מינוי רכזי זה"ב בבתי הספר ותפקידיהם

הוראת קבע מס' 0135 - החלפה

תאריך פרסום: ד' באלול תשע"ח, 15 באוגוסט 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 15.8.2018
מטרת הוראה זאת היא להנחות את מנהלי בתי הספר בנושא מינוי רכזי זה"ב. ההוראה עוסקת בנוהל מינוי רכזי הזה"ב, ומפרטת את דרישות הסף הנדרשות מהרכזים, את תפקידם ואת תהליך הפיתוח המקצועי הנדרש לעבודתם. ההוראה מגדירה את היקף הגמול הניתן עבור עבודת הרכזים ומפרטת את הנהלים שעל מנהלי בתי הספר למלא בהליך מינוים. ההוראה גם מנחה את מנהלי בתי הספר לגבי אחריותם לפעילות התקינה של רכזי הזה"ב. זאת כדי להבטיח את שלומם ואת בטיחותם של התלמידים. הרכזים יהיו אחראים על יישום החינוך לזה"ב בבית הספר ועל הטמעתו, ויסייעו בקידום ההיערכות המיטבית לפתיחת שנת הלימודים.

   02 - 5603882
   maxav@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   כללי

רכזי הזהאחראים על כלל הפעילויות המתקיימות בבית הספר בנושאי זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח בשני היבטים: ההיבט הפיזי של בטיחות התלמידים בדרכם אל בית הספר ובחזרה ממנו הביתה וההיבט החינוכי-לימודי של הכשרת התלמידים בנושאים אלו. מערכת החינוך רואה חשיבות רבה בבטיחות התלמידים הנעים בדרכים ובחינוך לערכים של תרבות התנהגות בטוחה במרחבים השונים - בבית, במרחב הציבורי ובבית  ספר, ולכן נקבע שבכל בית ספר ימונה בעל תפקיד לנושאי הזה"ב: זהירות ובטיחות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח. התפקיד "רכז זה"ב" נכלל ברשימת בעלי התפקידים בבתי הספר הזכאים לגמול ריכוז.

הרכזים נבחרים על ידי מנהל בית הספר לרכז את הפעילות בזהירות בדרכים, בנגישות ובאורח חיים בטוח בהתאמה למדיניות האגף לזה"ב, לנגישות ולאורח חיים בטוח. באחריותם ליישם ולהטמיע את החינוך לזה"ב בבית הספר, לסייע בקידום ההיערכות המיטבית לפתיחת שנת הלימודים ולרכז את הפעילות השוטפת של בית הספר בשלושת התחומים הללו.

2.   דרישות הסף למינוי מורה לתפקיד רכז זה"ב

על מנהלי בתי ספר לבחור באדם המתאים למלא את התפקיד ולהקפיד שהוא עונה על דרישות הסף המפורטות להלן:

2.1הוא עובד הוראה פעיל בבית הספר, בעל תעודת הוראה או רישיון הוראה ובעל רישיון נהיגה בתוקף.

2.2הוא מורה בעל ותק בהוראה של 3 שנים לפחות.

2.3הוא מלמד בטיחות בדרכים בכיתה אחת לפחות.

2.4הוא משתתף בקביעות במסגרות לפיתוח מקצועי המכשירות אותו לתפקיד מטעם אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

2.5הממונה על החינוך לזה"ב, לנגישות ולאורח חיים בטוח במחוז אישר את מינויו לרכז.

3.   פיתוח מקצועי לרכזים ולמורי הזה"ב

3.1על מורים המיועדים לתפקיד רכזי זהלעבור תהליך של פיתוח מקצועי הכולל את הקורסים האלה:

3.1.1שני קורסי הכשרה לפני הכניסה לתפקיד

שלב א' - קורס רכזים א'

הקורס כולל נושאים אלו: יסודות התפקיד, הכרת תוכניות הלימודים בנושא זה"ב וכלים לשילוב לימודי זה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים) במקצועות לימוד אחרים.

שלב ב' - קורס רכזים ב'

הקורס כולל הרצאות העשרה בנושאי זה"ב, הכשרה לבניית תוכנית לימודים, וכן ביקורי צפייה בבתי ספר מדגימים ומקדמי זה"ב.

3.1.2קורסי העשרה לפיתוח מקצועי של רכזי הזה"ב במהלך מילוי תפקידם.

3.2כאמור לעיל, רכזי הזה"ב חייבים ללמד את נושא הזה"ב בכיתה אחת לפחות. לפיכך עליהם לעבור הכשרה מקצועית גם בנושא שהם מלמדים.

3.3רכזי הזה"ב חייבים להשתתף בהשתלמויות העשרה שהאגף מקיים למורי זה"ב.

4.   גמול ריכוז

במסגרת הסכמי השכר עם ארגוני המורים, על מנהל בית הספר לקבוע את רכז הזה"ב כאחד מבעלי התפקידים הזכאים לקבלת גמול ריכוז, כמפורט להלן:

4.1רכז שמונה על פי דרישות הסף זכאי לגמול ריכוז של 6%.

4.2גמול הריכוז יינתן בהתאם לשלבי החינוך ולמסגרות התקציביות האלה:

4.2.1בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים יינתן הגמול במסגרת הסכם "אופק חדש". מנהל בית הספר ידווח על הרכז במערכת משכי"ת (שיבוץ ומדב"ס).

4.2.2בחטיבות העליונות יינתן גמול ריכוז בהתאם לתקציב הקיים באגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. גמול הריכוז יוקצה באמצעות הבעלויות (רשויות מקומיות או רשתות חינוך), ויועבר למוסדות החינוך בהתאם לדיווח של מנהל בית הספר המועבר לממונה על החינוך לזה"ב, לנגישות ולאורח חיים בטוח במחוז.

5.   המשימות העיקריות של רכזי הזה"ב

5.1רכזי הזה"ב נדרשים להגיש בתחילת כל שנת לימודים תוכנית לימודים עדכנית בחינוך לזה"ב שהיא תנאי לקבלת גמול הריכוז. התוכנית תוגש למנהל בית הספר והוא ישלב אותה בתוכנית הלימודים הבית-ספרית. על התוכנית לקבל את אישורם של מנהל בית הספר ושל הממונה על החינוך לזה"ב, לנגישות ולאורח חיים בטוח במחוז.

5.2רכזי הזהאחראים על ארגון פעילויות חינוכיות, חברתיות וקהילתיות בנושאי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. באחריות הרכז להוביל את הגדרת החזון, העקרונות והמטרות של בית הספר בנושאים אלה. תפקידו להגביר את המודעות לחשיבות הנושאים הללו תוך הפעלת כלל האוכלוסייה של בית הספר ושיתוף ההורים וגורמים נוספים בקהילה.

5.3על הרכזים ליישם ולהטמיע בבית הספר ובסביבתו את התוכנית "מעטפת הבטיחות הפיזית" על כל מרכיביה. "מעטפת הבטיחות הפיזית" היא תוכנית המציעה דרכים להתמודדות עם הסכנות לבטיחות התלמידים הקיימות בדרך לבית הספר ובחזרה ממנו.  מרכיבי התוכנית כוללים  פעילויות להסדרת הבטיחות בסביבת בית הספר כדוגמת משמרות הזה"ב, פעילות ההורים "נשק וסע", הסדרת מערכת הסעות התלמידים ובדיקת השילוט ותשתיות הדרך. 

5.4על הרכזים ליישם את הוראת נושאי הזה"ב בהתאם לתוכניות הלימוד המאושרות שלהלן:

5.4.1התוכנית "ללמוד תנועה" בכיתות א' ו-ב'

5.4.2התוכנית "עצמאים בשטח" בכיתות ה'

5.4.3התוכנית להכשרת משמרות זה"ב בכיתות ה'-ו' ולהפעלתן השוטפת

5.4.4תוכנית החינוך לבטיחות בדרכים בכיתות ט'

5.4.5התוכנית "חינוך תעבורתי" בכיתות י'.

5.5על הרכזים להטמיע פעילויות חינוכיות בנושאי הזה"ב המפורטות להלן בהתאם לתוכניות הלימודים המאושרות על ידי מנהל בית הספר:

5.5.1פעילויות של חונכות, מחויבות אישית, מעורבות תלמידים והתנדבות בבטיחות בדרכים

5.5.2פעילות להקמת מרכזי למידה ומרחבי למידה בבטיחות בדרכים.

5.5.3פעילויות המשתפות את צוות המורים בתהליכי תכנון

5.5.4פעילויות המערבות הורים בחינוך לזה"ב

5.5.5פעילויות המכשירות לבבות לנושאי נגישות ושילוב תלמידים בעלי מוגבלויות.

על הרכזים להיעזר במחוון ככלי עבודה לבדיקת יישום הפעילויות, מידת הטמעתן והערכת איכותן.

5.6על הרכזים לדווח לממונה המחוזי על החינוך לזה"ב, לנגישות ולאורח חיים בטוח ולהנהלת המחוז בכל מקרה של תאונה שתלמידי בית הספר מעורבים בה.

5.7על הרכזים להוביל פעילויות העוסקות בהגברת המודעות להתנהגות בטוחה בבית הספר ובפעילויות מחוצה לו: בבית, בחצר ובמרחבים הציבוריים.

5.8על הרכזים לארגן ולהוביל פעילויות חינוכיות שיסייעו להגברת המודעות של התלמידים והצוות החינוכי לחשיבות יצירת נגישות עבור אנשים בעלי מוגבלויות למען שילובם המיטבי בחברה. על הרכז לעבוד בשיתוף עם גורמים ציבוריים רלבנטיים העוסקים בנושא הנגישות.

5.9רכז הזה"ב יהיה חבר בוועדת הבטיחות הבית-ספרית וייקח חלק בדיוני הוועדה, בהתאם להוראת הקבע מספר 0143 "ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר".

6.   אחריות המנהלים

6.1על המנהלים למנות את רכז הזה"ב בבית ספרם על פי האמור לעיל ולהעביר את כתב המינוי אל הממונה על החינוך לזה"ב, לנגישות ולאורח חיים בטוח במחוז מיד בתחילת שנת הלימודים.

6.2המנהלים נדרשים למנות לתפקיד רק מורה העומד בדרישות הסף.

6.3על המנהלים לסייע לרכז לבנות את תוכנית הלימודים הבית-ספרית בזה"ב לקראת תחילת שנת הלימודים.

6.4על המנהלים לאשר את תוכנית הלימודים הבית-ספרית של הרכז בחתימתם ולשלוח אותה עד אמצע חודש ספטמבר בכל שנה אל הממונה המחוזי על החינוך לזה"ב, לנגישות ולאורח חיים בטוח. עיכוב בהגשת תוכנית העבודה הבית-ספרית עלול להוביל לעיכוב או לביטול של קבלת הגמול האמור ב-4 לעיל.

6.5על המנהלים לשלב את רכז הזה"ב בוועדת הבטיחות הבית-ספרית.

6.6מנהלי בתי הספר והרכזים יוכלו להסתייע בממונים על החינוך לזה"ב, לנגישות ולאורח חיים בטוח במחוזות שפרטיהם מפורסמים בדף "כתובות וטלפונים".