נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים

הוראת קבע מס' 0285 - החלפה

תאריך פרסום: י"ג באדר תשפ"ב, 14 בפברואר 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 14.2.2022
הוראה זו מסדירה את תהליך בחירת הגופים המייצגים את הורי התלמידים בבית הספר ובגן הילדים – ועד הורים בכיתה או בגן הילדים, מועצת הורים ונציגות הורים מוסדית – ואת המסגרת לקיום שיתופי פעולה בין מוסד החינוך לבין נציגויות ההורים.
הוראה זו מגדירה מי אינו רשאי להיבחר לוועד ההורים ומאפשרת הליך מקוון לבחירת ועד הורים ונציגות הורים מוסדית.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931793
   simaov@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   רקע

הניסיון המעשי שהצטבר והספרות המחקרית בנושא מלמדים שתלמידים מפיקים תועלת מקיומם של יחסים של כבוד הדדי ושל ערוצי תקשורת פתוחים בין הבית ובין מוסד החינוך. מגע רציף בין ההורים למורים או לגננות עשוי להפוך את בית הספר או גן הילדים למוסד קרוב ומוכר עבור ההורים, באופן שמאפשר להם להשפיע על צביונו ולהיות מושפעים ממנו.

מערכת החינוך רואה בהורים שותפים בתהליך החינוכי במוסד החינוך. בהיות ההורים האפוטרופוסים החוקיים של ילדיהם, מוטלת עליהם האחריות לקידומם החינוכי והחברתי המיטבי, והם בעלי ידע וניסיון העשויים לתרום ולהעשיר את עבודתו של מוסד החינוך. לצד זאת, הצוות החינוכי מורכב מאנשי מקצוע בתחום החינוך, ועליו מוטלת האחריות לקידומם הלימודי, החברתי והרגשי של התלמידים בבית הספר ובגן הילדים. כדי שהצוות החינוכי יעמוד במשימה מורכבת זו יש לכבד את האוטונומיה המקצועית שלו ולאפשר לו להפעיל שיקולי דעת מקצועיים ללא התערבות חיצונית, בהתאם למדיניות שקבע מוסד החינוך, באישור הפיקוח ובכפוף לחוזרי המנכ"ל.

מערכת היחסים בין ההורים לבין הצוות החינוכי משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה זו דוגמה של כבוד הדדי ושל תקשורת משמעותית, שכן מערכת החינוך מעוניינת בשיתוף פעולה מתמשך, סדיר ומכובד בין מוסד החינוך להורים.

יודגש כי הקמתה של נציגות הורים מוסדית היא זכות המוקנית להורים, ואיננה חובה. עם זאת, על מוסד החינוך לשאוף לקידום הקמתה.

2.   כללי

א.         קהילת בית הספר או גן הילדים מורכבת מהנהלה, מצוות הוראה, מצוותי מִנהלה, מתלמידים ומכלל הורי התלמידים. יש חשיבות לשיתוף ההורים בסוגיות חינוכיות, וכן חשיבות לקיומה של נציגות הורים שתשמיע את עמדתם. שיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר, הגן או אשכול הגנים לבין נציגות ההורים עשוי לתרום ולהעשיר את עבודת מוסד החינוך.

ב.         הקמת נציגות הורים היא זכות ולא חובה.

במקרה שלא נבחרה נציגות הורים או במקרה שהפסיקה את פעילותה, ימשיך מוסד החינוך לעבוד גם ללא נציגות כזאת. נציגות הורים תכהן במוסד החינוך רק אם היא תיבחר בבחירות דמוקרטיות, בהתאם להנחיות חוזר זה, בכל שנה מחדש.

ג.         חל איסור מוחלט על כלל ההורים ובפרט על נציגויות ההורים השונות לקיים פעילות פוליטית ותעמולה מכל סוג בשטח מוסד החינוך.

ד.         נציגויות ההורים הן:

ועד הורים בכיתה או בגן הילדים – הורים שנבחרו בכיתה או בגן.

מועצת הורים – כלל ועדי ההורים בכיתות השונות בבית הספר או כלל ועדי ההורים בקבוצת גנים המוגדרת כאשכול גנים פיזי (ולא גאוגרפי).

נציגות הורים מוסדית – הורים שנבחרו על ידי מועצת ההורים ומתוכה כדי לייצג את כלל הורי בית הספר או אשכול הגנים.

סייג: בגן ילדים שאינו חלק מאשכול גנים פיזי יכהן ועד ההורים של הגן כנציגות הורים מוסדית, בלי מועצת הורים.

ועדות – קבוצות שנבחרו מתוך מועצת ההורים או מתוך נציגות ההורים לצורך קידום נושאים.

ה.         בתחילת כל שנת לימודים ייערכו בחירות לוועד הכיתה או הגן ולנציגות הורים מוסדית. הבחירות ייערכו בנוכחות המנהל או נציג מטעמו (להלן: "נציג"). באחריות המנהל או הנציג לפקח כי הליך הבחירות מתקיים בהתאם להנחיות חוזר זה בכל שלבי הבחירה. יובהר כי מנהל מוסד החינוך לא יתערב בהליך הבחירות למעט חובתו לוודא כי ההליך הפרוצדורלי מתקיים בהתאם להנחיות חוזר זה. במקרה של התערבות המנהל לטובתו של אחד המעורבים, יובא הדבר לידיעת המפקח.

ו.          כל ישיבות נציגות ההורים של בית הספר או גן הילדים על ועדותיה במהלך כל שנת הלימודים יתקיימו בידיעתו של מנהל מוסד החינוך ובשיתופו.

ז.          המנהל או הנציג ישתתפו ללא זכות הצבעה בכל ישיבות ועד ההורים בכיתה או בגן, בכל ישיבות המועצה ובכל ישיבות נציגות ההורים המתקיימות בתחומי בית הספר או הגן.

ח.         במקרה של חילוקי דעות בין הנהלת בית הספר או גן הילדים לבין נציגות ההורים יש לנהוג על פי ההנחיות שלהלן:

1)יש להביא הדבר להכרעתו של המפקח הכולל.

2)במקרה של מחלוקת או סכסוך בין צוות בית הספר לבין נציגויות ההורים לא ייפגעו התלמידים.

3)במקרים קיצוניים שבהם נציגות ההורים פועלת בניגוד להנחיות חוזרי המנכ"ל, למנהל המחוז יש סמכות לבטל את נציגות ההורים של מוסד החינוך לאותה שנה.

3.   ועד הורים בכיתה או בגן הילדים

הוועד מייצג את כלל ההורים בפני המחנך או הגננת ומסייע להם בקידום תהליכי שותפות חינוכית מיטיבה עם כלל ההורים. על הוועד לשמש דוגמה והשראה לשאר ההורים.

3.1.         מטרת הוועד ותפקידו

א.לקדם את רווחת תלמידי הכיתה או הגן באמצעות תהליכים של שיתוף, השתתפות ושיתופי פעולה מערכתיים עם המחנך או הגננת.

ב.להביא את קולם של ההורים מתוך כבוד לאוטונומיה המקצועית של צוות הניהול וההוראה ומתוך כבוד לאוטונומיה ההורית, במטרה לתרום ולסייע ביישום התוכניות החינוכיות והחברתיות במסגרת החינוכית.

ג.יובהר כי ועד הכיתה לא יתערב במצב לימודי, חברתי או אישי של תלמיד מסוים בכיתה.

ד.ככל שיבחר ועד הורים כיתתי לקיים פעילות חברתית לכיתה או לגן בשעות שאין מתקיימת בהן פעילות במוסד החינוכי, תתקיים הפעילות על אחריותו.

כללים מנחים

1)לפעילות יוזמנו כל תלמידי הכיתה או הגן.

2)אם ועד ההורים מבקש לקיים פעילות בשטח מוסד החינוך בשעות שבהן אין מתקיימת פעילות במוסד, עליו לפעול לקבלת אישור מהבעלות על המבנה.

3)באחריות ועד ההורים המארגן את הפעילות לדאוג לכל ההיבטים של הפעילות, לרבות תיאום, הודעות להורים, בטיחות הילדים ועוד.

4)מומלץ ליידע את המחנך או הגננת על קיום הפעילות, מטעמים חינוכיים בלבד.

5)יובהר כי המחנך או הגננת או כל גורם אחר מטעם המוסד לא ייקח חלק בשום שלב של ההתארגנות או ההשתתפות בפעילות המתקיימת שלא בשעות פעילות מוסד החינוך.

ה.אם הוועד בחר להקים באחריותו קבוצת תקשורת להורי הכיתה או הגן (דוגמת רשימת תפוצה בדוא"ל) ולנהל את הקבוצה, יש להקפיד על התנהלות מכבדת ועניינית שאינה פוגעת בשום מקרה בזכות לשם טוב ולפרטיות, וכן להקפיד שלא להעביר מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, תוכן התכתבות או פרטים אחרים לגורם שאינו חבר בקבוצה.

3.2.         בחירות לוועד הורים ולנציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים באמצעים מקוונים

א.         בהתאם להחלטה משותפת של מנהל מוסד החינוך ויו"ר ועד ההורים המוסדי, אפשר יהיה לקיים בחירות לוועד ההורים בכיתה  או בגן ובחירת נציגות הורים מוסדית לבית הספר או לאשכול הגנים באמצעות מפגשים מקוונים.

ב.         מנהל בית הספר, מנהל אשכול הגנים, מחנך הכיתה  או הגננת המקיימים אספת הורים במפגש מקוון, ישלחו להורי התלמידים קישור באמצעי מוגדר שבו אפשר לוודא את זהות ההורה (הודעה כתובה לטלפון נייד של ההורים או באמצעות דואר אלקטרוני וכדומה). יש לציין בהודעה שחל איסור על העברת הקישור לגורם אחר בכל דרך שהיא.

ג.         במפגשים המקוונים תינתן אפשרות לכלל ההורים להציג את מועמדותם, לשמוע ולהשמיע את עמדתם.

ד.         ההצבעות לבחירת ועד ההורים בכיתה  או בגן ולבחירת נציגות ההורים המוסדית תהיינה פומביות. אם 10% לפחות מההורים הנוכחים בישיבה המקוונת יבקשו זאת – תתקיים הצבעה חשאית.

ה.         ההצבעה החשאית לבחירת ועד הורים בכיתה  או בגן או לבחירת נציגות הורים מוסדית תתקיים באמצעים מקוונים מאובטחים המאפשרים שליחת הודעה אישית למחנך הכיתה, לגננת או לנציג הורים מוסכם.

3.3.         הבחירות לוועד הכיתה או הגן

א.         מחנך הכיתה או הגננת יסבירו במסגרת אספת ההורים הראשונה שתתקיים בתוך שישה שבועות מפתיחת שנת הלימודים, את מהות הפעילות של ועד ההורים ותפקידו, את נחיצותו, את דרכי העבודה ואת הציפיות לגבי שיתופי הפעולה.

ב.         לאחר מתן ההסבר יתקיים הליך בחירות לוועד ההורים לאותה שנת לימודים.

ג.         עיקרי הליך הבחירה יתועדו על ידי אחד ההורים במסמך. המסמך יכלול את מספר המועמדים, את שמותיהם, את דרך הבחירה, את שמות הנבחרים ועוד. המסמך יאושר על ידי המחנך או הגננת לפני הפצתו לכלל הורי הכיתה או הגן.

3.4.         הליך הבחירה לוועד הכיתה או הגן

א.         זימון לאספת ההורים שבה יתקיים הליך בחירת ועד ההורים יישלח כשבוע ימים לפני מועד המפגש.

ב.         בוועד כל כיתה או גן יכהנו שלושה חברים בלבד.

ג.         במקרה שלא התנדבו שלושה הורים, יכהן ועד מצומצם.

ד.         לא ניתן לחייב הורים לבחור או להיבחר לוועד. אם לא התנדבו הורים כלל, לא יכהן ועד באותה שנה.

ה.         ככלל, רק הורה של תלמיד בכיתה או בגן הנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לוועד, בהתאם לכללים ולסייגים המפורטים בסעיפים ז'-י"ב.

ו.          הורה הנוכח באספת ההורים יכול להציג את מועמדותו לוועד ההורים ולפרוס את משנתו.

ז.          הורה שמעוניין להיבחר ונאלץ להיעדר מהאספה בשל שירות מילואים פעיל בן יותר מיום אחד, אשפוז בבית חולים או שבעה ימי אבל על קרוב מדרגה ראשונה, יכול להציג מועמדות באמצעות הודעת דוא"ל בלבד ובצירוף אישור רשמי להיעדרותו, ולשלוח אותה אל המחנך, הגננת או המנהל עד יום לפני מועד הבחירות.

ח.         בחירת ועד – כל תלמיד בכיתה או בגן מקנה להוריו (לאפוטרופוס שלו) זכות אחת לבחירה. לכן, שני הורים לאותו תלמיד ייחשבו לעניין הבחירות בכיתה או בגן כאחד, ותהיה להם זכות הצבעה אחת בכל כיתה שבה לומד ילדם.

ט.         היבחרות לוועד – לא יוכלו להיבחר לוועד הכיתה או הגן שני הורים לאותו תלמיד.

בבית ספר או באשכול גנים שבו לומד יותר מילד אחד לאותם הורים, יוכל כל הורה להיבחר לוועד כיתה או גן אחר.

י.          ההצבעה תהיה פומבית, אך אם 10% לפחות מההורים הנוכחים בישיבה יבקשו זאת – תתקיים הצבעה חשאית.

יא.        בבתי ספר אזוריים מומלץ במידת האפשר לבחור נציגים מכלל היישובים.

יב.        לא יוכלו להיבחר לוועד ההורים:

 1. עובד הוראה במוסד חינוך רשמי, או במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, או במוסד תרבותי ייחודי או במוסד פטור, לרבות עובד הוראה בתפקידי הדרכה (להלן: "עו"ה") שילדו לומד במוסד החינוך שבו הוא עובד או במוסד חינוך השייך לרשות המקומית או לבעלות שבה הוא עובד.

הבהרה: עו"ה יוכל להיבחר לוועד הורים במוסד חינוך שמחוץ לרשות או לבעלות שבה הוא עובד.

 1. בן זוג של עובד הוראה במוסד חינוך שבו מועסק עובד ההוראה שילדו לומד בו.
 2. מנהל מוסד חינוך רשמי, או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, או מוסד חינוך תרבותי ייחודי או מוסד פטור, ובני זוגם של אלה.
 3. עובד משרד החינוך בתפקיד פיקוח, ממונה, מנהל יחידה, מנהל אגף ומנהל מִנהל, סגניו ובני זוגם של אלה.
 4. רשות מקומית:

א.         עובד רשות מקומית או עובד מועצה אזורית בתפקידי ניהול או במינוי מיוחד של הרשות, שילדו לומד במוסד החינוך בתחומי הרשות או מועצה שבה הוא עובד, ובני זוגם של אלה.

ב.         חבר מועצה, בהתנדבות או בשכר ובני זוגם של אלה, שילדו לומד במוסד החינוך השייך או נמצא בתחומי הרשות או המועצה שבה הוא עובד או מתנדב.

ג.         במועצות אזוריות, חבר בוועד מקומי, בתחומי המועצה האזורית שבה ילדו לומד, ובן זוגם של אלה.

ד.         במהלך תקופת בחירות לרשויות המקומיות ושלושה חודשים לאחר קיומן, מי שהציגו את מועמדותם כחברי מועצה או כמועמדים ברשימה לרשות המקומית שבשטח שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו לומדים ילדיהם, ובני זוגם של אלה.

 1. מי שעובד בעמותה בעלת זיקה למוסד החינוך לרבות עמותת הורים (להלן: "עמותה"), ומי שנושא בתפקיד בעמותה (לרבות מנכ"ל, יו"ר, גזבר), בחברה או בחברה בת, בתאגיד, במתנ"ס או בכל גוף שקשור במישרין לפעילות מוסד החינוך שברשות המקומית או במועצה האזורית שבה הם מועסקים (לעניין זה, מועסקים – בשכר או בהתנדבות) ובני זוגם, למעט נציגי עמותת הנהגת הורים יישובית והנהגת הורים ארצית.
 2. חברי מפלגה שנבחרו למלא תפקיד במפלגה או בכנסת ובני זוגם.
 3. במהלך תקופת הבחירות לכנסת ושלושה חודשים לאחר קיומן, מי שהציגו את מועמדותם ברשימה לכנסת ובני זוגם של אלה.

3.5.         שגרת העבודה המשותפת

מחנך הכיתה או הגננת ייפגשו בהתאם לצורך עם ועד הכיתה או הגן במהלך שנת הלימודים. המחנך או הגננת יהיו אחראים לתיאום ולחלוקת תפקידים, וכל החלטה שתתקבל תובא לידיעתם.

במקרה של מחלוקת בין המחנך לוועד הכיתה, יביא המחנך את העניין שבמחלוקת בפני הנהלת מוסד החינוך לצורך הכרעה. במקרה של מחלוקת בין מנהלת הגן לוועד ההורים, תביא הגננת את העניין שבמחלוקת לצורך הכרעה בפני מנהלת אשכול הגנים או בפני המפקח אם הגן פועל כגוף נפרד.

4.   מועצת הורים

א.         מועצת ההורים מורכבת מכלל ועדי ההורים שנבחרו בכל הכיתות במוסד החינוך או בכל הגנים שבאשכול גנים פיזי.

ב.         תפקידה העיקרי של מועצת ההורים הוא לבחור את נציגות ההורים המוסדית מתוכה, בהתאם לסעיף 4.1 (נציגות ההורים המוסדית היא הגוף הנבחר מתוך מועצת ההורים לייצג את כלל ההורים של התלמידים במוסד החינוכי בהתאם למתואר בסעיף 5).

ג.         המנהל רשאי לכנס את מועצת ההורים על פי הצורך לישיבות נוספות במהלך השנה.

ד.         הורה מוועד הורים בכיתה או בגן רשאי לבחור האם להגיע לכינוס מועצת ההורים או לא.

ה.         מנהל בית הספר או אשכול הגנים הפיזי יסביר במסגרת כינוס מועצת ההורים את מהות הפעילות של נציגות ההורים המוסדית ותפקידיה, את נחיצות בחירת הוועדות, את דרכי העבודה שלה ואת הציפיות לגבי שיתופי הפעולה.

ו.          מועצת ההורים רשאית לבחור בישיבתה הראשונה נציגים לוועדת ביקורת. תפקיד ועדת הביקורת לבקר את הליך הבחירות לנציגות ההורים ולפקח על פעילות נציגות ההורים במהלך השנה.

ז.          אם תיבחר ועדת ביקורת, יכהנו בה 3–5 חברים. חברי ועדת הביקורת לא יוכלו להיבחר לנציגות ההורים המוסדית.

ח.         בנציגות ההורים המוסדית יכהנו 7–15 חברים לפחות. אפשר יהיה להגדיל את מספר חברי הנציגות לפי החלטת מועצת ההורים ובהסכמת מנהל בית הספר.

ט.         הנציגות שתיבחר תייצג את כלל הורי בית הספר, ולכן מומלץ כי היא תכלול נציג מכל שכבה, ובמידת האפשר מכל כיתה. כן מומלץ לאזן בין הכיתות השונות, השכבות השונות, היישובים השונים וכדומה.

י.          ההחלטות של מועצת ההורים ושל נציגות ההורים המוסדית מחייבות את כלל ועדי ההורים בכיתות או בגנים ואת כלל הורי בית הספר או אשכול הגנים.

4.1.         הליך הבחירה לנציגות ההורים המוסדית על ידי מועצת ההורים

א.         מועצת ההורים תבחר מתוכה את נציגות ההורים המוסדית.

ב.         ישיבתה של מועצת ההורים לבחירת נציגות ההורים המוסדית תתכנס לא יאוחר מחודש לאחר בחירת הוועדים הכיתתיים מדי שנה.

ג.         מנהל בית הספר או אשכול הגנים ישלח – בתיאום עם נציגות ההורים משנת הלימודים הקודמת – הזמנה לישיבת מועצת ההורים, כעשרה ימים לפני מועד הכינוס.

ד.         מנהל בית הספר או אשכול הגנים יהיה נוכח בהליך הבחירה ויקפיד לפקח כי הוא מתקיים בהתאם להנחיות חוזר זה. יובהר כי מנהל מוסד החינוך לא יתערב בהליך הבחירות למעט חובתו לוודא את תקינותו של ההליך הפרוצדורלי.

ה.         אין לקיים תעמולת בחירות מכל סוג שהוא בשטח בית הספר אלא בישיבה שבה מתקיים הליך הבחירה.

ו.          ההצבעה על החלטות מועצת ההורים המוסדית תהיה פומבית, אך אם 10% לפחות מהנוכחים בישיבה יבקשו זאת – תתקיים הצבעה חשאית.

ז.          ככלל, רק חבר מועצת ההורים הנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לנציגות ההורים (פרט לסייגים המפורטים בסעיף 3.3 ז').

ח.         הורה הנוכח בישיבת מועצת ההורים יכול להציג את מועמדותו לנציגות ההורים ולפרוס את משנתו.

ט.         מנהל בית הספר או אשכול הגנים יבחנו את רשימת ההורים שנבחרו לנציגות ההורים המוסדית לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 3.3, ויאשרו או לא יאשרו אותה בהתאם.

י.          בגן ילדים שאינו חלק מאשכול גנים פיזי ולא קיימת בו מועצת הורים, ישמש ועד הגן כנציגות ההורים המוסדית.

5.   נציגות הורים מוסדית

5.1.         כללי

א.         נציגות ההורים המוסדית היא הגוף המייצג את כלל הורי התלמידים במוסד החינוכי, ועליה לייצג את מגוון הקולות והדעות של ההורים. הנציגות תפעל בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי לשם קידום העשייה החינוכית והחברתית, בהתחשבות בצורכי התלמידים ובטובתם.

ב.         מנהל בית הספר או אשכול הגנים ונציגות ההורים ימסדו שגרה קבועה ורציפה של מפגשים שיהיו מצע איכותי ומעצים לשיתופי פעולה.

ג.         נציגות ההורים המוסדית תכהן בתפקידה עד לבחירת נציגות חדשה בשנת הלימודים העוקבת.

5.2.         בעלי התפקידים בנציגות ההורים המוסדית

א.         מתוך הערכה למשאבי הזמן ולמאמצים שמקדישים חברי נציגות ההורים לקהילת בית הספר וכדי לייעל את תפקודם, מומלץ שנציגות ההורים המוסדית תחלק בין חבריה תפקידים ומשימות בתוך כדי התייעצות עם הנהלת בית הספר ושיתופה.

ב.         בעלי התפקידים בנציגות ההורים הם:

 • יושב ראש אחד בלבד
 • יושב ראש ועד הורים בגן שאינו חלק מאשכול גנים פיזי ייבחר מתוך ועד הגן
 • סגן או סגנים ליושב הראש
 • גזבר אחד בלבד
 • ועדות ובעלי תפקידים נוספים בהתאם לצורך.

5.3.         הליך בחירת בעלי תפקידים בנציגות ההורים

א.         מנהל בית הספר או אשכול הגנים יזמנו כעשרה ימים לפני מועד הכינוס את הישיבה הראשונה של נציגות ההורים המוסדית. בישיבה זו ייבחרו בעלי התפקידים, והיא תתקיים לא יאוחר משבועיים ממועד בחירת הנציגות על ידי מועצת ההורים.

ב.         בישיבה הראשונה ייבחרו בעלי התפקידים האלה: יו"ר, סגן יו"ר וגזבר. הוועדות השונות ובעלי התפקידים הנוספים ייבחרו במהלך ישיבה זו או בשלב מאוחר יותר.

ג.         מנהל בית הספר או אשכול הגנים יהיה נוכח בהליך הבחירה ויקפיד לפקח כי הוא מתקיים בהתאם להנחיות חוזר זה. יובהר כי מנהל מוסד החינוך לא יתערב בהליך הבחירות למעט חובתו לוודא את תקינותו של ההליך הפרוצדורלי.

ד.         ככלל, רק חבר נציגות ההורים הנוכח בזמן ההצבעה רשאי לבחור ולהיבחר לתפקיד בנציגות ההורים (פרט לסייגים המפורטים בסעיף 3.3 ז').

ה.         כל הורה החבר בנציגות ההורים המוסדית ונוכח בישיבה יכול להציג את מועמדותו לכל תפקיד ולפרוס את משנתו.

ו.          אין לקיים בשטח בית הספר תעמולת בחירות מכל סוג שהוא לקראת הבחירות לבעלי התפקידים, אלא בישיבה שבה מתקיים הליך הבחירה.

ז.          הליך הבחירה יתועד על ידי אחד ההורים במסמך. המסמך יכלול את מספר המועמדים לכל אחד מהתפקידים, את שמותיהם, את דרך הבחירה, את שמות הנבחרים ועוד. המסמך יאושר על ידי מנהל מוסד החינוך לפני הפצתו לכלל הורי בית הספר או אשכול הגנים.

ח.         הורה שנבחר לשמש בתפקיד יו"ר, סגן יו"ר, גזבר או חבר ועדת ביקורת יוכל לכהן בתפקיד עד ארבע שנים. הורה אשר סיים ארבע שנות כהונה, יוכל מהשנה החמישית להיבחר שוב ברוב של 75% לפחות מחברי הנציגות.

5.4.         דרכי העבודה של נציגות ההורים המוסדית והתנהלותה לאורך השנה

להלן דרכי העבודה של נציגות ההורים:

א.         במהלך שנת לימודים תתקיימנה לפחות שלוש ישיבות.

ב.         מנהל מוסד החינוך ויו"ר הנציגות יזמנו יחד את הישיבות. ההזמנה תישלח על ידי מנהל בית הספר או אשכול הגנים.

ג.         זימון הישיבות יישלח לכל אחד מהחברים בנציגות ההורים המוסדית בדוא"ל או בתקשורת אלקטרונית אחרת שהוסכמה מראש על הצדדים.

ד.         החלטות נציגות ההורים המוסדית תתקבלנה ברוב דעות בהליך פומבי, אך אם 10% לפחות מהמשתתפים בישיבה יבקשו זאת – תתקיים הצבעה חשאית. מנהל בית הספר או נציגו ישתתפו בפגישת נציגות ההורים המוסדית ללא זכות הצבעה.

ה.         הורה שנבחר לנציגות ההורים חייב להשתתף בישיבותיה. חברותו של הורה שלא נכח לפחות במחצית מהישיבות תבוטל.

ו.          רק חבר נציגות שנוכח בישיבה רשאי להצביע. החבר לא יוכל לשלוח להצבעה נציג מטעמו, בין שמדובר בהורה אחר מהכיתה או הגן או מועצת ההורים ובין שמדובר בבן משפחה.

ז.          חברי נציגות ההורים רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבה שלא מן המניין אם יותר ממחציתם מעוניינים בכך. על המנהל לזמן את הישיבה בתוך שבועיים בשיתוף עם יו"ר ועד ההורים.

ח.         מנהל מוסד החינוך או נציגות ההורים המוסדית רשאים לזמן ישיבה במקרה שנתגלעה מחלוקת מהותית עם יו"ר מכהן. נציגות ההורים המוסדית רשאית להחליף את היו"ר ולמנות מבין חבריה יו"ר חדש, בתנאי שהנושא עומד על סדר היום של הישיבה. זימון לישיבה יישלח על ידי המנהל כעשרה ימים קודם למועד, וישתתפו בה 75% לפחות מחברי הנציגות.

ט.         יו"ר נציגות ההורים שהחליט להתפטר מתפקידו יודיע בכתב על כוונתו זו למנהל בית הספר או אשכול הגנים ולנציגות ההורים 14 ימים לפני כניסת ההתפטרות לתוקף. מנהל בית הספר יכנס ישיבה לבחירת יו"ר חדש ויודיע על מועד קיומה כעשרה ימים מראש.

י.          נציגות ההורים תקבל את החלטותיה ברוב דעות, ותביאן לידיעת ציבור ההורים לא יאוחר משבועיים לאחר מועד הישיבה.

יא.        על כל פרסום מטעם נציגות ההורים המוסדית לקבל מראש את אישורו של מנהל בית הספר.

יב.        מומלץ שהנציגות תמצא דרכים נאותות לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילויות לרווחת תלמידי בית הספר.

יג.        בית הספר יסייע לנציגות ההורים המוסדית בשירותי משרד.

5.5.         מחלוקת פנימית בן ההורים

במקרה של סכסוך פנימי בין ההורים לבין עצמם, שלא מעורב בו מנהל או עו"ה או איש צוות או מִנהלה, יוכלו המנהל או המפקח הכולל של בית הספר או גן הילדים להפנות את הצדדים לבירור במסגרת הארגון הארצי שנבחר לייצג את ההורים. יודגש כי במקרה שעו"ה או איש צוות מעורב בסכסוך, יעבור הטיפול בנושא להכרעת מנהל בית הספר והמפקח הכולל.