ביצוע פומבי של יצירות מוזיקליות וספרותיות במוסדות חינוך

הוראת קבע מס' 0076 - חדש

תאריך פרסום: כ' באב תשע"ו, 24 באוגוסט 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 24.8.2016
חוזר זה מפרט את הפעולות שעל המוסד החינוכי לנקוט בכל מקרה של ביצוע פומבי של יצירות מוזיקליות וספרותיות בין כותלי המוסד החינוכי שלא על ידי עובדיו או על ידי תלמידיו (ראה ב-1.4 להלן). החוזר נועד להבטיח את קיומה של הוראת סעיף 29 לחוק זכות היוצרים, התשס"ח-2007, שעניינו ביצוע פומבי במוסדות חינוך, ואת יישום המדיניות של משרד החינוך הבאה להבטיח את קיום הוראת החוק בכל שלבי החינוך. החוזר מתייחס אך ורק לנושא הביצוע הפומביבמוסדות חינוך; שימוש אחר ביצירות מוגנות מכל הסוגים חייב בהסדרה נפרדת ואינו כלול בחוזר זה.

   02 - 5604014
   minhal-pedagogi-moe@education.gov.il
מוסדות החינוך הרשמיים ומוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי וכן בתי ספר וגני ילדים הפועלים ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969 .

1.   הגדרות

1.1החוק: חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

1.2התקנות: תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש"ע-2010.

1.3ביצוע פומבי של יצירה: השמעה או הצגה בציבור של יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוזיקלית ותקליט, במישרין או באמצעות מכשיר (סעיפים 11, 13 לחוק).

1.4ביצוע פומבי מותר במוסד חינוך: ביצוע פומבי של יצירה במהלך פעילותו החינוכית של מוסד חינוך מהסוג שקבע השר, על ידי העובדים במוסד החינוך או על ידי התלמידים הלומדים בו, בתנאי שהביצוע הפומבי הוא לפני ציבור הכולל אך ורק את העובדים או את התלמידים כאמור, את קרוביהם של התלמידים או אנשים אחרים הקשורים במישרין עם פעילותו של מוסד החינוך. הצגת יצירה קולנועית מותרת לפי סעיף זה רק אם היא נעשית למטרות הוראה או בחינה על ידי מוסד החינוך (סעיף 29 לחוק).

אלה סוגי מוסדות החינוך שחל עליהם ההיתר האמור בסעיף זה:

א.מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949

ב.בית ספר או גן ילדים שלומדים או מתחנכים בו באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי או חינוך אמנותי ואינו פועל למטרת רווח, ושחלה עליו חובת רישוי לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969 (להלן "חוק הפיקוח"), לרבות מוסד כאמור שקיבל, מכוח סעיף 2(א)(5) לחוק הפיקוח, פטור מתחולתו

ג.מוסד לחינוך מיוחד, כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

ד.מסגרת חינוכית בתוך בית חולים, כהגדרתו בחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

ה.מוסד חינוך תרבותי ייחודי, כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008

ו.בית ספר מקצועי כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג-1953

ז.מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או שניתן לו היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק האמור או שהוא פועל ברישיון לפי סעיף 25ג לחוק האמור

ח.מכינה קדם-אקדמית המתקיימת במוסדות מהסוג המפורט ב-ז לעיל

ט.מכינה קדם-צבאית כמשמעה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008

י.אולפן ללימוד עברית, מרכז השתלמות למורים ומרכזי למידה לתלמידים בפיקוח משרד החינוך

יא.מוסד על-תיכוני המקנה השכלה תורנית או דתית

יב.בית ספר למוזיקה שמשרד החינוך הכיר בו לעניין זה

יג.מוסד המקיים לימוד או חינוך שיטתי שהמדינה מפעילה.

2.   ההנחיות

2.1השמעה או הצגה בציבור של יצירה ("ביצוע פומבי" כמוגדר ב-1.3 לעיל) היא זכות השמורה לבעל זכויות היוצרים. כל המבקש לבצע בפומבי יצירה מוגנת חייב לקבל רשיון ולשלם תמלוגים, אלא אם מדובר בביצוע פומבי המותר על פי החוק. על כל מוסד חינוכי ועל מנהליו לפעול על פי האמור בחוזר זה כדי למנוע הפרה של החוק ושל מדיניות משרד החינוך.

2.2סעיף 29 לחוק מגדיר ביצוע פומבי מותר במוסד החינוך (ראה ב-1.4 לעיל). הסעיף חל רק על מוסדות מהסוג שקבע השר בתקנות (ראה שם).

2.3כל ביצוע פומבי של יצירה כהגדרתה לעיל (ראה ב-1.3 לעיל) שאינו מוגדר כביצוע מותר, למשל במקרה שהמבצע אינו נמנה על עובדי המוסד החינוכי או על התלמידים הלומדים בו או שהביצוע נעשה על ידי מוסד חינוך שאינו נמנה על אלה המפורטים ב-1.4 לעיל כל ביצוע כזה חייב בהסדרת רישיון מראש ובתשלום תמלוגים מול אקו"ם – אגודת הקומפוזיטורים, המחברים והמו"לים למוזיקה בישראל בע"ם המחזיקה בזכויות יוצרים ובזכות לנהל זכויות יוצרים של רוב רובן של היצירות המוזיקאליות בנות זמננו, הן מקומיות והן לועזיות. לדוגמה, ביצוע פומבי על ידי מפעיל חיצוני אינו כלול בהגדרת "ביצוע פומבי מותר", וחייב בהסדרת רישיון ובתשלום תמלוגים.

2.4לאור האמור לעיל עומדות בפני מנהל המוסד החינוכי שתי חלופות:

א.לקיים ביצוע פומבי של יצירות רק באופן המותר על פי החוק ובגדרי המותר על פיו

ב.לפעול לקבלת אישור פרטני בכתב, עבור כל ביצוע וביצוע, מכל גורם המקיים ביצוע פומבי של יצירה במוסד החינוכי ואשר אינו עובד במוסד החינוך או לומד בו, שלפיו המבצע בפומבי קיבל רישיון מאקו"ם ושילם את התמלוגים הנדרשים בגין האירוע/הביצוע הפומבי במוסד החינוכי (להלן "האישור הפרטני"). מנהל המוסד החינוכי אחראי לקבלת האישור הפרטני מהמפעיל החיצוני בגין כל אירוע/ביצוע פומבי, כאמור לעיל, ולשמירה על העתק של אישור זה.