התכנית להשאלת ספרי לימוד

הוראת קבע מס' 0024 - החלפה

תאריך פרסום: ח' בניסן תשע"ז, 04 באפריל 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 4.4.2017 | תקף ההוראה עד לתאריך: 19.6.2018
מטרתה של התכנית להשאלת ספרי הלימוד היא להקל את נטל התשלומים על ההורים בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014. החל משנת הלימודים התשע"ח כל בתי הספר מחויבים להצטרף למהלך, פרט למקרים מיוחדים שאינם עומדים בתבחינים המפורטים לעיל בסעיף קטן 4.2 א' ו-ב'. התכנית מבוצעת בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות על בתי הספר ובסיוע המינהלת להשאלת ספרי לימוד. תפקיד המינהלת לספק סיוע לוגיסטי ותמיכה מקצועית לבתי הספר. על בית הספר מוטלת האחריות הכוללת על המהלך. הוראה זו מגדירה את מטרות המהלך, התפיסה החינוכית שעומדת בבסיסו וכן עוסקת בפעולות הנדרשות למימוש תכנית ההשאלה, הן ברשויות ובבעלויות, הן בבתי הספר. מדי שנה מתפרסמים בנפרד (במסגרת הודעה או הוראת שעה) פירוט העלויות ולוחות זמנים מעודכנים לביצוע התכנית.
החל משנת הלימודים התשע"ח כל בתי הספר מחויבים להצטרף לתכנית השאלת הספרים. אפשר לרכוש אסופות של יצירות מקור בתחומי ספרות ולימודי קודש על-פי תכנית הלימודים, ובלבד שהוסדר נושא זכויות היוצרים כדין. היתר זה תקף לגבי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בלבד. אין לאסור כתיבה בספרי לימוד או בחוברות שבהם הותרה הכתיבה על-פי סעיף 6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד". כמו כן אין להשתמש בספרי לימוד או בחוברות שנעשה בהם שימוש קודם לכן באמצעות מחיקת התכנים הכתובים. אין לדרוש או לאפשר לתלמיד רכישה של ספר לימוד או של חוברת שאינם במסגרת תכנית ההשאלה במטרה לאפשר כתיבה באחד מהם. משרד החינוך מעניק תמיכה במסגרת תקציב חריג לבתי ספר אשר מקיימים את הוראות החוזר ואינם מצליחים להצטייד בכל חומרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם.

   02 - 5604033
   seferzol@education.gov.il
בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים, בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים, בהתאם למפורט בסעיף קטן 4.2 א. ו-ב.

 

1.        כללי

התכנית להשאלת ספרי לימוד פועלת בבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-201 .0לקראת שנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון מספר 7 לחוק, העוסק בחובת השאלת ספרי לימוד ומפרט את השינויים בתכנית ההשאלה. החל משנת הלימודים התשע"ח תכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר, והיא אינה מוגדרת כתכנית רשות.

הפרויקט הוא פרויקט חברתי-קהילתי, והוא מאפשר הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.

האמצעים למימון התכנית:

התלמידים משאירים את ספרי הלימוד בבית הספר בסיום כל שנת לימודים לשימוש התלמידים הצעירים מהם.

הורי התלמידים משלמים תשלום שנתי המאושר במסגרת "תשלומי הורים".

המשרד מעניק תקצוב ראשוני לבתי הספר המצטרפים לתכנית לראשונה, בהתאם למדד הטיפוח הבית-ספרי.

משרד החינוך מעניק תמיכה, במסגרת תקציב חריג, לבתי ספר אשר מקיימים את הוראות החוזר ואינם מצליחים להצטייד בכל חומרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם.

על מוסדות החינוך להתעדכן באמצעות ההודעות המתפרסמות בחוזר המנכ"ל מדי שנת לימודים בנוגע לתעריפי הסיוע, למועדי הגשת הבקשות לתקציבים ולאופן הדיווחים וכן בהנחיות העוסקות בתכנית השאלת הספרים.

2.        מטרות התכנית

-הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הוזלת ההוצאה על ספרי הלימוד [על פי החלטה מס' 4088 של ממשלת ישראל מיום י"ג בטבת התשע"ב, 8.1.2012]

-מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד ב"סל ספרים" מלא

-חינוך הילדים ליחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכוש

-שיפור הליך הבקרה על מילוי הנחיות המשרד בנושא ספרי לימוד (לדוגמה: הקפדה על שימוש בספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך ועל ההוראה לרכוש אך ורק ספרים שייעשה בהם שימוש פעיל)

-שמירה על איכות הסביבה.

3.        פעולות המשרד ליישום המהלך

לשם יישום מהלך זה המשרד נוקט את הפעולות האלה:

א.מתן תקציב להפעלת התכנית בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר, למועד ההצטרפות לתכנית ולבקשות חריגות

ב.קביעת תהליכי הפעלת התכנית באמצעות חוזר המנכ"ל כמפורט להלן

ג.פרסום קול קורא שמטרתו להרחיב את תכנית ההשאלה ולתמוך בבתי הספר המפעילים אותה באמצעות מתן תקציב לצורך הפעלתה. התקציב יועבר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות לכלל בתי הספר שבתחומן.

ד.פיקוח על המהלך כולו באמצעות המחוזות והמפקחים הכוללים ובאמצעות הממונה על השאלת ספרי לימוד במינהל הפדגוגי

ה.מתן סיוע מקצועי באמצעות מינהלת השאלת ספרי לימוד. הסיוע יינתן בפעולות כגון הדרכה ראשונית, הפעלת מוקד שירות שיספק מענה טלפוני ואינטרנטי, מסירת מידע תקציבי לבתי הספר, לרשויות ולבעלויות, הדרכה בשימוש בממשק האינטרנטי להעברת דיווחים, הנחיות לעבודה מול ספקי הספרים, הנחיות להתארגנות בית-ספרית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולחלוקת הספרים, ליווי הרשויות המקומיות והבעלויות בהליך בקשת התקציב מהמשרד וקבלתו ובהגשת דוחות הביצוע וכן בקרה על תהליך הרכש עד לסיומו.

4.        כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים להפעלת התכנית

4.1הפעלת התכנית היא באחריות בית הספר והרשויות המקומיות/ הבעלויות.

4.2התכנית מיועדת לכל כיתות א'-י"ב בכפיפות לתנאים האלה:

א.בית הספר קיים שנה אחת לפחות

ב.בית ספר יסודי חייב להיות לפחות בן 5 שכבות גיל מ-א' עד ה' (על בית ספר שבו פחות מ-5 שכבות גיל והוא מעוניין להפעיל את תכנית ההשאלה לקבל את אישור הממונה על השאלת ספרי לימוד).

4.3דמי השאילה ייגבו במסגרת "תשלומי רשות" הקיימים היום ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית תשלומי הרשות המובאים בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), סעיף 3.11-11, "תשלומי הורים - תיקון לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3 (א) והסעיפים המעדכנים אותו: סעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א), סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), סעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א).

בסכום זה אפשר להשתמש גם למימון המערך הלוגיסטי הדרוש להפעלת תכנית ההשאלה.

4.4המשאבים להפעלת תכנית ההשאלה הם: א. מלאי הספרים שיחזירו התלמידים בסיום השנה שלפני ההצטרפות; ב. גביית תשלומי ההורים שנקבעו להשאלת ספרי לימוד; ג. סיוע של המשרד בהתאם לזכאות או לבקשות חריגות.

4.5תנאי הכרחי לכניסה לתכנית וליצירת תשתית להפעלתה הוא כי התלמידים ישאירו בבית הספר לקראת שנת ההצטרפות הראשונה את הספרים המשומשים שרכשו מכספם ואשר השתמשו בהם במהלכה. לשם כך יש להציג מראש את התכנית ואת מטרותיה הכלכליות והחברתיות בפני התלמידים וההורים ולהדגיש את הצורך בשמירה על הספרים במצב תקין.

4.6עם סיום כל שנת לימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד המושאלים לבית הספר. ככלל, בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים, אולם הוא רשאי להטיל את עלות תיקונם של ספרים בלויים בצורה שאינה סבירה על הורי התלמידים שהחזירו אותם במצב זה, החל מהשנה השנייה בתכנית. תלמיד שלא יחזיר ספר יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו או, לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחירו.

4.7לאחר שיפוץ הספרים ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים יוכן "סל ספרים" לכל תלמיד המשתתף בתכנית ההשאלה בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על ידי משרד החינוך, כפי שנקבעה לכל כיתה על ידי המועצה הפדגוגית של בית הספר. רשימת הספרים המאושרים מתפרסמת באתר של אגף ספרי לימוד, בכתובת:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/.

4.8בתום שנת הלימודים יודיע בית הספר על התאריכים שבהם על התלמידים או על הוריהם להגיע לבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם. מומלץ שחלוקת הספרים תתבצע בתחילת חופשת הקיץ או בימים האחרונים שלה או בכל מועד המתאים לבית הספר, בתיאום עם ההורים, כדי לאפשר את התחלת הלימודים באופן מיטבי החל מהשיעור הראשון של שנת הלימודים.

4.9מומלץ כי לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל ובו פרטי התלמיד, שמות הספרים שהושאלו לו ומצבם וכן תאריך קבלת הספרים, תאריך החזרתם והתחייבות חתומה על ידו לשמור עליהם ולהחזירם שלמים ונקיים.

4.10בתי ספר שמפעילים את התכנית להשאלת ספרי לימוד מעל 5 שנים יוכלו לפנות אל המשרד באמצעות הרשות/הבעלות בבקשה לקבל סיוע כספי לחידוש מאגר ספרי הלימוד. הסיוע יינתן אם יישאר תקציב, בכפיפות לתבחינים לתקצוב רשויות המפורסמים בקול הקורא להצטרפות לתכנית ובהתאם למפורט בסעיף 5(ב) לתקנות השאלת ספרי לימוד (התש"ע-2010): "הממונה יחליט, בהתאם לסוג בית הספר, מיקומו במדד הטיפוח, מספר התלמידים בו, מספר השנים שבית הספר נכלל בתכנית ורמת הבלאי של הספרים, אילו בתי ספר מבין בתי הספר העומדים בתנאים לפי תקנה 3 זכאים לסכום סיוע נוסף בשנת הלימודים שלגביה הוגשה הבקשה. סכום הסיוע הנוסף שיינתן לבית ספר שאושרה בקשתו לסכום סיוע נוסף כאמור יעמוד על שליש מסכום הסיוע הראשוני שהיה אמור להיות משולם לבית הספר אילו היה מצורף לתכנית לראשונה".

4.11רכישת ספרים דיגיטליים תיחשב שוות ערך לרכישת ספרים מודפסים לצורך חוק ההשאלה. בית הספר רשאי להחליט על רכישת ספרים דיגיטליים במסגרת התקציב שיאושר לו להפעלת התכנית.**

בימים אלה מגבש משרד החינוך תבחינים לתקצוב בתי ספר המשלבים בהוראה ספרים דיגיטליים המחליפים ספרים מודפסים. התקצוב יחל בשנת הלימודים התשע"ח. בתי הספר מוזמנים להגיש בקשות לתקצוב בהתאם לתבחינים שיפורסמו באתר המשרד.

4.12מומלץ להעסיק רכז לתכנית ההשאלה בבית הספר. אפשר לתגמל את הרכז במסגרת התקצוב הניתן לסיוע לוגיסטי או מהכנסות התכנית (תשלומי הורים).

5.        ליווי, הדרכה ובקרה

5.1נציגי המינהלת ונציגי משרד החינוך יעמדו לרשות בתי הספר והרשויות המקומיות בכל הנוגע להדרכה ולהסברה על הארגון ועל הניהול של התכנית להשאלת ספרים.

5.2נציגי המינהלת ידריכו את בתי הספר המעוניינים בכך באופן השימוש בממשק האינטרנטי המשמש לבקשת התקציב ולדיווח. אפשר לפנות אל המינהלת בטל' 03-5652424 או באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת sfarim@system-labs.co.il.

6.        תפקידי מנהל בית הספר

6.1מנחה את המורים בבחירת הספרים ומפקח על העברת רשימות הספרים במועד (ראה ס"ק 9).

6.2מקיים במועד מפגשים עם ועדי ההורים ו/או עם כלל ההורים למימוש זכאותם להצטרף לתכנית ההשאלה; מסביר להורים את המהלך ואת יתרונותיו; מפיץ חוזר המפרט את תנאי ההצטרפות ואת מחויבות ההורים במסגרת התכנית, את העלויות המושתות עליהם וכדומה (ראה הנספח להלן); גובה מן ההורים את התשלום עבור תכנית השאלת הספרים.

6.3מדווח למפקח הכולל של בית הספר על החלטת ההורים ועל התהליך שבאמצעותו הגיעו להחלטה.

6.4אחראי לניהול הכספי של תכנית ההשאלה, לרבות הגשת בקשה לתקצוב באמצעות המערכת האינטרנטית ובכפיפות ללוחות הזמנים המעודכנים שיתפרסמו מעת לעת בהודעות בחוזר המנכ"ל.

6.5נרשם לתכנית באמצעות המערכת האינטרנטית של המינהלת להשאלת ספרי לימוד בכתובת http://minhelet.hashala.co.il/login.aspx.

6.6עומד בקשר עם הגורם שבאמצעותו מועבר התקציב – הרשות המקומית או הבעלות על בית הספר – ומעביר אליו כל דיווח/מסמך כנדרש לצורך בקשת התקציב וקבלתו (כמו כמות התלמידים שלוקחים חלק בתכנית ההשאלה וסך כל עלויות הרכש של הספרים והלוגיסטיקה), וכל זאת בכפיפות ללוחות הזמנים המתעדכנים בהודעות בחוזר המנכ"ל.

6.7מקיים הליך של רכישת הספרים עבור התלמידים כמפורט בסעיף 9.

6.8במקרים מיוחדים שבהם המשאבים אינם מספיקים לכיסוי הפעלת התכנית, כגון תכנית לימודים ייחודית שמפעיל בית הספר, פערים בין מספר התלמידים בשכבות מסיימות למספר התלמידים בשכבות הבאות אחריהן, ספרים חדשים שהמשרד מחייב לרכוש וכדומה - פונה למחוז בבקשה מנומקת לתוספת תקציב חריגה, ולאחר אישורה על ידי המחוז מעביר אותה לרשות. בהמשך עליו לוודא כי הבקשה הועברה על ידי הרשות לוועדת חריגים. כל זאת בכפיפות ללוחות הזמנים המתעדכנים מדי שנה בחוזר ההודעות.

6.9מנהל מעקב אחר כספי ההורים שנאספו לתכנית ההשאלה בחשבון הבנק הייעודי, כמפורט בסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד 2004".

6.10מפקח על המהלך כולו, ובכלל זה על רכישת הספרים וחלוקת הערכות לתלמידים, מוודא את הפעלתו התקינה ובהתאם לצורך פונה לגורמים האחראים במשרד.

6.11דואג לשמירת הספרים על ידי התלמידים במהלך השנה לצורך איסופם ושימוש חוזר בהם בשנה הבאה.

6.12מומלץ כי המנהל ימנה רכז אשר ינהל את הפעילות התפעולית של בית הספר במסגרת התכנית. לשם תשלום לרכז, על מנהל בית הספר לסכם מראש עם הרכז את גובה התמורה, אופן העברתה ומועד ההעברה. על המנהל לעשות כן בתיאום עם הבעלות, שהיא המעסיק.

7.        תפקידי הרשות המקומית/הבעלות

7.1מענה ל"קול קורא" לבקשת תקציב עבור בתי הספר בתכנית והגשת בקשות מנומקות לתקציב נוסף לפי הצורך. מינהלת השאלת ספרי לימוד תפיק עבור הרשות את רשימת בתי הספר אשר נרשמו לתכנית באמצעות המערכת האינטרנטית במועד.

7.2העברת התקציב למוסדות לאחר קבלתו מהמשרד, בהתאם לסכומים שאושרו עבור כל בית ספר.

7.3בדיקת דיווחי בתי הספר והגשת דו"ח ביצוע בסיום הפעילות.

7.4הרשות/הבעלות יכולה לבצע פעולות נוספות עבור המוסדות שבבעלותה, כגון רכש מרוכז של ספרי הלימוד, גביית תשלומי ההורים, העסקת רכזי התכנית בבית הספר וכיו"ב.

8.        סיוע כספי

8.1בשנת הלימודים הראשונה להצטרפותו של בית הספר לתכנית ההשאלה יסייע משרד החינוך לבתי הספר על-פי מדד הטיפוח שנקבע בתקנות השאלת ספרי לימוד, התש"ע–2010. סיוע זה ניתן כדי לאפשר מאגר מלא ושלם של כל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה בשנת ההצטרפות לתכנית. 

8.2תקציב הרכש המתקבל מהמשרד בשנה הראשונה להצטרפות בית הספר לתכנית הוא תקציב רב-שנתי, והוא משמש לרכישת ספרים שישמשו את תלמידי בית הספר בשנים הבאות, בהתאם להנחיות שיתקבלו ממשרד החינוך.

8.3סכום הסיוע הכספי עשוי להשתנות משנה לשנה. שינויים יתפרסמו בהודעות בחוזרי המנכ"ל. מומלץ לבדוק את היקף הסיוע הכספי השנתי לקראת כל שנת לימודים.

8.4מומלץ לבצע רכישה מדורגת של הספרים במהלך שנת הלימודים בהתאם להתקדמות ההוראה בכיתות כדי להימנע מרכישת ספרים שלא ייעשה בהם שימוש.***

8.5בנוסף, בשנים הראשונות להפעלת התכנית יקבל בית הספר באמצעות הרשות או הבעלות סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמנהלית בהתאם לגודלו ולמשך הזמן שהוא מפעיל את התכנית. סכומי הסיוע ניתנים במהלך ארבע שנים בתקציב יורד, והם מתעדכנים בחוזר המנכ"ל.

8.6אם בעקבות תקציב הרכש ותשלומי ההורים יהיה עודף תקציבי בתכנית ההשאלה – יופחת הסכום העודף מהתקציב הלוגיסטי שהוקצה לבית הספר.

8.7למרות האמור לעיל, במקרים שהמשאבים אינם מספיקים לכיסוי הוצאות רכישת הספרים, ובתנאי שבית הספר נהג בהתאם לכללים ולהנחיות המפורטים בחוזר זה – יכול בית הספר לפנות באמצעות המחוז לוועדת חריגים  בבקשה מנומקת לשם קבלת תוספת תקציב חריגה.

8.8בית ספר שיפסיק את השתתפותו בתכנית ההשאלה ללא אישור המשרד יידרש להחזיר את התקציב שהועבר לו על ידי  המשרד למטרת ביצועו.

8.9כאמור לעיל, הורי התלמידים המשתתפים בתכנית ישלמו לבית הספר דמי שאילה בגין תכנית ההשאלה. תמורתה יקבלו את סל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה שייבחרו מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים שיכללו גם אסופות של יצירות מקור (בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה), ערכות אביזרים וחוברות עבודה שהכתיבה מותרת בהן בהתאם להנחיות שהתפרסמו בסעיף 6.3-17 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "כתיבה בספרי לימוד". במקרים שבהם בית הספר מכין אסופות של יצירות מקור באופן עצמאי, על מנהל בית הספר לוודא כי נושא זכויות היוצרים הוסדר כנדרש בדין.

8.10גובה התשלום במסגרת תשלומי ההורים יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת.

8.11התקציב במלואו מיועד אך ורק לצורך קיום התכנית. הרשות/הבעלות אינן זכאיות לחלק כספים מתקציב זה. רשות/בעלות המשתתפת בתפעול התכנית עבור בתי הספר תוכל לפנות לממונה על השאלת ספרי הלימוד בבקשה לקבל חלק מתקציב הסיוע הלוגיסטי המיועד למוסדות.

9.        תהליך ביצוע תכנית ההשאלה

9.1התהליך יתחיל בו-בזמן ברשויות/בבעלויות ובבתי הספר, תוך תיאום ועדכון הדדי.

9.2בית הספר ינהל תהליך פנימי של עדכון הצוות החינוכי ובהמשך גם עדכון של הורי התלמידים לגבי הצטרפותו לתכנית ההשאלה ולגבי מהלך ביצועה. תובהר להורים אחריותם של התלמידים לשמירה על תקינות הספרים.

9.3בית הספר יקבל את התשלום מההורים שיצטרפו לתכנית.

9.4בית הספר יאסוף את הספרים המשומשים מהתלמידים, ימיין ויתקן אותם. מומלץ לעטוף את הספרים המיועדים לשימוש חוזר באופן מיטבי כדי שיישמרו לאורך זמן.

9.5לאחר קבלת החלטה על ספרי הלימוד שיילמדו, יזמין בית הספר את  הספרים המבוקשים מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים המצויה באתר המשרד. יש לציין בהזמנה את המספר הקטלוגי של כל ספר ואת כמות הספרים הנדרשת. בית הספר יבצע את רכישת הספרים על פי כל דין.

9.6סל הספרים לתלמיד יכלול ספרי קריאה, חוברות עבודה לרבות אלה שהכתיבה מותרת בהן וערכות אביזרים. בבתי הספר העל-יסודיים יכלול הסל גם אסופות של יצירות מקור בתחומי הספרות ולימודי הקודש על-פי תכנית הלימודים ובלבד שהוסדר נושא זכויות היוצרים כדין.

9.7בית הספר יקבל את הספרים שהוזמנו מהספקים, יבדוק אותם ובהמשך יכין את ערכות הספרים ויחלק אותן לתלמידים.

9.8כדי לסייע לרשויות ולבתי הספר בתהליך ההצטרפות לתכנית ההשאלה יידע אותם המשרד בדבר היקף הזכאות הפוטנציאלית שלה זכאי כל בית ספר. המידע יועבר באמצעות מחוזות המשרד החל מאמצע חודש אפריל. יובהר כי אין במידע שיינתן משום התחייבות המשרד לתקצוב בהיקפים האמורים, וכי האישור התקציבי הרלוונטי יינתן על ידי ועדת ההקצבות לאחר פרסום הקול הקורא ובהתאם לתקציב הייעודי לנושא.

9.9רשות מקומית אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים ברמה היישובית, או בעלות שלה לפחות עשרה בתי ספר על-יסודיים אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים על-ידי הבעלות, תפנה לממונה על השאלת ספרי לימוד בבקשה להצטרף לתכנית ותונחה על ידה בתהליך ההצטרפות.

10.  שלבי ביצוע תכנית ההשאלה ומועדיהם

 השלב

תיאור המהלך

האחראים לביצוע מהלך

לביצוע עד לתאריך   

1

קיום ישיבת מורים עם הצוות החינוכי כדי לעדכנם במהלך ולהנחותם לבחור את ספרי הלימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

המנהל והמורים

מתחילת שנת הלימודים ועד לפני חופשת הפסח

2

קיום ישיבה עם ועד ההורים של בית הספר להצגת תכנית ההשאלה, יתרונותיה והמשמעויות של ההצטרפות וכן לתכנון דרכי הפעולה מול כלל  ההורים

המנהל וועד ההורים

3.

הפצת מכתב להורים המסביר את עקרונותיה של התכנית ואת יתרונותיה

מנהל בית הספר

4.

בחירת  ספרי הלימוד

המנהל והצוות הפדגוגי

עם פרסום רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל הבאה

5.

קליטת התשלום מהורי התלמידים בהתאם לחוזר תשלומי  הורים

בית הספר

מיד לאחר חופשת הפסח ועד כחודש לפני סיום שנה"ל

6.

דיווח בממשק האינטרנטי של המינהלת על  הפעלת התכנית ועל מספר התלמידים הצפויים להשתתף בה

בית הספר

בהתאם לתאריך הנקוב בהודעה  המתעדכנת מדי שנה בחוזר מנכ"ל

7.

איסוף הספרים המשומשים מן התלמידים ומילוי טופס החזרת ספרים

בית הספר

בשבוע האחרון של שנת הלימודים

8.

מיון הספרים המשומשים והזמנת ספרים חדשים מהספק

בית הספר

בשבוע הראשון של החופש הגדול

9.

קבלת הספרים מהספק ובדיקתם

בית הספר

עד  אמצע החופש הגדול

10.

קיום קשר עם הרשות כדי לוודא את קבלת התקציב שאושר לבית הספר

בית הספר, הרשות

החל מחודש אוגוסט ועד לסיום התהליך

11.

הכנת ערכות ספרים לחלוקה

בית הספר

יולי-אוגוסט

12.

חלוקת הספרים לתלמידים

בית הספר

לפני תחילת שנת הלימודים

13.

הגשת דוחות ביצוע באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

בהתאם לתאריך הנקוב בהודעה המעודכנת

 

המעודכנת

14.

הגשת דוחות ביצוע של הרשות המקומית

הרשות

בהתאם לתאריך הנקוב בהודעה המעודכנת

 

15.

לפי הצורך, העברת בקשות מנומקות לוועדת החריגים באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

בהתאם לתאריך הנקוב בהודעה המעודכנת

 

* כתובת הדוא"ל עודכנה בתאריך ה-08/05/2017

** בתאריך ה-08/05/2017 בוצע שינוי בסעיף הנ"ל. בשלב זה אין אפשרות להגיש בקשות לתקצוב ספרים דיגיטליים.

*** בתאריך ה-08/05/2017 בוצע שינוי בסעיף להלן הנוסח הקודם: מומלץ לבצע רכישה מדורגת של הספרים במהלך שנת הלימודים בהתאם להתקדמות ההוראה בכיתות כדי להימנע מרכישת ספרים שלא ייעשה בהם שימוש. אפשר להצהיר בדוח הביצוע על רכישה עתידית לצורך בקשת תקצוב.


11.  נספח: דוגמה למכתב הסבר להורים על תכנית ההשאלה


קישור להורדת הטופס

התכנית להשאלת ספרי לימוד בשנה"ל התש________

 

הורים יקרים שלום רב,

הנדון: תכנית השאלת ספרי לימוד בבית הספר בשנת הלימודים התש_____

רכישת ספרי הלימוד מהווה הוצאה גדולה ומשמעותית  לכל משפחה. אנו מציעים לכם להשתלב בתכנית להשאלת ספרי הלימוד שתופעל בבית ספרנו על פי הנחיות משרד החינוך. משמעות התכנית היא כי במקום רכישה אישית של ספרי הלימוד על ידי כל משפחה יתבצע הליך של השאלת הספרים במסגרת הבית-ספרית והחזרתם בסוף השנה.

התכנית נו ה להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד להצטייד בסל מלא ו כני של ספרים וחוברות לימוד תקינים בעלות נמוכה.

לתכנית ההשאלה יתרונות משמעותיים נוספים:

  • יציבות בתכנית הלימודים
  • שוויון בין תלמידים
  • פיתוח תחושת אחריות לרכוש ולסביבה
  • הקטנת הפגיעה בסביבה
  • גיבוש חברתי-קהילתי.

התכנית מבוססת על חוק השאלת ספרי לימוד, תשס"א2000, ועיקריה מפורטים בסעיף 6.3-19 בחוזר הוראות הקבע עז/8(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד". המשרד משקיע משאבים רבים בקידום התכנית ובהטמעתה בבתי הספר, בהדרכה, בליווי ובתקצוב.

תנאי הצטרפות לתכנית:

  • מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית במצב תקין לבית הספר
  • תשלום אגרת השאלה בסך _______ ש"ח לתלמידי כיתות א'-ט', ו- _______ ש"ח לתלמידי כיתות י'-י"ב
  • החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים לבית הספר כשהם במצב תקין ושמיש.

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר השאלת ספרי לימוד של משרד החינוך בכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Seferzol.

סל הספרים כולל ערכות אביזרים וחוברות עבודה שבהן מותר לכתוב, בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל, אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך.

גביית אגרת ההשאלה תחל בתאריך ___________ ותסתיים בתאריך ______________.

לתשומת לבכם, לא תתאפשר הרשמה לאחר התאריך הנ"ל. פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

 

בברכה,

  מנהל/ת בית הספר

 

 

* למכתב זה מצורפת רשימת הספרים תוך ציון מחירם הקטלוגי.