צירוף מעריכים של בחינות בגרות הנערכות בכתב וכן בוחנים בבחינות בגרות הנערכות בעל-פה למאגר המומחים של אגף הבחינות

הוראת קבע מס' 0239 - החלפה

תאריך פרסום: ה' בכסלו תש"פ, 03 בדצמבר 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 3.12.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 3.12.2021
הוראה זו קובעת את הנהלים בנוגע לקליטת עובדי הוראה למאגר המומחים עבור בחינות הבגרות שמרכיבי הבחינה בהן הם בכתב וגם לא בכתב. מטרת ההוראה היא לארגן מחדש ולרענן את הנהלים לקליטת מעריכים במאגר המומחים ולהנגיש את המידע לעובדי ההוראה שמעוניינים להצטרף למאגר.
הוראה זו מעדכנת ומרחיבה את ההוראות הקודמות: היא מגדירה את בעלי התפקידים, מפרטת את הליך ההרשמה, ומבהירה את המגבלות החלות על שיבוץ הבוחנים והמעריכים ואת המגבלות החלות על מורים שאינם פעילים. סעיף 9 "בקשות חריגות" נוסף כדי לתת מענה לפער שבין צורכי השטח ובין היצע הבוחנים והמעריכים הקיים באותה עת. סעיפים 6-8 הובהרו, בחלקם הורחבו ובחלקם קוצרו כדי להבהיר את הליך ההרשמה.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   02 - 5603309
   naamaha@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   מבוא

אגף בכיר בחינות של משרד החינוך מטפל מדי שנה בכ-500 שאלונים שונים המועברים בכ-50 ימי היבחנות לתלמידי החטיבות העליונות בישראל, לנבחני המשנה הבוגרים, לנבחנים האקסטרניים ולתלמידי מסלולי ההסמכה כטכנאים וכהנדסאים (י"ג וי"ד). רובן הגדול של הבחינות נערכות בכתב תחת השגחה, ומגיעות למרכז בדיקה להערכת הידע ולמתן ציון. מרכז הבדיקה מעסיק צוות בכיר של מעריכים, שבודק את כל הבחינות ומעריך אותן.

לצידם מעסיק המשרד גם קבוצת בוחנים שנוכחים בעת הבחינה ומבצעים את ההערכה בשטח מול התלמיד תוך כדי הבחינה; למשל במקרים כמו בחינות הגנה על עבודות / פרוייקט גמר בחינוך העיוני והטכנולוגי וכן היבחנות בע"פ לתלמידים הזכאים להתאמות בדרכי ההיבחנות.

הוראה זו מרכזת את הנהלים לקליטת מעריכים ובוחנים למאגר מומחים ומבהירה את אופן ההתנהלות בנושא הערכת הבחינות בכתב ובעל-פה.

2.   הגדרת מושגים לחוזר זה

2.1בוחן: עובד הוראה שתפקידו לבחון תלמידים הנבחנים בעל-פה בבחינת הבגרות או בבחינת ההסמכה, בפרויקטים, בעבודות גמר ובבחינה מעשית.

2.2מעריך: עובד הוראה שתפקידו להעריך מבחנים בכתב לתלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות ובבחינות במסלולים על תיכוניים להסמכה לטכנאים ולהנדסאים (י"ג וי"ד).

2.3מעריך בכיר: מעריך שהעריך בחינות בגרות או בחינות הסמכה במשך חמש שנים לפחות ומונה על ידי מפמ"ר המקצוע כמעריך בכיר.

2.4מורה פעיל: עובד הוראה המלמד באופן פעיל במוסד חינוך ומכין לקראת בחינות הבגרות או בחינות ההסמכה. לצורך חוזר זה ייחשב מורה פעיל גם מורה שפרש לגמלאות עד שנתיים לאחר הפרישה, וכן מורה בשנת שבתון או בשנת חל"ת עד שנתיים לאחריה.

2.5בחינה בעל-פה: בחינה שיש בה רכיב קבוע של היבחנות בעל-פה (דוגמת מבחני השפות השונות) ובחינה מעשית (דוגמת פרויקטים ועבודות גמר), או בחינה הנערכת בעל פה במקום בכתב (לתלמידים הזכאים להתאמה של היבחנות בעל-פה על רקע של לקויות למידה בלבד).

2.6מנהל מקצוע: הגורם המקצועי שמונה על ידי מפקח המקצוע ואושר על ידי מנהל אגף בכיר בחינות כגורם האחראי לתפעול המקצוע במרב"ד (מרכז בדיקה). על מנהל המקצוע לעמוד בתנאי הסף לבוחנים ומעריכים, כלומר, הוא העריך בחינות בחמש השנים האחרונות, מהן שנתיים לפחות כמעריך בכיר.

3.   מאגר הבוחנים והמעריכים

משרד החינוך מנהל מאגר של בוחנים ומעריכים שנמצאים מתאימים ומביעים את רצונם לבדוק בחינות בגרות והסמכה או לבחון בהן בעל-פה. הנרשמים למאגר מסווגים את עצמם לאחת או יותר מארבע האפשרויות הבאות: בוחן, בוחן בעל-פה לתלמיד לקוי למידה/חינוך מיוחד, בוחן הערכה חלופית או מעריך בחינות בכתב. המעריכים והבוחנים שנרשמים למאגר עוברים שני שלבים בדרך לאישורם כמפורט בהמשך, והמשרד יוצר מאגר של בוחנים ומעריכים תקפים המחולקים לארבע אפשרויות הרישום שהוגדרו.

לקראת מועד הבחינות פונה המרב"ד באמצעות הדואר האלקטרוני אל הבוחנים התקפים מתוך המאגר, ומנפיק לכל בוחן כתב מינוי הכולל את פרטי שיבוצו לבחינות (פרטי בתי הספר בהם הוא נדרש לבחון, פרטי הבחינה וכיו"ב).

כמו כן פונה המרב"ד, לקראת כל מועד בחינות, במסרונים ובדואר אלקטרוני אל המעריכים הנדרשים לצורך בדיקת כמות הבחינות הצפויה. המעריכים מוזמנים לתדרוך לקראת בדיקת הבחינות, ורק אלה שאושרו מבחינה מנהלית ופדגוגית והשתתפו בתדרוך, מקבלים כתב מינוי להערכת הבחינות באותו מועד. כתב המינוי כולל את מספר הבחינות ואת מספר הסבבים בהם ייקח המעריך חלק.

4.   פירוט תנאי הסף הנדרשים להצטרפות למאגר

בוחן/בוחן בע"פ/מעריך יוכל להיכלל במאגר אך ורק אם יעמוד בכל התנאים המצטברים האלה:

4.1בעל תואר אקדמי או תואר מקביל אחר במקצוע שבו הוא מבקש להעריך/לבחון או במקצוע דומה

4.2בעל תעודת הוראה ורישיון הוראה במקצוע

4.3מורה פעיל במערכת החינוך (ראו הגדרה ב-2.4 לעיל) שיציג אישור של מנהל בית הספר שבו הוא מלמד (ראו נספח).

4.4מורה שלימד והגיש לבחינות בגרות או לבחינות הסמכה לטכנאים ולהנדסאים במקצוע המבוקש לפחות שלוש פעמים (ב-3 מועדי בחינות לפחות) במרוצת חמש השנים האחרונות.

4.5מורה שיציג אישור השתתפות בהשתלמות אחת לפחות מטעם המפמ"ר במהלך ארבע השנים האחרונות. 

הערה: אגף בכיר בחינות רשאי לעדכן את דרישות הסף בהוראה זו מעת לעת בהתאם לצרכים פדגוגיים משתנים.

5.   הליך ההרשמה למאגר

5.1לביצוע ההרשמה למאגר יש להיכנס לכתובת http://experts.education.gov.il, למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף את המסמכים בשלבי ההרשמה השונים. כל זאת לא יאוחר מ-31 בדצמבר עבור בחינות הקיץ העוקבות ואילך. נרשם יקבל אישור בתוקף לשנה עד שלוש שנים, בהתאם לסטטוס שלו ובהתאם למסמכים שהגיש.

5.2להלן המסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • מסמכים המעידים על תואר אקדמי רלוונטי למקצוע הנדרש להערכה
 • תעודת הוראה במקצוע הנדרש להערכה ורישיון הוראה
 • אישור השתתפות בהשתלמות, כנדרש בדרישות הסף
 • אישור מנהל בית הספר שבו מלמד המועמד, המעיד שהוא מגיש לבחינות הבגרות/ההסמכה, תוך פירוט המקצועות וסמלי השאלונים שהוא מלמד. (ראו נספח)

5.3בסיום הליך ההרשמה יועברו נתוני הבוחן/המעריך לאישור מינהלי ראשוני באגף בכיר בחינות. הודעה בדואר האלקטרוני וכן מסרון יישלחו על כך למועמד באמצעות המרב"ד עד 15 בפברואר.

5.4לאחר האישור המינהלי יועברו נתוני הבוחן/המעריך לאישור הפיקוח הפדגוגי על המקצוע הרלוונטי. הודעה בדואר האלקטרוני וכן מסרון יישלחו על כך למועמד באמצעות המרב"ד עד ה-15 במרץ.

אם יתגלה בבדיקה המנהלית כי חסרים נתונים או אישורים, או שהאישורים שהוצגו אינם תואמים את הבקשה, יקבל המועמד התראה על כך ויהיה עליו להשלים את החסר תוך עמידה בלוח הזמנים שנמסר בהתראה.

5.5במקרים שיש קרבת משפחה בין המועמד לבין הגורם הפדגוגי המאשר (מנהל המקצוע/המפמ"ר) יש להעביר את הבקשה לאישורו של מנהל אגף בכיר בחינות, בשיתוף עם הייעוץ המשפטי.

5.6לאחר שנמצא כי הבוחן/המעריך עומד בכל תנאי הסף ומאושר על ידי המפמ"ר או מי מטעמו, יישלח אליו אישור באמצעות המרב"ד על היכללותו במאגר המומחים. האישור יהיה בתוקף לשנה עד שלוש שנים בהתאם למסמכים שהוגשו (מועד ההשתתפות בפיתוח המקצועי, אישור הוראה בפועל וכדומה).

5.7בכל נושא או בעיה ברישום אפשר לפנות למוקד התמיכה הטכנית במרב"ד, בימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 16:00, בטלפון רב-קווי 03-5300804.

5.8הבהרות חשובות

 5.8.1כמה חודשים לפני מועד פקיעת התוקף תישלח הודעה לבוחן/למעריך בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים במאגר, ובאחריותם של המעוניינים בכך להגיש בקשה חדשה להיכללות במאגר.

5.8.2מעריך/בוחן שלא יחדש את מועמדותו במועד יוצא מהמאגר עם פקיעת האישור.

5.8.3מעריך/בוחן שלא יגיע לשני תדריכים רצופים אליהם הוזמן, ייגרע מהמערכת.

5.8.4העסקת הבוחנים/המעריכים תיעשה על בסיס חוזה למתן שירות בהתאם להוראות חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, ללא כוונה ליצירת יחסי עובד-מעביד.

5.8.5העסקה כבוחן/כמעריך אינה קשורה למסגרת העסקת עובד ההוראה על ידי המשרד או על-ידי הבעלות המפעילה מוסד חינוך.

5.8.6למשרד אין כל מחויבות להעסקה בפועל של כל הבוחנים/המעריכים שיעמדו בתנאי הסף ויימצאו במאגר הבוחנים או המעריכים. המשרד מעסיק רק את כמות כוח האדם שלה הוא זקוק.

5.8.7למנהל אגף בכיר בחינות או למי מטעמו שמורה הזכות לגרוע בוחן/מעריך מהמאגר בכל עת במהלך השנה או לא לקבל בוחן/מעריך המבקש להצטרף למאגר, אף אם עמד בכל תנאי הסף, וזאת מטעמים מקצועיים שינומקו, יתועדו ויימסרו לבוחן/למעריך.

6.        הגבלות לעניין שיבוץ הבוחן בבחינת בגרות ובבחינת הסמכה הנערכת בעל-פה/באופן מעשי

6.1בוחן אינו רשאי לבחון בבית ספרו בשאלון שמרכיביו אינם בכתב (לדוגמה: פרויקטים, עבודות גמר, מרכיב בחינה בעל-פה, אנגלית ברמת 4 ו 5 יח"ל)

6.2בוחן אינו רשאי לבחון את תלמידיו בבחינה בעל-פה (לבעלי לקויות למידה).הוא רשאי לבחון תלמידים אחרים בבית ספרו, אותם הוא לא לימד לבחינת הבגרות בשנה בה הם נבחנים.

6.3מורה שלא יימצא במאגר הבוחנים לא יוכל לבחון.

6.4מדריך וכן מפקח, אינם מורשים לבחון בבית הספר שהם ממונים עליו (למעט מקרים חריגים שיינתן להם אישור חד-פעמי למועד על ידי מפמ"ר המקצוע ומנהל אגף בכיר בחינות או מי מטעמו).

6.5מנהל המקצוע מורשה לבדוק עבודות גמר / פרויקטים ולבחון תלמידים במסגרת הגנה על פרויקטים  בכמות שלא תעלה על תקרת השכר אותה הגדיר מנהל אגף בכיר בחינות לאותו תפקיד.

6.6הבוחן מחויב להקדיש לתלמיד זמן היבחנות הוגן על פי הפירוט הבא: פרויקט בתחום הטכנולוגי ברמת 3 יח"ל 20 דקות לפחות, עבודת גמר בתחום העיוני או הטכנולוגי ברמה של 5 יח"ל חצי שעה לפחות לתלמיד, גם אם התלמיד הוא חלק מקבוצה, בחינה בעל-פה לתלמיד לקוי למידה כחצי שעה, ובחינה בעל-פה שהיא מרכיב במבחן בשפות עד 15 דקות לתלמיד.

6.7כמות התלמידים המרבית שיבחן בוחן ביום מסוים לא תעלה על 8 שעות עבודה.

6.8בוחנים בעל-פה באנגלית ישתדלו לבחון בעל-פה בימים החופשיים שלהם או בשעות אחר הצוהריים, ולעמוד לרשות בתי הספר בהם הם מלמדים בשעות העבודה הרגילות.

6.9ככלל, מפמ"ר אינו יכול לשמש בוחן בשום מקצוע.

7.   הגבלות לעניין שיבוץ מעריך בבחינת בגרות הנערכת בכתב

7.1מעריך, שתהליך הרשמתו הסתיים עד 15 במרץ של אותה שנה, יוכל להתחיל בהערכה במועד הקיץ העוקב בתנאי שישתתף בתדריכים השונים המתקיימים לקראת תחילת הערכת הבחינות במקצוע במרב"ד.

7.2מנהל מקצוע יורשה להעריך עד 80% מסך המחברות הנטענות למעריך בסבב טעינה ולא יותר משישה סבבים (מגבלת הסבבים למקצוע). כל זאת בהתאם לתקרת השכר שהוגדרה לתפקיד זה.

8.   הבהרות בנוגע למורים שאינם מלמדים בפועל

8.1ככלל, מורים פורשים רשאים להמשיך ולבחון/להעריך עד שנתיים לאחר הפרישה, וזאת על אף שאינם מלמדים בפועל.

8.2מורים בשנת שבתון ובשנת חל"ת רשאים להמשיך ולבחון/להעריך במהלך שנה זו ובמהלך שנה נוספת (סה"כ שנתיים מאז שעבדו בפועל לאחרונה).

8.3מורים שאינם מלמדים בפועל מעבר לשנתיים ומעוניינים להמשיך ולבחון/להעריך בחינות יפנו לוועדת חריגים.

9.   בקשות חריגות

המקרים החריגים נועדו לתת מענה לפער שבין צורכי השטח לבין היצע הבוחנים והמעריכים הקיים באותה עת. ככלל בקשות חריגות יאושרו אך ורק כאשר יעלה צורך מערכתי לבוחנים או למעריכים נוספים באותו תחום, ובכל מקרה לא יאושרו בנוהל חריגים יותר מ-10% מהבוחנים או מהמעריכים אשר נדרשים לצורך קיום מלא של הבחינות. אישורם של אלה יהיה תקף לשנה אחת בלבד, ובכל מקרה לא יינתן אישור חריג למעלה מפעמיים ברצף.

נקודת המוצא היא שקיימת חשיבות לקשר שבין הוראת המקצוע להערכת הבחינות. מורה המגיש לבגרות או לבחינת הסמכה ומלמד את המקצוע, בהכרח תורם מהיכרותו את השטח הפדגוגי להערכת הבחינות ובאופן הדדי, חשיפת המורה למגוון רחב של בחינות בתהליך ההערכה תורמת לו בתהליך ההוראה. לכן יש חשיבות רבה לכך שהבוחנים והמעריכים יהיו מורים בפועל.

להלן העקרונות על בסיסם יאושרו בוחנים בנוהל חריג:

א.         יאושרו בוחנים (ולא מעריכים), במקצועות בהם לצורך קיומה של הבחינה והערכת התוצרים, נדרש מהבוחן פרקטיקום ולא בהכרח ניסיון בהוראת המקצוע (לדוגמה, מוזיקה, הפקות בקולנוע).

ב.         מועמדים אלה יידרשו להציג תעודות מקצוע התומכות בבקשתם וכן אסמכתאות לניסיונם המעשי בתחום הנדרש.

ג.         רק בקשות שיוגשו בהתאם ללוחות הזמנים המחייבים, יטופלו.

ד.         בקשות לאישור בוחנים בנוהל חריגים יובאו בפני ועדת חריגים אשר תורכב מ:

 • מנהל אגף בכיר בחינות
 • ממונה על ניהול מאגר המומחים
 • מפמ"ר המקצוע הרלוונטי
 • נציג הלשכה המשפטית במידת הצורך.

להלן העקרונות על בסיסם יאושרו מעריכים בנוהל חריג:

א.         עובד הוראה שעומד ברוב התנאים שפורטו בסעיף 4 אך לא בכולם, רשאי להגיש בקשה חריגה להצטרפות למאגר.

ב.         את הבקשה יש להגיש בהתאם להנחיות ההצטרפות למאגר עד ה-31 בדצמבר ולסמן במערכת "שילובית" שמדובר בבקשה חריגה.

ג.         ניתן לצרף לבקשה מכתב מנומק.

ד.         בקשות לאישור מעריכים בנוהל חריגים יובאו בפני ועדת חריגים אשר תורכב מ:

 • מנהל אגף בכיר בחינות
 • ממונה על ניהול מאגר המומחים
 • מפמ"ר המקצוע הרלוונטי
 • נציג הלשכה המשפטית במידת הצורך.

 

 

10.         נספח- טופס המלצת מנהל להצטרפות למאגר בוחנים ומעריכים של בחינות הבגרות ובחינות ההסמכה