"דיבור בציבור" - תכנית מערכתית מכיתה א' ועד כיתה י"ב ברוח הלמידה המשמעותית

הוראת קבע מס' 0055 - חדש

תאריך פרסום: י"ז באלול תשע"ה, 01 בספטמבר 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2015
מטרת הוראה זו היא לשלב בתכניות הלימודים לאורך כל שנות הלימוד, מכיתה א' ועד כיתה י"ב, תכנית מערכתית להכשרת התלמידים לדבר בציבור. מערכת החינוך תקנה לתלמידיה את המיומנויות הדרושות להכנת ההיצג, לעמידה בפני קהל, להקשבה ולהעברת משוב מכבד. במסגרת התכנית יחווה כל תלמיד לפחות שתי התנסויות מדי שנה לעמידה מול קהל ולהעברת מסר מובנה בתכנים שהם בעלי משמעות עבורו ורלוונטיים לחייו ולנושאי הלימוד המעניינים אותו.

   02 - 5603760
   cohavaye@education.gov.il
כל בתי הספר, בכל הגילים ובכל המגזרים.

 

1.   מבוא

1.1.         הרקע

היכולת לדבר לפני קהל היא מיומנות חיונית לכל אדם, וחשיבותה הולכת וגדלה בעידן של תקשורת פתוחה, רשתות חברתיות ותהליכי גלובליזציה.

לצד כישורי השפה והתקשורת הנדרשים מן הדובר, מיומנות הדיבור בציבור עוזרת לו לשקף מטעני ידע, כלי חשיבה ויכולות רטוריות, ובה בעת תורמת לעיצובם ולהתפתחותם.

היכולת לדבר בציבור כרוכה במידה רבה בממד אישיותי של ביטחון עצמי בעמידה מול קהל ובחוסן נפשי בהתמודדות עם ביקורת ועם עמדות שונות. יש חשיבות לתמוך בתלמידים, במיוחד בצעירים שבהם, כדי להוביל לחיזוק הביטחון והחוסן הנפשי שלהם.

במשך השנים פותחו במערכת החינוך תכניות שעסקו באופן ישיר ובאופן עקיף במיומנות הדיבור בציבור, אך עד כה לא נבנתה לשם כך תכנית מערכתית מסודרת המחייבת את כל תלמידי ישראל, מכיתות א' עד י"ב.

בשל חשיבות הנושא גם כחלק מהלמידה המשמעותית ומתוך תפיסת העולם כי אפשר לשפר מיומנות זו רק באמצעות תרגול והתנסות, הציבה לעצמה מערכת החינוך מטרה להקנות מיומנות זו לכל תלמידיה, על פני כל הרצף החינוכי, באמצעות זימון של לפחות שתי התנסויות סדורות ומונחות מדי שנה לכל תלמיד.

2.   התכנית המערכתית

2.1.         כללי

התכנית תחל לפעול בשנת הלימודים התשע"ו בכל שכבות הגיל בבתי הספר ותתפתח עם השנים (ראו בס"ק 5 להלן).

2.2.         עקרונות התכנית

התכנית מושתתת על העקרונות האלה:

א.כל תלמיד יזכה מדי שנה, לאורך כל שנות לימודיו במערכת החינוך, בשתי התנסויות לפחות של עמידה מול קהל ודיבור בציבור.

ב.ההתנסויות יהיו מותאמות ברמתן, בהיקפן ובמידת השיטתיות שלהן לגיל הלומד.

ג.בגילים הצעירים תוכל ההתנסות להתבצע בזוגות או בקבוצות.

ד.אין חשיבות לזירה, לתחום הדעת, או לנושא שהתלמיד יתנסה בהם בדיבור בציבור.

ה.הקהל שהתלמיד יתנסה למולו יכול להיות מגוון במספרו, בגילו ובמעמדו: כיתת הלימוד, הורי הכיתה, קהילה בית-ספרית רחבה וקהלי יעד חיצוניים בארץ ובעולם.

ו.לכל תלמיד תינתן אפשרות לבחור בנושא ובזירה שירצה להתנסות בהם.

ז.ביצוע ההתנסויות יהיה חלק מתהליך הכולל לימוד מובנה, המשלב ידע ומיומנויות להכנת ההיצג, לדיבור, לעמידה מול קהל, להקשבה ולמתן משוב מכבד. מסד הידע ישמש את קהילת המורים והתלמידים, ויכלול גם מערכי הוראה מפורשים.

ח.לאחר כל התנסות יקבל התלמיד משוב בעל-פה או בכתב על הדיבור לפני הקהל. המשוב יכלול חלקים לשימור ולשיפור לקראת ההתנסות הבאה.

ט.התהליך יהיה מדורג ברמת הנושאים, בהיקפם ובקהלי היעד.

י.הצוות החינוכי ייצר מרחב בטוח לשיפור יכולת ההבעה בעל-פה של תלמידים המציגים קשיים שונים בתחום השפה הדבורה ובארגון המסר. חשוב לגלות רגישות כלפי תלמידים המגלים ביישנות וחרדה כאשר הם נדרשים לעמוד מול קהל וכלפי תלמידים בעלי קשיים בדיבור (גמגום), בעלי לקות שמיעה וכד' ולבנות עבורם תהליך מתאים בשיתוף הצוות הטיפולי (כמו אפשרות להצגה לפני קהל מוכר ומצומצם או צילום והקלטה של הדיבור והקרנתו וכד'). זאת כדי שכל תלמיד יוכל להביא לידי ביטוי את יכולותיו.

מאגר אינטרנטי פתוח וצומח של דוגמאות יעמוד לרשות המורים והתלמידים כמודלים לאימון ולהשראה.

2.3.         פירוט התכנית בשילוב תכניות קיימות

א.באחריות מנהל בית הספר לבנות תכנית בית-ספרית. התכנית תתייחס (א) לפיתוח המקצועי של המורים כדי שיוכלו להנחות את תלמידיהם (ב) לנושאים ולתחומי הדעת שבהם יציגו התלמידים בכל שנה (ג) לדרך שבה יילמדו המיומנויות (למשל, באמצעות שילובן בהוראת תחומי הדעת, במסגרת כישורי חיים, בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית, בהשכלה כללית, כקורס ייעודי למטרה זו וכד').

ב.התכנית תתוכלל על ידי מחנכי הכיתות, שייעזרו במגוון תכניות לימוד שכבר קיימות (ראו בס"ק 4 להלן) וכאלה שייבנו בהמשך.

ג.בכל שכבות הגיל תוכל התנסות אחת מן השתיים להתבצע בנושאים ובתחומים שהם מחוץ לתכנית הלימודים.

ד.בבית הספר היסודי יתנסו התלמידים בדיבור בציבור לפי בחירתם במסגרת החינוך הלשוני או במסגרת תחומי הדעת או במסגרת שיעורי החינוך.

ה.בחטיבת הביניים ייבחרו שלושה תחומי דעת בכל אחד מבתי הספר, והתלמידים יוכלו לבחור בתחום הדעת ובפרק שבו ירצו להציג את הנושא.

ו.בחטיבה העליונה תתבצע התנסות אחת מדי שנה במסגרת ההערכות החלופיות של הציונים הבית-ספריים, והתנסות נוספת תתבצע בזירות שונות סביב סוגיה חברתית, קהילתית או אקטואלית. תלמידי החטיבה העליונה יהיו אחראים לספק למחנך הכיתה עדויות על התנסותם.

3.   תשתיות להפעלת התכנית

כדי להבטיח את הצלחתה של התכנית "דיבור בציבור" יושם דגש על הרחבת המסגרות המזמנות לתלמידים עמידה מול קהל, ויפותחו מערכי ליווי והנחיה עבור המורים בהתאמה לגילאים השונים. הרחבת המסגרות לעמידה מול קהל וגיוון מערכי הפיתוח וההנחיה יכללו את התשתיות האלה:

הרחבה של מערך הפיתוח המקצועי וההשתלמויות למורים. בשנת הלימודים התשע"ו ייפתחו קורסים מקוונים במודל "איחוד מול ייחוד" העוסקים ברטוריקה – הצגת ידע בעל-פה לפני קהל ובכישורי העימות ואמנות הדיון (דיבייט) והמותאמים לתחומי הדעת. בנוסף יתקיימו השתלמויות במרכזי פסג"ה. פרטים יתפרסמו בהמשך.

הקמת אתר אינטרנט ייעודי למטרה זו. האתר יכלול תכנים מתוך תכניות הלימודים הרלוונטיות, מערכי הוראה, הנחיות לתלמידים ודוגמאות מצולמות של תלמידים.

שילוב הזדמנויות לעמידה מול קהל בהזדמנויות אקטואליות אותנטיות, כמו למשל בעת ביקור משלחות רשמיות בחו"ל. הנושא יובא בחשבון בעת תכנון פעילותה של כל אחת מהמשלחות, וכך יזדמן למשתתפים לדבר מול הקהילה היהודית או מול תלמידים או סטודנטים וכד' במסגרת ביקורה של המשלחת בארץ זרה.

4.   תכניות קיימות במערכת

להלן פירוט תכניות לימודים והנחיה הפועלות במערכת החינוך ובהן מכשירים את הלומדים לעמידה מול קהל. התכניות ממוינות על פי שכבות גיל:

4.1.         בחינוך היסודי

תכנית הלימודים בעברית לבית הספר היסודי כוללת הנחיות ברורות וכן הישגים נדרשים בתחום השיח הדבור, ועוסקת בין השאר גם בדיבור לפני קהל. לצד תכנית הלימודים פותחו תכניות הוראה לשכבות הגיל השונות אשר מציגות הנחיות למורים כיצד לקדם את השיח הדבור בכיתה. כמו כן פותחו יחידות הוראה ייעודיות לקידום הדיבור בציבור:

-חינוך חברתי בבית הספר היסודי: "מפגשים בגובה העיניים"

-חינוך לשוני לכיתות ה'-ו': יחידות ההוראה "יום המשפחה" ו"ולתפארת מדינת ישראל".

תכנית הלימודים לחינוך הלשוני בערבית כוללת גם היא הנחיות ברורות וכן הישגים נדרשים בתחום השיח הדבור.

4.2.         בחינוך העל-יסודי

-בימת דיון במסגרת המטה לחינוך אזרחי

-בימת דיון במסגרת החינוך הלשוני בערבית

-שלהב"ת (בעברית ובערבית) שילוב מיומנויות הבנה והבעה בתחומי הדעת

-תכניות להבעה בעל פה במסגרת החינוך הלשוני:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/yehidot.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/HabhaAlPhe.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ivrit/PirkeyHatocnit/havanaHabaa/text_beal_pe.htm#a

5.   שלבי הטמעת התכנית

5.1התכנית תחל לפעול בשנת הלימודים התשע"ו.

5.2בשלב הראשון יעברו שני מורים מצוות בית הספר הכשרה בנושא, וצוות המורים כולו יזמן עבור התלמידים מצבים לדיבור בציבור.

5.3משנת הלימודים התשע"ז יורחב מעגל המורים שיוכשרו בנושא, ובית הספר יבנה לעצמו לוח זמנים להפעלת התכנית.