טוהר הבחינות

הוראת קבע מס' 0237 - החלפה

תאריך פרסום: ה' בכסלו תש"פ, 03 בדצמבר 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 3.12.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 26.4.2022
הוראה זו נותנת הנחיות להקפדה על טוהר הבחינות בבחינות הבגרות ומבהירה מהי האחריות של כל אחד מהגורמים המעורבים –הנבחנים והמערכת האחראית לניהול הבחינות. ההוראה מחדדת את ההנחיות ואת הנהלים להם מחויבים כל הגורמים המעורבים כדי להבטיח הליך היבחנות אמין, הוגן ושוויוני. כמו כן מפרטת ההוראה את התגובות הצפויות לעברות השונות במקרה של חריגה מן הנוהל המחייב, ומבהירה את הליכי הערעור לכל מקרה (ככל שישנם).
ההוראה נערכה באופן שונה מקודמתה כדי להקל על ההתמצאות בהנחיות ובנהלים. שולבו בה הנחיות שדרשו שינוי לאור עדכונים טכנולוגיים, והוחמרה הענישה על שימוש אסור בטלפון הנייד או באביזרי תקשורת אחרים בעת קיום הבחינות.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   02 - 5603207
   yakovta@education.gov.il
מנהלים, מורים ותלמידים בחטיבה העליונה במסגרות החינוך המגוונות, נבחנים במבחני הסמכה כטכנאים וכהנדסאים, נבחני משנה, נבחנים אקסטרנים.

.1מבוא

.1.1כללי

.1.2סיווג בתי הספר בהתאם לרמת השמירה על טוהר בחינות הבגרות ובחינות ההסמכה

.2הגדרת מושגים לחוזר זה

.3אחריות לשמירה על טוהר הבחינות ולהתנהלות תקינה

.3.1אחריות הנבחן

.3.2אחריות מנהל בית הספר והצוות החינוכי

.3.3אחריות משרד החינוך

.3.4אחריות משרד החינוך באמצעות המשגיחים

.3.5אחריות משרד החינוך באמצעות מעריכי הבחינות

.4דרכי הטיפול במקרה של חשד להפרת טוהר הבחינות

.4.1במקרה של חשד כי הנבחן לא שמר על טוהר הבחינות

.4.2במקרה שבית הספר או איש צוות לא שמר על טוהר הבחינות

.4.3במקרה שהמשגיחים לא שמרו על טוהר הבחינות

.5נוהל קיום הבחינות בהתאם למדד טוהר הבחינות

.6נוהלי ערעור

.6.1נוהל ערעור של נבחן אינטרני או נבחן משנה על החשדת בחינה שלא ע"י מעריך

.6.2נוהל ערעור של נבחן אינטרני או נבחן משנה על החשדת בחינה ע"י מעריך

.6.3נוהל ערעור של נבחן אקסטרני על פסילת בחינה

.6.4נוהל ערעור על פסילת בחינה בפני ועדת הערעורים העליונה

.6.5זכות הטיעון של נבחן בפני ועדות המשרד (ועדת טוהר הבחינות ו/או ועדת ערעורים עליונה)

.6.6נוהל ערעור של בית ספר על הסיווג למסלולים על פי מדד טוהר הבחינות

.7נספח

 

1.   מבוא

1.1.         כללי

טוהר הבחינות הינו עיקרון המחייב את הנבחן ואת המערכת האחראית על ניהול הבחינות להגינות וליושר. השמירה על טוהר הבחינות בכלל ועל ניהולן התקין של בחינות הבגרות בפרט היא משימה חינוכית, ערכית ומוסרית, והיא תנאי הכרחי לשמירה על הגינות ועל שוויוניות בין הנבחנים.

על הבחינות לשקף את ידיעותיו ובקיאותו של הנבחן בלבד. פגיעה בטוהרן מקנה יתרון לא הוגן לנבחנים מסוימים, ומשליכה על כלל הנבחנים ועל התייחסות החברתית לערכן ולאמינותן של הבחינות ככלי להערכה מסכמת בסיום הלימודים וככלי למיון שוויוני בין התלמידים לצורך המשך לימודיהם באקדמיה.

החשיבות הרבה לשמירה על טוהר הבחינות מחייבת את הנבחנים, את צוותי החינוך ובהם המחנכים והמנהלים, ואת המערכת כולה – מטה משרד החינוך והמפקחים.

כדי להבטיח את אמינותן של תעודות הבגרות ותעודות ההסמכה, בתי הספר נדרשים לנהל עם תלמידיהם שיח ערכי על חשיבותו של הליך תקין והוגן, ובכלל זה להטמיע את תוכנו של חוזר מנכ"ל זה כחלק מתהליך חינוכי מתמשך בקרב תלמידיהם.

1.2.         סיווג בתי הספר בהתאם לרמת השמירה על טוהר בחינות הבגרות ובחינות ההסמכה

סיווג בתי ספר הוא חלק מן המהלך שמוביל משרד החינוך לשמירה על טוהר הבחינות בבתי הספר והוא מחייב את הבעלויות על מוסדות החינוך לבצע תהליכים מעמיקים של שיפור ההתנהלות הנדרשת בנושא טוהר הבחינות. סיווג בתי הספר מתבצע מדי שנה. לצורך הסיווג, נעזר משרד החינוך בתמונה החינוכית של בתי הספר השונים, הכוללת נתונים מספריים על מידת פגיעתם של התלמידים בטוהר הבחינות (לפי אחוז המחברות הפסולות) בשלוש השנים האחרונות. המשרד מסווג את בתי הספר לשלושה מסלולים, שבכל אחד מהם ינוהלו בחינות הבגרות באופן שונה:

1.2.1בתי ספר אדומים בתי ספר שפגיעתם בטוהר הבחינות חמורה, ומשרד החינוך לא מאפשר להם לנהל בעצמם את בחינות הבגרות (ר' הפירוט בנספח לחוזר המנכ"ל). במקרים מסוימים, הבחינות יתקיימו מחוץ לכותלי בית הספר, במרכז היבחנות חיצוני.

1.2.2בתי ספר צהובים בתי ספר ששמירתם על טוהר הבחינות איננה משביעה רצון, ומשרד החינוך לא מאפשר להם להוביל בכוחות עצמם את שאלוני הבחינה, את המחברות ואת החומרים החסויים.

1.2.3בתי ספר ירוקים בתי ספר שלא נמצאה בהם כלל פגיעה בטוהר הבחינות וכן בתי ספר שפגיעתם בטוהר הבחינות נמוכה באופן יחסי. בתי הספר הללו מורשים לנהל את הבחינות במתכונת הרגילה.

המידע על הסיווג בו מצוי בית הספר יימסר למנהל מדי שנה כחודש וחצי לפני מועד החורף של בחינות הבגרות. ההגדרה תקפה לשנה אחת בלבד (מועד חורף ומועד קיץ).

2.   הגדרת מושגים לחוזר זה

2.1"הסרת חשד" זכותו של נבחן שנחשד בהפרת טוהר הבחינות להגיש ערעור להסרת החשד, כמפורט בחוזר זה.

2.2"הסרת פסל" הפעולות שעל הנבחן לבצע לאחר שבחינתו נפסלה כדי להסיר את הפסל.

2.3"ועדת בירור הדנה בעבירות טוהר בחינות של עובדי הוראה": ועדה הממונה על ידי מנכ"ל משרד החינוך, ומורכבת ממנהל אגף א' חינוך על-יסודי (יו"ר), מנציג אגף בחינות, מנציג אגף על-יסודי ומנציג הלשכה המשפטית. תפקיד הוועדה לשקול ולבדוק את החשד לאי-קיום טוהר הבחינות המועלה נגד מנהל ו/או כל אדם מהצוות החינוכי או המינהלי בבית הספר, להעביר את המלצתה על המשך הטיפול לגורמים הרלוונטיים המוסמכים, ולהחליט על סנקציות כלפי בית הספר במקרה הצורך ובהתאם לדין.

2.4"ועדת טוהר הבחינות": ועדה הממונה על ידי מנהל אגף בכיר בחינות, ומורכבת מנציג אגף הבחינות (יו"ר), מנציג המפמ"ר הרלוונטי ומנציג ציבור שממונה על ידי מנהל אגף בכיר בחינות והוא עובד הוראה בגמלאות. עם זאת, מניין חוקי לצורך קבלת החלטה כדין יהיה גם ללא נציג ציבור.

תפקיד הוועדה לדון בערעורים שהוגשו באמצעות מערכת השילובית בלבד, בנושא חשדות להפרת טוהר הבחינות. הוועדה שוקלת ובודקת את החשד לאור נימוקי הערעור הטיעונים של בית הספר או של הנבחן בבקשה להסרת החשד. לוועדה הסמכות לאשר את החשד ולפסול את המחברת, ולזכות את הנבחן מחמת הספק או לזכות מכל חשד, על פי שיקוליה ובהחלטה מנומקת. במקרים חמורים רשאית הוועדה להעביר את המקרה לדיון בוועדת המשמעת של אגף הבחינות על מנת לקבל החלטה בדבר אמצעי משמעת נוספים אותם יש לנקוט.

2.5"ועדת משמעת": ועדה הממונה על ידי מנהל אגף בכיר בחינות ומורכבת מנציג אגף בכיר בחינות (יו"ר), מנציג האגף לחינוך על-יסודי ומנציג ציבור חיצוני. תפקידה של ועדת המשמעת לדון באירועים חריגים וחמורים במיוחד של הפרת טוהר הבחינות על ידי הנבחנים. ועדת המשמעת רשאית לנקוט אחד או יותר מהצעדים האלה לגבי נבחן שבחינתו נפסלה:

א.         השעיית הנבחן מהיבחנות במקצוע בו נפסל לפרק זמן של עד 3 שנים.

ב.         השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק זמן של עד 3 שנים.

ג.         פסילת הבחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן עד כה או פסילת חלקן.

ד.         השעיית הזכאות לתעודת בגרות או לתעודת גמר לפרק זמן של עד 3 שנים.

ה.         הגשת תלונה במשטרה.

2.6"ועדת ערעורים עליונה": ועדה במינהל הפדגוגי הממונה על ידי מנהלת האגף ליישומי חוק ומדיניות. תפקידה לדון בערעורים של תלמידים שבחינתם נפסלה בוועדת טוהר הבחינות בגין "חשד מעריך" בלבד, לאחר שהערעור הוגש בהתאם לנהלים, בלבד (ראו את הרכבה ופירוט נוסף בסעיף 6.4 בחוזר זה).

2.7"חשד": ספק באשר להפרת טוהר הבחינות ע"י הנבחן בהתאם לנהלים. כאשר מצוין "חשד", לא יפורסם ציון מספרי במקום המיועד לכך, ובידי הנבחן הזכות לערער, בפרק זמן קצוב.

2.8"חשד חוליית ביקורת": חשד על סמך הודעה שנתקבלה באגף בכיר בחינות מהצוותים שביקרו בבית הספר במהלך הבחינות, המייחסת עבירת משמעת לנבחן או לאדם מהסגל המנהלי או החינוכי של בית הספר.

2.9"חשד מטה": חשד על סמך ידיעה או הודעה שנתקבלו באגף בכיר בחינות ממקור כלשהו, המייחסות עבירת משמעת למערכת ההשגחה, לבית הספר או לנבחן עצמו.

2.10 "חשד מעריך": חשד על סמך הודעה שנתקבלה באגף בכיר בחינות ממעריך בחינות במרכז הבדיקה (מרב"ד) בעת בדיקת מחברת הבחינה והערכתה, המייחסת לנבחן חשד שתשובותיו נכתבו שלא באופן עצמאי, תוך שימוש בגורם אחר או בחומר עזר אסור.

2.11"חשד משגיח": חשד על סמך הודעה או מידע שנתקבלו באגף בכיר בחינות ממרכזי ההשגחה או ממשגיח, המייחסים לנבחן עבירת משמעת דוגמת הפרעה לקיום הבחינה, דיבור עם נבחן אחר במהלכה, שימוש בחומר עזר אסור וכו'.

2.12"מדד טוהר הבחינות": מדד המסווג את בתי הספר לשלוש רמות, בהתאם להתנהלותם בנושא טוהר הבחינות. המדד מבטא את מידת האמון שרוחש המשרד כלפי בית הספר ואת הצעדים שיינקטו אם יימצא שהתרחשו אי-סדרים או ליקויים במהלך הבחינות בבית הספר בשלוש השנים האחרונות. סיווג בתי הספר לפי מדד טוהר הבחינות נעשה על ידי אגף בכיר בחינות מדי שנה ומתייחס לשלוש השנים האחרונות, עד למועד ב' בקיץ. לצורך חישוב המדד לא מובאים בחשבון נבחני המשנה. המדד נכלל בתמונה החינוכית של ביה"ס.

2.13"מועד היבחנות" מועד חורף או מועד קיץ בלבד. לצורך העניין, מועדי ב' במתמטיקה ובאנגלית נחשבים חלק ממועד הקיץ. במקצועות שבהם לא מתקיימות בחינות במועד חורף, כגון כימיה, פיזיקה, ביולוגיה ומדעי המחשב, יהיה מניין מועדי ההיבחנות מקיץ לקיץ.

2.14"מסלול אדום" מסלול המעיד על פגיעה חמורה בטוהר הבחינות. אליו מסווגים בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם למעלה מ-3% מחברות פסולות, ו/או שהתקיימו בהם אירועים חריגים וחמורים של הפרת נהלים בנושא טוהר הבחינות, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות.

2.15"מסלול ירוק" בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם לא יותר מ-1% מחברות פסולות ולא התקיימו בהם אירועים חריגים של הפרת נהלים.

2.16"מסלול צהוב מסלול המעיד על שמירה שאינה משביעה רצון על טוהר הבחינות. אליו מסווגים בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם 1.1%-2.9% מחברות פסולות ו/או שהתקיימו בהם אירועים חריגים של הפרת נהלים בנושא טוהר הבחינות, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות

2.17"נאמן בית ספרי" נציג מטעם בית הספר, שהוא עובד הוראה או עובד מינהלי אשר מונה על ידי מנהל בית הספר או מי מטעמו. בתום הבחינה אחראי הנאמן הבית ספרי להעברת הבחינות לתחנות הקליטה יחד עם הנאמן החיצוני. על הנאמן הבית ספרי לקבל אסמכתא מתחנת הקליטה על כלל המחברות שנמסרו ונקלטו ביום הבחינה. במקרים בהם נדרש שכפול של שאלוני הבחינה, על הנאמן הבית ספרי לדאוג לביצוע המשימה.

2.18"נאמן חיצוני" נציג שמונה על ידי משרד החינוך והוא אינו חלק מהצוות הבית ספרי. ביום הבחינה אחראי הנאמן החיצוני לנכוח בעת פתיחת כספת הבחינות, להשגיח על המחברות, לאסוף המחברות שחוזרות מכיתות הבחינות ולהעבירן לתחנות הקליטה עם הנאמן הבית ספרי.

2.19"נבחן": כל אדם שהגיע לבחינת הבגרות הממלכתית או לבחינת הסמכה לטכנאים ולהנדסאים על מנת להיבחן בה, ובכלל זה תלמיד בית הספר, נבחן משנה, נבחן בלימודים על-תיכוניים ונבחן אקסטרני.

2.20"עבירת משמעת" עבירה אחת מאלה:

א.הימצאותו של חומר עזר אסור בשימוש ברשות הנבחן, על שולחנו או בסמוך אליו בשעת המבחן.

ב.התבוננות במחברת בחינה או בשאלון או בחלק כלשהו ממחברת בחינה של נבחן אחר בעת הבחינה או אחריה, או נטילה של אחד מהנ"ל.

ג.הפרעה של הנבחן או מנהל ו/או כל אדם מהצוות החינוכי בבית הספר לקיומה התקין של הבחינה, בדיבור, בהקמת רעש, בשיטוט בחדר הבחינה, באי-ציות להוראות המשגיח או בכל דרך התנהגות שיש בה כדי לשבש את קיומה התקין של הבחינה.

ד.קבלת סיוע מכל סוג, ובכלל זה פתרונות לשאלות הבחינה, בין שנותן הסיוע הוא נבחן אחר או גורם אחר.

ה.גניבת שאלון החזקת שאלון בחינה שטרם חל מועד ההיבחנות בו בידי נבחן – בין שהגיע אליו ללא תמורה ובין שהגיע אליו באמצעות רכישה, ובין שעיין בו ובין שלא עיין בו.

ו.שימוש בטלפון נייד, בשעון חכם, באוזניות ובכל אמצעי תקשורת אחר במהלך הבחינה.

ז.אי-דיווח למשטרה או לאגף בכיר בחינות או להנהלת בית הספר על שאלון בחינה גנוב הנמצא ברשות אדם כלשהו.

ח.התחזות לנבחן אחר קשירת קשר בין שני אנשים או יותר כדי שאחד מהם יזדהה במרמה עם פרטיו האישיים של חברו, מתוך כוונה להיבחן במקומו בבחינה בעל-פה או בכתב.

 • רשימה זו איננה רשימה סגורה. על כן יכולים להיחשב כעבירה חמורה כל אירוע אחר שנמצא שראוי לדווח עליו או כל פעולה חמורה אחרת שנעשתה ולא הוזכרה לעיל, כל עוד קיים חשש כי יש בה הפרה של טוהר הבחינות.

2.21"עיכוב מנהלי" משמעותו שבשלב בדיקת הבחינות התגלתה בעיה מנהלתית הדורשת בירור מול בית הספר קודם פרסום הציון. לאחר השלמת הבירור יטופל המבחן בהתאם לתוצאות הבירור.  

2.22"פורמט תשובה אחיד" תשובה במחברת הבחינה אשר זהה לתשובות במחברות אחרות, לעיתים אף בכיתות ובשכבות אחרות, והמעידה על שימוש באמצעים אלקטרוניים ובחומר עזר אסור לשימוש.

2.23"פסל" משמעותו שהגורם המוסמך (ועדת טוהר הבחינות או ועדת הערעורים העליונה) מצאו כי החשד שהנבחן לא כיבד את טוהר הבחינה הינו מבוסס (בין שמשום שערעורו נדחה ובין שמשום שלא ניצל את זכותו לערעור, בפרק הזמן הקצוב לכך), ובחינתו נפסלה.

2.24תעודה מזהה תעודת זהות, רשיון נהיגה או דרכון ישראליים.

3.   אחריות לשמירה על טוהר הבחינות ולהתנהלות תקינה

השמירה על טוהר הבחינות היא באחריותם של כל הגורמים המעורבים בבחינה – הנבחנים, המנהל, המורים, צוות בית הספר ומשרד החינוך או מי מטעמו. אחריותו של כל אחד מהגורמים מפורטת להלן:

3.1.         אחריות הנבחן

תכליתן של בחינות הבגרות היא הצגת יכולותיו והישגיו הלימודיים של הנבחן במקצוע הבחינה באופן המלא והאמין ביותר. חובתו של הנבחן לשמור על טוהר הבחינות היא אישית ומוחלטת ואינה תלויה או מותנית בהתנהלותם של גורמים אחרים. הנבחן לבדו יישא באחריות אם יפר את תקנון הבחינות ולא ישמור על טוהר הבחינות. הפרה של כל אחת מן ההנחיות עלולה להביא לפסילת בחינתו ולעונשים נוספים כמפורט בהמשך.

כחלק מהשמירה על טוהר הבחינות ועל הליך היבחנות תקין, על כל נבחן לפעול לפי כל הכללים האלה:

א.     על הנבחן להגיע לבחינה בזמן עם תעודה מזהה ולהימצא בחדר הבחינה לפחות 10 דקות לפני תחילתה. נבחן לא יורשה להיכנס לבחינה בחלוף 10 דקות מתחילתה.

ב.      על הנבחן לכתוב את הבחינה או את עבודת הגמר בעצמו בלבד, באופן הוגן, בלי לעזור או להיעזר באחרים, בלי לקבל מידע ממקור חיצוני (דוגמת טלפון נייד או שעון אלקטרוני) ובלי להשתמש או להיעזר בחומר שלא הותר לשימוש באותה בחינה.

ג.       על הנבחן למלא את ההנחיות שניתנות בעת הבחינה על ידי המשגיחים (בכתב ו/או בעל-פה), ובכלל זה להימנע מהפרעה או רעש בכיתת הבחינה, לא לעזור או להיעזר בנבחנים אחרים במישרין או בעקיפין.

ד.      על הנבחן לקרוא היטב את ההוראות לנבחן שמודפסות על כריכת מחברת הבחינה ועל שער השאלון או בתוכו ולמלא אותן בקפדנות. קבלת מחברת הבחינה והשאלון והשימוש בהם יהוו מבחינת המשרד אישור של ידיעת ההוראות כולן ושל מחויבות הנבחן לפעול בהתאם להן.

ה.     על הנבחן לוודא כי המדבקות המודבקות על שאלון המבחן שקיבל לידיו תואמות את מספר תעודת הזהות שלו.

ו.        על הנבחן לוודא שעל מחברת הבחינה שלו מודבקות, במידת הצורך, מדבקות ההתאמות אך ורק בהתאם להתאמות המאושרות לו על ידי משרד החינוך.

ז.       על הנבחן להרחיק מעצמו כל חומר (כתוב, מוקלט וכו'), כל תיק וכל מכשיר (מחשב נייד, רדיו, מחשבון, טלפון נייד, שעון אלקטרוני/חכם, אוזניות בלוטות' וכו') שלא הוגדר במפורש בהוראות המופיעות על המבחן כ"חומר עזר המותר בשימוש".

ח.     על הנבחן להגיע לבית הספר או לאולם הבחינה ללא אביזרים מסוכנים וללא נשק.

ט.     הנבחן רשאי לעזוב את חדר הבחינה רק לאחר שעברה לפחות חצי שעה מהתחלתה, גם אם סיים את בחינתו או החליט להפסיקה קודם לכן. יציאת הנבחן מחדר הבחינה למרות אזהרת המשגיח תגרור את פסילת המבחן.

י.        על הנבחן לכתוב את התשובות למבחן במקום המיועד לכך במחברת הבחינה.

יא.   הנבחן רשאי לכתוב טיוטה, במידת הצורך. במקרה זה עליו לציין עליה במפורש כי מדובר בטיוטה, ולשם כך להשתמש במחברת הבחינה או במחברת נוספת שתתקבל לצורך זה מהמשגיח על פי בקשת הנבחן, וזאת לאחר שינצל את כל הדפים במחברתו (אסורה כתיבת טיוטה על גבי דפי שאלון הבחינה או על גבי דפי הנוסחאות או על גבי חומר עזר המותר בשימוש). כל דפי הטיוטה יימסרו עם מחברת הבחינה.

יב.    על הנבחן להקפיד לא לתלוש דפים ממחברת הבחינה. תלישת דף עלולה להביא לעיכוב מינהלי ובהמשך לפסילת המבחן.

יג.     על הנבחן לענות על השאלות באופן מנומק וענייני ובלשון נקייה.

יד.    במתמטיקה ובמקצועות מדעיים וטכנולוגיים עתירי חישובים, על הנבחן ליתן תשובות מלאות, מנומקות ומקיפות הכוללות הסבר מלא בדבר דרך הפתרון וכן בדבר כלל השלבים המובילים אליו.

3.2.         אחריות מנהל בית הספר והצוות החינוכי

בחינות הבגרות מתקיימות, בדרך כלל, בבתי הספר בהם לומדים הנבחנים, ולפיכך מנהל בית הספר וצוותו, שמלווים את התלמיד בעת לימודיו ומופקדים על התהליך החינוכי, הם בעלי הסמכות הפדגוגית והארגונית, ועליהם מוטלת האחריות לקיום הליך בחינות תקין והוגן. אחריות זו באה לידי ביטוי הן בעת שקודמת לבחינה, הן ביום הבחינה, והן לאחריה.  

3.2.1בעת שקודמת לבחינה, צוות בית הספר אחראי:

א.להוביל מהלך חינוכי להטמעת ערכים של אמת, יושר והגינות, ולקיים פעילות חינוכית בנושא חשיבות השמירה על טוהר הבחינות ובדבר ההשלכות הערכיות והחברתיות שיש לפגיעה בה.

ב.לקיים הסברה מקיפה וליידע את התלמידים, את ההורים, את המורים ואת הצוות הרלוונטי בדבר נוהלי הבחינות וחובת השמירה על טוהרן.

ג.להבהיר המשמעויות הנגזרות מהפרת הנהלים וההנחיות המפורטים בהוראה זו והסנקציות המשמעתיות החמורות שיושתו על העוברים עליהם.

ד.להפעיל מנגנון הערכה ובקרה על תהליך מתן הציונים הבית ספריים/שנתיים. המנגנון יכלול הערכה חלופית במועד שנקבע, והקפדה כי הציונים יהלמו את יכולותיהם של התלמידים וכישוריהם. זאת כדי לשמור על הוגנות כלפי התלמידים וכן כדי להימנע מפגיעה עתידית בהם במקרה שיתעורר הצורך בהפעלת שקלול דיפרנציאלי (שק"ד) ע"י המשרד.

ה.להקפיד לשבץ בוחנים ניטרליים ואובייקטיביים לנבחנים בעל-פה. מורה אינו רשאי לבחון בע"פ את התלמידים אותם לימד לקראת בחינת הבגרות.

ו.לערוך את כלל הבחינות הבית ספריות על-פי כללי טוהר הבחינות, וכן להטמיע ולאכוף דרך שגרה את הנהלים העוסקים בכך.

ז.להתארגן בצורה מיטבית לקראת הבחינה, הן למען התנהלות סדירה, יעילה ותקינה והן למניעת עוגמת נפש מהנבחנים:

 • להזמין שאלוני בחינה מתאימים לתלמידים.
 • לתת התאמות מאושרות בלבד ולשייך אותן לנבחן כנדרש במערכות משרד החינוך.
 • להגיש למשרד החינוך את הציונים הבית ספריים, את הציונים השנתיים ואת ציוני ההערכה החלופית עד 24 שעות לפני קיום הבחינה. כך, עבור בחינות המתקיימות בימי שני יוגשו הציונים השנתיים עד השעה 12:00 ביום ראשון שלפני מועד הבחינה. ציונים שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו, למעט במקרים חריגים בלבד ובאישור מנהל אגף בכיר בחינות.
 • להגיש תלמיד לבחינת בגרות רק אם ציונו השנתי הוגש למשרד במועד.
 • לא לרשום לבחינות תלמידים שחל עליהם עיכוב בשל פגיעה בטוהר הבחינות, ולעדכן התלמידים הללו שאם ייבחנו תיפסל בחינתם. 
 • להסדיר תנאי בחינה נאותים לכל הנבחנים.
 • לשבץ את המשגיחים ואת הנבחנים בהתאם להנחיות שמפרסם אגף בכיר בחינות. 

3.2.2ביום הבחינה, ולשם היבחנות תקינה, צוות בית הספר אחראי:

ניהולן התקין של הבחינות נמצא באחריותו הבלעדית של מנהל בית הספר ו/או של מי שימונה על ידו כרכז הבחינות.

א.     לפתוח את מעטפות השאלונים בהתאם ללוחות הזמנים.

ב.      להנחות את המשגיחים בנהלים לפני תחילת הבחינה.

ג.       לדאוג שהנבחנים ישבו בחדר הבחינה עשר דקות לפני תחילתה, ולא לאפשר לתלמיד שיאחר להיכנס לבחינה לאחר 10 דקות ממועד תחילתה.

ד.      להדגיש בפני המשגיחים ובפני הנבחנים כי חל איסור מוחלט על הימצאות טלפונים ניידים או כל חומר עזר אסור בקרבת הנבחנים במהלך הבחינה.

ה.     להבטיח את קבלת ההתאמות לנבחנים הזכאים לכך, להקפיד לספק להם תנאי היבחנות הולמים  בהתאם להנחיות האגף ללקויי למידה המתפרסמות בכל שנת לימודים, ולדאוג להדביק מדבקות אך ורק בהתאם לכך על גבי מחברות הבחינה.

ו.        לוודא שלא הודבקו מדבקות להתאמות לנבחנים שאינם זכאים לכך.

ז.       לבקר את הנעשה בכיתות בשעת הבחינה.

ח.     לוודא שעובדי הוראה מתוך צוות בית הספר לא ימונו כמשגיחים, אלא באישור בכתב ממטה הבחינות או מאגף בכיר בחינות. במקרה שניתן אישור חריג כזה, יש להקפיד שהמורה המשגיח בכיתה לא יהיה מורה המלמד את המקצוע בו מתקיימת הבחינה.

ט.     לאפשר למורי המקצוע להימצא בחדר שיוחלט עליו ולעיין בשאלון רק לאחר שהבחינה החלה בפועל. מטרת העיון בבחינה היא להביא לתשומת ליבו של רכז הבחינות את הטעון בירור ואף לפנות למטה הבחינות במידת הצורך וכן להכיר למורים הבוחנים בעל-פה את השאלון בטרם יבחנו את התלמידים הזכאים להתאמה של בחינה בע"פ.

י.        למסור לנבחנים הודעות שנתקבלו ממטה הבחינות בלבד, במקרה שהתקבלו כאלה, ולוודא שההודעה לנבחנים תימסר על ידי איש צוות שאינו מורה המקצוע תוך הקפדה על ההנחיות המדויקות שמסר מטה הבחינות.

יא.   לדאוג כי מורים לא ישוחחו עם הנבחן במהלך ההיבחנות, אף לא מחוץ לחדר הבחינה, אלא רק באישור ובנוכחות משגיח או נציג חברת ההשגחה הממונה.

יב.    להקפיד שאנשי הצוות לא ייכנסו לחדרי הבחינה ולא יכניסו חומרי עזר או מידע אחר לחדרי הבחינות.לדווח באופן מיידי במכתב מפורט לחברת ההשגחה, עם העתק לאגף הבחינות, על כל מקרה של טענה להתנהלות בלתי תקינה מצד חברת ההשגחה או עובדיה.

יג.     לשתף פעולה באופן מלא עם חוליית הביקורת והבקרה, כאשר תגיע לבית הספר.

יד.    לדווח למטה הבחינות על כל פעולה או כוונה לפגוע בטוהר הבחינות ועל כל הפרה שלו בפועל.

3.2.3לאחר הבחינה, צוות בית הספר אחראי:

א.         לעדכן נבחן שמחברתו הוחשדה בגין טוהר הבחינות כי הוא רשאי לערער על החשד במועד שנקצב לכך.

ב.         לא לתת גיבוי לתלמיד שהפר את טוהר הבחינות, ולא להצטרף להגשת ערעור בלתי מוצדק בגין חשד להפרה כזו. ערעור יוגש אך ורק אם הוא מוצדק מבחינה מוסרית, מקצועית ועניינית. הערעור ילווה במכתב בחתימת מורה המקצוע הרלוונטי, ובמקרים מסוימים בהתייחסות עובדתית של מנהל בית הספר לאירוע, ללא התייחסות לאישיותו של הנבחן.

ג.         חשוב להבהיר כי לתלמיד שמורה הזכות להגיש ערעור באמצעות בית הספר, אך על ביה"ס להימנע מלתמוך בו אם קיים חשש סביר כי אכן לא שמר על טוהר הבחינות.

ד.         להקפיד על העברת כלל מחברות הנבחנים לתחנת הקליטה, כפי שהן, ומבלי שיעשה בהן כל שינוי.

ה.         להקפיד כי המחברות תישלחנה לתחנת הקליטה עם נציג מבית הספר, ולקבל מתחנת הקליטה אישור מסירה על כמות המחברות שנמסרה ונקלטה.

3.3.         אחריות משרד החינוך

מערכת החינוך כולה מחויבת לאפשר לכל הנבחנים תנאי היבחנות הוגנים ואחידים תוך התייחסות מותאמת לכל נבחן ונבחנת. אחריות משרד החינוך באה לידי ביטוי הן בעת שקודמת לבחינה, הן ביום הבחינה, והן לאחריה.

3.3.1בעת שקודמת לבחינה, משרד החינוך אחראי:

א.לשמור על חשאיות הבחינה, החל משלב הכנתה ועד לחשיפתה בפני הנבחנים במועד שנקבע.

ב.למנות צוותי בקרים שיערכו סיורים בבתי הספר במהלך הבחינות ויקפידו לאכוף את נוהלי ההתארגנות והשמירה על טוהר הבחינות, לרבות הנהלים הנוגעים להתנהגות המשגיחים, המורים וההנהלה.

3.3.2ביום הבחינה, משרד החינוך אחראי:

א.להציב משגיחים שעברו תדרוך באשר לנהלים ולכללים של אגף בכיר בחינות (באמצעות חברת ההשגחה שהינה זכיין של משרד החינוך לעניין זה).

ב.להעמיד מטה בחינות שיופקד על ניהול מערך הבחינות הארצי ועל תפעולו התקין בכל הימים שבהם מתקיימות בחינות.

מטה הבחינות הוא הגוף היחיד המוסמך לתת תשובות לבית הספר בזמן הבחינות בכל נושא הנוגע למועדים, לשאלונים, למשגיחים, להתאמות, לבעיות המתעוררות בשטח ואף להקפדה על נוהלי השמירה על טוהר הבחינות ועוד. המטה ירכז את העבודה עם הזכיינים המספקים שירותי השגחה, עם חוליות הביקורת, עם המרכז לבדיקת המחברות (המרב"ד) ועם מטה תחנות הקליטה.

ג.להפעיל חוליות ביקורת שתדווחנה לאגף בכיר בחינות בכתב/בע"פ בזמן אמת על כל תקלה, פגם או פגיעה בטוהר הבחינות.

3.3.3לאחר הבחינה, משרד החינוך אחראי:

א.להקים ועדות לבדיקת חשדות להפרת טוהר הבחינות ולטפל בגורמים המעורבים בהפרת טוהר הבחינות.

ב.לפסול כל מחברת של נבחן שנחשד בהפרת אמון ובאי-קיום טוהר הבחינות, לאחר דיון בוועדת טוהר הבחינות או בוועדת ערעורים עליונה.

ג.לאתר מחברות בחינה שיש בהן שני כתבי יד שונים, לרבות במקרים של משעתק, ולהביאן לדיון בפני ועדת טוהר הבחינות.

 • במקרים חמורים ובמקרים בהם התקבל מידע שלא היה קודם לכן ברשות המשרד, ולאחר קיום הליך בירור מתאים, בסמכותו של המשרד לשנות סטטוס נבחן, לבטל ציון שפורסם, לפסול את הבחינה או לשלול את זכאותו של הנבחן לתעודת בגרות. הדבר יעשה אף לאחר פרסום הציון או לאחר מתן תעודת הבגרות לנבחן.

3.4.         אחריות משרד החינוך באמצעות המשגיחים

בעניין זה, משרד החינוך מתקשר בהסכם עם זכיין אשר זכה במכרז שהתקיים על פי הדין. המשרד מתחייב באמצעות הזכיין לגייס משגיחים לבחינות הבגרות ולבחינות ההסמכה. תנאי ההשגחה מפורטים במכרז והמשגיחים עוברים תדרוך ע"י הזכיין ומחויבים לפעולות ולנהלים המובאים להלן:

3.4.1נוהלי טיפול בטופסי הבחינות/בשאלונים ובמחברות על ידי המשגיחים

א.המשגיח יחזור ויודיע לנבחנים כי עליהם לסלק משולחנם כל חומר שאינו מותר לשימוש, ובכלל זה מכשירים אלקטרוניים שונים, ויוודא שאכן עשו זאת טרם חלוקת השאלונים.

ב.המשגיח ירכז את החומרים שאינם מותרים לשימוש שנמצאו בכיתה במקום שימצא לנכון, הרחק מטווח ידיהם של הנבחנים.

ג.המשגיח יוודא כי המידע המפורט בדו"ח הבחינה (טופס 9502) נכון, ומכיל את פרטי הבחינה ואת פרטי כל התלמידים הנבחנים, וכי הדו"ח משקף את מפת הישיבה של הנבחנים בכיתה. על המשגיח להוסיף את פרטיו ואת חתימתו במקום המיועד לכך בטופס.

ד.המשגיח יחלק את שאלון הבחינה והמחברות לנבחנים רק בחדר שבו מתקיימת הבחינה ואך ורק בזמן שנקבע לתחילתה.

ה.המשגיח ידביק במקום המיועד לכך, בגב מחברת הבחינה, את המדבקה שנמסרה לו על ידי חברת ההשגחה מבעוד מועד והמכילה את פרטיו האישיים של המשגיח.

ו.המשגיח יאשר מתן מחברת נוספת לנבחן שיבקש זאת, יציין שנמסרה לתלמיד מחברת נוספת על כריכת הבחינה במקום המיועד לכך, ויחתום על כך. במקרה זה, על התלמיד להגיש את שתי המחברות.

ז.המשגיח יעביר בתום הבחינה באופן מרוכז את כל בחינות התלמידים לרכז הבחינות ולרכז ההשגחה של ביה"ס כשכל מחברות הנבחנים מצויות באותה מנה.

3.4.2נוהלי התייחסות המשגיחים להפרת טוהר הבחינה במהלך הבחינה

א.משגיח שהבחין בנבחן אחד או יותר שעובר, לכאורה, עבירת משמעת, יציין בצורה ברורה בטופס "חשד משגיח" את פרטי התלמיד/ים המעורב/ים, את השעה המדויקת של האירוע ואת נסיבותיו ויצרף לדו"ח החשד, אם אפשר, את החומר האסור או כל ראיה אחרת.

ב.במקרה של מציאת חומר עזר שלא הותר לשימוש או טלפון נייד בידי הנבחן, תוחשד הבחינה מייד.

ג.במקרה של מתן סיוע לנבחן אחר או של הסתייעות בנבחן אחר או הסתייעות במי מהצוות החינוכי מבית הספר, בדיבור או באופן תקשורת כלשהו, יוחשדו בחינותיהם של המעורבים.

ה.במקרה של תלישת דפים ממחברת הבחינה או קריעתה יציין זאת המשגיח בדו"ח הבחינה. תלישת דף/דפים עלולה להוביל לעיכוב מינהלי ואף לפסילת הבחינה.

ו.במקרה של העברת מחברת או שאלון או דף מנבחן אחד לנבחן אחר יוחשדו בחינותיהם של כלל הנבחנים המעורבים.

ז.בכל מקרה של חשד מצד המשגיח לאי-קיום טוהר הבחינות ע"י נבחנים, ובהיעדר אישור ממטה הבחינות, יציין המשגיח את הדבר בדו"ח מפורט. עם זאת, עליו לאפשר לנבחן להמשיך בבחינה ובכל מקרה, לא לעוצרה.

ח.ככלל, על המשגיחים למלא בכל אחד מהמקרים את דו"ח החשד ואת פרטי האירוע, בעת הבחינה או מייד עם סיומה. במקרים בהם המשגיח חש מאוים, שמורה לו הזכות למלא את דו"ח החשד ולהעבירו לגורמים הרלוונטיים, גם לאחר שעזב את שטח בית הספר.  

ט.במקרה של הפרות סדר (למשל, דיבור בין נבחנים ושיטוט בכיתה) על ידי נבחן או מי מהצוות החינוכי המשבשות את המהלך התקין של הבחינה או את היבחנותם של הנבחנים, ולאחר הזהרת הנבחנים, ידווח המשגיח בזמן אמת למטה הבחינות וימתין לקבל את אישור המטה להפסקת מבחנו של המפריע ו/או לדרישה שיעזוב את חדר הבחינה מייד. המקרה והאישור יתועדו על ידי המשגיח.

3.5.         אחריות משרד החינוך באמצעות מעריכי הבחינות

משרד החינוך בודק את הבחינות באמצעות מעריכי בחינות שמופעלים על ידי המרב"ד (מרכז בדיקת הבחינות). בין היתר, המשרד מנחה את המעריכים לגלות עירנות לשמירה על טוהר הבחינות ולהציף כל חשד שמתעורר במהלך בדיקת הבחינה כי כתיבת המבחן לא נעשתה על ידי הנבחן באופן עצמאי.

3.5.1בהתעורר חשד במהלך בדיקת הבחינה יש לפעול בהתאם להנחיות שלהלן:

א.המעריך ימלא "דו"ח חשד מעריך" ויפרט בו באופן מנומק את הסיבות שבגינן התעורר בו החשד בעת הערכת המחברת. במקרה של חשד לעבודה משותפת יציין המעריך מי לדעתו השותפים לה, ואם הוא סבור שהייתה עבירה קבוצתית / חשד פורמט, יפרט את הסיבות שעוררו את חשדו.

ב.המרב"ד ימנה מעריך בכיר שיבדוק את החשד.

ג.אם יגיע המעריך הבכיר למסקנה כי החשד לאי-קיום טוהר הבחינות מבוסס, תוחשד המחברת, ותישלח הודעה על כך לבית הספר על ידי אגף בכיר בחינות באמצעות המרב"ד במערכת שילובית.

ד.בהודעת החשד שתימסר לבית הספר תצוין סיבת החשד ויינתנו לוחות זמנים להגשת ערעור. כל ההתכתבות תיערך באמצעות מערכת שילובית.

"חשד מעריך" ינומק במכתב על פי אחת או יותר מהסיבות שלהלן:

 • עבודה קבוצתית משותפת בין הנבחנים או חלק מהם, המתאפיינת בתשובות בעלות ניסוח זהה או דומה או בטעויות דומות.
 • תשובות שגויות זהות לכמה נבחנים או פורמט תשובה אחיד לכמה נבחנים גם במקרה שהתשובה נכונה.
 • תשובות לשאלון אחר מהשאלון עליו נבחן התלמיד.
 • שעתוק שאינו תואם למחברת המקור של הנבחן.
 • במתמטיקה ובמקצועות מדעיים וטכנולוגיים עתירי חישובים: מתן תשובות סופיות נכונות שאינן מתאימות לדרך הפתרון או מתן תשובות סופיות נכונות ללא פירוט מלא של שלבי הפתרון במחברת הבחינה.
 • במקצועות שקיימים בהם שאלונים רב-ברירתיים: סימון תשובות שגויות זהות על ידי חלק מהנבחנים.
 • טעויות דומות וניסוחים זהים או דומים בתשובות או בחלקי תשובות של שני נבחנים או יותר.
 • ניסוחים זהים בתשובות או בחלקי תשובות במחברת הבחינה, התואמים לחומר המופיע בספרי הלימוד או במקור אחר.
 • כתבי-יד שונים במחברת בחינה אחת.
 • הימצאותו של חומר האסור לשימוש בתוך מחברת הבחינה בעת תהליך הערכתה.
 • קבלת מחברת בחינה שנתלשו ממנה דפים.
 • בחינה שבה נעשה שימוש בהתאמות שהתלמיד לא זכאי להן.
 • כל סיבה אחרת שתעורר את חשד המעריך ושאינה מוזכרת לעיל אך תפורט בהרחבה.

4.   דרכי הטיפול במקרה של חשד להפרת טוהר הבחינות

4.1.         במקרה של חשד כי הנבחן לא שמר על טוהר הבחינות

מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך על ידו יחליט על דרך הטיפול בנבחן שנחשד בהפרת השמירה על טוהר הבחינה על סמך המידע שנתקבל. במידת הצורך, ניתן להתייעץ עם לשכת היועץ המשפטי של המשרד. אופן הטיפול במידע שנתקבל, בכתב או בעל-פה, מפורש בשם או אנונימי, ייקבע בהתאם לנסיבות של כל אירוע.

4.1.1הדרכים אותן נוקט אגף בכיר בחינות לטיפול באירועי הפרת טוהר הבחינות:

א.הודעה לבית הספר על החשד. 

ב.בדיקת הנושא על ידי המשרד או גורם חיצוני לבית הספר (ועדה ציבורית, חברת חקירות, הרשות המקומית, ועדה משרדית וכו').

ג.1החשדת בחינות בהליך מסודר במקרה של בחינות שקיים לגביהן "חשד מעריך": מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך מטעמו ישלח הודעה לבית הספר באמצעות מערכת השילובית בלבד על דבר החשד בעניין הנבחן בצירוף פירוט חשד המעריך, תוך ציון המועד האחרון להגשת ערעור לוועדת טוהר הבחינות.

באחריות הנהלת ביה"ס למסור הודעה זו לנבחן עם הגיעה. מסירת ההודעה תתועד באמצעות החתמת הנבחן.

ג.2החשדת בחינות בהליך מסודר במקרה של בחינות שקיים לגביהן "חשד משגיח", "חשד מטה" או "חשד חוליית ביקורת": מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך מטעמו ישלח הודעה לבית הספר באמצעות מערכת השילובית על דבר החשד, בצירוף פירוט חשד ההשגחה הרלוונטי לנבחן, תוך ציון המועד האחרון להגשת ערעור לוועדת טוהר הבחינות באמצעות מערכת השילובית.

באחריות הנהלת ביה"ס למסור הודעה זו לנבחן מייד עם הגיעה. מסירת  ההודעה תתועד באמצעות החתמת הנבחן.

ג.3אם הנבחן הגיש ערעור, וועדת טוהר הבחינות השתכנעה שהתקיימה אחת מהעבירות המצדיקה את הותרת החשד על כנו, תדחה הוועדה את הערעור בהחלטה מנומקת ובמקרים חמורים תשקול העברתה לוועדת משמעת לצורך נקיטת צעדים משמעתיים נוספים.

רק במקרה של "חשד מעריך" רשאי הנבחן לערער לוועדת הערעורים העליונה על החלטת ועדת טוהר הבחינות. במקרים של "חשד משגיח", "חשד מטה" או "חשד חוליית ביקורת" ניתנת לנבחן ערכאת ערעור אחת בלבד,  ואין לנבחן זכות ערעור לוועדת הערעורים העליונה.

לחלופין, ובהתאם לנסיבות האירוע, רשאית הוועדה לזכות את הנבחן מחמת הספק או לזכותו זיכוי מלא. 

בכל המקרים, אם לא הוגש כלל ערעור לוועדת טוהר הבחינות, מחברת הבחינה תיפסל.

ד.בהתאם לנסיבות ולחומרת העניין, תיתכן הגשת תלונה למשטרה.

4.1.2התנהלות האגף במקרה של "חשד" או "פסל":

א.לא יפורסם ציון בחינתו של  נבחן שבחינתו סומנה ב"חשד" או שנקבע בעבורו "פסל" במועד בחינה מסוים, עד תום הליך הבדיקה.

ב.במקרים בהם פורסם הציון בטעות לנבחן, שומר לעצמו המשרד את הזכות להחשיד את התלמיד או לפסול את ציונו, על אף שהציון נמסר לו.

4.1.3צעדים משמעתיים

אם בתום הליך הבירור ובדיקת הערעור נמצא כי החשד מבוסס, תיפסל בחינתו של הנבחן במועד זה ויינקטו נגדו אחד או כמה מהצעדים המשמעתיים כמפורט להלן:

א.     שאלון שנפסל מבטל כל ציון קודם שקיבל הנבחן באותו שאלון.

ב.      עם פסילת הבחינה תושעה זכאות הנבחן לתעודת בגרות עד להיבחנות חוזרת באותו מקצוע/שאלון בו נפסל, כמפורט בהמשך.

ג.       במקרה של פסילת בחינה במקצוע בחירה עודף שאינו נדרש להרכב המחייב לצורך הזכאות לתעודת הבגרות, לא תינתן האפשרות לבטל מקצוע זה מהרכב הבחינות המזכה לפני הסרת הפסל (ראה סעיף 4.1.4 ה').

ד.      נבחן שבחינותיו נפסלו בגין אי-קיום טוהר בחינות בשני שאלונים באותו מועד, יושעה מהיבחנות חוזרת בשני המקצועות שבהם נפסל; זאת בשני מועדי ההיבחנות העוקבים שמתקיימת בהם ההיבחנות במקצועות שבהם נפסל (ראה הגדרה בסעיף 2.13 לעיל)

ה.     נבחן שבחינותיו נפסלו בגין אי-קיום טוהר בחינות בשלושה שאלונים באותו מועד, יושעה מהיבחנות חוזרת בשלושת המקצועות שבהם נפסל; זאת בשלושה מועדי ההיבחנות העוקבים שמתקיימת בהם היבחנות במקצועות שבהם נפסל (ראה הגדרה בסעיף 2.13 לעיל)

ו.        נבחן שבחינתו נפסלה בגין עדות לשימוש בטלפון נייד (או אביזר אחר המשמש לאותן מטרות דוגמת שעון חכם) או נבחן שהשיב במחברתו על שאלון אחר מהשאלון בו נבחן או שהשיב תשובות בפורמט אחיד שחזר על עצמו בהיקף רחב זכותו של התלמיד להיבחנות חוזרת באותו מקצוע/שאלון תושעה למועד ההיבחנות העוקב (כלומר, עיכוב של מועד אחד) ובמקרים מסוימים גם לזה שאחריו.

ז.       נבחן שנחשד באי-קיום טוהר הבחינה במקצועות אנגלית ו/או מתמטיקה באחד ממועדי הקיץ – במועד הקיץ (מועד א') או במועד ב' – החשד ייגרר לשני המועדים באותו מקצוע, והנבחן לא יוכל לקבל את ציוניו בשתי בחינות אלה, גם אם התפרסם כבר ציון בעבור אחת הבחינות (כלומר, הפסילה תקפה הן למועד א' והן למועד ב').

אם יגיש הנבחן ערעור על החשד, וועדת טוהר הבחינות או ועדת הערעורים העליונה תחליט על זיכויו או על זיכויו מחמת הספק, הנבחן יוכל לקבל את הציון הגבוה מבין בחינותיו במועדים אלו, ובתנאי שנבחן באותו שאלון ובאותה רמת בחינה.

ח.     נבחן שייבחן בתקופת העיכוב בשאלון או בשאלונים שנפסל בהם ונאסר עליו להיבחן במהלך התקופה, תיפסל בחינתו בתקופת העיכוב.

ט.במקרים בהם נמצא כי היו אי-סדרים חריגים וקיצוניים במהלך הבחינה באופן שלא מאפשר להמשיך לקיימה או לשמור על טוהרה, בין שנתגלה הדבר תוך כדי הבחינה ובין שהתברר בדיעבד, רשאי מנהל אגף בכיר בחינות או נציגו להפסיק את מהלך הבחינה ו/או להחשיד את הבחינות של כל הנבחנים באותו חדר, גם אם אין די בעובדות כדי להחשיד את בחינתו של נבחן זה או אחר. כל זאת תוך תיעוד מלא ומיידי של האירוע.

4.1.4הדרכים להסרת הפסל

א.ככלל, כדי להסיר את הפסילה בגין אי-קיום טוהר בחינות, על התלמיד שבחינתו נפסלה לחזור על ההיבחנות בשאלון בו נעשתה הפסילה.

ב.במקרים בהם התלמיד מעוניין לשנות את רמת ההיבחנות במקצוע (כדוגמת אנגלית ומתמטיקה), יוכל להסיר את הפסילה באמצעות היבחנות חוזרת במקצוע, גם אם מדובר בשאלון ברמת בחינה שונה מזו שבה נפסל. במקרים אלו על התלמיד להיבחן בכל השאלונים המשויכים לרמת ההיבחנות החדשה כדי לזכות בציון סופי במקצוע.

ג.במקרה של שינוי רמת המקצוע, יוכל הנבחן להשתמש בציון שקיבל בשאלון המשותף לשתי רמות הבחינה (אם קיים שאלון כזה ללא חשד).

ד.שאלון שנפסל, כאמור, מבטל כל ציון קודם בו נבחן התלמיד באותו שאלון.

ה.במקרה של פסילת בחינה במקצוע בחירה עודף, שאינו נדרש להרכב המחייב לצורך הזכאות לתעודת הבגרות, הנבחן נדרש להיבחן היבחנות חוזרת באותו שאלון כדי להסיר את הפסל. לחלופין יכול הנבחן להמתין שיחלוף מועד היבחנות נוסף באותו שאלון מבלי שנבחן בו, ואז הוא רשאי לפנות לבית הספר ולבקש להסיר את המקצוע מהרכב תעודת הבגרות.

4.2.         במקרה שבית הספר או איש צוות לא שמר על טוהר הבחינות

במקרה שנמצא שעובד הוראה סייע לנבחנים במהלך הבחינה או בסמוך לה, תכונס ועדת הבירור ותפעל על פי הנוהל המפורט להלן:

4.2.1הרכב ועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות של עובדי הוראה

-מנהל אגף א' לחינוך על-יסודי או מי מטעמו – יושב ראש;

-מנהל אגף בכיר בחינות או מי מטעמו – חבר;

-נציג האגף לחינוך על-יסודי – חבר.

ככלל, נציג הייעוץ המשפטי והממונה על אגף בכיר משמעת וטוהר המידות לא יהיו חברים בוועדה, ומסקנות הוועדה תועברנה אליהם לצורך קבלת החלטה במשותף על המשך הצעדים (משמעתיים, פדגוגיים, ניהוליים). במקרים חריגים הוועדה כן תזמן את נציג הייעוץ המשפטי ואת הממונה על אגף בכיר משמעת וטוהר המידות.

4.2.2אופן פעולת ועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות וסמכויותיה

4.2.2.1אם התעורר חשד מכל סוג ומכל גורם כלפי מנהל בית הספר ו/או עובד הוראה בנוגע להפרת טוהר הבחינות, ייבדק החשד באופן ראשוני על ידי הגורמים האחראיים באגף בכיר בחינות. החומרים יועברו לאגף א' לחינוך על-יסודי ובו תתקבל החלטה האם לזמן את עובד ההוראה לבירור או לנקוט פעולות אחרות.

4.2.2.2 לאחר איסוף החומר, יזמן יושב ראש ועדת הבירור, מנהל אגף א' לחינוך על-יסודי, את עובד ההוראה להופיע בפני ועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות של עובדי ההוראה לצורך בירור החשד שנתעורר בנוגע לתפקודו ו/או התנהלותו במהלך בחינות הבגרות.

ככלל, הוועדה תתקיים בשיתוף נציג הבעלות המעסיקה את עובד ההוראה.

4.2.2.3לאחר קיום דיון, ואם השתכנעה הוועדה כי לא התקיימה הפרה של טוהר הבחינות, יסתיים בירור החשד ותיכתב החלטה מנומקת.

4.2.2.4אם לאחר שמיעת הסבריו של עובד ההוראה בדיון, הוועדה לא השתכנעה וסברה כי החשד להפרת טוהר הבחינות על ידו הינו מבוסס, בסמכותה לפעול בהתאם לאמור לעיל ולגבות את החלטתה בנימוקים בכתב. 

א.הפגיעה בטוהר הבחינות בוצעה על ידי עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך

הוועדה תמליץ על העברת כל המידע, ובכלל זה פרוטוקול הבירור, להמשך טיפול על ידי אגף המשמעת של נציבות שירות המדינה, לפי חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 ותקנון שירות המדינה (תקשי"ר).

באחריות הממונה על אגף בכיר משמעת וטוהר המידות במשרד לפנות לנציבות ולהעביר אליה את החומרים.

ב.הפגיעה בטוהר הבחינות בוצעה על ידי עובד הוראה המועסק על ידי בעלות על מוסד חינוכי

בעקבות מסקנתה שעובד הוראה שאינו מועסק על ידי משרד החינוך הפר את טוהר הבחינות, תמליץ הוועדה לבעלות המעסיקה את העובד לנקוט אמצעים בהתאם לנסיבות העניין ולחומרת האירוע, ותבקש מהבעלות המעסיקה את העובד ליישם את המלצתה.

אם תסרב הבעלות לפעול ו/או שלא תפעל באופן סביר כמתחייב מנסיבות העניין, יוכל המשרד לנקוט הליכים כלפי הבעלות ו/או העובד, לרבות הליכים של שלילת  אישור העסקתו של העובד או התלייתו לתקופה זמנית מכוח סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969, ו/או ביטול הרישיון למוסד החינוכי לפי חוק הפיקוח ו/או ביטול תקצוב המוסד.

ג.באירועים חמורים

הוועדה תשקול הגשת תלונה במשטרה לצורך פתיחה בחקירה פלילית נגד המעורבים. הגשת התלונה במשטרה תתבצע על ידי הנהלת המחוז הרלוונטי תוך עדכון הממונה על אגף בכיר משמעת וטוהר המידות. על הוועדה מוטלת החובה לעדכן את הסמכות הממונה על עובד ההוראה, קרי המפקח, ואת מנהל בית הספר, מנהל המחוז, הבעלות וראש הרשות או המועצה המקומית, באשר לאירועים ולהבטיח כי העניין יובא להמשך טיפול על ידי הגורם המוסמך.

4.2.3      צעדים נוספים שיינקטו אם הוכח שטוהר הבחינות הופר על ידי עובד הוראה

בסמכות אגף בכיר בחינות ו/או אגף א' חינוך על-יסודי להחליט על נקיטת צעדים משמעתיים נוספים לאחר שנמצא בוועדה להפרת טוהר הבחינות ע"י עובדי הוראה כי באופן מוכח ומבוסס הופרו נוהלי טוהר הבחינות על ידי עובד הוראה:

א.     פסילת המבחן לכלל התלמידים שנבחנו בכיתה שהתגלו בה אי-סדרים או ליקויים משמעותיים שנגרמו על ידי צוות ההוראה.

ב.      ביטול זמני של ההכרה בבית הספר למתן ציונים שנתיים במועד שבו הייתה פגיעה חמורה בטוהר הבחינות, או בשנה שלאחריה.

ג.       במקרים שמהימנות תרבות ההערכה של בית הספר מוטלת בספק, בסמכות אגף א' לחינוך על-יסודי להמליץ על הסרת ההכרה בבית הספר.

ד.      בדיקה מחודשת של מעמד ההכרה בבית הספר למתן ציונים שנתיים עד כדי הסרת ההכרה ממנו לתקופה של עד 3 שנים.

ה.     הפסקת השתתפות בית הספר בתוכניות המשרד שמתקיימות בו.

ו.        שלילת האפשרות של בית הספר לזכות בפרסים ולקבל תעודות הצטיינות ממשרד החינוך.

ז.       שלילת זכותו של עובד ההוראה לשמש כמעריך/כבוחן בבחינות בגרות לחמש שנים לפחות.

ח.     המלצה על הפסקת מילוי תפקידים שונים במוסד החינוכי.

ט.     שלילת אישור ההעסקה של עובד ההוראה או התלייתו לתקופה זמנית מכוח סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.

י.        באירועים חמורים רשאית הוועדה להחליט להפוך את ביה"ס לאדום ללא קשר לעברו או למדד טוהר הבחינות. החלטה זו תישאר בתוקף לתקופה שתוגדר על ידי מנהל אגף בכיר בחינות על פי שיקול דעתו.

יא.   ביטול הרישיון למוסד החינוכי לפי חוק הפיקוח.

יב.    ביטול תקצוב המוסד.

4.3.         במקרה שהמשגיחים לא שמרו על טוהר הבחינות

אם בבית הספר לא נשמר טוהר הבחינות עקב מעשה או מחדל של המשגיחים, משרד החינוך מצפה כי הצוות ו/או התלמידים לא ישתפו פעולה ואף ידווחו על כך במיידי.

במקרים אלו יבחן מנהל אגף בכיר בחינות או נציגו את האירוע לגופו ויורה על נקיטת אחד או כמה מהצעדים הבאים:

א.להחשיד את הבחינה/הבחינות שלגביהן הוכח שהמשגיחים הפרו את האמון שניתן בהם.

ב.להטיל קנסות (פיצוי מוסכם) על חברת ההשגחה עד כדי הפסקת ההתקשרות עימה, והכול בהתאם לתנאי המכרז כפי שיפורסמו מזמן לזמן ולפי כל דין.

ג.לפעול כנגד התופעה תוך שיתוף גורמים נוספים במהלך כגון המעסיק והמשטרה.

5.   נוהל קיום הבחינות בהתאם למדד טוהר הבחינות

ככלל, לקראת חודש נובמבר, כחודש וחצי לפני מועד בחינות החורף, יקבל מנהל בית הספר מאגף בכיר בחינות את סיווגו למסלול ההיבחנות לאותה שנה על פי מדד טוהר הבחינות. לצד הסיווג למסלול תישלחנה לבית הספר הנחיות לקיום הבחינה בהתאם למסלול אליו שויך.

המנהל רשאי לערער על המסלול בו שובץ על פי ההנחיות בסעיף 6.6 בחוזר זה.

מודגש כי בעת קיום הבחינות בבתי ספר במסלול האדום, הנבחנים יזדהו עם כניסתם למבחן באמצעות תעודות זהות / דרכון / רשיון נהיגה בלבד. נבחן משנה שלא יזדהה באמצעות תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.

נוהל היבחנות בבתי ספר במסלול האדום מצורף כנספח.

6.   נוהלי ערעור

6.1.         נוהל ערעור של נבחן אינטרני או נבחן משנה על החשדת בחינה שלא ע"י מעריך

א.באחריות בית הספר ליידע באופן מיידי את התלמיד על החשד ועל זכותו לערער.

נבחן שקיבל הודעה כי לגבי מחברת הבחינה שלו קיים "חשד משגיח" או "חשד חוליית ביקורת" או "חשד מטה" יהיה רשאי להביא את טיעוניו באמצעות מנהל בית הספר בלבד. הנבחן (באמצעות בית הספר) יעלה בכתב את טיעוניו לערעור על החשד ויעבירם אל מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך על ידו בתוך 14 ימי עבודה מהתאריך בו נמסרה ההודעה (פרק זמן זה יצוין גם בהודעה).

על בית הספר לשלוח למרב"ד, באמצעות מערכת השילובית בלבד, את מכתב הערעור תוך התייחסות מהותית לנימוק החשד ותוך הקפדה על לוחות הזמנים שנקבעו בהודעה.

אין לצרף למכתב הערעור מבדקי פוליגרף שערך הנבחן. מבדקים אלה אינם נלקחים בחשבון בשיקולי הוועדה.

בית הספר רשאי להוסיף למכתב הערעור את הערותיו ואת עמדתו או לשמש שליח בלבד להעברת הערעור מטעם התלמיד.

לא יתקבלו ערעורים שלא יישלחו באמצעות מערכת השילובית או שיחרגו מלוח הזמנים.

ערעור שיגיע לאחר המועד יידחה על הסף, ובחינתו של הנבחן תיפסל.

ב.מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך על ידו יכנס בתוך 15 ימי עבודה מהמועד האחרון המותר להגשת הערעור את ועדת טוהר בחינות. הוועדה תעיין במחברת, תשקול את טיעוני הנבחן בערעור ותחליט אם לקבל את ערעורו ולזכותו או לדחות אותו ולפסול את הבחינה ואף להעביר את המקרה לדיון בוועדת המשמעת, שרשאית לנקוט ענישה נוספת כלפי הנבחן בהתאם לחומרת המקרה. 

ההודעה על החלטת הוועדה תישלח לבית הספר באמצעות השילובית.

גבמקרה של "חשד משגיח", "חשד מטה" ו"חשד חוליית ביקורת", החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית ולא ניתן לערער עליה.

ג.עד לקבלת ההחלטה הסופית בעניין החשד יושעה פרסום הציון בבחינה לנבחן.

6.2.         נוהל ערעור של נבחן אינטרני או נבחן משנה על החשדת בחינה ע"י מעריך

א.     באחריות בית הספר ליידע באופן מיידי את התלמיד על החשד ועל זכותו לערער. 

נבחן שקיבל הודעה כי לגבי מחברת הבחינה שלו קיים "חשד מעריך" יהיה רשאי להעלות בכתב את טיעוניו לערעור על החשד בפני ועדת טוהר הבחינות באמצעות מערכת השילובית, בתוך פרק זמן שיצוין בהודעה.

על מכתב הערעור לכלול התייחסות מהותית לדבר החשד, ללא התייחסות לתכונות אופיו של הנבחן או לאישיותו.

בית הספר רשאי להוסיף למכתב הערעור את הערותיו ואת עמדתו או לשמש שליח בלבד להעברת הערעור מטעם התלמיד.

ב.      ועדת טוהר הבחינות תדון בערעור ותבדוק את חשד המעריך לאור המחברת ולאור הסבריהם וטענותיהם של בית הספר ושל הנבחן.

הוועדה תחליט אם לקבל את ערעורו של הנבחן ולזכותו או לדחות אותו ולפסול את הבחינה ואף להעביר את המקרה לדיון בוועדת המשמעת, שרשאית לנקוט ענישה נוספת כלפי הנבחן בהתאם לחומרת המקרה.

ג.נבחן שערער על "חשד מעריך" וערעורו נדחה על ידי ועדת טוהר הבחינות רשאי להגיש ערעור מנומק לוועדת הערעורים העליונה, תוך פרק זמן שיצוין בהודעת הדחייה בהתאם לנהלים.

ד.תשובתה של ועדת הערעורים העליונה תישלח אל בית הספר באמצעות מערכת השילובית בתוך 21 ימי עבודה.

ה.החלטת ועדת ערעורים עליונה היא סופית.

ו.במקרה שנמצאה מחברת חשודה ולא הוגש בעניינה ערעור ע"י בית הספר או ע"י התלמיד באמצעות מערכת השילובית ובפרק הזמן שהוגדר, תיפסל הבחינה והודעה על כך תישלח לבית הספר.

ז.עד לקבלת ההחלטה הסופית בעניין החשד יושהה פרסום הציון בבחינה לנבחן.

במקרה שלא הוגש ערעור לוועדת טוהר הבחינות לא ניתן לערער לוועדת ערעורים עליונה.

6.3.         נוהל ערעור של נבחן אקסטרני על פסילת בחינה

א.כאשר החשד בדבר הפרת טוהר הבחינות מוטל על נבחן אקסטרני (חיצוני), תישלח אליו ההודעה על החשד על ידי מנהל אגף בכיר בחינות או מי שהוסמך על ידו. ההודעה תישלח ישירות לכתובת הדוא"ל או לכתובת ביתו של הנבחן, כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה. להודעה יצורפו עותק של מחברת הבחינה וכן פירוט הסיבות לחשד ("חשד משגיח", "חשד מטה", "חשד חוליית ביקורת" או "חשד מעריך".

ב.הנבחן רשאי לערער בעצמו על החשד בתוך פרק הזמן הנקוב במכתב שקיבל. את הערעור עליו לשלוח בהתאם למפורט בתקנון לנבחן האקסטרני שנמצא באתר אגף בכיר א' בחינות.

ג.ערעור הנבחן בכתב יופנה אל הממונה על הנבחנים האקסטרנים ויכלול נימוקים מדוע לדעתו של הנבחן אין מקום להחשידו.

על מכתב הערעור לכלול התייחסות מהותית לדבר החשד, ללא התייחסות לתכונות אופיו של הנבחן או לאישיותו.

ד.הערעור יועבר יחד עם מחברת הבחינה של הנבחן לוועדת טוהר הבחינות, בהתאם למפורט בתקנון לנבחן האקסטרני שנמצא באתר אגף בכיר א' בחינות.

ה.ועדת טוהר הבחינות תדון בערעור ותבדוק את החשד לאור טענות הנבחן. הוועדה תחליט האם לקבל את הערעור ולזכות את הנבחן או לדחות אותו ולפסול את הבחינה ואף להעביר את המקרה לדיון בוועדת המשמעת, שרשאית לנקוט ענישה נוספת כלפי הנבחן בהתאם לחומרת המקרה.

ו.ההודעה על החלטת ועדת טוהר הבחינות תישלח לכתובת הדוא"ל של הנבחן או לכתובת ביתו, כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה לבחינה.

ז.עד לקבלת ההחלטה הסופית בעניין החשד יושהה פרסום הציון בבחינה.

ח.במקרה של "חשד מעריך", הנבחן יכול לערער על החלטת ועדת טוהר הבחינות בפני ועדת הערעורים העליונה. החלטת ועדת ערעורים עליונה  היא  סופית. 

6.4.         נוהל ערעור על פסילת בחינה בפני ועדת הערעורים העליונה

א.     נבחן זכאי לערער לוועדת ערעורים עליונה אך ורק במקרה של "חשד מעריך", ורק לאחר שהוגש ערעור בדבר החשד לוועדת טוהר הבחינות, ונדחה לאחר קיום דיון בה.

הערה חשובה: במקרים של "חשד משגיח" החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית ולא ניתן לערער עליה לוועדת ערעורים עליונה.

ב.בית הספר ו/או הנבחן (באמצעות בית הספר) ו/או הנבחן האקסטרני (בהתכתבות ישירה) רשאי לערער על הפסילה לוועדת ערעורים עליונה עד לתאריך הנקוב בהודעת החשד.

ג.הערעור יישלח על ידי בית הספר אך ורק באמצעות השילובית (למעט נבחן אקסטרני). בית הספר רשאי להוסיף למכתב הערעור את הערותיו ואת עמדתו או לשמש שליח בלבד להעברת הערעור מטעם התלמיד.

ד ערעור שיגיע למשרד שלא באמצעות השילובית או שלא בלוח הזמנים יידחה על הסף ולא יובא לדיון לפני הוועדה (למעט נבחן אקסטרני שרשאי לשלוח את הערעור בעצמו, בהתאם ללוח הזמנים).

ה.התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב להגשת ערעור לוועדה העליונה הוא התאריך המופיע בהודעת הפסילה שנשלחה בחותמת אגף בכיר בחינות באמצעות השילובית בעקבות הדיון בוועדת טוהר הבחינות.

באחריות בית הספר ליידע באופן מיידי את התלמיד על ההחלטה לפסול את הבחינה ועל זכותו לערער עליה בפני הוועדה העליונה.

ערעור שיגיע למשרד לאחר פרק הזמן הקצוב או שלא באמצעות השילובית יידחה ולא יובא לדיון בפני הוועדה.

ו.הרכב ועדת הערעורים העליונה:

-מנהל אגף יישומי חוק ומדיניות או מי מטעמו – יושב ראש;

-מפמ"ר המקצוע או נציגו – חבר;

- נציג הייעוץ המשפטי  או נציג ציבור– חבר.

במידת הצורך יצורפו לוועדה נציג מאגף בכיר בחינות ו/או נציג מהאגף לחינוך על-יסודי ו/או נציג הפיקוח המחוזי ו/או מפקח בדימוס ו/או יועץ חינוכי

ז.הוועדה רשאית לדחות על הסף ערעורים שלא נוספו בהם טיעונים ונימוקים חדשים על אלו שהוצגו בוועדת טוהר הבחינות.

ח.הוועדה מוסמכת לאשר את החלטת ועדת טוהר הבחינות ולדחות את הערעור, לשנותה או לבטלה וכן רשאית היא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרים חריגים בלבד, להחליט לזמן את הנבחן להופיע בפניה על מנת ליתן הסברים נוספים.

ט.החלטת ועדת הערעורים העליונה הינה סופית, והודעה עליה תישלח לבית הספר ובאמצעותו לנבחנים.

לנבחן אקסטרני תישלח ההודעה לכתובת הדוא"ל או לכתובת ביתו, כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה.

6.5.         זכות הטיעון של נבחן בפני ועדות המשרד (ועדת טוהר הבחינות ו/או ועדת ערעורים עליונה)

א.זכות הטיעון של נבחן לפני ועדות המשרד הדנות בטוהר הבחינות היא בכתב. באפשרותו של הנבחן להסתייע באדם אחר (מורה, בן משפחה, חבר או נציג אחר מטעמו) בניסוח טענותיו בכתב אם הוא עצמו מתקשה בכך.

ב.נבחן המבקש להופיע אישית לפני הוועדה יפנה ויבקש זאת בכתב. על הבקשה בכתב לכלול נימוקים מדוע הוא מבקש להופיע בפני הוועדה ומדוע אינו יכול להעלות  את טיעוניו על הכתב.

ג.הוועדה אינה מחויבת לאפשר לנבחן להשמיע את טענותיו בהופעה אישית לפניה. אישור הופעה בעל-פה תיעשה במקרים חריגים בלבד ומנימוקים מיוחדים ועל פי שיקול דעת חברי הוועדה.

ד.אם נתקבלה בחיוב בקשת הנבחן להופיע בפני הוועדה, על הנימוקים שיועלו בעל-פה לעסוק בעובדות ובפרטי האירוע שבגינו התעורר החשד ולא  בעדות על אישיותו של הנבחן ועל תכונותיו.

ה.הופעה לפני הוועדה וטיעון בעל-פה בפניה שמורים לנבחן בלבד, ללא נוכחותם של הורים, בני משפחה אחרים, מורים, מנהל המוסד החינוכי, עורכי דין, חברים או נציגים אחרים מטעמו.

ו.אם ועדה מוועדות המשרד הדנות בטוהר הבחינות מבקשת לשמוע מנבחן עובדות ופרטים הקשורים לאירוע שבגינו התעורר החשד, היא רשאית לזמן אותו להופיע בפניה גם אם הוא עצמו לא פנה בבקשה בכתב להופיע. החלטת הוועדה תישלח לנבחן בכתב, ולא תימסר לו במעמד הדיון.

ז.הוועדה רשאית להסמיך גורם מטעמה שבפניו יופיע הנבחן ויטען את טיעוניו. גורם זה יתעד את השימוע בכתב או בהקלטה ויביא את הדברים בפני הרכב הוועדה הדן בעניינו של הנבחן. אין חובה שהוועדה תתכנס בהרכב מלא כדי לשמוע את טיעוניו של הנבחן.

ח.במקרה שהוועדה זימנה נבחן להופיע בפניה והנבחן לא הופיע לדיון, תקיים הוועדה את הדיון ללא נוכחותו.

6.6.         נוהל ערעור של בית ספר על הסיווג למסלולים על פי מדד טוהר הבחינות

א.בתי הספר רשאים לפנות למשרד החינוך בבקשה לערער על סיווגם לאחד המסלולים בתוך 15 ימים ממועד קבלת ההודעה על הסיווג מאגף בכיר בחינות.

ב.לשם הגשת הערעור יפנה מנהל בית הספר במכתב בקשה מנומק למנהל המחוז ויבקש את המלצתו ואישורו להגשת הערעור.

ג.מנהל בית הספר ישלח את המכתב המנומק בתוספת המלצה מפורשת של מנהל המחוז אל מנהל אגף בכיר בחינות או מי מטעמו. יובהר כי בקשה שתישלח לאגף בכיר בחינות ללא המלצת מנהל המחוז, תידחה על הסף.

ד.בסמכות אגף בכיר בחינות להתייעץ ולהעביר את הבקשה לערעור לעיון סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי או מי מטעמו וכן אל מנהל אגף א' על-יסודי או מי מטעמו.

ה.החלטת אגף בכיר בחינות היא סופית.


7.   נספח

נוהל היבחנות בבתי הספר במסלול האדום

1.בנספח זה לחוזר המנכ"ל מפורטות הנחיות המגדירות כיצד על כל השותפים לפעול לקראת קיום בחינה בבית ספר שהוגדר במסלול האדום, וכן במהלכה ומייד לאחריה. לוחות הזמנים של יום בחינה בבית ספר במסלול האדום:

 

זמן ביצוע בהתייחס לשעת התחלת הבחינה

פעילות

שעתיים לפני מועד הבחינה

הגעת מנהל מרב"ח

שעה וחצי לפני המועד

קבלת חדרים מידי רכז הבגרויות

שעה לפני המועד

הגעת המשגיחים ותדרוכם על ידי מנהל המרב"ח

עשרים וחמש דקות לפני המועד

פתיחת כספות

רבע שעה לפני המועד

הדפסת הודעות ממטה הבחינות

עם התחלת הבחינה

חלוקת שאלונים לכיתות

רבע שעה לאחר תחילת הבחינה

העברת השאלונים לידי נציגי בית הספר

בתום הבחינה

העברת מחברות מלאות לידי מנהל המרב"ח

בסיום יום הבחינה

העברת כלל המחברות מיום הבחינה לתחנת הקליטה

 

א.     הגופים המעורבים בתהליך ההיבחנות בבתי ספר במסלול האדום:

 1. אגף בכיר בחינות הממונה הבלעדי על מתן הוראות והנחיות לביצוע הבחינות; כולל קביעת מקום ההיבחנות.
 2. הנהלת ביה"ס במסלול האדום כוללת את מנהל בית הספר ו/או רכז הבחינות מטעמו;
 3. ניהול מרכזי בחינה בבתי ספר במסלול האדום חברת ניהול חיצונית שזכתה במכרז, ובה צוות הכולל את מנהל המרב"ח (מרכז בחינה) וסגנו;
 4. חברות ההשגחה חברות חיצוניות שזכו במכרז המתפרסם ע"י משרד החינוך מעת לעת להשגחה על בחינות;
 5. חברת בקרה חברה חיצונית שזכתה במכרז המתפרסם ע"י משרד החינוך מעת לעת לבקרה על מהלך הבחינות;
 6. נציגי הפיקוח המחוזי מטעם משרד החינוך.

למען הסר ספק יודגש כי בבי"ס אדום לא רשאי צוות ביה"ס לנהל בעצמו את בחינות הבגרות, ועליו לפעול לפי ההנחיות לבתי הספר במסלול האדום שבחוזר המנכ"ל הזה.

ב.     טבלת הגדרות תפקידים וחלוקת אחריות בין בעלי התפקידים:

 

 

ביצוע הדרכה

משיכת שאלונים מהכספת

קבלת שאלונים דרך הודעות מהמטה

חלוקת שאלונים

קבלת מחברות מלאות בתום הבחינה

העברת מחברות מלאות לתחנת הקליטה

מנהל המרב"ח

מוביל

מוביל

 

 

מוביל

מוביל

רכז השגחה

מתלווה

 

 

מוביל

מתלווה

 

רכז בגרויות

 

מתלווה

 

מתלווה

 

 

נאמן חיצוני

 

 

מתלווה

 

 

 

נציג בית הספר (מנהל או מזכירה)

 

 

מוביל

 

 

 

נאמן פנימי (נציג בית הספר)

 

 

 

 

 

מתלווה

 

ג.תפקידי הגופים המעורבים

1.הנהלת בית הספר:

לפני הבחינה

על הנהלת בית הספר לדאוג לכל הסידורים המינהליתיים הכרוכים בהעברת מקום ההיבחנות על פי קביעת אגף בכיר בחינות.

 • הזמנה מבעוד מועד של  של שאלונים בהתאם לנתוני היבחנות של תלמידי בית הספר ונבחני המשנה.
 • הזמנת משגיחים מבעוד מועד בהתאם לצפי כמות הנבחנים הנרשמים ובהתאם לכמות התלמידים הזכאים להתאמות.
 • הזמנת מחברות בהתאם לצפי כמות הנבחנים, והבאת טפסים ומדבקות מתחנת הקליטה, מבעוד מועד.
 • יידוע הצוות המגיע לנהל את יום הבחינה בדבר כמות השאלונים המוזמנים, כמות הנרשמים לפי סיווג (תלמיד/בוגר) וכמות הכיתות המוכנות לפי סיווג (רגיל/התאמה).

ביום הבחינה

 • הכנת דו"חות בחינה טופס 9502 לכל כיתה על פי הנהלים.
 • הכנת מפת היבחנות כללית וכיתתית לפי שעות היבחנות.
 • הסדרת תנאי בחינה נאותים (כיתות, כיסאות, שולחנות, רשימות, התאמות).
 • מניעת כניסה של צוות מורי בית הספר לכיתות ולאזור בו מתקיימות הבחינות באותו היום.
 • הקפדה על כך שהמורים המקצועיים ישהו בחדר המורים בלבד, יתארגנו לקראת בחינת תלמידים בע"פ, ויתריעו למטה הבחינות על בעיות בשאלון. בכל מקרה, אסור למורה המקצוע להתקרב לאזור הבחינה.
 • הוצאת שאלונים מהכספת על ידי נציג בית הספר ומנהל המרב"ח.
 • הדפסת שאלונים אשר משוגרים ממערכת הודעות מטה בחינות על ידי נציג בית הספר, בליווי נאמן חיצוני.
 • שמירה על קשר רציף עם מטה הבחינות במשרד החינוך בנוגע לכל מקרה חריג בזמן אמת או בנוגע למתן פתרון לבעיות. במקביל, על כל פתרון של תקלה או בעיה מחוץ לנוהלי מטה הבחינות, יש לקבל אישור בכתב וליידע את מנהל המרב"ח.

2.מנהל מרב"ח (מרכז בחינה):

מנהל המרב"ח הוא האחראי ביום הבחינה לשתף פעולה עם מנהל בית הספר או מי מטעמו (בדרך כלל רכז הבחינות).

באחריותו לבצע את הפעולות הבאות ביום הבחינה:

 • להדריך את המשגיחים בנוכחות רכז הבחינות ורכז ההשגחה בדבר ההתנהלות בעת הבחינה וכללי השמירה על טוהר הבחינות, ולתת דגשים לגבי יום הבחינה הקרב וסמלי השאלון, כולל הדרכות ייחודיות בהתאם לשאלונים המתקיימים באותו היום. התנהלות מנהל המרב"ח מול המשגיחים תיהיה באמצעות מנהל ההשגחה.
 • לוודא הימצאות משגיחים בכל אחת מהכיתות בהן מתקיימת הבחינה. במקרה שאין משגיח אחד לפחות בכיתה, לא תיפתח הבחינה באותה הכיתה ועל רכז ההשגחה לתת מענה למחסור.
 • בשום אופן אין להכניס מורים לכיתות הבחינה כחלופה למשגיחים ללא אישור בכתב ממטה הבחינות.
 • לוודא עם רכז הבחינות של ביה"ס את כניסת התלמידים לכיתת הבחינה 15 דקות לפני תחילתה.
 • לא לאפשר כניסת נבחנים לכיתת הבחינה לאחר 10 דקות מתחילת הבחינה.
 • לוודא שהמשגיחים נוכחים בכיתות הבחינה 15 דקות לפני תחילת הבחינה לשם זיהוי הנבחנים, חלוקת המחברות והדבקת המדבקות.
 • לנכוח בשלב ארגון השאלונים לאחר פתיחת הכספות, לצד מנהל ביה"ס או מי מטעמו (רכז בחינות).
 • למסור את השאלונים לרכז ההשגחה כדי שיחולקו למשגיחים בכיתות הבחינה.
 • לספק לרכז/מורה המקצוע שבו נערכת הבחינה את שאלון הבחינה רק לאחר שחולקו כלל השאלונים לתלמידים.
 • לוודא שמורים מצוות בית הספר אינם נוכחים בקרבת כיתות הבחינה בזמן קיום הבחינה.
 • לוודא כעבור רבע שעה מתחילת הבחינה את כמות הנבחנים/המחברות בכל כיתה לפי סמל שאלון.
 • לטפל בכל עבירת משמעת חריגה המתעוררת בעת הבחינה בשיתוף רכז ההשגחה / מנהל ביה"ס ולדווח למטה הבחינות מיידית.
 • לפנות מיידית למנהל אגף הבחינות לקבלת אישור להפסקת הבחינה במקרים של אלימות מילולית או פיזית.
 • לא להתערב ולא לבקש דיווח לגבי דו"חות חשד שנכתבו ע"י המשגיחים. עניין זה הוא באחריות בלעדית של המשגיח ורכז ההשגחה.

בתום המבחן

 • לקלוט את מחברות הבחינה מידי המשגיחים לאחר שהמשגיחים חתמו על הכמות שנמסרה, ולשמור על המחברות עד להעברתן לתחנות הקליטה (סגן מנהל מרב"ח רשאי להחליפן בשמירה על המחברות).
 • לוודא, לצד רכז ההשגחה, שישנה חתימה של משגיח על טופס 9502, עם פרטיו האישיים של המשגיח.
 • למסור לרכז ההשגחה למשמרת עותק מהמסמך המפרט את כמות המחברות עליהן חתם המשגיח.
 • לוודא כי קיימת חותמת "משתנה" של חברת ההשגחה על כל מחברת.
 • להעביר את מחברות הבחינה לתחנת הקליטה יחד עם הנאמן הפנימי (נציג ביה"ס). על נציג ביה"ס לקבל אישור על מסירה מלאה של המחברות. המחברות יהיו בחזקתו של מנהל המרב"ח עד למסירתן בנוכחות הנאמן הפנימי (נציג ביה"ס) בתחנת הקליטה.

3.רכז ההשגחה:

רכז ההשגחה הוא נציג מטעם חברת כוח האדם שזכתה במכרז ההשגחה וממונה על ידה.

באחריות רכז ההשגחה לבצע את הפעולות הבאות ביום הבחינה:

לקבל את המשגיחים בתחילת יום הבחינה ולבדוק שכל משגיח שרשום ברשימה אכן נוכח. אם חסרים משגיחים על רכז ההשגחה לפנות לממונה עליו בחברת ההשגחה להשלמת החוסרים. בשום אופן אין להכניס מורים לכיתות הבחינה כחלופה למשגיחים ללא אישור בכתב ממטה הבחינות.

 • לנכוח בעת שמנהל המרב"ח מדריך את המשגיחים לגבי ההתנהלות ביום הבחינה בנושאים של שמירה על טוהר הבחינות והקפדה על משמעת.
 • לוודא שבכיתת בחינה רגילה שבה עד 19 נבחנים יהיו משובצים שני משגיחים, ושבכיתה שבה עד 9 נבחנים ישובץ משגיח אחד.
 • לוודא שדו"ח בחינה 9502 מולא נכונה על ידי המשגיחים.
 • לבדוק עם המשגיחים בכיתה שניתנו התאמות לנבחנים בהתאם לזכויותיהם.
 • להקפיד, לצד המשגיחים, כי הבחינה תסתיים במועד שנקבע.
 • לוודא, לצד מנהל המרב"ח,  כי המשגיחים חתומים על כמות המחברות שנמסרה למנהל המרב"ח לאחר הבחינה, ולקבל עותק מהמסמך.
 • לאסוף את דו"חות החשד שמילאו המשגיחים ולהעבירם למטה חברות ההשגחה על פי הנחיותיהם.

4.המשגיח:

מינוי המשגיח הוא באחריות חברת ההשגחה המעסיקה אותו. המשגיח יהיה כפוף לרכז ההשגחה של חברת ההשגחה בלבד. הוא יתודרך על ידי מנהל המרב"ח בנוכחות רכז ההשגחה ויקפיד על הכללים הטכניים של אותו יום בחינה. מחובתו לדאוג להשגחה תקינה ולשמירה על טוהר הבחינות ע"י התלמידים והצוות על פי הנהלים שתודרך בהם מבעוד מועד.

באחריותו לבצע את הפעולות הבאות ביום הבחינה:

 • לזהות את הנבחנים על ידי תעודה רשמית עם מספר זהות ותמונה מזהה. נבחני משנה יזוהו באמצעות תעודת זהות, דרכון או ישיון נהיגה בלבד. תלמידי כיתות י"א-י"ב אשר הגיעו ללא תעודה מזהה יזוהו על ידי מנהל בית הספר או מי מטעמו.
 • לחלק את השאלונים והמחברות בכיתות הבחינה לאחר שהתלמידים הנבחנים זוהו ויושבים במקומותיהם על פי סדר הישיבה המופיע בדו"ח הבחינה טופס 9502.
 • לדאוג למתן התאמות בהתאם לרשימה מטעם בית הספר (במקרה של כיתה עם תלמידים בעלי התאמות).
 • לפנות באופן מיידי לרכז ההשגחה לצורך מתן פתרון במקרה של כל בעיה שבה נתקל במהלך המבחן.
 • לחתום על גבי טופס  9502.
 • לחתום בחותמת מטעם חברת ההשגחה על כל מחברת בחינה שנמסרה לו על ידי הנבחן.
 • למלא דו"ח חשד עם תיאור החשד ופרטי התלמיד במקרה של בעיות משמעת בעת הבחינה.
 • להקפיד, לצד רכז ההשגחה, כי הבחינה תסתיים במועד שנקבע.
 • לאסוף את מחברות התלמידים בסיום הבחינה.

5.הנאמן החיצוני:

הנאמן החיצוני ממונה ומתודרך מבעוד מועד על ידי חברת כוח האדם שזכתה במכרז ההשגחה.

באחריות הנאמן החיצוני לבצע את הפעולות הבאות ביום הבחינה:

 • לבדוק חובת נוכחות בעת קבלת השאלונים באמצעות מערכת הודעות מטה בחינות, יחד עם מנהל בית הספר או מי מטעמו.
 • ללוות את מהלך הצילום לעותקים ומסירתם לידי רכז ההשגחה לצורך חלוקתם לנבחנים בכיתות.

6.גורמים חיצוניים תצפית בלבד

 • נציגי הפיקוח המחוזי מטעם משרד החינוך ו/או נציגי חברת הבקרה ו/או נציגי אגף בכיר בחינות יתצפתו על הנעשה ביום הבחינה ויתריעו למטה הבחינות במקרים של אירועים חריגים. הם לא יתערבו באופן פעיל בהתנהלות.