ביצוע מבחני קבלה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנת הלימודים התשפ"א

הודעה מס' 0201

תאריך פרסום ההודעה: כ"א באלול תש"פ, 10 בספטמבר 2020

   073 - 3931557
   mehunanim@education.gov.il

 

1.   כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים, היועצים ורכזי השתלבות בבתי הספר היסודיים, כי בקרוב יתקיימו מבחני הקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (התשפ"ב). המבחנים ייערכו אך ורק על ידי ספק חיצוני (מכון קרני) שזכה במכרז מטעם משרד החינוך ומבצע את מבחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם להנחיות ופיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

כל בית ספר רשמי חייב לקחת חלק במבחני האיתור כדי לאפשר לתלמידיו הזדמנות שווה להשתתף בתוכניות הטיפוח הייחודיות המופעלות על ידי משרד החינוך, האגף למחוננים ולמצטיינים.

מוסד חינוך רשמי המבקש שלא לקיים את הליכי האיתור, נדרש לקבל את אישור מנהל המחוז לכך ולהציג אישור זה בפני הרפרנט המחוזי לתוכניות מחוננים ומצטיינים שבועיים לפני המועד של מבחן הסינון (שלב א').

מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים, שהם בעלי רישיון לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, המחויבים בלימודי ליבה ומתוקצבים על ידי המשרד המבקשים לקחת חלק בתהליך האיתור, נדרשים להגיש בקשה מפורשת להיכלל בתהליך האיתור. את הבקשות להיכלל בתהליך יש להגיש לרפרנט המחוזי למחוננים ולמצטיינים עד חודש לפני מועד מבחן הסינון ובכפיפות להצגת המסמכים האלה:

  1. אישור מפקח כולל של המוסד החינוכי המעיד על הוראת תוכנית הליבה בבית הספר.
  2. הצהרה של מנהל בית הספר על מחויבותו של בית הספר לקיים את נוהלי האיתור כסדרם ולאפשר לתלמידים שיאותרו כמחוננים להשתתף בתוכנית הייחודית בסביבת מקום מגוריהם, וכן להבטיח שאנשי הצוות החינוכי יסייעו לתלמידים המאותרים לתוכניות המחוננים בהשלמת החומר הנלמד בצאתם ל"יום שליפה" (יום לימודים המתקיים פעם בשבוע בתוכניות למחוננים במרכזי העשרה).

הבקשה תובא לאישורו של מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים. מוסדות מוכרים שאינם רשמיים שהגישו בקשה לקחת חלק בתהליך האיתור ואושרה בקשתם בעבר, אינם נדרשים להגיש בקשה חדשה.

שלב א' (מבחן הסינון) של התהליך יתקיים בבית הספר עבור תלמידי השכבה הנבחנת והוא באחריות מנהל המוסד החינוכי.

בעת הזו ולפי הנחיות "אורחות חיים" במוסדות חינוך בשגרת קורונה, ההנחיות לגבי ההיבחנות במבחן הסינון הן בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. במקרה של ביטול לימודים במועד הבחינה תישלח הנחיה בהתאם.

 

שלב ב' (שלב האיתור) יתקיים במרכזי בחינה אזוריים והוא באחריות ספק חיצוני (מכון קרני) שזכה במכרז מטעם משרד החינוך לביצוע מבחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם להנחיות ובפיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. במבחן זה נבחנים כ־15% מהתלמידים שבית הספר הפנה לגוף הבוחן על סמך הישגיהם במבחן הסינון (שלב א') או על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי, וכן תלמידים שאושרה בקשתם לגשת למבחן שלב ב' על ידי הרפרנט המחוזי לטיפול במבחני קבלה ולפניות הורים.

הערה: תשלום תקורה למוסדות המשמשים אתרי בחינה, תחזוקת אתר הבחינה לרבות שירותי ניקיון ואחזקה, תשלומי מיסים הנדרשים מהרשויות וביטוח המבנה, חלים על הספק החיצוני (מכון קרני) על פי זכייתם במכרז משרד החינוך מס' 14/5.201 .9

השתתפות במבחן שלב ב' מכל סוג (ערעור על תוצאות מבחן שלב א' ובקשה למבחן שלב ב', מבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה) בשלב החינוך היסודי, אינה כרוכה בתשלום.

לתוכניות הייחודיות למחוננים מומלצים תלמידים שהישגיהם במבחן שלב ב' הגיעו לאחוזון הארצי של כ־97 מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון הנבחן. זהו מספר קטן מאוד של תלמידים באופן יחסי לכלל שכבת הגיל. לתוכניות למצטיינים המתקיימות במספר קטן יותר של מרכזים ברחבי הארץ, מומלצים תלמידים השייכים גיאוגרפית לאותו מרכז, ואשר הישגיהם היו באחוזון הארצי של כ־92 ולא הגיעו לאחוזון ה־97.

חל איסור על מנהלי מוסדות החינוך, וכן על עובדי ההוראה, להפנות או להמליץ או לשווק מכונים או תוכניות פרטיות המכינות תלמידים לקראת מבחני איתור בתשלום או בכלל. כמו כן אין לבצע הכנה כאמור, בין אם באופן יזום בין אם בהנחיית הרשות המקומית, בתוך בתי הספר, מוסדות חינוך או מרכזי העשרה כלשהם.

להלן הנהלים, ההנחיות ולוח הזמנים לביצוע התהליך. חשוב לפעול על פיהם באופן מדויק כדי שכל התלמידים יקבלו הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתוכניות.

2.   לוח הזמנים של מבחני הקבלה

2.1.       מבחן שלב א'

מבחן שלב א' נועד לשמש תבחין אובייקטיבי שיסייע לצוות בית הספר בקבלת ההחלטה אילו תלמידים יופנו למבחן שלב ב'. המבחן ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום ד', י"ז בחשוון התשפ"א, 4.11.2020 בשיעור הרביעי, בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. הנחיות עדכניות יפורסמו ימים אחדים לפני ביצוע הבחינה.

האוכלוסיות הנבחנות:

-במגזר דוברי העברית: תלמידי כיתות ב' בלבד, למעט בתי ספר המזינים את מרכזי ההעשרה למחוננים בעמק הירדן ובאורנים, שבהם נבחנים תלמידי שכבה ג' בלבד.

-במגזר דוברי הערבית: תלמידי כיתות ג' בלבד.

אין להעביר לתלמידים מבחן זה בכל מועד אחר. יש להקפיד על טוהר הבחינות הן בשלב ההעברה בכיתה הן בטיפול במבחנים לאחר מכן.

2.1.1היערכות מנהלי בתי הספר לקראת מבחן שלב א'

התקשורת עם בתי הספר מתקיימת באמצעים מקוונים בלבד. לקבלת מידע ועדכונים, על מנהל בית הספר לוודא שפרטי ההתקשרות עימו מעודכנים במערכות המשרד. על מנהל בית הספר גם לעקוב באופן קבוע אחר המידע וההנחיות בנוגע למבחן שיפורסמו בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך במהלך חודש ספטמבר, להוריד את חוזר המנכ"ל, המידעון והמכתב למנהל מדף המידע בפורטל מוסדות חינוך ולשלבם בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבית הספר.

המנהלים מתבקשים לקרוא את המידעון. המידעון מכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן את נוסח המכתבים להורים. חומרים אלה יפורסמו בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך.

על מנהל בית הספר לעדכן במערכת מצבת תלמידים את גורמי הקשר של כל התלמידים הנבחנים ופרטי התקשרות עימם לפני ביצוע מבחן שלב א' (מספר טלפון נייד לשימוש משרד ודוא"ל לשימוש משרד). כמו כן יש לעדכן במנב"סנט תקופות לימוד ולוודא שהכיתות הנבחנות קיימות במנב"סנט.

על מנהל בית הספר לשלוח אל ההורים מכתב (על פי הנוסח שבמידעון) המודיע על עריכת המבחנים ואשר כולל הסבר על התהליך, לא יאוחר מיום ו', ה' בחשוון התשפ"א, 23.10.2020, ולוודא את קבלת אישור ההורים על קריאתו. המכתב מבהיר, בין היתר, שההשתתפות בבחינה היא זכות וכן שההורים יודעים ומסכימים כי נטילת חלק בהליך האיתור משמעה הסכמה מצידם להעברת מידע על ילדם מבית הספר לספק החיצוני שנבחר במכרז על ידי משרד החינוך (הגוף הבוחן) לצורך המשך תהליך האיתור. בהמשך מועברות תוצאות מבחן שלב ב' מהגוף הבוחן לאגף למחוננים ולמצטיינים. הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ייבחן במבחן בשלב א' ובהעברת מידע בין גופים, יודיעו על כך מראש ובכתב להנהלת בית הספר.

כאשר הוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים, יש לעדכן את המידע עבור גורמי הקשר של התלמיד במצבת התלמידים. יש לשלוח את המכתב לשני ההורים, בהתאם להוראת קבע 0178 בחוזר הוראות הקבע עד/7(א), "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים".

-          תלמידים עם צרכים מיוחדים (ובכלל זה: תלמידים עם לקויות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי מיוחד), ייבחנו במבחן שלב א' באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים עבורם בבית הספר. יש ליידע את ההורים על תנאי ההיבחנות הללו. למידע על אופן ההיבחנות במבחן שלב ב', ראו ס"ק 2.1.2 ובסעיף 3.

מבחן שלב א' מתקיים בשפות העברית והערבית בלבד.

תלמידים עולים חדשים, תלמידים תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים הקודמות למועד המבחן במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית, יבחרו האם לקחת חלק בבחינת שלב א', לאחר התייעצות עם הצוות החינוכי. ההחלטה על הפנייתם לשלב ב' תתקבל על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי. ראו ס"ק 2.1.2 ובסעיף 3.

-          מבחן שלב א', הנחיות העברת המבחן ואופן בדיקתו ייחשפו במערכת מנב"סנט ביום ד', י"ז בחשוון התשפ"א, 4.11.2020, בשעה 7:30 בבוקר.

הגישה אליהם תהיה באמצעות הרשאה של מנהל או סגן מנהל ראשון בלבד. על מנהל בית הספר לשמור על חיסיון מוחלט של המבחן עד למועד ביצועו ולהנחות את הצוות החינוכי כיצד לקיים את המבחן בהתאם להנחיות העברה ובדיקה של מבחן הסינון. חל איסור מוחלט לצלם/להעתיק את נוסח המבחן או חלקו, להעביר את המבחן בין בתי ספר או להעביר את המבחן לגורמים מחוץ לבית הספר. שימוש במבחן למטרות שונות מאלו שלמענן נועד – אסור בתכלית. אם תתרחש הפרה כלשהי, יהיה המשרד רשאי לנקוט כל הליך על פי כל דין או נוהל.

בתי הספר יוכלו להיעזר בהדרכה על אופן הטיפול בתוצאות המבחנים שתועבר באמצעות שיעור מקוון על ידי המִנהלת ליישומים מתוקשבים ביום ה', י"א בחשון התשפ"א, 29.10.2020 בשעות 14:00–15:30, וביום ג', ט"ז בחשון התשפ"א, 3.11.2020, בשעות 13:00–14:30.

ההשתתפות בהדרכה חיונית ביותר להצלחת תהליך הסינון הראשוני ודיווח התלמידים למבחן שלב ב'. הרישום להדרכה יתבצע בפורטל מוסדות חינוך בקישור https://lp.vp4.me/83fq.

2.1.2היערכות בתי הספר לאחר מבחן שלב א'

-המבחנים יועברו וייבדקו על ידי הצוות החינוכי של בית הספר בהתאם להוראות ההעברה והבדיקה של הגוף הבוחן המפורטות במערכת מנב"סנט. הצוות החינוכי ידווח על הציונים של כלל התלמידים שנבחנו במבחן שלב א' במערכת מנב"סנט.

-על סמך תוצאות מבחני שלב א' ועל סמך היכרות הצוות החינוכי עם התלמידים, ירכיב הצוות רשימה של כ־15% מתלמידי השכבה אשר יופנו לשלב ב' של תהליך האיתור וידווח עליהם במערכת מנב"סנט.

תנאי הכרחי לדיווח רשימת התלמידים לשלב ב' בפעולת אישור מנהל במנב''סנט הוא קיום לפחות גורם קשר אחד לתלמיד ופרטי הקשר שלו, מספר טלפון נייד לשימוש משרד ודוא"ל לשימוש משרד במצבת תלמידים. ללא עדכון הפרטים לכל אחד מבין התלמידים המופנים למבחן שלב ב', לא יהיה ניתן לאשר את דיווח כל רשימת התלמידים לשלב ב' בפעולת אישור מנהל ופרטי התלמידים לא יישלחו למכון הבוחן. 

בכל שאלה ניתן לפנות לתמיכה של המוקד למנהלת יישומים מתוקשבים בטלפון: 03-6906600.

מכתבי התשובה הנוגעים לתוצאות מבחן שלב ב' יישלחו אך ורק בהתאם לפרטי ההתקשרות האלה.

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים, יש לעדכן את פרטי הקשר של שני ההורים במערכת מצבת תלמידים לצורך משלוח הזימון למבחן ומכתבי התשובה מהמכון הבוחן לשניהם.

-בהתאם להדרכות המקוונות ולהנחיות המִנהלת ליישומים מתוקשבים, יבצע המנהל את פעולת אישור המנהל במערכת מנב"סנט עד ליום ג', א' בכסלו התשפ"א, 17.11.2020. המשמעות היא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת את כל התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב' ובכלל זה את גורמי הקשר של התלמיד ופרטי התקשרות עימם וכן מאשר את פרטי ההתקשרות עימו (כתובת דוא"ל וטלפון נייד עדכניים של המנהל).

על מנהל בית הספר לוודא שאישור המנהל ודיווח רשימת התלמידים המופנים לשלב ב' בוצעו בהצלחה על ידי קבלת חיווי ממערכת מנב"סנט של שעת הדיווח ושם המדווח. בהיעדר ביצוע פעולת אישור מנהל כנדרש, לא תועבר רשימת התלמידים המופנים לשלב ב' למכון הבוחן, והתלמידים לא יוזמנו למבחן שלב ב'.

לאחר ביצוע פעולת האישור לא ניתן יהיה לבצע שינויים או להוסיף דיווחים חדשים במערכת מנב"סנט.

בשאלות טכניות ובשאלות תפעוליות לגבי אופן דיווח תוצאות מבחן שלב א' ודיווח התלמידים לשלב ב' במנב"סנט, יש לפנות למוקד התמיכה של המִנהלת ליישומים מתוקשבים בטלפון 03-6906600. בשאלות הנוגעות לקבלת מידע של צוותי חינוך בנושא איתור ומבחני הקבלה יש לפתוח פנייה מקוונת בדף המידע בפורטל מוסדות חינוך בלבד.

-החל מיום ד', ב' בכסלו התשפ"א, 18.11.2020 ולא יאוחר מיום ד', ט' בכסלו התשפ"א, 25.11.2020 ישלח הצוות החינוכי לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב'. הודעות הצוות החינוכי אל ההורים תישלחנה רק לאחר אישור המנהל והעברת הרשימה במנב"סנט. נוסח ההודעה יימצא במידעון. על הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים קיבלו את ההודעות בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב' לא יאוחר מיום ו', י"א בכסלו התשפ"א, 27.11.2020, ובכלל זה הורים החיים בנפרד.

-להורים עומדת הזכות לערער על החלטת הצוות החינוכי החל מיום ד', ב' בכסלו התשפ"א, 18.11.2020 ועד יום ה', ט"ז בטבת התשפ"א, 31.12.2020, באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

-אם תלמידים המופנים למבחני שלב ב' נמנים על אוכלוסייה מיוחדת (ראו ס"ק 2.1.1 וסעיף 3), ינחה בית הספר את הוריהם להגיש בקשה להיבחן בשלב ב' בתנאים המותאמים להם. על ההורים להגיש בקשה מקוונת בצירוף המסמכים הנדרשים בפורטל הורים באתר משרד החינוך עד יום ה', ט"ז בטבת התשפ"א, 31.12.2020 (פרטים במידעון ובפורטל הורים באתר משרד החינוך. ראו סעיף 3 בהודעה זו).

-הורים יוכלו לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון 073-3983960 או 6552* או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך החל מחודש ספטמבר. המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא יום ה', ט"ז בטבת התשפ"א, 31.12.2020.

2.2.       היערכות בתי הספר לקראת מבחני שלב ב' ולאחריהם

מבחני שלב ב' ייערכו בחודשים ינואר-מרס 2021.

2.2.1לקראת המבחנים ישלח הגוף הבוחן את ההזמנות למבחן שלב ב' אל מנהלי בתי הספר בדואר האלקטרוני בקובצי PDF על פי הכתובת שהזין המנהל בעת הפניית התלמידים לשלב ב' בפעולת אישור מנהל. מנהל בית הספר יאשר במייל בפני המכון הבוחן את קבלת ההזמנות, יעבירן לכל אחד מהורי התלמידים ויוודא את קבלתן. אם הורי התלמיד חיים בנפרד, על מנהל בית הספר לשלוח את ההזמנה לכתובותיהם של שני ההורים.

2.2.2בעת קבלת ההזמנות יש לוודא כי קיימת התאמה בין מספר התלמידים ושמותיהם כפי שדֻווחו במערכת מנב"סנט כמופנים למבחן שלב ב', לבין מכתבי ההזמנה שהתקבלו בדואר האלקטרוני. אם אין התאמה בין הדיווח לבין המכתבים, ישלח מנהל בית הספר הודעה מיידית עם פרטי בית הספר למכון הבוחן באמצעות הדואר האלקטרוני.

2.2.3לאחר המבחנים, בתחילת חודש יוני 2021, ישלח המכון הבוחן לכל הורי הנבחנים את הודעות האגף למחוננים ולמצטיינים על קבלה או על אי־קבלה של ילדם לתוכניות.

הערה: במגזר דוברי העברית תישלחנה ההודעות אל ההורים לפי פרטי ההתקשרות שיימצאו במצבת התלמידים במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל".

במגזר דוברי הערבית תישלחנה התשובות לבתי הספר ובמקביל להורי התלמידים לפי פרטי ההתקשרות שיימצאו במצבת התלמידים במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל". באחריות מנהל בית הספר להעביר לכל הורי התלמידים הנבחנים את התשובות על קבלה או על אי־קבלה לתוכניות. מנהלי בתי הספר יוכלו לראות במערכת מצבת התלמידים את סוג תוכנית העשרה המומלצת לתלמידים במהלך חודש יולי 2021.

3.   הטיפול בתלמידים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות: תלמידים עם צרכים מיוחדים, עולים חדשים, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים שקדמו למועד הבחינה במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית

תלמידים העונים על הגדרות אלה זכאים להתנהלות מיוחדת הן במבחן שלב א' הן במבחן שלב ב':

-תלמידים עם צרכים מיוחדים (ובכלל זה תלמידים עם לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי מיוחד).

-תלמידים עולים חדשים ותלמידים אזרחים עולים – תלמידים אשר נולדו בחו"ל, עלו ארצה והחלו ללמוד במערכת החינוך בישראל לפחות מגיל טרום־חובה.

-תלמידים תושבים חוזרים – תלמידים ששהו בחו"ל לפחות ארבע שנים רצופות.

-תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית. באחריות ההורים להגיש בקשה למבחן שלב ב' בתנאים מותאמים או בקשה למבחן שלב ב' בשפה מותאמת בצירוף המסמכים הרלוונטיים במועד בפורטל הורים באתר משרד החינוך. הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה יתפרסמו במידעון ובפורטל הורים באתר משרד החינוך במהלך חודש ספטמבר.

4.   תלמיד שהודלג כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהודלג כיתה, ייבחן במבחן שלב ב' המיועד לדרגת הכיתה שאליה הודלג. יש להדריך את ההורים להגיש בקשה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך ולהבהיר להם כי הישגיו של ילדם יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת הכיתה שאליה הודלג ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

5.   מבחן חוזר לאחר שלב ב'

הורי התלמידים יוכלו להגיש בקשה למבחן חוזר לאחר היבחנות במבחן שלב ב'. את הבקשה יש להגיש באופן מקוון בפורטל הורים באתר משרד החינוך החל מחודש ספטמבר ועד 31 בדצמבר בכל שנה, על פי הנהלים המפורטים בפורטל ההורים. מבחן חוזר יתקיים כשנה לאחר מבחן שלב ב'. על מנהל בית הספר להדגיש סעיף זה בפני הצוות החינוכי ולהנחותו להפנות את ההורים המבקשים להגיש בקשה למבחן חוזר בפורטל הורים באתר משרד החינוך.

בשלב הגיל היסודי ניתן לבצע מבחן חוזר בכיתות ג' או ד' בלבד במגזר דוברי העברית, ובכיתות ד' או ה' בלבד במגזר דוברי הערבית. אין מבחני קבלה מכל סוג לתלמידי כיתה ה' במגזר דוברי עברית.

השתתפות במבחן שלב ב' מכל סוג (ערעור על תוצאות מבחן שלב ב' ובקשה למבחן חוזר, מבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה) בשלב החינוך היסודי אינה כרוכה בתשלום.

6.   תפקיד המנהלים בתהליך ההיערכות למבחנים

המנהלים נדרשים להקפיד על ביצוע הפעולות האלה:

א.עדכון פרטי מנהל בית הספר: כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד במערכות המשרד.

ב.מעקב קבוע אחר המידע וההנחיות בנוגע למבחן הסינון שיפורסמו בפורטל מוסדות חינוך במהלך חודש ספטמבר, הורדת חוזר המנכ"ל, המידעון והמכתב למנהל מדף המידע בפורטל מוסדות חינוך ושילובם בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבתי הספר.

ג.עדכון גורמי הקשר של כל התלמידים הנבחנים ופרטי ההתקשרות עימם במערכת מצבת התלמידים לפני ביצוע מבחן שלב א' (מספר טלפון נייד לשימוש משרד ודוא"ל לשימוש משרד) וכן עדכון תקופות לימוד במנבס"נט ובדיקה שהכיתות הנבחנות קיימות במנב"סנט.

ד.משלוח מידע ודבר דואר האמור להגיע לתלמיד ולהורים על פי חוזר זה, וגם לכתובות נוספות אם ההורים גרושים או חיים בנפרד כאמור בסעיפים 2.1.1 ו־2.1.2.

ה.הפצת מכתב הסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (לפי נוסח המכתב המופיע במידעון).

ו.ביצוע המבחנים ובדיקתם על פי ההוראות וההנחיות שתצורפנה אליהם על ידי המכון הבוחן.

ז.דיווח הציונים של כלל התלמידים שנבחנו במבחן שלב א' במערכת מנב"סנט.

ח.דיווח על התלמידים המופנים לשלב ב' על סמך תוצאות מבחן שלב א' וחוות הדעת של הצוות החינוכי בתוך הקפדה על אי־חריגה ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב' (כ־15%) במערכת מנב"סנט.

ט.הקפדה על ביצוע פעולת "אישור מנהל" במערכת מנב"סנט לרשימת כל התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב', לא יאוחר מיום ג', א' בכסלו התשפ"א, 17.11.2020, ובכלל זה קבלת אישור לביצוע הפעולה: "הפעולה בוצעה בהצלחה". שם המאשר, תאריך ושעת הדיווח יוצגו ליד כפתור האישור לאחר ביצוע הפעולה. ללא ביצוע פעולה סופית זו, לא תועבר רשימת התלמידים המופנים לשלב ב' למכון הבוחן, והתלמידים לא יוזמנו למבחן שלב ב'.

י.יידוע הורי כלל הנבחנים על החלטת בית הספר האם ילדם הופנה או לא הופנה למבחן שלב ב' בהתאם להישגיו במבחן שלב א' או חוות דעת הצוות החינוכי (לפי נוסח המכתב המופיע במידעון).

יא.אישור קבלת הזימונים בדואר האלקטרוני למכון הבוחן, חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' להורי התלמידים וקבלת אישור מההורים על קבלתם. חלוקת הזימונים תהיה בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל ובמידעון.