תכנית לקידום המתמטיקה והמצוינות המדעית

הוראת קבע מס' 0054 - חדש

תאריך פרסום: י"ז באלול תשע"ה, 01 בספטמבר 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2015
מטרת חוזר זה היא לקדם את לימודי המתמטיקה במערכת החינוך - להגדיל באופן משמעותי את מספר בוגרי י"ב שיסיימו בהצלחה 5 יחידות לימוד במתמטיקה ולשפר את האיכות של הוראת המקצוע. החוזר מנחה את מנהלי בתי הספר כיצד להיעזר בתשתיות, בכלים ובשעות שמשרד החינוך מציע וכן להוסיף עליהם מן האמצעים העומדים לרשות בית הספר כדי להגדיל את מספר התלמידים שילמדו מתמטיקה ברמות הגבוהות. בנוסף, החוזר מפרט תכניות ייעודיות לשיפור ההוראה שהמשרד מכין בימים אלה.

   02 - 5603612
   muhana@education.gov.il

   02 - 5603540
   neritka@education.gov.il
כל בתי הספר העל-יסודיים, בכל הגילים ובכל המגזרים.

 

1.   מבוא

הגדלת מספר התלמידים שיסיימו בהצלחה 5 יח"ל במתמטיקה ו-5 יח"ל במקצועות מדעיים נוספים היא בעלת השפעה מכרעת, הן בהיבט האישי - מימוש הפוטנציאל הלימודי והתעסוקתי של הבוגר והן בהיבט הלאומי – הבטחת עתידה הביטחוני, הכלכלי והאקדמי של מדינת ישראל.

הישגיהם של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים מעסיקים את החברה הישראלית בשנים האחרונות. בין השנים 2013-2006 חלה ירידה של כ-30% במספר התלמידים  הנבחנים  בשאלונים ברמת 5 יח"ל במתמטיקה, ובשנת 2013 סיימו 5 יח"ל במתמטיקה 9.1% בלבד ממסיימי כיתה י"ב. הירידה במספר התלמידים משפיעה על ההון האנושי הצפוי להשתלב בתעשיות עתירות ידע ועל כן עלולה להשפיע לרעה גם על המצב הכלכלי של מדינת ישראל.

למדינת ישראל הישגים משמעותיים בתחום המחקר, הפיתוח וחברות ההזנק בזכות הבוגרים המצטיינים והמחוננים. מעל 90% ממסיימי תואר ראשון בפקולטות להנדסה באוניברסיטאות במדינת ישראל הם בוגרי 5 יח"ל במתמטיקה.

במחקר שערך לאחרונה מרכז טאוב נמצא מתאם חיובי בין בוגרי 5 יח"ל במתמטיקה לבין ההישגים בשוק התעסוקה וגובה ההכנסה.

משרד החינוך מבקש לחולל שינוי במגמה הקיימת בתחום המתמטיקה והמצוינות המדעית ולפיכך  הכין תכנית מערכתית  המגובה במשאבים כלכליים.

2.   התכנית

2.1.         רקע

נבנתה תכנית מערכתית ארוכת טווח שמטרתה להכפיל בתוך 4 שנים את מספר התלמידים שיעמדו בהצלחה בבחינות הבגרות במתמטיקה ובמדעים ברמה מורחבת.

התכנית נבנתה על בסיס של בדיקת נתונים  במדינת ישראל בהשוואה  לנתונים מקבילים במדינות  אחרות בעולם. הבדיקה כללה מעקב אחר הירידה במספר הלומדים ברמות הגבוהות במתמטיקה ובמדעים בשנים האחרונות ובחינת הגורמים האפשריים למגמה זו.

את התכנית מלווה צוות היגוי הכולל מורים ומנהלים, וכן נציגים ממשרד החינוך, מהאקדמיה, מהמגזר העסקי, מהמגזר השלישי ומהבעלויות על מוסדות החינוך בחטיבה העליונה.

2.2.         יעדי התכנית

-          העלאת המודעות הציבורית לחשיבות ההשקעה   במתמטיקה   ובמדעים

-          שיפור איכות ההוראה של המתמטיקה והגדלת מספר המורים המלמדים 5 יח"ל בתחום זה

-          הכפלת מספר הבוגרים הנבחנים ב-5 יח"ל במתמטיקה הלומדים גם מקצוע מדעי נוסף בתוך 4 שנים במטרה להגיע לכ-18,000 תלמידים (המגמה היא  להעלות את מספר הבוגרים באופן שתוך 10 שנים יסיימו כ-18% מבעלי תעודת הבגרות  את לימודי המתמטיקה ברמת 5 יח"ל).

3.   הפעולות ליישום התכנית

3.1.         העלאת המודעות הציבורית והבית-ספרית 

3.1.1המהלך ילווה במחקר הערכה על ידי הראמ"ה ובפרסום דוח על מצב לימודי המתמטיקה ועל התקדמות התכנית מדי שנה.

3.1.2יתווסף מדד איכות בהערכת בתי הספר: בנוסף למדד הזכאות הבית-ספרי לבגרות ייבנה מדד שיעריך את בית הספר גם על פי אחוז  הלומדים 5 יח"ל במתמטיקה.

3.1.3יתקיימו הרצאות של אנשי היי-טק ותעשייה לתלמידי חטיבת הביניים על היתרונות של לימוד המתמטיקה ברמה מוגברת במטרה לעורר בהם עניין ומוטיבציה.

3.1.4שיטת החישוב של הבונוסים בקבלה לאוניברסיטאות תשתנה: מעתה יהיה הבונוס שיינתן לבוגרי 5 יח"ל במתמטיקה 30 נקודות לפחות. 

3.2.         העלאת מספר התלמידים שילמדו  ברמות הגבוהות 

3.2.1בחטיבת הביניים יעלה מספר התלמידים שילמדו מתמטיקה בקבוצות המצוינות ובהקבצה א'.

3.2.2בחטיבה העליונה  יעלה מספר התלמידים שילמדו מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לצד מקצוע מדעי נוסף, ויינתנו להם ליווי ותמיכה להצלחתם (הדבר אפשרי, שכן כמחצית מנבחני 4 יח"ל הם מצטיינים, וחלק מהם הם בעלי פוטנציאל ללימודים ברמת 5 יח"ל).

3.2.3ייערך מעקב אחרי מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמות הגבוהות באמצעות מאגר מידע הבודק כמה תלמידים נמצאים בכל הקבצה  בכיתות ח'-י"ב 

3.2.4תינתן תוספת שעות לימוד במטרה להקים קבוצות מצוינות מתמטית בחטיבות הביניים:

-          בכיתות ז'-ח' יינתנו שעות מצוינות במתמטיקה מסל שיפור ההישגים.

-          בכיתות ט' תינתן תוספת של שתי ש"ש לקבוצת המצוינות (בהתאם לגודל בית הספר).             

3.2.5תינתן תוספת שעות לימוד להוראת המתמטיקה בחטיבות העליונות, וכן לתגבור פרטני בהתאם למספר התלמידים בכיתה י'.

3.2.6בבתי ספר שאין בהם קבוצה ללימוד מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל

-          אם יהיה מספר התלמידים 5  או פחות – ילמדו התלמידים בלמידה מרחוק באמצעות  התיכון הווירטואלי;

-          אם יהיה מספר התלמידים מעל 6 תלמידים יקבל בית הספר  תוספת של 5 ש"ש כדי לפתוח קבוצה ללימוד מתמטיקה ברמת 5 יח"ל.

3.2.7בבתי הספר שקיימת בהם קבוצה ללימוד מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל יתווספו שעות לתמיכה בתלמידים על פי תבחינים אחידים שנקבעו במשרד.

3.2.8תתקיים תכנית "מעברים" במעבר מכיתה ט' לכיתה י' ובמעבר מכיתה י"א לכיתה י"ב .

3.2.9יושק פרויקט לאומי "חונך לכל תלמיד":

-          לתלמידי החטיבה העליונה: החונכים יגיעו מהתחומים הייטק, צבא, סטודנטים, שירות לאומי, גמלאים

-          לתלמידי חטיבות הביניים: החונכים יהיו תלמידי 5 יח"ל במתמטיקה כחלק מהתכנית למעורבות חברתית.

3.2.10בכיתות הלומדות מתמטיקה ברמת 5 יח"ל יסייעו תומכי הוראה בעלי ידע מתמטי מתאים לעבודת המורה בכיתה ויעזרו לתלמידים ברמה הפרטנית  או בקבוצות הלמידה.

3.2.11פעולות שביצוען באחריות חטיבות הביניים

א.         התלמידים יחולקו לקבוצות באופן שבקבוצות המצוינות ילמדו לפחות 30% מהתלמידים בכל שכבת גיל, ובהקבצה א', ביחד עם קבוצת המצוינות, ילמדו לפחות 40% מהתלמידים בכל שכבת גיל.

ב.         באחריות מנהל בית הספר לדווח במנבסנ"ט על מספר התלמידים הלומדים בכל אחת מההקבצות בכיתות ח'-ט': מצוינות/עתודה מדעית-טכנולוגית, הקבצה א', מיצוי, הקבצה ב'

ג.         על בית הספר לדווח על מספר שעות הלימוד  הנלמדות  בכיתות המצוינות.

3.2.12פעולות שביצוען באחריות החטיבות העליונות

א.         בית הספר יפעל להגדלת מספר התלמידים הלומדים ברמה של 5 יח"ל בכל שנה.

ב.         בית הספר ידווח במנבסנ"ט על מספר התלמידים הלומדים בכל אחת מרמות הלימוד

ג.         בית הספר הספר ידווח על הניצול של תוספת שעות הלימוד שניתנו לרמה של 5 יח"ל.

3.3.         הגדלה ושיפור של כוח ההוראה ברמה של 5 יח"ל במתמטיקה

3.3.1טיפוח מורים למתמטיקה להוראה  של 5 יח"ל בשנת הלימודים התשע"ו

א.         יוקמו קהילות למורי מתמטיקה בעזרת מורים מובילים, תופעל תכנית ל"אימוץ" של מורים בעלי ניסיון מועט בהוראת המתמטיקה ברמה של 5 יח"ל על ידי מורה חונך בכיר, ויתקיים פיתוח מקצועי לרכזים בבתי הספר.

ב.         יוקם מערך הדרכה ממוקד למורים המלמדים 5 יח"ל במתמטיקה בכל המחוזות.

ג.         מורים המלמדים מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל ישתתפו בהשתלמויות ייעודיות, רגילות ומקוונות.

3.3.2הרחבת מאגר המורים שילמדו ברמה של 5 יח"ל בשנים הבאות

א.         תורחב ההסמכה למורים בשנתיים הקרובות:  התכנית כוללת הרחבת הידע המתמטי והפדגוגי ל-200 מורים המלמדים ברמת 5-4 יח"ל    וכן חניכה אישית לכל מורה.

ב.         מהנדסים ובוגרי חוגים מדעיים יוסבו להוראת המתמטיקה במסגרות הכשרה ייחודיות.

ג.         בוגרי .B.Ed בהוראת המתמטיקה בחטיבות הביניים  יוסבו להוראה בחטיבות העליונות.

ד.         ייבנה מערך לעידוד סטודנטים הלומדים מתמטיקה באוניברסיטאות  כדי לשלבם בהוראת המתמטיקה עם סיום הלימודים.

3.4.         בניית סביבות מתוקשבות של חומרי הלמידה של 5 יח"ל

3.4.1יורחבו התיכון והחונכות הווירטואליים.

3.4.2ייבנה היצע של עזרי למידה טכנולוגיים (סרטונים, תרגולים, המחשות).

3.4.3יפותחו  חומרי למידה חדשניים ברמה של 5 יח"ל. החומרים יועלו לאתר ויהיו פתוחים לכלל התלמידים. חומרי הלמידה שפותחו ישולבו בהוראה-למידה השוטפת. החומרים יכולים להילמד הן  בכיתה, הן על ידי התלמיד בלימוד עצמי.

3.4.4ייבנו קורסים מתוקשבים.

3.4.5תוקם תשתית טכנולוגית למסד נתונים (מורים ותלמידים) ברמה בית-ספרית, מחוזית וארצית.