תנאי הסף לקליטת מעריכים של בחינות בגרות הנערכות בכתב וכן בוחנים בבחינות בגרות הנערכות בעל-פה למאגר המומחים של אגף הבחינות

הוראת קבע מס' 0080 - החלפה

תאריך פרסום: י"ט בשבט תשע"ח, 04 בפברואר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 4.2.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 2.12.2019
הוראה זו קובעת את הנהלים בנוגע לקליטת עובדי הוראה למאגר המומחים עבור בחינות הבגרות שמרכיבי הבחינה בהן הם בכתב וגם לא בכתב. מטרת ההוראה היא לארגן מחדש ולרענן את הנהלים לקליטת מעריכים במאגר המומחים.
הוראה זו מעדכנת ומרחיבה את ההוראות הקודמות: היא מגדירה את בעלי התפקידים, מפרטת את הליך ההרשמה ומבהירה את המגבלות החלות על שיבוץ הבוחנים והמעריכים ואת המגבלות החלות על מורים שאינם פעילים.

   02 - 5603309
   naamaha@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   הגדרות

1.1בוחן: עובד הוראה שתפקידו לבחון תלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות בעל-פה, בפרויקטים, בעבודות גמר ובבחינה מעשית.

1.2מעריך: עובד הוראה שתפקידו להעריך מבחנים בכתב לתלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות.

1.3מורה פעיל: עובד הוראה המלמד באופן פעיל במוסד חינוך ומכין לקראת בחינות הבגרות. לצורך חוזר זה ייחשב מורה פעיל גם מורה שפרש לגמלאות עד שנתיים לאחר הפרישה, וכן מורה בשנת שבתון או בחל"ת עד שנה.

1.4בחינה בעל-פה: בחינה שיש בה רכיב קבוע של היבחנות בעל-פה (לדוגמה, במבחני השפות השונות) ובחינה מעשית (למשל: פרויקטים, עבודות גמר וכו'), או בחינה הנערכת בעל-פה במקום בכתב (לתלמידים הזכאים להתאמה של היבחנות בעל-פה על רקע של לקויות למידה בלבד).

2.   פירוט תנאי הסף הנדרשים

בוחן/מעריך יוכל להיכלל במאגר אך ורק אם יעמוד בכל התנאים המצטברים האלה:

2.1בעל תואר אקדמי במקצוע שבו הוא מבקש לבחון

2.2בעל תעודת הוראה ורישיון הוראה במקצוע

2.3מורה פעיל במערכת החינוך (ראו ב- 1.3 לעיל)

2.4מורה שלימד והגיש לבחינות בגרות במקצוע המבוקש וברמת הלימוד הנדרשת לבחינה לפחות 4 פעמים (ב-4 מועדי בחינות) במרוצת שש השנים האחרונות

2.5מורה שיציג אישור השתתפות בהשתלמות אחת לפחות מטעם המפמ"ר במהלך ארבע השנים האחרונות

2.6מורה שיציג אישור של מנהל בית הספר שהוא מלמד בו (ראו בסעיף קטן 3.2 להלן).

3.   הליך ההרשמה

3.1לביצוע ההרשמה למאגר יש להיכנס לכתובת http://experts.education.gov.il, למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף את המסמכים בשלבי ההרשמה השונים. כל זאת לא יאוחר מ-31 בדצמבר עבור שנת הלימודים העוקבת וזאת שאחריה.

3.2להלן המסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • מסמכים המעידים על תואר אקדמי רלוונטי למקצוע הנדרש להערכה
  • תעודת הוראה במקצוע הנדרש להערכה ורישיון הוראה
  • אישור השתתפות בהשתלמות, כנדרש בדרישות הסף
  • אישור מנהל בית הספר שבו המעריך מלמד, המעיד שהמועמד הוא מורה פעיל במערכת, תוך פירוט המקצועות שהוא מלמד והשאלונים שהוא מגיש לבגרות.

3.3בסיום הליך ההרשמה יועברו נתוני הבוחן/המעריך לאישור מינהלי ראשוני באגף הבחינות. הודעה בדואר האלקטרוני וכן מסרון יישלחו על כך למועמד

3.4לאחר האישור המינהלי יועברו נתוני הבוחן/המעריך לאישור הפיקוח הפדגוגי על המקצוע הרלוונטי. הודעה בדואר האלקטרוני וכן מסרון יישלחו על כך למועמד.

3.5במקרים שיש קרבת משפחה בין המועמד לבין הגורם הפדגוגי המאשר (מנהל המקצוע/המפמ"ר) יש להעביר את הבקשה לאישורו של מנהל אגף הבחינות, בשיתוף עם הייעוץ המשפטי.

3.6לאחר שנמצא כי הבוחן/המעריך עומד בכל תנאי הסף ומאושר על ידי המפמ"ר יינתן על-ידי מנהל אגף הבחינות או מי מטעמו אישור סופי על היכללות במאגר באמצעות המרב"ד.

3.7בתום התהליך יקבל הבוחן/המעריך הרשאה להיכללות במאגר שתוקפה שנתיים.

3.8לפני מועד הבחינה יקבל הבוחן באמצעות הדוא"ל אישור על השיבוץ הספציפי למוסדות ולבחינות שהוא נדרש לבחון בהן או להעריך.

3.9בכל נושא ובעיה ברישום אפשר לפנות למוקד התמיכה הטכנית במרב"ד, בין השעות 08:00 עד 19:00, בטלפון רב-קווי 03-5300804.

3.10הבהרות חשובות

3.10.1באחריות כל בוחן/מעריך להגיש בקשה חדשה לצורך בחינת בקשתו להיכללות במאגר המומחים מדי שנתיים, לפי תנאי הסף בהוראה זאת, במועד ובאופן שייקבע לכך.

3.10.2האישור תקף בכל פעם לשנתיים קלנדריות בלבד. כמה חודשים לפני מועד פקיעת התוקף תישלח הודעה לבוחן/למעריך בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים במאגר.

3.10.3מעריך/בוחן שלא יחדש בתום שנתיים את מועמדתו כנדרש יוצא מהמאגר.

3.10.4העסקת הבוחנים/המעריכים תיעשה על בסיס חוזה למתן שירות בהתאם להוראות חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, ללא כוונה ליצירת יחסי עובד-מעביד.

3.10.5העסקה כבוחן/כמעריך אינה קשורה למסגרת העסקת עובד ההוראה על ידי המשרד או על ידי בעלות המפעילה מוסד חינוך.

3.10.6למשרד אין כל מחויבות להעסקה בפועל של כל הבוחנים/המעריכים שיעמדו בתנאי הסף ויימצאו במאגר הבוחנים או המעריכים.

3.10.7למנהל אגף הבחינות או למי מטעמו שמורה הזכות לגרוע בוחן/מעריך מהמאגר בכל עת במהלך השנה או לא לקבל בוחן/מעריך המבקש להצטרף למאגר, אף אם עמד בכל תנאי הסף, וזאת מטעמים מקצועיים שינומקו ויתועדו ויימסרו לבוחן/למעריך.

3.10.8תוקפם של אישורים חריגים שיינתנו על ידי מנהל אגף הבחינות להיכללות במאגר יהיה לשנה אחת בלבד.

3.10.9אין כל מחויבות להיקף או למכסה של בחינות שאפשר לבחון/להעריך במועד. בכל מקצוע תיקבע, בשיתוף המפמ"ר, כמות הבחינות/המחברות המרבית שתינתן לבוחן/למעריך במהלך כל מועד.

3.10.10אגף הבחינות רשאי לעדכן את דרישות הסף בהוראה זו מעת לעת, בהתאם לצרכים פדגוגיים משתנים.

4.   הגבלות לעניין שיבוץ הבוחן בבחינת בגרות הנערכת בעל-פה/באופן מעשי

4.1בוחן אינו רשאי לבחון בבית ספרו בשאלון שמרכיביו אינם בכתב (לדוגמה: פרויקטים, עבודות גמר, מרכיב בחינה בעל-פה, אנגלית וכיו"ב);

4.2בוחן אינו רשאי לבחון את תלמידיו בבחינה בעל-פה (לבעלי לקויות למידה). הוא רשאי לבחון תלמידים אחרים בבית ספרו, שלא לימד אותם ולא הכינם לקראת בחינת הבגרות.

4.3מורים המבקשים לבחון בעל-פה תלמידים בעלי לקויות למידה בבית ספרם נדרשים, כאמור, להירשם במאגר בהליך הרגיל המצוין בסעיף 3 לעיל.

4.4באחריות מנהל בית הספר לדווח לאגף הבחינות מי מסגל ההוראה בבית הספר יבחן תלמידים הזכאים להתאמה של היבחנות בעל-פה במקצוע ובשאלון מסוים עד תום מועד ההרשמה לבחינות הבגרות.

4.5מדריך, וכן מפקח, אינם מורשים לבחון בבית הספר שהם ממונים עליו (למעט מקרים חריגים שיינתן להם אישור חד-פעמי למועד על ידי מפמ"ר המקצוע ומנהל אגף הבחינות או מי מטעמו).

4.6ככלל מפמ"ר אינו יכול לשמש בוחן בשום מקצוע. במקרים חריגים אפשר להגיש בקשה מנומקת לקבלת אישור ממנהל האגף הבכיר לבחינות.

4.7כמות התלמידים המרבית שיבחן הבוחן ביום מסוים תיקבע על ידי אגף הבחינות והמפמ"ר מעת לעת.

5.   הגבלות לעניין שיבוץ מעריך בבחינת בגרות הנערכת בכתב

5.1מעריך שסיים את תהליך הרשמתו ואושר על ידי מנהל אגף הבחינות או מי מטעמו עד 31 במרס של אותה שנה יוכל להתחיל בהערכה במועד הקיץ העוקב בתנאי שישתתף בתדריכים השונים המתקיימים לקראת תחילת הערכת הבחינות במקצוע במרב"ד.

5.2בבחינות חורף יעריכו אך ורק מעריכים שהשתתפו בהערכת בחינות הקיץ בשנה קודמת לפחות.

5.3מפמ"ר אינו יכול לשמש מעריך בשום מקצוע.

6.   הבהרות בנוגע למורים שאינם פעילים

6.1ככלל, מורים פורשים רשאים להמשיך ולבחון עד שנתיים לאחר הפרישה, וזאת על אף שאינם מורים פעילים.

6.2מורים בשנת שבתון ובשנת חל"ת רשאים להמשיך ולבחון במהלך שנה זו ובמהלך שנה נוספת (סה"כ שנתיים).

6.3מורים שאינם פעילים מעבר לשנתיים ומעוניינים להמשיך ולבחון/להעריך בחינות נדרשים להגיש בקשה חריגה ומנומקת למפמ"ר המקצוע.

6.4לאחר קבלת אישור המפמ"ר תובא הבקשה להחלטתו הסופית של מנהל אגף הבחינות. אישור זה יהיה תקף לשנה אחת בלבד.