החוות לחינוך חקלאי וללימודי הסביבה (חוות חקלאיות): ייעוד, תקן, תהליך בינוי ונוהל פתיחת חוות חדשות

הוראת קבע מס' 0110 - חדש

תאריך פרסום: ט"ו בטבת תשע"ה, 06 בינואר 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 1.1.2015
חוזר זה נועד להסדיר את ייעוד החוות החקלאיות, את התקן שלהן, את תהליך הבינוי בחוות ואת הנוהל לפתיחת חוות חקלאיות חדשות. התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך, מנהלי החוות החקלאיות, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, המפקחים בחינוך ההתיישבותי.

   03 - 6898832
   yoelav@education.gov.il

   02 - 5603351
   tamirbe@education.gov.il
מוסדות החינוך הרשמיים

 

1.   כללי

החוות החקלאיות הן מוסדות חינוך ייחודיים ללימודי הסביבה והחקלאות. ליבת העשייה בחוות החקלאיות מעודדת למידה משמעותית וחווייתית. החוות החקלאיות משלבות תחומי דעת שונים: מדעי החקלאות, לימודי הסביבה, מדעים, אמנויות ותזונה. בחוות החקלאיות מיושמות גישות הוראה מגוונות, המשלבות לימודים תיאורטיים ועבודה מעשית. באמצעות החוות החקלאיות אפשר להקנות ערכים מגוונים: נתינה, תרומה לקהילה, אהבת הארץ, אורח חיים בריא ומקיים, אחריות, מורשת, חיים משותפים, דו-קיום והכלה. בחוות מקנים לתלמידים כישורי חיים ומיומנויות חשיבה, למידה בדרך החקר ועבודת צוות. נערכים בהן ניסויים, עבודות חקר, אקוטופ ביו-חקר ועבודות גמר ברמה של 5 יח"ל.

2.   ארגון החוות החקלאיות ותפעולן

החוות החקלאיות הן מסגרות חינוכיות עם סמל מוסד, וחלות עליהן כל ההנחיות החלות על מוסדות החינוך האחרים. אל החוות החקלאיות מגיעים תלמידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד מגני ילדים, מבתי ספר יסודיים, מחטיבות ביניים ומחטיבות עליונות. התלמידים בחוות החקלאיות לומדים בסביבות למידה שונות: בכיתה, בגן הירק, בשטחי נוי, בבוסתנים, בחממות, בפינות חי, במטעים, במרכזי למידה העוסקים באיכות הסביבה, בפינות לחיזוי אקלים, בסביבה אקולוגית ובמרכזים שבהם התלמידים לומדים על תזונה נכונה.

הצוות החינוכי בחוות החקלאיות כולל מורים לחקלאות המתמחים בהיבטים שונים ומגוונים של ענפי החקלאות, איכות סביבה ואורח חיים בריא. בנוסף, כל החוות החקלאיות משולבות ברפורמת "אופק חדש".

3.   תהליך הקצאת תקן לחוות החקלאיות

3.1כל חווה חקלאית תתוקצב על פי מפתח של 2.26 ש"ש לכיתה.

3.2כל בית ספר השולח כיתה לחווה חקלאית יעביר ש"ש אחת לטובת החווה.

3.3בכל יישוב שקיימת בו חווה חקלאית יוקם מנגנון רגולטיבי הכולל את המפקח הכולל, את הרפרנט המחוזי לחוות חקלאיות ואת מנהל החווה החקלאית כדי לתכנן את מספר הכיתות המוקצות לחווה מדי שנה. מנהל החווה יתחייב על מספר הכיתות שיוגשו לאישור המחוז עד תחילת חודש מאי, לקראת שנת הלימודים הבאה.

3.4מנהל המחוז יעביר לאמח"י (אגף מינהל החינוך) באמצע חודש מאי תחזית של מספר הכיתות שייפתחו בכל חווה בשנה העוקבת. אמח"י יקצה את השעות למחוזות בתיאום עם המינהל לכלכלה ולתקציבים. במקרה שתתווספנה כיתות חדשות לאחר הקצאת אמח"י תועבר בקשה לאמח"י על ידי מחלקת התקן במחוזות לאישור תקציב נוסף.

3.5מחלקת התקן במחוזות תקצה לחוות החקלאיות את התקנים. מנהלי החוות יפעלו רק במסגרת התקן המאושר ויעסיקו מורים אך ורק על פי התקן המאושר.

4.   בינוי ותשתיות

4.1.         חוות חדשות

א.לצורך תקצוב בניית חוות חקלאיות חדשות הוגדרו החוות על פי מספר הכיתות המבקרות בחווה, כמפורט להלן:

-חווה חקלאית קטנה  עד 20 כיתות

-חווה חקלאית בינונית 35-21 כיתות

-חווה חקלאית גדולה מ-36 כיתות ומעלה.

ב.להלן השטח שיוקצה לחוות חקלאיות חדשות, על פי גודל החווה:

-חווה חקלאית קטנה 418 מ"ר ברוטו

-חווה חקלאית בינונית 515 מ"ר ברוטו

-חווה חקלאית גדולה   723 מ"ר ברוטו.

ג.הוגדרו פרוגרמות לחוות חקלאיות חדשות שלפיהן יפעל מינהל הפיתוח. לכל פרוגרמה הוגדרו תשתיות בהתאמה.  

4.2.         חוות קיימות

מינהל הפיתוח יפעל לשדרוג החוות החקלאיות על פי סדר קדימויות, בתיאום עם המחוזות ובכפיפות לתקציב המאושר.

5.   נוהל פתיחת חוות חקלאיות חדשות

5.1ראש הרשות יגיש בקשה בכתב לפתיחת חווה למנהל המחוז. המועד האחרון להגשת בקשה יהיה 31 בדצמבר בכל שנה.

5.2המחוז יערוך בדיקת היתכנות עם הגורמים האלה: המפמ"ר למדעי החקלאות, ראש הרשות, מנהל מחלקת החינוך ברשות, מהנדס הרשות, מפקח כולל ורפרנט מחוזי. מטרת הבדיקה היא לגבש המלצה להקמת חווה במקום המוצע על ידי הרשות. בדיקת ההיתכנות תסתיים עד 28 בפברואר לכל המאוחר, ותכלול את המרכיבים האלה:

א.גודל החווה על פי מספר הכיתות והתלמידים

ב.גודל השטח המיועד ומיקומו

ג.אישור מהנדס הרשות להקמת חווה בשטח המיועד.

5.3המפמ"ר יציג לרשות את הפרוגרמה המחייבת להקמת חווה, לפי הגודל
המאושר חווה קטנה, בינונית או גדולה – שאושרה על ידי מינהל הפיתוח.

5.4להלן הפעולות שעל המחוז ועל המטה לבצע בהתאם לתוצאות של בדיקת ההיתכנות:

א.אם ההמלצה בעקבות בדיקת ההיתכנות היא שלילית, ישלח מנהל המחוז מכתב לראש הרשות עם העתקים למנהל מחלקת החינוך, למינהל הפיתוח, למפמ"ר ולמנהל המינהל לחינוך התיישבותי.

ב.אם ההמלצה חיובית, ינחה מנהל המחוז את ראש הרשות להגיש בקשה לדיון במינהל הפיתוח. המחוז יעביר למינהל הפיתוח את המלצתו ואת המלצת המפמ"ר. ראש הרשות ישלח למנהל אגף א' מיפוי ותכנון במינהל הפיתוח בקשה לפתיחת חווה עד 31 במרס, ויצרף לבקשה זו את המסמכים הנלווים המוגשים בכל בקשה לבינוי, בהתאם להנחיות בחוזרי הוראות הקבע עא/10(א), סעיף 3.2-10, "הנוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לפיתוח מוסדות חינוך בנייה חדשה והרחבת מבנים קיימים" ו-עב/9(א), סעיף 3.2-11, "תיקון לסעיף 3.2-10 בחוזר הוראות הקבע עא/10 (א) העוסק ב'נוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לפיתוח מוסדות חינוך' ".

ג.מינהל הפיתוח יבדוק את הבקשה על פי הקריטריונים האלה:

-השטח המיועד

-הטאבה המאושרת

-הבעלות על הקרקע

-ייעוד הקרקע.

ד.במקרה של דחיית הבקשה ישלח מינהל הפיתוח  מכתב דחייה לרשות עם העתק למנהל המחוז, למפמ"ר ולמנהל המינהל לחינוך התיישבותי. 

ה.במקרה של אישור הבקשה יינקטו הצעדים האלה:

1)האגף למיפוי ולתכנון במינהל הפיתוח יוציא אישור על הכרה בצורך להקמת חווה ועל הגדרת גודלה, בצירוף המלצתו להרחבה לפי הצורך.

2)הרשות תגיש לאגף א' מיפוי ותכנון במינהל הפיתוח מסמכי קרקע.

3)האגף למיפוי ותכנון במינהל הפיתוח יכין פרוגרמה ויעביר אותה לרשות.

4)הרשות תכין תכנית אדריכלית ותגיש אותה לאגף הבינוי והתקצוב במינהל הפיתוח לאישור ולתקצוב.

5)מינהל הפיתוח יעביר לרשות הרשאה תקציבית לאחר התייעצות עם המינהל לכלכלה ולתקציבים ואישורו.

ו.הרשות אחראית לבניית החווה בהתאם לפרוגרמה שאושרה ובהתאם לנוהל של מינהל הפיתוח. בתום הבנייה תשלח הרשות  למחוז אישור של מהנדס הרשות על סיום הבנייה, כדי שהמחוז יאשר את הפעלת המוסד החינוכי.

ז.גף התקן במחוזות יגיש לאמח"י טופס בקשה (של הרשות) לפתיחת חווה חקלאית (הקצאת סמל מוסד), ויעדכן את הרשות על הסמל שהוקצה. באחריות גף התקן לפתוח את סמל המוסד במערכת התקן ולתקצב את החווה בשעות תקן.

ח.גף כוח אדם בהוראה במחוזות יפרסם מכרז ניהול, וביחד עם המפקח הם ישבצו עובדי הוראה במערכת בהתאמה לתקנים המאושרים בלבד.

6.   ביטחון ובטיחות

6.1.         בטיחות בחווה חקלאית

יש לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות בחוות החקלאיות כפי שהן מפורטות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך", סעיף 5.1-30, "הבטחת הבטיחות בשיעורי חקלאות, במשק חקלאי, בפינות חי ובפנימיות".

6.2.         ביטחון ואבטחה בחווה חקלאית

יש להתייחס לחווה חקלאית כאל מוסד חינוך לכל דבר בכל הנוגע למרכיבי הביטחון ולפעול בהתאם להנחיות בחוזר הוראות הקבע עג/2(א), "נוהלי ביטחון בבתי הספר". הנחיות מפורטות יש לתאם עם קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.