התוכנית להשאלת ספרי לימוד

הוראת שעה 0097 - החלפה

תאריך פרסום: ז' בתמוז תשע"ח, 20 ביוני 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 20.6.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 5.5.2019
מטרתה של התוכנית להשאלת ספרי הלימוד היא להקל את נטל התשלומים על ההורים. החל משנת הלימודים התשע"ט בתי הספר מחויבים להצטרף למהלך, פרט למקרים מיוחדים שאינם עומדים בתבחינים המפורטים להלן בס"ק 5.2 א' ו-ב'. התוכנית מבוצעת בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות וכן באמצעות בעלויות המפעילות לפחות 10 בתי ספר (להלן – "הבעלויות") ובסיוע המינהלת להשאלת ספרי לימוד. תפקיד המינהלת לספק סיוע לוגיסטי ותמיכה מקצועית לבתי הספר. על בית הספר מוטלת האחריות הכוללת על המהלך. הוראה זו מגדירה את מטרות המהלך ואת התפיסה החינוכית העומדת בבסיסו. ההוראה גם עוסקת בפעולות הנדרשות לשם מימוש תוכנית ההשאלה, הן ברשויות ובבעלויות והן בבתי הספר.
ההוראה מעדכנת את התקציב הייעודי של המשרד להפעלת התוכנית בשנת הלימודים התשע"ט ומציגה את השינויים הנדרשים לשם ביצוע התהליך. ההוראה מחייבת, החל משנת הלימודים התשע"ט, את בתי הספר שיש להם היתכנות כלכלית להפעלת התוכנית בהם – דהיינו שתקציב המשרד, תשלומי ההורים והספרים שנאספו מהתלמידים מאפשרים איזון תקציבי לשם מימוש התוכנית והיא אינה מסתכמת בגירעון - להצטרף לתוכנית השאלת הספרים. סכום הסיוע הכספי במדדי הטיפוח הבית-ספרי מ-1 עד 4 הועלה ל- 100 ש"ח לתלמיד. משרד החינוך יקצה תקציב חריג לבתי ספר אשר מקיימים את הוראות החוזר, דהיינו גביית תשלומי הורים מירבית ואיסוף ספרים משומשים, ועדיין אינם מצליחים להצטייד בכל ספרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   02 - 5604033
   seferzol@education.gov.il
בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים, בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים, בהתאם למפורט בס"ק 5.2 א ו-ב.

 

1.        כללי

התוכנית להשאלת ספרי לימוד פועלת בבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-201 .0לקראת שנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון מספר 7 לחוק, העוסק בחובת השאלת ספרי לימוד ומפרט את השינויים בתוכנית ההשאלה. החל משנת הלימודים התשע"ט תוכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר שיש להם היתכנות כלכלית להפעלתה.

התוכנית היא פרויקט חברתי-קהילתי המאפשר הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.

מנהל בית ספר שעדיין אינו מפעיל את התוכנית יודיע להורים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית (התשע"ח) על כוונתו להפעילה בשנת הלימודים הבאה בהתאם ללוח הזמנים המוצג בס"ק 11 להלן.

הורה המתנגד להשתתף בתוכנית יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם יותר מ-40% מההורים מתנגדים להשתתף בתוכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

2.        האמצעים למימון התוכנית

2.1התלמידים משאירים את ספרי הלימוד בבית הספר בסיום כל שנת לימודים לשימוש התלמידים הצעירים מהם.

2.2הורי התלמידים משלמים תשלום שנתי המאושר במסגרת "תשלומי הורים".

2.3המשרד מעניק תקצוב ראשוני לבתי הספר המצטרפים לתוכנית לראשונה, בהתאם למדד הטיפוח הבית-ספרי.

2.4משרד החינוך מעניק תמיכה, במסגרת תקציב נוסף, לבתי ספר המקיימים את הוראות החוזר ואינם מצליחים לרכוש ספרים חדשים שהמשרד מחייב.

על מוסדות החינוך להתעדכן באמצעות ההודעות המתפרסמות בחוזר המנכ"ל מדי שנת לימודים בנוגע לתעריפי הסיוע, למועדי הגשת הבקשות לתקציבים ולאופן הדיווחים וכן בהנחיות העוסקות בתוכנית השאלת הספרים.

2.5נוסף על כך יקבל בית הספר – באמצעות הרשות או הבעלות – סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמִינהלית בהתאם לגודלו ולמשך הזמן שהוא מפעיל את התוכנית כמפורט בהמשך החוזר ובהתאם להוצאות הלוגיסטיות בפועל ולמאזן הכספי של בית הספר.

2.6משרד החינוך יקצה  תקציב חריג לבתי ספר המקיימים את הוראות החוזר, דהיינו גביית תשלומי הורים מירבית ואיסוף ספרים משומשים, ועדיין אינם מצליחים להצטייד בכל ספרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם. יובהר כי בקשות חריגים תאושרנה עבור הצרכים המפורטים להלן:

א.עבור רכישתם של  ספרים חדשים שהמשרד מחייב

ב.עבור תקצוב נוסף לבתי ספר המשתתפים בתוכנית והמצויים בתהליך צמיחה בשנתם השנייה והשלישית וזקוקים לתקציב הנוסף בשל גידול במספר התלמידים. זאת אם ייוותר במסגרת התקציב הייעודי לתוכנית תקציב לא מנוצל. אישור התקציב מותנה בהגשת בקשה ובהצגת הצורך בהתאם למאזן הבית הספרי (כלומר, בתי ספר המצויים ביתרה כספיתבקשתם לא תאושר).

בכל מקרה לא יאושר תקציב הגבוה מסכום ההוצאה בפועל בניכוי השתתפות ההורים.

2.7יודגש כי על מנהל בית הספר שעדיין לא הצטרף לתוכנית לבחון לפני ההצטרפות את ההיתכנות הכלכלית של בית הספר. במקרה שיימצא כי אין היתכנות כלכלית להפעלת התוכנית במסגרת המשאבים הקיימים באותה השנה, יהיה עליו לבקש את דחייתה בשנה.

3.        מטרות התוכנית

3.1הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הוזלת ההוצאה על ספרי הלימוד (על פי החלטה מס' 4088 של ממשלת ישראל מיום י"ג בטבת התשע"ב, 8.1.2012)

3.2מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד ב"סל ספרים" מלא

3.3חינוך הילדים למתן יחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכוש

3.4שיפור הליך הבקרה על מילוי הנחיות המשרד בנושא ספרי לימוד (לדוגמה: הקפדה על שימוש בספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך ועל ההוראה לרכוש אך ורק ספרים שייעשה בהם שימוש פעיל)

3.5שמירה על איכות הסביבה.

4.        פעולות המשרד ליישום המהלך

4.1מתן תקציב להפעלת התוכנית בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר, למועד ההצטרפות לתוכנית ולבקשות לתקציב נוסף

4.2קביעת התהליכים להפעלת התוכנית באמצעות חוזר המנכ"ל כמפורט להלן

4.3פרסום קול קורא שמטרתו להרחיב את תוכנית ההשאלה ולתמוך בבתי הספר המפעילים אותה באמצעות מתן תקציב לצורך הפעלתה, תקציב שיועבר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות לכלל בתי הספר שבתחומן או בהפעלתן

4.4פיקוח על המהלך כולו באמצעות המחוזות והמפקחים הכוללים ובאמצעות הממונה על השאלת ספרי לימוד במינהל הפדגוגי

4.5מתן סיוע מקצועי באמצעות מינהלת השאלת ספרי הלימוד, סיוע הניתן בפעולות כגון אלה: הדרכה ראשונית, הפעלת מוקד שירות המספק מענה טלפוני ואינטרנטי, מסירת מידע תקציבי לבתי הספר, לרשויות ולבעלויות, הדרכה בשימוש בממשק האינטרנטי לשם העברת דיווחים, מתן הנחיות לעבודה מול ספקי הספרים ולהתארגנות בית-ספרית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולחלוקת הספרים, ליווי הרשויות המקומיות והבעלויות בהליך בקשת התקציב מהמשרד וקבלתו ובהגשת דוחות הביצוע וכן בקרה על תהליך הרכש עד לסיומו.

5.        כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים להפעלת התוכנית

5.1הפעלת התוכנית היא באחריות בית הספר והרשויות המקומיות/הבעלויות.

5.2התוכנית מיועדת לכיתות א'-י"ב בכפיפות לתנאים האלה:

א.בית הספר קיים שנה אחת לפחות

ב.בית ספר יסודי חייב להיות לפחות בן 5 שכבות גיל, מכיתה  א' עד כיתה ה'.

ג.קיימת היתכנות כלכלית להפעלת התוכנית בבית הספר, כלומר תקציב המשרד, תשלומי ההורים בהתאם לסכומים המאושרים לגבייה והספרים שנאספו מהתלמידים מאפשרים איזון תקציבי לשם הפעלתה.

5.3דמי השאילה ייגבו במסגרת "תשלומי רשות" הקיימים היום ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית תשלומי הרשות המובאים בסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים", ובסעיפים המעדכנים אותו: סעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א), סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(ב) וסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

בסכומים שייוותרו מדמי השאילה אפשר להשתמש גם למימון המערך הלוגיסטי הדרוש להפעלת תוכנית ההשאלה.

5.4המשאבים להפעלת תוכנית ההשאלה הם: א. מלאי הספרים שישאירו התלמידים בבית הספר בסיום השנה שלפני ההצטרפות; ב. גביית תשלומי ההורים שנקבעו להשאלת ספרי לימוד; ג. סיוע של המשרד בהתאם לזכאות או לבקשות לתקציב נוסף.

5.5תנאי הכרחי לכניסה לתוכנית וליצירת תשתית להפעלתה הוא כי התלמידים ישאירו בבית הספר לקראת שנת ההצטרפות הראשונה את הספרים המשומשים שרכשו מכספם ואשר השתמשו בהם במהלכה. לשם כך יש להציג מראש את התוכנית ואת מטרותיה הכלכליות והחברתיות בפני התלמידים וההורים ולהדגיש את הצורך בשמירה על הספרים במצב תקין.

5.6עם סיום כל שנת לימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד המושאלים לבית הספר. ככלל, בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים, אולם הוא רשאי להטיל את עלות תיקונם של ספרים בלויים בצורה שאינה סבירה על הורי התלמידים שהחזירו אותם במצב זה, החל מהשנה השנייה בתוכנית. תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו, או, לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחירו.

5.7לאחר שיפוץ הספרים, ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים, יוכן "סל ספרים" לכל תלמיד המשתתף בתוכנית ההשאלה בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על ידי משרד החינוך כפי שנקבעה לכל כיתה על ידי המועצה הפדגוגית של בית הספר. רשימת הספרים המאושרים מתפרסמת באתר של האגף להשאלת ספרי לימוד:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/.

5.8בתום שנת הלימודים יודיע בית הספר על התאריכים שבהם על התלמידים או על הוריהם להגיע לבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם. מומלץ שחלוקת הספרים תתבצע בתחילת חופשת הקיץ או בימים האחרונים שלה, או בכל מועד המתאים לבית הספר, בתיאום עם ההורים, כדי לאפשר את התחלת הלימודים באופן מיטבי החל מהשיעור הראשון של שנת הלימודים.

5.9מומלץ כי לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל ובו פרטיו, שמות הספרים שהושאלו לו ומצבם, וכן תאריך קבלת הספרים, תאריך החזרתם והתחייבות חתומה על ידו לשמור עליהם ולהחזירם שלמים ונקיים.

5.10בתי ספר המפעילים את התוכנית להשאלת ספרי לימוד מעל 5 שנים יוכלו לפנות אל המשרד באמצעות הרשות/הבעלות בבקשה לקבל סיוע כספי לחידוש מאגר ספרי הלימוד. הסיוע יינתן אם יישאר תקציב, בכפיפות לתבחינים לתקצוב רשויות המפורסמים בקול הקורא להצטרפות לתוכנית ובהתאם למפורט בסעיף 5(ב) לתקנות השאלת ספרי לימוד (התש"ע-2010): "הממונה יחליט, בהתאם לסוג בית הספר, מיקומו במדד הטיפוח, מספר התלמידים בו, מספר השנים שבית הספר נכלל בתוכנית ורמת הבלאי של הספרים, אילו בתי ספר מבין בתי הספר העומדים בתנאים לפי תקנה 3 זכאים לסכום סיוע נוסף בשנת הלימודים שלגביה הוגשה הבקשה. סכום הסיוע הנוסף שיינתן לבית ספר שאושרה בקשתו לסכום סיוע נוסף כאמור יעמוד על שליש מסכום הסיוע הראשוני שהיה אמור להיות משולם לבית הספר אילו היה מצורף לתוכנית לראשונה."

5.11רכישת ספרים דיגיטליים תיחשב שוות ערך לרכישת ספרים מודפסים לצורך תוכנית ההשאלה.

5.12מומלץ להעסיק בבית הספר רכז לתוכנית ההשאלה. אפשר לתגמל את הרכז במסגרת התקצוב הניתן לסיוע לוגיסטי או מהכנסות התוכנית (תשלומי הורים).

6.        ליווי, הדרכה ובקרה

6.1נציגי המינהלת להשאלת ספרי לימוד ונציגי משרד החינוך יעמדו לרשות בתי הספר והרשויות המקומיות בכל הנוגע להדרכה ולהסברה על הארגון ועל הניהול של התוכנית להשאלת ספרים.

6.2נציגי המינהלת ידריכו את בתי הספר המעוניינים בכך באופן השימוש בממשק האינטרנטי המשמש לבקשת התקציב ולדיווח. אפשר לפנות אל המינהלת בטלפון 08-6312020 או בפקס 08-6858805 או בדואר האלקטרוני sfarim@system-labs.co.il.

7.        תפקידי מנהל בית הספר

7.1מנחה את המורים בבחירת הספרים ומפקח על העברת רשימות הספרים במועד (ראה ס"ק 10).

7.2מקיים במועד מפגשים עם ועדי ההורים או עם כלל ההורים למימוש זכאותם להצטרף לתוכנית ההשאלה; מסביר להורים את המהלך ואת יתרונותיו; מפיץ חוזר המפרט את תנאי ההצטרפות ואת מחויבות ההורים במסגרת התוכנית, את העלויות המושתתות עליהם וכדומה (ראו בנספח להלן דוגמה למכתב הסבר להורים על תוכנית ההשאלה); גובה מן ההורים את התשלום עבור התוכנית להשאלת הספרים.

7.3מדווח למפקח הכולל של בית הספר על החלטת ההורים ועל התהליך שבאמצעותו הגיעו להחלטה.

7.4אחראי לניהול הכספי של תוכנית ההשאלה, לרבות הגשת בקשה לתקצוב באמצעות המערכת האינטרנטית ובכפיפות ללוחות הזמנים המעודכנים שיתפרסמו מעת לעת בחוזר המנכ"ל.

7.5נרשם לתוכנית באמצעות המערכת האינטרנטית של המינהלת להשאלת ספרי לימוד בכתובתhttp://minhelet.hashala.org . הכניסה למערכת תבוצע באמצעות האקספלורר בלבד.

7.6עומד בקשר עם הגורם שבאמצעותו התקציב מועבר – הרשות המקומית או הבעלות על בית הספר – ומעביר אליו כל דיווח/מסמך כנדרש לצורך בקשת התקציב וקבלתו (כמו כמות התלמידים הלוקחים חלק בתוכנית ההשאלה, סך כל עלויות הרכש של הספרים והלוגיסטיקה), וכל זאת בכפיפות ללוחות הזמנים המתעדכנים בחוזר המנכ"ל.

7.7מקיים הליך של רכישת הספרים עבור התלמידים כמפורט בס"ק 10.

7.8במקרים מיוחדים, שבהם המשאבים אינם מספיקים לכיסוי הפעלת התוכנית בשל עלותם  של ספרים חדשים שהמשרד מחייב לרכוש פונה למחוז בבקשה מנומקת לתוספת תקציב חריגה, ולאחר אישורה על ידי המחוז מעביר אותה לרשות. בהמשך עליו לוודא כי הבקשה הועברה על ידי הרשות לוועדת חריגים. כל זאת בכפיפות ללוחות הזמנים המתעדכנים מדי שנה בחוזר המנכ"ל.

7.9מנהל מעקב אחר כספי ההורים שנאספו לתוכנית ההשאלה בחשבון הבנק הייעודי, כמפורט בסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004".

7.10מפקח על המהלך כולו, ובכלל זה על רכישת הספרים ועל חלוקת הערכות לתלמידים, מוודא את הפעלתו התקינה ובהתאם לצורך פונה לגורמים האחראים במשרד.

7.11דואג לשמירת הספרים על ידי התלמידים במהלך השנה לצורך איסופם ושימוש חוזר בהם בשנה הבאה.

7.12מומלץ שהמנהל ימנה רכז אשר ינהל את הפעילות התפעולית של בית הספר במסגרת התוכנית. לשם תשלום לרכז על מנהל בית הספר לסכם עמו מראש את גובה התמורה, את אופן העברתה ואת מועד ההעברה. על המנהל לעשות כן בתיאום עם הבעלות או עם הרשות שהיא המעסיק.

8.        תפקידי הרשות המקומית/הבעלות

8.1על הרשות/הבעלות לענות לקול קורא לבקשת תקציב מהמשרד עבור בתי הספר בתוכנית ולהגיש בקשות מנומקות לתקציב נוסף לפי הצורך. מינהלת השאלת ספרי הלימוד תפיק עבור הרשות את רשימת בתי הספר אשר נרשמו לתוכנית באמצעות המערכת האינטרנטית במועד.

8.2על הרשות/הבעלות להעביר את התקציב למוסדות לאחר קבלתו מהמשרד, בהתאם לסכומים שאושרו עבור כל בית ספר.

8.3על הרשות/הבעלות לבדוק את דיווחי בתי הספר ולהגיש דוח ביצוע בסיום הפעילות.

8.4הרשות/הבעלות יכולה לבצע פעולות נוספות עבור המוסדות שבבעלותה, כגון רכש מרוכז של ספרי הלימוד, גביית תשלומי ההורים, העסקת רכזי התוכנית בבית הספר וכיו"ב.

9.   סיוע כספי

9.1בשנת הלימודים הראשונה להצטרפותו של בית הספר לתוכנית ההשאלה יסייע משרד החינוך לבתי הספר על-פי מדד הטיפוח שנקבע בתקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע–2010 (ובשנת התשע"ט על פי הסכומים המפורטים בס"ק 9.9 להלן). סיוע זה ניתן כדי לאפשר מאגר מלא ושלם של כל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה בשנת ההצטרפות לתוכנית.

9.2מומלץ לבצע רכישה מדורגת של הספרים במהלך שנת הלימודים בהתאם להתקדמות ההוראה בכיתות כדי להימנע מרכישת ספרים שלא ייעשה בהם שימוש.

9.3בנוסף, בשנים הראשונות להפעלת התוכנית יקבל בית הספר באמצעות הרשות או הבעלות סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמינהלית בהתאם לגודלו ולמשך הזמן שהוא מפעיל את התוכנית. סכומי הסיוע ניתנים במהלך ארבע שנים בתקציב יורד, והם מתעדכנים בחוזר המנכ"ל.

בכל מקרה לא יאושר תקציב העולה על סכום ההוצאה בפועל בניכוי השתתפות ההורים ותקציבי הרכש והסיוע של המשרד.

9.4למרות האמור לעיל, במקרים שהמשאבים אינם מספיקים לכיסוי הוצאות רכישת הספרים – ובתנאי שבית הספר נהג בהתאם לכללים ולהנחיות המפורטים בחוזר זה – בית הספר יכול לפנות באמצעות המחוז לוועדת חריגים  בבקשה מנומקת לשם קבלת תוספת תקציב חריגה לרכישת ספרים חדשים שהמשרד מחייב.

9.5בית ספר שיפסיק את השתתפותו בתוכנית ההשאלה ללא אישור המשרד יידרש להחזיר את התקציב שהועבר לו על ידי  המשרד למטרת ביצועו.

9.6הורי התלמידים המשתתפים בתוכנית ישלמו לבית הספר דמי שאילה בגין תוכנית ההשאלה. תמורת התשלום הם יקבלו את סל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה שייבחרו מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים.

9.7גובה התשלום במסגרת תשלומי ההורים יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת.

9.8התקציב במלואו מיועד אך ורק לצורך קיום התוכנית. הרשות/הבעלות אינן זכאיות לחלק כספים מתקציב זה. רשות/בעלות המשתתפת בתפעול התוכנית עבור בתי הספר תוכל לפנות לממונה על השאלת ספרי הלימוד בבקשה לקבל חלק מתקציב הסיוע הלוגיסטי המיועד למוסדות בהתאמה.

9.9סכומי הסיוע בשנת הלימודים התשע"ט יהיו כדלקמן:

 

מדדי הטיפוח

תקציב הרכש - הסכום לתלמיד

(עבור התלמידים המשתתפים בתוכנית בפועל)

1.99-1

100 ש"ח

2.99-2

100 ש"ח

3.99-3

100 ש"ח

4.99-4

100 ש"ח

5.99-5

110 ש"ח

6.99-6

120 ש"ח

7.99-7

130 ש"ח

8.99-8

140 ש"ח

10-9

150 ש"ח

 

תלמידי המפתנים, מרכזי החינוך ומוסדות החינוך המיוחד יקבלו את הסיוע על פי מדד הטיפוח הגבוה, והוא יעמוד על סך של 150 ש"ח לתלמיד.

9.10תקציב הסיוע הלוגיסטי

 

מדרג רמות הסיוע

התקציב לתלמיד

(עבור התלמידים המשתתפים בתוכנית בפועל)

שנה א' – 100% סיוע

28 ש"ח

שנה ב' – 80% סיוע

22.4 ש"ח

שנה ג' – 60% סיוע

16.8 ש"ח

שנה ד' – 40% סיוע

11.2 ש"ח

 

9.11התשלום בגין ההשתתפות בפרויקט השאלת הספרים הוא עד 280 ש"ח לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים ועד 320 ש"ח לחטיבה עליונה. בית הספר רשאי לגבות סכומים נמוכים מהסכומים המצוינים לעיל, בתנאי שלא יבקש תקציב נוסף מהמשרד.

9.12תקציב הרכש מיועד בראש ובראשונה לבתי הספר המצטרפים לתוכנית לראשונה (כלומר לרכישת ספרים בשנה הראשונה שבה התוכנית מופעלת) רק אם ייוותר תקציב לא מנוצל. המשרד ישתתף בעלויות רכש של בתי ספר הנמצאים בשנתם השנייה והשלישית לתוכנית והזקוקים לתקציב נוסף בשל גידול במספר התלמידים המשתתפים בתוכנית.

9.13סכום הסיוע הכספי עשוי להשתנות משנה לשנה. שינויים יתפרסמו בהודעות בחוזרי המנכ"ל. מומלץ לבדוק את היקף הסיוע הכספי השנתי לקראת כל שנת לימודים. בכל מקרה לא יאושר תקציב הגבוה מסכום ההוצאה בפועל, בניכוי של השתתפות ההורים ושל תקציבי הרכש והסיוע של המשרד. אם בית הספר זכאי לתקציב סיוע לוגיסטי בהתאם למפורט לעיל, אך מדיווחיו עולה כי ההכנסות בתוכנית עולות על ההוצאות, המשרד רשאי לא להעביר את תקציב הסיוע הלוגיסטי בחלקו או במלואו.

10.  תהליך הביצוע של תוכנית ההשאלה

10.1התהליך יתחיל בו-בזמן ברשויות/בבעלויות ובבתי הספר, תוך תיאום ועדכון הדדי.

10.2בית הספר ינהל תהליך פנימי של עדכון הצוות החינוכי, ובהמשך גם עדכון של הורי התלמידים, לגבי הצטרפותו לתוכנית ההשאלה ולגבי מהלך ביצועה. תובהר להורים אחריותם של התלמידים לשמירה על תקינות הספרים.

10.3בית הספר יקבל את התשלום מההורים שיצטרפו לתוכנית.

10.4בית הספר יאסוף את הספרים המשומשים מהתלמידים, ימיין אותם ויתקנם. מומלץ לעטוף את הספרים המיועדים לשימוש חוזר באופן מיטבי כדי שיישמרו לאורך זמן.

10.5לאחר קבלת החלטה על ספרי הלימוד שיילמדו יזמין בית הספר את הספרים המבוקשים מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים המצויה באתר המשרד. יש לציין בהזמנה את המספר הקטלוגי של כל ספר ואת כמות הספרים הנדרשת. בית הספר יבצע את רכישת הספרים על פי כל דין.

10.6בית הספר יקבל את הספרים שהוזמנו מהספקים, יבדוק אותם ובהמשך יכין את ערכות הספרים ויחלק אותן לתלמידים.

10.7כדי לסייע לרשויות ולבתי הספר בתהליך ההצטרפות לתוכנית ההשאלה יידע אותם המשרד בדבר היקף הזכאות הפוטנציאלית שכל בית ספר זכאי לה. המידע יועבר באמצעות מחוזות המשרד החל מאמצע חודש אפריל. יובהר כי אין במידע שיינתן משום התחייבות המשרד לתקצוב בהיקפים האמורים, וכי האישור התקציבי הרלוונטי יינתן על ידי ועדת ההקצבות לאחר פרסום הקול הקורא ובהתאם לתקציב הייעודי לנושא.

10.8רשות מקומית אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים ברמה היישובית, או בעלות שיש לה לפחות עשרה בתי ספר על-יסודיים אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים, תפנה לממונה על השאלת ספרי לימוד בבקשה להצטרף לתוכנית ותונחה על ידו בתהליך ההצטרפות.

11.  שלבי הביצוע של תוכנית ההשאלה ומועדיהם

 

השלב

תיאור המהלך

האחראים לביצוע

מועד הביצוע 

1.

קיום ישיבת מורים עם הצוות החינוכי כדי לעדכנם במהלך ולהנחותם לבחור את ספרי הלימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

המנהל והמורים

מתחילת שנת הלימודים ועד לפני חופשת הפסח

2.

קיום ישיבה עם ועד ההורים של בית הספר להצגת תוכנית ההשאלה, יתרונותיה והמשמעויות של ההצטרפות אליה וכן לתכנון דרכי הפעולה מול כלל ההורים

המנהל וועד ההורים

3.

הפצת מכתב להורים המסביר את עקרונותיה של התוכנית ואת יתרונותיה

מנהל בית הספר

4.

בחירת ספרי הלימוד

המנהל והצוות הפדגוגי

עם פרסום רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים הבאה

5.

קליטת התשלום מהורי התלמידים בהתאם לחוזר "תשלומי הורים"

בית הספר

מיד לאחר חופשת הפסח ועד כחודש לפני סיום שנת הלימודים הנוכחית (אפשר להאריך את תקופת הגבייה אך לא לקצרה)

6.

דיווח בממשק האינטרנטי של המינהלת  על הפעלת התוכנית ועל מספר התלמידים הצפויים להשתתף בה

בית הספר

בהתאם לפניית המינהלת להשאלת ספרי לימוד

7.

הגשת בקשה לתקציב זכאות עבור בית הספר

הרשות/ הבעלות

בהתאם למועדים שיפורסמו בקול הקורא שיופץ במהלך חודש יוני

8.

איסוף הספרים המשומשים מן התלמידים ומילוי טופס החזרת ספרים

בית הספר

בשבוע האחרון של שנת הלימודים

9.

מיון הספרים המשומשים והזמנת ספרים חדשים מהספק

בית הספר

בשבוע הראשון של החופש הגדול

10.

קבלת הספרים מהספק ובדיקתם

בית הספר

עד אמצע החופש הגדול

11.

קיום קשר עם הרשות/הבעלות  כדי לוודא את קבלת התקציב שאושר לבית הספר

בית הספר, הרשות/ הבעלות

החל מחודש אוגוסט ועד לסיום התהליך

12.

הכנת ערכות ספרים לחלוקה

בית הספר

יולי-אוגוסט

13.

חלוקת הספרים לתלמידים

בית הספר

לפני תחילת שנת הלימודים

14.

הגשת דוחות ביצוע באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

עד 21 בספטמבר של שנת הלימודים

15.

הגשת דוחות ביצוע של הרשות המקומית

הרשות

עד 4 באוקטובר של שנת הלימודים

16.

לפי הצורך, הגשת בקשות מנומקות לתקציב חריג לוועדת החריגים באמצעות  המערכת האינטרנטית

בית הספר

בהתאם למועדים שיפורסמו בקול הקורא שיופץ במהלך חודש ספטמבר 2018


12.  נספח: דוגמה למכתב הסבר להורים על תוכנית ההשאלה

 

התוכנית להשאלת ספרי לימוד בשנה"ל התש__________

 

הורים יקרים, שלום רב.

הנדון: התוכנית להשאלת ספרי לימוד בבית הספר בשנת הלימודים התש________

רכישת ספרי הלימוד כרוכה בהוצאה גדולה ומשמעותית  לכל משפחה. אנו מציעים לכם להשתלב בתוכנית להשאלת ספרי הלימוד שתופעל בבית ספרנו על פי הנחיות משרד החינוך. משמעות התוכנית היא כי במקום רכישה אישית של ספרי הלימוד על ידי כל משפחה יתבצע הליך של השאלת הספרים במסגרת הבית-ספרית והחזרתם בסוף השנה.

התוכנית נועדה להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד להצטייד בסל מלא ועדכני של ספרי לימוד תקינים בעלות נמוכה.

לתוכנית ההשאלה יתרונות משמעותיים נוספים:

  • יציבות בתוכנית הלימודים
  • שוויון בין התלמידים
  • פיתוח תחושת אחריות לרכוש ולסביבה
  • הקטנת הפגיעה בסביבה
  • גיבוש חברתי-קהילתי.

התוכנית מבוססת על חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א2000, ועיקריה מפורטים בחוזר המנכ"ל שנושאו "התוכנית להשאלת ספרי לימוד". המשרד משקיע משאבים רבים בקידום התוכנית ובהטמעתה בבתי הספר, בהדרכה, בליווי ובתקצוב.

אלה תנאי ההצטרפות לתוכנית:

  • מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית במצב תקין לבית הספר
  • תשלום אגרת השאלה בסך _______ ש"ח לתלמידי כיתות א'-ט', ו- _______ ש"ח לתלמידי כיתות י'-י"ב
  • החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים לבית הספר במצב תקין ושמיש.

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר השאלת ספרי לימוד של משרד החינוך, בכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol.

 

גביית אגרת ההשאלה תחל בתאריך ___________ ותסתיים בתאריך ______________.

לתשומת לבכם, לא תתאפשר הרשמה לאחר התאריך הנ"ל. פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

 

                                                                       בברכה,

                                                                       מנהל/ת בית הספר

 

 

* למכתב זה מצורפת רשימת הספרים בציון מחירם הקטלוגי.