אישור תכניות האצה לתלמידים מחוננים ומצטיינים ולתלמידי החינוך הטכנולוגי הלומדים לקראת הסמכה על-תיכונית של טכנאים והנדסאים במהלך לימודי התיכון

הוראת קבע מס' 0078 - החלפה

תאריך פרסום: כ' באב תשע"ו, 24 באוגוסט 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 3.2.2016 | תקף ההוראה עד לתאריך: 25.10.2022
חוזר זה נועד להסדיר את הליך האישור של תכניות ההאצה שמטרתן להגיש את תלמידיהן המצטיינים להיבחנות מוקדמת בבחינות הבגרות וכן לפרט את הקריטריונים שעל התכניות השונות לעמוד בהם כדי שיוכרו על ידי המשרד. אישור תכנית יינתן ל-3-1 שנות לימודים. כמו כן החוזר נועד להסדיר את הליך האישור של תכניות ההאצה במהלך לימודי התיכון לתלמידים הלומדים לקראת הסמכה על-תיכונית של טכנאים והנדסאים. החוזר מבטל את סעיף 4.3-39 בחוזר הוראות הקבע עו/6(א), בעיקר בשל הצורך להוסיף את הליך האישור של תכניות ההאצה לתלמידי החינוך הטכנולוגי.

   02 - 5602884
   meiraav@education.gov.il

   02 - 5602197
   assafme@education.gov.il
החטיבה העליונה

 

1.   המשנה החינוכית

האצה לימודית היא אחת מהאפשרויות הניתנות לתלמידים מחוננים ומצטיינים ולתלמידי החינוך הטכנולוגי הלומדים לקראת הסמכה על-תיכונית של טכנאים והנדסאים ללמוד לימודים על-תיכוניים כבר במהלך לימודי התיכון. ההאצה הלימודית מבוססת על ההכרה שיכולת החשיבה והלמידה וקצב ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית אינם קשורים בהכרח לקצב ההתקדמות של הגיל הכרונולוגי ואינם זהים בין בני אותה שכבת גיל. תלמידים מחוננים ומצטיינים אינם זקוקים להקדמות ארוכות ולחזרתיות, מאחר שהקליטה והחשיבה שלהם מהירות. בנוסף הם זקוקים ללמידה ברמות מורכבות והעמקה גדולות. תכנית האצה מיטבית היא תכנית המספקת לתלמידים את הלמידה שהם מוכנים אליה בקצב, ברמת המורכבות וההעמקה ובגיל המתאימים להם. 

במסמך Nation Empowered: Evidence trumps the excuses holding back America’s brightest student[1] שפורסם בארה"ב סוכם המחקר שנעשה בנושא האצת לימודים בתכניות השונות ב-20 השנה האחרונות. ממצאי המחקר מעידים שקיימת תועלת גדולה להשתתפות תלמידים מחוננים ומצטיינים בתכניות האצה, בין אם התלמידים המואצים הושוו לבני גילם ובין אם הם הושוו לתלמידים מבוגרים יותר. ההשפעה ניכרה בהישגים במבחנים הסטנדרטיים, בתארים אקדמיים ובהישגים בקריירה המקצועית. יתרה מזאת, ניכרות אצל התלמידים השפעות חיוביות בהיבטים רגשיים וחברתיים. רבים מהתלמידים המואצים מרגישים מאותגרים אקדמית, ונהנים מקשרים חברתיים מספקים, מדימוי עצמי חיובי ומרמה גבוהה של שביעות רצון לגבי הבחירה בהאצה. ניכר כי אתגר ההאצה מעודד את התלמידים המשתתפים בתכניות אלו לנחישות ולתבנית חשיבה מתפתחת במקום להתמקד בהישגים. עם זאת, במחקרים מטה-אנליטיים נמצא שההשפעה של האצה על הדימוי העצמי ועל הרווחה הרגשית היא חיובית ועקבית אם כי קטנה במידתה. כאשר נבדקה התועלת החברתית והרגשית של דרכי האצה שונות נמצא כי קיימת השפעה חיובית גדולה על התפיסה של תלמידים לגבי עצמם בדרכי האצה מסוימות, כמו, לדוגמה, האצה בתחום הדעת. הנתונים מצביעים שאף שההשפעות על התחום האפקטיבי (החברתי והרגשי) היו תמיד חיוביות, הן אינן דרמטיות וברורות כמו ההשפעות על התחום הקוגניטיבי והן משתנות לפי ההקשר.

2.   הגדרות

2.1תכנית האצה (להלן "התכנית"): חלק מתכנית לימודים מלאה, מתוכננת מראש ועומדת בקריטריונים המתוארים להלן. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים המתחילים את לימודיהם בתכנית ההאצה ומבקשים לגשת לבחינת הבגרות במקצוע המואץ ברמה של חמש יחידות לפני הזמן המיועד שנקבע לתלמידים משכבת גילם.

התכנית מחייבת על פניו היבחנות מוקדמת בבחינת בגרות לצורך מטרה מוגדרת העומדת ביסוד תכנית ההאצה, כגון לימודים באקדמיה או פעילות לימודית או חברתית שתוכננה מראש ותכנית ההאצה היא חלק מתכנית כוללת והיא תנאי להמשכה של התכנית.

בנוסף תכנית האצה יכולה להיות גם מסלול בלימודי מגמה של החינוך הטכנולוגי לקראת הסמכה על-תיכונית של טכנאים והנדסאים. במקרה זה ההיבחנות המוקדמת תהיה במקצועות מתמטיקה ואנגלית בכל הרמות.

2.2תכנית האצה בית-ספרית: תכנית שהמשרד או בית הספר מפעיל והיא חלק מתכנית הלימודים של המוסד החינוכי ומופעלת על ידי המוסד החינוכי.

2.3תכנית האצה חיצונית: תכנית המופעלת על ידי גוף חיצוני ופועלת בתום יום הלימודים.

2.4תכנית האצה לתלמידי החינוך הטכנולוגי: תכנית המיועדת לאפשר לימודים לקראת הסמכה מקצועית של טכנאים והנדסיים כבר במהלך התיכון, בכיתות י'-י"ב, שקיבלה אישור פדגוגי מהפיקוח על החינוך הטכנולוגי העל-תיכוני במינהל לתקשוב, לטכנולוגיה ולמערכות מידע, בהתאם להנחיות המפורסמות על ידו. תלמידים המשתתפים בתכנית ייבחנו לפחות בשני שאלונים טכנולוגיים הנדרשים לשם עמידה בחוקת הזכאות להסמכת טכנאים עד סוף כיתה י"ב. יודגש כי מדובר בשאלונים הנדרשים להסמכה 2.2 (הסמכת טכנאים) או 2.3 (הסמכת הנדסאים), בהתאם לנאמר בסעיף 3.1-52 בחוזר הוראות הקבע עו/4(א), "תעודות סיום – דירוג ומיפוי".

2.5תלמידים מצטיינים

א.בתכנית האצה בית-ספרית: תלמידים שהישגיהם הם בעשירון העליון בשכבת גילם בבית הספר.

ב.בתכנית האצה חיצונית: תלמידים שאותרו על ידי הגוף המפעיל את התכנית והם תלמידים בעשירון העליון ובעלי הישגים גבוהים בתחום הדעת המואץ.

ג.בתכנית האצה לתלמידי החינוך הטכנולוגי: תלמידים הלומדים מקצועות  לקראת עמידה בדרישות הקבלה ללימודים על-תיכוניים (תעודת הסמכה טכנולוגית 2.1) עד סוף כיתה י"א.

3.   הליך הגשת האישור להכרה בתכנית האצה למחוננים ולמצטיינים

3.1כל בית ספר/מפעיל תכנית המעוניין להגיש את התלמידים המשתתפים בה לבחינות בגרות במועד הקיץ בכיתה י' או במועד החורף בכיתה י"א מתבקש לשלוח את כל המידע המפורט בהמשך לרכזת הוועדה באגף למחוננים ולמצטיינים לא יאוחר מ-31 במרס בשנת הלימודים הקודמת לשנת ההיבחנות. לא יהיה אפשר להגיש בקשות במועד מאוחר יותר.

על הבקשה להיות חתומה על ידי מנהל בית הספר/מנהל התכנית החיצונית ועל ידי המפקח הכולל של בית הספר.

3.2הוועדה לאישור תכניות לימודים מואצות (להלן "הוועדה") בראשות מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים תתכנס פעם בשנה (במהלך החודשים מאי-יוני) לאשר את תכנית ההאצה. הוועדה תקבל את החלטותיה ותודיע עליהן עד סוף חודש יולי מדי שנה.

3.3חברי הוועדה

-מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים או מי מטעמו - יו"ר

-מפמ"ר המקצוע הרלוונטי בכל אחד ממקצועות ההאצה או מי מטעמו

-במקרה של תכנית בית-ספרית – רפרנט מחוננים ומצטיינים מהמחוז הרלוונטי או מי מטעמו

-נציג אגף א' לחינוך על-יסודי.

3.4תנאי הסף להעברת הבקשה לאישור תכנית ההאצה על ידי הוועדה

א.בית הספר מוגדר כבית ספר ירוק בהתאם לסעיף קטן 1.3 בחוזר הוראות הקבע עה/9(ד), סעיף 4.3-38, "טוהר הבחינות", בשלוש השנים האחרונות להגשת הבקשה.

ב.יש להגיש את הבקשה במועד, בליווי כלל המסמכים שיפורטו להלן.

ג.בקשה להיבחנות מוקדמת עבור תלמידים שאינם לומדים בתכנית האצה למטרה מוגדרת לא תועבר לדיון בוועדה.

ד.מקצוע ההאצה המפורט בבקשה יהיה ברמה של חמש יחידות (יש אפשרות לפצל את ההיבחנות בשאלונים המרכיבים את המקצוע ליותר ממועד אחד), למעט התכנית לחינוך הטכנולוגי.

ה.על פי הנתונים שיועברו יימצא כי בשלוש השנים האחרונות הציון הממוצע בבחינת הבגרות (לא ציון סופי, אלא ציון מבחן הבגרות) במקצוע המואץ הוא לפחות 90 וסטיית התקן של הציונים היא 8, למעט תכנית האצה חדשה (יש לשלוח את פירוט הציונים של כל תלמיד ותלמיד, ללא מספרי זהות).

ו.בהתאם למידע שיועבר יימצא כי המורים המלמדים בתכנית הם בעלי תואר ראשון לפחות בתחום הדעת של ההאצה ובעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בהגשה לבגרות בתחום שבו הם מוסמכים ומלמדים בתכנית ההאצה.

ז.על תכנית האצה חיצונית לעמוד גם בתנאי סף אלה:

1)תכנית ההאצה המבוקשת רשומה במאגר על ידי הגוף המפעיל אותה, במערכת התכניות החינוכיות של המשרד.

2)אם הגוף המפעיל את התכנית הוא עמותה, עליו להיות רשום כחוק ובעל אישור ניהול תקין תקף לשנת הגשת הבקשה.

3)התכנית פועלת בתום יום הלימודים של התלמידים.

4)התכנית פועלת בשטח שלוש שנים ומעלה.

3.5המסמכים שעל הבקשה לכלול

א.מידע מפורט לגבי התכנית ביחס לכל שנת לימודים שבה היא מתקיימת:

-רקע תיאורטי ומעשי על התכנית: המקצוע/ות המואץ/ים, מועד ההיבחנות המבוקש, מתי החלה התכנית לפעול, הסיבות להפעלתה, האחראי על התכנית, המפעיל, האופן שבו התכנית פועלת (תכנית תוספתית או תכנית המשולבת במערכת השעות או תכנית חיצונית לבית הספר) וכיוצא בזה

-הסבר לשם מה ההאצה נדרשת ומהו מבנה תכנית הלימודים/התכנית החברתית-הערכית לאחר תהליך ההאצה

-פירוט תכנית הלימודים: סילבוס מפורט, שעות ההוראה, שעות הלימודים בפועל

-במקרה של תכנית האצה בית-ספרית: שמות התלמידים והתחייבות מנהל בית הספר כי התלמידים עומדים בהגדרת תלמידים מצטיינים כפי שהוגדר ב-2.5 לעיל; תשלומי ההורים – גובה התשלום ואופן סיווגו בהתאם להוראות חוזרי המנכ"ל בנושא תשלומי הורים

ב.רשימת ספרי הלימוד וחומרי הלמידה הנלמדים בתכנית ההאצה (יובהר כי אם מדובר בספרי לימוד או בחומרי למידה אחרים, שאינם מאושרים על ידי האגף לספרי לימוד במשרד, יש להגיש עותק שלהם)

ג.נתונים לגבי הצלחת התכנית מבחינת הישגי התלמידים בשלוש השנים האחרונות: הציון הממוצע והתפלגות הציונים של מבחני הבגרות בשאלונים השונים (לא ציונים סופיים) בכיתת הלומדים בתכנית (יש לשלוח את פירוט הציונים של כל תלמיד ותלמיד, ללא מספרי זהות).

ד.רשימת המורים המלמדים בתכנית: שמותיהם, סוג השכלתם (תואר ראשון, שני, שלישי) ובאיזה תחום דעת ההשכלה, תחום הדעת שבו הם מגישים לבגרות ומספר שנות הוותק שלהם בהגשה לבגרות בתחום הדעת שהם מוסמכים בו ומגישים בו לבגרות.

ה.אישור מהאגף הבכיר לבחינות כי בית הספר הוא בית ספר ירוק.

3.6דרישות נוספות שעל גוף חיצוני המפעיל תכנית האצה לעמוד בהן

א.על הגוף המפעיל את התכנית להצהיר כי הוא מקיים קשר שוטף עם בית הספר (עדכון שוטף של צוות ההוראה, המלצה על ציון שנתי בהתאם לנוהלי המשרד), ובנוסף עליו להצהיר כי התכנית פועלת בשטח שלוש שנים ומעלה (ראו בנספח להלן).

ב.על הגוף המפעיל את התכנית לצרף מסמכים עדכניים מחמש השנים האחרונות המעידים על ממצאי הערכה לתכנית שבוצעה על ידי גוף חיצוני העוסק בהערכת תכניות חינוכיות.

ג.גוף חיצוני המבקש להפעיל תכנית האצה חדשה יידרש להציג ניסיון בהפעלת תכניות למצטיינים שלא לצורך האצה בשלוש השנים האחרונות. כמו כן יידרש הגוף המפעיל להציג נתוני שביעות רצון והערכה שבוצעו על ידי גוף חיצוני מקצועי העוסק בהערכת תכניות חינוכיות.

4.   הקריטריונים לקבלת אישור לתכנית האצה למחוננים ולמצטיינים

4.1לאחר שנמצא כי התכנית עומדת בתנאי הסף היא תועבר להמשך דיון בוועדה ותאושר על ידי הוועדה, אם היא עומדת בתנאים המצטברים האלה:

א.בהתאם למידע שהועבר נמצא, כי יש נחיצות ו/או הצדקה בהאצה במקצוע מסוים ברמה של חמש יחידות לימוד כחלק מתכנית לימודים כוללת לצורך המטרה המוגדרת שפורטה בבקשה, וההאצה היא תנאי להמשכה של התכנית, ואין מדובר בהאצה לשם האצה.

ב.הגורמים המקצועיים הפדגוגיים מצאו כי תכנית הלימודים וחומרי הלמידה, ובכלל זה ספרי הלימוד, מתאימים לדרישות המקצוע.

ג.במקרה של תכנית האצה בית-ספרית נמצא שהתכנית תואמת את מדיניות משרד החינוך ופועלת על פי הנהלים בנושאים השונים (תשלומי הורים, מיון תלמידים וכיוצא בזה).

4.2אישור הוועדה להפעלת התכנית יינתן ל-3-1 שנות לימודים רצופות. בתום תקופת האישור להפעלת התכנית יש לחדש את האישור ולהגיש את הבקשה החדשה בהתאם להליך המתואר לעיל.

5.   הליך הגשת האישור להכרה בתכנית לתלמידי החינוך הטכנולוגי

5.1בתי ספר המעוניינים להפעיל תכנית האצה לתלמידי החינוך הטכנולוגי יפנו אל הפיקוח הטכנולוגי העל-תיכוני בהתאם לקריטריונים שיפורסמו באתר המינהל למדע ולטכנולוגיה.


נספח: תכנית האצה חיצונית הצהרה

 

 

 

 

אני __________, מס' ת"ז ___________, המשמש/ת כמנהל/ת תכנית ההאצה ששמה _________ מצהיר/ה בזאת כי:

 

  1. התכנית מקיימת קשר שוטף עם בתי הספר שהתלמידים המשתתפים בתכנית לומדים בהם (עדכון שוטף של צוות ההוראה, המלצה על ציון שנתי בהתאם לנוהלי המשרד);
  2. התכנית פועלת בשטח שלוש שנים ומעלה.

 

 

 

 

על החתום:

 

 

______________      _________________        _____________

   שם המנהל/ת                      חתימה                             תאריך

 

 

[1]   Assouline, S.G., Colangelo, N., VanTassel-Baska, J., Lupkowski-Shoplik, A. (2015). A Nation Empowered: Evidence trumps the excuses holding back America’s brightest student. Belin-Blank Center, College of Education, University of Iowa