התנאים לקבלת רישיון להוראת הכימיה - הוראת שעה לשנת הלימודים התש"ף

הוראת שעה 0228 - החלפה

תאריך פרסום: י"ז באב תשע"ט, 18 באוגוסט 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2020
הוראה זו מפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הכימיה ואת הקורסים הבסיסיים הדרושים לשם השלמת ההשכלה בשנת הלימודים התש"ף. כמו כן ההוראה מפרטת את התנאים הנדרשים בהוראת הקבע, שיחזרו לתוקפם בשנת הלימודים התשפ"א.
בשנת הלימודים התש"ף בלבד הורחבו אפשרויות הלימוד לקבלת רישיון הוראה בכימיה. בהוראה נערכו שינויים בסעיף 2, "השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הכימיה", ב-ס"ק 2.5-2.2. שינויים אלה מאפשרים הכרה בלימודים גם למועמדים שיחלו את לימודי ההשלמה שלהם בקורסים מתמטיקה לכימאים, פיזיקה לכימאים – מכניקה וחשמל ותכנות בסיסי, גם במכללות, וזאת, כאמור, בשנת התש"ף בלבד. יתר התנאים לקבלת רישיון להוראת הכימיה נותרו כשהיו.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3935101
   meravpi@education.gov.il

   02 - 5603473
   doritta@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה

1.1.         לשם קבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה על המורה לעמוד בשלושה תנאים:

א.השכלה אקדמית בתחומים המדעיים שיוגדרו בהמשך

ב.סיום חובות הלימודים לתעודת הוראה בכימיה

ג.השלמה בהצלחה של שנת התמחות (סטאז') בהוראת הכימיה.

1.2.         החל משנת הלימודים התשע"ט יחולקו רישיונות לעיסוק בהוראת הכימיה לשתי רמות, כמפורט להלן:

א.רישיון להוראת הכימיה בכיתות ז'–י"ב

לבעלי תואר ראשון לפחות, כמפורט בסעיפים 2.1 ו-2.2 להלן

ב.רישיון להוראת הכימיה בכיתות ז'-י'

לבעלי תואר ראשון לפחות, כמפורט בסעיפים 2.3, 2.4 ו-2.5 להלן.

2.   השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הכימיה

2.1מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc. בכימיה ממוסד אקדמי בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות כימיה ו/או הנדסת כימיה ו/או הנדסת חומרים, יקבל רישיון להוראת הכימיה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

2.2מועמד שהוא בעל תואר B.Sc. לפחות ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בארץ המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי כימיה, כגון הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסה ביוכימית, הנדסה ביוטכנולוגית, ננוטכנולוגיה, רוקחות, פרמקולוגיה, ביוכימיה מולקולרית, ביוכימיה ומדעי המזון, גיאוכימיה, הנדסה ביורפואית, ביולוגיה, מדעי החיים, מדעי המוח וביופיזיקה, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן, בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

 

בשנת התש"ף בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת הכימיה: אקדמאים הנדרשים ללימודי השלמה יכולים להשלים את שלושת הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים המפורטים ב-ס"ק 3.2 - מתמטיקה לכימאים, פיזיקה לכימאים–מכניקה וחשמל ותכנות בסיסי - גם במכללה אקדמית לחינוך אשר קיבלה את אישור המל"ג לקיים לימודי הכשרה לתואר B.Ed. בהתמחות בכימיה. את שאר הקורסים יש להשלים כמוגדר ב-ס"ק 3.1 . לאחר שיעמדו האקדמאים בהצלחה בלימודיהם ובשנת ההתמחות (סטאז'), הם יהיו זכאים לרישיון להוראת כימיה בכיתות ז'-י"ב.

התיקון לעיל תקף לתש"ף בלבד.

2.3מועמד שהוא בעל תואר B.Ed. לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך והוא בעל תעודת הוראה במקצוע הוראת הכימיה במסלול העל-יסודי, לא יידרש ללימודי השלמה.

2.4מועמד שהוא בעל תואר B.Sc. לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות הנדסת מים, מדעי התזונה, רפואה, וטרינריה וסיעוד, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.5מועמד שהוא בעל תואר B.Ed. לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך והוא בעל תעודת הוראה בכימיה או באחד מהמקצועות המדעיים פיזיקה וביולוגיה, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

 

בשנת התש"ף בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת הביולוגיה לכיתות ז'-י': אקדמאים בעלי תואר B.Sc. הנדרשים ללימודי השלמה לתעודת הוראה בכימיה לכיתות ז'-י' יוכלו להשלים את הקורסים המפורטים ב-ס"ק 3.2 - מתמטיקה לכימאים, פיזיקה לכימאים–מכניקה וחשמל ותכנות בסיסי - וללמוד אותם בשנת התש"ף בלבד גם במכללה האקדמית לחינוך אשר קיבלה את אישור המל"ג לקיים לימודי הכשרה לתואר B.Ed. בהתמחות בכימיה. את שאר הקורסים יש להשלים כמוגדר ב-ס"ק  .3.1לאחר שיעמדו האקדמאים בהצלחה בלימודיהם ובשנת ההתמחות (סטאז'), הם יהיו זכאים לרישיון להוראת כימיה בכיתות ז'-י'.

התיקון לעיל תקף להתש"ף בלבד.

2.6הערה כללית: במקרים שאינם עומדים במלוא הדרישות כלשונן והשנויים במחלוקת נדרש אישור של המפמ"ר לכימיה. רצוי להתייעץ עם המפמ"ר לכימיה לפני קבלתו של המועמד ללימודי ההשלמה.

3.   הקורסים הבסיסיים הנדרשים בכימיה ובמבואות בתחומי המדעים

3.1.         קורסים בסיסיים בכימיה

א.כימיה כללית

ב.כימיה פיזיקלית

ג.כימיה אנליטית + מעבדה

ד.כימיה אורגנית + מעבדה

ה.כימיה אי-אורגנית או כימיה של חומרים (אין חובה להתנסות מעשית)

ו.ביוכימיה.

3.2.         קורסים בסיסיים בתחומי המדעים

א.מתמטיקה לכימאים

ב.פיזיקה לכימאים  מכניקה וחשמל

ג.תכנות בסיסי.

4.   הטיפול במועמדים להוראה בעלי השכלה אקדמית אשר למדו במוסדות בחו"ל

4.1נוהל זה מתייחס גם למורים בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבלו הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי כימיה ולמדו לתעודת הוראה בכימיה בארץ (באוניברסיטה או במכללה).

4.2הטיפול במורה עולה בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה במסגרת הנהלים של מורים עולים, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המקצוע.

4.3בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל יחויבו בקורס תגבור בלשון העברית.