נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

הוראת קבע מס' 0260 - החלפה

תאריך פרסום: כ"א באלול תש"פ, 10 בספטמבר 2020 | הוראה תקפה מתאריך: 10.9.2020
הוראה זו מפרטת את נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים במסגרת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית". התוכנית היא תוכנית חובה לחטיבה העליונה והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות. החל משנת הלימודים התשע"ה חלה התוכנית כתוכנית חובה על כלל תלמידי החטיבה העליונה, והיא מופעלת בחטיבות הביניים בהתאמה למאפייני הגיל ולאפשרויות ההפעלה. החוזר כולל את התבחינים לבחירת הגוף הקולט את התלמידים, את תנאי הסף שעל הגוף לעמוד בהם ואת ההנחיות לעריכת ביטוחים על ידי הגופים הקולטים בתוכנית. זאת כדי להבטיח את השגת המטרות והיעדים של התוכנית ואת ביטחונם, בטיחותם והגנתם של התלמידים. אין להפנות תלמידים לגופים שלא עמדו בכל התבחינים הנדרשים. התפוצה: מנהלי בתי הספר העל-יסודיים, רכזי החינוך החברתי-קהילתי בבתי הספר ורכזי מעורבות חברתית. מנהלי מחלקות החינוך ומנהלי מחלקות הנוער ברשויות המקומיות, מפקחי מינהל חברה ונוער, המפקחים הכוללים, מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך והגופים הקולטים.
חוזר זה מחדד את נוהל הקליטה וההפעלה של תלמידים במסגרת ה"תוכנית" ומעדכן את חובת הגופים הקולטים לעריכת ביטוחים לאור פניות ובקשות מהגופים הקולטים להסדיר נוהל עדכני.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3934923
   avrahambe@education.gov.il
בתי הספר העל יסודיים (חטיבת הביניים והחטיבה העליונה)

.1רקע

.2מטרת העל של התוכנית

.3יעדי התוכנית

.4התבחינים להכרה בגוף קולט כגוף מורשה לקליטה והפעלת תלמידים בתוכנית

.4.1הגופים/הארגונים הקולטים המפעילים את התלמידים בתוכנית

.4.2הגורמים המאשרים הכרה בגוף קולט כגוף מורשה לקליטה והפעלת תלמידים בתוכנית

.4.3תנאי הסף שעל הגוף הקולט לעמוד בהם

.4.4התחייבות הגוף הקולט כלפי בית הספר

.5איש קשר

.5.1מינוי איש קשר

.5.2תפקידי איש הקשר

.6כללי הפעלה למקרים ייחודיים

.7לוחות זמנים להגשת בקשה לשמש כגוף קולט

.8התחייבות הגופים הקולטים לעריכת ביטוחים

.9נספחים

נספח 1 - בקשת גוף קולט לאישור הפעלת תלמידים בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

נספח ביטוח 2 - הצהרת הגוף הקולט על אודות עריכה וקיום ביטוחים

נספח 3 - הצהרת מוסד לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין, במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 (להלן : "החוק") – מחובתם של הגופים שקיבלו אישור ממשרד החינוך לשמש כגוף קולט ברמה הארצית לשלוח לרשות המקומית את רשימת המתנדבים/העובדים (מעל גיל 18), המתקבלים לעבודה עם קטינים, לגביהם קיימים אישורים לפי החוק האמור. אין להעסיק בשכר או בהתנדבות בגיר שאין בידו אישור כאמור והכל בהתאם להוראות החוק.

נספח 4 - מתווה לכתיבת תוכנית פדגוגית בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" על ידי גוף קולט*

 

הערה: קיום התוכניות של "התפתחות אישית  ומעורבות חברתית" במצבי חירום (רפואי או בטחוני) תלוי בהנחיות ייחודיות שיינתנו ע"י משרד החינוך בהתאמה למצב

 

1.   רקע

אחת ממטרות החינוך הממלכתי היא לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית ובכלל זה נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, לתרומה לקהילה, להתנדבות ולחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.

התוכנית כפי שהוגדרה בחוזר הלמידה המשמעותית וכפי שמופיעה בהוראת קבע מ' 0044 מיום 1.1.20 "התפתחות אישית ומעורבות חברתית", מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית כחלק מתפיסה חינוכית כוללת של משרד החינוך. התוכנית כוללת שלושה מרכיבים: למידה עיונית, התנסות אישית וקבוצתית בקהילה ותהליכי רפלקציה מובנים של עיבוד ההתנסות (להלן: "התוכנית").

הלמידה במסגרת התוכנית היא פעילה וחווייתית, מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (service learning), בדרך אשר מעצימה את התלמידים ומעודדת אותם לאחריות אישית כלפי הקהילה והחברה וחותרת ליצירת חברה המושתתת על עקרונות של חסד, צדק, הוגנות ושוויון.

2.   מטרת העל של התוכנית

לטפח את התלמיד להיותו בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי, אחראי ורואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.

3.   יעדי התוכנית

3.1לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה ולמיצוי אישי ולצמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית.

3.2לסייע לתלמידים ולקבוצה בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית על מנת לקדם תחושת ערך עצמי ושייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה.

4.   התבחינים להכרה בגוף קולט כגוף מורשה לקליטה והפעלת תלמידים בתוכנית

במסגרת התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית יוצאים התלמידים לפעילות סיוע אשר מתקיימת במסגרות שמחוץ למוסד החינוכי. במקרה כזה מחויבים כל הנוגעים בדבר לפעול לפי ההנחיות שלהלן.

4.1.         הגופים/הארגונים הקולטים המפעילים את התלמידים בתוכנית

נוהל זה יחול על כל אחד מהארגונים/הגופים שלהלן, אם הם מפעילים את התלמידים באופן ישיר במקומות ההתנסות שבבעלותם/שבתחום שיפוטם, (להלן "הגופים הקולטים"):

א.הבעלות על המוסד החינוכי (להלן:" הבעלויות")

ב.רשויות/מועצות מקומיות, (להלן: "הגופים הרשותיים")

ג.ארגונים חיצוניים- כגון, עמותות, מד"א וכד'. (להלן: "ארגונים חיצוניים" )

ד.מוסדות המופעלים ע"י המדינה כמפורט בסעיף 8.2 להלן, מוסדות רווחה, מרכזים רפואיים וכד'. (להלן: "הגופים הממשלתיים" ).

*גופים ממשלתיים יפעלו להסדרה למעט הצורך בתצהיר שבנספח 2.

4.2.         הגורמים המאשרים הכרה בגוף קולט כגוף מורשה לקליטה והפעלת תלמידים בתוכנית

בקשת הגופים הקולטים להפעלת תלמידים בתוכנית תיבחן על ידי הגורמים שלהלן:

4.2.1ברמת בית הספר והרשות המקומית יוזמה של בית ספר ו/או רשות/מועצה מקומית המפעילה את התוכנית במוסדות החינוך שבתחום שיפוטה שלא על ידי ארגונים חיצוניים או באמצעות "ארגון חיצוני מקומי" - ההסדרה תיעשה ע"י מנהל ההתנדבות ברשות / מנהל מחלקת החינוך למול הממונה על הביטוח ברשות המקומית. מפקח מינהל חברה ונוער יוודא את קיומו של נוהל ההסדרה.

4.2.2ברמה המחוזית – הכוונה הינה לגופים המפעילים את התוכנית במספר יישובים בתחום אותו מחוז. במקרה כזה ההסדרה תיעשה ל"ארגון חיצוני" / "גוף ממשלתי" ע"י ממונה חינוך חברתי קהילתי במחוז.

4.2.3ברמה הארצית - לגופים המפעילים את התוכנית ביותר ממחוז אחד, ההסדרה  תיעשה ל"ארגון חיצוני" / "גוף ממשלתי" ע"י ממונה ארצי חינוך חברתי קהילתי.

4.2.4פרסום - על הגורם שנתן הכרה לגוף הקולט בכל אחת מהרמות ליידע את המחוזות, הרשויות והמוסדות שבאחריותו בפרטי הגוף הקולט שקיבל הכרה.

ברמה הארצית הרשימה מתפרסמת מדי שנה באתר מינהל חברה ונוער. שם מצויה רשימת מקומות ההתנסות בתוכנית המאושרים על ידי מינהל חברה ונוער. הפעלת נוהל ההסדרה בכל אחת מהרמות אינה פוטרת את  הגוף הקולט המפעיל את התוכנית לקבל בעבור עובדים הנקלטים בתוכנית אישור המשטרה להעסקתם בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, במוסדות מסוימים, התשס"א - 2001 (להלן : "חוק מניעת העסקת עברייניי מין "). לעניין זה יובהר כי "עבודה" – בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים - המאפשרת למבצעה , במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע, לא פוטרת את הגוף הקולט מהאחריות.

4.3.         תנאי הסף שעל הגוף הקולט לעמוד בהם

4.3.1על הגוף הקולט להיות גוף משפטי מאוגד, (עמותה / חל"צ), הרשום ברשם רשמי בארץ, בעל אישור תקף על ניהול תקין מטעם רשם העמותות או גוף סטטוטורי - רשות /מועצה מקומית, משרד/ גוף ממשלתי.

4.3.2על הגוף הקולט להיות מלכ"ר (למעט גוף ממשלתי/ רשות – מועצה מקומית).

4.3.3על הגוף הקולט להמציא אישורים מתאימים בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א-2001.

4.3.4על גוף קולט שאינו גוף ממשלתי להציג הצהרה בדבר עריכת ביטוחים חתומה על ידו, הכול כמפורט בסעיף 8 להלן.

4.4.         התחייבות הגוף הקולט כלפי בית הספר

4.4.1על התוכנית החינוכית המוצעת על ידי הגוף הקולט לעמוד בכל יעדיה החינוכיים והפדגוגיים של התוכנית כפי שבאים לידי ביטוי בסעיף 3 לעיל.

4.4.2הגוף הקולט יציע תחום התנסות המתקיים לאורך כל השנה בהיקף הנדרש בתוכנית עם אופציה לתוכנית תלת שנתית כמצוין בסעיף 1.

4.4.3הגוף הקולט יציע תחומי פעילות במסגרתו הדורשים אחריות ועקביות המתאימים לנוער/לתלמיד בשלב ההתבגרות והמאפשרים חוויה של נתינה ומתן ביטוי לכישוריו וחוקותיו השונים של התלמיד. כמו כן יאפשר לתלמידים ליזום ולהשפיע, ככל האפשר, על תחומי הפעילות של הגוף הקולט.

4.4.4הגוף הקולט יגדיר באופן ברור את המשימות המוטלות על התלמידים ואת אופן הכנתו של סגל העובדים לקליטת התלמידים.

4.4.5הגוף הקולט ידאג לחשיפת הפעילות בימים המיוחדים לכך בבית הספר או ברשות.

4.4.6הגוף הקולט ידאג לקיים מערך מובנה של הכשרה וליווי מקצועי של התלמיד לקראת ביצוע המשימות בגוף הקולט ובמהלך הפעילות.

4.4.7הגוף הקולט ידאג לקיים פיקוח רצוף על נוכחותו של התלמיד ועל פעילותו באמצעות תוכנת טריביו או בדרך הנהוגה ע"י המוסד החינוכי, בתנאי שהדבר עומד בדרישות המשרד בנושא אבטחת מידע.

4.4.8הגוף הקולט יאפשר לצוות בית הספר, לנציגי הרשות המקומית ולמפקח מינהל חברה ונוער לקיים ביקורים במקום הפעילות של התלמידים.

4.4.9על הגוף הקולט להעביר מידע על כללי הבטיחות הנהוגים במקום הפעילות ועל כללי הבטיחות הספציפיים אשר יחולו על התלמידים, למנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך ולרכזי  המעורבות הבית-ספריים.

4.4.10מקומות פעילות השייכים לגופים ממשלתיים יעבירו למטה המשרד ולמינהל חברה ונוער מידע על הנהלים הנהוגים במשרדם והחלים עליהם וכן מידע על הנהלים הספציפיים שיחולו על התלמידים. איש הקשר יהיה בעל התפקיד שימונה על ידי הגוף הממשלתי לצורך זה.

4.4.11על הגוף הקולט המבקש להיכלל בהסדרה זו לקבל אישור בכתב לאחר שהציג את כל המסמכים הנדרשים בנספח מס' 1 (בקשת גוף קולט לאישור הפעלת תלמידים בתוכנית) ואושר ע"י הגורם המוסמך בכל אחת מהרמות המוזכרות בסעיף 4.2.

האישור שיקבל הגוף הקולט יהיה בתוקף לשנת לימודים אחת בלבד.

4.4.12לגופים הממשלתיים האישור יינתן לשנתיים ימים.

4.4.13גוף קולט שכל המסמכים הנדרשים בנספח 1 סעיף א-ז הוגשו בשנת לימודים אחת, יידרש מדי שנה להציג  רק את המסמכים הבאים:

-הצהרה חתומה על גבי נספח 2 - הצהרת הגוף הקולט אודות עריכה וקיום ביטוחים.

-נספח 3 - תצהיר שמועסקים עובדים בגירים הבאים במגע עם בני הנוער בהתאם לחוק מניעת עבריינות מין.

-עדכון תוכנית חינוכית במקרה הצורך.

4.4.14על הגוף הקולט למנות איש קשר מטעמו בכל אחד מסניפיו שיעבוד בתיאום עם מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך ועם רכזי המעורבות החברתית בבתי הספר.

5.   איש קשר

5.1.         מינוי איש קשר

לאיש הקשר שימונה על ידי הגוף הקולט חשיבות רבה בקליטה מיטבית והתפתחות אישית של התלמידים. לכן הגוף הקולט תלמידים ימנה איש קשר הרואה במשימת החינוך ערך, בעל יכולת טובה ליצירת קשר חיובי עם בני נוער ועם בעלי התפקידים בבתי הספר וברשות, והוא ינהל קשרי עבודה שוטפים עם רכז המעורבות הבית-ספרי ועם מנהל ההתנדבות הרשותי.

5.2.         תפקידי איש הקשר 

א.לוודא שכל המטרות החינוכיות של התוכנית מיושמות הלכה למעשה.

ב.להשתתף בימי עיון, כנסי למידה המאורגנים ע"י משרד החינוך או הרשות המקומית  לקראת קליטת התלמידים.

ג.לרכז מידע על הצרכים של הגוף הקולט ולבנות לוח עיסוקים מפורט לתלמיד בהתאם לצרכים אלה.

ד.לקיים בתיאום עם רכז המעורבות ומנהל ההתנדבות בחינוך פעולות / ימי חשיפה לתלמידים.

ה.לשבץ את התלמידים לתפקידי הפעילות בגוף הקולט כך שהפעילות תתרום להעצמת התלמידים.

ו.להדריך את התלמידים לפני תחילת הפעילות ולקיים במהלך השנה הנחיה אישית או קבוצתית לפחות פעם  בחודש ולתת מענה לקשיים העולים במהלך השנה, או לחלופין למנות בעל מקצוע בגוף הקולט שיפעיל את תוכנית ההדרכה של התלמידים. יש לוודא שהתלמידים קיבלו הדרכה בנושא יחסי עובד-מעביד והגנה מפני פגיעות מיניות, שמירה על כללי ביטחון ובטיחות בפעילות, בדרך לפעילות ובחזרה ממנה, בנוסף ליתר התכנים.

ז.לרכז את המידע על הפעילות השוטפת של התלמידים ולדווח עליה לרכז הבית-ספרי/ ולמנהל ההתנדבות הרשותי.

ח.להעריך פעמיים בשנה את תפקוד התלמידים בפעילות. ההערכה תועבר על ידי הרכז הבית-ספרי באמצעות מילוי הטופס המקוון שבמערכת טריביו, או שבית הספר יקבע כלי חליפי העומד בנהלי אבטחת המידע של משרד החינוך.

6.   כללי הפעלה למקרים ייחודיים

6.1פעילות בבתים פרטיים תתאפשר רק אם רשות החינוך המקומית מפעילה את הפעילות. על איש הקשר של רשות החינוך המקומית להעביר אישור בכתב (שיועבר לרכז המעורבות) מטעם המחלקה לשירותים חברתיים או מטעם מחלקה רלוונטית אחרת ברשות החינוך המקומית לגבי תקינות המרחב הביתי לקליטת תלמידים והתאמת הפעילות עם הקשיש/ילד - פעילות זו תיעשה  אך ורק בזוג תלמידים. במקרה שאחד התלמידים לא יכול להגיע, הפעילות לא תתקיים.

6.2בחפירות ארכיאולוגיות - יש לפעול על פי נוהל יציאה לחפירות ארכיאולוגיות של אגף בטיחות ארצי

בביצוע עבודות חקלאות – יש לפעול על פי הוראת קבע מספר 85 בטיחות במוסד החינוכי הפנימייתי והעבודה בחקלאות (במשקים חקלאיים בכפרי הנוער, בחוות החקלאיות ובפינות החי).

בעת טיפול בבעלי חיים - יש לפעול לפי הוראת קבע 171 בעלי חיים במוסד החינוכי.

6.3הפעלת מיזמים (פרויקט) – במסגרת התוכנית  נדרשים התלמידים לפתח מיזם חברתי ולהפעילו. המיזם מתבצע בקבוצה (מעבר ל 3 תלמידים). מיזם קבוצתי יכול להיות חד פעמי או תהליכי.

6.3.1במקרה של מיזם קבוצתי תהליכי, מנהל ההתנדבות הרשותי /רכז המעורבות הבית ספרי יפעלו להגדרת המיזם כתוכנית במעורבות המופעלת ע"י בית הספר. אם מדובר במיזם מצומצם של בית הספר או של הרשות, ויש עניין להחיל אותו לקבוצות נוספות בבית הספר או ברשות, יש להגדיר את המיזם כתוכנית למעורבות חברתית המופעל  ע"י בית הספר או ע"י הרשות.

6.3.2מיזם יצא לפועל אך ורק לאחר שאושר ע"י רכז מעורבות בית ספרי, שבדק את הסיכונים והנחה את התלמידים בדרך ההפעלה שתבטיח את מניעת הסיכונים האפשריים.

6.3.3לכל מיזם מומלץ לחבר בוגר שינחה וילווה את התלמידים בתהליך ההפעלה שלו.

6.3.4תלמידים הלומדים ברשות שאינה מקום מגוריהם ופעילים מחוץ לרשות – פעילותם תוסדר באחריות רכז המעורבות הבית ספרי או בעזרת מנהל ההתנדבות למול מנהל התנדבות ברשות שבה יש עניין שהתלמיד יפעל.  יש לפעול להסדרה משותפת.

7.   לוחות זמנים להגשת בקשה לשמש כגוף קולט

לוח הזמנים מחייב את מגישי הבקשה בכל רמות ההיערכות: ברמה הארצית (לגופים קולטים המפעילים סניפים ביותר ממחוז אחד), ברמה מחוזית (לגופים קולטים המפעילים סניפים ביותר מרשות אחת) ברמת הרשות וברמת המוסד החינוכי הבודד.

א.יש להגיש את הבקשה בין ה-1.6 ל-10.7 מדי שנה.

ב.אישורי הפעלה יפורסמו באתר מינהל חברה ונוער  עד ל–15 לאוגוסט מדי שנה.

ג.גופים קולטים שלא עמדו בתנאי הסף יורדו עד סוף חודש אוגוסט מרשימת הגופים הקולטים המפורסמת באתר מינהל חברה ונוער. 

8.   התחייבות הגופים הקולטים לעריכת ביטוחים

8.1גופים קולטים (בעלויות, גופים רשותיים וארגונים חיצוניים) שאינם גופים הפטורים מביטוח בהתאם לאמור להלן, יגישו לגורם המאשר את פעילותם נשוא חוזר זה, את ההצהרה המצוינת בנספח- 2 לחוזר זה, חתומה על ידם, כתנאי מוקדם להתחלת הפעילות.

למען הסר ספק, מוסכם בזה כי תנאי הביטוח המפורטים בהצהרה המצורפת לחוזר זה, הם בבחינת דרישה מינימלית לגופים הקולטים, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועל הארגונים הקולטים לבחון את החשיפה לסיכונים רכוש וחבות, לרבות גוף ורכוש של צד שלישי והתלמידים ביחס לפעילות המבוצעת / המאושרת על ידם, והם רשאים להחמיר לטובתם ולטובת מדינת ישראל – משרד החינוך על התנאים המופיעים בהצהרה זו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לפעילות ,לרבות היקף הכיסויים וגבולות האחריות באופן מפורט בהתאם לכך.

אין בכל האמור בהוראות הביטוח שלעיל כדי לפטור את הגופים הקולטים מכל חובה החלה על מי מהם על פי דין ועל פי חוזר זה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד החינוך, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזר זה.

8.2לעניין חוזר זה "גופים הפטורים מביטוח" משמעו: גופים המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה.

על גופים פטורים אלו נמנים, בין היתר, הגופים הבאים:

8.2.1משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על יחידותיו כולל גם: המוסדות צופייה, מסילה, נווה חורש, גיל עם, אחווה, נוף הרים, בית הנער, יסמין, מצפה ים, אל בוסתן, נעורים, טללים, כפר נחמן, שקמה, לבצלר, נווה חורש, נופים, עתידות, רוחמה, מפתן בית ליד, מפתן טבריה, מפתן מגדל העמק, מפתן קריית ים, מפתן ראש העין, מעון נכים סן סימון ומעון נכים נתניה.

8.2.2משרד הבריאות על כל יחידותיו כולל גם: המרכזים הרפואיים מכל הסוגים שבבעלותו, ובין היתר: שיבא, וולפסון, שמיר (אסף הרופא), רמב"ם, בני ציון, איכילוב, נהרייה (המרכז הרפואי לגליל), פורייה, זיו צפת, הלל יפה, ברזילי, בהר"ן כפר שאול, נס ציונה, איתנים, באר יעקב, לב השרון (פרדסייה), שוהם, בהר"ן מזור,  בהר"ן שער מנשה, שמואל הרופא, בהר"ן אברבנאל, בהר"ן טירת הכרמל, בהר"ן באר שבע, גריאטרי דורות, גריאטרי ראשון לציון וכל לשכות הבריאות של משרד הבריאות והמעבדות המופעלות על ידו.

8.2.3המשרד לביטחון פנים: משטרת ישראל כולל המשמר האזרחי והרשות הארצית לכבאות והצלה.

במקרה של שאלה האם גוף כלשהו מכוסה בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, יש לפנות אל הממונה על הביטוח (בפנייה יש להציג את שם הגוף, מספר עמותה/תאגיד) במשרד החינוך בדוא"ל : Bituach@education.gov.il


9.   נספחים

נספח 1 - בקשת גוף קולט לאישור הפעלת תלמידים בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

 

שנת הלימודים: ___________

 

1פרטי הגוף המגיש את הבקשה  (הקף במעגל את ההגדרה המתאימה בהתאם להגדרתו בסעיף 4.1 בנוהל )

"ארגון חיצוני",          "בעלות",           "גוף רשותי" ,           "גוף ממשלתי"

שם הגוף :_______________מס' הטלפון:_________________

הכתובת:_________________________________________

הדוא"ל:__________________________________________

מספר השלוחות והמקומות סה"כ במחוז/ בארצי/ברשות (הקף במעגל) ________________________________

         צרף את רשימת השלוחות ,כתובותיהן ,שם איש הקשר ופרטי התקשרות בכל שלוחה.

מס' האישור של רשם העמותות:_______________

2.איש הקשר המרכז בגוף

התפקיד: _________________________________________

השם הפרטי ושם המשפחה: ________________ _________________

מס' הטלפון בעבודה:__________________ מס' הטלפון נייד:_____________________

הדוא"ל: _________________________________________

3.פרטים מזהים על מתווה פעילות הגוף

א.תחומי הפעילות המוצעת של מקום הפעילות/הגדרת הפעילות (יש לפרט ככל האפשר):

ב.מהות הפעילות בקצרה:____________________________

4.מצ"ב המסמכים הרלוונטיים לגוף הנדרשים על ידי המשרד:

"ארגון חיצוני" יצרף את המסמכים בסעיפים א-ז.

"בעלות" תצרף את המסמכים בסעיפים ג-ז

"גוף רשותי" יצרף את המסמכים בסעיפים ג-ז

"גוף ממשלתי" יצרף את המסמכים בסעיפים ד-ז.

א.    אישור ניהול ספרי חשבונות כחוק.

ב.    תקנון הגוף.

ג.     התוכנית החינוכית המוצעת לפעילות התלמידים (ראה סעיפים קטנים 4.41-4.4.4) (ראה נספח 4)

ד.     הצהרה חתומה על ידי הגוף הקולט אודות עריכה וקיום ביטוחים (נספח ביטוח-2).

ה.    חתימה וחותמת של מנהל הארגון על התצהיר בנספח 3 – הפעלת חוק מניעת עבריינות מין.

ו.      אישור בטיחות למקום הפעילות.

ז.     במקרה שמדובר בפעילות בסביבת בעלי חיים ובעבודה עימם יש להציג: אישור להפעלת המקום מהווטרינר העירוני.

כל המסמכים לעיל יועברו לאישור הגורם המוסמך בהתאם לפריסת הגוף -רשות/ במחוז/ לא יאוחר מ-ה 30 ביוני מדי שנה.

הנני מתחייב לפעול עפ"י הנאמר בחוזר מנכ"ל נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" שם מגיש הבקשה: ______________________ הבעלות על הגוף/הארגון______________

שם מנכ"ל הגוף:________

חתימה וחותמת הגוף: _______________ תאריך:_____________


נספח ביטוח 2 - הצהרת הגוף הקולט על אודות עריכה וקיום ביטוחים

 

תאריך:____________

 

לכבוד:

מדינת ישראל – משרד החינוך (להלן: "המשרד")

מינהל חברה ונוער

וכל בעלות/רשות/ מועצה מקומית: אשר בתחומה פועל הגוף הקולט במסגרת תוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" (להלן: "הגופים הרשותיים")*

 

א.ג.נ.

 

הנדון: הצהרה על אודות עריכה וקיום ביטוחים על ידי גוף קולט המשתתף בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

 

אני _______________________ (להלן: "הגוף הקולט"), מצהיר כי אערוך ואקיים ביטוחים הולמים, כנהוג בתחום פעילותי במשך כל השתתפותי בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" (להלן: "התוכנית"), כולל גם ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוחי כלי רכב בגבולות אחריות סבירים, אם רלוונטיים, בהתאם לאופי ולהיקף פעילותי.

פוליסות הביטוח הנ"ל (למעט ביטוחי כלי רכב) כוללות את התנאים הבאים:

 • כיסוי לחבותם האישית של התלמידים המשתתפים בתוכנית.
 • הרחבת שיפוי כלפי המשרד (והגופים הרשותיים)* בגין אחריות למעשים ומחדלים שלי ו/או של מי מטעמי.
 • ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המשרד, (הגופים הרשותיים)* ועובדיהם של הנ"ל וכן כלפי התלמידים המשתתפים בתוכנית (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
 • סעיף אחריות צולבת. 
 • אני אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות (הגופים הרשותיים)* על פי תנאי הפוליסות.
 • ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית עליי.
 • כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המשרד (והגופים הרשותיים)*, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 • חריג, כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל אם קיים.
 • בביטוחי נכלל סעיף לפיו בכל מקרה של ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים ו/או גריעת תנאי מהתנאים המפורטים לעיל לא יהיה להם כל תוקף ,אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום ליועצת המשפטית של משרד החינוך (והגופים הרשותיים)*.

הבנתי את דרישות הביטוח לרבות באמצעות סיוע של סוכן/ יועץ ביטוח מטעמי, ויישמתי אותן בביטוחי ללא הסתייגויות. העתק פוליסה ו/או אישורי ביטוח יוצג על ידי לפי דרישה של המשרד ו/או הגופים הרשותיים*.

*המסומן בכוכבית יימחק בהצהרה שנחתמת על ידי רשות/ מועצה אזורית.

 

בכבוד רב,

חתימה: _________________ חותמת הארגון _______________

שם החותם ותפקידו (בשם הגוף קולט): ____________________


נספח 3 - הצהרת מוסד לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין, במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 (להלן : "החוק") – מחובתם של הגופים שקיבלו אישור ממשרד החינוך לשמש כגוף קולט ברמה הארצית לשלוח לרשות המקומית את רשימת המתנדבים/העובדים (מעל גיל 18), המתקבלים לעבודה עם קטינים, לגביהם קיימים אישורים לפי החוק האמור. אין להעסיק בשכר או בהתנדבות בגיר שאין בידו אישור כאמור והכל בהתאם להוראות החוק.

 

שם המוסד/הגוף המפעיל ________________________ סוג המוסד _______________________

מען המוסד/הגוף המפעיל מיקוד __________ טלפון ____________

אני הח"מ) _____________ ____________ ________________ שם פרטי ושם משפחה)

תעודת זהות מנהל המוסד/ מנהל התאגיד_____________________

שם המוסד/ התאגיד אחראי על קבלת אדם לעבודה ב _____________________ ______________________

מאשר כי קבלתי אישור לפי החוק בעניין העסקתו במוסד של :

שם פרטי שם משפחה________________________ ת.ז._____________________

אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק.

תאריך______________ חתימת מנהל הגוף הקולט___________________


נספח 4 - מתווה לכתיבת תוכנית פדגוגית בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" על ידי גוף קולט*

 

 1. פרטי הארגון:

שם הגוף :_______________מס' הטלפון:________________

הכתובת:________________________________________

דוא"ל:__________________________________________

מס' האישור של רשם העמותות:_______________ מס' רישיון העסק: ______________

 1. פרטי איש הקשר המרכז בגוף

התפקיד: _________________________________

שם פרטי ושם משפחה: ________________ כתובת פרטית: ____________________

מס' הטלפון בעבודה:__________________ מס' הטלפון בבית:__________________

דוא"ל: _________________________________________

ארגון עם סניפים/ללא סניפים (סמן במעגל)

3.מתווה התוכנית:

א.שם התוכנית:

ב.מטרות התוכנית:

ג.הסבר על דרך הפעלת התוכנית:

ד.סה"כ שעות פעילות התלמיד במסגרת התוכנית:

 

 

י'

י"א

י"ב

הכשרה עיונית

 

 

 

שעות התנסות אישיות

 

 

 

שעות התנסות קבוצתיות

 

 

 

 

ה.נושאים מרכזיים בהכשרת התלמידים להתנסות:

ו.אוכלוסיות היעד אליהן מכוונת התוכנית:

ז.דרכי משוב, רפלקציה והערכת הישגי התלמידים:

*הגשת מתווה התוכנית הינו תנאי סף לקבלת האישור להוות "גוף קולט" תלמידים במסגרת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית".