שימוש הוגן ביצירות המוגנות בזכות יוצרים

הוראת קבע מס' 0141 - חדש

תאריך פרסום: ד' באלול תשע"ח, 15 באוגוסט 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 15.8.2018
ההוראה נועדה להבטיח את יישום חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 ובמיוחד את קיומה ואת יישומה של הוראת סעיף 19 לחוק, שעניינה שימוש הוגן ביצירות מוגנות למטרות הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. מטרת ההוראה היא להנחות כיצד אפשר להשתמש ביצירות מוגנות במקום שהחוק מאפשר שימוש הוגן ביצירות אלו.
ההוראה מחליפה ומבטלת את סעיף 3.6-5 בחוזר הוראות הקבע קודם סד/3(א), "שמירה על זכויות יוצרים", בעקבות חקיקה חוק זכות זכויות היוצרים, התשס"ח-2007 והמלצות הוועדה לקביעת כללים בדבר יצירה, שימוש ושיתוף של תוכן דיגיטלי במערכת החינוך.

   02 - 5602236
   daliafe@education.gov.il

   02 - 5602551
   oferri@education.gov.il
כלל מערכת החינוך היסודית והעל-יסודית

 

1.   כללי

1.1דיני זכויות היוצרים במדינת ישראל נועדו לממש את האינטרס הציבורי של קידום התרבות והעשרת מאגר הידע האנושי באמצעות מתן תמריץ ליצירה של יצירות מקוריות. לשם כך נקבע הסדר שמטרתו הגנה על יצירות תוך איזון בין אינטרסים שונים לטובת הציבור. האיזון נדרש בעיקר בין הצורך ביצירת תמריץ הולם ליצירה, בדרך של הענקת זכויות ליוצרים, לבין הצורך לאפשר לציבור להשתמש ביצירות לשם קידום התרבות והידע. כל זאת תוך שמירה על חופש הביטוי ועל חופש היצירה והבטחת תחרות חופשית והוגנת.

1.2כאמור, הגנה על זכויות יוצרים מעודדת יצירת יצירות חדשות, ובהקשר של מערכת החינוך גם יצירה של תוכני לימוד חדשים ומקוריים. כל אלה חיוניים להגדלה ולהעשרה של מאגר היצירות העומד לרשות מערכת החינוך לצורך תהליכי הוראה ולמידה. מכאן שהגנה על זכויות יוצרים היא אינטרס משותף של היוצרים ושל המשתמשים ביצירות.

1.3לפי דיני זכויות יוצרים כל שימוש ביצירה או בחלק מהותי ממנה מחייב קבלת אישור לכך מבעל זכות היוצרים ביצירה. בד בבד, חוק זכות יוצרים התשס"ח-2017 גם מונה רשימה של שימושים מותרים, כלומר שימושים שעשיית פעולות למטרות המפורטות בהם מותרת אף ללא קבלת רשות מבעל זכות היוצרים וללא תשלום תמורה. שימושים מותרים למטרות אלה משקפים את האיזון שהוזכר ב-1.1 לעיל. המטרה של הוראה ובחינה במוסד חינוך נכללת בין מטרות אלה ואף זוכה למעמד מיוחד בדיני זכויות היוצרים בישראל. זאת לאור ההבנה שההחלטה באילו יצירות לעשות שימוש לצורך לימוד והוראה צריכה להתקבל על סמך שיקולים חינוכיים ופדגוגיים, ללא תלות בנכונות של בעל הזכויות להעניק רשות שימוש או ביכולת של המשתמשים לשלם עבור קבלת האישור.

1.4מטרת הוראה זו היא להנחות כיצד להשתמש ביצירות מוגנות בהתאם לדין. עם זאת, אי אפשר לדעת בוודאות בכל מקרה, ומראש, אם כל שימוש יהיה שימוש הוגן, ועל כן הנחיות אלה נועדו לספק מסגרת כללית לבחינת השימושים שעובדי מערכת החינוך מבקשים לעשות ביצירות. במקרה שמתעוררות שאלות בעניין, או במקרה של טענה על הפרת זכויות יוצרים, יש לפנות ללא דיחוי ללשכה המשפטית של משרד החינוך לבחינת הדברים ולקבלת הנחיות בדבר אופן הפעולה הדרוש.

1.5על גבי יצירות שונות מופיעות לעיתים אזהרות האוסרות על שימוש כלשהו ביצירות ללא קבלת אישור לכך מבעל הזכויות. גם  אזהרות כאלה כפופות להוראות חוק זכות היוצרים בישראל, כולל הוראות החוק לגבי שימושים מותרים ביצירות. במקרה של שאלה בעניין, וכדי לברר אם השימוש ביצירות אלה מותר בהתאם לחוק, אפשר לפנות בשאלה אל הלשכה המשפטית של משרד החינוך.

2.   הגדרות

2.1יצירות: בהוראה זו המונח "יצירות" מתייחס לסיפורים, לשירים (לחן, מילים, תקליטים), למאמרים, לתמונות, לתצלומים, לסרטים, לציורים, למצגות, לתרשימים, למפות, לכתבות, להרצאות ולכל יצירה אחרת. הנוסח המלא של חוק זכויות היוצרים, התשס"ח-2007, לרבות הגדרת "יצירה", מובא באתר הכנסת, בקישור כאן.

2.2מקור היצירות: מקור היצירות יכול להיות קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט, תקליטורים, עיתונים, ספרים או כל פורמט אחר שמעגן את היצירה, לרבות פורמט דיגיטלי, אנלוגי או מודפס.

2.3לימוד, הוראה ובחינה במוסד חינוך: בהוראה זו המונח "לימוד, הוראה ובחינה במוסד חינוך" מתייחס לתהליכים המשלבים הוראה, למידה והערכה במוסד החינוך במסגרת מילוי תפקידיו של עובד ההוראה. הכוונה היא לא רק למסגרת חינוכית פורמלית מוגדרת אלא לכלל פעילויות לימודיות וחינוכיות המתבצעות בידי מוסד החינוך לצורך חינוך ולמידה של התלמידים, בין במוסד החינוך ובין מחוצה לו, בדרך של הוראה מרחוק, דוגמת הוראה מקוונת, ימים פתוחים, שיעורים ופעילויות לימודיות המתבצעות מחוץ לכותלי מוסד החינוך אך במסגרתו, מסיבות וטקסים בית-ספריים וכיו"ב.

2.4היקף השימוש ביצירות: השימוש ביצירה ייעשה בהיקף ובמידה הדרושים לצורכי הוראה ובחינה, בהתאם לנסיבות ולשיקול דעת חינוכי ופדגוגי.

2.5נחלת הכלל: יצירות שלפי הוראות החוק אין בהן זכות יוצרים, יצירות שתקופת זכות היוצרים בהן הסתיימה או פרסומים רשמיים של המדינה כל אלה הם נחלת הכלל ואפשר להשתמש בהם באופן חופשי. להרחבה ראו בסעיף 3.8 להלן.

3.   שימוש הוגן ביצירות במוסד חינוך

3.1השימוש ביצירות ייעשה למטרת לימוד, הוראה ובחינה במוסד חינוך וכחלק מהפעילות החינוכית בו, בתנאי שקיים קשר בין השימוש ביצירה לבין מטרה זו.

3.2כאמור לעיל, השימוש ביצירה ייעשה בהיקף ובמידה הדרושים לצורך לימוד, הוראה ובחינה בלבד, בהתאם למטרת השימוש ולשיקול דעת חינוכי ופדגוגי. למשל, אין לעשות שימוש בספר שלם, ויש להסתפק, מבחינה חינוכית ופדגוגית, בכמה עמודים מתוכו, בקטע או בציטוט. במקרים של יצירות שאינן מאפשרות חלוקה, דוגמת תמונה, ציור, טבלה, תצלום, שיר, כתבה בעיתון או סיפור מתוך ספר, אפשר להשתמש ביצירה בשלמותה. אם נדרש שימוש בכמה סיפורים מתוך אותו ספר, יש לבחון את השימוש בשים לב לכלל השיקולים בהתאם להנחיות בהוראה זו. בכל מקרה, יש להקפיד שכאשר נעשה שימוש ביצירה יש קשר מהותי בין היקף השימוש ביצירה לבין המטרה החינוכית המתבקשת, ואין לעשות שימוש נרחב מההיקף הנדרש לשם המטרה החינוכית כאמור.

3.3כל יצירה שנעשה בה שימוש חייבת להיות מלווה בציון שמו של היוצר, אם השם מופיע על גבי היצירה המקורית או שאפשר לאתרו באופן סביר. במקרים של יצירה מתורגמת יש לציין גם את שם המתרגם.

3.4במקרה שהיצירה נלקחה מפלטפורמה אינטרנטית, יש לציין גם את שם הפלטפורמה (למשל, לגבי תצלום שנלקח מאתר אינטרנט יש לציין את שם הצלם ואת שם האתר; לגבי כתבה בעיתון אינטרנטי יש לציין את שם הכתב ואת שם העיתון). בנוסף, במקרים של יצירות מהאינטרנט יש להפנות בקישור למקום ברשת שבו היצירה נמצאת. במקרים שאי אפשר לאתר באופן סביר את שם היוצר או המתרגם, יש לציין את המקור שהיצירה נלקחה ממנו, דוגמת ספר, אתר אינטרנט וכיו"ב.

3.5לצורך נוהל זה מותר להעלות יצירות כאמור לאתר או לרשת שהם מוגנים בסיסמה ושאינם פתוחים לציבור הרחב. הגישה ליצירות מותרת בכל עת ובכל מקום, במסגרת שיעור פרונטלי או בהוראה מרחוק. הגישה לחומרים תוגבל באמצעים טכנולוגיים ותהיה נגישה לקבוצת התלמידים והסגל החינוכי הרלוונטי בבית הספר בלבד, למשך שנת הלימודים שבה נדרשת להם גישה ליצירה, ובתנאים המפורטים בהוראה זו בלבד.              
כך, לדוגמה, תלמידים במגמת קולנוע, רשאים לשלב בפרויקטים שלהם יצירות מוגנות, בכפוף להנחיית הוראה זו, וכן להציגם באתר או ברשת שהם מוגנים סיסמה. אולם העלאת הפרויקטים לרשת האינטרנט (לאתרים אישיים, ל-youtube, ל-facebook וכו') חושפת את הפרויקטים, ובכלל זה את היצירות המוגנות, לציבור הרחב, ולכן אינה מותרת לפי הוראה זו, אלא אם כן ניתנה הרשאה מפורשת לכך בכתב מבעל זכויות היוצרים על היצירה.

3.6במקרה שיצירה מסוימת הועמדה לרשות הציבור ללא תשלום ברשת האינטרנט יש להפנות אליה בקישור ולא להעתיק אותה, אם הדבר מתיישב עם השיקולים החינוכיים והפדגוגיים.

3.7במקרה שיש אפשרות בחירה בין השימוש ביצירה הנמצאת בנחלת הכלל לשימוש ביצירה שאינה נמצאת בנחלת הכלל יש להעדיף את השימוש ביצירה הנמצאת בנחלת הכלל, אם הדבר מתיישב עם השיקולים החינוכיים והפדגוגיים.

3.8תוכן מקורי של תלמידים, ובלבד שאינו כולל יצירות מוגנות כאמור, מותר להצגה לציבור הרחב, ובכלל זה באתר של מוסד החינוך באינטרנט. ההצגה תיעשה לאחר קבלת אישור לכך בכתב מהתלמיד ומהוריו, בהתאם לחוזר הוראות קבע סג/7(א), "שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית-ספריים"