אישורים רפואיים

הוראת קבע מס' 0081 - החלפה

תאריך פרסום: י"ט בשבט תשע"ח, 04 בפברואר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 4.2.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 5.2.2023
הוראה זו מרכזת את ההנחיות ואת ההוראות בנושא אישורים רפואיים הנדרשים מתלמידים למטרות שונות במסגרות החינוך. מטרת ההוראה היא להגדיר במדויק את המצבים שבהם נדרשים אישור רפואי ומידע רפואי. בעקבות המצאת האישורים יהיה בידי הצוות החינוכי מידע חיוני הדרוש לשם הבטחת שלומם ובריאותם של התלמידים.
הוראה זו מבטלת את הדרישה לאישורים רפואיים מסוימים שנדרשו בעבר ואינם נדרשים עוד ומפרטת את האישורים הנדרשים.
 • המצאת אישור רפואי לאחר ביקור במרפאה  מספר : 2.2-5  פורסמה בחוזר : תשע/1 בתאריך : י"ב באלול תשס"ט ( 01 בספטמבר 2009)   
 • מניעת הידבקות ממחלות במוסדות החינוך  מספר : 2.2-79  פורסמה בחוזר : עג/1(א) בתאריך : ט' באלול תשע"ב ( 27 באוגוסט 2012)   
 • הוראות קודמות ישנות שהוראה זו מבטלת

  • סעיף 96 בחוזר המנכ"ל נא/2, "אישור רפואי - הודעת רענון"
  • סעיף 397 בחוזר המנכ"ל מח/10, "אישור רפואי"

  • סעיף 113 בחוזר המנכ"ל לח/4, "היעדרות תלמידים מטעמים רפואיים"

  • סעיף 72 בחוזר המנכ"ל לז/2, "היעדרות מטעמים רפואיים".

  הוראות תקפות בנושאים קשורים

  • ההוראה "הצהרת הורים על בריאות ילדם ועל הסכמתם למתן שירותי בריאות לתלמיד" בחוזר הוראת הקבע עח/6.


   02 - 5603220
   briut@education.gov.il
כל מוסדות החינוך

 

1.   מבוא

מרבית התלמידים הלומדים במערכת החינוך הם בריאים, ולכן אין לדרוש אישור רפואי להשתתפותם בלימודים ובפעילויות במוסד החינוכי או מטעמו. יחד עם זאת, מצבי מחלה חריפה או מחלה כרונית מחייבים לעיתים את היעדרות התלמיד מלימודים, או הטלת סייגים ומגבלות על פעילותו במוסד החינוכי. זאת כדי להבטיח את החלמתו של התלמיד ולמנוע החמרה במצבו הרפואי וסכנה לבריאותו.

מצבים אלה מחייבים הצגת אישור רפואי. הורי התלמיד מחויבים לעדכן את הנהלת המוסד החינוכי במצבים בריאותיים המונעים את השתתפות בנם/בתם בפעילות באופן מלא או חלקי. לעזרת ההורים עומדת המערכת הרפואית שבאפשרותה למסור לידי ההורים מידע בריאותי עדכני מהרשומה הרפואית (להלן "סיכום מידע רפואי") וכן לקבוע את הסייגים הנדרשים להשתתפות התלמיד בפעילות המוסד החינוכי (ראו הגדרת אישור רפואי ב-2.8 להלן). יש לאפשר לתלמידים השתתפות מרבית בכל פעילויות המוסד תוך הקפדה על מימוש ההמלצות הרפואיות המחייבות כחלק מתפיסת החינוך.

2.   הגדרות

2.1הורה: בכלל זאת  אפוטרופסו החוקי של התלמיד.

2.2תלמיד בריא: תלמיד שעל פי הצהרת הבריאות שמסרו הוריו אינו סובל מבעיה רפואית.

2.3תלמיד הסובל מבעיה רפואית: תלמיד שעל פי דיווח הוריו סובל מבעיה רפואית.

2.4פעילות גופנית: פעילות הכוללת מאמץ גופני, כגון שיעורי חינוך גופני, תחרויות ספורט, פעילות בחדר כושר, השתתפות בנבחרות בתי ספר או בשיעורי מחול.

2.5פעילות שגרתית: כל פעילות במוסד החינוכי או פעילות מטעמו (כגון טיולים, פעילויות של"ח, התנדבות ונסיעות לחו"ל), שבמסגרתה התלמיד עשוי להידרש לפעילות גופנית הדומה בטיבה או בעצימותה לנהוג במהלך שנת הלימודים ובשיעורי החינוך הגופני.

2.6הצהרת הורה: הצהרה שההורה או האפוטרופוס של התלמיד ממלא ובה פירוט מצבו הרפואי על פי הערכת ההורה.

2.7סיכום מידע רפואי: תמצית מידע עדכני מהרשומה הרפואית של המטופל, הכוללת אבחנות, תרופות, רגישויות וכד', שנמסרה למטופל על ידי רופא על פי בקשת המטופל או הוריו. זכותו של המטופל להעביר סיכום זה לכל גורם, כרצונו.

2.8אישור רפואי: מסמך הניתן למטופל על ידי גורם רפואי מוסמך, המפרט המלצות הנוגעות לשהייתו במסגרת מערכת החינוך והפעילות בה או מטעמה ולמגבלות העשויות לחול עליו. המלצות אלו משמשות בסיס להתנהלותו במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו.

3.   הנחיות

3.1מדי שנה ימלאו ההורים הצהרה על בריאות ילדם, כמפורט בחוזר הוראות הקבע עח/6, בהוראה "הצהרת הורים על בריאות ילדם", וימסרו אותו למוסד החינוכי. אין לדרוש חתימת רופא על "הצהרת ההורה". במקרה שהצהרת ההורה מציינת מצב חולי (אחד הסעיפים בטופס מסומן) יש לצרף להצהרה סיכום מידע רפואי מקופת החולים, שיכלול את התייחסות הגורם המטפל לקיום או להעדר של מגבלות על פעילותו של התלמיד במסגרת המוסד החינוכי (פעילות גופנית או אחרת). ההנחיות הרפואיות במצבים אלו תהיינה תקפות לכל הפעילויות במוסד החינוכי או מטעמו למשך שנה, או עד עדכונן על ידי ההורים במקרה של המלצות רפואיות חדשות.

3.2אין לדרוש אישור להשתתפות תלמיד בריא בלימודים או בפעילויות במוסד החינוכי או מטעמו.

3.3עם חזרת התלמיד ללימודים לאחר היעדרות שנמשכה עד ארבעה ימים ברצף (כולל היום הרביעי) יידרש  אישור של ההורים בלבד. במקרה של היעדרות הנמשכת יותר מארבעה ימים יידרש אישור של רופא.

3.4אישור על ביקור במרפאה או במוסד רפואי יינתן על ידי גורם מינהלי במוסד הרפואי ויכלול את שם התלמיד ואת מועד הביקור. אין צורך בחתימת איש צוות רפואי על האישור.

3.5החזרה ללימודים לאחר קיום אחד ממצבי החולי המפורטים בסעיף 2.2-79 בחוזר הוראת הקבע עג/1(א), "מניעת הידבקות ממחלות במוסדות החינוך", מחייבת אישור רפואי.

3.6במקרים שמתקיימת פעילות החורגת מהפעילות הבית-ספרית הרגילה (כגון מסעות ממושכים, שחייה, תחרויות הכרוכות בעצימות מוגברת) יש ליידע את ההורים על קיום הפעילות כדי לאפשר להם לדווח על שינוי במצב הבריאותי של ילדם. אין לדרוש אישור חתום על ידי רופא לשם ביצוע פעילות חריגה, אלא אם ההורים בחרו בכך, או במקרה שמהצהרה שהם מסרו בתחילת השנה עולה כי קיימת מגבלה רפואית.

3.7במקרה של ספק או של שאלות המתעוררות בקרב הצוות החינוכי בבית הספר או בגן הילדים בכל הנוגע למצבו הבריאותי של תלמיד, לאמינות הצהרת ההורה או להמלצות הצוות הרפואי המטפל - אפשר להיוועץ בצוות הרפואי בשירותי הבריאות לתלמיד. הצוות יסייע לצוות החינוכי באימות המידע הרפואי ובהבנת המשמעויות הנגזרות ממנו.