניינים להוציא את ילדיהם בשעה 13:00.

4)     גני ילדים העובדים במתכונת "אופק חדש" ויום חינוך ארוך יסיימו את יום הלימודים בשעה 14:00.

2.4.4ביום האחרון לשנת הלימודים

ביום האחרון יתקיימו הלימודים כרגיל עד השעה 14:00.

2.5.         הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם

2.5.1אין להביא ילד לגן או לשלוח ילד לביתו בסיום יום הלימודים ללא ליווי של מורשה מטעם ההורים. על הבאת ילדים לגן ועל שחרור מהגן בליווי אחים צעירים ראו המלצות של ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" בנספח ד להלן.

2.5.2הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה בנושא זה בתחילת שנת הלימודים. כמו כן על הגננת להדגיש את הנושא באספת ההורים הראשונה, לקראת פתיחת שנת הלימודים.

2.5.3חובה על הגננת להחתים את ההורים, כבר בתחילת שנת הלימודים, על טופס כדוגמת זה המובא בנספח ב להלן.

3.   שעות הפעילות במוסדות החינוך היסודי

3.1.         כללי

מחקרי למידה ומחקרי הערכה בין-לאומיים מצביעים על חשיבות הניצול של משאב הזמן, קרי שעות הלימוד השבועיות, באופן איכותי לשם עמידה ביעדים החינוכיים ולשם קידום ההישגים הלימודיים. יש לפעול למיצוי מיטבי של מספר ימי הלימוד ושעות הלימוד שמערכת החינוך מקצה למוסדות החינוך. יש לוודא שהפעילויות  השונות, בין אם הן מתקיימות במסגרת הכיתה ובין כותלי בית הספר ובין אם הן מתקיימות מחוץ לכיתה ובית הספר, תשמשנה לקידום הלמידה המשמעותית והחינוך.

לקראת כל שנת לימודים מתפרסם בחוזר המנכ"ל לוח החופשות לכל מגזר חינוך. בהתאמה ללוח זה יפעלו בתי הספר בימי לימודים בתוך בית הספר ובימי פעילות מחוץ לבית הספר.

3.2.         תחילת השנה

היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות בשעה 8:00 בבוקר, והלימודים יתקיימו בארבעת השיעורים הראשונים לפחות. בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 12:00.

3.3.         הפעילות בשגרה

3.3.1סדר יום הלימודים

א.אורכו של שיעור ייקבע באופן המשרת את התפיסה הפדגוגית של בית הספר לשם הגברת יעילותו של התהליך הלימודי, כל עוד נשמרים הכללים המחייבים האלה:

שמירה על הסכמי השכר באופן שיאפשרו לכל מורה איגום יומי או שבועי של מסגרת בת 45 עד 50 דקות לשיעור

שמירה על מסגרת ברורה ומוגדרת של הפסקות עבור התלמידים ואנשי הצוות             

משך הזמן המרבי של שיעור רצוף ומחובר יארך עד 100 דקות.

ב.יום לימודים בן 4 שעות יתחיל בשעה 8:00 ולא יסתיים לפני השעה 11:50.

3.3.2שעות הפעילות של הגנים בחטיבה הצעירה

א.הגנים בחטיבה הצעירה הם מסגרת חינוכית-לימודית, המהווה חלק מבית הספר היסודי.

ב.בחטיבה הצעירה, בכיתות גן החובה, מספר השעות שילמדו בשבוע עומד על 37.5 שעות שבועיות. בימים א'-ה' תילמדנה 6.5 שעות (מ-7:55 עד 14:00) וביום שישי תילמדנה 5 שעות (מ-7:55 עד 12:45).

ג.קיימת אפשרות להאריך את השעה האחרונה בימים א'-ה', על מנת להשוות את שעת סיום יום הלימודים ביום שישי (בתום השעה הרביעית) לשאר הכיתות בבית הספר. הדבר ייעשה תוך הקפדה על הכללים האלה:

-הילדים יקבלו את כל שעות ההוראה המגיעות להם על-פי חוק. - הגננת שעובדת את תוספת הזמן באמצע השבוע, היא אותה גננת שהייתה צריכה לעבוד את השעה האחרונה ביום שישי, זאת על מנת לשמור על אחוזי המשרה של גננת האם והגננת המשלימה.

-בגני החטיבה הצעירה שבהם מתקיים יום לימודים ארוך, היום יחל ב-7:55 ויסתיים בשעה 16:00 וביום שישי בשעה 12:00.

-חטיבה צעירה הפועלת ביוח"א - מנהל/ת החטיבה הצעירה בשיתוף מנהל/ת ביה"ס יוכלו לקבוע שני מועדים בשנה, בהם יקוצר יום הלימודים לשעה 14:00, בכפוף לקיום אירוע קהילתי/ שכבתי / כיתתי עם הורים בשעות אחר הצהרים או הערב של אותו יום.

3.3.3סיום הלימודים בימים מיוחדים בשנה

החטיבה הצעירה מהווה חלק אינטגרלי מבית הספר היסודי ומבנה משרתה של הגננת בחטיבה הצעירה זהה למבנה משרתה של מורה בכיתה א'. לפיכך, מועד סיום יום הלימודים בגנים בימים מיוחדים בשנה יהיה זהה למועד הסיום של כיתות א' בבית הספר.

3.3.4טיולים

תכנון הטיולים השנתיים לשכבות הגיל השונות בחינוך היסודי יהיה בראייה תלת-שנתית. יש להביא בחשבון ביטול שיעורים בשכבות שונות בגין היעדרות מורים. חובה לקיים לימודים למחרת החזרה מהטיול השנתי.

3.3.5קיצור יום לימודים לצורך בחינה

אין לקצר את יום הלימודים ולשחרר תלמידים לצורך הכנה לבחינה.

3.3.6שחרור מוקדם חד-פעמי

אם עולה צורך חד-פעמי לשחרר את אחד התלמידים לפני סיום יום הלימודים, ההורה או מי שנשלח מטעמו יבוא לקחתו. במקרה שההורים שולחים אדם אחר לקחת את הילד, עליו להציג מכתב ייפוי כוח חתום על ידם.

3.3.7מקרים מיוחדים וחריגים

במקרים מיוחדים וחריגים, כגון כאשר יש לתלמיד בעיות בריאות והוא  זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ למסגרת בית הספר במהלך יום הלימודים, וכן במקרים חריגים אחרים שאינם אירוע חד-פעמי ומתבקשת בהם הוצאת התלמיד לפני סיום יום הלימודים, אפשר יהיה לפנות בבקשה אל מנהל בית הספר לשם קבלת אישור לשחרור לפני סיום יום הלימודים.

3.4.         סיום הלימודים בימים מיוחדים

3.4.1בחגיגות פורים

בחגיגות פורים, ביום שבו ילדי בית הספר מתחפשים, לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 12:00.

3.4.2ביום הזיכרון

ביום הזיכרון יתקיימו הלימודים בארבעת השיעורים הראשונים לפחות. בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 12:00.

3.4.3בימי צום

א.בימי צום המתקיימים במהלך שנת הלימודים יסתיימו הלימודים בבתי הספר שבהם המורים והתלמידים צמים בשעה 13:30.

ב.על בית הספר ליידע את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים בימי צום.

3.4.4ביום האחרון לשנת הלימודים

היום האחרון ללימודים יתחיל בכל הכיתות בשעה 8.00 בבוקר, והתלמידים יימצאו בבית הספר עד השעה 12:00 לפחות.

4.   שעות הפעילות במוסדות החינוך העל-יסודי - בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

4.1.         כללי

מחקרי הלמידה ומחקרי הערכה בין-לאומיים מצביעים על חשיבות ארגונו וניהולו של הזמן כמשאב מרכזי במערכת החינוך. להקפדה על מיצוין המלא של  שעות הלימוד השבועיות יש חשיבות רבה בשיפור ההישגים הלימודיים. מטרת סעיף זה היא להביא להסדרה ברורה של מסגרת הזמן המרבית לקיום פעילויות חינוכיות בתוך בית הספר העל-יסודי ומחוצה לו, באופן שיאפשר ניצול יעיל של משאב הזמן.

לקראת כל שנת לימודים מתפרסם בחוזר המנכ"ל לוח החופשות לכל מגזר חינוך. בהתאמה ללוח זה יפעלו בתי הספר בימי לימודים בתוך בית הספר ובימי פעילות מחוץ לבית הספר.

4.2.         תחילת השנה

4.2.1ביום הראשון ללימודים יתקיימו הלימודים בארבעת השיעורים הראשונים לפחות.

4.2.2בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 11:50.

4.2.3שבוע הלימודים המלא יתחיל החל מהיום השני ללימודים. יש לקיים את כל השעות הפרטניות, שעות השהייה והשעות תומכות ההוראה החל מהיום השני ללימודים. מנהל בית הספר יפרסם מערכת שעות קבועה שתכלול הן את השעות הפרונטליות והן את שעות השהייה ואת השעות הפרטניות.

4.3.         הפעילות בשגרה

4.3.1התחלת יום הלימודים

א.אין לקיים לימודים בשעת אפס בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות. הלימודים יחלו בשעה 8:00. אין לקיים לימודים לפני שעה זו.

ב.במקרה של נימוק יוצא דופן אפשר לקבל אישור להתחיל את הלימודים מוקדם יותר. האישור יינתן על ידי ועדת חריגים בראשותו של מנהל המחוז, תוך יידוע האגף לחינוך העל-יסודי. האישור יינתן לשנה אחת בלבד. ללא אישור כתוב אין לקיים שעות אפס. בקשה לוועדת חריגים תוגש על ידי המפקח בלבד, לאחר שהוא יבחן אותה ויחליט להמליץ על אישורה.

ג.בבתי הספר המקיימים תפילה מדי יום אפשר להתחיל את יום הלימודים לפני השעה 8:00 לצורך התפילה, אך לא לפני השעה 7:00. הקצאת שעת הלימודים היא לצורך תפילה בלבד, ואין לקיים בה פעילות לימודים מכל סוג שהוא.

4.3.2סדר יום הלימודים

אורכו של שיעור ייקבע באופן המשרת את הרעיון הפדגוגי הבית-ספרי לשם הגברת יעילותה של הלמידה, כל עוד נשמרים הכללים המחייבים האלה:

        שמירה על הסכמי השכר, באופן שיאפשר לכל מורה איגום יומי או שבועי של מסגרת של 45 עד 50 דקות לשיעור.

        שמירה על מסגרת ברורה ומוגדרת של הפסקות עבור התלמידים ואנשי הצוות.

        משך הזמן המרבי של שיעור רצוף ומחובר יארך עד 100 דקות.

4.3.3סיום יום הלימודים

א.אין לסיים את הלימודים לפני השעה 11:50 בצהריים.

ב.בבתי הספר במגזר היהודי יש לסיים את יום הלימודים ביום שישי בשעה 14:00 לכל המאוחר.

ג.בכל מקרה יש למלא את מלא מכסת שעות הלימודים השבועית הנקבעת בחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים לכך. כוונת האמור בסעיף זה היא לאפשר אוטונומיה בית-ספרית לגבי אופן חלוקת השעות במהלך ימי השבוע.

4.3.4קיצור יום לימודים לצורך בחינה

אין לקצר את יום הלימודים ולשחרר תלמידים לצורך הכנה לקראת בחינה.

4.3.5אורך שבוע הלימודים

א.ככלל יהיה שבוע הלימודים במוסדות החינוך בן שישה  ימים.

ב.שבוע לימודים בן חמישה ימים במוסד חינוך רשמי יתאפשר לאחר הגשת בקשה מנומקת לוועדת החריגים באגף לחינוך על-יסודי, בתנאי שמערכת שעות הלימוד במהלך חמישה ימים תינתן במלואה, תוך שמירה על כל שעות האורך המתחייבות, וכן בתנאי שמתקיימת פעילות חלופית בימי ו', כמתבקש בחוזר המנכ"ל.

4.3.6טיולים

תכנון הטיולים השנתיים לשכבות הגיל השונות בחינוך העל-יסודי יהיה על פי נוהלי הוצאת טיולים, בכפיפות לתוכנית טיולים מאושרת, ויותאם לתוכנית העבודה החינוכית של בית הספר ולתוכנית הלימודים הנוהגת בכיתת הגיל ולהיערכות הפנים-בית-ספרית (על פי חטיבות גיל, חלוקה ל"בתים" וכד'). יש להביא בחשבון ביטול שיעורים בשכבות שונות בגין היעדרות מורים עקב השתתפותם בטיולים. ככלל יתקיימו לימודים סדירים למחרת החזרה מהטיול השנתי.

4.4.         סיום הלימודים בימים מיוחדים: ביום הזיכרון ובימי צום

4.4.1ביום הזיכרון

יום הלימודים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יסתיים בשעה 12:00.

4.4.2בימי צום

א.בימי צום, יסתיימו הלימודים בבתי הספר שבהם המורים והתלמידים צמים בשעה 13:30.

ב.כאשר הרמדאן חל במהלך שנת הלימודים, יתחיל יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית, או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25%, כרגיל ולא יאוחר מ-8:30. כל שיעור יקוצר בעשר דקות.  אפשר לקצר כל הפסקה בעשר דקות לכל היותר.

במהלך צום הרמדאן יש להקפיד על קיום הפסקה אחת לפחות בין כל שני שיעורים.

4.5.         ימי חופשה לפני בחינות מתכונת ובחינות בגרות

4.5.1ימי חופשה לפני בחינות מתכונת

מטרתה של בחינת המתכונת היא לאפשר התנסות לפני ההתמודדות עם בחינת הבגרות החיצונית. אפשר לתת עד יום חופשה אחד לצורך למידה עצמית לפני בחינת המתכונת.

4.5.2ימי חופשה לפני בחינות בגרות

אפשר לתת שני ימי חופשה לכל היותר לפני כל בחינת בגרות חיצונית.

4.6.         הבהרות

4.6.1במסגרת חלוקת זמן הלמידה יש לקחת בחשבון את הקצאת הזמן לפעילויות חינוכיות-חברתיות, ובכלל זה ימי ציון ממלכתיים, טיולים וימי מוקד בנושא המעורבות החברתית. העקרונות המנחים להקצאת הזמן לפעילויות אלו יהיו כמפורט להלן:

1.רוח בית הספר ודגשיו

2.תוכניות הלימודים ופרקי הבחירה שנבחרו במסגרת התוכנית ללמידה משמעותית

3.צורכי קהילות בית הספר.

4.6.2פרק הזמן המרבי שייועד לפעילויות שאינן הוראה או התנסות בתחומי הדעת ואינן חלק מהתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית והמבוצעות בבית הספר ומחוצה לו לא יעלה על 10% מימי הלימוד בשנה. במכסה זו ייכללו ימי הציון הממלכתיים, טיולים וכל הפעילויות החברתיות שאינן חלק מהלמידה ומההתנסות הלימודית בבית הספר.

4.6.3במקרה של פעילות המתבצעת בחלק מיום הלימודים יש לספור את שעות הפעילות. שעות אלה יצטברו במהלך השנה לשעות פעילות נוספות מסוג זה וייכללו במסגרת המכסה הנ"ל.

4.7.         סיום שנת הלימודים

4.7.1הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים יתנהלו כסדרם עד ליום האחרון של שנת הלימודים, החל בתאריך 20.6.

4.7.2לגבי שכבות הנבחנות בבחינת הבגרות, יש לקיים את הלימודים כסדרם על פי המערכת הרגילה עד אמצע חודש מאי. לאחר מכן יתקיימו הלימודים על פי מערכות חלופיות שתיבנינה מראש עבור תלמידים הניגשים לבחינות הבגרות ועבור תלמידים שאינם ניגשים לבחינות, כמפורט להלן:

א.לתלמידים הניגשים לבחינות בגרות תיבנה המערכת בהתאם למועדי בחינות הבגרות. התלמידים ישתתפו בתקופה זו בשיעורים קבועים, בשיעורי התגבור ובשיעורי ההכנה לבחינות הבגרות בהתאם למערכת החדשה ולנהלים שנקבעו במסגרת רפורמת "עוז לתמורה".

ב.תלמידים שאינם ניגשים לבחינות הבגרות ילמדו על פי המערכת החלופית שתיבנה עבורם, עד סוף השנה.

5.   שעות הפעילות במוסדות החינוך מיוחד

5.1.         תחילת השנה

5.1.1בגנים

א.בגנים של החינוך המיוחד לילדים בגיל 4-3 הנקלטים לראשונה במערכת החינוך יתנהל היום הראשון בין השעות 11:00-7:55, והיום השני בין השעות 13:00-7:55.

ב.מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות הגן.

ג.מהשנה השנייה ואילך ישהו הילדים בגן מהיום הראשון על פי שעות הפעילות של המסגרת החינוכית, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות הגן.

ד.בגנים של החינוך המיוחד שמתקיימת בהם תוכנית יוח"א הלימודים מתנהלים כמו בחינוך הרגיל.

5.1.2בחינוך היסודי

א.בבתי-ספר לחינוך מיוחד יסתיימו הלימודים ביום הראשון בשעה 12:00 לפחות ומן היום השני ואילך יתקיימו הלימודים על פי שעות הפעילות של המסגרת בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

ב.כיתות החינוך המיוחד בבית ספר רגיל יפעלו במתכונת של בית הספר, ובכלל זה תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל.

5.1.3בחינוך העל-יסודי

בבתי-ספר לחינוך המיוחד המוגדרים כחטיבת ביניים ותיכון יסתיימו הלימודים ביום הראשון בשעה 12:00 לפחות, ומן היום השני ואילך יתקיימו הלימודים על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

5.2.         הפעילות בשגרה בכל שלבי הגיל

5.2.1הלימודים יתקיימו על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

5.2.2כיתות החינוך המיוחד בבית ספר רגיל יפעלו במתכונת של שעות הפעילות בהתאם לאפיון החריגות של הכיתה.

5.2.3תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל ילמדו על פי שעות הפעילות של בית הספר הרגיל.

5.3.         סיום הלימודים בימים מיוחדים: בחגים, ביום הזיכרון, בימי צום וביום האחרון ללימודים

5.3.1בחגים

א.אין לקצר את יום הלימודים ביום שלפני חופשת פורים, שבו התלמידים מגיעים מחופשים.

ב.בשלושת הרגלים סוכות, פסח ושבועות יום הלימודים שאחרי אסרו חג הוא יום לימודים מלא.

5.3.2ביום הזיכרון

קיצור יום הלימודים ביום הזיכרון נתון לשיקול הדעת של הנהלת המסגרת החינוכית בחינוך המיוחד, ובכל מקרה לא יסתיים יום הלימודים לפני השעה 12:00.

5.3.3בימי צום

א.במערכת החינוך המיוחד הלימודים מתקיימים בכל ימי הצום החלים בימי עבודה.

ב.במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים בעלי לקויות מורכבות בעלי פיגור בינוני ועמוק, פיגור בינוני מורכב, אוטיסטים, בעלי הפרעות נפשיות וחולי נפש, בעלי נכויות פיזיות קשות ושיתוק מוחין, חירשים ולקויי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה – אין לקצר את יום הלימודים.

ג.כדי להקל על אנשי צוות הצמים במסגרות אלה אפשר לחלק ביניהם את יום העבודה באופן שאדם בצום לא יעבוד תשע שעות. בהתאם לכך יתחלק יום העבודה בין שני אנשים לפי הצורך ובאישור הפיקוח. במשך יום הלימודים אפשר לקצר כל שיעור בעשר דקות, וכן לקצר כל הפסקה בעשר דקות לכל היותר, בתנאי שבין שיעור לשיעור תישמר הפסקה של חמש דקות.

ד.במסגרות דתיות, שבהן רוב אנשי הצוות צמים, אפשר לסיים את יום הלימודים בשעה 14:00 באישור הפיקוח.

5.3.4ביום האחרון של שנת הלימודים

היום האחרון של שנת הלימודים הוא יום לימודים מלא, בהתאם לאפיון החריגויות השונות.


6.   נספחים

נספח א: טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך שהות בצהרון

 

אל הגננת

 

שם הגן: ______________________

 

הנדון: שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום יום הלימודים להמשך שהות בצהרון

 

א.אני מסכים/מסכימה לשחרר את בני/בתי לפני סיום יום הלימודים, להמשך שהות בצהרון.

ב.אני מבקש/ת לאפשר לבני/בתי____________________ לצאת מהגן מיום פתיחת פעילות הצהרון בתאריך ___________ ועד לסיומה של שנת הלימודים בשעה 13:30, בהסעה של הצהרון (על-ידי הנהג__________________).

ג.ידוע לי כי ממועד שחרור בני/בתי מהגן לפני סיום יום הלימודים האחריות הבלעדית עליו/עליה תחול עליי או על מי מטעמי.

 

הערות: _______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

1.   _____________________1. _______________________

 

2.   _____________________2.  ______________________

            שמות ההורים הפונים                    חתימת ההורים

 

העתק: תיק ניהול גן

 


נספח ב: טופס אישור: הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

 

אישור הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

בהתאם לתיקון חוק העונשין (תיקון מס' 58) – השארת ילד בגן, התשס"א-2001 – האוסר על הישארות ילד מתחת לגיל שש ללא השגחה ראויה, אני מצהיר בזאת שידוע לי שהבאת הילדים לגן בשעות הבוקר והחזרתם בתום יום הלימודים לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים.

 

לכבוד

הגננת: _________________   שם הגן: ______________________

 

שם הילד: _________________     שנת הלימודים: _____________

 

1.בתי/בני תגיע/יגיע לגן בתחילת יום הלימודים ותוחזר/יוחזר מהגן בסיום יום הלימודים על ידנו.

2.בתי/בני תגיע/יגיע כל בוקר לגן, ותוחזר/יוחזר מהגן בליווי אדם מבוגר שנבחר מטעמנו.

שם המלווה: ________________  מס' ת"ז: _______________

הכתובת: ________________________________________

מס' הטלפון בבית: ___________________

מס' הטלפון הנייד:_____________________

      הקרבה לילד:  אח       אחות      שכן/ה       קרוב משפחה

        קרבה אחרת: ______________________ 

3.שם האב/האם: ____________________________

הכתובת: _______________________________

מס' הטלפון: _________________________

מס' הטלפון הנייד: _______________________

 

 

תאריך: ________________    חתימת ההורים: _________________

 


נספח ג: טופס בקשה לשחרור ילד/ת גן לפני סיום הלימודים

 

אישור לשחרור ילד/ת גן לפני סיום הלימודים

 

אל הגננת

 

שם הגן: _______________________

 

הנדון: שחרור ילד/ה בן/בת שלוש לפני סיום יום הלימודים

 

א.אני מבקש/ת לשחרר את בני/בתי________ לפני סיום יום הלימודים.

אני מבקש/ת לאפשר לה/לו  לצאת מהגן בשעה  13:30, החל מתאריך _________________.

ב.ידוע לי כי ממועד שחרור בני/בתי מהגן לפני סיום יום הלימודים האחריות הבלעדית עליו/עליה תחול עליי או על מי מטעמי.

 

הערות: _______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

הערות: _______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

1.   _____________________1. _______________________

 

2.   _____________________2.  ______________________

             שמות ההורים הפונים             חתימת ההורים

 

אישור המפקח/ת

 

_____________________________

 


נספח ד: המלצות ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" בנושא של הבאת ילדים לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעירים (מתחת לגיל 12)

 

ילדי גן המלווים למסגרת החינוכית וביציאה ממנה על ידי אחיהם הצעירים מתחת לגיל 12 באישור הוריהם חשופים לסכנות ולפגיעות מסוגים שונים.

על פי הנהלים, חתימת ההורים מאשרת לשחרר מן הגן ילדים עם אחים שטרם מלאו להם 12 שנים, אולם לעתים אין ההורים מודעים לקיומן של סכנות, וחשוב להביא לידיעתם ולהבהיר להם כי ילדם הצעיר וגם הילד "הבוגר" נמצאים שניהם בסיכון.

כדי לדאוג ולתרום לבטיחותם של הילדים הגננות מתבקשות לזמן לשיחה הורים החותמים על המסמך המאפשר לילדם הצעיר (מתחת לגיל 12) ללוות את ילד הגן.

חשוב להתייחס ברגישות להורים אלה, שלעתים קשיי היום-יום אינם מאפשרים להם למצוא פתרון אחר לילדם הצעיר. יחד עם זאת, על הגננות להגביר את מודעותם לצרכים ההתפתחותיים של הילדים, כמו גם להתריע על הסיכונים הקיימים.

בעת מתן ההדרכה להורים חשוב להעלות את הנקודות האלה:

1.גורמי הסיכון להיפגעות אינם רק תאונות דרכים, ולכן אף כשאין בדרך הביתה מעברי כביש הסכנות אורבות ממקורות אחרים כמו מפגעים שונים בדרך.

2.לילדים מתחת לגיל 12 חסרים כלים ויכולות לזהות ולהעריך מצבי סיכון הקשורים בהתנהגות אנשים מבוגרים כלפיהם. אף אם הם מוזהרים שלא להיענות לפניות זרים, הם עלולים להתפתות למצבים מסוכנים.

3.ילדים מתחת לגיל 12 עלולים להגיב בחרדה ובבלבול במצבי חיים שהם אינם מורגלים אליהם ובהתרחשויות בלתי צפויות בסביבה (חשיפה לאירוע טראומטי כמו פציעת אדם בסביבתם, מפגש עם בעל חיים תוקף כמו כלב משוטט וכדומה), ואלה עלולים להתרחש גם כאשר המרחק מהגן הביתה קצר.

4.ילדים מתחת לגיל 12 עלולים לאבד שליטה ולהגיב בחרדה בכל מקרה שבו קורה משהו בלתי צפוי לאחיהם או להם כמו נפילה, פציעה, התעלפות וכדומה.

5.ילדים מתחת לגיל 12 עלולים להגיב בצורה מסכנת כלפי אחיהם הצעיר כאשר הוא מתנהג באופן המרגיז אותם או מעליב אותם, וכן כאשר הוא מתנגד להם או מתנהג בכל התנהגות בלתי צפויה אחרת.

בנוסף לנאמר לעיל חשוב להדגיש את הנושאים האלה:

1.לאחר שהות של יום בגן הילדים, שבו הילד חווה חוויות רבות חלקן טובות וחלקן מרגשות או מתסכלות הוא זקוק להכלה של רגשותיו ולהרפיית המתח על ידי דמות של אדם מבוגר היכול להעניק לו ביטחון.  נוכחותו של אח אינה מתאימה לצורך זה.

2.ילד מתחת לגיל 12, אף כשהוא בוגר באישיותו, אחראי ובעל תבונה רבה ויכולת התמודדות טובה, נמצא בעצמו בסיכון רגשי כאשר מוטלת עליו אחריות על אחיו הצעיר בשל עצם לקיחת האחריות.

הערה: המלצת ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" ו"האגודה לשלום הילד" היא כי רק ילדים מעל גיל 12 יהיו אחראים על ילדים צעירים יותר.