רישיונות להוראת הביולוגיה

הוראת קבע מס' 0224 - החלפה

תאריך פרסום: ג' באב תשע"ט, 04 באוגוסט 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 4.8.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2019
הוראה זו מפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הביולוגיה ואת הקורסים הבסיסיים בהשכלה הדרושים לשם קבלת רישיון להוראת המקצוע.
הוראה זו מתפרסמת בשל הצורך להתאים את דרישות ההשכלה של המורים בתחומי המדעים לאתגרי המאה ה-21 תוך מתן מענה למחסור במורים בתחומי המדעים.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3935101
   meravpi@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.   התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה

1.1.         לשם קבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה על המורה לעמוד בשלושה תנאים:

א.השכלה אקדמית בתחומי המדעים שיוגדרו בהמשך

ב.השלמת לימודי תעודת הוראה בביולוגיה בחינוך העל-יסודי

ג.השלמה בהצלחה של שנת התמחות (סטאז') בהוראת הביולוגיה.

1.2.         החל משנת הלימודים התשע"ט יחולקו רישיונות לעיסוק בהוראת הביולוגיה לשתי רמות, כמפורט להלן:

א.         רישיון להוראת הביולוגיה בכיתות ז'-י"ב
לבעלי תואר M.Sc. לפחות או M.A. בהוראת המדעים, כמפורט בסעיפים 2.12.4 להלן

ב.         רישיון להוראת הביולוגיה בכיתות ז'-י
-לבעלי תואר B.Sc. בביולוגיה או B.Ed. בביולוגיה במסלול העל-יסודי, כמפורט בסעיף 2.5 להלן
-לבעלי תואר B.Sc. בתחום מדעי שאינו ביולוגיה, כמפורט בסעיף 2.6 להלן.

2.   השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הביולוגיה

2.1מועמד שהוא לפחות בעל תואר שני, M.Sc., בביולוגיה (תואר שני בחוג/במחלקה/ בפקולטה למדעי החיים) או M.A. בהוראת המדעים, ואשר הוא בעל תואר ראשון, B.Sc., בביולוגיה אוM.D. ברפואה ו/או בווטרינריה ו/או בעל תואר Ph.D. בביולוגיה ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, יקבל רישיון להוראת הביולוגיה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

2.2מועמד שהוא לפחות בעל תואר שני, M.Sc., בביולוגיה (תואר שני בחוג/במחלקה/בפקולטה למדעי החיים) או M.A. בהוראת המדעים (ביולוגיה), ואשר הוא בעל תואר ראשון, B.Sc., ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי ביולוגיה שאינם מצוינים ב- 2.1 - ביואינפורמטיקה, ביוטכנולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה ימית, גנטיקה, הנדסה ביוכימית, הנדסה ביורפואית, חקלאות, כימיה, מדעי בעלי החיים/ הצומח, מדעי הרפואה, מיקרוביולוגיה, מעבדנות רפואית, רוקחות, ותזונה -  יקבל רישיון להוראת הביולוגיה בתנאי שיעמוד בדרישות האלה:

-לימודים של לפחות 6 מהקורסים הבסיסיים בביולוגיה, המפורטים בסעיף 3 להלן

-לימודים של כל הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים המפורטים בסעיף 3 ברמת המבוא לפחות, בהתאם לדרישות הפיקוח להוראת הביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

הערות

-          אם למועמד חסרים  קורסים בסיסיים בביולוגיה, תידרש ממנו השלמה של קורסים אלו בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה.

-          אם בעל התארים שפורטו לעיל הוא גם בעל תואר Ph.D. שבמסגרתו ביצע מחקר בביולוגיה, לא תידרש ממנו השלמת הקורסים.

2.3 מועמד בעל תואר שני בהתאם לנאמר בסעיף 2.2 לעיל ובעל תואר ראשון, B.Ed, בהוראת ביולוגיה יחויב להשלים את כל הקורסים
המפורטים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.4מועמד שהוא לפחות בעל תואר שני, M.Sc., בביולוגיה (תואר שני בחוג/במחלקה/בפקולטה למדעי החיים) או M.A. בהוראת המדעים (ביולוגיה), ואשר הוא בעל  תואר ראשון, B.Sc., ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  או ממוסד אקדמי מחו"ל אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצוע שהוא קרוב לתחום הביולוגיה, אך אינו אחד מהמקצועות המצוינים בסעיפים 2.1 או 2.2 לעיל אלא אחד מהמקצועות אופטומטריה, ביופיזיקה, בריאות הציבור, הנדסה ביוטכנולוגית, הנדסת חקלאות, הנדסת מזון, הנדסה כימית, הנדסה פרמצבטית, הפרעות בתקשורת, מדעי היין, מדעי המוח, מדעי הסביבה, סיעוד, פאראמדיה, פיזיותרפיה, פיזיקה, פסיכוביולוגיה, רנטגן ורפואת חירום יקבל רישיון להוראת הביולוגיה בתנאי שיעמוד בדרישות האלה:

-עליו לעבור בהצלחה את לימודי כל קורסי המבוא בתחומי המדעים המפורטים בסעיף 3 בחוג/במחלקה/בפקולטה               לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה, וכן לעבור בהצלחה את הבחינות במסגרת לימודיו לפחות בשניים מהקורסים הבסיסיים בביולוגיה, המצוינים בסעיף 3.

-עליו להשלים בהצלחה את הלימודים ב-6 קורסים נוספים, בהיקף של 12 שעות סמסטריאליות לפחות, בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.5רישיון להוראת הביולוגיה לכיתות ז'-י' יינתן למועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc. בביולוגיה או בעל תואר B.Ed. בביולוגיה ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך והוא בעל תעודת הוראה בביולוגיה במסלול העל-יסודי.

2.6רישיון להוראת הביולוגיה בכיתות ז'-י' יינתן למועמד בעל תואר B.Sc. בתחום הקרוב לתואר בביולוגיה, כמפורט בסעיפים 2.1 או 2.2 או 2.4, ואשר עומד בתנאים האלה:

-עבר בהצלחה את הבחינות בכל הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים ברמת המבוא, בהתאם לדרישות הפיקוח להוראת הביולוגיה המופיעות בסעיף 3 להלן, במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. באחד מתחומי המדעים לפחות.

-עבר בהצלחה קורסים של 16 שעות סמסטריאליות מבין הקורסים הבסיסיים בביולוגיה בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

3.   הקורסים הבסיסיים הנדרשים בלימודי הביולוגיה והמבואות בתחומי המדעים

3.1.         הקורסים הבסיסיים בביולוגיה

א.         אבולוציה

ב.         אקולוגיה

ג.         ביולוגיה מולקולרית

ד.         ביוכימיה

ה.         ביולוגיה של התא/מיקרואורגניזמים

ו.          גנטיקה

ז.          הכרת הצומח בישראל/בוטניקה

ח.         פיזיולוגיה של בעלי חיים/האדם.

3.2.         הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים ברמת המבוא לפחות

א.         כימיה

ב.         מתמטיקה

ג.         פיזיקה

ד.         סטטיסטיקה והסתברות

ה.         תכנות.

 

4.   הטיפול במועמדים להוראה בעלי השכלה אקדמית אשר למדו במוסדות בחו"ל

4.1נוהל זה מתייחס גם לעובדי הוראה בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה               מחו"ל אשר קיבלו הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי ביולוגיה ו/או כימיה ולמדו לתעודת הוראה בביולוגיה בארץ (באוניברסיטה או במכללה).

4.2הטיפול במורה עולה בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה במסגרת הנהלים של מורים עולים, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המקצוע.

4.3בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל יחויבו בקורס תגבור בלשון העברית.