תעודות סיום – דירוג ומיפוי

הוראת קבע מס' 0061 - חדש

תאריך פרסום: כ"ה בכסלו תשע"ו, 07 בדצמבר 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2015
חוזר זה ממפה לראשונה את כלל התעודות הניתנות לתלמידים המסיימים את לימודיהם, מאחד בין הלומדים במשרד החינוך לבין הלומדים במסגרות אחרות ומציין את תנאי הסף לקבלת התעודות השונות. כמו כן מצוין בו רצף ההתקדמות בלמידה והמעבר משלב לשלב, המושג על ידי עמידה בתנאי הסף. כל זאת במטרה לפתוח לפני הלומד, הן בהיותו תלמיד בחטיבה העליונה בחינוך העל-יסודי והן כמבוגר, אפשרויות מגוונות לסיום הלימודים ולהתקדמות משלב לשלב. באופן זה כל בוגר העומד בתנאי הסף מסיים את לימודיו במערכת החינוך כשבאמתחתו תעודה בעלת ערך, שתאפשר לו אופק תעסוקתי והמשך לימודים. חוזר זה בא לתקן את המצב הקודם שבו העניקו יחידות רבות במשרד החינוך ומחוצה לו לתלמידים תעודות סיום שונות אך לא תמיד היה סנכרון בין היחידות לגבי תנאי הסף, ולעתים ניתנה תעודה זהה למרות דרישות סף שונות. כמו כן חוזר זה מסדיר מתן תעודות ללומדים שסיימו את מערכת החינוך המפוקחת על ידו וגם לבוגרי מערכות אחרות שבעבר נאלצו לבקש הכרה בלימודיהם באופן פרטני.

   02 - 5603259
   : agaf_a_alyesodi@education.gov.il
תלמידים ובוגרים המסיימים 10 שנות ומעלה במערכת החינוך ומחוצה לה

 

1.   כללי

סולם תעודות הסיום המובא בחוזר זה ייצר קריטריון שיוויוני לקבלת תעודה מכלל יחידות המשרד ומחוצה לו, ויאפשר מעבר מתעודה לתעודה באופן שקוף. יצירת סולם תעודות תגביר את המוטיבציה ללמידה ולהתפתחות אישית ומקצועית לאורך החיים. המונח "תעודה" מתייחס לתעודה המוענקת לבוגר מערכת החינוך או לבוגר/למבוגר הזכאי לקבלת תעודה, לאחר אישור ועמידה בתנאים המחייבים לקבלת תעודה.

להלן מטרות החוזר:

א.הגדרת כלל תעודות הסיום המונפקות על ידי משרד החינוך ועל ידי משרדים אחרים

ב.הסדרה של קריטריונים ברורים ואחידים לקבלת תעודות הסיום למיניהן

ג.יצירת מדרג תעודות סיום המציין את ערכה של כל תעודה ביחס להיקפי הלמידה שהושקעו בהשגתה

ד.יצירת רצף התקדמות מתעודה לתעודה לצורך אופק למידה ארוך-טווח (L.L.L., long life learning)

ה.מתן הכרה (קרדיטציה) על הישג במעבר משלב לשלב

ו.צמצום פערים על ידי מתן הכרה הן לתלמידי מערכת החינוך והן ללומדים במערכות שאינן מפוקחות על ידי משרד החינוך.

ז.חיזוק מעמד הלמידה ומתן קרדיט על כל מאמץ לימודי של הלומד.

בסיום לימודיו יוכל התלמיד, אם הוא עמד בחובות המינימום הנדרש, לקבל תעודה/תעודות מבין התעודות המפורטות מטה, בכפיפות לתכנית הלימודים במסגרת שלמד בה:

-תעודת בגרות

-תעודה טכנולוגית

-דיפלומה לטכנאי

-דיפלומה להנדסאי

-תעודת גמר

-תעודת סיום של 12 שנות לימוד

-תעודת בוגר 11 שנות לימוד

-תעודת בוגר 10 שנות לימוד

-תעודת גמר מבוגרים

-אישור השכלה למבוגרים בני 18 ומעלה.  

כלל התעודות ניתנות במסגרת תכניות לימודים המתקיימות בבתי הספר לאורך 12 שנות לימוד ובמסלולים האקסטרניים למבוגרים, וכן לתלמידים שנשרו ממערכת החינוך לפני שהגיעו לגיל 18 והלומדים במסגרת תכנית ייחודית לנוער שנשר ממערכת החינוך האינטרנית (תכנית היל"ה) או לתלמידי פטור, או ללומדים במסגרות לימוד שאינן מפוקחות על ידי משרד החינוך.

2.   תעודת בגרות

תעודת הבגרות מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בחינוך העל-יסודי או נבחן חיצון שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך בישראל. להלן הדרישות לצורך זכאות לתעודת בגרות:

 

סוג התעודה

תנאי הסף לקבלת התעודה

הגורם המאשר את הזכאות לתעודה

שלבי ההמשך

תעודת בגרות

  • עמידה בחובות של מקצועות החובה לפי המגזר הרלבנטי (ר' סעיף קטן 3.2.4 בסעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד))
  • עמידה בחובות המקצועות בהערכה פנימית: מבוא למדעים, חנ"ג, מבואות להשכלה כללית
  • היבחנות חיצונית במקצוע מורחב אחד (לפחות) ברמה של 5 יח"ל
  • עמידה בדרישות התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה
  • צבירה של 21 יח"ל לפחות במקצועות החובה והבחירה

משרד החינוך

לימודים על-תיכוניים. לימודים אקדמיים. לימודים מוסדיים

 


3.   תעודות הסמכה טכנולוגיות[1] ודיפלומות

תעודה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על-יסודי שעמד בהצלחה בבחינות באחת המגמות של החינוך הטכנולוגי, על פי המבנה המתואר בטבלה להלן[2]:

 

התעודה

תנאי הסף לתעודה(בהתאם למגמה/להתמחות)

הגורם המאשר את הזכאות לתעודה

שלבי ההמשך

1.1 תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית בסיסית

-          עמידה בצירוף המינימלי של מקצוע מבוא מדעי/מדע וטכנולוגיה לכול + מקצוע מוביל + 3 יח"ל במקצוע התמחות

-          עמידה בדרישות ללמידה במקצועות החובה (שפת אם, אנגלית ומתמטיקה)

משרד החינוך

המשך ההתקדמות במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 1.2

1.2 תעודת הסמכה טכנולוגית מקצועית רגילה

-          עמידה בתנאים להסמכה 1.1 - 6 יח"ל לבגרות: 3 יח"ל במקצוע מוביל + 3 יח"ל במקצוע התמחות

-          עמידה בדרישות ללמידה במקצועות החובה (שפת אם, אנגלית ומתמטיקה)

משרד החינוך

המשך ההתקדמות במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 1.3

1.3 תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית מתקדמת

-          עמידה בתנאים להסמכה 1.2 - 9 יח"ל לבגרות: 3 יח"ל במקצוע מוביל + 3 יח"ל במקצוע התמחות

-          עמידה בדרישות ללמידה במקצועות החובה (שפת אם ומתמטיקה) עפ"י התנאים להסמכה ב-1.2 + 3 יח"ל באנגלית 

-          עמידה בבחינות ההסמכה

משרד החינוך

המשך ההתקדמות במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 2.1


התעודה

תנאי הסף לתעודה(בהתאם למגמה/להתמחות)

הגורם המאשר את הזכאות לתעודה

שלבי ההמשך

2.1 תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית המאפשרת כניסה ללימודי טכנאים כמו מכינה

-          עמידה בתנאים להסמכה 1.3 - 12 יח"ל לבגרות: 3 יח"ל מקצוע מוביל + 3 יח"ל במקצוע התמחות

-          עמידה בדרישות ללמידה במקצועות החובה (שפת אם) עפ"י התנאים להסמכה ב-1.2 + 3 יח"ל באנגלית + 3 יח"ל במתמטיקה

משרד החינוך

המשך ההתקדמות במדרג תעודות ההסמכה לתעודת טכנאי 2.2

2.2 דיפלומה

לטכנאים

עמידה בבחינות הסמכה לטכנאים והגשת פרויקט גמר לטכנאים בסוף כיתה י"ג

משרד החינוך

המשך ההתקדמות במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הנדסאי 2.3 או המשך במסלול י"ג מורחב להסמכות מתקדמות

2.3 דיפלומה להנדסאים

-          עמידה בבחינות הסמכה להנדסאים והגשת פרויקט גמר להנדסאים בסוף כיתה י"ד

-          עמידה ב-2 יח"ל בשפה העברית:

  • בחינה לדוברי עברית באשכול שפת-אם
  • בחינה לדוברי ערבית בתכנית הבנה והבעה לדוברי ערבית או לשון עברית

משרד החינוך

המשך ההתקדמות במדרג ההסמכה או המשך במסלול י"ד להסמכות מתקדמות או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה


התעודה

תנאי הסף לתעודה(בהתאם למגמה/להתמחות)

הגורם המאשר את הזכאות לתעודה

שלבי ההמשך

3.1 תעודת הסמכה טכנולוגית + תעודת בגרות

-          עמידה בצירוף המינימלי של 24 יח"ל: מקצוע מבוא מדעי / מדע וטכנולוגיה  לכול + 5-3 יח"ל במקצוע מוביל + 5-3 יח"ל במקצוע התמחות

-          עמידה בדרישות ללמידה במקצועות החובה + מתמטיקה ואנגלית ברמה 3 יח"ל

משרד החינוך

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 3.2 או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה

3.2 תעודת הסמכה טכנולוגית מתקדמת + תעודת בגרות

-          עמידה בצירוף המינימלי של 26 יח"ל: מקצוע מבוא מדעי / מדע וטכנולוגיה  לכול + 5-3 יח"ל במקצוע מוביל + 5-3 יח"ל במקצוע התמחות

-          עמידה בדרישות ללמידה במקצועות החובה + 5 יח"ל מתמטיקה ו-3 יח"ל באנגלית

משרד החינוך

המשך במדרג תעודות ההסמכה לתעודת הסמכה 3.3 או לימודים אקדמיים על פי תנאי הקבלה

3.3 תעודת הסמכה טכנולוגית מדעית + תעודת בגרות

-          עמידה בצירוף המינימלי של 30 יח"ל: 5 יח"ל במקצוע מדעי + 5 יח"ל במקצוע מוביל + 5 יח"ל במקצוע התמחות

-          עמידה בדרישות ללמידה במקצועות החובה + 5 יח"ל מתמטיקה ו-5 יח"ל באנגלית

משרד החינוך

המשך לימודים אקדמיים בתחומי המדעים וההנדסה על פי תנאי הקבלה

4.   תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה המעידה שהתלמיד סיים 12 שנות לימוד ונבחן בהיבחנות חיצונית לבגרות. היא תונפק לבוגר שאינו זכאי לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית, אשר נכח ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמד בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.

לתלמידים שנשרו ממערכת החינוך לפני הגיעם לגיל 18 והלומדים במסגרת  תכנית היל"ה תוענק תעודת גמר אקסטרנית.


להלן מבנה התעודה:

התעודה

תנאי הסף לתעודה

הגורם המאשר את הזכאות לתעודה

שלבי ההמשך

תעודת גמר

נוכחות ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמידה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות

משרד החינוך

-          תעודת הסמכה טכנולוגית

-          תעודת בגרות

תעודת גמר אקסטרנית

עמידה בהיבחנות חיצונית אחת לבגרות במסגרת תכנית היל"ה

משרד החינוך, אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

-          תעודת הסמכה טכנולוגית

-          תעודת בגרות

תעודת גמר חקלאית[3]

עמידה בהיקף לימודים של 180  שעות - 90 שעות עיוניות ו-90 שעות מעשיות - והצלחה במבחן בית-ספרי שיאושר ע"י המפמ"ר לחקלאות

משרד החינוך ומשרד החקלאות

5 יח"ל  במקצוע החקלאות.

5.   תעודת סיום של 12 שנות לימוד

תעודה זו מעידה על למידה סדירה של התלמיד במהלך 12 שנות לימוד. התעודה מוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה, בכל אחת משנות הלימודים, עד סוף כיתה י"ב. התעודה תונפק על ידי משרד החינוך לכל תלמיד שיעמוד בדרישות ולא יהיה זכאי לתעודת בגרות או לתעודת גמר.

לתלמיד הלומד במסגרת תכנית היל"ה לפני הגיעו לגיל 18 תוענק תעודת 12 שנות לימוד אקסטרנית.


להלן מבנה התעודה:

התעודה

תנאי הסף לתעודה

הגורם המאשר את הזכאות לתעודה

שלבי ההמשך

סיום 12  שנות לימוד

נוכחות ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בכל אחת משנות הלימודים עד סוף כיתה י"ב  

משרד החינוך

תעודת גמר או תעודת בגרות

סיום לימודים בבי"ס של משרד הכלכלה ונוכחות ב-80% מתכנית הלימודים, בהצהרת מנהל ביה"ס ובחתימת מפקח של משרד הכלכלה.

משרד החינוך

תעודת גמר או תעודת בגרות

לימודים במוסד חינוך "תרבותי ייחודי" או במוסד שנתמך על ידי אגף המוסדות התורניים המופיע במיכון המשרדי ונוכחות ב-80% מתכנית הלימודים, באישור ובחתימה של מנהל המוסד החינוכי והפיקוח במחוז

משרד החינוך

תעודת גמר או תעודת בגרות

תעודת סיום 12 שנות לימוד אקסטרני

עמידה בחובות של תכנית היל"ה

משרד החינוך, אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

תעודת גמר אקסטרנית או תעודת בגרות

6.   תעודת בוגר 11 שנות לימוד

תעודה זו מעידה על למידה סדירה של התלמיד במהלך 11 שנות לימוד. התעודה מוענקת לבוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בכיתות י' ו-י"א. התעודה תונפק לפי בקשה.

לתלמיד שנשר ממערכת החינוך לפני הגיעו לגיל 18 ולמד במסגרת תכנית היל"ה ולא סיים את מסלול לימודיו תוענק תעודת 11 שנות לימוד אקסטרנית. התעודה תונפק לפי בקשה.


להלן מבנה התעודה:

התעודה

תנאי הסף לתעודה

גורם מאשר זכאות לתעודה

שלבי ההמשך

תעודת סיום 11 שנות לימוד

סיום 10  סיום 11 שנות לימוד במוסד חינוכי ונוכחות ב-80% מתכנית הלימודים ובתכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית, וכן בפעילות החינוכית בבית הספר בכיתות י'-י"א

המוסד החינוכי או היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו במשרד החינוך

תעודת סיום 12 שנות לימוד או תעודת גמר או תעודת בגרות

סיום הלימודים בביה"ס של משרד הכלכלה ונוכחות ב-80% מתכנית הלימודים ובפעילות החינוכית, באישור מנהל ביה"ס ובחתימת מפקח של משרד הכלכלה

היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו במשרד החינוך

תעודת סיום 12 שנות לימוד או תעודת גמר או תעודת בגרות

לימודים במוסד חינוך "תרבותי ייחודי" או במוסד שנתמך על ידי אגף המוסדות התורניים המופיע במיכון המשרדי ונוכחות ב- 80% מתכנית הלימודים בכיתה י"א, בחתימת מנהל המוסד החינוכי ובאישור הפיקוח במחוז החרדי

משרד החינוך

תעודת סיום 12 לימוד או תעודת גמר או תעודת בגרות

תעודת סיום 11 שנות לימוד אקסטרני

עמידה בחובות של תכנית היל"ה

משרד החינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

תעודת סיום 12 שנות לימוד או תעודת גמר או תעודת בגרות

7.   תעודת בוגר 10 שנות לימוד

תעודה זו מעידה על למידה סדירה של התלמיד במהלך 10 שנות לימוד. התעודה מוענקת לבוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בכיתה י', והיא תונפק על ידי משרד החינוך לכל תלמיד שיעמוד בדרישות הנ"ל.

לתלמידים שנשרו ממערכת החינוך לפני הגיעם לגיל 18 והלומדים במסגרת  תכנית היל"ה תוענק תעודת סיום 10 שנות לימוד אקסטרניות.

להלן מבנה התעודה:

התעודה

תנאי הסף לתעודה

הגורם המאשר את הזכאות לתעודה

שלבי ההמשך

תעודת סיום 10 שנות לימוד

סיום 10 שנות לימוד במוסד חינוכי

המוסד החינוכי או היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו  במשרד החינוך

תעודת סיום 11 שנות לימוד או 12 שנות לימוד

סיום 10 שנות לימוד במשרד הכלכלה בכיתה י' ונוכחות ב-80% מתכנית הלימודים ומהפעילות החינוכית, בחתימת מנהל ביה"ס ובאישור מפקח של משרד הכלכלה

 היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו במשרד החינוך

תעודת סיום 11 שנות לימוד או 12 שנות לימוד

לימודים במוסד חינוך "תרבותי ייחודי" או במוסד שנתמך על ידי אגף המוסדות התורניים המופיע במיכון המשרדי ונוכחות ב-80% מתכנית הלימודים בכיתה י', באישור ובחתימה של מנהל המוסד החינוכי

משרד החינוך היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו במשרד החינוך

תעודת סיום 11 שנות לימוד או 12 שנות לימוד

תעודת סיום 10 שנות לימוד אקסטרני

עמידה בחובות של תכנית היל"ה

משרד החינוך

אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

תעודת סיום 11 שנות לימוד, או 12 שנות לימוד

8.   תעודות למבוגרים בני 18 ומעלה

תעודות אלה ניתנות למבוגרים בני 18 ומעלה אשר לא השלימו בעבר את לימודיהם התיכוניים והמעוניינים ללמוד לשם קבלת תעודה. עמידה בחובות הלימוד מזכה את הבוגרים בתעודה המעידה על "השכלה תיכונית למבוגרים".

להלן מבנה התעודות:  

התעודה

תנאי הסף לתעודה

הגורם המאשר את הזכאות לתעודה

שלבי ההמשך

תעודת בגרות אקסטרנית

  • עמידה בדרישות לקבלת תעודת בגרות:  צבירה של 21 יח"ל לפחות במקצועות החובה והבחירה

משרד החינוך

לימודים על-תיכוניים

תעודת גמר תיכונית (תג"ת)

  • השתתפות בלימודים ועמידה בדרישות התכנית לתג"ת: היבחנות  על היקף למידה של 760 שעות המשלבות בחינות בגרות ובחינות גמר, כמפורט להלן:   מקצועות החובה  לדוברי עברית: מתמטיקה, הבנת הנקרא, חיבור, אזרחות לדוברי ערבית:[4] מתמטיקה, עברית, ערבית, אזרחות

האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך

תעודת בגרות

תעודת סיום 12 שנות לימוד

 

סיום 11 שנות לימוד והכרה בהרכב שעות הלימוד על סמך צבירה של  600 ש' בקורסים מוכרים על ידי יחידות ההדרכה במשרדי הממשלה ובגופים מוכרים

היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו במשרד החינוך

תעודת בגרות

אישור על סיום לימודים במכינה קדם-אקדמית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ועמידה בבחינות גמר של המכינה

היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו במשרד החינוך

תעודת בגרות

אישור על 30 נקודות זכות לפחות של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו במשרד החינוך

תעודת גמר או תעודת בגרות

השתתפות בלימודים ועמידה  בדרישות התכנית והיבחנות על היקף למידה של 700 שעות ברמת גמר, כמפורט להלן:

מקצועות החובה

לדוברי עברית:

מתמטיקה, הבנת הנקרא, חיבור, אזרחות

לדוברי ערבית:[5] מתמטיקה, עברית, ערבית, אזרחות

האגף לחינוך מבוגרים   במשרד החינוך

תעודת גמר או תעודת בגרות

תעודת סיום 11 שנות לימוד

סיום 10 שנות לימוד והכרה בהרכב שעות הלימוד על סמך צבירה של 600 ש' בקורסים מוכרים על ידי יחידות ההדרכה במשרדי הממשלה ובגופים מוכרים

היחידה להערכת השכלה תיכונית – קשרי חוץ ואונסקו במשרד החינוך

תעודת גמר

או תעודת בגרות

השתתפות  בלימודים ועמידה  בדרישות  של תכנית הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים, כמפורט להלן:

מקצועות החובה

לדוברי עברית: מתמטיקה, הבנת הנקרא, אזרחות

 

לדוברי ערבית: [6] מתמטיקה, אזרחות ועברית או מתמטיקה, אזרחות וערבית

 

היקף הלימודים

מתכונת א': 490 שעות (ללא בגרות)

 

מתכונת ב': 440 שעות והיבחנות בבחינת בגרות חיצונית במקצוע אחד לפחות

האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך

12 שנות לימוד או תעודת גמר תיכונית או תעודת בגרות 

עמידה ב-7 יח"ל בבחינת הבגרות

היחידה להערכת השכלה תיכונית ואונסקו במשרד החינוך

תעודת 12 שנות שנות לימוד

אישור על עשרים וארבע נקודות זכות לפחות של או"פ על פי הניקוד החדש של האוניברסיטה הפתוחה או 4 נקודות זכות בניקוד הישן

האו"פ

12 שנות לימוד או תעודת גמר או תעודת בגרות 

תעודת סיום 10 שנות לימוד

השתתפות בלימודים ועמידה בדרישות של תכנית הלימודים של האגף לחינוך מבוגרים, כמפורט להלן:

 

מקצועות החובה

 

לדוברי עברית: מתמטיקה, הבנת הנקרא

 

לדוברי ערבית: מתמטיקה, ערבית, עברית

 

היקף הלימודים: 560 ש'

האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך

11 שנות לימוד או 12 שנות לימוד או תעודת גמר או תעודת בגרות

 

[1] ראה בסעיף 3.1-53 של חוזר הוראות הקבע עו/4(א) את הפירוט של תעודות ההסמכה ושל התנאים לקבלתן.

[3] לתלמיד הלומד בבית ספר לחינוך מיוחד כוללני או בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל.

 

 

[4] דוברי ערבית ילמדו בנוסף עד 300 שעות עברית.  

 

 

[5] דוברי ערבית ילמדו בנוסף עד 300 שעות  עברית.

[6] דוברי ערבית ילמדו בנוסף עד 300 שעות עברית.