נוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך

הוראת קבע מס' 0059 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ה בכסלו תשע"ו, 07 בדצמבר 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 7.12.2015 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2021
בשנת התשס"א-2001 נחקק בכנסת "חוק חינוך חינם לילדים חולים". החוק מגדיר מיהו הילד הזכאי לשירותי חינוך בביתו בגין היותו מתאים להגדרת "ילד חולה" ו"ילד חולה במחלה מתמשכת". על פי חוק זה תלמיד חולה השוהה בביתו בהוראת רופא מעל 21 יום זכאי לתמיכה לימודית. התמיכה תינתן בהסתמך על מסמך רפואי קביל שיועבר לספק השירות דרך המסגרת החינוכית בקהילה. חוזר זה מפרט את הנהלים למתן השירות של תמיכה לימודית לתלמידים חולים השוהים בביתם באמצעות ספק משרד החינוך. החל מיום 1.1.2015 הוחלף ספק משרד החינוך הנותן תמיכה לימודית לתלמידים החולים בביתם. הספק החדש הוא "קדימה מדע".
החוזר מציג לראשונה בצורה מפורטת את הליך התמיכה לתלמיד החולה בביתו, וכן את כלל השותפים במתן המענה לתלמיד החולה בביתו תוך התייחסות לתפקידו ולחלקו של כל אחד מהם. בנוסף החוזר מפרט כללים לשמירת קשר עם תלמיד הנעדר מבית-הספר עד 21 יום.

   02 - 5603973
   special_education@education.gov.il
גילאי 18-5 בחינוך הרגיל וגילאי 21-3 בחינוך המיוחד שנקבעה זכאותם לחינוך מיוחד בכל המגזרים וזרמי החינוך

 

1.   מבוא

תלמידים חולים השוהים בביתם יקבלו תמיכה לימודית לשם סגירת פערים לימודיים מספק של המשרד אשר זכה במכרז, בפיקוח המינהל הפדגוגי. הנהלים שיפורטו להלן חלים על תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ממסגרות רשמיות וממסגרות מוכרות שאינן רשמיות.

2.   התלמידים הזכאים לקבלת תמיכה לימודית בביתם (על פי "חוק חינוך חינם לילדים חולים", התשס"א-2001)

2.1תלמיד המרותק לביתו מפאת מחלה, תאונה או טיפולים רפואיים לתקופה העולה על 21 יום בגיל 18-5 בחינוך הרגיל ובגיל 21-3 אם נקבעה זכאותו לחינוך מיוחד.

2.2תלמיד  החולה  במחלה מתמשכת – מחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית על פי הוראת רופא לתקופה העולה על ארבעה שבועות. לעניין מניין ארבעת השבועות יש אפשרות לצבור כמה תקופות שהייה או טיפול הנובעות מאותה מחלה או מאותו ליקוי לתקופה של ארבעה שבועות לפחות, בתנאי שהנתק בין התקופות המצטברות לא יעלה על ארבעה שבועות.  לעניין זה ייחשב כתלמיד החולה במחלה מתמשכת גם תלמיד שבשל טיפול מתמשך בבית החולים במסגרת אשפוז יום נעדר בהיקף העולה על 50% ממערכת שעות הלימוד של כיתת הלימוד במסגרת החינוכית שהוא רשום בה. ("אשפוז יום": אשפוז ללא לינה בבית החולים לצורך טיפול אונקולוגי, דיאליזה, טיפול פסיכיאטרי וכד'.)

3.   נוהל הפניית בקשה לשירות מהספק

3.1מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד משובץ בה ושהוא נעדר ממנה עקב מחלה ממושכת/תאונה או טיפולים רפואיים המחייבים שהות בבית יפנה אל הורי התלמיד לשם קבלת אישור להפניית בקשה לתמיכה לימודית באמצעות ספק משרד החינוך. ההורים יחתמו על טופס ויתור סודיות ואישור להעברת המסמכים והבקשה אל הספק בתוספת העתק למנהל המתי"א הנותן את שירותיו למסגרת החינוכית של התלמיד (ראה בנספח 1 להלן).

3.2לאחר קבלת הסכמתם של ההורים בכתב וקבלת המסמכים הרפואיים הרלוונטיים המעידים על הצורך בשהייה בבית ובהיעדרות ממושכת, יפנה מנהל המסגרת החינוכית אל הספק בבקשת תמיכה לימודית לתלמיד (ראה טופס בקשה בנספח 2 להלן). העתק של הטופס יש לשלוח למנהל המתי"א.

3.3תוך שישה ימים, לאחר בדיקת המסמכים ולאחר שנוצר קשר עם המסגרת החינוכית בקהילה, יבקר נציג הזכיין את הילד החולה ואת משפחתו בביתו, במטרה לגבש תכנית חינוכית לילד בתיאום עם צוות המסגרת החינוכית. שישה ימים לאחר מכן יחל ביצוע התכנית ההוראתית בבית התלמיד.

4.   מתן תמיכה לימודית

4.1מחנך התלמיד וצוות מהמסגרת החינוכית יהיו אחראים לבניית תכנית לימודים לילדים חולים בתיאום ובשיתוף עם נציג הספק. לצורך זה ייערך מפגש עם הספק במסגרת החינוכית שבה התלמיד משובץ.

יצירת מערכת התמיכה המשולבת בין הגורמים המסייעים, הצוות  מהמסגרת החינוכית ונציגי הספק נועדה להקל על חזרתו של התלמיד למסגרת החינוכית ועל שילובו בה בעתיד.

4.2הצוות מהמסגרת החינוכית שבה התלמיד משובץ ישמור, ככל האפשר, על קשר עם התלמיד ועם הוריו כדי להפחית במידת האפשר את השפעת היעדרותו מהמסגרת החינוכית. לשם כך יתבצעו ביקורי בית, תהליכי הערכה ובקרה לתכנית ומפגשי עדכון במסגרת החינוכית לכלל הצוות התומך, בשיתוף ההורים.

5.   נהלים להגשת בקשה למתן תמיכה לימודית בבית לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות

5.1הפנייה לספק תיעשה על ידי מנהל המסגרת החינוכית, לאחר שיפנה אל הורי התלמיד לשם קבלת אישור להפניית בקשה לתמיכה לימודית המגובה בהמלצה מעודכנת  של הפסיכיאטר המטפל.

5.2אם התלמיד לא הצליח לשוב ולהשתלב במסגרת החינוכית שלמד בה בקהילה במהלך תקופה שאינה עולה על שישה חודשים, יופנה עניינו לדיון של צוות רב-מקצועי שיתקיים במסגרת החינוכית שבה התלמיד משובץ. הצוות הרב-מקצועי יכלול את מנהל המסגרת החינוכית, פסיכולוג/יועץ חינוכי, מורה מטעם הספק ובמידת האפשר מומחה בתחום של הפרעות נפשיות מהמתי"א. לישיבת הצוות יוזמנו הורי התלמיד והתלמיד, אם הדבר אפשרי.

אם ההורים לא יגיעו לדיון במועד שנקבע, הוא יידחה למועד חדש. ההורים יוזמנו מחדש, ובהזמנה ייכתב שהדיון יתקיים גם לא בנוכחותם. אם ההורים לא יגיעו לדיון גם במועד זה, יתקיים הדיון לא בנוכחותם.

הפרוטוקול של הדיון ושל החלטות הצוות יועבר למשתתפים ולהורי התלמיד ויישמר בתיק התלמיד.

5.3הצוות הרב-מקצועי יעריך את יעילות תכנית התמיכה הלימודית בתלמיד ואת התקדמותו בביתו, יעדכן את תכניתו בהתאם לצרכיו הייחודיים וישקול אם ימשיך בלימודים במסגרת הביתית עד לדיון בעניינו בוועדת השמה במועדים הקבועים בהנחיות משרד החינוך.

5.4אם חל שינוי בתפקודו של התלמיד, המצריך דיון בוועדת השמה, יועלה עניינו לדיון בוועדת השמה חריגה על פי ההנחיות להגשת תלמיד  לוועדת השמה. ועדת ההשמה תחליט על סוג המסגרת החינוכית המתאימה עבורו. ההחלטה תיושם במהלך השנה.     

5.5אם הצוות הרב-מקצועי לא מצא שיש להעלות את עניינו של תלמיד לוועדת השמה במהלך השנה, יועלה עניינו לדיון בוועדת השמה לקראת שנת הלימודים העוקבת, בהתאם להנחיות להגשת תלמיד לוועדת השמה. 

5.6לוועדת ההשמה יועברו המסמכים המפורטים בחוזר הוראות הקבע עד/5(א), סעיף 1.2-42, "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר", ובכלל זה המסמכים האלה:

שאלון הפניה לוועדת השמה שימולא על ידי המורה המלווה המכיר את התלמיד בלימודיו בביתו

חוות דעת פסיכיאטרית מעודכנת

התכנית החינוכית האישית (תח"א) של התלמיד, כפי שגובשה על ידי מורי הספק  ומורי המסגרת החינוכית התלמיד משובץ בה

כל מסמך נוסף שיתרום להעמקת הדיון המקצועי ולהרחבת המידע על התלמיד ועל צרכיו.

5.7אם החליטה ועדת ההשמה, על סמך הממצאים, על המשך לימודיו של התלמיד במסגרת החינוכית שהוא משובץ בה ועל זכאותו להמשך תמיכה לימודית בהסתמך על מסמך רפואי מעודכן, תימשך התמיכה בתלמיד באמצעות הספק.

5.8החלטת ועדת ההשמה תהיה קבילה עד לדיון הבא בעניינו או עד לשילובו חזרה במסגרת החינוכית שהוא שובץ בה.

6.   התנאים למתן תמיכה לימודית בבית

6.1תלמיד שנמצא זכאי לקבלת תמיכה לימודית והוגשה בגינו בקשה יקבל שירותי תמיכה לימודית במועד, ביום ובשעה שייקבעו עבורו על ידי הספק או על ידי מי מטעמו (רכז התכנית, רכז אזורי ו/או מורה). הספק, או מי מטעמו, יבקר בבית התלמיד, יכיר אותו ואת המבוגר הנמצא אתו ויתאם עם המבוגר האחראי את המועד ואת השעות שבהם תינתן התמיכה הלימודית. עובד ההוראה מטעם הספק אינו מחויב לתת את שירותי החינוך במועד אחר מזה שנקבע.

6.2תנאי למתן תמיכה לימודית הוא נוכחותו של הורה במהלך מתן התמיכה הלימודית.

6.3על אף האמור ב-6.2 לעיל יהיה אפשר לספק תמיכה לימודית ללא נוכחות של הורה בהתקיים אחד מהתנאים האלה (ראה גם נספח 3 להלן):

א.במקום ההורה יהיה נוכח אדם בגיר אחר במהלך מתן התמיכה הלימודית, בתנאי שהוא הורשה  לצורך זה על ידי ההורה. אותו אדם יהיה נוכח  לאורך כל זמן קיום התמיכה הלימודית, ממועד כניסת עובד ההוראה ועד גמר המפגש.

ב.במקרה שגילו של התלמיד עולה על 16, והוא אינו תלמיד של החינוך המיוחד, בתנאי שניתנה הרשאה של הורה הנער לקיים את המפגש עם עובד ההוראה בלא הצורך בנוכחותו של ההורה או של בגיר אחר שהורשה לכך.

6.4יובהר כי אם הנער לומד במוסד לחינוך מיוחד או בכיתה לחינוך מיוחד קיימת חובת נוכחות של הורה או של בגיר אחר שהורשה לכך גם אם גיל הנער הוא מעל 16.

6.5הורה המבקש לתת הרשאה לבגיר אחר, או שגיל ילדו עולה על 16, כאמור ב-6.3 לעיל, יודיע על כך לספק בכתב (ראה טופס הרשאה בנספח 3). גם אם ההורה נתן הרשאה לבגיר אחר (כאמור ב-6.3(א)), יהיה ההורה חייב לאשר לספק מדי חודש שהתקיימו המפגשים לצורך תמיכה לימודית.

6.6אם ההורה מבקש לבטל את ההרשאה שניתנה, עליו להודיע על כך לספק בכתב.

7.   הודעה על הפסקת תמיכה לימודית בבית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביה"ס בקהילה

7.1הודעה על חזרתו של תלמיד שנעדר עקב מחלה ממושכת/תאונה או טיפולים רפואיים תלווה באישור רפואי המגבה חזרה זו.

7.2מנהל המסגרת החינוכית שהתלמיד חזר אליה לאחר שנעדר  עקב מחלה ממושכת/תאונה או טיפולים רפואיים המחייבים שהות בבית יעביר לספק הודעה על הפסקת התמיכה הלימודית לתלמיד בביתו והעתק למנהל המתי"א (ראה טופס הודעה בנספח 4 להלן).

7.3האמור ב-7.2-7.1 אינו חל על תלמיד החוזר למסגרת החינוכית ולומד בה פחות מ-50% משעות הלימוד של כיתתו, שכן במקרה זה תימשך התמיכה הלימודית שהתלמיד יקבל בביתו.

8.   שמירה על קשר עם תלמיד השוהה בביתו עד-21 יום

8.1במקרה שהתלמיד נעדר מבית הספר עד 21 יום יתקשר מחנך הכתה לדרוש בשלומו של התלמיד, וייצור איתו קשר מדי יומיים, עד לשובו לבית הספר.

8.2המורה יעודד את תלמידי הכיתה ליצור קשר עם התלמיד הנעדר. במקרה שהתלמיד נעדר מעל 4 ימים ידאג מחנך הכיתה להכין רשימת תורנות עבור תלמידי הכיתה ליצירת קשר ולמסירת שיעורי הבית.

8.3אם מחלתו של התלמיד אינה מדבקת (באישור רופא בלבד) יכין המורה טבלת ביקור חולים עבור התלמידים.

8.4מחנך הכיתה ידאג לתכלול חומרי למידה חשובים מהמורים המקצועיים ולהעברתם לתלמידים להשלמה בעת שיהיו כשירים ללמידה ולהשלמה.

8.5תלמיד הנעדר מבחינה בשל מחלתו יהיה רשאי להשלימה עם שובו לבית הספר, בתיאום עם המורה המלמד.


9.   נספחים

 

 

 

 

נספח 1: טופס ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית/רפואית

 

קישור להורדת הטופס

 

תאריך:_____________

 

המחוז:  __________________________

שם בית הספר:  ____________________

 

אנו, ההורים/האפוטרופוסים של התלמיד/ה _________ מ"ז___________

מאשרים לצוות החינוכי להעביר לגורמי המקצוע של ספק משרד החינוך לעניין מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בביתם ולמנהל המתי"א הנותן את שירותיו למסגרת החינוכית של התלמיד מידע רפואי וטיפולי שנתקבל מאתנו לצורך הגשת בקשה למתן תמיכה לימודית לבננו/לבתנו החולה בביתו/ה, וכן מידע לימודי, חינוכי וטיפולי בתחום מומחיותו של הצוות, וכן לקבל מהם מידע חינוכי וטיפולי.

 

 

שם ההורה/האפוטרופוס___________________,    מ"ז___________________

 

חתימה____________________                            תאריך_________________

 

שם ההורה/האפוטרופוס______________,  מ"ז ________________

 

חתימה__________________             תאריך_________________


 

 

 

 

 

נספח 2: טופס בקשה לקבלת שירותי חינוך לילדים חולים בביתם

 

קישור להורדת הטופס

 

אנא הקפידו למלא את כל הפרטים בכתב ברור, בהדפסה.

חובה לצרף אישור רפואי עדכני ובו תצוין במפורש מהות המחלה.

 

ללא אישור רפואי ובו המלצה למשך חופשת ההחלמה בבית לא תהיה אפשרות לאשר את הסיוע הלימודי. במקרה שההיעדרות היא על רקע נפשי חובה לצרף אישור מפסיכיאטר, המאשר את חופשת ההחלמה וממליץ על הוראה בבית.

 

את טופס הבקשה יש להעביר ל"קדימה מדע" באמצעות פקס' 03-9244493, רצוי סרוק, או באמצעות כתובת הדוא"ל info@km2007.org, ולוודא שהפנייה התקבלה בטלפון שמספרו 1-800-071-170. את העתק הבקשה יש לשלוח למנהל המתי"א.

שם התלמיד/ה: _____________________מ"ז             

מסגרת החינוך שהתלמיד לומד בה:  חינוך רגיל   /  כיתת חנ"מ בביה"ס רגיל / חנ"מ משולב בכיתה רגילה  / בי"ס לחינוך מיוחד / מוגדר/ת כתלמיד/ה דיפרנציאלי/ת  (הקף במעגל)

כתובת התלמיד/ה: _______________ הכיתה: _______________

מס' הטל' בבית התלמיד: ____________________

שם האב: ____________ מס' הטל' הנייד שלו: ___________________

שם האם: _____________ מס' הטל' הנייד שלה: _________________
 

כתובת הדוא"ל של ההורים/התלמיד:  _________________________@__________________________


פרטי ביה"ס/הגן

שם ביה"ס/הגן: ___________________ סמל המוסד:______________

המחוז:  ___________________ היישוב:_____________________________    

מס' הטל' של ביה"ס/הגן: ______________________

מס' הפקס של ביה"ס/הגן: _____________________

פרטי המתי"א

שם המתי"א:_________________ שם המנהל:__________________

הכתובת:______________________  מס' הטל':_________________

פרטי הגורם המטפל בתלמיד בית הספר

1)השם: __________________  התפקיד: _________________

מס' הטל' הנייד: _______________

כתובת הדוא"ל: ______________________@_____________________

יש לשלוח את העתק הבקשה למנהלת המתי"א

2.השם: _______________________  התפקיד:______________________  

מס' הטל' הנייד: _______________

כתובת הדוא"ל: ______________________@_____________________

התאריך של תחילת ההיעדרות מהמסגרת החינוכית: ___________________

סיבת ההיעדרות: ___________________________________

_______________________________________________


מקצועות הלימוד הנדרשים על פי סדרי עדיפות (חובה למלא ע"י ביה"ס):____

_____________________________________________________

_____________________________________________________

תיאור הילד מבחינה לימודית:_________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

האם יש לילד מחשב בבית?  כן / לא

האם הילד מתאים ויכול להשתתף בלמידה מרחוק?   כן / לא

שירותים נוספים שהילד זכאי להם בביה"ס, לפי תכנית הלימודים האישית (חובה לצרף לטופס תל"א)

סייעת                                            מס' ש"ש     _______________

קלינאי תקשורת                               מס' ש"ש     _______________

מרפא בעיסוק                                   מס' ש"ש     _______________

מרפא באמנות (טיפול רגשי)             מס' ש"ש     _______________

פיזיותרפיסט                                   מס' ש"ש     _______________

אחר ______________________   מס' ש"ש     ________________

הערות

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

________________   _____________      ____________ 

 שם מנהל/ת המסגרת                    חתימה                        תאריך  

 


שם ההורה/האפוטרופוס ________________,  מ"ז______________,

חתימה ____________________               תאריך______________

 

שם ההורה/האפוטרופוס______________, מ"ז__________________,

חתימה_________________                  תאריך________________


 

 

 

 

 

נספח 3: טופס הסכמה למתן תמיכה לימודית שלא בנוכחות הורה

 

קישור להורדת הטופס

תאריך:_____________

 

המחוז:  __________________________

שם בית הספר:  ____________________

 

אנו, ההורים/האפוטרופוסים של התלמיד/ה _________ מ"ז ___________

1.מאשרים לספק מתן שירותי תמיכה שלא בנוכחות הורה/אפוטרופוס בהתקיים התנאים הבאים (מחק את המיותר):

(א)מתחילתו ועד סופו  של המפגש יהיה נוכח אדם בגיר מסוים (מעל גיל 18) שאלו הם פרטיו:

השם הפרטי:__________ שם המשפחה_____________ מ"ז_____________ (יש לצרף תצלום של תעודת הזהות של האדם הבגיר.)

(ב)גילו של התלמיד הוא מעל 16 שנים ומתקיימים לגביו התנאים האלה: הוא אינו תלמיד במוסד לחינוך מיוחד, אינו תלמיד בכיתה לחינוך מיוחד, אינו תלמיד  בעל לקות מורכבת בחינוך הרגיל. משום כך לא יהיה נוכח כל אדם בגיר אחר מתחילתו ועד סופו של המפגש.

2.אנו מייפים את כוחו של האדם הבגיר, כאמור בסעיף 1(א), או של התלמיד, כאמור בסעיף 1(ב), לאשר בסופו של כל מפגש את קיומו של המפגש ואת פרטי המפגש.

3.ידוע לנו, שאין בייפוי הכוח האמור בסעיף 2 כדי לפטור אותנו מלוודא שהמפגשים אכן התקיימו כסדרם לצורך תמיכה לימודית. כמו כן ידוע לנו כי נדרש לאשר לספק את קיומם של המפגשים מדי חודש ושניתנה תמיכה לימודית כסדרה.


4.אנו מתחייבים להודיע מראש ובכתב למתאם במטה "קדימה מדע" על

ביטול האישור לפי סעיפים 1 ו-2.

 

שם ההורה/האפוטרופוס _______________,  מ"ז________________,

חתימה ____________________                תאריך______________

 

שם ההורה/האפוטרופוס______________, מ"ז__________________,

חתימה___________________              תאריך________________


 

 

 

 

נספח 4: טופס הודעה על הפסקת תמיכה לימודית לתלמידים חולים החוזרים ללימודים סדירים בביה"ס בקהילה

 

קישור להורדת הטופס

 

 תאריך ________________

 

אנא הקפידו למלא את כל הפרטים ולצרף אישור רפואי ובו תאושר במפורש חזרתו של התלמיד ללימודים בקהילה. ללא אישור רפואי אי-אפשר להעביר הודעה על הפסקת הסיוע הלימודי.

את הפנייה יש להעביר ל"קדימה מדע" באמצעות פקס' 03-9244493 או הדוא"ל  info@km2007.org ולוודא שהפנייה התקבלה בטלפון שמספרו 1-800-0701170 או  073-2016423.

פרטי התלמיד/ה

שם התלמיד/ה: _________________ מ"ז ___________________

הכיתה:_________ כתובת התלמיד/ה בבית: _____________________

מס' הטל': ________________ מס' הטלפון הנייד: ________________

פרטי ביה"ס/גן הילדים

שם ביה"ס/הגן: ______________________ חינוך רגיל  / חינוך מיוחד

היישוב: __________ הכתובת: ______________________________

מס' הטל': ________________ מס' הפקס: __________________

פרטי המתי"א

שם המתי"א:_______________ המחוז:_____________

כתובת המתי"א:____________________ שם המנהל:_____________

מס' הטל': _______________

אנשי הקשר בביה"ס/בגן הילדים

1)השם: _________________ התפקיד: __________________

מס' הטל'/הטל' הנייד: __________________

2)השם:__________________ התפקיד: __________________

מס' הטל'/הטל' הנייד: __________________

 

תאריך החזרה ללימודים במסגרת החינוכית: ____________________

____________________     ______________  _______________

שם מנהל/ת ביה"ס/גן הילדים            חתימה                        תאריך          

 הס"ק 3.3 הוסף בתאריך 20/3/2016.