מאגר התוכניות והמענים

הוראת קבע מס' 0295 - החלפה

תאריך פרסום: י"ג בסיון תשפ"ב, 12 ביוני 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 12.6.2022
החוזר מפרט את מדיניות המשרד לגבי שילוב תוכניות ומענים חינוכיים המיועדים למוסדות חינוך ולגבי אופן ההתקשרות עם גורמים חיצוניים למוסד החינוכי (מהמגזרים הראשון, השני והשלישי). תהליך הסדרה זה מבוסס על תפיסה השואפת לקדם את בניית השותפויות עם גורמים חיצוניים מתוך הכרה בערך תרומתם למערכת החינוך, וכן לאפשר את שקיפות המידע על אודות התוכניות והמענים החינוכיים לכלל מערכת החינוך. בהחלטת ממשלה 226 מיום 1.8.21 בדבר "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", נקבע, בין היתר, כי למנהלי בתי הספר תוּקנֶה סמכות תקציבית לקביעת השימוש בסל הגמיש הבית ספרי. במסגרת זו, המשרד מעמיד לרשות מנהלי מוסדות החינוך תקציב גמיש המאפשר להם רכישת שירותים ומענים עבור התלמידים, באופן המותאם לצורכיהם. הוראה זו עוסקת במאגר התוכניות והמענים של משרד החינוך, שנועד בראש ובראשונה להסדיר את הפעלת התוכניות והמענים במוסדות החינוך וכן לשמש את בתי הספר במסגרת תוכנית הגמישות הניהולית. מנהלי מוסדות חינוך רשאים לבחור תוכניות ומענים בהתאם לשיקול דעתם המקצועי ובלבד שתוכניות אלו רשומות במאגר התוכניות המשרדי. אסור לשלב במוסדות חינוך תוכניות ומענים שאינם רשומים במאגר. המאגר מחולק למסלולים שונים המפורטים בהמשך ההוראה, בתוך עיסוק בתקציבים שמהם רשאים לרכוש תוכניות ומענים בכל אחד מהמסלולים. אפשר לצרוך מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשות המנהלים במערכת גפ"ן אך ורק תוכניות ומענים המופיעים במסלול הירוק.
החלת התוכנית לגמישות הפדגוגית הניהולית במערכת החינוך מחייבת שינוי במאגר התוכניות והמענים. בעקבות זאת השתנו המסלולים במאגר ומשמעותם, ובעיקר השתנתה מהותו של המסלול הירוק, נוסף המסלול הסגול והוסר המסלול האדום.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931742
   pedagogy_partnerships@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   הגדרות

1.1המגזר הראשון: המגזר הציבורי (משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות וכולי).

1.2המגזר השני: ארגונים הפועלים למטרות רווח או במסגרת אחריות חברתית (המגזר העסקי).

1.3המגזר השלישי: ארגונים ללא כוונת רווח כגון עמותות וקרנות.

1.4תוכנית חינוכית/מענה חינוכי: פעולה המתבצעת על ידי גורם מחוץ למוסד החינוכי (גורם מהמגזר הראשון, השני או השלישי).

2.   תפיסת העולם

2.1.         רקע

ארגונים מהמגזרים השונים (המגזר הראשון, השני והשלישי) פעילים במערכת החינוך ומפעילים תוכניות חינוכיות חיצוניות במוסדות החינוך. משרד החינוך מאמין בשיתופי הפעולה וחתום עלאמנה בין־מגזרית המבטאת את רוח השותפות ואת המחויבות של השותפים לפעול במערכת החינוך.

2.2.         הרחבת הגמישות הפדגוגית הניהולית

מדינת ישראל, בהחלטת ממשלה 226 מיום 1.8.21 בדבר "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך" (גפ"ן), החליטה כי למנהלי בתי הספר תוקנה סמכות תקציבית לקביעת שימוש הסל הגמיש הבית ספרי.

מהלך זה מרחיב את הגמישות שניתנה למנהלים בהיבטים פדגוגיים, ניהוליים ותקציביים.

לשם כך, משרד החינוך מעביר לבתי הספר תקציב גמיש לשילוב מענים חינוכיים מגוונים עבור התלמידים והצוות החינוכי. המשרד פועל להנגיש למנהל מידע מקיף על אודות התוכניות והמענים הקיימים ולהציע לו מידע וכלים שיסייעו לו לשלבם באופן מושכל, יעיל ומותאם לצרכיו ויעדיו.

3.   מאגר התוכניות והמענים החינוכיים

מאגר התוכניות והמענים החינוכיים הוא תשתית פדגוגית המאפשרת בחינה ובחירה מושכלת של תוכניות ומענים והתאמתם לצורכי המוסד החינוכי.

מטרת המאגר – לרשום ולנהל את המידע על אודות התוכניות החינוכיות הרשאיות לפעול במוסדות החינוך, כשהן מסווגות לשלושה מסלולים, על פי הפירוט להלן:

3.1.         המסלול הירוק

תוכניות ומענים שזכו במכרז מאגר התוכניות והמענים. תוכניות ומענים אלו עברו את ההליך המכרזי שכלל בדיקה מִנהלית ופדגוגית. מסלול זה משוקף למנהלים שמשתתפים בתוכנית הגמישות הפדגוגית ניהולית במערכת הגפ"ן. יובהר כי אפשר לצרוך מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשות המנהלים במערכת גפ"ן אך ורק תוכניות ומענים המופיעים במסלול זה.

3.2.         המסלול הכחול

תוכניות ומענים שלא עמדו בתנאי המכרז או לא ניגשו למכרז מאגר התוכניות והמענים, אך לא נמצאה מניעה לשלבן במערכת. שילובם של תוכניות ומענים ממסלול זה ייעשה בהתאם לשיקול דעתם של מנהלי מוסדות חינוך ולמשאביהם הקיימים (ובלבד שאינם מהתקציב המשרדי/הגמיש העומד לרשותם במערכת גפ"ן).

3.3.         המסלול הסגול

תוכניות ומענים משרדיים המופעלים על ידי משרד החינוך.

אפשר לשלב במוסדות חינוך אך ורק תוכניות ומענים הרשומים במאגר התוכניות באחד מן המסלולים לעיל. אסור לשלב במוסדות חינוך תוכניות ומענים שאינם רשומים במאגר.

3.4.         עקרונות לבחירת התוכניות והמענים

  • מנהלי מוסדות חינוך רשאים להפעיל ולשלב במוסד החינוכי אך ורק תוכניות ומענים המופיעים במאגר.
  • לגבי התוכניות במאגר, על מנהלי מוסדות החינוך להפעיל שיקול דעת מקצועי ומושכל לבחירת תוכניות ומענים שישולבו במוסד החינוך. בקישור זה מופיעים תבחינים מוצעים לבחינת תוכנית חינוכית.
  • כל תוכנית המופיעה במאגר כוללת, בין היתר, מידע על סוג הארגון המפעיל אותה (מהמגזר הראשון, השני או השלישי) נוסף על ציון היותה פעילות שבגינה נדרש או לא נדרש תשלום נוסף, נושא עיקרי ועוד.
  • המאגר נשען על חוכמת המשתמשים (מנהלים, אנשי הצוות החינוכי, מפקחים ומדריכים), ובכך כוחו. על כן יש חשיבות רבה למתן חוות דעת על כל תוכנית הפועלת במוסד החינוך כדי שיצטבר מידע מעודכן ומהימן שיסייע בבחירה מושכלת ורלוונטית של תוכניות ומענים, ויאפשר למשרד לשקול גריעת תוכניות ומענים אשר סיפקו שירותים באופן לקוי או בתוך הפרת כללים ונהלים שקבע משרד החינוך.
  • ועדה שתמונה על ידי היחידה לתוכניות ולשותפויות תתכנס על פי הצורך כדי לדון בתוכניות ובמענים שהגיע על אודותיהם מידע הדורש בחינה ובירור. במהלך הבירור ועד לסיומו ולקבלת החלטה סופית, המשרד רשאי להוציא את התוכנית מהמאגר באופן זמני. עם קבלת החלטה סופית תישלח על כך הודעה לגוף המפעיל.
  • בכל הנוגע לתוכניות במסלול הירוק, החלטת המשרד תתקבל בוועדת המכרזים של המשרד.