מביקור סדיר למניעת נשירה

הוראת קבע מס' 0303 - החלפה

תאריך פרסום: י"ג בתמוז תשפ"ב, 12 ביולי 2022 | הוראה תקפה מתאריך: 12.7.2022
חוזר זה מפרט את ההנחיות, את ההליכים ואת הפעולות שעל הרשויות המוסמכות ועל בעלי התפקידים השונים במערכת החינוך לנקוט לצורך קיום הוראות חוק לימוד חובה בדבר ביקור סדיר במוסד חינוך מוכר וכדי ליישם את מדיניות משרד החינוך באשר לעקרונות ההמשכיות, הרצף, ההתמדה וביסוס ההישגים, הבאה להבטיח את הביקור הסדיר במוסדות החינוך בכל שלבי החינוך ולמנוע נשירה של תלמידים מהמערכת. בבסיס העבודה החינוכית עומדת התפיסה כי על מוסד החינוך להכיל את התלמידים ולפעול ככל יכולתו כדי ליצור עבורם מרחב של משמעות ולשלבם במסלולי למידה משמעותיים שיאפשרו את תרומתם לחברה בעתיד, וכדי למנוע את נשירתם. דגש מיוחד מושם בחוזר זה על אחריות מנהלי מוסדות החינוך בטיפול בנושרים הסמויים וביצירת תוכניות התערבות מותאמות להגברת כוח ההתמדה של תלמידים במוסדות החינוך. כן הודגשה בחוזר זה עבודתו של קצין הביקור הסדיר בבקרה ובמעקב אחר התלמידים הנמצאים בסכנת נשירה ובסיוע בשילובם המיטבי. התפוצה: מנהלי המחוזות והמחמ"דים, מנהלי בתי הספר וגני הילדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות, המפקחים הכוללים והמחוזיים, הבעלויות על מוסדות חינוך וקציני הביקור הסדיר ברשויות המקומיות.
ההוראות הקודמות בנושא פורסמו בהתשנ"ה, ומאז הוכנסו תיקונים לחוק לימוד החובה ושונו הוראות הדיווח. כמו כן הוספו העניינים שלהלן: 1. מיסוד והגדרה של ועדת התמדה 2. התייחסות להחלת חוק לימוד החובה מגיל 3 ועד גיל 18 3. שינוי הנהלים הנוגעים לחובת הדיווח של מנהלים על היעדרות תלמיד 4. ביטול החובה של קצין הביקור הסדיר לתעד תיעוד פיזי של עבודתו בתיק התלמיד 5. חידוד והבהרה של הגדרות הנשירה הגלויה והנשירה הסמויה, סעיף 4.1.4 6. תרגום של מכתבים להורים לערבית, לאנגלית, לרוסית, לאמהרית ולצרפתית. 7. דיון בחוק חינוך חובה עבור ילדי עובדים זרים בסעיף 1 ו־2.1 8. הוספת הנחיות פדגוגיות על אודות ציונים ומעבר בין מוסדות חינוך (עבור תלמידים בסיכון) - סעיף 3.4
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931685
   anatgr@education.gov.il
מוסדות חינוך רשמיים, מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, בתי ספר וגני ילדים הפועלים ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, בכלל זה מוסדות פטור, מוסדות המוכרים לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008, בתי ספר בפיקוח משרד הכלכלה, בתי ספר צבאיים, רשויות חינוך מקומיות.

.1כללי

.2הגדרות

.3ביקור סדיר

.3.1חובת הלימוד במוסד חינוך מוכר

.3.2פטור מחובת ביקור לפי החוק

.3.3יישום חוק לימוד חובה

.3.4הבטחת הביקור הסדיר

.3.5מעקב שוטף אחר נוכחות תלמידים

.4הכלת התלמיד ומניעת נשירה

.4.1גיבוש תוכנית עבודה להכלה ולמניעת נשירה במוסד החינוך

.4.2איתור ומיפוי של נשירה סמויה ושל תלמידים בסכנת נשירה

.4.3הקמת צוות בין־מקצועי מוסדי

.4.4גיבוש תוכנית התערבות אישית וקבוצתית

.4.5ועדת התמדה

.4.6מעקב אחר יישום התוכנית והשגת יעדיה

.4.7תפקידי היועץ החינוכי

.5קצין הביקור הסדיר

.5.1כללי

.5.2הקצאת קצין הביקור הסדיר

.5.3תפקידי קצין הביקור הסדיר

.5.4פעולות נוספות שעל קצין הביקור הסדיר לנקוט בעניין תלמיד שאינו מבקר באופן סדיר במוסד חינוך ושלא דוּוח על ידי מוסד החינוך

.6הממונה המחוזי על הביקור הסדיר ומניעת נשירה

.6.1כללי

.6.2תפקידי הממונה המחוזי על הביקור הסדיר ועל מניעת נשירה

.7אכיפת הביקור הסדיר

.7.1תלמיד שאינו לומד במוסד החינוך או שאינו מבקר בו באופן סדיר

.7.2תלמיד שאינו מגיע למוסד החינוך אף שנרשם אליו

.8נספחים

נספח 5: טופס פנייה של צוות מוסד החינוך לקצין הביקור הסדיר

 

1.   כללי

חובת הביקור במוסד חינוך מוכר, ובכלל זה לימודים לפי תוכנית היסוד, מטרתה לפתח אצל התלמידים ידע בסיסי, השכלה, מיומנויות למידה, כישורי חיים וערכי חיים משותפים שיאפשרו לכל אחד מהם לתפקד בחיים עצמאיים בחברה ולפתח את אישיותו ואת עצמיותו באופן המלא ביותר. מתפקידו של בית הספר ליצור, ככל האפשר, תנאים לימודיים, חינוכיים, רגשיים וחברתיים המותאמים ליכולותיו ולנטיותיו של התלמיד, תנאים המתאימים לצרכיו ולכישרונותיו כמו גם לקשייו, באופן שיתאפשר לו לממש את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות.

כדי לאפשר מתן מענה הולם ככל האפשר לתלמיד, על רשות החינוך המקומית לנקוט צעדים שיאפשרו יצירת רצף לימודים החל מגן הילדים ועד סיום הלימודים בבית הספר התיכון. מכיוון שלמעברים בין מוסדות החינוך במערכת החינוך השפעה על נשירת תלמידים, ומכיוון שמעברים אלה דורשים תהליכי הסתגלות לימודית, חינוכית וחברתית מצד התלמיד, יש לעשות מאמץ ליצור רצף לימודים עם מספר מזערי של מעברים של התלמיד בין מוסדות החינוך בשלבי החינוך השונים.

נבקש להדגיש כי זכותו של ילד או נער לחינוך אינה תלויה במעמדו או במעמד הוריו במרשם האוכלוסין. רשות חינוך מקומית מחויבת לדאוג לרישום למוסד חינוך מוכר כל ילד ונער המתגוררים בתחום שיפוטה.

2.   הגדרות

2.1תלמיד: ילד או נער כהגדרתם בחוק לימוד חובה, שחוק לימוד חובה חל לגביהם, בכלל זה מי שלומד במוסד חינוך שניתן לגביו פטור לפי סעיפים 5(א) ו־5(א1) לחוק לימוד חובה. חוק לימוד חובה חל על כל ילד או נער הגר בישראל, למעט ילד או נער שקיבלו פטור לפי סעיף 5(ב) לחוק. ילד או נער הגרים בישראל מעל 3 חודשים רצופים, והם בגיל חינוך חובה, חייבים ללמוד במוסד חינוך מוכר בישראל.

2.2חוק לימוד חובה: חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 .

2.3חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב־1962 .

2.4תקנות לימוד חובה – כללי דיווח: תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס"ה-2004 .

2.5תקנות חינוך חינם שלא במוסד רשמי: תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), התשל"ח-1978 .

2.6חוק חינוך ממלכתי: חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953.

2.7תקנות הרישום: תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), התשי"ט-1959.

2.8תקנות רישום נוסף: תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), התשל"ח-1978.

2.9תקנות העברה: תקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט-1959.

2.10חוק זכויות התלמיד: חוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000.

2.11תקנות זכויות התלמיד: תקנות זכויות התלמיד (פרסום הוראות והרחקת תלמידים), התשס"ב־2002.

2.12חוק הפיקוח: חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.

2.12חוק הפיקוח: חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.

2.13חוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים: חוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008.

2.14רצף לימודים: משך תקופת לימודים רצופה של תלמיד החל מגיל 3 ועד גיל 17 ועד בכלל במוסדות חינוך רגילים, ובמוסד לחינוך מיוחד כוללני עד גיל 21.

2.15צוות בין־מקצועי מוסדי לתלמידים בסכנת נשירה: צוות בין־מקצועי מוסדי שהוקם לפי ס"ק 4.3 בחוזר זה.

2.16מוסד חינוך

אחד מאלה:

(א)גן ילדים או בית ספר מוכר לצורך חוק לימוד חובה, לרבות בית ספר בפיקוח משרד ממשלתי אחר;

(ב)מוסד במעמד פטור לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה הפועל ברישיון לפי חוק הפיקוח;

(ג)מוסד חינוך תרבותי-ייחודי הפועל כדין לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים.

2.17קצין ביקור סדיר: אדם שהוסמך על ידי שר החינוך ברשומות להיות קצין ביקור סדיר לצורך קיום חוק לימוד חובה.

2.18מבקר לא סדיר: תלמיד נושר או תלמיד בנשירה סמויה (ראו הגדרה להלן).

2.19נושר: תלמיד שהיה רשום במוסד חינוך המפוקח על ידי המדינה אולם כבר אינו רשום בשום מוסד חינוך כזה או שאינו רשום ואינו לומד בתוכנית היל"ה (השכלת יסוד לימודי השלמה).

2.20נושר סמוי: תלמיד הרשום ומשובץ במוסד חינוך אך נעדר מלימודיו 7 ימי לימודים רצופים או נעדר היעדרות לא רצופה המצטברת ל־14 ימים ללא סיבה מוצדקת; או: תלמיד הנעדר מלימודיו לעיתים כה תכופות עד שלדעת מנהל מוסד החינוך יש בכך משום הפרעה רצינית ללימודיו ולמרות פעולות להשבתו לפי הוראות חוזר זה לא חזר ללימודיו; או: תלמיד המתאפיין לפחות באחד מאלה: שוטטות בשטח בית הספר ומחוצה לו בשעות הלימודים, נוכחות פיזית בכיתת הלימוד אך ללא תפקוד לימודי, קושי למלא אחר חוקי מוסד החינוך, קשיי הסתגלות וקשיים התנהגותיים, מעורבות נמוכה בלימודים ובפעילויות אחרות בבית הספר.

2.21תלמיד בסכנת נשירה: תלמיד שמתקיימים לגביו התנאים לנשירה סמויה.

2.22יומן דיגיטלי: מערכת מידע המאושרת על ידי משרד החינוך לרישום מידע על תלמידים, לצורך תיעוד, מעקב ובקרה של נוכחותם במוסד החינוך.

2.23ועדת התמדה: ועדת התמדה שהוקמה לפי ההנחיות בס"ק 4.5 להלן.

2.24מצבת תלמידים: רשימת התלמידים הרשומים במוסד החינוך.

2.25מצבת תלמידים ברשות: ממשק/קובץ העובר בתקשורת מאובטחת בין משרד החינוך לרשות החינוך המקומית הכולל את תוצאות הרישום של אוכלוסיית התלמידים בגיל חובה (בחינוך הרגיל מגיל 3 ועד גיל 17 ועד בכלל, ובחינוך המיוחד מגיל 3 עד גיל 21).

2.26מנהל מחלקת חינוך: כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקה לחינוך), התשס"א-2001.

2.27הממונה הארצי: הממונה הארצי על ביקור סדיר ועל מניעת נשירה במשרד החינוך.

2.28ממונה מחוזי על הביקור הסדיר: הממונה על ביקור סדיר ועל מניעת נשירה בכל מחוז של משרד החינוך.

2.29מפקח כולל: מפקח כולל כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956.

2.30מנהל מוסד חינוך: עובד הוראה בתפקיד ניהול, לרבות מנהל גן ילדים.

2.31מחנך כיתה: עובד הוראה שהוטל עליו לחנך כיתה בבית ספר.

2.32עובד קידום נוער: עובד רשות מקומית העוסק בהיבטים של חינוך, רווחה וטיפול בנוער מנותק ובנוער נושר, כאמור באוגדן התפקידים של משרד הפנים.

3.   ביקור סדיר

3.1.         חובת הלימוד במוסד חינוך מוכר

סעיף 4 (א) לחוק לימוד חובה מורה כדלקמן:

"הורים של ילד בגיל לימוד חובה או של נער בגיל לימוד חובה, חייבים, כל אחד מהם, לדאוג לכך שהילד או הנער ילמדו באופן סדיר במוסד חינוך מוכר".

חובה על ההורים לרשום ילד או נער במוסד חינוך מוכר לפי תקנות הרישום ותקנות רישום נוסף. נוסף על כך חובה עליהם לדאוג שרצף לימודיהם של הילד או הנער במוסד החינוך לא ייפגע במהלך כל תקופת הלימודים. בצד חובתם של ההורים, חובה על רשות החינוך המקומית להבטיח את לימודיהם של ילד או נער במוסד חינוך מוכר. נוסף על אלה מחובתם של רשות החינוך המקומית ושל מוסדות החינוך לנקוט צעדים ופעולות להכלתם של הילד או הנער במוסד החינוך ולהבטיח את התמדתם ואת המשך לימודיהם במסגרתו.

בנסיבות שבהן תלמיד הורחק או נשר או הונשר ממוסד החינוך, על רשות החינוך המקומית ועל מוסד החינוך שהתלמיד היה רשום בו (באמצעות הרשות המקומית) לבצע פעולות לשילובו מחדש במוסד חינוך אחר. חובת הלימוד חלה גם על ילדים ועל נערים המתגוררים בישראל ללא כל קשר למעמדם במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, בתנאי שהם הציגו במועד הרישום אסמכתות המעידות על שהותם בישראל בהווה או בתקופה עתידית, לתקופה רצופה שלא תפחת מ־3 חודשים.

3.2.         פטור מחובת ביקור לפי החוק

חובת הביקור במוסד חינוך מוכר אינה חלה על ילד או על נער שניתנה לגביהם הוראת פטור מחובת ביקור סדיר לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, ובכלל זה מי שלומד במוסד לפי סעיף 5(א) או 5(א1) לחוק לימוד חובה.

סעיף 5 לחוק לימוד חובה מורה כדלקמן:

"5. (א) השר רשאי להורות, בהוראה שתפורסם ברשומות, כי ההורים של ילדים ושל נערים, וכן הנערים עצמם, הלומדים באופן סדיר במוסד חינוך המתואר באותה הוראה, ואינו מוסד חינוך מוכר – יהיו פטורים מן החובות המוטלים עליהם לפי סעיף 4.

(א1)הורים של ילדים או של נערים, וכן הנערים עצמם, הלומדים באופן סדיר במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008, יהיו פטורים מן החובות המוטלות עליהם לפי סעיף 4.

1)השר רשאי להורות, בהוראה כללית או מיוחדת, כי ההורים ונותן העבודה של ילד או של נער, וכן הנער עצמו, יהיו פטורים מן החובות המוטלות עליהם לפי סעיף 4, אם -

(I)קיימים, לדעת השר, טעמים מיוחדים לכך שהילד או הנער לא ילמדו במוסד חינוך מוכר, והילד או הנער מקבלים באופן פרטי לימוד שיטתי המניח את דעת השר; או

(II)השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגלים ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר;

(2)בהוראה לפי סעיף קטן זה רשאי השר לקבוע כל תנאי וכל סייג הנראים לו;

(3)מי שניתנה עליו הוראת פטור לפי סעיף זה, לא יחולו לגביו הוראות סעיפים 6, 7 ו־10 אלא בכפוף לתנאים ולסייגים שבהוראת הפטור, ובלבד שתישמר החובה לספק לילד או לנער לימודים במסגרת שקבע השר בכל מקרה שהילד או הנער מסוגלים לכך".

3.3.         יישום חוק לימוד חובה

3.3.1הקפדה על ההוראות לעניין רישום, העברה ושיבוץ של תלמידים

קיום ההוראות לעניין רישום, העברה ושיבוץ של תלמידים מוטל על רשות החינוך המקומית. ההוראות האלה מנויות בתקנות הרישום, בתקנות רישום נוסף, בתקנות העברה וכן בהנחיות משרד החינוך בעניינים אלה המתפרסמות מזמן לזמן באתר משרד החינוך, המִנהל הפדגוגי, אגף א אמח"י.

3.3.2תפקידי הרשם הראשי

על מנהל מחלקת החינוך, שהוא הרשם הראשי על פי דין, לדאוג לביצוע הוראות התקנות השונות והנחיות משרד החינוך כדי להבטיח את ביצוע הרישום ואת ביצוע הביקורת על העברת תלמידים ממקום למקום, ובכלל זה מתן הנחיות מתאימות.

בהקשר זה יובהר כי הרַשמים לעניין יישום הוראות החוק הם עובדי רשות החינוך המקומית שמנהל מחלקת החינוך מינה לצורך זה או מנהלי בתי ספר רשמיים הכפופים כולם להנחיות הרשם הראשי. עוד יובהר שהרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים שאינם רשמיים יתבצע במשרדי רשות החינוך המקומית או במקום אחר שתקבע רשות החינוך המקומית לצורך זה.

3.3.3מאגר מידע רשותי של ילדים ונערים בגיל לימוד חובה

רשות החינוך המקומית תנהל כרטיסיות של כל הילדים והנערים בגיל לימוד חובה הגרים בתחום שיפוטה, שיכללו את הפרטים האלה: השם הפרטי, שם המשפחה, מספר ת"ז, כתובת/ כתובות המגורים, שמות ההורים, דרכי ההתקשרות עימם ותיעוד הרישום וההעברה.

מנהל מחלקת החינוך יעביר לכל מנהלי מוסדות החינוך באותה רשות את רשימת התלמידים הרשומים באותו מוסד חינוך לשנת לימודים מסוימת (להלן "מצבת התלמידים") לא יאוחר מיום 10.8 לקראת כל שנת לימודים.

מנהל מוסד חינוך שלא יקבל את רשימת התלמידים הרשומים באותו מוסד חינוך עד 10.8 יפנה אל מנהל מחלקת החינוך בדרישה שימציא לו את רשימת התלמידים. אם פנייתו לא תיענה עד 20.8, הוא יודיע על כך למנהל המחוז של משרד החינוך שהמוסד נמצא בתחומו. מנהל המחוז או מי מטעמו יפנה בדרישה למנהל מחלקת החינוך להמציא את מצבת התלמידים במוסד למנהל מוסד החינוך.

3.3.4דיווח על נוכחות תלמידים במוסד חינוך מוכר

כדי להבטיח כי תלמיד מבקר במוסד חינוך מוכר, על מנהלי מוסדות החינוך לדווח לרשות החינוך המקומית ולמשרד החינוך, במועדים קבועים ושוטפים שלא יפחתו מ־4 פעמים בשנה (פעם ברבעון), על נוכחות התלמידים במוסד, ובכלל זה על תלמידים שאינם לומדים או אינם מבקרים בו באופן סדיר.

מנהל מחלקת החינוך יעביר למנהל מוסד החינוך בתחום שיפוטה של רשות החינוך המקומית את פרטי קצין הביקור הסדיר שמונה לטפל בתלמידים במוסד.

3.3.5דיווח במועדים קבועים ושוטפים

בלי לגרוע מחובת מנהל מוסד החינוך לדווח על תלמיד שאינו לומד או אינו מבקר במוסד באופן סדיר, על המנהל לדווח במועדים קבועים ושוטפים, באמצעות היומן הדיגיטלי - ובהיעדר יומן דיגיטלי בהודעה בכתב - על אי־הגעתו של תלמיד או על היעדר רישום של תלמיד, כדלקמן:

א.דיווח על אי־הגעה ללימודים: עם פתיחת שנת הלימודים, ולא יאוחר מיום 12.9 בכל שנת לימודים, על מנהל מוסד החינוך לדווח למנהל מחלקת החינוך או לקצין הביקור הסדיר, למפקח הכולל ולממונה המחוזי על הביקור הסדיר על תלמיד המופיע ברשימת התלמידים הרשומים במוסד או שנמסר שהוא אמור ללמוד במוסד (למשל, במסגרת מעבר משלב חינוך אחד לשלב חינוך אחר) אך הוא כלל לא הגיע ללימודים.

ב.דיווח על היעדר רישום לשנת הלימודים הקרובה: על מנהל מוסד חינוך לדווח על תלמיד שהיה רשום במוסד החינוך בשנת הלימודים החולפת ולא נרשם או לא אישר את המשך לימודיו או שהופסקו לימודיו לשנת הלימודים הקרובה באותו מוסד חינוך, למנהל מחלקת החינוך או לקצין הביקור הסדיר, למפקח הכולל ולממונה המחוזי על הביקור הסדיר לא יאוחר משבוע לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה.

ג.דיווח על רישום ועל עזיבה: על מנהל מוסד חינוך לדווח למנהל מחלקת החינוך בכל מועד שבו נרשם ושובץ תלמיד למוסד החינוך ולמנהל מחלקת החינוך ולקצין הביקור הסדיר בכל מועד שבו תלמיד עזב את מוסד החינוך ועבר למוסד חינוך אחר.

3.3.6הוראות לעניין דיווח על תלמידים במוסד חינוך במעמד פטור

א.הוראות סעיף זה יחולו על בתי ספר יסודיים במעמד פטור ועל בתי ספר תרבותיים-ייחודיים.

ב.מנהל מוסד חינוך במעמד פטור ומנהל מוסד חינוך תרבותי-ייחודי ימציאו אישור על רישומו של תלמיד לבית הספר שבניהולם לרשות החינוך המקומית שבתחומה התלמיד מתגורר.

ג.התנאי לפטור לפי סעיף 5 (א) ו־5(א1) לחוק לימוד חובה הוא לימודיו של התלמיד באופן סדיר באותו המוסד.

ד.על מנהל מוסד החינוך יחולו הוראות ס"ק 3.3.5 לעיל.

3.3.7דיווח על תלמידים במוסד פנימייתי

א.במקרה של תלמיד שעבר להתגורר בפנימייה והיא משמשת עבורו מקום מגורים חלופי למקום מגורי הוריו, האחריות בכל הנוגע לעניין הביקור הסדיר תהיה מוטלת על הפנימייה ועל רשות החינוך המקומית שהפנימייה פועלת בתחומה.

ב.שיבוצו של התלמיד המתגורר במוסד פנימייתי יהיה בתיאום עם מנהל מחלקת החינוך שהפנימייה פועלת בתחומה, ומנהל מחלקת החינוך שבה התגורר התלמיד לפי שיקולים חינוכיים.

ג.מנהל הפנימיה יוודא את חזרתו של התלמיד לפנימייה בתום חופשה ויקבע סדרים לצורך זה. במקרה שהתלמיד לא חזר לפנימייה בתום חופשה, יברר מנהל הפנימייה עוד באותו יום היכן התלמיד ואם קיימת סיבה מוצדקת להיעדרותו.

ד.במקרה שתלמיד נעדר מפנימייה ללא הסבר מוצדק, ידווח על כך מנהל הפנימייה למנהל מחלקת החינוך שהפנימייה פועלת בתחומה ולמנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה התגורר התלמיד ולקצין ביקור סדיר ברשות שבה התגורר התלמיד טרם המעבר לפנימייה או ברשות שהורה התלמיד גר בה, וכן למנהל מוסד החינוך שהתלמיד רשום בו.

ה.בנסיבות שבהן נמצא שהתלמיד לא עתיד לחזור לפנימייה, הוא ישובץ למוסד חינוך אחר על ידי מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה התגורר טרם המעבר לפנימייה או ברשות שהורה התלמיד גר בה.

ו.בנסיבות שבהן התלמיד מתגורר בפנימייה לפי החלטת בית משפט, ידווח המנהל לרשויות המוסמכות לעניין על היעדרותו, לאחר בירור נסיבות ההיעדרות, ויפעל על פי הנחייתן. נוסף על כך אם מונה לתלמיד אפוטרופוס, ידווח המנהל מיידית גם לו.

ז.הוראות סעיף זה אינן גורעות מההוראות החלות על מנהל מוסד החינוך שבו התלמיד שובץ ולומד.

3.4.         הבטחת הביקור הסדיר

3.4.1בתקנון מוסד החינוך ייכללו הוראות לעניין ביקור סדיר לפי חוזר זה, ובכלל זה ההוראה שעל התלמיד להגיע למוסד החינוך ולהשתתף באופן פעיל בתהליך הלמידה בו ולהשתלב במסלול למידה משמעותי. כן יודגש בתקנון שהיעדרות מהלימודים היא עבירה פלילית מכוח חוק לימוד חובה, ויובהר שחובה על התלמיד לשהות במוסד החינוך בכל ימי הלימודים ושעות הלימודים כפי שהם נקבעו בלוח שנת הלימודים המוסדי ועל פי ההנחיות של משרד החינוך.

3.4.3הבטחת ההתמדה במוסדות חינוך

מדיניות משרד החינוך היא ליצור התמדה ורצף לימודים מגן הילדים ועד כיתה י"ב. יש ליצור רצף לימודי והמשכיות במסגרת החינוכית וככלל אין להעביר תלמידים ממוסד למוסד במהלך שנת הלימודים וכן אין לקטוע את רצף הלימודים באותו מוסד, כולל השארת כיתה.

3.4.4רשות החינוך המקומית תקצה משאבים לצורך קיומה והפעלתה של מערכת מידע ממוחשבת. מטרת מערכת המידע היא לאפשר לרשות החינוך המקומית להחיל את חוק לימוד החובה על כלל התלמידים חייבי הלימוד ברשות ולאפשר לקצין הביקור הסדיר לתעד את עבודתו עם התלמידים החייבים ברישום ובביקור במוסד חינוך מוכר ולנהל מעקב אחריהם.

3.5.         מעקב שוטף אחר נוכחות תלמידים

3.5.1המפקח הכולל של המוסד יעבור באופן מדגמי על דוחות המתקבלים ממוסד החינוך, באופן שבמשך שנת לימודים ייבחנו הדוחות פעמיים לפחות. לגבי כל דוח שיבחן המפקח הוא ייתן משוב בכתב למנהל המוסד ויעביר העתק ממנו לממונה המחוזי על הביקור הסדיר.

3.5.2כדי לעקוב אחר נוכחותם של התלמידים יפעלו בעלי התפקידים האלה במוסד החינוך על פי הנהלים המפורטים להלן:

א.מנהל מוסד החינוך

1)מנהל מוסד החינוך ידאג שיתקיים מעקב שוטף אחר נוכחות התלמידים בשעות הלימוד במוסד החינוך.

2)לפני תחילת כל שנת לימודים ירענן מנהל בית הספר את נוהלי הביקור הסדיר בהתאם לחוזר זה בקרב צוות בית הספר.

3)מנהל בית הספר יכלול במסגרת ימי ההיערכות המוסדיים - ובגני ילדים תעשה זאת המפקחת הכוללת על גני ילדים - רענון של נוהלי הביקור הסדיר, ובמידת האפשר יזמן את קצין הביקור הסדיר לימים אלה.

4)מנהלת גן (גננת) תודיע בכתב למנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית על ילד שהתחיל את לימודיו בגן בתוך 5 ימים מיום שהתחיל הילד את לימודיו.

5)מנהל מוסד החינוך יערוך דוח נוכחות חודשי ויעביר אותו למפקח הכולל של מוסד החינוך. דוח הנוכחות יכלול סיכום של נוכחות התלמידים, איחורים, היעדרויות מוצדקות והיעדרויות שאינן מוצדקות. כמו כן יתמקד הדוח בהיעדרות של תלמידים משיעורים של מקצועות מסוימים.

6)אם אין משתמשים במוסד החינוך ביומן דיגיטלי, על מנהל המוסד להבטיח שייעשה שימוש ביומן פיזי לתיעוד מעקב הנוכחות של כל התלמידים.

7)מנהל מוסד החינוך או מי מטעמו יקבלו מדי יום רשימה של תלמידים שלא הגיעו לשיעור הראשון של יום הלימודים ונעדרו במהלך כל אותו יום לימודים. אם התלמיד נעדר ביום המוחרת, יבדקו מנהל מוסד החינוך או מי מטעמו את סיבת היעדרותו של התלמיד מול ההורים.

8)החל מהיום השביעי להיעדרות התלמיד, במצטבר או שלא במצטבר, חובה על מנהל מוסד החינוך לבדוק את הסיבה. אם הדבר מתאפשר, יש לשקול עריכת ביקור בית של מחנך הכיתה או מנהלת הגן עם איש צוות נוסף או של היועץ החינוכי או מנהל מוסד החינוך, ומוצע להיוועץ לעניין זה בקצין הביקור הסדיר. אם הילד הוא עולה חדש, כדאי לצרף לביקור הבית אדם הדובר את שפת ההורים. כמו כן בשלב זה יש להודיע על ההיעדרות למנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית.

9)מנהל מוסד החינוך ידווח לרשות החינוך המקומית על מקרים של ביקור בלתי סדיר. המנהל ישמור על קשר הדוק עם קצין הביקור הסדיר המוסדי, יעמיד לרשותו את נתוני הנוכחות של התלמידים במוסד החינוך, יזמן אותו לישיבות צוות במוסד החינוך, וכן לישיבות צוות בין־מקצועי כשדנים על נשירה סמויה וגלויה, ויודיע לו על כל התלמידים שאותרו.

ב.מחנך הכיתה

מחנך הכיתה יבצע לפחות פעם ביומיים מעקב שוטף אחר נוכחות התלמידים הרשומים בכיתת המחנך באמצעות יומן דיגיטלי, ואם אין יומן דיגיטלי – באמצעות יומן פיזי. אם תלמיד נעדר ממוסד החינוך למעלה מ־7 ימים בחודש אחד, ברציפות או לסירוגין, ידווח על כך מחנך הכיתה למנהל מוסד החינוך.

ג.עובד ההוראה (מורה מקצועי)

1)עובד ההוראה יבצע מעקב שוטף אחר נוכחות התלמידים הרשומים לכיתת הלימוד באמצעות יומן דיגיטלי או באמצעות יומן פיזי.

2)עובד ההוראה יעביר למנהל מוסד החינוך או לנציגו סיכום יומי של נוכחות התלמידים, איחורים, היעדרויות מוצדקות והיעדרויות שאינן מוצדקות.

3)אם תלמיד מאחר באופן תדיר לשיעור או נעדר מהשיעור שבו עובד ההוראה מלמד, ידווח על כך עובד ההוראה למחנך הכיתה.

3.5.3יציאת תלמיד משטח מוסד החינוך ללא אישור

א.במקרה שתלמיד יצא משטח מוסד החינוך ללא אישור, יְיַדע עובד ההוראה, מייד כשהמקרה יובא לידיעתו, את מזכירת המוסד, והיא תיידע את ההורים. מסירת המידע, לרבות הניסיונות להשיג את ההורים, יתועדו בכתב על ידי מוסר המידע.

ב.במקביל ליידוע ההורים יעודכן בעניין מנהל מוסד החינוך או מי מטעמו וכן מחנך הכיתה.

4.   הכלת התלמיד ומניעת נשירה

4.1.         גיבוש תוכנית עבודה להכלה ולמניעת נשירה במוסד החינוך

4.1.1מנהל מוסד החינוך יגבש תוכנית חינוכית ולימודית במוסד החינוך שתבטיח ככל האפשר את יישום המדיניות של משרד החינוך באשר להכלת התלמידים, ביקור סדיר והתמדה – קרי מניעת נשירה – וכן ינקוט את הצעדים הנדרשים לכך, לרבות בניית תוכנית חינוכית למניעת שיעורי הנשירה הסמויה והנשירה הגלויה של תלמידים (לעניין זה ראו את חוזר המנכ"ל "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון").

4.1.2בתוכנית העבודה המוסדית יובאו בחשבון צרכים לימודיים, חינוכיים, רגשיים וחברתיים במוסד החינוך וייקבעו דרכים להוראה, להיבחנות ולסיוע ככל האפשר, בהתאם לצרכים של התלמידים השונים.

4.1.3בתוכנית העבודה יובאו בחשבון צעדים לחיזוק הקשר בין מוסד החינוך להורי התלמידים, לשיתוף ההורים, לקבלה ולהעברה של מידע ולתמיכה בהורים בכל הנוגע לתלמידים שהם בסכנת נשירה.

4.1.4מוסד חינוך יסייע ויפעל בהתאם להנחיות חוזר זה טרם קבלת החלטה בעניין תלמיד שלגביו מתקיימים אחד או יותר מהמאפיינים שנקבעו בהגדרת "נושר סמוי" או "תלמיד בסכנת נשירה". יחודד כי אסורה הרחקת תלמיד לצמיתות על רקע היותו "נושר סמוי" או "תלמיד בסכנת נשירה" אלא אם התקיימו בעניינו הנחיות חוזר זה.

4.1.5בתוכנית העבודה יינתן מענה גם לתלמידים נעדרים חולים. מנהל המוסד, בשיתוף כל בעלי התפקידים במוסד, ברשות המקומית ובמשרד החינוך, ייערך כדי לסייע לתלמיד, בהתאם למצבו וליכולותיו הבריאותיות, בהעברת החומר הנלמד בכיתה ובביקורים שלו ושל בעלי תפקידים רלוונטיים מבית הספר וכן ידאג לביקורי תלמידים אצלו. מספר הביקורים ותכיפותם ייקבעו בתיאום עם התלמיד ועם הוריו ובהסכמתם.

4.2.         איתור ומיפוי של נשירה סמויה ושל תלמידים בסכנת נשירה

מנהל מוסד החינוך או מי מטעמו ידאג לקבל עדכון סדיר ותדיר מעובדי ההוראה במוסד על כל תלמיד שיש חשש שהוא בסכנת נשירה.

4.3.         הקמת צוות בין־מקצועי מוסדי

4.3.1במוסד החינוך יוקם צוות בין־מקצועי אשר יעסוק בדרכים להכלתם של תלמידים בסכנת נשירה. הצוות הבין־מקצועי (להלן "הצוות") יורכב מבעלי התפקידים האלה:

 • מנהל מוסד החינוך – ראש הצוות
 • מחנך הכיתה שהתלמיד שאותר כתלמיד מאתגר לומד בה
 • רכז השכבה, אם מונה רכז לשכבה שבה התלמיד לומד
 • יועץ חינוכי, אם מונה יועץ חינוכי בבית הספר
 • פסיכולוג חינוכי – בתיאום עם השירות הפסיכולוגי-חינוכי.
 • בגן הילדים יורכב הצוות הבין־מקצועי מבעלי התפקידים האלה:

-          מפקחת הגן

-          מנהלת הגן

-          פסיכולוג חינוכי

-          קצין ביקור סידר

-          נציג מחלקת גני ילדים מהרשות המקומית

4.3.2הצוות יכונס על ידי מנהל מוסד החינוך בהתאם לצורך.

4.3.3לישיבות הצוות יוזמנו קצין ביקור סדיר, עובד קידום נוער שמונה לשם כך על ידי מנהל מחלקת החינוך ובמידת הצורך, עובד סוציאלי.

4.4.         גיבוש תוכנית התערבות אישית וקבוצתית

4.4.1הצוות יכין תוכנית התערבות אישית שמטרתה הכלת התלמיד והשארתו במסגרת החינוכית, במסלול למידה המותאם לצרכיו. התוכנית תכלול דיון במאפייני התלמיד ובהיבטים רגשיים, לימודיים, חינוכיים וחברתיים.

4.4.2המנהל ישתף את הורי התלמיד בהכנת תוכנית ההתערבות האישית. לשם כך הוא יציג להורים את התוכנית המתגבשת טרם הפעלתה לשם קבלת תגובתם.

4.4.3כך או כך, הסמכות לגיבוש תוכנית ההתערבות האישית וליישומה היא של מנהל מוסד החינוך ושל הצוות.

4.4.4במקרה שאותרו כמה תלמידים הנמצאים בנשירה סמויה שיש להם מאפיינים דומים, יבנה הצוות תוכנית התערבות קבוצתית. הקבוצה תמנה עד חמישה תלמידים. התוכנית תכלול התאמה למאפייני התלמידים, לשונות ביניהם ולהיבטים רגשיים, לימודיים, חינוכיים וחברתיים.

4.5.         ועדת התמדה

4.5.1בכל רשות חינוך מקומית תוקם ועדת התמדה שמטרתה לתמוך במוסדות החינוך ולסייע להם להכיל את התלמידים הנמצאים בתהליך נשירה ולפקח על המעברים בין מוסדות החינוך ועל המעבר משנת לימודים אחת לאחרת.

4.5.2ועדת ההתמדה תורכב מבעלי התפקידים האלה:

א.מנהל מחלקת החינוך – יו"ר

ב.קצין הביקור הסדיר של מוסד החינוך

ג.גורמי מקצוע נוספים ברשות המקומית לפי קביעת מנהל מחלקת החינוך, כגון מנהל שכבת הגיל במחלקת החינוך, מנהל מחלקת הרווחה או מי מטעמו ברשות, מנהל קידום נוער וכיו"ב, ואם מדובר בתלמיד המתגורר ברשות חינוך אחרת – מנהל מחלקת החינוך שבה התלמיד מתגורר או מי מטעמו.

4.5.3יושב ראש הוועדה רשאי לזמן את הורי התלמיד לדיון בעניינו של התלמיד.

4.5.4יושב ראש הוועדה יזמן לישיבת הוועדה את מנהל מוסד החינוך ולפי בקשת מנהל מוסד החינוך גם עובדים אחרים במוסד החינוך.

4.5.5יו"ר הוועדה יהיה רשאי להיוועץ בממונה המחוזי על ביקור סדיר או במפקח הכולל או במפקח על הייעוץ או בגורמי מקצוע אחרים שהם עובדי משרד החינוך.

4.5.6תפקידי ועדת ההתמדה

א.ועדת ההתמדה רשאית לדון או לייעץ אך ורק בעניין תלמידים בסכנת נשירה ותלמידים הנמצאים בנשירה גלויה.

ב.הוועדה תעקוב אחר יישום תוכנית ההתערבות האישית או הקבוצתית שנקבעה על ידי ועדת ההתמדה.

ג.על הוועדה לסייע במשאבים למוסדות החינוך ליישום תוכניות ההתמדה שגובשו על ידי המוסד לאחר שמנהל מוסד החינוך יפנה לוועדה באמצעות קצין הביקור הסדיר או באמצעות פנייה ישירה לוועדת ההתמדה.

ד.הוועדה תסייע למנהל בגיבוש תוכניות וביישומן, לפי בקשתו.

ה.הוועדה תעקוב אחר תלמידים בנשירה גלויה.

ו.הוועדה תעקוב אחר תלמידים הלומדים במסגרת חינוכית שאיננה מוסד חינוך רגיל, דוגמת מוסדות חסות הנוער, בתי מעצר ומסגרות לנוער מנותק.

ז.הוועדה תייעץ למנהל מחלקת החינוך בעניין רישום, שיבוץ והעברה של תלמידים בסכנת נשירה או בנשירה גלויה.

ח.הוועדה תעקוב ברמת מוסד החינוך וברמת רשות החינוך המקומית אחר נתוני הנשירה ומגמות הנשירה לאורך השנים, ותאתר מוקדי קושי ומחוללי נשירה ברשות החינוך המקומית. בדיון לא יועבר מידע הקשור לפרט הבודד.

ט.הוועדה תקיים למידת עמיתים לגבי תוכניות התערבות פרטניות/קבוצתיות.

4.5.7מהלך העבודה של ועדת ההתמדה

א.ועדת ההתמדה תתכנס בעניינו של כל מוסד חינוך שבתחומה פעמיים בשנה לפחות. ההתכנסות הראשונה תתקיים לא יאוחר מסוף חודש נובמבר של כל שנת לימודים. ההתכנסות השנייה תתקיים לא יאוחר מסוף חודש מרס של כל שנת לימודים.

ב.הוועדה רשאית להתכנס לישיבות נוספות, לפי בקשתו של מנהל מחלקת החינוך או מנהל מוסד החינוך ולפי הצורך אם פנה מנהל מוסד החינוך למנהל מחלקת החינוך, יידע על כך את המפקח על מוסד החינוך.

ג.מנהל מוסד החינוך יפרט, יבהיר ויציג לוועדת ההתמדה את הנושאים האלה:

 • תוכנית העבודה להכלה ולמניעת נשירה ברמת מוסד החינוך
 • תוכניות התערבות אישיות וקבוצתיות
 • תוצאות המעקב אחר יישום התוכניות
 • המלצות למענה פרטני לגבי תלמידים בסכנת נשירה הצפויים לעבור למוסד חינוך אחר בתום שנת הלימודים במקרה שמנהל המוסד סבור שנדרשים פעולות נוספות או משאבים נוספים טרם המעבר או אחריו.

ד.ועדת ההתמדה תדון בנתונים שהוצגו בפניה, תבחן את הכלים ואת האמצעים שננקטו על ידי מוסד החינוך, ותמליץ, במידת הצורך, על נקיטת אמצעים נוספים, וכן על העמדת אמצעים ומשאבים נוספים לטובת יישום התוכניות.

4.6.         מעקב אחר יישום התוכנית והשגת יעדיה

4.6.1עובדי ההוראה המלמדים ומחנכים את התלמיד בסכנת נשירה יעודכנו על ידי מנהל מוסד החינוך או על ידי מי מטעמו בדבר תוכנית ההתערבות ומדיניות משרד החינוך בנושא ההכלה.

4.6.2מומלץ כי מנהל מוסד החינוך ימנה עובד הוראה שתפקידו לעקוב אחר נוכחותם של התלמידים הנמצאים בסכנת נשירה, השתלבותם במערכת ויישום תוכנית ההתערבות שנקבעה.

4.6.3אם המנהל ימנה עובד הוראה לעניין זה, ילווה עובד ההוראה את התלמידים באופן שוטף וייזום פעילויות להעצמתם ולחיזוק תחושת מסוגלותם ומידת השייכות שלהם למוסד החינוך.

4.6.4מנהל מוסד החינוך או מי מטעמו יעקוב אחר יישומה של תוכנית ההתערבות ויבחן אם הושגו מטרותיה ויעדיה של התוכנית.

4.6.5אם התלמיד לא יתקדם בהתאם ליעדי התוכנית במהלך שנת הלימודים שבמסגרתה הופעלה תוכנית התערבות אישית/ קבוצתית, יפנה מנהל מוסד החינוך לכל המאוחר בסוף חודש פברואר לקצין הביקור הסדיר, למפקח הכולל ולממונה המחוזי על ביקור סדיר לצורך עדכון התוכנית ולמציאת פתרון מתאים יותר לתלמידים. בפנייה יפרט המנהל את הצעדים שננקטו על ידי מוסד החינוך בצירוף נתונים על התוכנית.

4.6.6מנהל מוסד החינוך ישקול לפנות לוועדת התמדה במקרים האלה: אם הוא מזהה סכנה או קושי ממשי או בעיית התמדה; אם הוא סבור שנדרשת היוועצות בוועדה; אם יש תלמידים בסכנת נשירה הצפויים לעבור למוסד חינוך אחר והוא סבור שנדרשת היערכות לכך טרם המעבר או לאחר המעבר; אם הוא סבור שנדרשים משאבים לצורך הפעלת התוכנית; אם הוא סבור שהתוכנית שנקבעה על ידי מוסד החינוך מיצתה את עצמה; אם הוא סבור שיש לחזור שוב לוועדת התמדה בקשר לתוכנית שהיא קבעה.

4.6.7בפנייה לוועדת ההתמדה באמצעות קצין הביקור הסדיר יפרט מנהל מוסד החינוך את הצעדים שננקטו במוסד לצורך קידומו של התלמיד בצירוף התוכנית שהופעלה ומסמכים המתעדים את יישומה. לא יועברו לוועדה מסמכים חסויים על פי דין, כגון אבחונים וחוות דעת פסיכולוגיות ופסיכיאטריות.

4.6.8סבר מנהל מוסד החינוך שהוועדה תזדקק למסמכים חסויים או למסמכים נוספים שאינם במסגרת סמכויות קצין הביקור הסדיר, ידאג לקבל מהורי התלמיד או מאפוטרופוס לדין ויתור על סודיות.

4.7.         תפקידי היועץ החינוכי

לצורך קיום ההוראות שפורטו בסעיף זה בדבר הכלת התלמיד יחולו על היועץ החינוכי התפקידים האלה:

4.7.1הוא יהיה איש הקשר של מוסד החינוך עם גורמי הרווחה, עם השירות הפסיכולוגי החינוכי ועם קצין ביקור סדיר.

4.7.2הוא יהיה שותף בבניית תוכנית ההתערבות המוסדית לפי צורכי התלמיד.

4.7.3הוא יהיה שותף לתהליכים הקשורים למעבר בין שלבי החינוך וילווה את התלמיד בסכנת נשירה ואת משפחתו בתהליך זה.

4.7.4במקרה שלא נמצא מקום לימודים בשלב המעבר ממוסד החינוך לאחד מתלמידי מוסד החינוך עד סוף חודש יוני בכל שנת לימודים, יעביר היועץ החינוכי את המידע לקצין הביקור הסדיר להמשך טיפול עד לקליטה הסופית של התלמיד במוסד חינוך.

5.   קצין הביקור הסדיר

5.1.         כללי

קצין הביקור הסדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה ולפי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך. תפקידיו ותחומי אחריותו נוגעים בשני היבטים עיקריים: האחד, בקרה ואכיפה של חוק לימוד חובה, ובכלל זה הבטחת לימודיו של ילד ונער במוסד חינוך מוכר, והשני, חינוכי-טיפולי, ועיקרו הנחיה וסיוע בגיבוש תוכניות להכלה ולמניעת נשירה.

5.2.         הקצאת קצין הביקור הסדיר

מנהל מחלקת החינוך יקצה קצין ביקור סדיר לכל מוסד חינוך שבתחום שיפוטה של רשות החינוך המקומית ויודיע על כך למנהל מוסד החינוך לקראת תחילתה של כל שנת לימודים.

5.3.         תפקידי קצין הביקור הסדיר

5.3.1כללי

א.בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה, לרבות איתור ומניעת נשירה, מעקב אחר היעדרות תלמידים וטיפול בהם וליווי תלמידים במעבר בין מסגרות חינוך;

ב.ייעוץ והנגשת מידע בתחום סמכותו.

5.3.2ברמת מוסד החינוך

א.מעקב אחר נתוני הדיווח על רישום תלמידים;

ב.מעקב אחר הנתונים על נוכחות התלמידים (רישום ביומן דיגיטלי או פיזי);

ג.נקיטת פעולות לאכיפת ביקור סדיר במוסד שבו התלמיד שובץ;

ד.סיוע למנהל מוסד החינוך ביישום המדיניות להכלת תלמידים ולמניעת נשירה, ובכלל זה איתור ומיפוי של תלמידים בסכנת נשירה במוסד החינוך;

ה.יצירת קשר שוטף בין הצוות החינוכי של המוסד, לרבות היועץ החינוכי, ובין גורמים רלוונטיים ברשות לגבי תלמידים בסכנת נשירה;

ו.השתתפות בישיבות של מוסד החינוך ושל רשות החינוך המקומית (ועדה מקצועית מוסדית וּועדת התמדה רשותית) בהתאם להוראות חוזר זה ולפי הצורך;

ז.קיום קשר עם הורים ועם תלמידים לפי הצורך;

ח.תיאום וקשר עם קצין הביקור הסדיר ברשות חינוך מקומית אחרת במקרים שמדובר בתלמיד הלומד במוסד אך בפועל מתגורר ברשות האחרת;

ט.תיאום עם קצין הביקור הסדיר ברשות חינוך מקומית אחרת במקרים שמדובר בתלמיד המתגורר בפנימייה וכתובת מגורי הוריו היא ברשות האחרת;

י.חברות בוועדה המוסדית לאכלוס כיתות של אגף א חינוך ילדים ונוער בסיכון בתלמידים בסכנת נשירה ואישור רשימת התלמידים המומלצת לצורך פתיחת כיתות האגף;

יא.השתתפות בוועדת ההיגוי הרשותית לניצול תקציב רווחה חינוכית ושיקום שכונות חינוכי.

5.3.3ברמה המערכתית-רשותית

א.מעקב אחר נתוני הדיווח על רישום תלמידים במוסדות החינוך;

ב.מעקב אחר נתוני הדיווח על נוכחות התלמידים במוסדות החינוך;

ג.ביצוע פעולות נדרשות לצורך הבטחת הביקור הסדיר של תלמידים במוסדות החינוך, לרבות מתן חוות דעת לעניין העמדה לדין לפי החוק;

ד.מעקב אחר תלמידים משובצים במוסדות חינוך במעמד פטור ובמוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים;

ה.ריכוז נתונים לגבי תלמידים בסכנת נשירה ואיתור מגמות נשירה;

ו.ריכוז הנתונים לגבי תלמידים נושרים;

ז.קיום קשר מקצועי שוטף עם גורמים רלוונטיים ברשות;

ח.קיום קשר עם הורים ועם תלמידים לפי הצורך;

ט.חברות בוועדת תכנון טיפול או בוועדה לשירותים חברתיים או בוועדת החלטה, בדיון על תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה.

5.3.4פעולות בקרה ואכיפה

נוסף על הנאמר לעיל ינקוט קצין הביקור הסדיר את פעולות הבקרה והאכיפה האלה:

א.קצין הביקור הסדיר יאתר תלמידים שאינם רשומים במוסד חינוך וידאג לשיבוצם במוסד חינוך באמצעות מחלקת החינוך. רישומו של תלמיד שאינו רשום למוסד חינוך מוכר יבוצע לפי תקנה 24 לתקנות הרישום או לפי תקנה 5(ב) לתקנות הרישום הנוסף (נוסח ההודעה להורים המוצע לאחר תום מועד תקופת הרישום, ותרגומו לשפות נוספות, מובא בנספח 1 לחוזר זה, ונוסח ההודעה להורים המוצע לאחר תחילת שנת הלימודים, ותרגומו לשפות נוספות, מובא בנספח 2 לחוזר זה).

ב.קצין הביקור הסדיר יבצע הליכים לאיתור תלמידים הרשומים במוסד חינוך אך אינם מבקרים בו.

ג.אם קצין הביקור הסדיר איתר תלמיד שעבר להתגורר ברשות מקומית אחרת, הוא ידווח על כך למנהל מחלקת החינוך וכן לקצין הביקור הסדיר ולמנהל מחלקת החינוך שבתחומה עבר התלמיד להתגורר.

ד.אם תלמיד אינו מבקר במוסד חינוך והוא לא אותר על ידי קצין הביקור הסדיר ברשות החינוך המקומית, ינסה קצין הביקור הסדיר לאתרו ברשות חינוך מקומית אחרת. אם הוא לא אותר ברשות חינוך מקומית אחרת או שחסרים נתונים מספיקים במערכת מצבת התלמידים, יפנה קצין הביקור הסדיר לממונה המחוזי על הביקור הסדיר לצורך קבלת הנחיות.

ה.קצין הביקור הסדיר יערוך סיורים, לפי הצורך, במוקדים שהתלמידים עשויים להימצא בהם במהלך שעות הלימודים, לצורך איתורם ולהמשך הטיפול בהם.

ו.אם קצין הביקור הסדיר איתר תלמיד שאינו רשום במוסד חינוך מוכר בהתאם לחוק לימוד חובה, ולאחר שנשלחה הודעה להורים כאמור בתקנה 24 לתקנות הרישום או בתקנה 5(ב) לתקנות הרישום הנוסף, ישקול קצין הביקור הסדיר מתן המלצה להעמדה לדין של ההורים על אי־ביצוע הרישום.

ז.אם הובא לידיעת קצין הביקור הסדיר שתלמיד אינו מבקר באופן סדיר במוסד החינוך ששובץ בו, יפנה קצין הביקור הסדיר למנהל מוסד החינוך לצורך בירור וקבלת נתונים נדרשים להמשך הטיפול בעניין. במסגרת פנייה זו יוודא קצין הביקור הסדיר שמוסד החינוך פועל בהתאם להנחיות חוזר זה, לרבות הודעה בכתב, בדואר רשום, להורי התלמיד, בדבר אי־הביקור הסדיר של ילדם.

ח.בד בבד עם הפנייה למנהל מוסד החינוך יפנה קצין הביקור הסדיר להורי התלמיד בתוך שני ימי עבודה מהמועד שבו נודע לו על החשד להפרת חוק לימוד החובה, לצורך בירור העניין.

ט.במסגרת בירור העניין עם ההורים יתאם קצין הביקור הסדיר מועד לביקור בית במשותף עם נציג בית הספר. ביקור הבית יבוצע בתוך 4 ימי עבודה מהמועד שבו נודע לקצין הביקור הסדיר על הפרת חוק לימוד החובה.

י.קצין הביקור הסדיר יודיע בכתב להורים בתוך 14 ימים מהמועד שבו נודע לו על ההפרה של חובת הלימוד של התלמיד במוסד החינוך שהוא רשום בו.

יא.אם הורי התלמיד אינם משתפים פעולה עם קצין הביקור הסדיר, הוא ייוועץ עם יועץ משפטי ברשות החינוך המקומית באשר לפעולות שיש לנקוט, ובמידת הצורך יקדם את ההליך של הגשת כתב האישום.

יב.במקרה שההורים הודיעו כי הם מסרבים לשלוח את התלמיד ולדאוג לביקור הסדיר שלו או במקרה שהתלמיד לא יגיע למוסד החינוך כאמור בהודעה שניתנה להורים בתוך שני ימי עבודה ממועד ההודעה בכתב, יעביר קצין הביקור הסדיר את העניין לתובע ברשות החינוך המקומית, לצורך בחינת האפשרות להגשת כתב אישום על הפרת חוק לימוד החובה. קצין הביקור הסדיר יידע בכתב את הממונה המחוזי על הביקור הסדיר על העברת עניינו של התלמיד לתובע. וכן יעביר דיווח מפורט לגבי הפעולות שנעשו, לממונה המחוזי על הביקור הסדיר.

יג.קצין הביקור הסדיר יעביר לתובע דוח מפורט הכולל את הפעולות שננקטו על ידו ועל ידי מוסד החינוך בעניינו של התלמיד וכן את כל הנתונים והמסמכים שנאספו, נתקבלו ונמסרו במסגרת בירור העניין, ובכלל זה תרשומות שערך וכל מידע אחר שנדרש על ידי התובע לצורך העניין. כמו כן יבצע קצין הביקור הסדיר כל פעולה משלימה הנדרשת לצורך גיבוש החלטתו של התובע בדבר הגשת כתב אישום.

5.4.         פעולות נוספות שעל קצין הביקור הסדיר לנקוט בעניין תלמיד שאינו מבקר באופן סדיר במוסד חינוך ושלא דוּוח על ידי מוסד החינוך

5.4.1אם קצין הביקור הסדיר איתר תלמיד שאינו מבקר במוסד חינוך ולא נתקבל על כך דיווח של מנהל המוסד כנדרש לפי ההוראות בחוזר זה, יבצע קצין הביקור הסדיר את הפעולות האלה, בד בבד עם הפעולות שעליו לנקוט לצורך אכיפת החוק:

א.קצין הביקור הסדיר יערוך בירור עם מנהל המוסד וידווח לממונה המחוזי ולמפקח הכולל על מוסד החינוך כי לא ניתן דיווח בהתאם להוראה זו.

ב.קצין הביקור הסדיר יבצע בדיקה של נוכחות התלמידים במוסד החינוך וכן יבדוק אם נוכחות התלמידים מדווחת ביומן הדיגיטלי או הידני. על קצין הביקור הסדיר לתעד את תוצאות הבדיקה ולדווח עליהן לממונה המחוזי ולמפקח הכולל.

ג.אם נמצא שהתלמיד נעדר ממוסד החינוך תקופה ממושכת או שמוסד החינוך אינו משתף פעולה עם בדיקת קצין הביקור הסדיר, יודיע על כך קצין הביקור הסדיר לממונה המחוזי ולמפקח הכולל של מוסד החינוך, והמפקח הכולל יודיע למנהל המחוז ולאגף אמח"י על דבר ההיעדרות.

5.4.2קצין הביקור הסדיר יקבע עם מנהל מוסד החינוך ועם היועץ החינוכי נוהלי עבודה שוטפים ויעדכן את פרטי הגורמים הטיפוליים.

5.4.3קצין הביקור הסדיר ישתתף, לפי הצורך, בישיבות הצוות הבין־מקצועי המוסדי בעניינים הנוגעים לתלמיד מאתגר.

5.4.4קצין הביקור הסדיר יסייע למנהל מוסד החינוך בגיבוש תוכנית עבודה להכלה ולמניעת נשירה במוסד החינוך ברמה המוסדית וברמה הפרטנית.

5.4.5קצין הביקור הסדיר יעקוב באופן סדיר אחר התקדמותם ומידת השתלבותם של תלמידים במוסד, של תלמידים בסכנת נשירה ושל תלמידים שהוא הפנה למוסד החינוך (בין אם ברשות המקומית ובין אם מחוצה לה).

5.4.6קצין הביקור הסדיר יהיה שותף בהליך הקליטה של תלמיד במוסד חינוך (בין אם ברשות המקומית ובין אם מחוצה לה) בעקבות הליך אכיפה או הליך העברה.

5.4.7לצורך ביצוע הפעולות האמורות לעיל ינהל קצין הביקור הסדיר תיק לכל תלמיד שבטיפולו במערכת המידע הממוחשבת של משרד החינוך, ויכלול בו תיעוד של הליכי הטיפול ושל ההמלצות וההחלטות בעניינו של התלמיד.

5.4.8קצין הביקור הסדיר יתעד את עבודתו לגבי כלל התלמידים הנמצאים בטיפולו באופן שוטף במערכת הממוחשבת "מערכת הקבסנט".

6.   הממונה המחוזי על הביקור הסדיר ומניעת נשירה

6.1.         כללי

הממונה המחוזי על הביקור הסדיר ועל מניעת נשירה הוא הסמכות המקצועית במחוזו לניהול מעקב ובקרה אחר חייבי חוק לימוד חובה, ביקור סדיר ומניעת נשירה.

6.2.         תפקידי הממונה המחוזי על הביקור הסדיר ועל מניעת נשירה

6.2.1הממונה המחוזי משמש מוביל פדגוגי ומקצועי לכל הגורמים העוסקים בביקור סדיר ובמניעת נשירה.

6.2.2הממונה המחוזי מרכז את המידע המחוזי במסגרת תפקידו ומדווח למנהל המחוז ולממונה הארצי על הביקור הסדיר.

6.2.3הממונה המחוזי מנהל מעקב אחר הניטור, האיתור ובדיקת הנוכחות של תלמידים במוסדות החינוך.

6.2.4הממונה המחוזי מוביל את מערך ההכשרה והליווי המקצועי במחוזו בהלימה לנוהלי משרד החינוך ולהנחיותיו.

6.2.5הממונה המחוזי מנחה ומוביל תוכנית עבודה מבוססת נתונים לקציני הביקור הסדיר ברשויות החינוך המקומיות שהם פועלים בהן.

6.2.6הממונה המחוזי מקיים דיאלוג ושיתופי פעולה בנושא תלמידים בסכנת נשירה עם הפיקוח על הייעוץ החינוכי ועם הפיקוח הכולל על מוסדות החינוך שבתחום אחריותו במחוז, עם מחלקות החינוך ברשויות וכן עם נציגי הבעלויות על בתי הספר במחוזו.

6.2.7הממונה המחוזי מייצג את משרד החינוך במכרזי קציני הביקור הסדיר ברשויות החינוך המקומיות.

6.2.8הממונה המחוזי מפקח על תפקוד קציני הביקור הסדיר ברשויות החינוך המקומיות על פי הוראות חוזר המנכ"ל.

7.   אכיפת הביקור הסדיר

7.1.         תלמיד שאינו לומד במוסד החינוך או שאינו מבקר בו באופן סדיר

7.1.1בהתקיים נסיבות של אי־ביקור סדיר של תלמיד הרשום במוסד החינוך או במקרה שתלמיד המופיע ברשימת התלמידים הרשומים של מוסד החינוך אינו מגיע כלל ללימודים בתוך 7 ימים, יודיע המנהל להורים במכתב רשום (עם אישור מסירה), שאי־הביקור הסדיר של התלמיד במוסד החינוך הוא עבירה פלילית ושעל התלמיד לחזור ללמוד מייד באופן סדיר. נוסח המכתב יהיה בשפה שבה לומדים בבית הספר. באפשרות מנהל מוסד החינוך לצרף למכתב נוסח נוסף בשפות ערבית, אנגלית, רוסית, אמהרית וצרפתית (נוסח המכתב מובא בנספח 3 לחוזר זה עם תרגום לערבית ב־3.1, לאנגלית ב־3.2, לרוסית ב־3.3, לאמהרית ב־3.4 ולצרפתית ב־3.5).

7.1.2עותק מהמכתב הרשום יועבר למנהל מחלקת החינוך, לקצין הביקור הסדיר ברשות החינוך המקומית, למפקח הכולל של המוסד ולממונה המחוזי על הביקור הסדיר.

7.1.3בחלוף 3 ימים ממועד משלוח המכתב יפנה מנהל מוסד החינוך לקצין הביקור הסדיר ברשות החינוך המקומית כדי להתעדכן באשר לתוצאות הטיפול ולצעדים שננקטו להסדרת הביקור הסדיר של התלמיד במוסד החינוך

7.1.4אם חלפו 7 ימים מיום שליחת ההודעה להורים על ידי מנהל מוסד החינוך, לפי ס"ק 7.1.1 לעיל, והתלמיד לא חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוך, ידווח על כך מנהל מוסד החינוך בכתב למנהל מחלקת החינוך, ועותק יועבר למפקח הכולל, לממונה המחוזי על הביקור הסדיר ולקצין הביקור הסדיר (את נוסח ההודעה ראו בנספח 4 לחוזר זה).

7.1.5בחלוף 21 ימים מיום משלוח ההודעה להורים יבדוק קצין הביקור הסדיר אם התלמיד חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוך. אם התלמיד לא שב ללימודיו, ידווח קצין הביקור הסדיר על כך למנהל מחלקת החינוך, לממונה המחוזי על הביקור הסדיר וליועץ המשפטי ברשות החינוך המקומית.

7.1.6לאחר קבלת הדיווח של קצין הביקור הסדיר שהתלמיד לא חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוך, ישלח מנהל מחלקת החינוך להורים מכתב התראה שעומדים לנקוט הליכים נגדם בהתאם לחוק לימוד החובה או לחלופין, שרשות החינוך המקומית שוקלת להעביר את ילדם למוסד חינוך אחר.

הודעת מנהל מחלקת החינוך בשלב זה תינתן רק לאחר שייבחנו הפעולות של מוסד החינוך ושל קצין הביקור הסדיר ויימצא כי התקיימו ההליכים הפדגוגיים במוסד החינוך וברשות החינוך המקומית בעניינו של התלמיד.

בד בבד עם הוצאת מכתב ההתראה ישקול מנהל מחלקת החינוך אם יש מקום לקיים ועדת התמדה בעניינו.

7.1.7אם חלפו 30 ימים מיום משלוח ההודעה להורים על ידי מנהל מוסד החינוך לפי ס"ק 7.1.1 לעיל, והתלמיד לא חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוך, ידווח על כך מנהל מוסד החינוך בכתב למפקח הכולל, לממונה המחוזי על הביקור הסדיר, לממונה הארצי על הביקור הסדיר ולמנהל מחלקת החינוך. כמו כן תיבחן האפשרות להגשת כתב אישום נגד ההורים, אם מדובר בתלמיד שטרם מלאו לו 15, ואם מדובר בתלמיד שגילו עולה על 15 יועלה עניינו בפני ועדת התמדה.

7.1.8הליך השימוע טרם הגשת כתב אישום

א.התלמיד והוריו יוזמנו בכתב (במכתב רשום עם אישור מסירה) לשימוע בפני התובע העירוני. במסגרת ההודעה על השימוע יימסר להורים כי רשות החינוך המקומית שוקלת הגשת כתב אישום נגדם בגין הפרת החובה ללימוד סדיר.

ב.בהליך השימוע יהיו נוכחים מנהל מוסד החינוך, קצין הביקור הסדיר, התובע של רשות החינוך המקומית והמפקח הכולל של המוסד, והתובע העירוני יזמן גורמים נוספים לפי שיקול דעתו, ובכלל זה הממונה המחוזי על ביקור סדיר או היועץ החינוכי במוסד החינוך או המפקח על הייעוץ במחוז הגיאוגרפי של משרד החינוך או נציג הרווחה ברשות המקומית. יובהר כי ההחלטה אם להגיש כתב אישום היא של התובע העירוני.

ג.במסגרת ההליך יוצגו חלופות לחזרתו של התלמיד ללימודים סדירים במוסד החינוך או לשיבוצו במוסד חינוך אחר.

ד.בתום השימוע יתקיים דיון פנימי בין גורמי המקצוע של הרשות המקומית, ואחריו תתקבל החלטה בעניין המשך ההליכים, לרבות הגשתו של כתב אישום.

ה.מנהל מחלקת החינוך או קצין הביקור הסדיר יידע בכתב את הממונה המחוזי על הביקור הסדיר בדבר החלטת התובע העירוני.

7.1.9גריעת תלמיד ממצבת תלמידים במוסד חינוך

א.בתום 60 יום ממועד משלוח ההודעה להורים על ידי המנהל לפי ס"ק 7.1.1 לעיל, ואם לא ניתנה הודעה על קליטתו של התלמיד במוסד חינוך אחר והתלמיד לא חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוך, יפנה המנהל לממונה המחוזי על הביקור הסדיר בבקשה לשקול את גריעת התלמיד (נספח בקשת גריעה).

ב.הממונה המחוזי על הביקור הסדיר יבחן אם ננקטו כל הפעולות הנדרשות לאחזקת התלמיד ולטיפול בו בהתאם להוראות חוזרי המנכ"ל ואם יש מקום להמליץ למנהל המחוז להורות על גריעתו של התלמיד ממצבת התלמידים של מוסד החינוך.

ג.אישר מנהל המחוז לגרוע את התלמיד, יוודא הממונה המחוזי על הביקור הסדיר שמנהל בית הספר גרע את התלמיד ממצבת תלמידים והודיע על כך למנהל מחלקת חינוך ברשות בכתב ושמנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית גרע את התלמיד ושיבץ אותו במוסד חינוך אחר.

7.1.10בלי לגרוע מהאמור לעיל, במשך תקופת הזמן האמורה יעמוד המנהל או מי מטעמו בקשר עם התלמיד ועם משפחתו אם הדבר עולה בידו. כמו כן יעמוד המנהל בקשר עם קצין הביקור הסדיר.

7.1.11אם התלמיד יוחזר ללימודים סדירים במוסד החינוך בתקופה האמורה, ידווח על כך מנהל המוסד למפקח הכולל של מוסד החינוך, לממונה המחוזי על הביקור הסדיר, לממונה הארצי על הביקור הסדיר ולמנהל מחלקת החינוך.

7.2.         תלמיד שאינו מגיע למוסד החינוך אף שנרשם אליו

במקרה שמנהל מוסד החינוך מצא שתלמיד שהיה רשום במוסד החינוך בשנת הלימודים החולפת אינו מגיע ללימודים או שלא נרשם לשנת הלימודים הקרובה באותו מוסד חינוך, יימסרו פרטי התלמיד בכתב לקצין הביקור הסדיר, והוא יברר אם התלמיד רשום או לומד במוסד חינוך אחר. במקרה שהתלמיד אינו מגיע ללימודים ובבירור נמצא כי הוא אינו רשום ואינו לומד במוסד חינוך אחר, יש לפעול כאמור ב־7.1.107.1.1 לעיל, בשינויים המחויבים.


8.   נספחים

נספח 1: מכתב ממנהל אגף החינוך להורים על אי־רישום ילדם למוסד חינוך

נספח 2: מכתב ממנהל אגף החינוך להורים על אי־ביקור סדיר של ילדם במוסד החינוך

נספח 3: מכתב רשום (עם אישור מסירה) של מנהל מוסד החינוך להורים על היעדרות ילדם מלימודים כמתחייב בחוק

נספח 4: מכתב של מנהל מוסד החינוךי למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית


נספח 5: טופס פנייה של צוות מוסד החינוך לקצין הביקור הסדיר

 

לכבוד: קצין ביקור סדיר ______________ רשות _______________

סודי

יימסר אישית לקצין ביקור סדיר

 

הטופס יימסר לקב"ס לאחר שהתלמיד[1] נעדר מסיבה שאינה מוצדקת וטרם חזר לביקור סדיר, ולאחר שבית הספר ביצע את הפעולות על פי ההוראות בחוזר מנכ"ל "מביקור סדיר למניעת נשירה".

 

 1. פרטי מוסד החינוך:

שם המוסד __________________ סמל המוסד _________

שם היועץ __________________ מספר הטלפון ______________

שם המחנך _________________ מספר הטלפון ______________

 

 1. פרטי התלמיד:

שם המשפחה_____________ השם הפרטי ________________

תעודת הזהות ____________ תאריך לידה ____________ כיתה ____________

שם האב _______________ טלפון ______________

שם האם _______________ טלפון ______________

כתובת מגורים ________________________________________

 

סך הכול ימי ההיעדרות מתחילת שנת הלימודים: __________.

 

3.הפעולות שנקט המוסד להחזרת התלמיד לביקור סדיר:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

4.יש לצרף מסמכים אלו:

א.מיפוי ההיעדרויות (יש לצרף רישום היעדרויות מפורט מתחילת השנה שנעשה במנב"ס).

ב.העתק מכתבי התראה ומסמכים רלוונטיים (יש לצרף תיעוד של כל התהליך החינוכי שעשה צוות מוסד החינוך עם התלמיד).

ג.דוח ביקור בית כולל תאריך, שם ותפקיד המבצע, הנוכחים וסיכום הביקור (יש לצרף את דוח ביקור הבית המלא).

5.גורמי טיפול נוספים רלוונטיים:

השם _______________ התפקיד ________________ מספר הטלפון ________________

השם _______________ התפקיד ________________ מספר הטלפון ________________

שם מנהל המוסד ____________ חתימה __________ תאריך __________

 

[1] לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.