הצהרת הורים על בריאות ילדם ועל הסכמתם למתן שירותי בריאות לתלמיד

הוראת קבע מס' 0083 - החלפה

תאריך פרסום: י"ט בשבט תשע"ח, 04 בפברואר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 4.2.2018
הוראה זו מנחה את מוסדות החינוך – גני הילדים ובתי הספר – כיצד לנהוג בנושא הצהרת הורים על בריאות ילדם, כיצד להיערך למקרים של לקויות בריאות בשגרת יום הלימודים, כיצד לנהוג במידע וכיצד לשמר אותו ולהגן עליו. המידע שההורים מעבירים באמצעות טופס ההצהרה לעובדי ההוראה במוסדות החינוך וכן לצוותי הבריאות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד חיוני לשם היערכות המוסד החינוכי בשגרת יום הלימודים ובפעילות החוץ-מוסדית. מידע זה ישמש את הצוותים להיערכות מותאמת במקרים שבהם יש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל בעיות בריאות של התלמידים. למידע זה על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד. על מנהלי מוסדות החינוך לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בנוהל.
בהוראה זו מצויה הצהרת הורים אחת שמטרתה לשמש את מוסדות החינוך בקבלת מידע על מצב בריאותו של התלמיד לצורך השתתפותו בפעילויות השונות במסגרת המוסד החינוכי ומחוצה לו. כמו כן מפורטת בהוראה זו תוכנית החיסונים שקבע משרד הבריאות.
 • מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך  מספר : 2.2-74  פורסמה בחוזר : עב/1(ב) בתאריך : ב' באלול תשע"א ( 01 בספטמבר 2011)   
 • הוראות תקפות בנושאים קשורים

  • ההוראה "אישורים רפואיים" בחוזר הוראות הקבע עח/6

   02 - 5603220
   briut@education.gov.il
כלל מוסדות החינוך, בכל המגזרים

 

1.   הנחיות למנהל בית הספר

לקראת פתיחת כל שנת לימודים על מנהל בית הספר לוודא כי קיימים טופסי הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות המחייבות בעניין זה, כמפורט להלן:

1.1מחנך הכיתה יוודא עם תחילת הלימודים כי בבית הספר מצויה  הצהרת בריאות עדכנית החתומה על ידי הורי התלמיד עבור כל אחד מתלמידי כיתתו.

1.2הורי תלמידים הסובלים מבעיה רפואית הגורמת למגבלה תפקודית יצרפו עם תחילת הלימודים, בצמוד להצהרת ההורים, סיכום רפואי חתום על ידי רופא וכן המלצות הנוגעות לשהייתו של התלמיד במסגרת מערכת החינוך והפעילות בה או מטעמה ולמגבלות העשויות לחול עליו. המלצות אלו משמשות בסיס להתנהלותו במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו.

1.3מחנך הכיתה יקרא את כל הצהרות הבריאות והמידע הרפואי וישמור אותם במקום שהוגדר לשם כך במוסד החינוכי.

1.4על המחנך ליידע את המנהל על כל הערה רפואית המצוינת בטופס הצהרת הבריאות ובמידע הרפואי.

1.5על מנהל בית הספר לוודא, כי הצהרות הבריאות והמידע הרפואי לגבי כל התלמידים נמסרו למחנכים ונקראו על ידם, וכי הן נשמרות במקום נגיש וידוע לאחות בית הספר, לגורמים האחראים הרלוונטיים ולמגישי העזרה הראשונה.

1.6מנהל בית ספר יבחן את ההערות על בריאות התלמידים ויעביר את המידע המפורט במסמך הרפואי לגורמים הרלוונטיים במוסד החינוכי, כגון למורה לחינוך גופני, ולפי הצורך גם לכלל חברי הצוות במוסד.

1.7מנהל בית הספר יעביר את הצהרות ההורים לעיון צוות הבריאות של בית הספר הנותן את שירותי הבריאות לתלמיד.

1.8יש להדגיש כי המידע שההורים מוסרים בטופס הצהרת הבריאות יהיה גלוי רק למחנך הכיתה, לצוות הבריאות, למנהל ולמי שמנהל המוסד החינוכי החליט על פי שיקול דעתו להעבירו אליו במסגרת הצורך כאמור לעיל.

1.9מנהל בית הספר לא יאפשר לתלמידים אשר בטופס הצהרת הבריאות שלהם יש הערה לגבי קיום מגבלה תפקודית להשתתף בכל פעילות הכרוכה במאמץ גופני, בין אם הפעילות היא במוסד החינוכי או אם זוהי פעילות חוץ-בית-ספרית, אלא לאחר שיקרא את טופס ההצהרה וינחה את הצוות לפעול על פי ההוראות מהגורם הרפואי המטפל.

1.10אין לדרוש מההורים כל הצהרה נוספת או כל מסמך רפואי אחר מלבד הצהרת הבריאות. עם זאת, בית הספר רשאי לבקש רק מהורי התלמידים הסובלים מלקויות בריאות (ממחלות כרוניות), אשר מסרו את ההנחיות הרפואיות בצמוד לטופס הצהרת הבריאות שנמסר למוסד החינוכי, אישור מיוחד מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד לקראת פעילות חינוכית בלתי שגרתית, כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית הכרוכה במאמץ גופני מיוחד. מומלץ כי צוות בית הספר יתייעץ עם צוות הבריאות בעניין.

1.11אין למנוע את השתתפותו של תלמיד שהוריו הצהירו על לקות בבריאותו בפעילות במסגרת המוסד החינוכי או מטעמו, אלא אם הוגבל על-פי המסמך הרפואי שהומצא על ידי ההורים.

1.12לקראת פעילות בית-ספרית שאינה שגרתית ודורשת מאמץ גופני מיוחד, כגון טיול ובו הליכה מאומצת וממושכת, שחייה  וכד', יצרפו ההורים של כלל התלמידים הצהרה עדכנית, ובה הם יציינו שילדם אינו סובל ממחלה חריפה, כגון חום, שלשול, הקאות או קוצר נשימה, או מצב רפואי אחר העלול לסכן את שלומו במהלך הפעילות. במקרה שההורים יציינו שילדם סובל ממחלה חריפה. יש באפשרותם להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי יכולתו של ילדם להשתתף בפעילות שאינה שגרתית.

1.13בנספחים להלן מובאים טפסים שיש למלא. יש להקפיד על השימוש בטפסים אלה בלבד ולהוסיף בכותרת את לוגו המוסד החינוכי או את שמו הרשמי. אין להשתמש בטפסים אחרים.

2.   הנחיות למנהלת הגן

2.1על מנהלת הגן לאסוף את טופסי הצהרת הבריאות מההורים, לקרוא בעיון את תוכנם ולהיערך לפעילות בגן בהתאם למגבלות השונות.

2.2על מנהלת הגן ליידע את צוות הגן במידע הרלוונטי.


3.   נספחים

 

נספח א: טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר

 

 

שם בית הספר: _______________ היישוב: __________________

אל: מחנך/ת הכיתה, מר/גב'  ______________________________

מאת: הורי התלמיד/ה  _________   ____________ ___________

                                השם הפרטי          מס' ת"ז             הכיתה

תאריך הלידה: _________________       המין: ז/נ

הכתובת:____________________________________________

כתובת הדוא"ל:  ______________________________________

שם האם: ___________ מס' הטלפון הנייד:  __________________

שם האב: ____________ מס' הטלפון הנייד: __________________

א.אני מצהיר/ה כי (סמן את האפשרות הנכונה):

 1. לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בכל פעילות הנערכת בבית הספר ומטעמו.
 2. יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות בבית הספר ומטעמו, כדלקמן:

-פעילות גופנית

-פעילות בחדר כושר

-טיולים

-תחרות ספורט של בתי הספר

-פעילות אחרת: _____________________________

תיאור המגבלה: _______________________________

לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על-ידי:_______________

לתקופה: ___________________________________

 1. יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית. לא/כן.                      

פירוט מהות המחלה והמגבלות בפעילות:

_________________________________________

לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על-ידי:_______________

לתקופה: ___________________________________

 1. בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע: לא/כן.

     פירוט: ____________________________________

 1. בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון: לא/כן.

     פירוט: __________________________________________

אם סומן "כן" באחד מהסעיפים 5-2 לפחות, יש לצרף את המסמכים האלה:

-          סיכום מידע רפואי עדכני המעיד על המצב הבריאותי או על הרגישות לתרופה או למזון.

-          מצורף אישור רפואי הכולל התייחסות רופא למהות הבעיה הרפואית וכולל את המגבלות הנגזרות ממנה.

-          מצורף אישור רפואי התקף לשנת הלימודים הנוכחית.

האישור ניתן על ידי: __________לתקופה: ___________

ב.אני מתחייב/ת להודיע למחנך/ת הכיתה על כל שינוי או
הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של
בני/בתי.

ג.אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי ו/או לצוות הבריאות בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.

ד.להלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את בית הספר על אודותיו:

__________________________________________

__________________________________________

ה.אני מאשר/ת כי ידוע לי שבמסגרת שירותי הבריאות, לתלמיד
יקבל/תקבל בני/בתי  חיסון לפי תוכנית החיסונים הנקבעת   
על ידי משרד הבריאות כמפורט להלן:

-          בכיתה א': חיסון נגד חצבת - חזרת - אדמת - אבעבועות רוח

-          בכיתה ב': חיסון נגד אסכרה (דיפתריה) - פלצת (טטנוס) - שעלת - שיתוק  ילדים (פוליו) - חיסון נגד שפעת

-          בכיתה ג': חיסון נגד שפעת                                              

-          בכיתה ח': חיסון נגד אסכרה (דיפתריה) - פלצת (טטנוס) שעלת - חיסון נגד נגיף הפפילומה (HPV)

ו.אני מאשר/ת מתן חיסונים לבני/לבתי לפי תוכנית זו, אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי לאחות בית הספר. אני מתחייב/ת להעביר את פנקס החיסונים כנדרש.

ז.לבני/לבתי הייתה תגובה חריגה למתן חיסון בעבר      לא/כן

אם כן, פרט לאיזה חיסון:____________________________

תיאור התגובה: __________________________________

_____________________________________________

ח.אני מאשר/ת כי במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יעבור/תעבור בני/בתי בדיקות סקר על ידי צוות הבריאות, אלא אם אודיע על התנגדותי בכתב לאחות בית הספר.

ט.אני מאשר כי בני/בתי יעברו בדיקת בריאות הפה והשיניים על ידי רופא שיניים ויקבלו הדרכה של שיננית לגבי האופן שבו יש לשמור על בריאות הפה והשיניים.

י.אני מאשר את הסכמתי לקבל מסרון/SMS אודות בדיקות וחיסונים שילדי אמור לקבל במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד.

יא.לפנייה כאשר מתעוררת בעיה רפואית הקשורה במחלה הכרונית יש ליצור קשר עם: _______________________

מספר טלפון: __________________________

 

___________    ______________      ______________

                התאריך              שמות ההורים               חתימת ההורים


נספח ב: טופס בקשה לקבלת מידע והנחיות מרופא מטפל לגבי תלמידים במצבי בריאות מיוחדים

 

אל: הרופא המטפל

 

נודה לך על מתן מידע רפואי הדרוש לצוות החינוכי לשם היערכות בשגרה ולמתן סיוע בעת הצורך בשעות פעילות המוסד החינוכי וכן מידע על מצבי חירום אפשריים הנובעים ממצבו הבריאותי של התלמיד ודורשים סיוע או התייחסות מתאימה על ידי צוות המוסד החינוכי.

שם הילד: _____________  מס' תעודת הזהות שלו: ____________

תאריך הלידה: ______________ הכתובת: __________________

האבחנות

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

ההתייחסות הנדרשת בשעות הלימודים

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

הטיפול והסיוע המומלצים בשעת חירום (יש לפרט: תכשיר, מינון ומועד מומלץ לשימוש)

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

שם הרופא: _____________  חתימה וחותמת: ________________

תאריך: ___________________

נספח ג: טופס הצהרת הורים לגבי העדר מגבלה בריאותית בעת פעילות שאינה שגרתית

 

 

 שם הילד: _____________  מס' תעודת הזהות שלו: ____________

מהות הפעילות: _______________________________________

תאריך הפעילות: __________________________

לא ידוע לי כי בני/בתי סובלים כעת ממחלה חריפה (חום, שלשול, הקאות או קוצר נשימה) או ממצב רפואי אחר אשר עלול לסכן את שלומם במהלך הפעילות.

 

במקרה שמתעוררת בעיה רפואית הקשורה לפעילות שתתקיים, יש ליצור קשר עם: _____________________________

מספר הטלפון: __________________________

 

_____________      ________________    ______________

       התאריך                        שם ההורה               חתימת ההורה


נספח ד: טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בגן הילדים

 

גן הילדים: ________________ היישוב: ____________________

אל: הגננת מנהלת הגן: __________________________________

מאת: הורי התלמיד/ה: _____________    ____________ _______

                      השם הפרטי ושם המשפחה     מס' ת"ז           הגיל

א.אני מצהיר/ה כי (סמן את האפשרות המתאימה):

 1. לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעת מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בגן ומטעמו.
 2. יש לבני/לבתי בעיות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת בגן ומטעמו, כדלקמן:

-פעילות גופנית

-טיולים

-פעילות אחרת: ____________________________

תיאור המגבלה: ______________________________

__________________________________________

לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על-ידי: ______________

לתקופה: ___________________________________

 1. יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית (כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגישות למזון, מחלה ממארת וכד').   לא/כן פירוט הבעיה: ______________________________

________________________________________

מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה ומתאר את מהותה. האישור ניתן על ידי: ____________________________

לתקופה: ___________________________________

השם, הכתובת ומספר הטלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית:___________________________
__________________________________________

ב.אני מתחייב/ת להודיע לגננת מנהלת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.

ג.אני אחראי/ת לוודא שצוות הגן יקבל הנחיה לגבי העזרה הראשונה הנדרשת לבני/לבתי במקרה חירום בשל מצבו/ה הבריאותי.

ד.לפנייה כאשר מתעוררת בעיה רפואית הקשורה במחלה הכרונית יש ליצור קשר עם: _______________________________ מספר טלפון: __________________________

 

____________       ____________    ______________

                התאריך                  שם ההורה            חתימת ההורה