רישיונות להוראת הפיזיקה- הוראת שעה לשנת הלימודים התש"ף בלבד

הוראת שעה 0229 - החלפה

תאריך פרסום: י"ז באב תשע"ט, 18 באוגוסט 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2020
הוראה זו מפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הפיזיקה ואת הקורסים הבסיסיים בהשכלה הדרושים לשם קבלת רישיון להוראת המקצוע.
הוראה זו היא הוראת שעה לשנת הלימודים התש"ף בלבד. בשנה זו הורחבו אפשרויות הלימוד לקבלת רישיון הוראה בפיזיקה. בהוראה נערכו שינויים בסעיף 2, "השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הפיזיקה", בסעיפים 2.2 -2.5. שינויים אלה מאפשרים הכרה בלימודים גם של מועמדים שיחלו את לימודי ההשלמה שלהם בקורסים יחסות פרטית, קוונטים, שפת תכנות, סטטיסטיקה ו/או הסתברות, גם במכללות, וזאת כאמור בשנת התש"ף בלבד.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3935101
   meravpi@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הפיזיקה

1.1.         לשם קבלת רישיון לעיסוק בהוראת הפיזיקה על המורה לעמוד בשלושה תנאים:

א.השכלה אקדמית בתחומים המדעיים שיוגדרו להלן

ב.השלמת לימודי תעודת הוראה בפיזיקה

ג.השלמה בהצלחה של שנת התמחות (סטאז') בהוראת הפיזיקה.

1.2.         החל משנת הלימודים התשע"ט הרשיונות להוראת הפיזיקה מחולקים לשתי רמות, כמפורט להלן:

א.רישיון להוראת הפיזיקה בכיתות ז'–י"ב

לבעלי השכלה כמפורט בסעיפים 2.1 ו-2.2 להלן

ב.רישיון להוראת הפיזיקה בכיתות ז'–י'

לבעלי השכלה כמפורט בסעיפים 2.3 ו- 2.4 להלן.

2.   השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הפיזיקה

2.1מועמד שהוא בעל תואר B.Sc. לפחות, ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות פיזיקה, גיאופיזיקה ו/או הנדסה עתירת פיזיקה-הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת מיקרו-אלקטרוניקה, הנדסת אלקטרו-אופטיקה, הנדסת אווירונאוטיקה - יקבל רישיון להוראת הפיזיקה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

2.2מועמד שהוא בעל תואר .B.Sc לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי פיזיקה שאינם מצוינים בס"ק 2.1 לעיל - הנדסת מכונות, הנדסת חומרים, הנדסת בניין, הנדסה כימית או כימיה - יקבל רישיון להוראת הפיזיקה בתנאי שיעבור בהצלחה את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לפיזיקה או להנדסה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון, .B.Sc, בפיזיקה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הפיזיקה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

 

בשנת התש"ף בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת פיזיקה: יוכרו השלמות  בקורסים יחסות פרטית, קוונטים, שפת תכנות, סטטיסטיקה ו/או הסתברות, גם אם הם נלמדו במכללה להוראה, בתנאי שהיא מוכרת על ידי המל"ג.

התיקון לעיל תקף להתש בלבד.

 

2.3

א.מועמד שהוא בעל תואר .B.Ed לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך והוא בעל תעודת הוראה בתחום של הוראת הפיזיקה במסלול העל-יסודי, יקבל רישיון להוראת הפיזיקה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

ב.מועמד שהוא בעל תואר .B.Sc לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, ואשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות שאינם מצוינים בס"ק 2.1 ו-2.2, אלא במקצועות מתמטיקה, מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה, הנדסה ביו-רפאית, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסה סביבתית, הנדסת תחבורה והנדסת מים, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לפיזיקה או להנדסה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון, .B.Sc, בפיזיקה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הפיזיקה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

 

בשנת התש"ף בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת פיזיקה: יוכרו השלמות  בקורסים יחסות פרטית, קוונטים, שפת תכנות, סטטיסטיקה ו/או הסתברות, גם אם הם נלמדו במכללה להוראה, בתנאי שהיא מוכרת על ידי המל"ג.

התיקון לעיל תקף להתש בלבד.

 

2.4מועמד שהוא בעל תואר.B.Ed לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד, והוא בעל תעודת הוראה במקצועות המדעיים כימיה וביולוגיה, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 שלהלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לפיזיקה או להנדסה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר ראשון, .B.Sc, בפיזיקה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הפיזיקה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

 

בשנת תש"ף בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת פיזיקה: יוכרו השלמות בקורסים יחסות פרטית, קוונטים, שפת תכנות, סטטיסטיקה ו/או הסתברות, גם אם הם נלמדו במכללה להוראה, בתנאי שהיא מוכרת על ידי המל"ג.

התיקון לעיל תקף לתש בלבד.

 

2.5הערה כללית: במקרים שאינם עומדים במלוא הדרישות כלשונן והשנויים במחלוקת נדרש אישורו של המפמ"ר לפיזיקה. רצוי להתייעץ עם המפמ"ר לפיזיקה לפני קבלתו של המועמד ללימודי ההשלמה.

3.   קורסים בסיסיים בהשכלה פיזיקלית

3.1.         הקורסים הנדרשים בפיזיקה

א. פיזיקה 1 (מכניקה) + מעבדה

ב.פיזיקה 2 (אלקטרומגנטיות) + מעבדה

ג. גלים ואופטיקה + קורס מעבדה

ד.יחסות פרטית (אפשרי כחלק מקורס אחר, כגון מכניקה)

ה.קוונטים או פיזיקה מודרנית

ושפת תכנות.

3.2.         הקורסים הנדרשים במתמטיקה

א.חשבון אינפיניטיסימלי או חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי)

ב.משוואות דיפרנציאליות

ג.סטטיסטיקה ו/או הסתברות.

4.   הטיפול במועמדים להוראה בעלי השכלה אקדמית אשר למדו בחו"ל

  1. נוהל זה מתייחס גם למורים בעלי תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבלו הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי פיזיקה ולמדו בארץ לתעודת הוראה בפיזיקה (באוניברסיטה או במכללה).
  2. הטיפול במורים עולים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה במסגרת  הנהלים של מורים עולים.
  3. בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל יחויבו בקורס לתגבור הלשון העברית.