ימי התרמה במערכת החינוך

הוראת קבע מס' 0067 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ב באדר תשע"ו, 02 במרץ 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 2.3.2016
חוזר זה מפרט את הכללים להפעלת תלמידי מערכת החינוך וחניכי תנועות הנוער בהתרמות עבור העמותות המתרימות.
החוזר מחליף את סעיף 7.2-6 בחוזר הוראות הקבע עד/1(א) שעודכן בהתאם למדיניות הכוללת של המשרד. בעיקר שונו הס"ק 7.2 ו-9.11-9.14 . כמו כן הוסף סעיף בנושא "ביטוח תלמידים מתנדבים".

   02 - 5603544
   davidfe@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.        רקע

משרד החינוך רואה בפעילות ההתנדבותית למען הזולת ערך חינוכי רב. חינוך הנוער לאזרחות טובה ולרגישות לצורכיהם של חולים, נכים, פגועים ונזקקים בחברה הוא אחד מיעדיה של מערכת החינוך. נושא ההתרמות הוא חלק מתכנית חינוכית שמשרד החינוך מנהיג במטרה לחנך את התלמידים ליטול חלק בעשייה למען הציבור ללא תמורה ולפתח מודעות אנושית וחברתית. באופן מעשי תהיה הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר ובכפיפות להוראות משרד החינוך כפי שהן באות לידי ביטוי בהוראות חוזר המנכ"ל לעניין זה, תוך התייעצות עם מועצת התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי. הפעילות יכולה להיות בקשר עם התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" או במסגרתה.

2.        סדר הפעולות הקבוע למהלך השנה שיאפשר פעילות סדירה, יעילה, קבועה ומבוקרת

2.1הממונה על ימי ההתרמה מטעם משרד החינוך יפרסם את רשימת העמותות העומדות בתבחינים המפורטים ב-9 להלן הרשאיות לקיים פעילות חינוכית וימי התרמה בשיתוף תלמידים במערכת החינוך. רשות החינוך המקומית תעקוב אחר המשובים של מוסדות החינוך ותהיה רשאית להעביר אותם לממונה על ימי ההתרמה במטה המשרד.

2.2ועדת החינוך הרשותית תתכנס פעם בשנתיים, יחד עם נציגי העמותות, כדי לשבץ אותן בבתי ספר תוך התחשבות בדעותיהם של מנהלי בתי הספר. במהלך השנה תעקוב הוועדה אחר המשובים בבתי הספר ותעביר משוב מסכם למשרד החינוך. הוועדה תאשר את המשך הפעילות או תחליט על שינויים.

2.3צוות התכנון הבית-ספרי – המנהל או נציג מטעמו, צוות מורים מטעם המנהל, רכז החינוך החברתי, מועצת התלמידים הבית-ספרית, נציגות ההורים, נציג העמותה שנקבעה כשייכת לבית הספר – יחליט על תכנית חינוכית מתאימה הכוללת בתוכה את יום ההתרמה כיום שיא. זאת בהתאם להמלצות התת-ועדה החינוכית. הצוות אף יערוך משוב מתאים שיכלול את דעת התלמידים, הצוות החינוכי והעמותה, בשיתוף מועצת התלמידים.

2.4צוות התכנון הבית-ספרי יעביר את התכנית לאישור מנהל אגף החינוך ברשות.

3.        פעילות חינוכית מטעם העמותה

העמותה תפתח מערך הסברתי מגוון שמטרתו למנוע מצב שהילדים משמשים רק כמגייסי כספים. להלן דוגמאות מספר:

3.1העמותה תבצע הסברה באמצעות נציגיה אשר יפעלו בקרב צוות בית הספר, יסבירו את הפעילות בכיתות בדרכים שתבחר הנהלת בית הספר ויטפחו קבוצת תלמידים ייעודית נבחרת בבית הספר שחבריה ישמשו מסבירים לעמיתיהם התלמידים על פעילות העמותה ועל חשיבות ההתרמה. ההסברה תתקיים באמצעות מצגות ועזרים. נציגי העמותה יקיימו מפגש מקדים עם מנהל בית הספר ועם צוות נבחר על ידו לתכנון פעילות ההסברה המתאימה מתוך רפרטואר הפעילויות. ההסברה תיבנה בהתאם לרלוונטיות לתלמידים, לעולמם ולבעיותיהם ולמפגשים שלהם עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

3.2קבוצה ייעודית של כ-16 תלמידים מכיתות שונות המוכשרת לפעילות הדרגתית רחבה יותר תשתתף בסמינר של יום שלם. זאת במסגרת הכשרה כוללנית יותר של פיתוח מנהיגות וכישורי הדרכה. אפשר להתחבר להכשרות אחר הצהריים למד"צים או לפעילות מועצת תלמידים ונוער רשותית אשר תציע פעילויות יישוביות.

3.3מתנדבים מקרב צוות בית הספר ומקרב ההורים, וכן בני נוער בשנת שירות, יכולים לעזור גם בהתרמה וגם בליווי של בני נוער.

4.        עקרונות הפעולה

4.1.       שותפות

יש חשיבות לשותפות מלאה בהובלת התהליך ובחתירה למטרה; לפיכך חובה לשתף את ועד ההורים ואת מועצת התלמידים והנוער הרשותית והבית-ספרית בתהליך החינוכי המלווה את ההתרמות.

4.2.       הערכה והוקרה

כדי להעצים את הנוער המתנדב והמוביל את התהליך יש חשיבות להביע הוקרה והערכה, בין אם זה לתלמידים (למשל, העמותה תוכל לחלק תעודות למשתתפים, או שתרומתם תצוין בתעודת הגמר) ובין אם זה לבית ספר או לרשות המקדמים את הנושא ומטפלים בו באופן ראוי להערכה.

4.3.       משוב ובקרה

חשוב שיהיו בקרה ומשוב על התכנית, על מהלכה ועל תוצאותיה. את המשוב יש להעביר לכל הגורמים השותפים (התלמידים המשתתפים, מועצת התלמידים, ההורים, מערכת בית הספר והעמותה המתרימה), ואת מסקנות המשובים יש להעביר לרשות המקומית.

4.4.       שקיפות

גם נושא השקיפות לכל אורך התכנית חשוב מאוד. ראוי שבית הספר, התלמידים וההורים יהיו מודעים לנתונים הכספיים של העמותות ולתהליך ולתוצאה של ימי ההתרמה והתכנית החינוכית. על העמותה לדווח לבית הספר בסוף תהליך ההתרמה כמה כסף נאסף ולְמה הוא ישמש (באופן כללי) וכיצד פֵרות ההתרמה עשויים להיראות בקהילה שבית הספר פועל בה.

5.        הנחיות כלליות

5.1כל תלמיד ישתתף בלא יותר משני ימי התרמה בשנה.

5.2ההתרמות תתבצענה באשכולות (כדי שלא תיפגענה העמותות הקטנות).

5.3התלמידים המשתתפים יהיו מכיתות ז' עד י"א.

5.4התלמידים המשתתפים יתנדבו ולא יחויבו להשתתף.

5.5כל בית ספר יקבע מאיזו שכבת גיל יצאו תלמידים להתרמה, בכפיפות לטווחי הגיל המאושרים.

5.6כל בית ספר ועמותה מחויבים לתכנית חינוכית המורכבת מ-3 פעילויות.

5.7את התכנית יאשר מנהל אגף החינוך ברשות.

6.        מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות

6.1הרשויות המקומיות תתבקשנה לפרסם בתחילת שנת הלימודים את מועדי ההתרמה ואת שמות העמותות המתרימות, תוך ציון העובדה שההתרמה תתנהל מדלת לדלת על ידי תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער. הרשויות תפרסמנה פנייה לאזרחים לקבל את המתרימים בסבר פנים יפות, כמתחייב מהתרמה הנעשית בהתנדבות, כעזרה לזולת שלא על מנת לקבל פרס.

6.2רשות מקומית רשאית לאשר את קיומו של יום התרמה מקומי נוסף, לעמותות מקומיות אשר אינן יכולות להיכלל בימי ההתרמה הארציים. יום התרמה מקומי יתבצע רק לאחר ימי ההתרמה הארציים, בשנת הלימודים (אחרי חג הפסח). אישור יום התרמה מקומי כרוך בבדיקת מטרות העמותה ודרכי פעולתה על ידי הרשות המקומית. ארגונו והפעלתו של יום התרמה זה מוטלים על הרשות המקומית, לפי ההנחיות המפורטות להלן, בשינויים המחייבים.

6.3מדי שנה יתקיימו 5 ימי התרמה, ובעת הצורך יהיה אפשר לקיים יום התרמה נוסף, בתנאי שיישמר מרווח של 4 שבועות בין ימי ההתרמה.

6.4עמותה המעוניינת להשתתף בימי התרמה ארציים מתבקשת להעביר אל הממונה על ההתרמות במשרד החינוך את המסמכים הבאים עד ליום 1 באפריל בשנה הקודמת לשנת ההתרמה:

א.תקנון העמותה

ב.אישור "ניהול תקין" מאת רשם התאגידים במשרד המשפטים

ג.מאזנים מאושרים על ידי רואה חשבון והאספה הכללית לתקופה של 3 השנים הקודמות לשנת ההתרמה המבוקשת

ד.פירוט (בנפרד) של כל הכנסות העמותה על פי מקורותיהן (ציבורי/פרטי/מכירת שירותים לציבור)

ה.מכתב בחתימת רואה חשבון המפרט את עלות שכרם של 5 מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה

ו.פירוט השירותים שהעמותה נותנת

ז.עלות השירות לציבור הנתמכים

ח.פירוט השירותים המיועדים להינתן מכספי התרומות

ט.מספר מקבלי השירות ומספר הילדים ובני הנוער מתוכם

י.מערך הפעילות החינוכית שבוצעה בשנה החולפת וכן התכנית לשנת הלימודים הבאה

יא.אישור קיום הביטוחים על גבי הטופס בנספח 2 להלן.

7.        ועדת מעקב מתמדת, מינויה, הרכבה וסמכויותיה

7.1שר החינוך ימנה ועדת מעקב מתמדת לצורך בקרה על ההתרמות מדלת אל דלת על ידי תלמידים וחניכי תנועות הנוער ואישור רשימת העמותות המתרימות.

7.2הרכב הוועדה

-הממונה על ההתרמות במשרד החינוך, יו"ר הוועדה

-נציג האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך

-נציג מינהל החברה והנוער במשרד החינוך

-נציג היועץ המשפטי של משרד החינוך.

על פי שיקול דעת של יו"ר הוועדה אפשר להזמין נציגים נוספים:

-נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים

-נציג משרד הבריאות

-נציג המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

-נציג מועצת התלמידים הארצית

-נציג ארגון המנהלים.

7.3סמכויות הוועדה

א.מעקב כדי לוודא שהעמותות שניתן להן אישור להתרמות בסיוע תלמידים וחניכים של תנועות הנוער עומדות בתבחינים כפי שנקבעו וממלאות את הדרישות המפורטות בחוזר המנכ"ל

ב.ביטול האישור לעמותה שאינה עומדת בתבחינים שנקבעו או שאינה ממלאת אחר הדרישות

ג.דיון בבקשות למתן אישורים לעמותות נוספות אשר במרוצת הזמן תוכלנה להוכיח כי הן עונות על התבחינים שנקבעו

ד.קביעת הרכב האשכולות ומועדי ההתרמה מדי שנה

ה.שינוי היחס שנקבע לחלוקת ההכנסות וההוצאות בין העמותות שהן אשכול מסוים כתוצאה משינויים שיחולו בתקציביהן של העמותות או כתוצאה מקביעת פרמטרים משוכללים יותר לקביעת היחס של החלוקה.

8.        כללים לקיום יום ההתרמה והוראות ביטחון ובטיחות

8.1מנהל בית הספר, או מי שהוסמך מטעמו מצוות המורים, יפעל בהתאם להוראות חוזר זה  לקיומו של יום ההתרמה הארצי שהוא חלק מהתכנית החינוכית להתנדבות ולעזרה לזולת בבית הספר. משרד החינוך רואה בתלמידי חטיבות הביניים והחינוך העל-יסודי מתאימים למלא את המטלה החינוכית של ביצוע ההתרמות. בהתאם להנחיות ובכפיפות להוראות כדלקמן יישלחו התלמידים בחוליות לצורכי התרמות, ובסיום משימתם ימסרו דיווח על הפעילות לנציג העמותה.

8.2תלמיד ישתתף בהתרמה רק אם הביע את רצונו לעשות זאת. לא תינקט כל סנקציה נגד תלמיד שאינו משתתף בהתרמה משום שאינו מעוניין בכך או משום שהוריו אינם מסכימים. הורי התלמיד יאשרו מראש ובכתב את הסכמתם להשתתפות ילדם במבצע ההתרמה. בלא אישור לא יצא התלמיד להתרמה.

8.3נציג העמותה אחראי למלא את "טופס הפניית המתנדב" (ראה בנספח 1 להלן), על פי הנוהל המפורט בס"ק 11 להלן. מנהל בית הספר, או מי שהוסמך מטעמו מצוות המורים, יחתום על הטופס.

8.4ההנחיות וההדרכה המובאות להלן לגבי יום ההתרמה תימסרנה לתלמידים על ידי מנהל בית הספר או על ידי מי שהוסמך מטעמו מצוות מורי בית הספר, בנוכחות נציג של אחת העמותות באשכול של העמותות השותפות ליום ההתרמה.

8.5יום ההתרמה יתחיל בבית הספר. ההתרמה לא תארך יותר מ-3 שעות, לא תתחיל לפני השעה 14, ותסתיים לא יאוחר מהשעה 18 בחורף ומהשעה 19 בקיץ.

8.6נציג העמותות המתרימות יפרט לתלמידים את אזורי ההתרמה בכתב (ורצוי בדפוס), וימסור להם את תווי הזיהוי החיצוניים (רצוי בצבע זוהר), את פנקסי הקבלות ואת התוויות הדביקות (המאשרות כי התורם אכן תרם), ובכולם יצוין בצורה בולטת סמל יום ההתרמה והתאריך. לא תודבק תווית על מזוזת הדלת אלא בהסכמת התורם.

8.7נציג העמותות יערוך רישום שיפרט את מספר הזיהוי של פנקסי הקבלות הנמסרות למתרימים ואת סכום הקבלות בפנקס – הכול על טופס מוכן מראש.

8.8מורים לא יהיו מעורבים בענייני כספים וקבלות.

8.9כספי התרומות שנמסרו לנציגי העמותות יופקדו בהקדם האפשרי בסניף בנק (שתואם מראש), בחשבון שבו תהיה זכות חתימה משותפת לנציגי כל העמותות הכלולות באותו אשכול של עמותות שלמענן בוצעה ההתרמה.

8.10התלמידים יצאו להתרמה בזוגות או בשלשות. בשום אופן לא יצא תלמיד לבדו. לא יישלחו תלמידים לאזורים מבודדים או חשוכים. לתלמידים יינתן סימן זיהוי ברור ובולט לשרוול או לדש, ורצוי שיהיה זוהר.

8.11לכל זוג תלמידים (או שלשה) ייקבע אזור התרמה מוגדר ומוכר, ותימסרנה הנחיות ברורות איך להגיע לאזור ואיך לחזור ממנו. יובהר לתלמידים שאסור לבצע התרמות מחוץ לאזור שנקבע.

8.12התלמידים יתודרכו בנושאי הזהירות בדרכים, כללי הבטיחות והביטחון, איסור הנגיעה בחפצים חשודים ואיסור ההתרמה ברחוב.

8.13התלמידים יתודרכו גם איך לפנות לתורמים ואיך להציג את עצמם ולהסביר מדוע באו ולשם מה. בשום אופן לא ייכנסו תלמידים לדירה, אף אם יוזמנו בנימוס.

8.14לא יימסר לתלמידים המתרימים חומר הסברה בכתב לחלוקה בעת ההתרמה. יש אפשרות שהקבלה תכלול הסברים.

8.15התלמידים יתודרכו מהי התנהגות מסכנת ובלתי הולמת מצד מותרמים, כיצד להיזהר ממנה, ובמקרה של אירוע חריג כיצד לדווח מיידית למוקד. על המוקד להגיש תלונה מתאימה במשטרה ולדווח לחדר המצב במשרד החינוך.

8.16יש להנחות את התלמידים כי בכל מקרה של ניסיון שוד ימסרו את כספי התרומות ללא מאבק, יחזרו מיד לביתם, וידווחו על האירוע למוקד. על המוקד להגיש תלונה מתאימה במשטרה ולדווח לחדר המצב במשרד החינוך. למען הסר ספק, משרד החינוך לא יהיה אחראי לאבדן ו/או לגנבה ו/או לשוד של כספי התרומות.

8.17אם יצאו באותו היום להתרמה תלמידים מכיתות ז' עד י"א ומקביליהם בתנועות הנוער, יצא המתנדב עם תנועת הנוער, אלא אם כן יסוכם אחרת.

8.18לא יאוחר מחודש ימים לאחר ההתרמה יודיע נציג העמותות לבית הספר כמה כסף אספו תלמידיו וכמה כסף נאסף בסך הכול ביום ההתרמה כולו.

8.19העמותות מנועות מלתת למתרימים כל תגמול עבור ההשתתפות בהתרמה, שהיא כאמור בהתנדבות מלאה. רצוי כי העמותות תנפקנה לבית הספר, לתנועת הנוער ולמתרימים תעודות כבוד והוקרה על לקיחת חלק ביום ההתרמה. כמו כן אפשר להעניק לבתי ספר מצטיינים פרס עידוד חינוכי; זאת בהתאם להמלצות ועדת המשנה.

8.20הרשות המקומית תודיע מראש למפקד המשטרה במקום על קיום יום ההתרמה, ותמסור לו את רשימת בתי הספר ותנועות הנוער המשתתפים ביום ההתרמה, את אזורי ההתרמה, את זמן ההתרמה ואת סניף הבנק שיופקדו בו כספי התרומות.

8.21אגף הביטחון במשרד החינוך יודיע למוסדות הביטחון על קיומם של ימי ההתרמה.

8.22המשרד יפנה לאגף החקירות במטה הארצי של משטרת ישראל בבקשה שלפיה תעביר המשטרה הודעה מתאימה על כל תלונה שהוגשה ונחקרה (לרבות תוצאות החקירה) לממונה על ההתרמות במשרד.

8.23כל ההנחיות שניתנו לעיל לגבי בתי הספר, לגבי המורים ולגבי המנהל יחולו בתיאומים המחויבים גם על תנועות הנוער.

9.        תבחינים (מצטברים) למתן אישורים לעמותות להסתייע בתלמידים במבצעי התרמה

9.1רק לעמותות העומדות בכל התבחינים דלהלן יינתן היתר להסתייע בתלמידים ובחניכי תנועות הנוער לצורך התרמות מדלת לדלת.

9.2תאושר להתרמה עמותה שלא למטרות רווח הנותנת בהתנדבות או תמורת תשלום סמלי שירות וסיוע פעיל וישיר לחולים, לנכים ולפגועים. "סיוע פעיל" אינו סיוע כספי, ולכן כל עמותה שעיקר עיסוקה הוא מתן כסף תיחשב כאילו עיקר פעולתה מתן סיוע כלכלי ולכן אינה עומדת בתבחינים. "ילדים פגועים" הם ילדים או בני נוער הנתונים במצוקה או במצבי סיכון נפשיים או תפקודיים בשל בעיות וקשיים הנובעים מהתעללות פיזית או מינית ו/או נפשית ו/או קשיי תפקוד במשפחתם ובסביבתם. "שירות" לעניין סעיף זה הוא סיוע רפואי, גופני או נפשי, וכן סיוע ברכישת ציוד רפואי ומכשור שאינם מסופקים לאוכלוסיות היעד במסגרת  חוק הבריאות הממלכתי או על ידי משרד או גוף ממשלתי או על ידי השלטון המקומי.

9.3תאושר להתרמה עמותה שבין מקבלי השירות שלה יהיה אחוז הילדים ובני הנוער מגיל הלידה ועד גיל 21 לא פחות מ-15% (ראה את חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988).

9.4תאושר להתרמה עמותה היכולה להוכיח פעילות ומתן שירות וסיוע בכל רחבי הארץ, או לפחות ב-3 מחוזות (לפי החלוקה המחוזית של משרד החינוך), בתנאי שמקבלי השירות מגיעים מ-15 יישובים לפחות.

9.5תאושר להתרמה עמותה הנכונה לתת שירות וסיוע לנפגעים ללא הבדל דת, מגדר וגזע.

9.6תאושר להתרמה עמותה שאינה קשורה או מזוהה עם גופים פוליטיים או מפלגתיים ואינה מקבלת תקציבים מגופים כאלו.

9.7תאושר להתרמה עמותה שאינה מעסיקה לצורך הניהול או הארגון של התרמות מדלת לדלת קבלני התרמות המקבלים את שכרם על בסיס אחוז מסוים מהכספים שנאספו בימי ההתרמה.

9.8תאושר להתרמה עמותה שאינה מקיימת מבצע התרמה מדלת לדלת נוסף על המבצע שאושר.

9.9תאושר להתרמה עמותה הקיימת ופעילה 3 שנים לפחות ומחזיקה אישור "ניהול תקין" בתוקף מאת רשם העמותות.

9.10תאושר להתרמה עמותה שאינה עושה שימוש בכספי הציבור למטרה אחרת מזו שהצהירה עליה בתקנון ההתאגדות, בכל הנוגע למתן שירות וסיוע לנפגעים.

9.11תאושר להתרמה עמותה שהוצאותיה למינהלה אינן עולות על 22% ממחזור ההכנסות השנתי לפי הדוח הכספי המבוקר האחרון שיש בידה. זאת בתנאי שמחזור ההכנסות השנתי שלה הוא עד 10 מליון ש"ח. עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שלה גדול מסכום זה תאושר בתנאי שהוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות הן עד 15% מן המחזור האמור.  ועדת המעקב תוכל לאשר מקרים חריגים ולנמקם.

9.12תאושר להתרמה עמותה שאינה משלמת לעובדיה שכר העולה באופן ניכר על המקובל בשירות הציבורי ובעלות שכר שאיננה עולה על 680 אלף ש"ח לשנה.

9.13העמותות המאושרות תפתחנה את ספרי החשבונות שלהן לביקורת משרד מבקר המדינה ולביקורת ועדת המעקב, אם תתבקשנה.

9.14תאושר להתרמה עמותה המתחייבת לרכוש ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח 2 להלן, "אישור קיום ביטוחים", לטובתה ולטובת מדינת ישראל-משרד החינוך, ולהציגם למשרד כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים. האישור יומצא למשרד החינוך על ידי העמותה, בחתימת מבטחה שיאשר את קיום הביטוחים הנדרשים.

10.  חלוקה לאשכולות

10.1א.לאור העובדה שמספר העמותות המתרימות גדול ממספר ימי    

ההתרמה תחולקנה העמותות לאשכולות של עמותות מתרימות.

ב.   הרכב האשכול ייקבע על פי גודלו היחסי של "התקציב הקובע"

של העמותה, וככל שהדבר אפשרי על פי תחומי עיסוק קרובים.

התקציב הקובע לעניין גודל העמותה הוא הכנסות העמותה

מגורמים שאינם ממשלתיים.

ג.   חלוקת ההכנסות וההוצאות של יום ההתרמה בין העמותות

בתוך האשכול תבוצע אף היא על פי הגודל היחסי בתוך

האשכול, לפי הפרמטר של הכנסות העמותה מגורמים שאינם

ממשלתיים.

10.2החל משנת הלימודים התשע"ד נוסף עוד פרמטר לחלוקת ההכנסות בתוך האשכול שמטרתו להדגיש את הפן החינוכי של ימי ההתרמה: 30% מן ההכנסות של יום ההתרמה יחולקו בתוך האשכול על פי מספר הפעילויות החינוכיות וההסברתיות שביצע הגוף בתוך מערכת החינוך. הפעילות יכולה להיות במסגרת שעות הלימודים או שעות אחר הצהריים, עם כיתות שלמות או במסגרות קטנות יותר. אין בחלוקה זו כדי לגרוע ממסקנות הוועדה המחייבות את הגופים לבצע פעילות חינוכית כתנאי להמשך הביצוע של ימי ההתרמה.

10.3אישור על ביצוע הפעילות יינתן על ידי מנהל בית הספר או על ידי מנהל מחלקת החינוך ברשות. בכל אשכול תתבצע ספירה של כלל הפעילויות שבוצעו ואושרו על ידי הגורמים הנ"ל, ופדיון יום ההתרמה יחולק ביחס למספר ההסברות שביצעה כל עמותה

11.  ביטוח תלמידים מתנדבים

11.1.  כללי

א.לפי החוק משרד החינוך הוא הרשות המוסמכת להפנות מתנדבים.

ב.ההוראות שלהלן באות להבטיח שבעת הצורך יתאפשר טיפול מהיר ויעיל בתביעה של מתנדב  שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות.

11.2.  בעלי התפקידים הרשאים להפנות מתנדבים

א.מפקח אגף הנוער במחוז

ב.המתאם המחוזי של פעולות ההתנדבות

ג.מנהל מוסד חינוך הנמצא בפיקוח משרד החינוך

11.3.  אופן הפניית התלמידים

א.במקרה של הפניית קבוצת מתנדבים מאורגנת לאותה פעילות, יש למלא את הטופס להפניית קבוצת מתנדבים (ראה בנספח 1 להלן).

ב.המפנה מתנדבים ינהל יומן הפניות מתנדבים, ובו יירשמו שמות המתנדבים ושאר הפרטים שבטופס ההפניה (ראה את הטופס בנספח 1 להלן). כמו כן יירשמו ביומן שינויים בהפניה המקורית מיד לאחר שיחליט עליהם המפנה.

ג.טופס ההפניה ימולא בשני עותקים: עותק אחד יינתן למתנדב, ועותק אחד יישאר במוסד החינוכי לצורך מעקב. בכל מקרה אין לשלוח עותק לביטוח הלאומי.

ד.הפניית מתנדב לפעולת ההתנדבות על ידי מוסד חינוכי או על ידי מי שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדב יתחיל בפעולת ההתנדבות.

ה.תוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת בלבד או קודם לכן, אם נקבע בהפניה מועד מוקדם יותר.

ו.על מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת לקבל הפניה מחודשת.

ז.במקרה של תאונה יש להפנות את המתנדב, בצירוף ההפניה, לביטוח הלאומי לשם הגשת תביעה למוסד.

11.4.  הגשת תביעות של מתנדבים

א.מתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו, או בדרך למקום שבו פעולת ההתנדבות מבוצעת או בחזרה ממנו, ימלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה (טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה, בל/211) המצוי במוסד לביטוח לאומי או באתר הביטוח הלאומי, בכתובת www.btl.gov.il.

ב. נותן ההפניה להתנדבות יאשר במכתב נפרד את עצם קיומה של ההפניה להתנדבות ואת הפרטים הקשורים לתאונה תיאור התאונה ומקומה כאשר מדובר בתאונה שאירעה במקום שבו ההתנדבות מתבצעת או בדרך למקום ההתנדבות או בחזרה ממנה.

ג.הנפגע ימלא בשלמותם את טופסי התביעה לתשלום דמי הפגיעה, ויעבירם, בצירוף המכתב האמור לעיל, וכן תצלום של טופס ההפניה, לסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו.

ד.המוסד לביטוח לאומי הוא המחליט אם להיענות לתביעת הנפגע.

ה.ההוראות בסעיף זה לא תחולנה על הגשת תביעה בשל פגיעת פעולת איבה.

12.  נספחים

נספח 1: טפסים להפניית מתנדב וקבוצת מתנדבים

קישור להורדת הטופס

 

א.     טופס הפניית מתנדב

 

לכבוד:  המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות, פגיעה בעבודה

           (אין צורך לשלוח למוסד לביטוח לאומי)

 

הרינו מאשרים בזאת כי המתנדב/ת:____________________________

 

מ"ז:__________________________________________________

 

הכתובת:______________________________________________

 

התנדב/ה לעבוד בתפקיד:___________________________________

 

למען (הגוף או האדם שלמענו הפעולה נעשית ומקום הפעולה):

__________________________________________________________________________________________________________

 

החל ביום: ______________ לתקופה של: ______________________

 

הפניה זו ניתנה לעניין פרק י"ג, "תגמולים למתנדבים", לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם), שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל, בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה.

 

__________    ______________    _________________________

     תאריך         שם המוסד המפנה                כתובת המוסד המפנה  

 

__________________     _____________________

            מס' הטלפון                השם וחתימת נותן ההפניה

 

תוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת בלבד או קודם לכן, אם נקבע בה מועד מוקדם יותר.

 

העתקים: למתנדב ולמוסד החינוכי.

פרטי ההתקשרות עם המוסד:________________

 

ב.     טופס הפניית קבוצת מתנדבים

 

לכבוד:  המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות, פגיעה בעבודה

(אין צורך לשלוח למוסד לביטוח לאומי)

 

 

הרינו מאשרים בזאת כי המתנדבים שלהלן התנדבו לעבוד בתפקיד: _______

_____________________________________________________

למען (הגוף או האדם שלמענו הפעולה נעשית ומקום הפעולה): __________

_____________________________________________________

 

החל ביום: ______________ לתקופה של: ______________________

 

מס'

שם התלמיד/ה

מספר תעודת זהות

מס'

שם התלמיד/ה

מספר תעודת זהות

1

 

 

8

 

 

2

 

 

9

 

 

3

 

 

10

 

 

4

 

 

11

 

 

5

 

 

12

 

 

6

 

 

13

 

 

7

 

 

14

 

 


נספח 2: אישור קיום ביטוחים

 

קישור להורדת הטופס

 

לכבוד

מדינת ישראל משרד החינוך

רחוב שבטי ישראל 34, ירושלים

 

הנדון:  אישור קיום ביטוחים

 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____________  (להלן "העמותה").

לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר להפעלת תלמידי מערכת החינוך וחניכי תנועות הנוער בהתרמות עבור העמותות המתרימות, בנושא חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי – התנדבות/ימי התרמה במערכת החינוך, את הביטוחים המפורטים להלן:

 

ביטוח חבות המעבידים -  מס' פוליסה: ________________________

.1אחריותה החוקית כלפי עובדיה בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

.2גבולות האחריות לא יפחתו מסך  5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

.3הביטוח מורחב לשפות  את מדינת ישראל-משרד החינוך היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי העמותה.

 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - מס' פוליסה: _________________

.1אחריותה החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותה בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

.2גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 1,500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

.3בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

.4תלמידי מערכת החינוך וחניכי תנועות הנוער המשתתפים בהתרמות ייחשבו צד שלישי;

.5הביטוח  מורחב לשפות את מדינת ישראל-משרד החינוך ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי העמותה וכל הפועלים מטעמה.


כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל  נכללו התנאים הבאים:

.1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל משרד החינוך, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

.2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך.

.3אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד החינוך ועובדיהם, וכן כלפי תלמידי מערכת החינוך וחניכי תנועות הנוער ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מתוך כוונת  זדון.

.4העמותה אחראית בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על העמותה.

.6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

.7תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.

 

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  במפורש על פי האמור באישור זה.

 

 

 

_________________                 ___________________________

          תאריך                                חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח