אודות המאגר

ההנחיות המתפרסמות בחוזר המנכ"ל מבטאות את עקרונות המדיניות החינוכית והניהולית של משרד החינוך ואת דרכי היישום שלהם. מטרת ההנחיות להגדיר תפקידים ולקבוע נהלים ולהסדיר את תהליכי העבודה במערכת החינוך ובגופים המפוקחים על ידה והקשורים אליה.

במערכת שני סוגי  הנחיות: הוראות (הוראות קבע והוראות שעה) והודעות.

הוראות: להוראות תוקף משפטי מחייב. הוראת קבע תקפה עד אשר נכתבת הוראה חדשה המבטלת או מעדכנת אותה. הוראת שעה תקפה עד תאריך התפוגה שצוין בהוראה עצמה, למשל עד תאריך סיום שנת הלימודים. כל הוראה מכילה מבוא המפרט את תאריך כניסת ההוראה לתוקף, על מי היא חלה, האם היא הוראה חדשה או עדכון להוראה קודמת, וכן את רשימת ההוראות הקודמות באותו נושא ובנושאים קשורים. כמו כן מצוינים הגורם האחראי לכל אחת מן ההנחיות ודרכי ההתקשרות עמו.

הודעות: להודעות תוקף מחייב מעצם היותן הנחיות המנכ"ל למערכת הכפופה לו. מטרתן למסור לבתי הספר ולבעלי התפקידים מידע חיוני ולהסדיר תהליכי עבודה. רוב ההודעות תקפות בשנת הלימודים שבה פורסמו, ולכל היותר עד שנתיים ממועד פרסומן. לאחר מכן הן מועברות לארכיון כהודעות שפג תוקפן.

החל מפתיחת שנת הלימודים תשע"ח עולה לאוויר מערכת חדשה שמיטיבה את הגישה למאגר חוזרי המנכ"ל עבור עובדי מערכת החינוך, ההורים, התלמידים וכלל הציבור. עם זאת, המאגר בתהליך בנייה, וההוראות שפורסמו בעבר יועברו אליו בתהליך הדרגתי. בשלב הביניים יפעלו המאגר הישן והמאגר החדש זה לצד זה.

המאגר החדש שונה במבנהו ובאופן הצגת התכנים מן המאגר הישן ומאורגן סביב עץ נושאים מעודכן. מבנה העץ משקף את עבודת המשרד, את התפיסה החינוכית ואת תחומי העשייה. השינויים מהוראות קודמות מוצגים בבירור. ההוראות המבוטלות מצוינות באמצעות סימון בולט. כל  הוראה מעודכנת מפורסמת מחדש בשלמותה ומקבלת מספר סידורי חדש. השינוי מגרסה קודמת מובלט הן באמצעות תיאור מילולי של השינוי והן באמצעים גראפיים. לצד כל גרסה מבוטלת מצוין תאריך הביטול, ולצד כל הוראה בתוקף מצוינים תאריכי העדכון והתוקף.

באתר החדש מתפרסמות הנחיות משנת הלימודים תשע"ח, וכן הוראות שפורסמו בחוזרים משנים קודמות שעברו הסבה למתכונת החדשה. בחוזרים המוסבים יש שדות של "מזהה הוראה מקורי", "תאריך פרסום מקורי", "פורסם בחוזר" ו"נושא החוזר".

בשלב זה ההוראות שהוסבו אינן מבוטלות באתר הישן, ומצוין בהן כי הן הוסבו לאתר החדש. בהוראות הללו מצוי קישור להוראה המוצגת באתר החדש. ההוראות המבוטלות מצויות בארכיון שהגדרות מיוחדות בחיפוש מובילות אליו.  

המערכת החדשה כוללת:

- הנחיות בתוקף: הוראות קבע, הוראות שעה, הודעות

- היסטוריה  (ארכיון)

- רשימת החוזרים שהתפרסמו בשנה החולפת

- קישור לאתר הישן

- לוח מודעות

- גישה לחוזר האחרון

- כלי חיפוש והתמצאות

- קישורים קבועים.

דרכי החיפוש באתר החדש

- חיפוש פשוט שיעלה את ההוראות ואת ההודעות שבתוקף

- חיפוש לפי מזהה החוזר

- חיפוש לפי סוג ההנחיה

- חיפוש לפי נושא בעץ הנושאים

- חיפוש לפי תאריך (חיפוש לפי תאריך הפרסום או חיפוש "עד תאריך", המציג הנחיות שפורסמו או תקפות עד לתאריך שצוין בשדה "עד תאריך")

-         חיפוש על פי מילות חיפוש.


לכניסה למאגר החוזרים הישן

תוכלו לעין במאגר גם במכשירים הנידים שלכם

אתר משרד החינוך רואה חשיבות עליונה בהנגשת אתרי האינטרנט ומערכות המשרד לאנשים עם מוגבלות, תוך הבנה שמהפכת המידע והטכנולוגיה מאפשרת לאנשים עם מוגבלות להשתתף באופן עצמאי במרחב הויראטואלי. באוקטובר 2013 נכנסו לתוקפן תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות). התקנות חלות על מגוון רחב של נושאים וביניהם גם הנגשת אתרים ויישומים אינטרנטיים, לרבות שירותי תקשורת, קבצים מצורפים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האינטרנט. הקריטריונים להנגשת אתרי אינטרנט מבוססים על הנחיות ה WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 או בעברית: המלצות להנגשת תכני אינטרנט גרסה 2.0( של משרד ה W3C (World Wide Web או בעברית: קונסורציום הרשת הכלל עולמית) – היא הקהילה הבינלאומית המפתחת וקובעת את תקני רשת האינטרנט. מכשירים ניידים