התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות

הוראת קבע מס' 0045 - החלפה

תאריך פרסום: י"ד בטבת תשע"ח, 01 בינואר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 1.1.2018
בשנת הלימודים התשע"ד פורסם חוזר מנכ"ל המתווה את תוכנית הלימודים בבית הספר העל-יסודי, מעצב את דרכי ההערכה ואת מבנה ההיבחנות ומפרט את הדרישות לתעודת הסיום במערכת החינוך (סעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים"). הצורך להתאים את המתווה החדש לתלמידים העולים מחייב עדכון של ההתאמות הניתנות לתלמידים אלו. ההוראה שלפנינו מפרטת את ההתאמות המעודכנות לאוכלוסיית התלמידים העולים, והיא חלה על התלמידים העונים על ההגדרות המפורטות בסעיף 2 להלן.
הוראה זו מחליפה את סעיף 4.3-42 בחוזר הוראות הקבע עז/11(א), "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות". זאת בשל השינויים האלה: הוראה זו מאפשרת להכיר באופן חלקי ומבוקר בלימודיהם בחו"ל של התלמידים העולים. כמו כן, בעקבות התאמה לתוכנית הלאומית ללמידה משמעותית והרצון לתת מענה לצורכיהם של התלמידים העולים נוספו התאמות בדרכי ההיבחנות במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון. בבחינה זו אין מבחן דו-לשוני, אין הקראה, אין הכתבה ואין מבחן בעל פה. בנוסף, החל משנת הלימודים התשע"ח אפשר יהיה להיבחן בשאלוני חובה דו-לשוניים גם במועד החורף, ולשאלונים הדו-לשוניים נוספו מקצועות בחירה במועד הקיץ. בתיאום עם המפמ"רים במקצועות החובה הותאם חומר הלימוד של שאלוני העולים לתוכנית הלימודים של כלל התלמידים, כדי שאפשר יהיה לשלב את התלמידים העולים בכיתות האם. כמו כן ההוראה עוסקת בצורך להבטיח כי גם תלמידים המוערכים בהערכה חלופית יזכו לסיוע, ויש בה גם הנחיות לגבי השתתפותם של התלמידים העולים בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   02 - 5603619
   agafklitato@education.gov.il
תלמידים עולים הזכאים להתאמות בבחינות הבגרות על פי ההנחיות בהוראה זו.

 

1.          רקע

תלמידים עולים חדשים (בהתאם להגדרות בסעיף 2 להלן) מתמודדים עם אתגרים רבים:

רכישת השפה העברית שהיא בעבורם שפה שנייה

השלמת פערים לימודיים במקצועות הלימוד השונים

    התמודדות עם קשיים הנובעים מהמעבר הבין-תרבותי

    התמודדות עם הבדלים בין מערכת החינוך ואופן הלמידה בארצות מוצאם של התלמידים לבין מערכת החינוך ואופן הלמידה בישראל.

כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרים אלו התלמידים העולים זכאים להתאמות בבחינות הבגרות על-פי המפורט בסעיף 3 להלן. מתן ההתאמות נובע מההכרה בזכותם של התלמידים להזדמנות שווה ומההבנה שבאמצעות ההתאמות הם יוכלו לגשר על הפערים ולממש את יכולותיהם במערכת החינוך ובחברה הישראלית.

על צוות בית הספר לאפשר לתלמיד העולה להתנסות במהלך תהליך הלמידה וההערכה בתנאי ההיבחנות שהוא זכאי להם בבחינת הבגרות בהתאם לרמות השונות. את רמת ההיבחנות של העולים יש לוודא על פי המידע בדוח העולים שמצוי באתר האגף לקליטת תלמידים עולים ובפורטל הבחינות של אגף הבחינות. דוח העולים הוא האישור הרשמי של בית הספר לגבי רמת ההיבחנות של תלמידיו העולים.

בתיאום עם המפמ"רים של מקצועות החובה הותאם חומר הלימוד של שאלוני העולים לתוכנית הלימודים של כלל התלמידים כדי שאפשר יהיה לשלב את התלמידים העולים בכיתת-האם.

2.          הגדרות

2.1תלמיד עולה: תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל החל מכיתה א' ואילך (לפי חוק השבות, התש"י-1950, או חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952)

2.2תלמיד אזרח עולה: תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים, עלה לישראל והשתלב במערכת החינוך מכיתה א' ואילך (לפי חוק השבות או חוק הכניסה לישראל).

3.          ההתאמות בבחינות הבגרות

3.1לצורך הגדרת הזכאות של תלמידים עולים להתאמות בבחינות הבגרות נקבעו שלוש רמות המאפיינות כל קבוצה של תלמידים, כמפורט בטבלה שלהלן:

 

הרמה

הגדרת תלמידים עולים

ותלמידים אזרחים עולים

רמה א'

תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות א'-ג'

רמה ב'

תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות ד'-ח'

רמה ג'

תלמיד שהגיע לישראל והחל ללמוד באחת מהכיתות ט'-י"ב

3.2ההתאמות הניתנות בבחינות הבגרות לתלמידים העולים בכל הרמות

א.היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב במקצועות החובה האלה בלבד (כפי שפורסם בקובץ השאלונים והבחינות העיוני):               
עברית: הבנה, הבעה ולשון (כללי, דתי, עצמאי); ספרות (כללי, דתי, עצמאי); אזרחות (כללי, דתי, עצמאי); תנ"ך (כללי, דתי, עצמאי); היסטוריה (כללי, דתי, עצמאי); תושב"ע (דתי; תלמוד; מחשבת ישראל (דתי); יהדות

ב.תוספת זמן של 25% בעת ההיבחנות בכתב

ג.התעלמות משגיאות כתיב בהיבחנות בכתב בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון

ד.הקראת שאלון הבחינה בעת היבחנות בכתב בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית, למעט במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון

ה.שימוש במילון (כולל מילון אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בעת היבחנות בכתב, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון

ו.באנגלית בבחינות בכתב: שימוש במילון אלקטרוני אנגלית-שפת-אם או שפת-אם-אנגלית; לנבחנים באנגלית ברמה של 3 ו-4 יח"ל התעלמות משגיאות כתיב; לתלמידים ברמת 3, 4 ו-5 יח"ל הקראת שאלון הבחינה.

ז.שימוש בספר תנ"ך מלא ומתורגם לשפות שונות ללא פירושים בבחינת הבגרות בתנ"ך.

ההתאמות המצוינות בסעיפים קטנים ב' עד ה', וכן בסעיף ז', ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים, אם קיים שאלון לעולים.

3.3ההתאמות לתלמידים עולים במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון

 

רמה א'

רמה ב'

רמה ג'

ראה ס"ק א'-ה' בסעיף 3.2 לעיל

 

זכאים להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית 

 

התעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה

 

התאמות אלה יינתנו גם לעולים הבוחרים להיבחן בשאלון הרגיל

 

שאלון חדש בעברית: הבנה, הבעה ולשון לעולים חדשים ברמה ב' שעלו מאתיופיה בלבד (שאלון 11274)

זכאים להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת-אם או עברית-עברית.

 

התעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה

 

התאמות אלה יינתנו גם לעולים הבוחרים להיבחן בשאלון הרגיל.

 

שאלון חדש בעברית: הבנה, הבעה ולשון לעולים חדשים (שאלון 11274).

 

בבחינת הבגרות בעברית: הבנה, הבעה ולשון אין מבחן דו-לשוני, אין הקראה, אין הכתבה ואין מבחן בעל-פה. כמו כן אין תוקף להתאמה שצוינה בסעיף 4.3-42 בחוזר הוראות הקבע עז/11(א), "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות", ומעתה לא יינתנו 10 נקודות תוספת לעולים ברמה ג' בשאלון העולים.

3.4תוספת ניקוד

3.4.1תוספת ניקוד לציון השנתי על ידי בית הספר

לכלל התלמידים העולים הנבחנים בשאלוני בגרות רגילים, חיצוניים, בכתב  בשפה העברית בכל המקצועות, כולל מתמטיקה ומקצועות מדעיים (לא כולל: שאלוני עולה חדש, דו-לשוניים, שאלונים בעל-פה וכן באנגלית( תינתן תוספת נקודות לציון השנתי על-ידי בית הספר בשנת ההיבחנות בבחינת הבגרות (עם הגשת הציון למשרד) כמפורט להלן, בתנאי שבמהלך ההערכה לקראת בחינת הבגרות התלמיד למד ונבחן בבחינות בשאלון הרגיל:

א.ברמה א' תינתן תוספת של 10 נקודות.

ב.ברמות ב' ו-ג' תינתן תוספת של 15 נקודות.

3.4.2תוספת ניקוד לציון בבחינת הבגרות על ידי אגף הבחינות

לתלמידים העולים הנבחנים בשאלוני בגרות רגילים, חיצוניים, בכתב, בשפה העברית בכל המקצועות, כולל מתמטיקה ומקצועות מדעיים (לא כולל שאלוני עולה חדש, דו-לשוניים, שאלונים בעל-פה וכן באנגלית( תינתן תוספת נקודות אוטומטית על ידי המשרד לציון בחינת הבגרות, כמפורט להלן: 

א.ברמה א' תינתן תוספת של 10 נקודות לציון.

ב.ברמות ב' ו-ג' תינתן תוספת של 15 נקודות לציון.

3.4.3תוספת ניקוד בבחינת הבגרות החיצונית באנגלית

בבחינת הבגרות החיצונית באנגלית בכתב, בכל הרמות (א', ב' ו-ג') תינתן על ידי המשרד תוספת של 10 נקודות לציון הסופי המשוקלל על ידי המשרד, למעט לתלמידים שהגיעו מארצות שבהן השפה הרשמית במדינה היא אנגלית. התוספת תינתן רק לציון המשוקלל, וזאת בשונה מהנאמר בסעיפים 3.4.1 ו- .3.4.2

תוספות הניקוד אינן חלות בהערכה חלופית, בהערכה פנימית ובחלק של שלושים האחוזים (ראו בסעיף 5 להלן).

3.5היבחנות בבחינות דו-לשוניות ברמות ב' ו-ג'

3.5.1לתלמידים עולים ברמות ב' ו-ג' תתאפשר היבחנות בבחינות בגרות דו-לשוניות בכתב במקצועות החובה בבחינות לעולה: ספרות (כללי, דתי), אזרחות, תנ"ך (כללי, דתי), היסטוריה (כללי, דתי), תושב"ע (דתי) ומתמטיקה (במבחן רגיל), וכן במבחנים רגילים במקצועות הבחירה האלה: כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומחשבים, מדע וטכנולוגיה לכול ומדעי החברה סוציולוגיה, פסיכולוגיה ושיטות מחקר.

3.5.2הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו ל-5 שפות: רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וספרדית. לדוברי השפות האלה תינתן אפשרות למענה בשפת-האם או בעברית. כל הבחינות הדו-לשוניות יתקיימו במועד הקיץ, ובמועד החורף יתקיימו הבחינות רק במקצועות החובה.

3.5.3תלמידים עולים הנבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה (ראו סעיף 3.4) וכן אינם זכאים להקראת שאלון או לשימוש במילון. 

3.6היבחנות בעל-פה ברמה ג'

3.6.1תלמידים הנבחנים ברמה ג' זכאים להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות בשאלונים רגילים ובשאלונים לעולה, למעט במקצועות האלה: עברית: הבנה, הבעה ולשון ושפות. יש מקצועות שבהם אי אפשר להיבחן בעל-פה בשל מהותו של  המקצוע (לדוגמה בפיזיקה). על רכז המקצוע לבדוק עם המפמ"ר אם קיימת אפשרות להיבחן בעל-פה במסגרת תחום הדעת.

3.6.2תלמיד עולה ברמה ג' הנבחן בעל-פה זכאי להיבחן בשאלון דו-לשוני במקצועות המפורטים בסעיף .3.5.1

3.6.3התלמידים העולים הנבחנים בעל-פה אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון ולשימוש במילון.

3.6.4יש חשיבות רבה בביסוס מיומנויות הכתיבה של תלמידים הזכאים לרמה ג' במסגרת תהליך הלמידה וההערכה במהלך הלימודים, אף שהם נבחנים בעל-פה.

4.          הכרה בלימודים מחו"ל בתחום של השכלה כללית ומבוא למדעים

ועדה מיוחדת במסגרת בית הספר תבדוק את התעודות ואת האישורים של  התלמידים העולים שהגיעו לישראל החל מכיתה י' כדי לבחון אפשרות של הכרה מלאה או חלקית בלימודיהם בחו"ל במקום השלמת לימודים בתחום של השכלה כללית ומבוא למדעים. יש להתייעץ עם המפמ"רים במקצועות אלה לאישור ההכרה בלימודים מחו"ל.

יש לדווח על ציון המקצוע המופיע בתעודה מחו"ל, ובהתאם לצורך לתרגם אותו לסולם הציונים המקובל במערכת החינוך הישראלית.

5.          תלמידים המוערכים בהערכה חלופית (30%)

לתלמידים עולים הנבחנים במתכונת הבחינות החדשה לפי סעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום", אשר יוערכו בהערכה חלופית במקצועות החובה והבחירה לזכאות לבגרות - יקבע בית הספר את הציון הבית-ספרי המדווח כמו לכלל התלמידים, ללא תוספת ניקוד לציון.

הצוות החינוכי יסדיר סביבה פדגוגית מתאימה לקידום התלמידים העולים ויוודא את הכוונתם בתהליך הלמידה. חשוב לקבוע מראש את המסלול שבו ייבחן התלמיד העולה (שאלון עולה או שאלון רגיל) על פי יכולתו השפתית, באופן שכל חלקי ההערכה (חלק ההערכה החלופית וגם חלק המבחן החיצוני( יהיו בהתאמה לרמתו של התלמיד מבחינה שפתית ומבחינת התכנים ויאפשרו לו הצלחה מרבית. יש להיוועץ עם מדריכי העולים של המפמ"רים.

המלצות נוספות למתן סיוע לתלמידים מצויות במסמך הערכה חלופית לתלמידים עולים ולתלמידים תושבים חוזרים בחטיבה העליונה.

ועדה מיוחדת במסגרת בית הספר תבדוק, על סמך תעודות ואישורים, מה הם מקצועות הלימוד שהתלמידים העולים שהגיעו לישראל מכיתה י"א ואילך למדו בחו"ל, כדי לבחון אפשרות של הכרה מלאה או חלקית בלימודיהם בחו"ל ולהחליט מה עליהם להשלים. יש להתייעץ עם מדריכי העולים של המפמ"רים.

6.          התפתחות אישית ומעורבות חברתית לתלמידים העולים

פיתוח תחושת שייכות לחברה הישראלית ומעורבות בה הוא גורם מרכזי בתהליכי הקליטה של התלמידים העולים. השתתפות תלמידים אלו בתוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" עשויה לתרום רבות לשילובם החברתי ולהעמקת ההיכרות שלהם עם החברה הישראלית. יחד עם זאת נדרשת גם התייחסות ייחודית לתלמידים העולים ויש להתאים עבורם את התוכנית, כמפורט להלן:

6.1התלמידים העולים שהגיעו לישראל במהלך יישום התוכנית לא יידרשו להשלים את מכסת השעות משנים קודמות.

6.2התלמידים העולים החדשים נדרשים להשקיע מאמצים וזמן ברכישת השפה העברית ובהשלמת פערים במקצועות הלימוד, ולכן על בית הספר לבחון אפשרות להפחית את מספר השעות הנדרשות מהם במסגרת ההתנסות המעשית האישית. המלצות נוספות מפורסמות במסמך "התפתחות אישית ומעורבות חברתית לתלמידים העולים".

7.          תלמידים עולים המאובחנים כבעלי לקות למידה

עבור תלמידים העונים על ההגדרות בסעיף 2 המאובחנים כבעלי לקויות למידה, אשר ההתאמות שהם מקבלים מתוקף היותם עולים אינן נותנות מענה מספק להבעת ידיעותיהם, יש להגיש בקשה להתאמות ברמה גבוהה יותר לוועדה המחוזית שדנה במתן התאמות לתלמידים בעלי לקויות למידה. ההתאמות המגיעות לתלמיד עולה בעל לקות למידה מפורסמות בהרחבה באתר האגף לקליטת תלמידים עולים. ההתאמות תינתנה גם בבחינות רגילות וגם בבחינות לעולים.

תלמידים בעלי לקות למידה אשר קיבלו אישור להיבחנות בעל-פה לא יקבלו תוספות ניקוד.

8.          תלמידים עולים הלומדים במסגרת החינוך המיוחד

תלמידים עולים שהם תלמידי החינוך המיוחד יקבלו את כל ההתאמות המגיעות להם בשל היותם תלמידי החינוך המיוחד. אם יש התאמה שאינה ניתנת להם במסגרת זו, הם יקבלו אותה במסגרת הנחיות חוזר זה.

9.          תוקף הזכאות להתאמות לעולים

9.1תלמידים עולים (למעט עולים מאתיופיה) ותלמידים אזרחים עולים יוכלו להיבחן בבחינות הבגרות על פי הזכויות המגיעות להם בלימודיהם בחטיבה העליונה במשך 10 שנים מתאריך עלייתם ארצה או עד גיל 23, לפי המאוחר מהם.

9.2תלמידים עולים מאתיופיה יוכלו להיבחן בבחינות הבגרות על פי הזכויות המגיעות להם בלימודיהם בחטיבה העליונה במשך 12 שנים מתאריך עלייתם ארצה או עד גיל 25, לפי המאוחר מהם.

10.    נבחנים עולים הנבחנים במבחנים חיצוניים (אקסטרניים)

תנאי היבחנותם של נבחנים במבחנים חיצוניים (אקסטרניים) העונים על ההגדרות בסעיף 2 לעיל זהים לאלו של הנבחנים במבחנים האינטרניים באותו מעמד.

11.    נבחנים עולים הלומדים במסגרת תוכנית קידום נוער היל"ה

נבחנים אלו, העונים על ההגדרות בסעיף 2, זכאים להתאמות המפורטות בסעיף 3 לעיל.

12.    נבחנים עולים הלומדים בבתי ספר תעשייתיים בפיקוח משרד הכלכלה (לשעבר משרד התמ"ת)

נבחנים אלו, העונים על ההגדרות בסעיף 2, זכאים להתאמות המפורטות בסעיף 3 לעיל.

13.    נבחני משנה בוגרים

עולים הנבחנים כנבחני משנה בוגרים, שסיימו 12 שנות לימוד ונבחנו במוסד החינוך בבחינת בגרות אחת לפחות בשנות הלימוד בחטיבה העליונה בהתאם לנוהלי אגף הבחינות, ימשיכו להיבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה כפי שנקבע להם במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה.