התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי

הוראת קבע מס' 0210 - החלפה

תאריך פרסום: א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.5.2019
הוראה זו נועדה להבהיר כיצד יבואו המדיניות ללמידה משמעותית והשינוי במבנה תעודות הבגרות לידי ביטוי במסגרת הלימודים בחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה, וכן למסד מערך תעודות הַסְמכה מקצועיות המוכרות על ידי גופי ההַסְמכה והתעשייה הישימים במדינת ישראל. החינוך הטכנולוגי הוא חלק בלתי נפרד מתפיסת המשרד שמטרתה להכין את האזרח הצעיר לקראת חיים של בוגר עצמאי ותורם לחברה שבה הוא חי, כחלק מתפיסת הלמידה המשמעותית. מטרת הוראה זו היא לפתוח בפני תלמידי החטיבות העליונות אפשרויות מגוונות לסיים את לימודיהם כשבאמתחתם תעודה מקצועית בעלת ערך (בנוסף לתעודת הבגרות או בלעדיה) שתאפשר להם אופק תעסוקתי והמשך לימודים לדיפלומות של טכנאי או הנדסאי וללימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים שונים. ההוראה מגדירה את מבנה המגמות בחינוך הטכנולוגי, את תעודות הסיום ואת התנאים המאפשרים להתקבל ללימודי המשך בהשכלה העל-תיכונית. מסמך זה אינו מהווה אסמכתא לתקנת הבגרויות ולהוראת אגף הבחינות. באחריות מנהל בית הספר לבחון את תוכנית הלימודים מול הנחיות אגף הבחינות ולוודא שהתלמידים משלימים את כל הדרישות לתעודת בגרות. התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך העל-יסודיים, מנהלי המכללות לטכנאים ולהנדסאים, המפקחים הכוללים בחינוך העל-יסודי ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות וברשתות החינוך.
חוזר זה מעדכן את החוזר הקודם באותו נושא, שפורסם בסעיף 0062 בחוזר הוראות הקבע עד/12(א)," HYPERLINK "http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=65" התכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי". בעקבות עדכון התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית בחטיבה העליונה עודכן מבנה הלימודים וההיבחנות במסגרת המגמות הטכנולוגיות. כמו כן, עודכנו התנאים לזכאות לתעודה הַסְמכה טכנולוגית מקצועית.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   03 - 6896809
   ahronsh@education.gov.il

   03 - 6896810
   yakovsh@education.gov.il

   02 - 5602197
   assafme@education.gov.il
בתי ספר העל-יסודיים.

 

1.   רקע

בשנת הלימודים התשע"ד פורסם חוזר מנכ"ל שהתווה את מבנה הלימודים בבית הספר העל-יסודי בראייה חינוכית ולימודית כוללת, עיצב את דרכי ההערכה ואת מבנה ההיבחנות ופירט את הדרישות לתעודות הסיום במערכת החינוך.

תפקיד חוזר זה הוא לפרט ולהבהיר כיצד יבוא לידי ביטוי מבנה הלימודים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי, להתאים את מבנה הלימודים ואת תנאי ההיבחנות למדיניות הלמידה המשמעותית ולחזק את המגמות והמקצועות הטכנולוגיים המשלבים התנסות וחוויה בלמידה, ולהפוך אותם למקצועות מרכזיים במסלול המשמש דוגמה ללמידה משמעותית. בנוסף, חוזר זה נועד לפתוח בפני תלמידי החינוך הטכנולוגי בארץ מגוון רחב של אפשרויות לקבלת תעודות הַסְמכה ותעודות מקצועיות בעלות משמעות, שיסייעו להם להשתלב בעולם התעסוקה העתידי, וישמשו בסיס ללימודי המשך לקראת תעודת מקצוע, לדיפלומת טכנאי או הנדסאי במכללות הטכנולוגיות-מקצועיות ולקראת קבלת תואר במוסדות להשכלה גבוהה.

חוזר זה הוא חלק מהתוכנית האסטרטגית לחיזוק החינוך הטכנולוגי שמטרותיה הן:

-להעניק לתלמידים כלים למימוש עצמי תוך פיתוח מצוינות בתחום המקצועי.

-לפתח את ערך העבודה בחברה הישראלית.

-לטפח אזרחים יצרניים השואפים להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה ברוח הנאמר בתלמוד: "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה." (תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף מ"ט, עמ' ב').

- להכשיר בוגרים העומדים בתנאי הקבלה ללימודים במכללות הטכנולוגיות ובמוסדות להשכלה גבוהה.

-לתרום לקידום הצמיחה של המשק והכלכלה הישראליים ולהקטנת שיעור האבטלה באמצעות פיתוח הון אנושי התואם את הצרכים הלאומיים של המדינה.

-להציב יעדים משמעותיים ובני מימוש גם לתלמידים שאינם זכאים לתעודת בגרות.

חוזר זה מתייחס לתלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה י' בשנת הלימודים התשע"ט ואילך.

2.   המשנה החינוכית

התוכנית היא חלק ממהלך כולל של פיתוח למידה משמעותית במערכת החינוך, שמטרתה התאמת הלמידה למיומנויות הנדרשות לחיים במאה ה-21, תוך התייחסות לנטיות השונות של התלמידים, לצרכים המגוונים של החברה בישראל ולאופי הלימודים במגוון מוסדות להשכלה גבוהה, וכן פיתוח אחריות אישית של הלומד במהלך לימודיו וכן פיתוח אחריות כלפי הקהילה, החברה והמדינה. 

הטכנולוגיה במדינת ישראל היא טכנולוגיה חלוצית ופורצת דרך. החינוך הטכנולוגי והמקצועי מבקש להכשיר את תלמידיו להמשיך ולהוביל את הטכנולוגיה בישראל בשנים הבאות. לשם כך יש לפתח את החוזקות של המערכת הקיימת ולהתמודד עם האתגרים העומדים בפניה.

החוזקות המרכזיות שאנו מבקשים לפתח הן:

-מערכת המאפשרת להתפתח ולהתקדם במסלולי ההַסְמכה המקצועית מדרגת הבסיס ועד לדרגות הגבוהות ביותר של ההתמקצעות בתחום הנבחר על ידי הלומד.

-מערכת הנותנת מענה לצרכים המאופיינים על ידי התעשייה, המשק  וצה"ל.

-מערכת המתמקדת בחיזוק טווח רחב של  כישורי חשיבה מסדר גבוה ומיומנויות מוטות עתיד.

-מערכת המתעדכנת חדשות לבקרים בפיתוחים ובהתקדמות הטכנולוגית בארץ ובעולם.

האתגרים שאנו מבקשים להתמודד עמם:

-להגדיל את  מספר התלמידים הלומדים בחינוך הטכנולוגי-מקצועי מתוך תפיסת עולם הגורסת שבאופן זה יינתן מענה לצרכי המשק, הכלכלה והביטחון של המדינה.

- להגדיל את שיעור התלמידים המשלבים התנסות מעשית בעולם העבודה בתקופת לימודיהם, כחלק מהטמעת פדגוגיה המעודדת  למידה פעילה.

3.   ארגון הלימודים הטכנולוגיים בחטיבה העליונה

3.1.       כללי

3.1.1החינוך הטכנולוגי-מקצועי מציע מגוון רחב של מגמות טכנולוגיות. בכל מגמה נלמדים שלושה מקצועות שהם השדרה של התוכן, הכישורים והמיומנויות המקצועיות שיוקנו ללומד במגמות אלה. אלה המקצועות שנלמדים בחטיבה העליונה: 

מקצוע בחירה א': "מדע וטכנולוגיה לכול - בנתיב הטכנולוגי"  או מקצוע מדעי (פיזיקה, ביולוגיה או כימיה). 

מקצוע בחירה ב': מקצוע מוביל (יסודות ובסיס הלימודים הדיסציפלינאריים) במגמה.

מקצוע בחירה ג': מקצוע התמחות במגמה המבוסס על המקצוע המוביל.

פירוט המגמות, המקצועות המובילים וההתמחויות בכל מגמה מובא בס"ק 5.

3.1.2תלמיד בחינוך הטכנולוגי-מקצועי יוכל לזכות בסיום לימודיו בשתי תעודות:

תעודת בגרות מלאה בהתאם לחוקת הזכאות ובהתאם לצירוף המקצועות שבחר ותעודת הסמכה.

3.1.3תעודת הַסְמכה טכנולוגית, בתנאי שהתלמיד יעמוד בכל ההתחייבויות כמפורט בסעיף 4.2 להלן, גם אם לא יהיה זכאי לתעודת בגרות. תעודת ההַסְמכה הטכנולוגית תאפשר לו לפנות לשוק העבודה או ללימודי המשך. תלמיד בחינוך הטכנולוגי ישלב התנסות מעשית בסביבות עבודה בתעשייה, במערכות משקיות, בשירותים וכדומה, בהיקף שייקבע בכל מגמה.

3.1.4תלמיד בחינוך הטכנולוגי מקצועי יוכל להמשיך ללימודים בכיתות י"ג-י"ד לקראת הסמכה מקצועית גבוהה או לדיפלומה של טכנאי או הנדסאי.

במספר מגמות בחינוך הטכנולוגי ניתן ללמוד במקביל למסלול הטכנולוגי הרגיל גם במסלול טו"ב (טכנאים ובגרות). מסלול טו"ב הינו מסלול האצה לתלמידי החינוך הטכנולוגי הלומדים לקראת הסמכה על תיכונית של טכנאים והנדסאים במהלך לימודי התיכון. (ראו הוראה 0078 בחוזר מנכ"ל תשע"ו/12א, "אישור תכניות האצה לתלמידים מחוננים ומצטיינים ולתלמידי החינוך הטכנולוגי הלומדים לקראת הסמכה על-תיכונית של טכנאים והנדסאים במהלך לימודי התיכון").

במסלול טו"ב מסיים התלמיד את תוכנית הלימודים של כיתה י"ג בכיתה י"ב תוך מתן אפשרות ללימודי המשך בכיתה י"ד (הנדסאים).

3.2.       מבנה הלימודים במסגרת המגמות הטכנולוגיות

הטבלה שלהלן מתארת את הלמידה על פי תוכנית הלימודים בשלושת המקצועות שהם שדרת התוכן המקצועי בכל מגמה טכנולוגית

 

בחירה

שם המקצוע

רמת הלימוד

שעות הוראה נדרשות (ל 5 יחידות לימוד)

א'

מקצוע מדעי***: פיזיקה/כימיה/ ביולוגיה / מדע וטכנולוגיה לכול בנתיב הטכנולוגי

70%+30% (*)

15 ש"ש=12 שעות הוראה ו 3 התנסותי

ב'

המקצוע המוביל ***

70%+30% (*)

18ש"ש=12 שעות הוראה ו 6 שעות התנסותי

ג'

מקצוע התמחות

100% (**)

 21 ש"ש=12 שעות הוראה ו 9 שעות התנסותי

 

הערות:

(*)ציון של 30% יחד עם ציון 70% היבחנות חיצונית משוקלל ל-5 יחידות לימוד, 70% היבחנות חיצונית ללא ציון ה 30% משוקלל בתעודת ההסמכה הטכנולוגית ל- 3 יחידות לימוד מתוך 5 יחידות לימוד.

(**)במקצוע ההתמחות ניתן להיבחן ברמת 3 יחידות לימוד או 5 יחידות לימוד בהתאם לרמת התלמיד.

(***)תלמיד שנבחן בבחינה פנימית בית ספרית על פי תוכנית הלימודים ידווח ציון על 90 שעות

 

הבהרות לטבלה

א.הזכאות לתעודת בגרות מותנית בכל המתחייב מההוראות בחוזר 0183 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום".

ב.תלמיד שייבחן רק באירוע הבחינה החיצוני, שהוא 70% מהחומר, ללא החלק הבית-ספרי של ה 30%, יישמר לו היקף ההיבחנות  של 70% ( שיחשב כ-3 יחידות לימוד מתוך 5 יחידות לימוד), והוא יוכל לגשת לבחינה חיצונית בעתיד בהיקף של כ 30% מהחומר הלימודי (הרחבה ל-100% שישוקלל ל-5 יחידות לימוד), בהיבחנות כנבחן משנה במקצועות בהם תהיה בחינה על חלק זה.

ג.מקצועות הלימוד בחינוך הטכנולוגי יכולים להוות חלק מהתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית שכל בוגר במערכת החינוך מחויב בה לצורך זכאות לבגרות. ההנחיה תקפה לכלל התלמידים הלומדים בשכבות כיתה י' עד י"ב, כאשר התלמיד ידווח על סך של  30 שעות בכל שכבת גיל, ובסך הכל 90 שעות.

ד.מומלץ שתלמיד יבחן במקצוע ההתמחות רק לאחר שנבחן במקצוע המוביל.

ה.פירוט לגבי פריסת שעות ההוראה העיוניות וההתנסותיות בכל אחת מהמגמות ניתן למצוא באתר מפמ"ר המגמה.

3.3.       מבנה תוכנית הלמידה ומרכיבי ההיבחנות במקצוע המוביל בחינוך הטכנולוגי

הטבלה שלהלן מתארת את מרכיבי ההיבחנות במקצוע המוביל בחינוך הטכנולוגי.

 

המרכיב

המרכיב

בהערכה חיצונית

מרכיב ההרחבה

בהערכה בית-ספרית

תוכנית הלימודים

מוגדרת מראש וכוללת תבחינים להערכת התכנים

הרחבה והעמקה מתוך תוכנית הלימודים שיפרסם מפמ"ר המקצוע.

אופן ההערכה

אירוע בחינה חיצוני (בחינה בכתב או בחינה מתוקשבת או הערכה חלופית  על ידי בוחן חיצוני

באישור מפמ"ר תחום הדעת) + "ציון הגשה" בית-ספרי

הערכה בית-ספרית בדרכים מגוונות  (לימוד סביב מיזם, עבודת חקר, תלקיט, מטלת ביצוע, מעבדה, מבחן בכתב) על פי החלטת בית הספר ובהתאם לאפשרויות שצוינו בחוזר מס' 0183 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום" ובהתאם להמלצות המפמ"ר של תחום הדעת ובאישור צוות הפיקוח המקצועי

אופן חישוב הציון

70% של הציון עבור אירוע הבחינה החיצוני + 30% ציון בית-ספרי ("ציון מגן"/"ציון הגשה"/"ציון מסכם"/"ציון שנתי")

100% ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי במקצוע

70%

30%

 

במקצוע המוביל חובה לשמור על ההרכב של 30% +70%  ולא ניתן לבחון תלמיד ב100% בחינה בהערכה חלופית כגון עבודת גמר או ב100% בחינה עיונית.

3.4.       מבנה תוכנית הלמידה ומרכיבי ההיבחנות במקצוע התמחות בחינוך הטכנולוגי

מקצוע ההתמחות בחינוך הטכנולוגי מבוסס על המקצוע המוביל של המגמה. במסגרת מקצוע ההתמחות יבצע הלומד עבודת גמר (5 יחידות לימוד) או מיזם (פרויקט גמר) (בהיקף של 3 יחידות לימוד) על פי הנחיות מפמ"ר המקצוע.

הטבלה שלהלן מתארת את מרכיבי ההיבחנות במקצוע ההתמחות בחינוך הטכנולוגי.

 

המרכיב

המרכיב

בהערכה חיצונית

היקף החומר

100%

תוכנית הלימודים

מוגדרת מראש וכוללת תבחינים להערכת התכנים

אופן ההערכה

אירוע בחינה חיצוני  בו הלומד מציג את  המיזם בפני בוחן חיצוני (מתקיים בכיתה י"ב)

אופן חישוב הציון

50% של הציון עבור אירוע הבחינה החיצוני + 50% ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי במקצוע ההתמחות

100%

3.5.       פתיחת מגמה טכנולוגית

להלן קישור להוראה מספר 0020 בחוזר הוראות הקבע עז/5(א), "נוהל הפתיחה והסגירה של מגמות בחינוך הטכנולוגי".

4.   תעודות הַסְמכה בחינוך הטכנולוגי

4.1.       כללי

החינוך הטכנולוגי-מקצועי שואף לאפשר לכל בוגר תעודה משמעותית ובעלת ערך לעולם העבודה או ללימודי המשך להַסְמכוֹת גבוהות, לדיפלומת טכנאי או הנדסאי וללימודים אקדמיים, בעיקר בתחומי ההנדסה. בהתאם לתפיסת עולם זו נבנתה מערכת הַסְמכוֹת חדשה. מערכת זו היא גמישה ומאפשרת קידום ומעבר בין מדרגי ההַסְמכה השונים.

4.2.       התעודות והדרישות

להלן טבלה המתארת את מגוון תעודות ההַסְמכה האפשריות לתלמיד במסלול הטכנולוגי-מקצועי ואת הדרישות לזכאות לכל אחת מהן.

 

 

ההסמכה

סוג התעודה

הדרישות המינימליות***

בתחום הטכנולוגי

הדרישות המינימליות***

במקצועות החובה

בחירה א' מקצוע מבוא

בחירה ב' מקצוע מוביל

בחירה ג'

מקצוע התמחות

שפת אם

(עברית או ערבית)

מתמטיקה

אנגלית

1.1

תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית בסיסית רמה 1.1

*הערכה פנימית

*הערכה פנימית

3יחידות לימוד

*הערכה פנימית

*הערכה פנימית

*הערכה פנימית

1.2

תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית בסיסית רמה 1.2

*הערכה פנימית

3 יחידות לימוד****

3 יחידות מתוך 5

*הערכה פנימית

*הערכה פנימית

*הערכה פנימית

1.3

תעודת הסמכה טכנולוגית- מקצועית בסיסית רמה 1.3

*הערכה פנימית

3 יחידות מתוך 5

3 יחידות מתוך 5

*הערכה פנימית

*הערכה פנימית

3 יחידות לימוד

2.1

תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית מתקדמת רמה 2.1

*הערכה פנימית

3 יחידות מתוך 5

3 יחידות

*הערכה פנימית

3 יחידות לימוד

3 יחידות לימוד

2.2

תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית מתקדמת רמה 2.2 דיפלומה לטכנאים

עמידה בדרישות לזכאות לדיפלומת טכנאי

2.3

תעודת הסמכה טכנולוגית-מקצועית מתקדמת רמה 2.3 דיפלומה להנדסאים

עמידה בדרישות לזכאות לדיפלומת הנדסאי

3.1*****

תעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית, רמה 3.1

*הערכה פנימית

3 יחידות מתוך 5

3 יחידות מתוך 5

2 יחידות לימוד**

3 יחידות לימוד

3 יחידות לימוד

3.2*****

תעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית מתקדמת, רמה 3.2

*הערכה פנימית

3 יחידות מתוך 5

3 יחידות מתוך 5

2 יחידות לימוד**

5 יחידות לימוד

3 יחידות לימוד

3.3*****

תעודת הסמכה טכנולוגית-מדעית איכותית, רמה 3.3


5 יחידות לימוד

 

5 יחידות לימוד


5 יחידות לימוד

 

2 יחידות לימוד**

 

5 יחידות לימוד


5 יחידות לימוד

 

*ציון בית ספרי ל-90 שעות.

**לתלמידי החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי דתי והחינוך החרדי במגזר היהודי. לתלמידי מגזר דוברי ערבית התנאים שונים.

***ב"דרישות המינימליות" הכוונה לעמידה בהצלחה (בציון 55 ומעלה) בכל מקצוע שהוזכר. יחד עם זאת, בהסמכה 3.1, ייחשב כעמידה בדרישות גם ציון נמוך מ-55 במתמטיקה או באנגלית אם הוא מוכר לצורך הזכאות לבגרות.

****היבחנות בהיקף של 3 יחידות לימוד מתוך 5 יחידות לימוד אפשרית.

*****להסמכות 3.1, 3.2 ו-3.3 נדרשת זכאות לתעודת בגרות.

5.   פירוט המגמות, צבירי המקצועות ולימודי ההמשך בחינוך הטכנולוגי

5.1.       כללי

הטבלה שלהלן מפרטת את המגמות הטכנולוגיות וההתמחויות של כל מגמה בחטיבה העליונה

 

שם וסמל המגמה

המקצוע המוביל

שם ההתמחות

סמל ההתמחות

מערכות ייצור ממוחשבות (10)

מכניקה הנדסית

מערכות תיב"ם                     (תכנון וייצור בעזרת מחשב)

1010

תחזוקת מערכות מכניות

1020

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

(11)

אלקטרוניקה ומחשבים

מערכות  מחשוב ובקרה

1120

מערכות מחשבים

1130

מערכות תקשורת ואלקטרוניקה

1140

הנדסת בנייה ואדריכלות (12)

טכנולוגיות בניה

אדריכלות ועיצוב פנים

1210

תכנון הנדסי של מבנים

1220

הנדסת תוכנה וסייבר (14)

מדעי המחשב

תכנון ותכנות מערכות סייבר

1410

1450

ביוטכנולוגיה (16)

מערכות ביוטכנולוגיה

יישומים בביוטכנולוגיה

  1610

ניהול עסקי (17)

מינהל וכלכלה

ניהול משאבי אנוש

1710

חשבונאות

1720

שווק וקידום מכירות

1750

הנדסת תעשיה וניהול (18)

ניהול התפעול

ניהול הייצור

  1810

תיירות ופנאי (19)

תיירות

ניהול תיירותי

1910

ניהול מלונאי

1920

אמנויות העיצוב (20)

אמנות שימושית

עיצוב (המוצר)

2010

עיצוב אופנה ותלבושת

2020

טכנולוגיות תקשורת (21)

אופטיקה יישומית

מערכות טלוויזיה וקולנוע

2110

מערכות צילום

  2120

מערכות בריאות (24)

מדעי הבריאות

מערכות רפואיות

2420

חינוך (25)

פסיכולוגיה התנהגותית

יישומי פעילויות בחינוך

2510

מערכות ימיות

מדעי הים

ימאות וספינות

2610

מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית (27)

מנהיגות ויזמות

יזמות ומיזמים (פרויקטים)

2710

עיצוב שיער וטיפוח החן (28)

יסודות ועקרונות בעיצוב שיער ובטיפוח החן

יישומי עיצוב שיער וטיפוח החן

2810

מדעית טכנולוגית (30)

מדעי ההנדסה

טכנולוגיה מוכללת

3010

מדיה ופרסום (31)

תקשורת וחברה

תקשורת אלקטרונית

3110

 

פרסום ויחסי ציבור

3120

 

הנדסת מכונות (32)

בקרה במכונות

מערכות תעופה

3210

מכטרוניקה

3220

תרמודינמיקה טכנית ימית

3230

מערכות בקרה ואנרגיה (33)

מע' חשמל

מערכות הספק פיקוד ובקרה

3310

מערכות בקרת אקלים

3320

מלונאות (34)

מדעי התזונה

בישול מלונאי

3420

אפיה מלונאית

3430

תקשוב (35)

מערכות תקשוב

 

תשתיות מחשוב ותקשוב

3510

תחזוקת מערכות סלולריות

 

3520

גילוי ואיתור מידע דיגיטלי (36)

ניתוח ואיתור מידע

מידע וידע באינטרנט

3610

תחבורה מתקדמת (37)

מדעי תחבורה מתקדמת

יישומי האוטוטק

3710

הנדסת אוטוטק

3720

תכנות אוטוטק

3730

 

5.2.       פירוט המגמות הטכנולוגיות ללימודי המשך להַסְמכוֹת מתקדמות ולדיפלומה

 

המגמה הטכנולוגית בחטיבה בלימודי ההמשך

המגמה הטכנולוגית בחטיבה העליונה

מגמה בה קיים מסלול האצה (טו"ב – טכנאים ובגרות)

הסמל

שם המגמה וההתמחות

הסמל ושם המגמה

הסמל

שם ההתמחות

1091

הנדסת מכונות – בניית מכונות

מערכות ייצור ממוחשבות (10)

1010

מערכות תיב"ם

1020

תחזוקת מערכות מכניות

 

1092

הנדסת מכונות – מכטרוניקה

הנדסה מכונות (32)

3220

מכטרוניקה

1093

הנדסת מכונות – מערכות תעופה

3210

מכונות תעופה

 

1094

הנדסת מכונות – מכונאות ימית

3230

תרמודינמיקה טכנית ימית

 

1095

הנדסת מכונות – מכונאות רכב

מערכות ייצור ממוחשבות (10)

1030

מערכות מכונאות רעה

1040

מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב

1097

הנדסת מכונות – אוטוטק

הנדסת מכונות (32)

3240

מערכות ממוחשבות ברכב – אוטוטק

1098

הנדסת מכונות – צמ"ה

3250

מערכות צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

 

1191

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים – מע' אלקטרוניות

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

(11)

1140

מערכות אלקטרוניות

1192

הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים – מע' מחשוב ובקרה

1120

מערכות מחשוב ובקרה

1130

מערכות מחשבים

 

1291

הנדסת בניין ואדריכלות – בנייה

הנדסת בניין ואדריכלות

(12)

1220

תכנון הנדסי של מבנים

1210

אדריכלות ועיצוב פנים

 

1292

הנדסת בניין ואדריכלות –  אדריכלות

1491

הנדסת תוכנה (14)

הנדסת תוכנה (14)

1410

תכנון ותכנות מערכות

 

1691

הנדסת ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה

(16)

1610

יישומים בביוטכנולוגיה

 

1791

ניהול עסקי – מינהל משפטי

ניהול עסקי

(17)

1710

ניהול משאבי אנוש

 

1792

ניהול עסקי – מינהל רפואי

1720

חשבונאות

 

1750

שיווק וקידום מכירות

 

מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית

(27)

2710

מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית

 

1793

ניהול עסקי- חשבונאות וחשבות שכר

 

1720

חשבונאות

 

1891

הנדסת תעשייה וניהול – מערכות תפעול

הנדסת תעשייה וניהול (18)

1810

ניהול היצור

ניהול עסקי

(17)

1710

ניהול משאבי אנוש

 

1720

חשבונאות

 

1750

שיווק וקידום מכירות

 

 

מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית

(27)

2710

מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית

 

1893

הנדסת תעשייה וניהול – לוגיסטיקה ושיווק

הנדסת תעשייה וניהול (18)

1810

ניהול הייצור

 

ניהול עסק

(17)

1710

ניהול משאבי אנוש

 

1720

חשבונאות

 

1750

שיווק וקידם מכירות

 

 

 

מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית

(27)

2710

מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית

 

2092

עיצוב – עיצוב מדיה

אמנויות העיצוב

(20)

2010

עיצוב

 

2094

אופנה ותלבושות - תדמיתנות

אמנויות העיצוב

(20)

2020

עיצוב אופנה ותלבושת

 

2191

מערכות טלוויזיה וקולנוע

מערכות טלוויזיה וקולנוע

(21)

2110

מערכות טלוויזיה וקולנוע

 

2120

מערכות צילום

 

מדיה ופרסום

(31)

3110

תקשורת אלקטרונית

 

 

3120

פרסום ויחסי ציבור

 

2491

פרמדיק מוסמך

מערכות בריאות

(24)

2420

מערכות רפואיות

 

3391

הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה – מערכות הספק, פיקוד ובקרה

הנדסת חשמל, בקרה ואנרגיה

(33)

3310

מערכות הספק פיקוד ובקרה

3320

מערכות בקרת אקלים

 

3591

מערכות תקשוב

מערכות תקשוב

(35)

3510

תשתיות מחשבו ותקשוב

* החל משנת הלימודים התש"פ כיתה י' עוברת למבנה מגמה חדשה בשם מגמת תחבורה מתקדמת עם מקצוע מוביל חדש בשם מדעי תחבורה מתקדמת.

 

5.3.       מבנה תוכנית הלמידה ומרכיבי ההיבחנות במקצועות הלימוד בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני (לימודי המשך)

הטבלה שלהלן מתארת את מבנה תוכנית הלמידה ואת מרכיבי ההיבחנות במקצועות הלימוד בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני (לימודי המשך)

 

מקצועות

המרכיב

המרכיב

בהערכה חיצונית

מקצועות תשתית והתמחות בכיתות י"ג/י"ד

היקף החומר

100%

תוכנית הלימודים

מוגדרת מראש וכוללת תבחיניםלהערכה

אופן ההערכה

אירוע בחינה חיצוני (בחינה בכתב או מתוקשבת) + "ציון הגשה" בית-ספרי

אופן חישוב הציון 

50% של הציון עבור אירוע הבחינה החיצוני + 50% ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי

100%

מבחן מעבדה (התנסות) בכיתות י"ג/י"ד

היקף החומר

100%

תוכנית הלימודים

מוגדרת מראש וכוללת תבחינים להערכה

אופן ההערכה

אירוע בחינה חיצוני  בו הלומד מגן על המיומנויות ההתנסותיות בפני בוחן חיצוני (מתקיים בכיתה י"ג או י"ד, בהתאם לדרישות ההסמכה)

אופן חישוב הציון 

50% של הציון עבור אירוע הבחינה החיצוני + 50% ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי

100%

מבחן הגנה על עבודת גמר לתעודה מקצועית / דיפלומה טכנאים, הגנה על מיזם גמר לתעודה מקצועית / דיפלומה של הנדסאים

היקף החומר

בהתאם לעבודת/ מיזם (פרויקט) הגמר

תוכנית הלימודים

בהתאם לעבודת/ מיזם (פרויקט)הגמר וכוללת תבחינים להערכה

אופן ההערכה

אירוע בחינה חיצוני  בו הלומד מגן על עבודת הגמר בפני בוחן חיצוני (למסיימים לימודים בכיתה י"ג) או הלומד מגן על מיזם (פרויקט) הגמר בפני שני בוחנים חיצוניים (למסיימים לימודים בכיתה י"ד)

אופן חישוב הציון 

50% של הציון עבור אירוע הבחינה החיצוני + 50% ציון בית-ספרי

הרכב הציון הסופי

100%

5.4.       טבלת עזר - התנאים לזכאות לתעודת הסמכה טכנולוגית מקצועית מתקדמת, רמה 2.2, 2.3 (*)

 

ההסמכה

סוג התעודה

כיתה י"ג

כיתה י"ד

מקצוע תשתית

מקצוע התמחות

מבחן

מעבדה

עבודת גמר

מקצוע תשתית

מקצוע התמחות

מבחן

מעבדה

פרויקט  גמר

2.2

לימודי תעודה או דיפלומה לטכנאים

 

 

 

 

2.3

לימודי תעודה או דיפלומה להנדסאים

(**)

 

 

 (*)  זכאות מותנית בציון חיובי עובר בכל המקצועות החיצוניים ובכל המקצועות הפנימיים.

(**) חובת מבחן מעבדה בחלק מהמגמות בהתאם להנחיות מפמ"ר המגמה.