נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

הוראת קבע מס' 0264 - החלפה

תאריך פרסום: י"ח באדר תשפ"א, 02 במרץ 2021 | הוראה תקפה מתאריך: 2.3.2021 | תקף ההוראה עד לתאריך: 2.3.2022
בהוראה זו מפורטות ההנחיות לאופן בחירתם של מנהלים וסגני מנהלים לבתי ספר רשמיים ולמסגרות חינוכיות רשמיות אחרות. הליך הבחירה של המנהלים נעשה על ידי ועדת יועצים המורכבת מנציגי המשרד, מנציגי הרשות המקומית הרלוונטית ומנציגיהם של ארגוני העובדים. החלטתה של ועדת היועצים היא בגדר המלצה בלבד למנהל הכללי של המשרד, ובידיו הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד. הליך הבחירה של סגני המנהלים נעשה על ידי ועדת יועצים שבה חברים מנהל בית הספר (בבתי ספר שש־שנתיים מנהל בית הספר הוא מנהל חטיבת הביניים) והמפקח על בית הספר. החלטתה של ועדת היועצים היא בגדר המלצה בלבד למנהל המחוז שבית הספר שייך אליו, ובידיו הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד. אף שהחוזר חל על בתי ספר רשמיים, ההוראות המפרטות את תנאי הסף הנדרשים ממועמדים לתפקידי ניהול בית ספר או מוסד חינוך אחר חלות גם על מועמדים לתפקידי ניהול בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, ומכוח תקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג-1953 .
בסעיף 1.3.2 ח וכן בסעיף 1.6.3. ד נוספה אפשרות לראיין באופן מקוון מועמד הנמצא מחוץ לישראל או בארץ, שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים או מסיבה אחרת שאושרה מראש. בסעיף 1.3.2 טז עודכן כי קרבת משפחה של חבר ועדת היועצים לאחד מחברי הוועדה האחרים תמנע ממנו השתתפות בוועדת היועצים. בנספח 1 סעיף א בעניין דרישת הניסיון בהוראה: א. חודדה הדרישה כי הניסיון בהוראה צריך להיות מבתי ספר המפוקחים על ידי משרד החינוך. ב. לא תוכר עבודה במסגרת תל"ן בחינוך הרשמי, או בתכנית קרב, וכיו"ב. ג. הניסיון הניהולי של חמש שנים לפחות יהיה בתוך עשר השנים האחרונות. בנספח 1 בסעיף א 4 נוספה חלופה לדרישת סיום התוכנית להכשרת מנהלים והיא תעודת סיום לימודים בתוכנית ייעודית להכשרת מנהלים מכהנים במינוי בפועל בשנת הלימודים תשפ"א. בנספח 1 בסעיף ו 3 עודכן כי לשם ניהול מרכז מחוננים אפשר להיות בעל ניסיון בהוראת מחוננים בחינוך המוכר שאינו רשמי שיאושר על ידי מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים בכפוף להמצאת אישורים מהגורמים המוסמכים בבעלות בה המנהל המיועד מועסק. בנספח 1 בסעיף ו 4 לעניין ההסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים, חודד הצורך בעבודה בהיקף המזכה בוותק בהוראה עבור מנהל ששימש מורה או מנהל במרכז העשרה למחוננים ומצטיינים במשך למעלה מעשר שנים לצורך פטור מחובת הסמכה להוראת מחוננים.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3935109
   ptzibur_ka@education.gov.il
עובדי הוראה בחינוך הרשמי ועובדי הוראה במוסדות חינוך הנמצאים בפיקוח של משרד החינוך, בכל הנוגע לתנאי הסף המחייבים.

.1מינוי מנהלים

.1.1פרסום הודעה על משרה פנויה

.1.2הגשת בקשה למשרה פנויה

.1.3ועדת היועצים

.1.4מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה

.1.5מינוי בפועל ומילוי מקום

.1.6ועדת יועצים עליונה (להלן "הוועדה העליונה")

.2מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

.2.1כללי

.2.2הליך הבחירה הפנימי

.2.3הליך הבחירה החיצוני

.3מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה

.3.1כללי

.3.2הליך הבחירה

.4מינוי סגני מנהלים במרכזי הדרכה

.4.1כללי

.4.2הליך הבחירה

.5מינוי סגני מנהלים בחינוך ובספורט ימי

.5.1כללי

.5.2הליך הבחירה

.6מינוי סגן מנהל אולפן

.6.1כללי

.6.2הליך הבחירה

.7מינוי מנהלי אשכול פיס - הליכי הבחירה

.8מינוי מנהל חטיבה צעירה – הליכי הבחירה

.8.1כללי

.8.2הליך הבחירה הפנימי

.8.3הליך הבחירה החיצוני

.9נספחים

נספח 1: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

נספח 2: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל, למשרת מנהל אשכול פיס ולמשרת מנהל חטיבה צעירה

נספח 3: הנחיות למסירת פרוטוקול ועדת היועצים

נספח 4: מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים*

 

1.   מינוי מנהלים

1.1.         פרסום הודעה על משרה פנויה

1.1.1הדרך לפרסום הודעה

א.הייתה פנויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד מדינה במוסד חינוך יסודי, על־ִיסודי או בכל מוסד חינוך רשמי אחר (להלן "מוסד חינוך רשמי אחר"), ומנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך, לרבות המִנהל לחינוך התיישבותי, מִנהל החברה והנוער והאגף לחינוך מבוגרים (להלן "מנהל המחוז"), מבקש לאייש אותה דרך קבע או לתקופה שייקבע, על מנהל המחוז לפנות אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך (להלן "מנהל האגף הבכיר") בבקשה לפרסם הודעה על משרה פנויה דרך קבע או לתקופה שתיקבע (להלן "משרה פנויה").

ב.הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לפחות באחת מהדרכים האלה:

1)בעיתונות הארצית

2)באתר האינטרנט של משרד החינוך.

1.1.2פרטי ההודעה

א.ההודעה תכלול הפניה לפורטל עובדי ההוראה במשרד החינוך שבו יצוינו פרטי המשרות הפנויות, הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים אישיים ודרישות מיוחדות), המועד האחרון להגשת מועמדות וקישור להגשת מועמדות מקוונת.

ב.בקשה של מועמד למילוי משרה פנויה תתקבל רק אם הוא עומד בכל תנאי הסף הנדרשים לאותה משרה, כמפורט בנספח  .1

ג.לא תטופל בקשה של מועמד שפרטי ההתקשרות שלו (כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון הנייח והנייד) חסרים או אינם מעודכנים במערכת. על המועמד לוודא שפרטים אלה מעודכנים.              

ד.המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה לגביה הודעה, הוא המועד האחרון המפורסם במודעה או באתר. לא תתאפשר הגשת בקשת מועמדות לאחר מועד זה.

1.2.         הגשת בקשה למשרה פנויה

1.2.1בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש אך ורק באמצעות טופס מקוון המובא בפורטל עובדי הוראה של משרד החינוך.

1.2.2על מגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה להמציא לתחום כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות כל עניין הקשור בהתאמתו למשרה.

1.2.3פרטי המועמד יועברו לבדיקתם של קב"ט המשרד ושל אגף המשמעת במועד הגשת המועמדות.

1.2.4על המועמד להצהיר בטופס הגשת המועמדות אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו לבין מי מעובדי המוסד החינוכי (עובדי הוראה ועובדי מִנהל) המועסקים במוסד שהוא מגיש מועמדות לניהולו, וכן אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו לבין מי מעובדי הרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד שהוא מגיש את מועמדותו לניהולו, וכן אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו לבין מי מעובדי משרד החינוך. הנוהל בדבר איסור העסקת קרובי משפחה מפורט בהוראת קבע עט/10 "העסקת קרובי משפחה במוסדות החינוך".

1.3.         ועדת היועצים

1.3.1הזמנה לריאיון

א.ההזמנה לריאיון תישלח למועמד באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת במערכות המשרד, עד יומיים לפחות לפני הריאיון. על המועמדים לוודא כי כתובתם מעודכנת.

ב.   1)מועמד לא יוזמן לריאיון אם נמצא שאינו עומד בתנאי הסף הנדרשים למשרה, כמפורט בנספח 1 להלן. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המחוז לא להזמין לריאיון עקב קיומו של טעם ענייני אחר המונע זאת.

2)מועמד לא יוזמן לשמש במשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי-דתי אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי-דתי לפי חוק החינוך הממלכתי, התשי"ג-1953 והתקנות מכוחו.

3)בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, יפרסם המשרד, ככל האפשר, הודעות נוספות לשם איושה. בהעדר מועמדים העונים על תנאי הסף גם בעקבות פרסום ההודעות הנוספות, ימונה המועמד המתאים ביותר במינוי בפועל לשנת לימודים אחת, כמצוין בסעיפים 1.5.2 ו־1.5.3 להלן.

ג.מועמד שאינו עומד בתנאי הסף יוכל לצפות בנימוק לאי־עמידתו בתנאי הסף במערכת המקוונת.

1.3.2סדרי עבודתה של ועדת היועצים

א.במסגרת הריאיון בפני ועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד לתפקיד הן מבחינת אישיותו הן מבחינת הכישורים הדרושים למילוי המשרה. מועמד לא יימצא כשיר למשרה פנויה אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, בכפיפות לאמור בסעיף 1.3.1 ב לעיל.

ב.המועמדים ירואיינו בעל פה על ידי חברי ועדת היועצים שיוזמנו על ידי מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר או נציגו, אשר ישמש מרכז ועדת היועצים או נציגו בהרכבים המפורטים להלן:

1)בחינוך היסודי

א)מגמה ממלכתית

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש.

(2)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

(3)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

(4)נציג מטה משרד החינוך או נציג ממחוז אחר, שאינו המחוז שבו נמצא בית הספר שלגביו מתפרסמת משרת הניהול. במקרה שהדבר אינו מתאפשר – נציג מהמחוז שהוועדה שייכת אליו (להלן: נציג המשרד).

ב)מגמה ממלכתית-דתית

(1)מנהל מִנהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש.

(2)מנהל המחוז או נציגו.

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

(4)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

2)בחינוך העל־יסודי (בחטיבות ביניים)

א)מגמה ממלכתית

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש.

(2)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

(3)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

(4)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל־יסודיים. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד. כאשר חטיבת הביניים היא חלק מכפר נוער שאינו משויך לרשות מקומית, יוכל מנהל כפר הנוער או נציג אחר של הבעלות על כפר הנוער, לשמש נציג במקום נציג של הרשות המקומית. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג אחד בלבד, כלומר, נציג הרשות המקומית או נציג הבעלות כאמור.

(5)נציג המשרד.

ב)מגמה ממלכתית-דתית

(1)מנהל מִנהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש.

(2)מנהל המחוז או נציגו.

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

(5)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל־יסודיים. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

3)בבתי ספר לחינוך מיוחד

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש.

(2)מפקח החינוך המיוחד.

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

(5)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך או מנהל מחלקת חינוך המיוחד.

4)במרכזי הפסג"ה (פיתוח סגלי הוראה)

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש.

(2)מנהל אגף הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה או נציגו .

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

(5)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

5)במתי"א (מרכז תמיכה אזורי-יישובי)

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש.

(2)מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו.

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

(5)ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא המתי"א או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

6)במרכזי יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים ולמצטיינים

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש.

(2)נציג האגף למחוננים ומצטיינים.

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

(5)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

7)במרכזי הדרכה

א)במרכז הדרכה ארצי

(1)מנהל אגף תכנים, תוכניות הכשרה והשתלמויות או נציגו – יושב ראש.

(2)מפקח ארצי, מטה מִנהל החברה והנוער.

(3)נציג מִנהל החברה והנוער במחוז.

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

(5)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

ב)במרכז הדרכה מחוזי

(1)מנהל אגף תכנים, תוכניות הכשרה והשתלמויות או נציגו – יושב ראש.

(2)מנהל מחוז או נציגו.

(3)נציג מִנהל החברה והנוער במחוז.

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

(5)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

8)באולפנים

א)מנהל אגף חינוך מבוגרים או נציגו - יושב ראש.

ב)מפקח האגף לחינוך מבוגרים במחוז.

ג)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

ד)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

ה)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

9)במרכז מדעים

א)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש.

ב)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

ג)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל־יסודיים.

ד)מפקח מחוזי מתחום המדעים.

ה)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל־יסודיים. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

ג.במקרה של "קולות שקולים" יהיה משקל קולו של יושב ראש הוועדה כפול.

ד.נציגי משרד החינוך שהם חברים בוועדה לא יהיו עובדים אשר חיוו את דעתם כממונים ישירים או עקיפים על אחד המועמדים למשרה הפנויה בטופס המועמדות לאותה משרה.

בכל ועדת יועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. במקרים חריגים, שבהם הנסיבות אינן מאפשרות ייצוג לבני שני המינים, יידרש אישור ממנהל המחוז או ממי מטעמו שמונה על ידו לעניין זה להתיר מראש את קיום הוועדה. במקרים נדירים, באין אפשרות כזו, אפשר לאשר בדיעבד את החלטות ועדת היועצים שהתקיימה ללא ייצוג לבני שני המינים.

ה.מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יזמין לישיבות ועדת היועצים את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר, והוא ישמש משקיף שהוא בעל זכות לדעה מייעצת אך אינו חבר הוועדה.

מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז רשאי להזמין את מנהל בית הספר המקיף השש־שנתי כמשקיף בדעה מייעצת בלבד, אם המשרה הפנויה היא משרת מנהל חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף שש־שנתי. אם המוסד הוא כפר נוער, גם מנהל כפר הנוער יכול לשמש כמשקיף. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף רק אחד מהם (מנהל בית הספר השש־שנתי או מנהל כפר הנוער).

אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם הגופים החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי נציג אחד בלבד.

ו.המקום והמועד לכינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר.

ז.המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית חבריה, ובהם יושב הראש.

ח.המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב לפני ועדת היועצים. הוועדה רשאית לראיין באופן מקוון מועמד הנמצא מחוץ לישראל או בארץ, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד על כישוריו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים או מסיבה אחרת שאושרה מראש. אי־הופעה לא תשמש עילה לדחיית ישיבת הוועדה.

ט.אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף גורם, גם לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה בלבד, למעט נציגי המשרד הנוגעים בדבר האמורים לבדוק את כשירות המועמדים ואת נתוניהם האישיים והמקצועיים ולחוות את דעתם עליהם.

י.אין לשאול מועמד שאלות בדבר השתייכותו המפלגתית או דעותיו הפוליטיות. 

יא.מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יציג בפני חברי ועדת היועצים את התיק האישי של כל מועמד או את המידע הרלוונטי הנמצא בתיק האישי הסרוק, את ההערכות עליו כעובד הוראה, את טופס הבקשה ונספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל.

יב.מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של כל המועמדים, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת הממונה הנוכחי או מממונים קודמים שלו, המשטרה, מוסדות הביטחון וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה האמורה רשאי מנהל האגף הבכיר לערוך בעצמו, והוא רשאי גם למסור למשרד או לגוף אחר את שמות המועמדים, כדי שיערכו את הבדיקה. יש לאסוף את כל המידע לפני כינוסה של ועדת היועצים, ובכלל זה את החומר הנוסף שמנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי לבקש.

יג. ועדת היועצים רשאית לבקש מידע נוסף במהלך כינוסה, בתנאי שהמידע רלוונטי להליך הבחירה. הוועדה תוכל להשתמש במידע הנוסף לצורך גיבוש החלטתה רק אם ניתנה למועמד זכות התגובה עליו.

יד.ועדת היועצים אינה רשאית לדרוש או לקבל מידע נוסף לגבי מי מהמועמדים לאחר תום דיוניה ופיזורה. על הוועדה לקיים דיון ולקבל החלטה בתום הריאיון של כל המועמדים במכרז למשרה הנדונה.

טו.מנהל האגף הבכיר או מי שהוסמך על ידו ימסור לוועדת היועצים דוח על חוות הדעת ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו יש לאותם ממצאים וחוות הדעת משמעות לעניין בחירתו של המועמד.

טז.חבר ועדת היועצים שהמועמד או אחד מחברי הוועדה האחרים הוא קרוב משפחה שלו, לא ישתתף כלל בוועדת היועצים המראיינת את המועמדים לאותה משרה. "קרוב משפחה" – בהתאם לאמור בחוזר מנכל עט/10 "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך".

יז.חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על חוסר הצלחה של מועמד בתפקיד ניהול בעבר או על ניסיון לא מוצלח עימו שבא לידי ביטוי באופנים, כגון קיום הליך משמעתי שהסתיים בהטלת סנקציה מכל סוג המצוי בתיק האישי, הערכה שלילית כלשהי, רישום פלילי או כל מידע אחר הנמצא בתיקו האישי ואשר עלול להיות חלק משיקולי הוועדה, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע.

יח.מרכז ועדת היועצים ירשום את פרוטוקול הדיונים של ועדת היועצים על גבי טופס פרוטוקול הוועדה הנמצא במערכת "מרום", המערכת למינוי מנהלים, באתר משרד החינוך.

1.3.3סיכומי ועדת היועצים

א.לאחר ראיוּן כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה בהשכלתו ובניסיונו של המועמד, במסמכים שהוגשו לוועדה (על פי המצוין בסעיף 1.3.2י לעיל) ובהתרשמותו מהמועמד. כל חבר בוועדת היועצים יבחר במועמד הנראה לו ככשיר ביותר למשרה הפנויה. חברי הוועדה רשאים להציע גם כשיר שני, אם ימצאו זאת לנכון.

ב.סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים ירוכז בטבלה אשר תשמש אותם ככלי עזר בלבד.

על חברי הוועדה לנמק את השיקולים לבחירת המועמד המומלץ. הנימוקים יירשמו בנפרד מפרוטוקול הדיון שהתנהל בין חברי הוועדה.

ג.כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הדיון בהערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

ד.בישיבת ועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה, משקיף כאמור בסעיף 1.3.2 ד לעיל, מרכז ועדת היועצים והמועמד.

ה.דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אין להביא אותם לידיעתם של אחרים אלא באישור המנהל הכללי.

ו.פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש על ידי מרכז הוועדה, באמצעות מנהל האגף הבכיר, למנהל הכללי.

1.4.         מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה

1.4.1המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר שיעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו ובתוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.

1.4.2   א.החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלחו מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.

           ב.יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי־בחירתם.

1.4.3אם פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:

א.לא הוגשה כל בקשה למשרה הפנויה עד המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות;

ב.לא נמצאו מועמדים העונים על דרישות המשרה;

ג.ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה הפנויה לא מצאה אף מועמד כשיר למשרה;

ד.לא מונה על ידי מנכ"ל המשרד אף מועמד מבין המועמדים שוועדת היועצים מצאה אותם כשירים למשרה -

ינהג תחום כוח אדם בהוראה במחוז כדלהלן:

1)בהתקיים ג ו־ד לעיל: יעביר את פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה;

2)בהתקיים ג ו־ד לעיל: יודיע על כך בכתב למועמדים;

3)בהתקיים א-ד לעיל: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה יציע למנכ"ל לפעול באחת הדרכים האלה:

(א)לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת בדבר.

(ב)למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי מנהל המחוז למשרה הפנויה.

1.5.         מינוי בפועל ומילוי מקום

1.5.1אם התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל הכללי ממלא מקום למשרה למשך התקופה שבה המשרה אינה מאוישת, אך לא יאוחר מ־31 באוגוסט באותה שנה. רצוי למנות כממלא מקום למשרה את סגן המנהל או עובד הוראה בדרג ניהולי זוטר יותר או מורה מבית הספר, לפי המלצת המפקח על בית הספר, במטרה לשמור על היציבות הבית ספרית.

1.5.2אם התפנתה משרת ניהול, ובהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 1.4.3 לעיל, והוחלט לפעול לפי חלופה ד-3-ב, ימנה המנהל הכללי ממונה בפועל למשרה למשך שנת לימודים אחת בלבד. המפקחים במחוז הם אלה שימליצו על מועמדים פוטנציאליים, שעל פי היכרותם ראויים לשמש בתפקיד (למשל, מועמדים שהרשימו במכרזים קודמים). יש לראיין, ככל האפשר, לפחות שני מועמדים. במקרה של מנהל במינוי בפועל שממשיך, ישקול המחוז אם יש מקום להמשיך את מינויו בפועל או לקיים את ההליך המפורט בסעיף זה, וינמק את החלטתו בכתב. הריאיון ייערך על ידי מנהל המחוז או על ידי מפקח המחוז, בהשתתפות מפקח בית הספר. תינתן עדיפות להמלצה על מועמד העומד בתנאי הסף למשרה המובאים בנספח 1.

על המחוז לשלוח באופן מקוון לאחראי על מינוי מנהלים באגף כוח אדם בהוראה את ההצעה למינוי בפועל ולצרף את פרוטוקול הריאיון וכן את המלצת מנהל המחוז.

אם המנהל הכללי יאשר את מינויו של המועמד, יגיש המועמד את מועמדותו באופן מקוון בפורטל עובדי הוראה של משרד החינוך בהתאם לסעיף 1.2 לעיל.

לקראת שנת הלימודים שלאחר המינוי בפועל תפורסם הודעה לאיוש משרת הניהול.

1.5.3על מינוי כאמור בסעיפים 1.5.1 ו־1.5.2 לא תחול חובת פרסום הודעה, והמועמד לתפקיד יוצע על ידי מנהל המחוז על גבי טופס הצעה למינוי בפועל הנמצא במערכת "מרום", באתר משרד החינוך.

1.5.4במקרים חריגים בלבד, ובעקבות נימוקים מיוחדים שיירשמו, יהיה המנהל הכללי רשאי למנות מנהל במינוי בפועל גם אם לא התקיימו סעיפים 1.5.3-1.5.1.

1.6.         ועדת יועצים עליונה (להלן "הוועדה העליונה")

1.6.1כללי

א.המנהל הכללי רשאי למנות ועדה עליונה בכל מקרה שבו הוא סבור כי יש לשוב ולבחון את כל המועמדים שהופיעו לפני ועדת היועצים או רק את אלה שהומלצו על ידה.

ב.המנהל הכללי ינמק את החלטתו בדבר הצורך בכינוס הוועדה העליונה, במיוחד אם מצא לנכון לכנס ועדה עליונה אף שוועדת היועצים המליצה פה אחד או ברוב דעות על מועמד אחד.

הערה: למען הסר ספק, בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיפים א ו־ב לעיל, המנהל הכללי רשאי להעדיף שלא להסתייע בוועדת יועצים עליונה אלא לראיין בעצמו את המועמדים.

1.6.2הזמנה להופעה בפני ועדת היועצים העליונה

א.הזמנה להופעה בפני הוועדה תישלח למועמדים שנקבעו על פי המצוין בסעיף 1.6.1-א לעיל.

ב.ההזמנה תישלח למועמד על ידי אגף בכיר לכוח אדם בהוראה לפני מועד הריאיון באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת במערכות המשרד. על המועמדים לוודא כי כתובתם מעודכנת.

1.6.3סדרי עבודתה של הוועדה העליונה

א.בריאיון בוועדה העליונה תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה.

ב.חברי הוועדה יהיו:

-מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה – יושב ראש.

-מנהלי האגפים של הגיל המתאים במִנהל הפדגוגי או מי מטעמם.

-נציג הלשכה המשפטית.

-האחראי על מינוי מנהלים באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה – מרכז הוועדה.

המנכ"ל, או ממלא מקומו בהיעדרו, רשאי למנות אד הוק נציג או נציגים חלופיים בהיעדר חבר אחד או יותר של הוועדה העליונה.

ג.מקום כינוסה של הוועדה העליונה ומועד הכינוס ייקבעו על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

ד.הוועדה העליונה רשאית לראיין באופן מקוון מועמד הנמצא מחוץ לישראל, אם מצאו חברי הוועדה העליונה כי המסמכים שהובאו בפניהם מספקים כדי לעמוד על תכונותיו ועל כישוריו של המועמד. הוא הדין במועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים או מסיבה אחרת שתאושר מראש. אי־הופעה לא תשמש עילה לדחייתה של ישיבת ועדת היועצים העליונה. 

ה.מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי יעמיד לרשות הוועדה העליונה את תיקיו האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ונספחיו, אשר הומצאו לו על ידי המועמד והונחו לפני ועדת היועצים.

ו.מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביוזמתו או על פי בקשת חברי ועדת היועצים העליונה, לדרוש עריכת בדיקה, בין בעצמו ובין באמצעות עובדי המשרד או גופים חיצוניים למשרד, של נתונים אישיים או מקצועיים של מועמד, מעבר לאלה שנתבקשו והונחו לפני ועדת היועצים.

מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ימציא את תוצאות הבדיקה לחברי ועדת היועצים העליונה אם לדעתו הן רלוונטיות להמלצה על המועמד.

ז.אם אחד או יותר מהמועמדים למשרת הניהול הוא קרוב משפחה של חבר בוועדת היועצים העליונה, יודיע על כך חבר הוועדה ליושב ראש הוועדה ולא ישתתף בוועדה העליונה המראיינת את המועמדים למשרה שעליה מתמודד גם קרוב המשפחה. "קרוב משפחה" – בהתאם לאמור בחוזר מנכל עט/10 "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך".

ח.עם סיום תהליך הראיונות של כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחברי הוועדה העליונה את המועמדים על פי נתוניהם האישיים ועל פי התרשמותו מהם בריאיון. הערכות אלה תירשמנה באופן מפורט בפרוטוקול הוועדה.

ט.סיכום הערכת המועמדים על ידי חברי ועדת היועצים ירוכז בטבלה אשר תשמש אותם ככלי עזר בלבד.

י.כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

יא.בישיבת הוועדה העליונה יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה המפורטים בסעיף ב לעיל.

יב.דיוני הוועדה העליונה, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אין להביאם לידיעתם של אחרים, אלא באישור המנהל הכללי.

יג.פרוטוקול ישיבת הוועדה העליונה יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש למנהל הכללי על ידי מרכז הוועדה באמצעות יושב ראש הוועדה העליונה.

1.6.4מינוי לאחר הגשת המלצתה של הוועדה העליונה

א.המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרת ניהול בית ספר לאחר שיעיין בפרוטוקול של הוועדה העליונה ובמסמכים שהובאו לידיעתו.

ב.המנהל הכללי ימסור החלטה מנומקת המבוססת על עובדות, על ממצאים ועל שיקול דעת לגבי מינויו של המועמד שבחר בו למשרת הניהול.

ג.אם יחליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרת ניהול, ישלח הממונה על מינוי מנהלים באגף כוח אדם בהוראה הודעה על כך למנהל המחוז הרלוונטי, והאחרון ישלח הודעה בהתאם למועמד שנבחר. יתר המועמדים יקבלו מכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי־בחירתם.

2.   מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

2.1.         כללי

אם מספר הכיתות במוסד חינוכי יגיע למספר המצדיק מינוי סגן מנהל (ראו נספח 4), או אם התפנתה משרת סגן באופן קבוע או באופן זמני – למשל, כאשר הסגן הקבוע יוצא לחל"ת או לשבתון למשך שנת לימודים - המנהל רשאי לפנות אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי על משרה של סגן מנהל.

אפשר למנות סגן בהליך מכרזי בלבד גם במקרים שבהם המשרה התפנתה לתקופה קצרה משנת לימודים, למשל בשל יציאה לחופשת לידה או בשל היעדרות עקב מחלה ממושכת של הסגן. בכתב המינוי תצוין תקופת המינוי הזמני.

2.2.         הליך הבחירה הפנימי

2.2.1הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל תפורסם על לוח המודעות בבית הספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל הכישורים המתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

בחטיבת ביניים הצמודה לחטיבה עליונה יוכלו להגיש את מועמדותם רק מורים שהם עובדי משרד החינוך בבית הספר.

2.2.2ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר.

בבית ספר על־יסודי שש־שנתי (כיתות ז-יב) שבו חטיבת הביניים צמודה לחטיבה העליונה, מנהל בית הספר לעניין זה הוא מנהל חטיבת הביניים. מנהל בית הספר השש־שנתי רשאי להשתתף בוועדה במעמד של משקיף, אולם הוא לא יהיה בעל זכות הצבעה.

2.2.3הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

2.2.4מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

2.3.         הליך הבחירה החיצוני

2.3.1אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר, או אם ועדת היועצים לא תמליץ על מועמד ראוי לתפקיד מקרב מורי בית הספר, או במקרה שמנהל המחוז לא ייתן את אישורו להמלצת ועדת היועצים לבחירה במועמד מקרב מורי בית הספר, תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל.

2.3.2הרכבה של ועדת היועצים יהיה כהרכב הוועדה בהליך בחירה פנימי, כמפורט בסעיף 2.2.2 לעיל.

2.3.3הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

2.3.4מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

2.3.5ההליך למינוי סגן יסתיים לא יאוחר מ־20.8 של שנת הלימודים הנוכחית אלא אם יינתן אישור אחר לעניין זה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

3.   מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה

3.1.         כללי

אם יגיע מרכז פסג"ה לגודל המצדיק מינוי סגן מנהל מרכז פסג"ה (גודל בינוני ומעלה, כלומר, מעל 1,000 עובדי הוראה הרשומים באזור ההזנה של מרכז הפסג"ה) או אם התפנתה משרת הסגן והנהלים מאפשרים לאייש אותה מחדש, מנהל המרכז רשאי לפנות אל המפקח על הפיתוח המקצועי בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה למשרה של סגן מנהל מרכז פסג"ה.

3.2.         הליך הבחירה

3.2.1הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל מרכז פסג"ה תפורסם על לוח המודעות במרכז ועל לוח המודעות של כל בתי הספר השייכים לאזור ההזנה של המרכז, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה השייך לאזור ההזנה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל מרכז הפסג"ה והמפקח על הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה באותו מרכז.

בוועדת היועצים רשאי להשתתף משקיף שהוא עובד משרד החינוך.

3.2.2הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

3.2.3מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל מרכז הפסג"ה.

4.   מינוי סגני מנהלים במרכזי הדרכה

4.1.         כללי

אם התפנתה משרת סגן מנהל מרכז הדרכה, מנהל מרכז ההדרכה רשאי לפנות אל המפקח על אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות במִנהל החברה והנוער בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה למשרה של סגן מנהל מרכז הדרכה.

4.2.         הליך הבחירה

4.2.1הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל מרכז הדרכה תפורסם על לוח המודעות במרכז ההדרכה. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז הדרכה מחוזי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי מִנהל החברה והנוער במחוז. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז הדרכה ארצי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי מטה מִנהל החברה והנוער. המודעה תכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

4.2.2בוועדת היועצים יהיו חברים: במרכז הדרכה מחוזי – מפקח מאגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות, נציג מִנהל החברה והנוער במחוז ומְנהל מרכז ההדרכה. במרכז הדרכה ארצי – מפקח מאגף התכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות, ממונה מהאגף החברתי-קהילתי ומנהל מרכז ההדרכה.

4.2.3הוועדה תראיין את המועמדים ותגיש את המלצותיה למנהל אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות במִנהל החברה והנוער, והוא יאשר או ידחה את המלצות הוועדה.

4.2.4הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל מרכז ההדרכה.

5.   מינוי סגני מנהלים בחינוך ובספורט ימי

5.1.         כללי

אם יגיע בית ספר לחינוך ימי (להלן "בית ספר") לגודל המצדיק מינוי סגן מנהל (או ככל שהתפנתה משרת הסגן, מנהל בית הספר רשאי לפנות אל המפקח על החינוך הגופני במחוז בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל.

5.2.         הליך הבחירה

5.2.1הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל בית הספר תפורסם על לוח המודעות בבית הספר, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר לחינוך ימי והמפקח על החינוך הגופני במחוז.

5.2.2הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

5.2.3מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

6.   מינוי סגן מנהל אולפן

6.1.         כללי

אם יגיע האולפן למספר כיתות המצדיק מינוי סגן מנהל (12 כיתות) או אם התפנתה משרת הסגן, המנהל רשאי לפנות אל מפקח המחוז של האגף לחינוך מבוגרים בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי על משרה של סגן מנהל.

6.2.         הליך הבחירה

6.2.1הליך בחירה פנימי

הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל תפורסם בשלב ראשון על לוח המודעות באולפן (או באולפנים השייכים לאותו סמל מוסד) ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה באולפן רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל הכישורים המתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו. ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל האולפן ומפקח המחוז של האגף לחינוך מבוגרים.

6.2.2הליך בחירה חיצוני

אם לא יימצא מועמד בהליך הפנימי, יש לפרסם את המשרה בכלל האולפנים במחוז.

6.2.3ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל האולפן ומפקח המחוז של האגף לחינוך מבוגרים.

6.2.4הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל האגף לחינוך מבוגרים.

6.2.5מנהל האגף יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים, למנהל האולפן ולמפקח המחוז.

7.   מינוי מנהלי אשכול פיס - הליכי הבחירה

7.1הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים, מאחר שמעמדו של מנהל אשכול פיס הוא כשל סגן מנהל בית ספר.

7.2הליך הבחירה הפנימי יהיה כדלקמן:

7.2.1המחוז יפרסם על לוחות המודעות של בתי הספר שאליהם משויך ה"אשכול" הודעה על משרה פנויה ויכלול בה את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

7.2.2כל עובד הוראה העונה על הדרישות שפורטו לעיל רשאי להגיש את מועמדותו למשרה האמורה.

7.2.3 המנהל ייבחר על ידי ועדת בחירה שימנה מנהל המחוז. מנהל המחוז או נציגו יעמדו בראש ועדת היועצים וימנו את חברי הוועדה לפי ההרכב הזה:

-נציג הרשות המקומית

-מנהל בית הספר השש־שנתי או מנהל חטיבת הביניים העצמאית שה"אשכול" צמוד אליהם

-נציג הארגון היציג

-מפקח בית הספר

-המפקח המחוזי למדע ולטכנולוגיה

-נציג המִנהל למדע ולטכנולוגיה שישמש משקיף בוועדה.

אם לא התקבלה הכרעה חד־משמעית בדבר המועמד המועדף, יכריע קולו של יושב ראש הוועדה.

7.2.4מועמד שלא הוזמן לריאיון בפני ועדת הבחירה יקבל על כך הודעה מנומקת בכתב.

7.2.5הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

7.2.6מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר השש־שנתי ולמנהל חטיבת הביניים.

7.3הליך הבחירה החיצוני יהיה כדלקמן:

7.3.1אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר המשויכים לאשכול, או אם ועדת היועצים הפנימית לא תמליץ על מועמד ראוי מבין אלה שהגישו את מועמדותם, או אם מנהל המחוז לא יאשר את המלצת ועדת היועצים, תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של מנהל אשכול פיס. הרכב הוועדה יהיה כאמור בסעיף 7.2.3.

7.3.2הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

7.3.3מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר השש־שנתי ולמנהל חטיבת הביניים.

7.3.4אם לא נמצא מועמד מתאים בהליך הפנימי או החיצוני, ימונה מנהל אשכול הפיס בדרך של מינוי בפועל. המלצה לעניין זה תינתן על ידי המפקח על האשכול, והמינוי ייעשה על ידי מנהל המחוז.

8.   מינוי מנהל חטיבה צעירה – הליכי הבחירה

8.1.         כללי

8.1.1הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים.

8.1.2במוסד חינוך רשמי הכולל חטיבה צעירה רשאי מנהל המוסד לפנות אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי למשרה של מנהל חטיבה צעירה.

8.1.3מינוי מנהל חטיבה צעירה ייעשה לאחר אישור הממונה באגף א חינוך יסודי על קיומה של חטיבה צעירה בתוך בית ספר.

8.2.         הליך הבחירה הפנימי

8.2.1הודעה על משרה פנויה למנהל חטיבה צעירה תפורסם על לוח המודעות בבית הספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

8.2.2ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר.

8.2.3הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

8.2.4מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

8.2.5הליך הבחירה הפנימי ייערך ככל האפשר לא יאוחר מתחילת חודש יוני.

8.3.         הליך הבחירה החיצוני

8.3.1אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין עובדי ההוראה בבית הספר, או אם ועדת היועצים אינה ממליצה על מועמד ראוי לתפקיד מקרב עובדי ההוראה בבית הספר, או אם מנהל המחוז לא יאשר את המלצת ועדת היועצים לבחירה במועמד מקרב עובדי ההוראה בבית הספר – תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל.

8.3.2הרכבה של ועדת היועצים יהיה כהרכב הוועדה בהליך בחירה פנימי, כמפורט בסעיף 8.2.2 לעיל.

8.3.3הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

8.3.4מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

9.   נספחים

נספח 1: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

 

א.הכישורים הנדרשים למשרת ניהול בבית ספר יסודי

1.ניסיון בהוראה – ניסיון בהוראה בפועל חמש שנים לפחות בבתי ספר יסודיים או על־יסודיים (בכיתות א-יב ועד בכלל) המפוקחים על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח או במסגרת תל"ן בחינוך הרשמי, או תוכנית קרב, וכיו"ב.

למשרת ניהול בבית ספר יסודי יוכל להגיש מועמדות גם מי שיש לו ניסיון בפועל בהוראה במשך שלוש שנות לימודים מלאות לפחות, במקום חמש שנים כנדרש לעיל, ויש לו ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות במהלך עשר השנים האחרונות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהל צוות המונה לא פחות מ־30 עובדים, וכן שבמסגרת תפקידו כמנהל צבר ניסיון בהדרכה/בהנחיה/בהוראה של עובדים, ועבודתו הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש באותו מקום עבודה.

2.השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

3.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר או תעודת הוראה ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ.

הערות

א)תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה לתעודת הוראה.

4.הכשרה לניהול בית ספר – תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר. יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית להכשרת מנהלים (להלן "התוכנית"), אך החל ללמוד בתוכנית בשנת הלימודים הקודמת למועד שבו מתפרסמות משרות הניהול, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה. לדוגמה, מי שהחל את לימודיו בחודש אוקטובר 2020 (בשנת הלימודים התשפ"א) יוכל לגשת למשרות המתפרסמות במהלך התשפ"א ואשר תאוישנה בשנת הלימודים התשפ"ב.

עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את מלוא חובותיו (זכאותו) במסגרת התוכנית, יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום התוכנית. אם לא יסיים את מלוא החובות עד למועד סיום התוכנית, תבוטל בחירתו.

יודגש כי האמור לעיל תקף אך ורק למכרזי ניהול שהתאריך האחרון להגשת מועמדות אליהם הוא בטרם הסתיימה התוכנית. לפיכך הוראה זו לא תחול על מכרזי ניהול שיתפרסמו לאחר המועד של סיום התוכנית.

גם בעלי תואר שני במִנהל החינוך או תואר שני בניהול ובארגון של מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר כתנאי סף למכרזי ניהול. הוראה זו חלה על מי שהחל את לימודיו לתואר שני במִנהל החינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך החל משנת הלימודים התשע"ב ואילך.

אלה החלופות לדרישה זו:

4.1תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתוכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתוכנית החדשה של מכון "אבני ראשה".

4.2תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית ספרית לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להלן "תוכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה).

4.3תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במִנהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל - לבוגרים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל המאוחר.

4.4תעודת סיום לימודים בתוכנית ייעודית להכשרת מנהלים מכהנים במינוי בפועל בשנת הלימודים תשפ"א. התוכנית נלמדת במוסדות האלה:

מכללת בית ברל

מכללת סמינר הקיבוצים

מכללת אורנים

מכללת אחווה

 

יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית ההכשרה הייעודית למנהלים המכהנים במינוי בפועל, אך החל ללמוד בתוכנית בשנת הלימודים הקודמת למועד שבו תאוישנה משרות הניהול, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה.

עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את מלוא חובותיו (זכאותו) במסגרת התוכנית יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום התוכנית. אם לא יסיים את מלוא החובות עד למועד סיום התוכנית, תבוטל בחירתו.

 

השם "מִנהל החינוך" מתייחס לכל התוכניות לתואר שני בתחום זה. לתוכניות אלה שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. להלן שמות המגמות/התוכניות לתואר שני במוסדות השונים להשכלה גבוהה (להלן "המגמות/התוכניות במוסדות להשכלה גבוהה"):

-באוניברסיטת בן־גוריון: מִנהל, חברה ומדיניות החינוך

-באוניברסיטת בר־אילן: מִנהל החינוך

-באוניברסיטת חיפה: ניהול מערכות חינוך

-באוניברסיטה העברית בירושלים: מדיניות ומִנהל בחינוך

-באוניברסיטת תל אביב: מִנהל ומדיניות בחינוך

-באוניברסיטה הפתוחה: מִנהל, מדיניות, מנהיגות בחינוך

-במכללת אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך: ניהול מערכות חינוך

-במכללה האקדמית לחינוך אורנים: ניהול וארגון מערכות חינוך

-באחווה, המכללה האקדמית לחינוך: מִנהל מערכות חינוך

-במכללה האקדמית בית ברל: ניהול וארגון מערכות חינוך

-במכללה האקדמית גורדון בחיפה: ניהול וארגון מערכות חינוך

-במכללת ליפשיץ, המכללה האקדמית הדתית לחינוך: ניהול וארגון מערכות חינוך

-בסמינר הקיבוצים: ניהול וארגון מערכות חינוך

-במכללת אוהלו בקצרין: ארגון וניהול מערכות חינוך

-במכללה ירושלים: ארגון וניהול מערכות חינוך

-במרכז ללימודים אקדמיים: ניהול וארגון מערכות חינוך

-במכללת סכנין: ארגון וניהול מערכות חינוך

-במכללת חמדת דרום: ניהול וארגון מערכות חינוך.

הערה

עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים לבתי ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:

1)מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר (יסודי, חטיבת ביניים, על־יסודי עד כיתה יב ועד בכלל) המפוקח על ידי משרד החינוך ברציפות במשך שלוש שנים לפחות, ואושרו לו שלוש שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא עומד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

2)עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר (יסודי, חטיבת ביניים, על־יסודי עד כיתה יב ועד בכלל) המפוקח על ידי משרד החינוך לפחות ארבע שנים במהלך עשר השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות, ואושרו לו ארבע שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

 

הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.היכרות עם מאפייניו הייחודיים של בית הספר בעקבות ניסיון בהוראה בבית ספר זה או היכרות בכל אופן אחר, ובכלל זה השתתפות בהשתלמויות בתחום מאפייניו של בית הספר).

2.יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי בבניית תוכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר.

3.יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות בתוך שיתוף פעולה.

4.יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה ונעימה, בתוך מחויבות לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה שבאחריותו.

5.ניסיון בהוראה לתלמידים עם צרכים ייחודיים.

6.ידיעת החוק ובקיאות בהוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר.

7.יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם מוסדות ממשלתיים ועם רשויות ציבוריות. 

8.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית, גם יכולת הבעה טובה באותה שפה.

9.כושר מִנהלי בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי.

10.יכולת לבנות תוכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס נתונים.

11.יכולת לבנות תוכנית לימודים בית ספרית על בסיס תוכנית לימודים רשמית.

 

ב.הכישורים הנדרשים למשרת ניהול בבית ספר על־יסודי

1.דרישות המשרה הן כמפורט בסעיף א לעיל (הדרישות למשרת ניהול בבית ספר יסודי) למעט ס"ק 3 – השכלה פדגוגית.

2.להלן ההשכלה הפדגוגית הנדרשת למשרת ניהול בבית ספר על־יסודי:

תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לחינוך העל־יסודי או תעודת הוראה לחינוך על־יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה לעל־יסודי, או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לחינוך העל־יסודי.

הערות

א)תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

 

הכישורים הרצויים

הכישורים הרצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים זהים לכישורים הרצויים בסעיף א לעיל (משרת ניהול בבית ספר יסודי).

 

ג.הכישורים הנדרשים למשרת ניהול בחטיבת ביניים

הכישורים שיפורטו להלן נוספים על הכישורים הנדרשים למשרת ניהול של בית ספר יסודי ושל בית ספר על־יסודי (ראו סעיף א לעיל), והם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.היכרות מעמיקה ויסודית של מטרות הרפורמות ועקרונותיה כפי שנתקבלו על ידי הכנסת והממשלה.

2.היכרות יסודית ומעמיקה של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעים לחטיבת הביניים.

3.ניסיון קודם בהוראה בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני ואינטגרטיבי אחר.

4.רצוי ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה חלופיות בכיתות הטרוגניות ובייזום פעילויות אינטגרטיביות בתחום החינוך החברתי הלא פורמלי או במעורבות בפעילויות אלה.

 

ד.הכישורים הנדרשים למשרת ניהול בבית ספר לחינוך מיוחד ולניהול מתי"א (מרכז תמיכה יישובי-אזורי)

1.השכלה אקדמית

תואר אקדמי שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

הערה: החל משנת הלימודים התשפ"א (למשרות שתאוישנה בשנת הלימודים התשפ"ב), לפחות אחד מהתארים (הראשון או השני) יהיה חייב להיות מתחום החינוך המיוחד או ממקצועות הבריאות: הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וטיפול באמצעות אומנויות (אומנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה).

2.השכלה פדגוגית בתחום החינוך המיוחד – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ או תעודת הסמכה/רישיון לעבודת מטפל במערכת החינוך לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ומטפלים באמצעות אומנויות (אומנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה).

הערה: תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

3.תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (ראה לעיל בסעיף א4).

4.ניסיון בפועל בהוראה או בטיפול במשך חמש שנים לפחות במוסדות חינוך מיוחד יסודיים או על־יסודיים (בכיתות א-יב ועד בכלל) המפוקחים על ידי משרד החינוך, או בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של נספח זה, כגון עבודה כמורה שילוב, עבודה כמתרגל באוניברסיטה ובמכללה או רכז פרח וכיו"ב.

 

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.כושר בהובלה ובפיתוח של צוות רב־מקצועי וניסיון בעבודת צוות.

2.כושר מִנהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך.

3.היכרות עם מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך הרלוונטיים ועם העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל.

נוסף על כך רצוי כי המועמד יהיה בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל מתחום החינוך המיוחד וכי יעבור השתלמויות בתחומי החינוך המיוחד בשש השנים שלפני הגשת המועמדות בהיקף של 240 שעות לפחות.

 

ה.למשרת ניהול מרכז לפיתוח סגלי הוראה (מרכז פסג"ה)

תחומי העיסוק של התפקיד

1.אחריות על כלל הפעילויות במרכז הפסג"ה, על התפעול השוטף, על ניהול צוות העובדים הפדגוגיים והמִנהליים ועל הטיפול בהיבטים המִנהליים והתקציביים של מרכז הפסג"ה בהתאם למדיניות שתיקבע על ידי אגף א לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה.

2.אחריות על הגיבוש המקצועי והפדגוגי של צוותי העובדים בפיתוח סגלי הוראה.

3.חברות ב"צוות ההיגוי האזורי" של מרכז הפסג"ה וב"צוות הפעולה המצומצם" ואחריות על ריכוז הצוות ועל קביעת לוח הזמנים של הישיבות בתיאום עם יו"ר צוות ההיגוי האזורי.

4.תכנון "תוכנית הפעילות השנתית" של מרכז הפסג"ה על בסיס ההחלטות של צוות ההיגוי האזורי ושותפות בהחלטה על חלוקת המשאבים לביצוע התוכנית.

5.אחריות לגיוס מורי מורים ומדריכים, בתיאום עם הפיקוח, לשם ביצוע תוכנית העבודה של מרכז הפסג"ה.

6. קיום קשר מתמיד עם השותפים לעשייה החינוכית (הרשות המקומית, המחוז, הפיקוח הכולל והמקצועי) כדי לתת מענה לצורכיהם הייחודיים של עובדי ההוראה באזור.

 

הכישורים הנדרשים

1.השכלה אקדמית – תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

2.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד בארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

הערה: תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

3.ניסיון בפועל בהוראה במשך חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים או על־יסודיים (בכיתות א-יב ועד בכלל) המפוקחים על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה או רכז פרח וכיו"ב.

כמו כן יוכל להגיש מועמדות למשרת ניהול במרכז פסגה גם מי שיש לו ניסיון בפועל בהוראה במשך שלוש שנות לימודים מלאות לפחות, במקום חמש שנים כנדרש לעיל, ויש לו ניסיון ניהולי מוכח של חמש שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהל צוות המונה לא פחות מ־20 עובדים, וכן שבמסגרת תפקידו כמנהל צבר ניסיון בהדרכה/בהנחיה/בהוראה של עובדים, ועבודתו הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש באותו מקום עבודה.

אפשרות נוספת: יוכל להגיש מועמדות גם מי שיש לו ניסיון בפועל בהוראה במשך שלוש שנות לימודים מלאות לפחות, במקום חמש שנים כנדרש לעיל, ויש לו שלוש שנות ניסיון כמורה בתפקיד הדרכה בהיקף של שני ימים לפחות (שליש משרה) ואשר קיבל כתב מינוי למדריך מהמשרד.

 

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.כושר מִנהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ואחרים.

2.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית, ובמרכזי פסג"ה ששפת מרבית האוכלוסייה בהם אינה עברית, גם יכולת הבעה טובה באותה שפה.

3.היכרות יסודית של מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה.

4.ניסיון בפיתוח אמצעי הוראה בתוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

5.ניסיון בניהול מרכז משאבים ובפיתוח מיזמים.

6.כישורים וניסיון בהנחיה ובהדרכה של מורים ומורי מורים.

7.יכולת לקיים יחסי עבודה תקינים.

8.כושר מִנהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך.

9.ניסיון בתהליכי בקרה והערכה לשיפור תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה ולשיפור הליכי קבלת החלטות.

נוסף על כך רצוי כי המועמד יהיה בעל תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ.

 

ו.למשרת ניהול במרכז "יום העשרה שבועי" לתלמידים מחוננים ומצטיינים

1.השכלה אקדמית – תואר אקדמי שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

2.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

הערה: תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

3.ניסיון בהוראה – ניסיון מוכר בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות (בכיתות א-יב ועד בכלל) בהיקף המזכה בוותק בהוראה במוסדות חינוך יסודיים או על־יסודיים בארץ, מתוכן לפחות שנתיים בעבודה עם תלמידים מחוננים בכיתות המיועדות למחוננים או במרכזי מחוננים ומצטיינים המופעלים מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהיקף של שש שעות שבועיות לפחות בכל אחת מהשנתיים. יובהר כי ניסיון בהוראת מחוננים בחינוך המוכר שאינו רשמי יאושר על ידי מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים בכפוף להמצאת אישורים מהגורמים המוסמכים בבעלות בה הוא מועסק. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

4.אישור (הסמכה) להוראת מחוננים ומצטיינים – תעודת סיום לימודי הסמכה להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים (או אישור זכאות לתעודה), כמפורט באתר האינטרנט של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

לחלופין, עמידה בדרישה זו תיחשב גם למי שסיים השתלמות בת 120 שעות בהתמחות בייעוץ למחוננים מטעם האגף למחוננים ומצטיינים בלבד.

הערה: מנהל ששימש מורה או מנהל במרכז העשרה למחוננים ומצטיינים במשך למעלה מעשר שנים בהיקף המזכה בוותק בהוראה במוסדות חינוך יסודיים או על־יסודיים בארץ, פטור מחובת הסמכה להוראת מחוננים.

 

הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.יכולת הנהגה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה.

2.יכולת לעצב וליישם תמונת עתיד של בית הספר.

3.יכולת להנהיג את צוות בית הספר.

4.יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה ונעימה.

5.יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה.

6.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם יכולת הבעה טובה באותה שפה.

7.היכרות עם מערכות החינוך הרגילות בשלבי החינוך הרלוונטיים, עם העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל ועם הוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית הספר.

הערה: במרכז מחוננים לתחום ייחודי, כגון מרכז מחוננים למוזיקה, יועדף מועמד שיש לו הכשרה אקדמית או פדגוגית בתחום המיוחד.

רצוי גם כי המועמד יהיה בעל תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ.

 

ז.למשרת ניהול בחווה חקלאית

1.דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את החווה: בכיתות א-ו תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי, ובכיתות ז-ט תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר על־יסודי. במקרה של אוכלוסייה רב־גילית יש לנהוג על פי מספר הכיתות הגדול ביותר בשכבות הגיל שהוזכרו לעיל.

מבוטלת הדרישה להכשרה לניהול בית ספר למשרת ניהול חווה חקלאית.

2.בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בלימודי החקלאות או בלימודי הסביבה או מדעי הסביבה או ביולוגיה או גיאוגרפיה או כימיה או לימודי ארץ ישראל או מדעי הטבע או מדעי החיים או אקולוגיה: תואר אקדמי או הסמכה להוראה בתחום זה או רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה בתחום.

 

ח.למשרת ניהול במרכז הדרכה של מִנהל החברה והנוער

הכישורים הנדרשים

1.השכלה אקדמית – תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

2.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד בארץ, או בעל תעודת עובד חינוך ורישיון עובד חינוך.

הערות

א)תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

3.ניסיון של חמש שנים לפחות בהוראה או בהנחיה במסגרות חינוכיות פורמליות או לא פורמליות בכיתות א-יב ועד בכלל.

 

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.ניסיון ניהולי במסגרות חינוך פורמליות ולא פורמליות.

2. כושר מִנהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם גורמים ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ועם אחרים.

3. יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית, ובמרכזי הדרכה ששפת מרבית האוכלוסייה בהם אינה עברית גם יכולת הבעה טובה באותה שפה.

4.היכרות של מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה.

5.ניסיון בפיתוח אמצעי הוראה בתוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

6.ניסיון בניהול מרכז משאבים ובפיתוח מיזמים.

7.ניסיון בהנחיה ובהדרכה של אנשי חינוך ובני נוער.

8.יכולת לקיים יחסי עבודה תקינים.

9.יכולת לנהל צוות עובדים ולהוביל תהליכים חינוכיים.

10.כושר מִנהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך.

11.ניסיון בתהליכי בקרה והערכה לשיפור תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה ולשיפור תהליכי קבלת החלטות.

 

תחומי העיסוק של בעל התפקיד

1.ניהול מרכז ההדרכה של מִנהל החברה והנוער ואחריות על הפעלתו. אחריות על פיתוח תוכניות חינוכיות ועל הטמעתן לאור יעדי משרד החינוך ויעדי מִנהל החברה והנוער (להלן "המִנהל") וכן אחריות על הפיתוח המקצועי – תכנון, ארגון והפעלה של הכשרות והשתלמויות לכלל בעלי התפקידים במסגרות החינוך הלא פורמלי והפורמלי.

2.פעילות למימוש מדיניות המִנהל, ייזום ופיתוח של תוכניות חינוכיות, הטמעתן ברמה ארצית/מחוזית וסיוע במתן מענה בהתאם לצורכי השטח באמצעות תוכניות, הכשרות והשתלמויות.

3.אחריות על פיתוח תוכניות המִנהל ועל הצגתן לאגפי המִנהל, לצוותי מרכזי ההדרכה במטה ובמחוזות ולכלל בעלי התפקידים, ליווי הפעלת התוכניות וסיוע בהטמעתן.

4.אחריות על הפיתוח המקצועי של בעלי תפקידים ומנהיגויות הנוער במִנהל ברמה ארצית/מחוזית.

5.אחריות לתכנון פדגוגי, ארגוני ותקציבי של תוכניות הפיתוח המקצועי.

6.ניהול מרכז ההדרכה – אחריות על תוכנית העבודה השנתית, תיאום, הנחיה, הדרכה והכוונה של צוות מרכז ההדרכה, חניכת בעלי תפקידים חדשים, ליווים בתהליך הקליטה ואחריות על מתן שירות לכל באי מרכז ההדרכה.

7.הנחיה בהשתלמויות ברמה ארצית/מחוזית.

8.חברות בוועדות היגוי ובצוותים ארציים העוסקים בקידום החינוך בארץ, קידום יוזמות חינוכיות בנושאים חברתיים-ערכיים-קהילתיים, ייזום של שיתופי פעולה עם מִנהלים ועם בעלי תפקידים במשרד החינוך וכן עם ארגונים ועם עמותות בהתאם לתחומי העניין.

9.ביצוע פעילות נוספת בהתאם לצורך ולהוראת הממונים.

 

ט.למשרת ניהול בבית ספר לחינוך וספורט ימי

כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

1.ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה בבית ספר לחינוך וספורט ימי יסודי או על־יסודי (בכיתות א-יב ועד בכלל) במשך חמש שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

2.השכלה אקדמית – בוגר מכללה לחינוך גופני עם התמחות בחינוך הימי, וכן בעל תואר אקדמי שני לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

3.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לעל־יסודי או תעודת הוראה לעל־יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה לעל־יסודי, או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לחינוך על־יסודי.

הערות

א)תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

4.השכלה מקצועית – א. תעודת משיט מטעם משרד התחבורה, בדרגות האלה: משיט 21 ומשיט 30 לפחות; ב. השתלמויות בתחום החינוך הגופני או הספורט הימי בארבע השנים האחרונות בהיקף שעות שלא יפחת מ־112 שעות.

5.תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (ראה לעיל בסעיף א4).

 

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.יכולת הנהגה, הובלה והנחיה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה.

2.יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי בבניית תוכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר.

3.יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות בתוך שיתוף פעולה.

4.יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה ונעימה, בתוך מחויבות לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה שבאחריותו.

5.ניסיון בהוראה לתלמידים עם צרכים ייחודיים.

6.ידיעת החוק ובקיאות בהוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר.

7.יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם מוסדות ממשלתיים ועם רשויות ציבוריות. 

8.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית, גם יכולת הבעה טובה באותה שפה.

9.כושר מִנהלי בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי.

10.יכולת לבנות תוכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס נתונים.

11.יכולת לבנות תוכנית לימודים בית ספרית על יסוד תוכנית לימודים רשמית.

 

תיאור התפקידים של מנהל בית הספר לחינוך וספורט ימי

1.אחריות על מערכת ההוראה השבועית בבית הספר (תיאום עם בתי הספר המבקשים ללמוד חינוך וספורט ימי, תיאום ליווי התלמידים לבית הספר ובחזרה ממנו ותיאום ההוראה של מורי בית הספר).

2.אחריות על השיט ועל החתירה בחינוך הפורמלי.

3. יוזמה של השתלמויות וקורסים למורי בית הספר.

4.הנחיית מורי בית הספר בנושאים מקצועיים ובטיחותיים.

5.אחריות על הציוד הימי, על תקינותו ועל רישויו.

6.תכנון ובנייה של תוכנית ההוראה המקצועית ושל מערכת הפעילות הימית בבית הספר.

7.קיום קשר מתמיד עם הרשות המקומית ועם בתי הספר המזינים.

8.ניהול משא ומתן עם ספקים.

9.יוזמה וביצוע של אירועים בספורט הימי.

10.ארגון התלמידים והשתתפות עימם בתחרויות הארציות לשיט ולחתירה.

11.אחריות על מערכת הלימודים השוטפת בבית הספר.

12.אחריות לוודא שכל המורים משתתפים בקורסים המחויבים מדי שנה-שנתיים לחידוש רישיונות שיט, לריענון השליטה בעזרה ראשונה ובהחייאה וכיו"ב.

13.אחריות על הבטיחות בבית הספר.

 

י.למשרת ניהול באולפן

1.ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה במשך חמש שנים לפחות במוסד חינוכי רשמי של משרד החינוך או המפוקח על ידי משרד החינוך, מתוכן לפחות שלוש שנים בהוראת מבוגרים במסגרות רשמיות של משרד החינוך או המפוקחות על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה.

הוראה במסגרת אקדמית כמרצה באוניברסיטה או במכללה עונה על דרישת סף זו בהיקף שלא יפחת משליש משרה (היקף המשרה הוא כמוגדר באותה מסגרת חינוכית).

2.השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

3.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית.

הערות

א)תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה – אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

 

הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתוכנית הלימודים בתחום של למידת מבוגרים והנחלת הלשון.

2. הכשרה והשתלמויות מוכרות בתחומים של הנחלת הלשון וחינוך ולמידת מבוגרים.

3. יכולת ליצור שיתוף פעולה עם גורמים שונים בקהילה.

4.כושר מִנהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי-לימודי למבוגרים.

5.ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר ואולפן.

6.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית.

7. כושר לנהל משא ומתן בכתב ובעל פה עם רשויות מקומיות ציבוריות.

8.כושר לנהל יחסי עבודה תקינים ועבודת צוות.

9.נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות.

 

יא.למשרת ניהול מרכז מדעים

  1. דרישות המשרה הן כמפורט בסעיף א לעיל (הדרישות למשרת ניהול בבית ספר יסודי) למעט ס"ק 2, השכלה אקדמית וס"ק 3, השכלה פדגוגית, שהדרישות לגביהן מפורטות להלן:
  2. השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל ותואר אקדמי ראשון לפחות בתחום המדע והטכנולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל.
  3. השכלה פדגוגית - רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל־יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך ובהתאם לפרסומים נוספים בחוזרי המנכ"ל.

הערות

א.         תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב.         לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג.         תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.


נספח 2: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל, למשרת מנהל אשכול פיס ולמשרת מנהל חטיבה צעירה

 

1.למשרת סגן מנהל

א.למשרת ניהול בבית הספר היסודי

1)השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר או תעודת הוראה ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ.

הערות

א)תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה לתעודת הוראה.

2)השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון לפחות מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

3) ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה במשך חמש שנים לפחות בבתי ספר יסודיים המפוקחים על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

4)למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך מיוחד, נוסף על הדרישות המצוינות לעיל, דרושה גם הסמכה לחינוך המיוחד כמפורט בפרק 4 (4.2) בתקנון שירות עובדי הוראה, "עובדי הוראה במסגרת החינוך המיוחד".

 

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1) כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתוכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים.

2) ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית ספר.

3) יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית, גם יכולת הבעה טובה באותה שפה.

4) כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים.

5) כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.

6) תעודת סיום של אחת מתוכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ. ראו נספח א סעיף 4.

 

ב.למשרת סגן מנהל בחטיבת הביניים ובחינוך העל־יסודי

 

1)     השכלה פדגוגית תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לחינוך העל־יסודי או תעודת הוראה לחינוך העל־יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה בחינוך העל־יסודי, או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לחינוך על־יסודי.

הערות

א)תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

2)השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

3)ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה בבית ספר על־יסודי (בכיתות ז-יב) או בכיתות ז ו־ח של בית ספר יסודי במשך חמש שנים לפחות בבתי ספר המפוקחים על ידי משרד החינוך , בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

 

ג.למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך מיוחד/מתי"א

למשרת סגן מנהל בבית הספר לחינוך מיוחד דרושה גם הסמכה פדגוגית בחינוך מיוחד, נוסף על הדרישות המצוינות בתנאי הסף של סגן מנהל בית ספר יסודי.

 

ד.למשרת סגן מנהל מרכז פסג"ה

1)השכלה פדגוגית – תעודת הוראה ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה. תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

2)השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל.

3)ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה במשך חמש שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים או על־יסודיים המפוקחים על ידי משרד החינוך (כיתות א-יב), בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה או רכז פרח וכיו"ב.

 

דרישות רצויות נוספות

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש החלטת ועדת הבחינה:

1)מוכנות לעבודה בשעות אחר הצוהריים והערב.

2)ידע עדכני בתחומי הטכנולוגיה החינוכית.

3)ניסיון בתפקידים מובילים בבית ספר או במרכז פסג"ה.

4)ראייה מערכתית, פדגוגית וארגונית.

5)מחויבות ואחריות למילוי מקום של מנהל מרכז הפסג"ה בהיעדרו.

6)כישורי תקשורת בין־אישית גבוהים.

 

ה.למשרת סגן מנהל במרכז הדרכה של מִנהל החברה והנוער

1)השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון לפחות מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

2)השכלה פדגוגית - תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית, או בעל תעודת עובד חינוך ורישיון עובד חינוך. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה.

הערה

לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, או לקבלת אישור על זכאות לרישיון, עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

3)ניסיון של חמש שנים לפחות בהוראה או בהנחיה במסגרות חינוכיות פורמליות או לא פורמליות.

 

דרישות רצויות נוספות

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1)ראייה מערכתית, פדגוגית וארגונית והיכרות עם מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה.

2)ידע עדכני בתחומי הטכנולוגיה החינוכית.

3)מחויבות ואחריות למילוי מקום של מנהל מרכז ההדרכה בהיעדרו.

4)כישורי תקשורת בין־אישיים גבוהים.

 

תחומי העיסוק של בעל התפקיד

1)סיוע למנהל בהפעלת מרכז ההדרכה, מתן מענה לצורכי אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות ולשאר אגפי מִנהל החברה והנוער במטה ובמחוזות ופעילות לקידום יעדי משרד החינוך ויעדי מִנהל החברה והנוער.

2)שותפות פעילה בפיתוח תוכניות חברתיות-ערכיות לאור יעדי משרד החינוך ויעדי מִנהל החברה והנוער; אחריות על הובלת תוכניות חינוכיות ועל הטמעתן.

3)שותפות פעילה בתכנון, בארגון ובהפעלה של הפיתוח המקצועי באמצעות השתלמויות פנימיות וארציות, ובכלל זה פתיחת יומני השתלמות, ליווי ובקרה.

4)הנחיה בהשתלמויות ברמה ארצית ומחוזית, בתיאום עם נציגי אגפי המִנהל ובשיתופם, להטמעת התוכניות החינוכיות שפותחו.

5)הדרכה וליווי של מנחים ומדריכים של תוכניות חינוכיות שבאחריות מִנהל החברה והנוער.

6)קיום קשר שוטף עם יתר מרכזי ההדרכה במטה ובמחוז, ופעילות לשם הטמעת תוכניות בהתאמה ליעדי מִנהל החברה והנוער ולצורכי אוכלוסיות היעד השונות במטה ובמחוזות.

7)ביצוע פעילויות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות מִנהל החברה והנוער.

 

ו.למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך וספורט ימי

1)ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה בבית ספר לחינוך וספורט ימי יסודי או על־יסודי במשך חמש שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

2)השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

3)השכלה פדגוגית – תעודת הוראה בחינוך גופני בהתמחות בחינוך ימי או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל־יסודי בחינוך גופני ובחינוך ימי.

הערה

אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

4)השכלה מקצועית – א. תעודת משיט מטעם משרד התחבורה, בדרגות האלה: משיט 21 ומשיט 30 לפחות; ב. השתלמויות בתחום החינוך הגופני או הספורט הימי בארבע השנים האחרונות בהיקף של 110 שעות לפחות בקורסים המוכרים על ידי משרד החינוך.

 

ז.למשרת סגן מנהל באולפן

1)     ניסיון בהוראה - ניסיון בפועל בהוראה במשך חמש שנים לפחות במוסד חינוכי רשמי של משרד החינוך או המפוקח על ידי משרד החינוך, מתוכן שלוש שנים לפחות בהוראת מבוגרים במסגרות רשמיות של משרד החינוך או המפוקחות על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה.             
הוראה במסגרת אקדמית כמרצה באוניברסיטה או במכללה עונה על דרישת סף זו בהיקף שלא יפחת משליש משרה (היקף המשרה הוא כמוגדר באותה מסגרת חינוכית).

2)     השכלה אקדמית - תואר ראשון מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

3)     השכלה פדגוגית - תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל־יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית.

 

הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1)     כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתוכנית הלימודים בתחום של למידת מבוגרים והנחלת הלשון.

2)     הכשרה והשתלמויות מוכרות בתחומים של הנחלת הלשון וחינוך ולמידת מבוגרים.

3)     יכולת ליצור שיתוף פעולה עם גורמים שונים בקהילה.

4)     כושר מִנהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי- לימודי למבוגרים.

5)     הכרת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר ואולפן.

6)     יכולת הבעה טובה בכתב ובעל פה בעברית.

7)     כושר לנהל משא ומתן בכתב ובעל פה עם רשויות מקומיות ציבוריות.

8)     כושר לנהל יחסי עבודה תקינים ועבודת צוות.

9)     נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות.

 

ח.למשרת מנהל אשכול פיס (מעמדו והליך בחירתו הוא כשל סגן מנהל)

1)השכלה פדגוגית – רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל־יסודי (בהתאם לפרסומים בנושא זה בחוזרי המנהל הכללי).

תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות למשרת מנהל אשכול פיס.

2)השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום המדע והטכנולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל.

3)ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה בבית ספר על־יסודי (בכיתות ז-יב) או בכיתות ז ו־ח של בית ספר יסודי במשך חמש שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של הוועדה:

1)     כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתוכנית הלימודים.

2)     ידיעת הוראות משרד החינוך וכן העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל.

3)     כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים וכן עם גורמים חיצוניים כגון מוסדות ממשלתיים ורשויות מקומיות.

4)     כושר לקיים יחסי עבודה תקינים.

ט.למשרת מנהל חטיבה צעירה (מעמדו והליך בחירתו הוא כשל סגן מנהל)

1)     השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך במסלול היסודי או במסלול לגיל הרך או מוסמך בכיר או רישיון לעיסוק בהוראה ממוסד מוכר בארץ להכשרת עובדי הוראה. תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

2)     השכלה אקדמית – תואר אקדמי ראשון לפחות.

3)     ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה בבית ספר יסודי או בגיל הרך (בני 8-5) במשך חמש שנים לפחות בבית ספר שבפיקוח משרד החינוך בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

4)     הכשרה לריכוז חטיבה – התחייבות לסיים קורס מרכזי חטיבה צעירה בתוך שלוש השנים הראשונות בתפקיד (30 שעות שנתיות בכל אחת משלוש השנים).

 

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של הוועדה:

1)     יכולת להדריך צוות ולהנהיג אותו .

2)     הכרת תוכניות חינוכיות לחטיבה הצעירה.

3)     ידע בהערכה פנים/חוץ בית ספרית.


נספח 3: הנחיות למסירת פרוטוקול ועדת היועצים

 

1.על מרכז הוועדה חלה חובה לכתוב פרוטוקול מסודר, המתעד את תוכן הריאיון עם כל מועמד, את חילופי הדעות של חברי הוועדה וכן את נימוקי הוועדה להמלצה על בחירה במועמד אחד (או יותר) או לאי־בחירה באף מועמד. כמו כן, על מרכז הוועדה לוודא שפרוטוקול הוועדה יוקלד בתום דיוני הוועדה כדי למנוע את שיבוש הטיפול בבדיקת ההשגות המועברות לנציבות שירות המדינה.

2.פסקה 11.482 (ד) בתקשי"ר קובעת: "מועמד שנבחן בפני ועדת הבוחנים רשאי לקבל את פרוטוקול החלטת הוועדה בכפוף להסתרת פרטים מזהים לגבי מועמדים אחרים כמחויב על פי הוראות כל דין". הוראה זו תקפה בשינויים המחויבים גם לגבי פרוטוקול ועדת היועצים למינוי מנהל.

לפיכך כאשר מועמד שהתראיין בפני הוועדה מבקש לקבל לידיו את פרוטוקול הוועדה יש לנהוג בו באופן הזה: אפשר לתת לו את החלק בפרוטוקול המתעד את הריאיון אתו וכן את החלק העוסק בנימוקים לבחירה במועמד שהומלץ, בתוך ציון שמו. כמו כן, אם מולאו ציונים על ידי חברי הוועדה ביחס לכל מועמד, אפשר למסור לפונה את מיקומו בין המועמדים בתוך השחרת שמות המועמדים האחרים.

יש לאפשר לפונה לראות את שמות חברי הוועדה, אך אין לאפשר לו לראות מהו הציון שנתן כל חבר ועדה לפונה או לכל מועמד. לפיכך בעת מסירת דוח הציונים יש להשחיר, נוסף על שמות המועמדים האחרים, גם את שם חבר הוועדה שנתן את הציון. אין למסור חלקים אחרים מהפרוטוקול. יש לתייק בתיק המכרז את הפנייה וכן את תגובת המשרד.

3.מסירת המידע האמור תהיה רק לאחר החלטת המנכ"ל ולאחר שניתנה למועמד שנבחר הודעה בכתב על בחירתו.

4.אין למסור את פרוטוקול הוועדה לאדם או לגוף משפטי שלא השתתפו במכרז, למעט אם יופה כוחו של הפונה על ידי משתתף במכרז.


נספח 4: מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים*

 

א.בבתי ספר המוגדרים כחינוך מיוחד אפשר לאייש **

בבתי ספר שאינם ברפורמה

בבתי ספר ברפורמה

- סגן ראשון מהכיתה ה־10;

מהכיתה ה־6;

- סגן שני מהכיתה ה־19;

מהכיתה ה־11;

-סגן שלישי מהכיתה ה־28;

מהכיתה ה־20;

-סגן רביעי מהכיתה ה־37.

מהכיתה ה־37.

 

ב.בבתי ספר יסודיים רגילים אפשר לאייש

-סגן ראשון מהכיתה ה־12;

 

-סגן שני מהכיתה ה־21;

 

-סגן שלישי מהכיתה ה־30;

 

-סגן רביעי מהכיתה ה־39;

 

-סגן חמישי מהכיתה ה־48.

 

 

ג.בבתי ספר על־יסודיים אפשר לאייש

- סגן ראשון מהכיתה ה־10;

 

-סגן שני מהכיתה ה־19;

 

-סגן שלישי מהכיתה ה־28;

 

-סגן רביעי מהכיתה ה־37;

 

-סגן חמישי מהכיתה ה־46.

 

 

ד.במוסד להכשרת עובדי הוראה אפשר לאייש

- סגן ראשון ל־13-7 כיתות;

 

-סגן שני ל־20-14 כיתות;

 

-סגן שלישי ל־21 כיתות ומעלה.

 

*הערה: לצורך חישוב מספר הכיתות המצדיק מינוי סגן מנהל בבית ספר שש־שנתי יש למנות את מספר הכיתות בכל חטיבה בנפרד.

 

**בהסתמך על מכתבו של מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, אל מזכ"ל הסתדרות המורים, ב־18.6.2008.