נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל

הוראת קבע מס' 0047 - החלפה

תאריך פרסום: י"ד בטבת תשע"ח, 01 בינואר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 1.1.2018
הוראה זו מחליפה את סעיף 7.1-2 בחוזר הוראות הקבע סח3(ג), "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל". ההוראה עוסקת בנושאים האלה: - תפיסת התוכנית "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל" כתוכנית הוליסטית רשותית על פני הרצף החינוכי, במסגרת הבית-ספרית והחוץ-בית-ספרית - הכנה לשירות משמעותי בחינוך המיוחד - התאמת תכנים, שילוב בעלי תפקידים בצוותים המובילים את התוכנית והסדרת מידע ותהליכים למסלולי השירות השונים - מתן מידע אודות תהליכים ותוכניות להתנדבות לתלמידים שקיבלו פטור משירות - הגורמים האחראים והשותפים לתוכנית ברשות המקומית - הגדרת תפקיד מנהל מחלקת הנוער כמתכלל התוכנית ברשות המקומית - עקרונות להפעלת התוכנית המחודשת (תכנים והיערכות) וכללים ליישומה בכל מסגרות החינוך ברשות המקומית - נוהל הסדרת שילובן של עמותות המגזר השלישי בתחום הנכונות לשירות והמוכנות לצה"ל. האחריות הכוללת להפעלת התוכנית מוטלת על מינהל החברה והנוער במטה ובמחוזות, בשיתוף כלל המינהלים והאגפים הרלוונטיים במשרד החינוך, האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון וצה"ל.
ההוראה מרחיבה בנושאים האלה: תפיסת התוכנית "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל" כתוכנית הוליסטית רשותית על פני הרצף החינוכי בחטיבות העליונות, במסגרת הבית-ספרית והחוץ-בית-ספרית הגדרת תפקיד מנהל מחלקת הנוער כמתכלל התוכנית ברשות המקומית הכנה לשירות משמעותי בחינוך המיוחד - התאמת תכנים, שילוב בעלי תפקידים בצוותים המובילים את התוכנית והסדרת מידע ותהליכים למסלולי השירות השונים מתן מידע אודות תהליכים ותוכניות להתנדבות לתלמידים שקיבלו פטור משירות.

   02 - 5603192
   doritbar@education.gov.il
תלמידי החטיבות העליונות ותלמידים הלוקחים חלק בפעילויות המתקיימות בשעות אחר הצהריים ברשויות המקומיות.

 

1.   המשנה החינוכית

1.1אחד היעדים המרכזיים של משרד החינוך הוא לטפח בבני הנוער את הנכונות למעורבות חברתית ולעודד אותם לקבל על עצמם תפקידי שירות למען הקהילה, החברה והמדינה. השירות בצה"ל מבטא את מימושה של חובה אזרחית ואת נכונותם של בני הנוער לקבל על עצמם אחריות אישית הכוללת מעורבות חברתית והזדהות עם המטרות העומדות בפני צה"ל.

בהתאם לחוק שירות הביטחון (נוסח משולב), התשמ"ג-1986, חלה על כל מיועד לשירות ביטחון חובת התייצבות על פי צו לרישום, לבדיקות ולגיוס לשירות הביטחון. היעד המרכזי המשותף למשרד החינוך, למשרד הביטחון ולצה"ל הוא הכנת כלל בני הנוער לשירות בצה"ל על ידי חיזוק נכונותם לשירות משמעותי, תוך הדגשת חשיבותו של המערך הלוחם.

הכנת בני הנוער לשירות בצה"ל ובשירות הלאומי והאזרחי מחייבת פיתוח תוכנית חינוכית ייחודית ומקיפה, אשר נותנת מענה למגוון האוכלוסיות, וכן את הבטחת יישומה.

1.2בחינוך הממלכתי יוצגו בפני בני הנוער המסגרות להעצמה אישית ולהכשרה לתפקידי מנהיגות העומדות לרשותם לפני השירות הצבאי, כגון המכינות הקדם-צבאיות, "מכינות אופק" והמסגרת "שנת שירות".

1.3בחינוך הממלכתי-דתי תודגש בפני הבנים חשיבותו של שירות משמעותי בצה"ל ויוצגו בפניהם אפשרויות שירות במסגרות ייחודיות העומדות לרשותם, כגון ישיבות הסדר ומכינות קדם-צבאיות. בפני הבנות יודגשו חשיבות השירות הלאומי המשמעותי ותרומתו לחברה האזרחית. בנות החינוך הדתי המעוניינות לשרת בצה"ל יוכנו למסלולי המדרשות והמכינות ולשירות בצה"ל באופן פרטני.

2.   מטרות התוכנית

מטרות התוכנית המפורטות להלן מותאמות לחוק החינוך הממלכתי, התשי"ג ולמטרותיו הקבועות בסעיף 2 לחוק, והן נוגעות לכלל המגזרים באוכלוסייה:

א.     טיפוח תחושת ההשתייכות של בני הנוער לעם, לארץ ולמדינת ישראל והזדהותם עם המדינה

ב.      פיתוח וחיזוק הזהות הציונית, הישראלית והתרבותית של בני הנוער

ג.       פיתוח מחויבותם של בני הנוער לקהילה, לחברה ולמדינה

ד.      טיפוח מודעותם של בני הנוער לחשיבותו של המפגש הרב-תרבותי בין חיילים בצה"ל, המשקף את החברה הישראלית על גווניה השונים

ה.     הגברת תחושת האחריות של בני הנוער לשם מימוש זכותם וחובתם האזרחית לשמירה על ביטחון המדינה

ו.        טיפוח מודעותם של בני הנוער לשאלות ערכיות תוך חיזוק המחשבה העצמית והיוזמה האישית

ז.       חיזוק נכונותם של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל, תוך הדגשת חשיבותו של שירות במערך הלוחם

ח.     הגברת מעורבותם של בני הנוער בתהליך המיון לשירות בצה"ל

ט.     עידוד הסביבה המשפחתית והקהילתית התומכת בבני הנוער לקראת שירותם הצבאי

י.        ליווי בני הנוער בתהליך קבלת ההחלטות לקראת השירות הצבאי

יא.   הקניית ידע ומיומנויות הנדרשים לבני הנוער לקראת שירותם בצה"ל בנושאים האלה:

-          מידע על תהליכי המיון והשיבוץ לשירות בצה"ל

-          חיזוק מיומנויות ותחושת המסוגלות האישית לשם התמודדות עם המעבר מהמסגרת האזרחית למסגרת הצבאית

-          הדרכת בני נוער בחינוך הממלכתי-דתי כיצד לקיים אורח חיים דתי ולהמשיך לשמור מצוות במסגרת השירות הצבאי

-          טיפוח המודעות לחשיבותה של פעילות גופנית על ידי הקניית ידע וכלים לשם הכנת תוכנית אימון גופני אישית לקראת הגיוס לצה"ל, בהתאם לנהלים של מפמ"ר החינוך הגופני

-          כיוון התלמידים שניתן להם פטור מצה"ל לאפשרויות השונות הקיימות לשירות משמעותי בצה"ל כמתנדבים או לשירות לאומי אזרחי וחשיפתם לתוכניות השונות המלוות בתהליך ההתנדבות.

3.   עקרונות להפעלת התוכנית

3.1יש להפעיל תוכנית יזומה ורצופה בכיתות י'-י"ב.

3.2על התוכנית להביא לידי ביטוי ראייה כוללנית ולשלב פעילויות של מערכת החינוך, של משרד הביטחון ושל צה"ל.

3.3התוכנית מחייבת רצף חינוכי ותיאום בין המסגרות המרכזיות: בית הספר והרשות המקומית.

3.4על התוכנית לשלב כלים להקניית ערכים, עיסוק בהיבטים רגשיים, הקניית ידע, הקניית מיומנויות המכוונות לקראת השירות הצבאי וחיזוק החוסן האישי לקראת הגיוס.

3.5יש לבנות תוכנית בית-ספרית תהליכית, המתבססת על תוכנית הליבה לשעות המחנך:

 • בכיתה י' חשוב ליצור חיבור בין התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" לבין העיסוק באזרחות פעילה ובהכנה לקראת גיוס ושירות משמעותי.
 • בכיתה י"א חשוב להדגיש נושאים משמעותיים הנוגעים לחברה הישראלית ולצה"ל וכן להכין את בני הנוער לצו הראשון.
 • בכיתה י"ב יש לקיים תוכנית הממוקדת בהכנה לקראת שירות משמעותי בצה"ל (או שירות לאומי או שירות אזרחי לבעלי פטור).

3.6התוכנית המחייבת מופעלת על ידי משרד החינוך, משרד הביטחון וצה"ל. כל פעילות נוספת מחויבת באישור משרד החינוך בהתאם לסעיף 9.12-1 בחוזר הוראות הקבע עה/8(א), "שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך".

3.7התוכנית היא רב-תחומית ומחייבת שיתוף פעולה בין הגורמים השונים: רכז החינוך החברתי-קהילתי, מחנך הכיתה, היועץ החינוכי, מורה לחינוך מיוחד, מורה לשל"ח ולידיעת הארץ, מורה לחינוך גופני, המורים המקצועיים, רב בית הספר (בבתי ספר ממלכתיים-דתיים), מנהלי מחלקות החינוך והנוער ברשויות המקומיות, נציג מתי"א, רכזי תנועות הנוער, מדריכי נוער, האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון וצה"ל.

3.8טרם כתיבתה של התוכנית יש לקיים תהליכי בקרה בשכבות י"א-י"ב, שיכללו שלב מקדים של איתור צרכים, וכן לקיים משוב על ביצוע התוכנית עם סיום שנת הלימודים.

3.9יש לקיים מפגש בסגנון שולחן עגול בהובלת נציגי מינהל החברה והנוער ובשיתוף כלל בעלי התפקידים בבית הספר, ברשות המקומית, במשרד הביטחון  ובצה"ל. המפגש ייערך בשליש האחרון של שנת הלימודים המסתיימת, בעת ההיערכות לשנת הלימודים החדשה. יש לבחון את  מגמות הגיוס והשירות בקרב תלמידי בית הספר ולהיערך להתאמתן לתוכנית הבית-ספרית בתחום ההכנה לשירות משמעותי.

3.10יש לוודא כי התוכנית תהיה נגזרת של התמונה החינוכית הבית-ספרית והרשותית.

3.11על רכז החינוך החברתי להגיש תוכנית בית ספרית להכנה לשירות משמעותי למנהל בית הספר, שהוא האחראי על ביצועה. על המנהל להגיש את התוכנית למפקח הכולל ולמפקח על החינוך החברתי-קהילתי כחלק מהתוכנית הבית ספרית. על המפקחים לאשר את התוכנית ולעקוב אחר ביצועה.

4.   התהליך החינוכי

מינהל החברה והנוער במשרד החינוך והצוות החינוכי במסגרות השונות יתכננו את התהליך החינוכי ויובילו אותו בשלושה צירי פעולה השזורים זה בזה, כמפורט להלן:

4.1           ציר החינוך הערכי

בציר זה יודגשו המסרים האלה:

א.     חוק שירות הביטחון קובע את הגיוס לצה"ל כחובה. הפרט מחויב לתרום כמיטב יכולתו בעת שירותו בצה"ל כדי להבטיח את השמירה על קיומה של מדינת ישראל ועל ביטחונה כחובה אזרחית ראשונה במעלה.

ב.      לשירות בצה"ל תרומה משמעותית לחיזוק הזדהותו של הפרט עם עם ישראל ועם מדינת ישראל ולהידוק הקשר של העם לארצו.

ג.       מטרתה של התוכנית להקנות כלים לרכישת ערכים של שמירה על כבוד האדם, רעות, עזרה הדדית ואחריות.

ד.      התהליך החינוכי הרציף להעמקת האמונה ולקיום מצוות המתקיים בבתי הספר הממלכתיים-דתיים מדגיש את חובת השירות והתרומה למדינה ברוח חזון החמ"ד.

ה.     התוכנית כוללת התייחסות לתלמידים אשר ממגוון סיבות מקבלים פטור מהשירות הצבאי אך בכוונתם להתנדב.

4.2           ציר המידע

בציר זה יועבר מידע בנושאים האלה:

א.     אתגרי הביטחון הניצבים בפני מדינת ישראל, מורכבותה של החברה הישראלית ומקומו של צה"ל בה

ב.      תהליך המיון, השיבוץ והגיוס לצה"ל, תוך הדגשת חשיבותם של צומתי ההכרעה (הכנה לצו ראשון, מילוי שאלון העדפות, הכנה ליום המא"ה)

ג.       מסלולי התנדבות ותוכניות התנדבות המיועדות לתלמידים בעלי מוגבלות.

4.3          ציר ההתנסות וההסתגלות

ציר זה בנוי על התנסויות שונות של בני הנוער ועל עיבוד חוויותיהם לשם פיתוח יכולת הסתגלות לקראת השירות הצבאי. אלה מטרותיו:

א.     חיזוק מיומנויות והמסוגלות האישית לשם התמודדות בריאה עם המעבר מהמסגרת האזרחית למסגרת הצבאית, מתן כלים לשם קבלת החלטות מושכלות וחיזוק החוסן האישי

ב.      התנסות בשגרת חיים צבאית במסגרת אימון גדנ"ע לשם מתן כלים להתמודדות עם מרכיבי ההוויה הצבאית

ג.       התנסות בפעילויות שטח וטיפוח מנהיגות במסגרת ימי שדה, סיורים, מסעות וטיולים, קורסי מש"צים (מדריכי של"ח צעירים) ופעילות מד"צים (מדריכים צעירים), וכן התנסות במסגרת מועצות התלמידים והנוער ובמסגרות תנועות נוער וארגוני נוער ומסגרות מנהיגות אחרות

ד.      פיתוח הכושר הגופני והמנטלי במסגרת הבית-ספרית תוך הצבת אתגרים גופניים במסגרת משימות אישיות וקבוצתיות והבנת תהליכי האימון

ה.     עיבוד ההתנסויות בהיבטים רגשיים וחברתיים במסגרת דיונים ובשיחות קבוצתיות.

5.   התוכנית כרצף חינוכי

הכנתם של בני הנוער לקראת שירות משמעותי מחייבת רצף חינוכי המאפשר ראייה כוללת של בני הנוער במסגרות המרכזיות, בית הספר והרשות המקומית, כמפורט להלן:

4.4          ההיערכות הבית-ספרית

א.באחריות מנהל בית הספר והרכז החברתי לבנות תוכנית בית-ספרית תהליכית ומובנית. התוכנית תשלב בין שיעורי החינוך, פעילויות משרד הביטחון ופעילויות צה"ל בנושא.

ב.על התוכנית הבית-ספרית לכלול מענה לתלמידים בעלי מוגבלות ולתלמידים העתידים לשרת כמתנדבים.

ג.על המנהל למנות את הרכז החברתי-קהילתי למרכז התוכנית ולאחראי לה. כמו כן עליו לוודא שהרכז הוכשר לתפקיד על ידי מינהל החברה והנוער.

ד.המנהל הוא האחראי להגשת התוכנית הבית-ספרית לאישור הממונה על החינוך החברתי-קהילתי במחוז. התוכנית המוצעת תהיה חלק בלתי-נפרד מתוכנית העבודה הבית-ספרית ותוגש למפקח הכולל עד 31 באוגוסט.

ה.יש לבנות את התוכנית הבית-ספרית לפי נתוני הגיוס הבית-ספריים ולהתאימה לשלבי המיון והשיבוץ של בני הנוער למערכת הצבאית.

ו.על התוכנית לשלב מרכיבים משלושת צירי התהליך החינוכי (ערכים, מידע והסתגלות).

ז.יש להפעיל את התוכנית במסגרת השעות השבועיות המיועדות לשעות חינוך, לחינוך גופני, לשל"ח ולידיעת הארץ, וכן כחלק מההכנה לטיול השנתי.

ח.על מחנך הכיתה, כדמות מובילה, לשמש גורם תומך לתלמידיו ועליו להיות שותף מלא בתהליך ההכנה לשירות משמעותי. עליו להקדיש לנושא בין חמישה לעשרה שיעורי חינוך לכל שכבת גיל בכיתות י"א ו-י"ב, במסגרת תוכנית הליבה של החינוך החברתי.

ט.יש להכשיר את הצוות החינוכי בבית הספר (המנהל, הרכז החברתי, המחנכים, היועץ החינוכי והמורים המקצועיים הרלוונטיים) ולהעמיק את מעורבותו בתוכנית ההכנה לצה"ל.

4.5          היערכות הרשות המקומית

א.התוכנית הרשותית להכנה לצה"ל תיבנה בהתאם לנתוני הגיוס הרשותיים והרשות תרכז את פעילות ההכנה לצה"ל הן במערכת הבית-ספרית והן ברשות המקומית.

ב.על התוכנית הרשותית לספק מענה לתלמידים בעלי מוגבלות ולתלמידים העתידים לשרת כמתנדבים.

ג.מומלץ כי הרשות המקומית תקים ועדת היגוי רשותית בנושא הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי, ובה ייקחו חלק נציגי בעלי התפקידים הרלוונטיים מבתי הספר ומחוץ לבתי הספר (ראש הרשות או מי מטעמו, מדריך או מפקח רשותי של מינהל החברה והנוער, מנהל אגף החינוך, מנהל מחלקת הנוער, מנהלי בתי הספר, רכזי החינוך החברתי, יועצים חינוכיים, נציג מתי"א, גורמי רווחה, נציגי המרכז הקהילתי, נציג היחידה לקידום נוער, רכז ההכנה לצה"ל באגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, נציגי צה"ל).

ד.באחריות מנהל מחלקת הנוער ברשות לתכלל את התוכנית על הרצף החינוכי. ברשות שקיים בה מרכז הכנה לשירות משמעותי יפעל מנהל המרכז בהתאם להנחיותיו של מנהל מחלקת הנוער ברשות.

ה.תפקידו של מנהל המרכז או רכז ההכנה לשירות משמעותי ליישם את הפעילויות בנושא ההכנה לשירות משמעותי במסגרות השונות ברשות, בהתאם להגדרת תפקידו על פי אוגדן בעלי התפקידים.

6.   אוכלוסיות ייחודיות

אחת ממטרות התוכנית היא לפתח מערכות הכנה, תמיכה וליווי לאוכלוסיות ייחודיות טרם הגיוס; זאת כדי לעודד את גיוסם של בני הנוער, לשפר את השתלבותם בצה"ל ולמנוע את נשירתם במהלך השירות הצבאי. כמו כן  יש להיערך למתן מידע אודות תהליכים ותוכניות להתנדבות לתלמידים שקיבלו פטור משירות.

7.   עידוד הגיוס בקרב בני נוער ש"חוק שירות הביטחון" אינו חל עליהם

על מערכת חינוך שלומדים בה תלמידים ש"חוק שירות הביטחון" אינו חל עליהם לטפח בתלמידים אלה את תחושת הקשר למדינת ישראל ואת ההזדהות עם ערכיה הדמוקרטיים ולפתח את נכונותם, כאזרחי המדינה, לשמור עליה ולהגן על ביטחונה. יש לעודד בני נוער אלה לגלות נכונות להתנדב לצה"ל ולתרום ממיטב יכולותיהם, תוך מימוש עצמי מרבי.

8.   שילוב עמותות המגזר השלישי בתחום "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל"

8.1שילוב עמותות מגזר שלישי במסגרת החינוכית יתבצע בהתאם להגדרות ולנהלים של משרד החינוך ושל מינהל החברה והנוער.

8.2עמותות המגזר השלישי מחויבות באישור פעילותן על ידי וועדה משותפת למשרד החינוך, למשרד הביטחון ולצה"ל.

8.3על מנהל בית הספר לוודא כי הגופים הפרטיים העוסקים בהכנת בני הנוער לשירות בצה"ל ואשר מקיימים פעילויות בתוך בית הספר מאושרים על ידי משרד החינוך ומופיעים ברשימת העמותות המאושרות במאגר התוכניות החינוכיות של משרד החינוך וכן באתר מינהל החברה והנוער.


9.   נספחים

נספח א: אנשי קשר בתחום ההכנה לצה"ל

 

 1. אנשי קשר במשרד החינוך

א.מינהל החברה והנוער

במטה

 • מנהל מינהל החברה והנוער, טל' 02-5603155/6
 • מנהל האגף החברתי-קהילתי, תלמידים ונוער, טל' 02-5603193
 • מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ, טל' 02-5603190/1
 • המפקח הארצי על חינוך חברתי-קהילתי בחמ"ד, טל' 050-6282923
 • המפקח הארצי הממונה על "מכינות אופק" ועל צעירים בגיל גיוס, טל' 02-5603192.

במחוז הצפון

 • מנהל חברה ונוער, טל' 04-6500110/364
 • הממונה המקצועי באגף החברתי-קהילתי, תלמידים ונוער, טל'
 • 04-6500356/61
 • רפרנט ההכנה לשירות משמעותי, טל' 04-6500110/364, דוא"ל nava.nkn@gmail.com.

במחוז חיפה

 • מינהל החברה והנוער, טל' 04-8632641
 • הממונה המקצועי באגף החברתי-קהילתי, תלמידים ונוער, טל'
 • 04-8632644
 • רפרנט ההכנה לשירות משמעותי, טל' 04-8632641, דוא"ל israelra2@education.go.il.

במחוז מרכז

 • מנהל החברה והנוער, טל' 03-6896428
 • הממונה המקצועי באגף החברתי-קהילתי, תלמידים ונוער, טל' 03-6896422
 • רפרנט ההכנה לשירות משמעותי, טל' 03-6896428, דוא"ל shoshizada19@gmail.com.

במחוז תל-אביב

 • מנהל החברה והנוער, טל' 03-6896183
 • הממונה המקצועי באגף החברתי-קהילתי, תלמידים ונוער, טל' 03-6896182
 • רפרנט ההכנה לשירות משמעותי, טל' 03-9180835, דוא"ל osnatdr@education.gov.il.

במחוז ירושלים

 • מנהל החברה והנוער, טל' 02-5601515/6
 • הממונה המקצועי באגף החברתי-קהילתי, תלמידים ונוער, טל' 02-5601518
 • רפרנט ההכנה לשירות משמעותי, טל' 02-5601515/6, דוא"ל rivkame@education.gov.il.

במחוז הדרום

 • מנהל החברה והנוער, טל' 08-6263138
 • הממונה המקצועי באגף החברתי-קהילתי, תלמידים ונוער, טל' 08-6263137
 • רפרנט ההכנה לשירות משמעותי, טל' 08-6263138,​ דוא"ל ronitmiara262@gmail.com.

במינהל לחינוך התיישבותי

 • מנהל המינהל לחינוך התיישבותי-פנימייתי ועליית הנוער, טל' 03-6898875 
 • המפקח/הממונה על החינוך החברתי-קהילתי,  טל' 03-6898854
 • רפרנט ההכנה לשירות משמעותי, טל' 03-6898875, דוא"ל anay6663@gmail.com.

ב.המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, טל' 03-6896136

ג.אגף שפ"י, טל' 02-5603874

ד.האגף לקליטת תלמידים עולים, טל' 02-5603619

ה.אגף א' לחינוך המיוחד, שירות משמעותי לתלמידים עם מוגבלות והכנה לחיים וחינוך ערכי, דוא"ל jasminle@education.gov.il.

 1. משרד הביטחון האגף הביטחוני-חברתי
 • לשכת ראש האגף הביטחוני-חברתי, טל' 03-6084508
 • לשכת סגן ראש האגף ומנהלת היחידה להכנה לצה"ל ולגדנ"ע, טל' 03-6084523
 • רכז מרחב צפון וחיפה, טל' 03-6084563
 • רכז מרחב תל-אביב, מרכז וירושלים, טל' 03-6084516
 • רכז מרחב דרום, טל' 03-6084552
 1. צה"ל

חיל חינוך ונוער

 • לשכת קצין חינוך ונוער ראשי, טל' 03-7374575
 • לשכת מפקד מערך קידום אוכלוסיות, טל' 03-7374588
 • לשכת מפקד יחידת הגדנ"ע והנח"ל, טל' 03-7371550 (גדנ"ע, נח"ל ומורות חיילות)

מיטב

 • מרכז השירות הקהילתי, טל' 03-7388877
 • מרכז השירות *גיוס (3529*) שלוחה 3, מתנדבים.


נספח ב: קישור ל"מודל עבודה בית ספרי - פירוט סל פעילויות בתוכנית ההכנה לצה"ל והגורם המבצע"