טיפול בריאותי מקדם לילדים על רצף האוטיזם הלומדים בגני תקשורת

הוראת קבע מס' 0057 - החלפה

תאריך פרסום: כ' בחשון תשע"ו, 02 בנובמבר 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 2.11.2015
במסגרות גני התקשורת של משרד החינוך לתלמידים על רצף האוטיזם ניתנים טיפולים פרא-רפואיים כחלק מהמערך החינוכי-טיפולי שמשרד החינוך נותן על פי חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988 . בנוסף לטיפולים אלו ניתן טיפול בריאותי מקדם של משרד הבריאות על ידי ספק שירות מטעם משרד הבריאות. הזכות לקבלת טיפול בריאותי מקדם היא פועל יוצא של התוספת השלישית ל"חוק הבריאות הממלכתי", התשנ"ד-1994, הקובע כי כל ילד שאובחן כנמצא על רצף האוטיזם זכאי לקבלת סל טיפול בריאות מקדם במימון משרד הבריאות (להלן "טיפול בריאותי מקדם" או "טב"ם"), שיינתן בגני חינוך מיוחד של משרד החינוך המיועדים לילדים על רצף האוטיזם ("גני תקשורת"). אם קיימת מסגרת חוץ-גנית היכולה לתת את הטב"ם לילד ההורה רשאי לבחור לקבל את הטב"ם במסגרת חוץ-גנית כמפורט להלן. טיפולים אלו הם תוספת למערך החינוכי-טיפולי שמשרד החינוך נותן בגן והם ניתנים כמערך כולל לתלמיד ולמשפחתו. חוזר זה קובע מדיניות משותפת למשרדי הבריאות והחינוך בנושא מתן טיפול בריאותי מקדם לילדים על רצף האוטיזם בגיל 7-3 שנים, בגיל הגן, הלומדים בגני התקשורת. בחוזר מובאות הנחיות להפעלת הטיפול הבריאותי במערכת החינוך ברמת הרשות המקומית, ברמת הגן וברמת הפרט המגדירות את השותפויות בין בעלי התפקידים ואת דרכי עבודתם. חוזר זה מחייב הן את צוותי משרד החינוך והן את צוותי משרד הבריאות.
חוזר זה מעדכן את החוזר הקודם באותו נושא (פורסם בחוזר עה/3(א), סעיף 1.2-45), ומבהיר כי הטיפול הבריאותי המקדם יכול להינתן לא רק בגני חינוך מיוחד של משרד החינוך המיועדים לילדים על רצף האוטיזם ("גני תקשורת"), אלא ההורה יכול לבחור לקבל את הטב"ם גם במסגרת חוץ-גנית, אם קיימת מסגרת כזו היכולה לתת את הטב"ם.

   02 - 5603973
   special_education@education.gov.il
גני חינוך מיוחד לילדים בעלי אוטיזם (גני תקשורת) בכלל מערכת החינוך

 

1.        הרציונל

משרדי החינוך והבריאות מייחסים חשיבות רבה ליצירת תנאים מיטביים לתיאום ולתכלול של השירותים החינוכיים והטיפוליים עבור ילדים צעירים על רצף האוטיזם. הטיפול הבריאותי המקדם ניתן באופן עקרוני לתלמידים הלומדים במסגרת גן תקשורת. אם קיימת מסגרת חוץ-גנית היכולה לתת טיפול בריאותי מקדם לילד, ההורה רשאי לבחור לקבל את הטב"ם במסגרת חוץ-גנית. אפשר לקבל טב"ם במסגרת חוץ-גנית, אם קיימת, כאמור, מסגרת שכזו, גם במקרה שבו הילד משולב בחינוך הרגיל או מתחנך בגן אחר לחינוך מיוחד שאינו גן תקשורת. בכל מקרה שבו הילד מקבל טב"ם, בין בגן תקשורת ובין במסגרת חוץ-גנית, הוא לא יהיה זכאי לקבלת שעות טיפול פארא-רפואי במסגרת קופת חולים.

מתן תוספת הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת הגן הוא חלק מהתפיסה ההוליסטית של הטיפול בילדים צעירים על רצף האוטיזם. מתן הטיפולים בתוך הגן ואיגום המשאבים ליצירת מעטפת חינוכית-טיפולית מיטבית עבור הילדים תורמים ליצירת אינטגרציה מקצועית המשלבת את כל המערכות התומכות בילד ונשענים על התפיסה האקולוגית המתייחסת לילד באמצעות סביבות החיים השונות שלו.

להפעלת מערך הטיפול הבריאותי המקדם בגנים נדרש שיתוף פעולה מיטבי בין בעלי תפקידים במשרדי הממשלה הרלוונטיים, ברשויות המקומיות ובקרב ספקי השירות בפועל, כמו גם בין אנשי הצוות הפדגוגי לאנשי הצוות הטיפולי. כיוון שמדובר בהרחבה של המערך הטיפולי במסגרת גן ילדים, כלל נותני השירות שותפים ומחויבים ליצירת סביבה חינוכית-טיפולית מיטבית ולשמירה על סביבה גנית מטפחת, המעשירה את כל תחומי עולמו של הילד.

2.        רשימת הקיצורים המובאים בחוזר

2.1טב"ם: טיפול בריאותי מקדם.

2.2מתי"א: מרכז תמיכה יישובי/אזורי של החינוך המיוחד, משרד החינוך.

2.3שפ"ח: שירות פסיכולוגי חינוכי בעיר.

2.4סל שח"ם: שירותי חינוך מיוחד הכוללים טיפולים פרא-רפואיים של מקצועות הבריאות, פסיכולוג, עובד סוציאלי וטיפולים באמנויות.

2.5משה"ח: משרד החינוך.

2.6משה"ב: משרד הבריאות.

2.7תל"א: תכנית לימודים אישית. 

3.        מהות הטיפולים והיקפם

3.1הרחבת סל השירותים בגן מעצימה, מחד גיסא, את אפשרויות הטיפול בתלמיד בגיל הרך וקידומו, ומאידך גיסא מחייבת היערכות ברורה ועבודה רב-מקצועית מכבדת וממוקדת בצורכי התלמיד ובעתידו, בהובלתם ובהנהגתם של מנהלת הגן ושל הפיקוח על החינוך המיוחד ובשיתוף פעולה עם רכז ספק השירות האחראי על מתן טיפול בריאותי מקדם.

3.2גני התקשורת מלווים מקצועית הן על ידי מערך ההדרכה של צוותי החינוך המיוחד במחוז (ע"י מומחי תחום המתי"א של משרד החינוך) והן על ידי הדרכה מטעם נותני שירות הטיפול הבריאותי המקדם. הדרכת המטפלים במקצועות הבריאות תתוכנן ותיושם תוך הקפדה על שיתופי פעולה ועל תיאום התפיסות המקצועיות ואופני יישום הטיפול. התיאום ייעשה על ידי הפיקוח על החינוך המיוחד, המתי"א ומרכז  הארגון / רכז הטיפול מטעם הארגון / ספק השירות המטפל.

3.3סל הטיפול הבריאותי המקדם כולל 14 שעות טיפול, מהן ½10 שעות שבועיות של טיפול ישיר לילד ו/או להוריו ו-½3 שבועיות של תשומות עקיפות. התשומות הישירות כוללות: טיפול ישיר המוגדר כטיפול פרטני, קבוצתי ו/או הדרכת הורים. התשומות העקיפות כוללות, בין היתר: ישיבות תכנון, עדכון ותיאום הטיפול מדי שבוע, ובכלל זה ישיבות עם הצוות החינוכי, רישום ודיווח על ידי הגורמים המטפלים והדרכה מקצועית למטפלים עצמם.

נושא המרת השעות ל"שעות כוח אדם" להפעלת שיטות טיפול שונות בגן מפורט בהנחיות משרד הבריאות.

בכל מקרה לא יפחת היקף השירות מ-14 שעות שבועיות אך הוא עשוי להיות בהיקף גדול יותר, בהתאם למקדמי ההמרה.

סל הטיפול הבריאותי המקדם יינתן על ידי אנשי מקצוע ממקצועות הבריאות (פסיכיאטר, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק ופיזיוטרפיסט, עובד סוציאלי ופסיכולוג), וכמו כן על ידי אנשי מקצוע המפורטים במסמך משרד הבריאות, "אמות מידה למתן טיפול בריאותי מקדם", (http://www.health.gov.il/hozer/mtl-Autism-treatment.pdf).

3.4סל התמיכות הפרא-רפואיות של משרד החינוך לגני תקשורת עומד על מפתח הקצאה של 3.4 שעות שבועיות לתלמיד לכל היותר. בנוסף מוקצים לגני התקשורת שירותי חינוך מיוחד נלווים, על פי חוק החינוך המיוחד: שירות פסיכולוגי-חינוכי ושירותי רופא, עובד סוציאלי ותזונאי ושירותי הזנה והסעות (בהתאם לחוק החינוך המיוחד).

4.        מערך הטיפולים לילדים על רצף האוטיזם הלומדים בגני תקשורת

4.1.   ברמה הארצית

א.משרד החינוך אחראי לאפשר קבלת טיפול בריאותי מקדם בגני התקשורת. לפיכך המשרד מנחה את הפיקוח ואת המערך החינוכי והטיפולי לעצב דרכי עבודה באופן שהטיפול הבריאותי בגנים ייעשה תוך שמירה על צביון המסגרת הגנית.

ב.משרד הבריאות אחראי למתן הטיפול הבריאותי המקדם, למימונו ולפיקוח עליו במסגרות הייעודיות. הטיפול ניתן באמצעות נותני שירות מטעמו אשר עמדו בדרישות משרד הבריאות, הוכרו כספקי שירות של המשרד ונבחרו על ידי הרשות המקומית מתוך רשימה מאושרת של משרד הבריאות.

ג.רשימת ספקי השירות, כולל ספקים המפעילים מסגרות חוץ-גניות, תופץ לאגף לחינוך המיוחד במשרד החינוך, למרכז השלטון המקומי ולאיגוד מנהלי מחלקות החינוך בחודש ינואר מדי שנה.

4.2.   ברמת הרשות המקומית

א.בחירת ספק השירות: לצורך דיון בהבטחת מתן טיפול בריאותי מקדם בגני תקשורת תכונס על ידי מנהל מחלקת החינוך ועדה בהרכב מחייב לבחירת הספק מתוך רשימת ספקי השירות המוכרים של משרד הבריאות לא יאוחר מחודש מרס. ספק השירות הנבחר יחתום על מחויבותו להתנהל בהתאם לעקרונות שיתוף הפעולה המפורטים בחוזר זה.

ב.הרכב הוועדה: נציג אגף החינוך ברשות המקומית, מפקח חינוך מיוחד או מי מטעמו ומנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי או מי מטעמו. אם יש ברשות מתאם בריאות יוזמן אף הוא לוועדה. הוועדה תוכל להזמין על פי הצורך גורמים רלוונטיים נוספים.

ג.נציג אגף החינוך ברשות יביא את החלטתה של הוועדה לידיעת ספק/י השירות שנבחר/ו. אם הרשות בחרה לעבוד עם יותר מספק שירות אחד, תקבע הוועדה באילו גנים יפעל כל אחד מספקי השירות. יש להימנע מהפעלה של שני ספקי שירות באשכול גנים אחד.

ד.נציג אגף החינוך ברשות המקומית בוועדה יידע את ספק השירות בדבר חובת תיאום כניסת המטפלים עם המפקח על החינוך המיוחד או מי מטעמו טרם תחילת עבודת הצוות הטיפולי בגן.

ה.תיאום והסדרה של מתן הטיפול הבריאותי המקדם לקראת שנת לימודים יתבצע על ידי הרשות המקומית עם מפקח החינוך המיוחד או מי מטעמו, עם ספק השירות, עם מנהלת הגן ועם מנהל השפ"ח או מי מטעמו. מפגש התיאום יתקיים לא יאוחר מחודש מאי. במסגרת תיאום זה יילקח בחשבון המבנה הפיזי של גן הילדים כדי לאפשר את מתן הטיפול בגן בתוך חדרי טיפול מותאמים (מומלץ שיוקצו 3 חדרי טיפול).

ו.עם סיום שיבוצם של התלמידים לגני התקשורת יצורף למכתב השיבוץ הנשלח להורים מכתב הסבר של משרד הבריאות באשר לזכותו של הילד לטיפול בריאותי מקדם ותובא לידיעת הורי התלמיד חובת ההשתתפות העצמית במימון הטיפול (ראה נספח 1). קבלת הטב"ם בגן התקשורת אינה חובה אלא נתונה לבחירת ההורים.

ז.במהלך השנה יפעל "צוות טיפול בריאותי מקדם (טב"ם) מוביל רשותי", שישמש פורום מוביל ומכריע בסוגיות מהותיות שלא נמצא להן פתרון במסגרת הצוות המוביל בגן. הצוות יכלול את מפקח החינוך המיוחד/מנהל המתי"א, את נציג הרשות המקומית/ מנהל המחלקה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, את מנהל השפ"ח או מי מטעמו ומנהל מקצועי/אזורי מטעם ספק השירות.

ח.מודל עבודת צוות מוביל רשותי

_________________

*במודל שבו רכז הטיפול בגן אינו פסיכולוג מטעם השפ"ח.

 

4.3.   ברמת המסגרת החינוכית

א.כללי

מנהלת הגן היא הגורם האחראי לתיאום ולתכלול (אינטגרטור) של התמיכות החינוכיות והטיפוליות הניתנות בגן והכוללות את תכניות הטב"ם (שרכז הטיפול מטעם הספק אחראי עליהן) שהילד מקבל. המנהלת תעבוד במודל של "צוות מוביל גני" (ראה ב-ב' להלן), ששותפים בו מפקח חינוך מיוחד/מנהל מתי"א/מומחה בתחום האוטיזם, פסיכולוג מטעם השפ"ח ורכז טיפול בריאותי מטעם ספק השירות. אם מופעל מודל עבודה שבו רכז הטיפול בגן הוא פסיכולוג מטעם השפ"ח, הוא ישמש נציג השירות הפסיכולוגי בצוות.

 

ב.מודל עבודת צוות מוביל בגן

 

__________________

*במודל שבו רכז הטיפול בגן אינו פסיכולוג מטעם השפ"ח.

 

ג.העבודה המשותפת המחייבת קבלת החלטות מקצועיות ומורכבות בנוגע לדפוסי עבודה מותאמים בגן תתבצע בשיתוף מלא של הצוותים, בהנהלת מנהלת הגן, המפקח על החינוך המיוחד או מי מטעמו ומנהל אזורי/מנהל מקצועי או מי מטעמו של ספק השירות.

טובת הילד מחייבת תיאום בין גורמי החינוך וגורמי הטיפול ובין הגורמים השונים ממשרד החינוך, מהרשות המקומית ומספק השירות. תיאום זה נועד להבטיח יצירה של סביבה חינוכית-טיפולית, ראייה כוללת ואינטגרטיבית של הצרכים ההתפתחותיים, הרגשיים והחינוכיים, מתן מענים מותאמים ותכנון דרכי העבודה של צוות ספק השירות כחלק מתכנית גן הילדים.

ד.תפקידי מנהלת הגן

 • מובילה את התהליכים החינוכיים בגן ושמה דגש על יישום הידע המקצועי הרב-תחומי בפעילות היומית בגן.
 • אחראית על ההתנהלות השוטפת של הגן (מקצועית ואדמיניסטרטיבית).
 • אחראית לבניית התכנית הגנית (תלג"ן), בכפיפות ליעדי משרד החינוך, ולבניית התכניות האישיות (תל"א) על פי חוק, תוך שילוב הטיפול הבריאותי במלואו.
 • מובילה את ישיבות הצוות בגן.
 • אחראית על התקשורת השוטפת עם ההורים בכל הקשור לתהליכים שהילד עובר בגן.
 • מנהלת את הצוות הרב-מקצועי בגן, ופועלת בשיתוף פעולה אתו ועם והגורמים המטפלים בילד ובקהילה. אחראית על האינטגרציה של הצוותים הרב-מקצועיים בגן, החינוכיים והטיפוליים.
 • אחראית על שמירת קשר מקצועי והדרכתי שוטף עם רכז הגנים במתי"א ועם רכזי התחומים הפרא-רפואיים.
 • אחראית על שמירת מסגרת קבועה של פגישות והידברות עם רכז הטיפול כדי להבטיח עבודה משותפת קבועה ואינטגרטיבית.

ה.תפקידי רכז הטיפול (מטעם ספק השירות)

 • אחראי על יישום תכניות הטיפול הבריאותי המקדם בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • מנהל את הצוות הטיפולי מטעם ספק השירות.
 • אחראי על שיתוף פעולה עם מנהלת הגן לשילוב עבודתם של הצוותים הרב-מקצועיים בגן, החינוכיים והטיפוליים.
 • שותף להובלת ישיבות צוות שבועיות בגן.
 • מבצע מעקב אחרי התכניות עם מנהלת הגן.
 • משמש נציג ספק השירות במסגרת הגן עבור ההורים, ובכלל זה הדרכת הורים שוטפת.
 • אחראי על החיבור (האינטגראציה) של הצוות הטיפולי מטעם ספק הטיפול הבריאותי המקדם.
 • שותף מלא למנהלת הגן באינטגרציה של הצוות הטיפולי והצוות החינוכי בהלימה לתכנית הגנית ולבניית התכניות האישיות.
 • מקיים דיאלוג מתמיד, בשיתוף מלא עם מנהלת הגן, עם רכזת הגנים במתי"א ועם רכזי התחומים הפרא-רפואיים.
 • מייעץ לגננת ולצוות החינוכי בסוגיות המתעוררות סביב ההתנהלות עם ההורים ועם הילדים.
 • אחראי על שמירת מסגרת קבועה של פגישות והידברות עם מנהלת הגן כדי להבטיח עבודה משותפת ואינטגרטיבית לאורך זמן.

5.        קווים מנחים לבניית מודל עבודה משותף לכל צוות הגן

5.1.   כללי

הרכבת הצוות הרב-מקצועי ואספקת מגוון הטיפולים למענה אינטגרטיבי לצורכי הילדים בגן ייעשו בתיאום מלא כדי שהתלמיד יזכה במגוון השירותים שהוא זכאי להם על פי צרכיו. יש לראות בכלל הטיפולים (הן מסל שח"ם והן מסל הטב"ם) מענה אינטגרטיבי וכולל עבור התלמיד.

5.2.   בחירת מטפלים והפעלתם

א.על אנשי הצוות שיועסקו על ידי ספק השירות במתן הטיפול הבריאותי המקדם לעמוד בדרישות של משרד הבריאות.

ב.לצורך תיאום הטיפול הפסיכולוגי בגן יפנה נציג ספק השירות למנהל השירות הפסיכולוג-חינוכי בבקשה להקצאת פסיכולוג (הרשום בפנקס הפסיכולוגים ובעל תואר מומחה או מתמחה תחת הדרכה). ייתכנו מערכים שונים של הקצאה בשיתוף ובתיאום בין השירות הפסיכולוגי-חינוכי לבין ספק השירות. אם נבחר מערך שבו נכנס לגן פסיכולוג מטעם ספק השירות למתן טיפול לילדים ולהוריהם, יש להקפיד על תיאום ועל הסדרה של דרכי העבודה בין הפסיכולוגים של הגופים השונים בכל הנוגע לאספקת שירותים פסיכולוגיים על ידי הגופים ולהדרכת צוותים.

ג.אפשרויות הפעלתם של המטפלים

-אפשרות א': יש לשאוף ששעות העבודה של כל גורם טיפולי המועסק בגן יורחבו באמצעות העסקתו על ידי שני הגופים (המטפל יהיה מועסק בגן הן בשעות שח"ם של משרד החינוך והן בשעות ספק השירות) כדי למנוע כפילות מטפלים מאותו תחום וכדי שמספר הגורמים המטפלים בגן יהיה סביר. למען הסר ספק עובד משרד החינוך נדרש לקבל אישור עבודה פרטית כדי שיוכל לממש אפשרות זו.

-אפשרות ב': כל מטפל מדיסציפלינה אחת יועסק בכל מכסת השעות שלו בגן על ידי מעסיק אחד בלבד: משרד החינוך או ספק השירות.

ד.במקרים שהגופים לא יצליחו להגיע להעסקה משותפת חייב להתבצע תיאום ציפיות מלא בין מפקח החינוך המיוחד במקום לנציג ממונה מטעם ספק השירות, כדי לתת לילד את מלוא שעות הטיפול של צוות מקצועות הבריאות והחינוך. אפשר יהיה להיעזר ב"צוות טב"ם מוביל רשותי".

6.        הדרכה

לצורך הדרכה מתואמת ויעילה יפעלו הצוותים לגיבוש מערך הדרכה ברור, משותף וקבוע, כמפורט להלן:

א.הדרכת המטפלים במקצועות הבריאות תיעשה על ידי מדריך מקצועי מטעם המתי"א (מומחה תחום הדיסציפלינה), או על ידי מומחה מטעם ספק השירות.

ב.הדרכת הצוות החינוכי: המומחה בתחום האוטיזם מטעם המתי"א, המדריך את מנהלת הגן ואת הצוות החינוכי, יהיה שותף בישיבות רב-מקצועיות במהלך השנה להדרכה על מוקדי העבודה עם התלמידים בתדירות שלא תפחת מפעם בשבועיים.

ג.פסיכולוג הגן מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי או מטעם ספק השירות (בהתאם למערך שנבחר) יהיה אחראי על ריכוז נושא ההדרכה הרגשית ועל ליווי ישיבות הצוות הרב-מקצועי שינוהלו על ידי מנהלת הגן יחד עם רכז הטיפול המקדם. הדרכה זו תהיה בנוסף להדרכות למטפלים על ידי מדריכים, אנשי מקצוע מאותה דיסציפלינה.

ד.מומלץ שההדרכה של כלל אנשי צוות הגן תתבצע על ידי השירות הפסיכולוגי-חינוכי ו/או על ידי רכז הטיפול של ספק השירות, תוך תיאום, כפי שצוין לעיל, ובתדירות שלא תפחת מפעם בשבועיים.

ה.אם לא מתקיימת העסקת הפסיכולוג על ידי רשות, תינתן ההדרכה לאנשי משרד החינוך, בתיאום עם הפיקוח על החינוך המיוחד, על ידי רכז הטיפול מטעם ספק השירות בגן. במקרים אלה יעמיד השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות פסיכולוג רפרנט מטעמו לרשות גני התקשורת, שיהיה שותף לתהליכים המערכתיים, ילווה את הילדים במעברים ויוזמן לייעוץ פסיכולוגי עבור אנשי הצוות כולו לפחות 4 פעמים בשנה (ראה ב-4.3-ב לעיל סרטוט של מודל עבודת צוות מוביל בגן).

7.        דרכי יישום והפעלה

א.לצורך עבודה מתואמת, מקצועית ויעילה יפעלו הצוותים המשותפים לגיבוש תפיסה חינוכית טיפולית של אנשי המקצוע השונים בגן וישאפו ליצירת שפה מקצועית מוסכמת. כמו כן יפעלו הצוותים לשילוב (אינטגרציה) מרבי בין תפיסות התפקיד, אופני העבודה והחלוקה במתן השירות.

יש לשאוף לגיבוש צוות רב-מקצועי על פי כל המקצועות הנדרשים ועל פי הנדרש בסלי שח"ם וטב"ם גם יחד, וזאת מתוך התפיסה כי יש להפוך את כלל השעות ל"סל אחד" המופעל בגן בשיתוף פעולה.

ב.דרכי העבודה המפורטות להלן תקדמנה מטרות אלו:

 • ייקבע לו"ז ישיבות שנתי.
 • יוגדר זמן עבודתו של רכז הטב"ם על ידי ספק השירות, בהתאם לצרכים הטיפוליים של הילדים ובהתאם לצורכי המסגרת.
 • יוחלט על נושאי הישיבות, על תדירותן ועל הרכב המשתתפים בכל ישיבה. ישיבות אלה תתועדנה.
 • תתקיים ישיבה משותפת בתדירות של בין פעם בשבוע לפעם בשבועיים של הצוותים הגניים מתוך ראייה אינטגרטיבית. הישיבה תתועד ותתויק, והחלטותיה יחייבו את כלל אנשי הצוות.
 • יש לתת את הדעת לאופן ההתנהלות של הגן בימים שכל הצוות מתכנס באופן שתתאפשר עבודה גנית וטיפולית סדירה.
 • ינוהל תיק תלמיד משותף אחד של הילד על ידי מנהלת הגן שיכלול דוחות חינוכיים ודוחות טיפוליים כמפורט בהמשך, בצירוף הצהרה על קבלת טיפול בריאותי מקדם במסגרת הגן (ראה נספח 2) וטופס ויתור על סודיות (ראה נספח 3) החתום על ידי ההורים והמאשר לשני הצוותים, הטיפולי והפדגוגי, לעיין זה ברשומות של זה. רכזת הטיפול הבריאותי המקדם תהיה אחראית על השימור ועל התיעוד של החומר הטיפולי הניתן על ידי ספק השירות בתיק המשותף, על פי דרישות משרד הבריאות.
 • כל אנשי הטיפול העוסקים במתן טיפול בריאותי מקדם ינהלו את הרישום ואת התיעוד על פי נוהלי משרד הבריאות.
 • אם תעלה סוגיה מהותית שלא תמצא את פתרונה במסגרת הצוות המוביל בגן ומפקח החינוך המיוחד הממונה, יעלה הנושא לדיון בצוות מוביל רשותי שיכלול את מפקחת החינוך המיוחד/מנהל מתי"א, נציג רשות מקומית, מנהל שפ"ח/רפרנט השפ"ח ומנהל מקצועי/אזורי מטעם ספק השירות.
 • הקשר עם ההורים ירוכז בידי מנהלת הגן. קשר זה ינוהל ויתואם בין מנהלת הגן לרכז השירות בהלימה לנושא ולסוגיות החינוכיות- הטיפוליות הנדרשות.

8.        תכניות הלימודים

8.1.   ברמת הגן

א.מנהלת הגן תדאג לגיבוש תכנית עבודה גנית (תלג"ן) שבתוכה ישולב נושא הטיפולים בגן הכולל את סל שירותי הטיפול הבריאותי המקדם, בתיאום עם רכזת הטיפול הבריאותי המקדם מטעם ספק השירות.

ב.מנהלת הגן, בשיתוף רכזת הטיפול הבריאותי המקדם, תכלול בתכנית העבודה היבטים מערכתיים ופרטניים, שיבואו לידי ביטוי במערך העבודה הצוותי של הגן, בתכנית הלימודים הגנית, בתכנית הטיפולים הגנית ובתכנית הלימודים האישית (תל"א) של כל ילד.

ג.כדי לייעל את העבודה השיתופית בין הגורמים המטפלים השונים בגן יש לשאוף כי התיעוד והדוחות ייעשו בפורמטים זהים לכל הצוות.

8.2.   רמת הפרט

א.מנהלת הגן היא מנהלת תכנית הלימודים האישית של התלמיד.

ב.תכנית הלימודים האישית, המבוססת על צורכי הילד ועל מטרות העבודה עמו, תשמש בסיס לעבודה השיתופית בין הגורמים החינוכיים-טיפוליים השונים בגן, ותכלול את כלל המטרות בתחומים השונים עבורו.

ג.מטרות הטיפול האישיות תוגדרנה בתכנית הלימודים האישית ותיקבענה בין מנהלת הגן, רכז הטיפול הבריאותי המקדם והצוות הבין-מקצועי, בשיתוף ההורים. לוח הזמנים ייקבע בכפיפות לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנוגע לתכנית הלימודים האישית של הילד.

ד.במהלך שנת הלימודים יתקיימו מפגשים של מנהלת הגן, המטפלים הרלוונטיים וההורים למגוון צרכים עדכון ההורים, היוועצות וכו' לפחות 3 פעמים בשנה. מפגשים אלה יתנהלו באופן רציף ויתועדו. מפגשים אלו הם בנוסף להדרכת הורים קבועה הניתנת במסגרת הטב"ם.

ה.כדי לאפשר לצוות החינוכי-טיפולי של הגן לפעול בתיאום מקצועי עם מטפלי ספק השירות יתבקשו ההורים לחתום על טופס ויתור על סודיות בנוגע למסמכים החינוכיים, הטיפוליים ו/או הרפואיים הנמצאים בידי מי משני הצוותים. ללא טופס זה מההורים המאפשר רשומה אחת ינוהלו בנפרד תיק תלמיד ותיק "טיפול בריאותי מקדם".

ו.אם הורה מוותר על מתן טיפול בריאותי מקדם לילדו במסגרת הגן, עליו להצהיר על ויתור על קבלת הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת שעות פעילות הגן (ראה נספח 4). הילד ימשיך את לימודיו בגן ויקבל את התמיכות המוקצות על ידי משרד החינוך במסגרת הגן. בנוסף יהיה זכאי לקבל עד 3 שעות טיפול פרא-רפואי בקופת החולים על פי התוספת השנייה לחוק בריאות ממלכתי בלבד. אם קיימת מסגרת חוץ-גנית שיכולה לתת את הטב"ם לילד ההורה רשאי לבחור לקבל את השירות במסגרת זו במקום בגן. במצב כזה לא יהיה הילד זכאי במקביל לקבלת שעות טיפול פארא-רפואי בקופת חולים על פי התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

9.        הערכה ובקרה

9.1.   כללי

הערכה ובקרה מתקיימות באופן מקביל והדדי על ידי משרדי החינוך והבריאות ומחייבות תיאום ברמות השונות.

9.2.   ברמה הארצית

מערכת החינוך מפעילה תהליך בקרה בגני הילדים באמצעות המפקח על החינוך המיוחד/המתי"א וועדות השילוב היישוביות. משרד הבריאות מפעיל מערך בקרה ארצי על הפעלת הטיפול הבריאותי המקדם על ידי ספקי השירות. הבקרה מתבצעת באמצעות ביקורים של צוות בקרה בגני תקשורת ובמסגרות החוץ מטעם המחלקה לאוטיזם בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות. הצוות הנותן את השירות בגן מטעם משרד הבריאות מקבל הנחיות להיערכות לקראת הבקרה מהאחראי על הבקרה במשרד הבריאות.

9.3.   ברמת הרשות במקומית

א.בקרה מטעם משרד הבריאות בגני התקשורת תיעשה בהודעה מוקדמת ובתיאום. עם זאת, במקרה הצורך ייתכן שיתבצעו בקרות פתע לא מתואמות עם ספק השירות אך מתואמות עם נציג אגף החינוך ועם מפקחת החינוך המיוחד בגן. תאריכי הבקרות יועברו אל המפקחות בחינוך המיוחד דרך האגף לחינוך מיוחד.

ב.ממצאי הבקרה של משרד הבריאות יועברו על ידו אל נציג אגף החינוך ברשות המקומית ואל מפקח החינוך המיוחד או מי מטעמו (ללא פרטים מזהים של הילדים).

ג.הוועדה היישובית לגיל הרך תקיים דיון בנושא הערכה ובקרה פעם בשנה ולא יאוחר מחודש אפריל כדי לאשר עבודת עמותה לשנת הלימודים העוקבת. בישבה לדיון תסתמך הוועדה על ריכוז המשובים שערך המתי"א ועל הדוח המסכם של המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות.

ד.אם נציג אחד הגורמים מערכת החינוך ו/או הרשות המקומית ו/או משרד הבריאות מוצא צורך בדיון דחוף בתחום ההערכה והבקרה, יזמן יו"ר הוועדה היישובית דיון בנושא. יו"ר הוועדה ייוועץ טרם הדיון במפקח החינוך המיוחד ובנציג המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות באשר לאפשרות קיומה של בקרה דחופה. יו"ר הוועדה יזמן לדיון זה את נציג המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות.

9.4.   ברמת הגן

א.ספק השירות אחראי להודיע למנהלת הגן על מועד הבקרה של משרד הבריאות.

ב.מנהלת הגן תיידע את המפקח, את המתי"א ואת נציג אגף החינוך ברשות המקומית בנוגע למועד זה.

ג.מפקח החינוך המיוחד של משרד החינוך או נציגו יגיעו לגן במועד הבקרה.

ד.בקר משרד הבריאות יוכל לשוחח עם הצוותים החינוכיים והטיפוליים ולעיין בתיק התלמיד המשותף.

ה.מנהלת הגן ורכז הטב"ם ימלאו (במקביל ובאופן הדדי) טופס משוב על הטיפול הבריאותי המקדם במסגרת הגן באמצע השנה ובסופה (ראה נספח 5). הטופס יועבר על ידי מנהלת הגן למפקח הגן ולמנהל המתי"א. מנהל המתי"א ידאג לריכוז הנתונים (ראה נספח 6) שיועמד לרשות מפקח החינוך המיוחד, מנהל השפ"ח ונציג ספק השירות.

ו.משוב רכז הטיפול הבריאותי המקדם יועבר על ידו למחלקה לאוטיזם של משרד הבריאות ולמנהל אגף החינוך ברשות המקומית.

ז.צוות הגן וצוות הטיפול הבריאותי המקדם של ספק השירות, בשיתוף עם מומחה תחום במתי"א/רכז גנים במתי"א, יקיימו דיון בנושא ההערכה והבקרה מדי שנה כדי לבדוק את תוצאות הבקרה ולהחליט על המשך תכנית העבודה המשותפת.


10.  נספחים

נספח 1 - פנייה להורים בנוגע לזכותם ל"טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם) (תימסר להורים לאחר ועדת השיבוץ)

 

איגרת להורים מטעם משרד הבריאות ניתן למצוא בכתובת:

 

https://www.health.gov.il/hozer/mk1_2_4 .5df


נספח 2 - הצהרה על קבלת "טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם)

 

תאריך _____________

 

 לכבוד העמותה המספקת את הטיפול הבריאותי המקדם

 

 

הנדון: הצהרה על קבלת טיפול בריאותי מקדם במסגרת הגן

 

א. פרטי הילד/ה

אני פונה בבקשה לשלב את בני/ בתי ______ _______  ______  ______

                                                          השם הפרטי שם המשפחה מס' ת"ז     ת' לידה

המתגורר בכתובת _______________________________________

בתכנית "טיפול בריאותי מקדם" הניתנת ע"י __________________ במסגרת  גן תקשורתי/ מסגרת חוץ ____________ (מחק המיותר).

 

ב. פרטי המסגרת החינוכית בה משולב הילד

שם הגן:________________ בעלות הגן: רשות מקומית /בעלות פרטית (סמן)

שם הגננת:_________ כתובת הגן: ___________מס' הטלפון:________

 

     ידוע לי כי קבלת השירות כרוכה בהשתתפות עצמית חודשית, העומדת על_________________.

     אני מצהיר כי בני/ בתי אינו מקבל תכנית "טיפול בריאותי מקדם" בתקצוב משרד הבריאות בשום מסגרת אחרת.

 

בברכה,

שם האב: ________ מס' הטלפון:________   _________   _________

                                                                     חתימה           תאריך

 

שם האם: _________ מס' הטלפון:________  ________  __________

                                                                    חתימה           תאריך


נספח 3 - טופס ויתור על סודיות

 

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

 

משרד הבריאות

שירותי בריאות הנפש

ירושלים

Ministry of Health

Mental Health Services

Jerusalem

 

 

 

תאריך______________

 

 

ויתור סודיות

 

 

עבור בני/בתי ___________________ ת"ז __________________

 

אני __________________  מאשר/ת לצוות הנותן את הטיפול הבריאותי המקדם מטעם משרד הבריאות לבני/לבתי ולצוות משרד החינוך במסגרת שבה בני/בתי משולב/ת להעביר זה לזה מידע רלוונטי, טיפולי ופדגוגי, ולעיין זה ברשומות וברישומים של זה בתוך מסגרת הגן לצורך תיאום וטיפול בבני/בבתי במידה הנדרשת לצורך זה.

כן אני מאשר לצוות המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות לקבל מידע אודות הטיפול בבני/בבתי מצוות הגן או מהצוות הנותן את טיפול הבריאות המקדם, וזאת לצורכי בקרה מקצועית או לצורכי התחשבנות.

 

                                                                              בברכה,

 

________________      ______________       ________________

          תאריך                         חתימה

 

העתק: מנהלת הגן

 


נספח 4 - טופס ויתור על "טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם)

 

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

 

משרד הבריאות

שירותי בריאות הנפש

ירושלים

Ministry of Health

Mental Health Services

Jerusalem

 

 

 

תאריך______________

 

 

ויתור על טיפול בריאותי מקדם במסגרת גן התקשורת

 

 

 

עבור בני/בתי ___________________ ת"ז ____________________

 

אני __________________  מוותר/ת על קבלת טיפול בריאותי מקדם

 

לבני/לבתי הנמצאת/ת במסגרת גן תקשורת __________________.

 

 

 

                                                                          בברכה,

                                                                                                  

                                                               ________________

                                                                           חתימה

העתק: מנהלת הגן


נספח 5 - משוב להתנהלות שירות "טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם) בגן

 

 

לכבוד:

מנהלת גן התקשורת / רכז/ת הטב"ם של הגן

 

שלום רב,

 

הנדון: משוב להתנהלות שירות "טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם) בגן - שנה"ל_______

 

מעודכן לתאריך_________________________

 

כדי לבחון את יעילות שירות הספק הנותן שירותי טב"ם במסגרות גני התקשורת ובמטרה להטמיע עבודה משותפת, מבוססת משוב ובקרה, נודה לך על מילוי המשוב שלהלן:

שם המסגרת

סמל המוסד

הכתובת המלאה

שם מנהלת הגן

 

 

 

 

 

שם מפקח/ת הגן

שם הספק

היקף השעות

תחילת השירות

 

 

 

 

 

שם רכז/ת  העמותה

מס' הטלפון הנייד

מס' הטלפון במסגרת

מס' הפקס

 

 

 

 

מס' התלמידים בגן

מס' התל' מקבלי הטב"ם

מס' המטפלים

הדוא"ל של ממלא השאלון

 

 

 

 


התחום

 

המדד לבדיקה

 

מפתח הערכה

 

במידה רבה מאוד

במידה רבה

במידה בינונית

במידה נמוכה

בכלל

לא

5

4

3

2

1

התאמת הסביבה הפיזית

1   התאמת מבנה הגן להיקף עבודת כל אנשי הצוות המטפל (משה"ח + משה"ב)

 

 

 

 

 

2   התאמת ציוד הגן לתחומי הטיפול הנוספים

 

 

 

 

 

תיק התלמיד

3   מידת השימוש בתיק התלמיד באופן שוטף

 

 

 

 

 

4   מידת השימוש בתיק התלמיד על בסיס משותף

 

 

 

 

 

ישיבות הצוות

5   תדירות מתאימה של ישיבות הצוות הרב-מקצועי לתכנון ולתיאום

 

 

 

 

 

6   תדירות מתאימה של ישיבות הצוות הרב-מקצועי לעדכון ולבקרה

 

 

 

 

 

7   תיעוד תהליכי העבודה, המעקב והבקרה

 

 

 

 

 

עבודת הצוות

8   מידת השתלבות המטפלים מטעם העמותה  בצוות הרב-מקצועי

 

 

 

 

 

9   מידת המומחיות של מטפלי העמותה ביחס לצורכי התלמידים

 

 

 

 

 

10   מידת התרומה של אנשי צוות העמותה להעמקת המידע, לגיבוש התל"א ולטיוב העבודה עם הילד

 

 

 

 

 


התחום

 

 

המדד לבדיקה

 

מפתח ציונים

טובה מאוד/

במידה רבה מאוד

טובה/ במידה רבה

בינונית/ במידה בינונית

חלקית/ במידה חלקית

נמוכה/ במידה נמוכה

5

4

3

2

1

תכנית הלימודים האישית

11   גיבוש התכנית האישית על ידי הצוות הרב-מקצועי כולו

 

 

 

 

 

12   ריכוז מטרות העבודה של כל הצוות החינוכי-טיפולי בתכנית האישית 

 

 

 

 

 

13   מעורבות כלל הצוות הטיפולי בתכנית האישית ותרומתה לתכנים

 

 

 

 

 

שיתוף ההורים

14   שיתוף צוות העמותה במפגשי הורים

 

 

 

 

 

15   השתתפות מנהלת הגן, או איש צוות אחר, במסגרת הדרכת ההורים הניתנת בגן

 

 

 

 

 

דרכי העבודה והתקשורת

16   מידת הזמינות של רכזת הטב"ם בגן

 

 

 

 

 

17   מידת הזמינות של מטפלי העמותה

 

 

 

 

 

18   מידת ההיענות של מטפלי העמותה למקרי "אד הוק" ולמצבי משבר

 

 

 

 

 

19   המחויבות של מטפלי העמותה לתיאום ולדיווח על שינויים בזמני עבודה

 

 

 

 

 

העבודה עם השפ"ח

20   מידת התיאום בין עבודת השפ"ח לבין מטפלי העמותה

 

 

 

 

 

21   מידת התיאום בין עבודת פסיכולוג השפ"ח לבין עבודת פסיכולוג העמותה

 

 

 

 

 

 

הערות: _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

שם מנהלת הגן: ___________  תאריך:________  חתימה: _________

 

יש להעביר את המשוב אל מנהל המתי"א/המת"י פעמיים בשנה בתאריכים האלה:

 • אחד בינואר בכל שנה
 • אחד ביוני בכל שנה.

נא להעביר את המשוב  לידי ______ בפקס ________ במייל _________

 

הנתונים ירוכזו ויעובדו ע"י המתי"א. נתונים אלו יועלו לדיון בוועדת השילוב היישובית שתדון בנושא עם כלל השותפים (ראה חוזר הוראות הקבע עו/3(א), סעיף 1.2-46).

 

                                                          בתודה ובברכה

 

                              הפיקוח על החינוך המיוחד              רכז/ת העמותה

 

 

 

העתק:  מפקח בחינוך המיוחד

            מנהל מחלקת החינוך

            מנהל מתי"א


נספח 6 - ריכוז נתוני משוב לשירותי "טיפול בריאותי מקדם" (טב"ם)

 


 במצבים שבהם מדובר בשני פסיכולוגים שונים.