שירותי עזרה ראשונה ופינוי לתלמידים

הוראת קבע מס' 0161 - החלפה

תאריך פרסום: כ"א באלול תשע"ג, 27 באוגוסט 2013 | הוראה תקפה מתאריך: 27.8.2013
הודעה זו באה להנחות את מנהלי בתי הספר ואת מנהלות גני הילדים בכל הקשור למקרי היפגעות שגרתיים ולא שגרתיים הקורים לתלמידים במהלך פעילויות במוסד החינוכי ובפעילות חוץ והדורשים מתן טיפול רפואי ראשוני, ובמקרה הצורך פינוי חירום. התפוצה: מנהלי בתי הספר, מנהלות הגן, מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות והמפקחים הכוללים.

   02 - 5603220
   iritli@education.gov.il
מוסדות החינוך, לרבות גני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליוניות בכל המגזרים

 

1.   כללי

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים במוסדות החינוך, בבתי הספר ובגני ילדים, ניתנים באמצעות מד"א החל מחודש אפריל 201 .3מטרת השירות היא להעניק טיפול רפואי ראשוני לתלמידי מוסדות החינוך במקרה של היפגעות/היפצעות שבשגרה בפעילות רשמית במוסד החינוכי, בשעות הלימודים, באמצעות מטפל של מד"א המגיע לבית הספר או לגן הילדים. השירות אינו ניתן לפעילות חוץ-מוסדית.

2.   הגדרות (לעניין חוזר זה)

1.1עזרה ראשונה: טיפול רפואי ראשוני הניתן במוסד החינוכי בעקבות פגיעה/פציעה שבשגרה.

1.2פגיעה/פציעה שבשגרה: פציעה שאינה מסכנת חיים, כגון שברים, פריקות, חתכים, שטפי דם, פגיעות בעלי חיים וכד'.

1.3פגיעה/פציעה לא שגרתית: פציעה מסכנת חיים ומחייבת פינוי חירום, כגון פציעה קשה ומורכבת, נפילה מגובה, חבלה בצוואר או בגב המלווה בהגבלות תנועה, כוויות וכד'.

1.4מוסד חינוך: מוסד שחל עליו חוק הפיקוח על בתי הספר, לרבות גני הילדים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בכל המגזרים.

1.5פעילות רשמית פנים-מוסדית: פעילות רשמית בין כותלי בית הספר או גן הילדים בכיתות הלימוד ובמרחבים הפתוחים בשטח המוסד החינוכי.

1.6פעילות רשמית חוץ-מוסדית:  פעילות רשמית המתקיימת מחוץ למוסד החינוכי, כגון טיול, פעילות ספורט וכדומה.

3.   ההנחיות 

3.1.         מקרה של פגיעה/פציעה שבשגרה בפעילות רשמית במוסד החינוכי

א.בכל מקרה של פגיעה או פציעה שגרתית בפעילות רשמית פנים- מוסדית שאין בה סכנת חיים יש לפנות למוקד הייעודי שמספרו 1-700-55-00-96.

ב.הפנייה למוקד הייעודי תיעשה רק במקרים של פגיעה או פציעה שגרתיים, ולא במקרים של בעיית בריאות אחרת.

ג.הפרטים הנמסרים בטלפון למוקדן חייבים להיות מדויקים וברורים, שכן הם משמשים בסיס להחלטת מנהל המוקד כיצד לפעול.

ד.כל שיחות הטלפון למוקד מוקלטות ומשמשות במקרים של בירור או בדיקה.

ה.המוקד פועל בין השעות  16.00-07.30 בכל ימי הלימוד הרשמיים של המשרד  במגזרים השונים.

ו.המוקד פועל בכמה דרכים:

  • צוות המוקד נותן ייעוץ טלפוני ראשוני.
  • מטפל מוזנק ומגיע למוסד החינוך בכל דרך מותאמת לפציעה (לאו דווקא באמבולנס) ונותן טיפול במקום (בתום הטיפול יקבל המוסד העתק מטופס הטיפול הרפואי לתיוק כנדרש.)

ז.במקרה שיש צורך בפינוי התלמיד, המטפל הרפואי הוא הסמכות הקובעת את דחיפות הפינוי ואת אמצעי הפינוי. אם קבע המטפל הרפואי כי אין צורך בפינוי, אך להערכתו של המנהל או מי מטעמו יש צורך בפינוי יפונה התלמיד על פי שיקול דעתו ואחריותו של המנהל. במקרה שיתברר כי לא היה מדובר במצב במחייב פינוי חירום ומנהל המוסד החינוכי ביקש להיות הסמכות העליונה ולקבל את ההחלטה, יחול מימון הפינוי על המוסד החינוכי.

ח.במקרה שהתלמיד קיבל טיפול באמצעות מטפל מטעם המוקד הייעודי ופונה בעקבות הטיפול לבית החולים אך לא אושפז, יחול מימון הפינוי על מד"א.   

ט.בכל מקרה של פינוי תלמיד בשגרה או בחירום יש ליידע את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על-ידי מבוגר, אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוותו.

י.על מנהל המוסד למלא דוח תאונה על פי נוהל הדיווח על תאונות תלמידים המובא בסעיף 3.13-2 של חוזר הוראות הקבע עג/1(א), בנוסף לדוח המטפל הרפואי.

3.2.         מקרה של פגיעה/פציעה לא שגרתית בפעילות רשמית במוסד החינוכי

במקרים של פגיעה/פציעה לא שגרתית, כגון מקרים המפורטים ב-2.3, לעיל יש לפנות ישירות למוקד 101 של מד"א. מימון הפינוי יוסדר עם האחראים על ההסעות במחוז כמפורט ב-4 להלן.

3.3.         מקרה של פגיעה/פציעה בפעילות רשמית מחוץ למוסד החינוכי

בכל מקרה של היפצעות או היפגעות במהלך פעילות רשמית מחוץ לכותלי מוסד החינוך, כגון טיול, הצגה, פעילות ספורט וכדומה, יקבע המלווה הרפואי אם נדרש פינוי חירום.

אם יידרש פינוי כזה יש לפנות ישירות למוקד 101 של מד"א. מימון הפינוי יוסדר עם האחראים על ההסעות במחוז, כמפורט ב-4 להלן.

4.   תנאי הזכאות להחזר הוצאות פינוי לבית החולים בעקבות פציעה

4.1.         החזר הוצאות פינוי לבית החולים על ידי הגורם המבטח על פי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי

א.על פי הוראות חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, התשנ"ד 1994, מבוטח שהוסע לבית החולים באמבולנס (גם במקרה מחלה) ואושפז לא יחויב בתשלום, ואם יחויב יקבל החזר מלא תמורת קבלה מקופת החולים שהוא מבוטח בה.

ב.מבוטח המוסע באמבולנס של נט"ן (ניידת טיפול נמרץ), אם הוא פונה בעקבות חבלה יקבל החזר של 50% מההוצאה מקופת החולים תמורת קבלה. 

ג.בכל מקרה של פינוי תלמיד באמבולנס בעקבות בעיית בריאות (ולא פציעה) ללא אשפוז יחולו הוצאות הפינוי על הורי התלמיד.

ד.פטור מתשלום דמי מיון יינתן לתלמיד שנפגע בפעילות בית-ספרית, בתנאי שיציג אישור מהמוסד החינוכי המעיד על כך.

4.2.         מימון/החזר הוצאות פינוי לבית החולים על ידי משרד החינוך

א.החזר ההוצאות עבור פינוי לבית חולים יינתן על ידי משרד החינוך כהטבה בלבד, המוגבלת בהיקפה ואינה מעוגנת בחובה חוקית כלשהי ואינה בגדר פיצוי במסגרת כיסוי ביטוחי כלשהו.

ב.ההחזר יינתן במקרים כדלקמן:

1)תלמיד שנפגע במהלך פעילות רשמית במוסד החינוכי ופונה לבית החולים על ידי אמבולנס של מד"א או נט"ן או על ידי מונית ולא אושפז ושסוג הפגיעה הוגדר כמצב מסכן חיים

2)תלמיד שנפגע בכל סוג של פגיעה במהלך פעילות רשמית מחוץ למוסד החינוכי (בטיול, בהצגה וכד') ופונה לבית החולים על ידי אמבולנס של מד"א או נט"ן או על ידי מונית ולא אושפז.

4.3.         נוהל קבלת ההחזר

א.על מנהלי מוסדות החינוך להנחות את הורי התלמידים בכל הקשור לזכויותיהם ולחובותיהם כמפורט בחוזר זה.

ב.בית הספר יגיש למנהל גף ההסעות המחוזי, שהוא האחראי על ההסעות במחוז, בקשה להחזר הוצאת הפינוי בצירוף דוח תאונה, קבלה המעידה על התשלום ופרטי החשבון להפקדת ההחזר.

ג.האחראי על ההסעות במחוז יבדוק את הזכאות לקבלת ההחזר ואת גובה ההחזר על פי התנאים שפורטו לעיל ויעביר את התשלום בהתאם.