דיווח על תאונות תלמידים

הוראת קבע מס' 0279 - החלפה

תאריך פרסום: י"א בשבט תשפ"ב, 13 בינואר 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 13.1.2022
הוראה זו עוסקת בחובת הדיווח על תאונות שקרו לתלמידי מוסדות החינוך; ההוראה מציגה את מטרת הדיווח, אמצעי הדיווח והפצתו.
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 עודכנו ההוראות בדבר מסירת עותק מדוח התאונה. בוצעו שינויים באמצעי הדיווח, בנוהל הדיווח ובשיטת הפצת דוח תאונה דרך פורטל מוסדות. הוּספה אפשרות למתן הרשאת צפייה בדוחות התאונה לגורמים ברשימת התפוצה, עודכנו ההנחיות למילוי דוח תאונה ידני עבור גני ילדים והוספו קישורים שונים.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931515
   Bituach@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.   כללי

1.1.         מטרת הדיווח

מטרת הדיווח על תאונה היא לתעד תאונה שאירעה לתלמיד[1] במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי או מטעמו. במקרה של תאונה, ייתכן שמשרד החינוך, הרשות המקומית או הבעלות על המוסד או עובדיהם, יהיו בין הנתבעים אם תיוחס להם לכאורה אחריות בגין אותה תאונה. הדיווח על פרטי התאונה ישמש הן לבחינת אופן התרחשותה הן לצורך ניהול הסיכונים ולהפקת לקחים על ידי הגורמים הרלוונטיים.

1.2.         הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל, חברה לביטוח בע"ם (להלן "הקרן"), מכסה את חבותו (אחריות על פי דין) של משרד החינוך ועובדיו בלבד, כלפי תלמידים, בגין תאונות שאירעו במהלך פעילות חינוכית רשמית, בין כותלי המוסד החינוכי או מחוצה לו, ואשר נטענת לגביהם לכאורה רשלנות בטיפול משרד החינוך, שבעקבותיה נגרם נזק גוף לתלמיד.

הקרן אינה מכסה את חבותן של הרשויות המקומיות או הבעלויות על מוסדות החינוך כלפי התלמידים בגין אחריותן כמפעילות ומחזיקות מבני חינוך וכמבצעות פעילויות בתחום החינוך.

2.   חובת הדיווח

2.1על מנהל המוסד החינוכי, ובכלל זה מנהל גן/גננת, חלה החובה לדווח על כל תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי ואשר בעקבותיה נדרש טיפול רפואי, ובכלל זה מקרה שאירע מחוץ לכותלי המוסד החינוכי ומטעמו, כגון בסיור לימודי, בטיול, ביום ספורט, בפעילות של"ח ובפעילות לימודית במוסד אחר. כמו כן יש לדווח על תאונה שאירעה בפעילויות מיוחדות, שאינן במסגרת הפעילות הרגילה של המוסד החינוכי, בתנאי שמדובר בפעילות מטעם המוסד המאושרת על ידי משרד החינוך, כגון פעילות בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית" וכדומה.

2.2בכל אחד מהמקרים שלהלן יש לדווח מייד לאחראי על הבטיחות במחוז או למנהל המחוז:

  • אם אירע חלילה מקרה מוות.
  • אם הפציעה אנושה או נגרם נזק גופני חמור, כגון קטיעת איבר.
  • אם יותר מתלמיד אחד נפגע בו זמנית מאותה הסיבה.
  • אם הגורם לתאונה הוא מפגע בטיחותי מסוכן - במקרה זה יש לפעול על פי חוזר המנכ"ל, "ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר".

2.3אין לדווח על תאונות תלמידים המתרחשות בדרך אל המוסד החינוכי או בדרך חזרה ממנו וכן אין לדווח על תאונות המתרחשות בפעילויות שאינן חלק מהפעילות הרשמית של המוסד החינוכי, כגון קייטנות פרטיות, חוגים, פעילות קהילתית וכדומה, גם אם הן מתקיימות בשטח המוסד החינוכי.

3.   אמצעי הדיווח

3.1כל בתי הספר בפיקוח משרד החינוך מחויבים לדווח על תאונות תלמידים באמצעות מערכת דיווח אירועים חריגים בלבד דרך פורטל מוסדות חינוך. הדיווח במערכת נועד להפיק דוח ממוכן בנוסח אחיד המאפשר תקינות ושלמות הנתונים, הפקת דוחות סטטיסטיים וניהול סיכונים.

3.2גני ילדים שיש ברשותם אמצעים דיגיטליים (מחשב ואינטרנט) יוכלו לדווח על תאונות תלמידי הגן באמצעות מערכת דיווח אירועים חריגים דרך פורטל מוסדות חינוך. גני ילדים שאין ברשותם אמצעים דיגיטליים (מחשב ואינטרנט), ימשיכו לדווח באמצעות טופס הדיווח הידני ויפעלו על פי ההנחיות המצורפות בו.

3.3להדרכה על אופן הדיווח דרך פורטל מוסדות חינוך יש לפנות למִנהלת ליישומים מתוקשבים.

לשירותכם, לומדת הדרכה ושיעור מקוון בנושא "דיווח אירועים חריגים".

4.   נוהל הדיווח והפצת דוח המדווח במערכת דיווח אירועים חריגים

4.1דיווח ראשוני על תאונה: הדיווח יבוצע בתוך שבעה ימים מיום התאונה - פרק זמן זה ניתן כדי לאסוף את מרב הפרטים והידיעות על המצב הראשוני של התלמיד ועל נסיבות המקרה. בקרות אירוע תאונה לתלמיד אשר בעקבותיה נדרש טיפול רפואי, ייתכן שיידרש פינוי לטיפול רפואי בקהילה או בבית חולים ובהמשך יידרש להשלים את הדיווח אם התלמיד נעדר מהלימודים בעקבות התאונה.

4.2הפצת דוח ראשוני על תאונה: לאחר סיום הדיווח, יש להדפיסו, להחתים את מנהל המוסד החינוכי ולשולחו לגורמים שברשימת התפוצה שלהלן ובכפוף להוראות סעיף 5:

  • המקור יתויק בתיק תאונות במוסד החינוכי.
  • העתק 1 למפקח על המוסד החינוכי.
  • העתק 2 למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית/לבעלים של המוסד החינוכי.

4.3דיווח משלים: אם התלמיד נעדר מהלימודים בעקבות תאונה - ימולא דוח משלים מייד עם שוב התלמיד ללימודים. השלמת הדיווח היא חובה ותכלול רישום ימי היעדרות מהלימודים, מספר ימי האשפוז ורישום קבלת מסמכים רפואיים, אם התקבלו.

5.   שינוי שיטת הפצת דוחות תאונה

5.1שיטת הדיווח על תאונה באמצעות מערכת דיווח אירועים חריגים מאפשרת למי מטעם משרד החינוך וכן לגורמים שברשימת התפוצה המופיעים בסעיף 4.2 לעיל, צפייה באמצעים דיגיטליים דרך הפורטלים השונים של משרד החינוך, בכפוף להרשאות מיוחדות שיינתנו לגורמים המבקשים ועומדים בדרישות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

5.2החל משנת הלימודים תשפ"ג תחליף הצפייה באמצעים הדיגיטליים את שיטת הפצת הדוחות שהייתה נהוגה עד אז באמצעות שליחה לרשימת התפוצה בדואר ישראל על ידי מוסדות החינוך. במקום זאת יוכלו הגורמים שברשימת התפוצה לצפות ולהפיק דוחות תאונה דרך הפורטלים השונים של משרד החינוך.

5.3רשות חינוך מקומית המעוניינת לאפשר הרשאה זו למנהל מחלקת החינוך שלה, תגיש בקשה לקבלת המידע, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. במסגרת זו תגיש הרשות בקשה לוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים של משרד החינוך, דרך פורטל רשויות ובעלויות, באמצעות טופס 7א' (מותאם) ותפעל על פי הנוהל המופיע בקישור לדף תאונות תלמידים - הפקת דוחות, נהלים, הסדרים וביטוח.

5.4מנהלי מוסדות חינוך אשר יקבלו הודעה מהגורמים שברשימת התפוצה להפסיק לשלוח את הדוחות באמצעות הדואר בשל קבלת הרשאת צפייה כאמור, יהיו פטורים מחובת שליחת הדוחות אליהם בדואר ישראל. בכל מקרה, החל משנת הלימודים תשפ"ג לא יידרשו מנהלי מוסדות החינוך להפיץ בדואר ישראל את הדוחות למנהלי מחלקות החינוך של רשויות החינוך המקומיות.

6.   מסירת עותק מדוח התאונה לגורמים נוספים

6.1בהתאם לדין ולהנחיות של משרד החינוך, אין למסור העתק או צילום של הדוח לאף גורם, למעט למכותבים ברשימת התפוצה המפורטים בסעיף 4.2 לעיל ובהנחיות למילוי הדוח הידני בגני הילדים המפורטות בטופס הדיווח הידני.

6.2הנחיה זו חלה גם על כל המכותבים ברשימת התפוצה וכן למי שיש לו הרשאת צפייה.

6.3אדם המעוניין בקבלת הדוח יגיש בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד החינוך, והבקשה תיבחן בהתאם להוראות כל דין.

להלן דרכי הפנייה להגשת בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע התשנ"ח-1998:

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.