שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך

הוראת קבע מס' 0149 - החלפה

תאריך פרסום: ו' בחשון תשע"ט, 15 באוקטובר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 15.10.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 11.6.2022
החוזר מפרט את מדיניות המשרד ביחס לשילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות המיועדות למוסדות חינוך וביחס לאופן ההתקשרות עם גורמים חיצוניים למוסד החינוכי (מהמגזרים הראשון, השני והשלישי). תהליך הסדרה זה מבוסס על תפיסה השואפת לקדם את בניית השותפויות עם גורמים חיצוניים מתוך הכרה בערך תרומתם למערכת החינוך, וכן לאפשר את שקיפות המידע אודות התוכניות החינוכיות לכלל מערכת החינוך. מערך הקשרים והשותפויות בין משרד החינוך ובין הגורמים החיצוניים בשנים האחרונות שימש קרקע לצמיחתם של פרויקטים ותהליכים מועילים וחשובים, אך יצר גם אתגרים מגוונים שיש להתמודד אתם. על רקע ההיקפים ההולכים וגדלים של קשרים ושותפויות אלו נעשו במשרד החינוך מספר ניסיונות להסדרת הנושא ולגיבוש מדיניות המשרד בתחום שילובן של תוכניות חיצוניות במערכת החינוך. בשל אישורה של מדיניות חדשה שגובשה בשנת התשע"ה בתהליך של שיח בין-מגזרי ואשר כוללת הסדרה מחודשת של שילוב תוכניות חיצוניות במערכת החינוך, הוראה זו מבטלת את ההוראה בסעיף 3.7-63 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), "הנוהל לאישור תוכניות חינוכיות חיצוניות".
בסעיף זה קיימת התייחסות לאופן שילובן של תוכניות המיועדות להפעלה בגני ילדים וכן לתוכניות העוסקות בפסיכולוגיה ו/או בהתערבות רגשית/נפשית לילדים ו/או להורים.

   02 - 5603336
   partnerships@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   הגדרות

1.1המגזר הראשון: מגזר ציבורי (משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות וכו').

1.2המגזר השני: ארגונים הפועלים למטרות רווח או במסגרת אחריות חברתית (המגזר העסקי).

1.3המגזר השלישי: ארגונים ללא כוונת רווח כגון עמותות וקרנות.

1.4תוכנית חינוכית חיצונית

פעולה מתמשכת המתבצעת תוך מעורבות חינוכית של גורם מחוץ למוסד החינוכי (גורם מהמגזר הראשון, השני או השלישי). מערך הפעולה בתוכנית כולל הגדרת יעדים, מטרות, מודל הפעלה, הערכה של התהליכים ואופן השגת המטרות. פעילות חד פעמית (הרצאה, מופע, סדנא יחידה, יום שיא וכו') אינה תוכנית ומקומה אינו במאגר. שילובה של פעילות חד פעמית במוסד החינוכי מותנה באישור המנהל או המפקח.

2.   רקע

ארגונים מהמגזרים השונים (המגזר הראשון, השני והשלישי) פעילים מזה שנים במערכת החינוך ומפעילים תוכניות חינוכיות חיצוניות במוסדות החינוך.

כמות התוכניות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך ואופיין חייבו הסדרה של הנושא, ועל כן קיים משרד החינוך תהליך של שיח בין-מגזרי להסדרת השילוב של תוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך.

השיח התבצע בדרך של "שולחן עגול בין-מגזרי": שיח שכלל נציגים מהמגזרים השונים המעורבים בעשייה חינוכית, ואשר גובשה בו מדיניות שנועדה להיות מוטמעת ומיושמת בקרב יחידות המטה, מנהלי מוסדות החינוך וארגוני המגזרים השונים הפועלים במערכת החינוך.

שלושת התוצרים שגובשו בתהליך הם:

א.מאגר ממוחשב לתוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך, בפיתוח אגף התקשוב במשרד החינוך

ב.מודל לשילוב תוכניות חיצוניות במוסד החינוכי (כלי עזר המוצע למנהלים)

ג.אמנה בין מגזרית המבטאת את "רוח השותפות" ואת המחויבות של השותפים.

3.   מרכיבי המדיניות

ניתן לשלב במוסדות החינוך אך ורק תוכניות הרשומות במאגר התוכניות הממוחשב, במסלול הירוק או הכחול.

3.1.         מאגר התוכניות הממוחשב

3.1.1מאגר התוכניות הממוחשב פתוח לציבור הרחב כדי לאפשר שקיפות, רלוונטיות ודינאמיות. המאגר נועד לכלול את כל התוכניות החינוכיות החיצוניות המוצעות לשילוב במוסדות החינוך. התוכניות מופיעות במאגר בצבעים מייצגים:

  • המסלול הירוק: תוכניות המלוות בנציג המשרד. הליווי נע על פני רצף שבין ייזום, חשיבה, פיתוח, הדרכה, הטמעה, הפעלה, תקצוב, הערכה ובקרה והמתרחש באופנים שונים.
  • המסלול הכחול: תוכניות ללא ליווי של נציג המשרד, אשר פועלות במוסדות החינוך ללא קשר עם נציג המשרד או נציג המטה.
  • המסלול האדום: תוכניות שאינן מאושרות להפעלה במוסדות החינוך.

3.1.2על מנהל המוסד החינוכי להפעיל שיקול דעת מקצועי ומושכל בבחירתו בתוכניות במוסד החינוך. כאמור לעיל, מנהל מוסד חינוכי יוכל להפעיל ולשלב במוסד החינוכי אך ורק תוכניות חיצוניות המופיעות במאגר הממוחשב באחד משני המסלולים הירוק או הכחול.

3.1.3אין להכניס ולהפעיל במוסד החינוכי את התוכניות המופיעות במסלול האדום. תוכנית אסורה לכניסה למערכת החינוך היא תוכנית שמטרותיה או תכניה או אנשי צוותה נמצאו נוגדים את ערכי משרד החינוך או שיש בהם משום פגיעה אפשרית בתלמידים. תוכניות אלה ימשיכו להופיע במאגר במסלול האדום כדי לאפשר למנהלים לזהותן בכל זמן נתון. ועדה שתמונה על ידי היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין-מגזריות תתכנס על פי הצורך כדי לדון בתוכניות שהגיע על אודותיהן מידע הדורש בחינה ובירור.

3.1.4בצד כל תוכנית מופיע משוב של צוות חינוכי, של מפקחים ושל מדריכים. משוב הצוות החינוכי מדורג בציון מספרי על סמך חוות דעתם של המנהלים ואנשי הצוות החינוכי שהפעילו את התוכנית במוסדם (המשוב הוא אנונימי. פרטי הממשבים יישארו חסויים במערכת). משוב המפקחים והמדריכים אינו מדורג מספרית אלא מופיע כחוות דעת במלל חופשי, בהתאם לדגשים שיבחר המפקח או המדריך לציין בהקשר לתוכנית.

3.1.5כל תוכנית המופיעה במאגר כוללת, בין היתר, מידע על סוג הארגון המפעיל אותה (מהמגזר הראשון, השני או השלישי) בנוסף לציון היותה פעילות שבגינה נדרש או לא נדרש תשלום נוסף.

3.1.6המאגר נשען על חכמת המשתמשים (מנהלים, אנשי הצוות החינוכי, מפקחים ומדריכים), ובכך כוחו. על כן יש חשיבות רבה למתן חוות דעת על כל תוכנית הפועלת במוסד החינוכי, זאת על מנת לצבור מידע מעודכן ומהימן שיסייע בבחירה מושכלת של תוכניות.

3.2.         תבחינים ודגם לבחירה ולשילוב תוכניות במוסד החינוכי (הצעה למנהלים)

כדי לסייע למנהל המוסד החינוכי לבחור תוכניות חינוכיות חיצוניות המקדמות את התפיסה ואת העשייה החינוכיות הבית-ספריות נבנו שני כלים המוצעים לשימוש המנהל וצוותו: תבחינים לבחירת תוכניות ומודל לשילוב תוכניות. מומלץ למנהלים להשתמש בדגם ובתבחינים לשם בחירה מושכלת ומקצועית של תוכניות.

3.3.         אמנה בין מגזרית

האמנה היא מסמך המגדיר את "רוח השותפות" הבין-מגזרית כפי שהוסכמה בין השותפים בתהליך הבין-מגזרי להסדרת שילוב התוכניות החיצוניות במערכת החינוך (ראה בס"ק 2 לעיל). האמנה כוללת הצהרה המכירה בתרומה הייחודית של כל מגזר למערכת החינוך וכן הכרה בצורך בשיתופי פעולה בין-מגזריים לשם קידום מערכת החינוך. בנוסף, האמנה מפרטת סדרת עקרונות ויישומים לשותפות בהפעלת תוכניות במערכת החינוך.

3.4.         תוכניות המיועדות להפעלה בגני ילדים

שילובה של תוכנית חינוכית חיצונית בגני הילדים מותנה בהיוועצות עם פורום משולב הכולל את מנהל/ת הגן, גננת מובילה, הפיקוח על הגן, מנהל/ת מחלקת גני ילדים ברשות, נציגות הורים ובעלי עניין נוספים, לצורך בחינה מושכלת ומקצועית של שילוב תוכניות חיצוניות בגני הילדים.

3.5.         תוכניות העוסקות בפסיכולוגיה ו/או בהתערבות רגשית/נפשית לילדים ו/או להורים

לגבי כל תוכנית העוסקת בתהליכים נפשיים/רגשיים ומעסיקה גורמים שמתערבים בבריאות ורווחה נפשית, יש לבחון את כשירותו של כוח האדם המטפל. בכל מקרה של ספק, ניתן להיוועץ במנהל השפ"ח או להתייעץ עם הפסיכולוג המחוזי.