טוהר הבחינות

הוראת קבע מס' 0125 - החלפה

תאריך פרסום: י"ד באייר תשע"ה, 03 במאי 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 3.5.2015 | תקף ההוראה עד לתאריך: 2.12.2019
חוזר זה מעדכן את ההנחיות והנהלים לשמירה על טוהר הבחינות לאור הפיחות שחל במעמדן של בחינות הבגרות ובאמינות שמייחסים להן המוסדות האקדמיים מאז פורסמו ההוראות הקודמות בנושא, בין השאר בשל אי הקפדה על טוהר הבחינות ובשל רפיון בשמירה על כללים תקינים של היבחנות. מטרת הנהלים היא להבטיח הליך בחינות אמין, הוגן ושוויוני. בהוראה זאת נוספו הנחיות העוסקות בסוגי עברות על טוהר הבחינות בקרב מנהלים וצוותי חינוך ופורטו הסנקציות החלות עליהן. התפוצה: מנהלי בתי הספר וצוותי המורים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, מנהלי המחוזות, יועצים משפטיים, המפקחים, המזכירות פדגוגית, צוותי הייעוץ בכל המגזרים, אגפים רלוונטיים במינהל הפדגוגי, אגף שפ"י ומינהל החברה והנוער.

   02 - 5603207
   yakovta@education.gov.il
החטיבה העליונה, נבחני משנה, נבחנים אקסטרנים

.1מבוא

.2הגדרות

.3אחריות הנבחן לשמירה על טוהר הבחינות

.4אחריות מנהל בית הספר והנהלת בית הספר לשמירה על טוהר הבחינות

.5אחריות משרד החינוך לשמירה על טוהר הבחינות

.6הבחינות - ארגון ונוהל התנהגות

.6.1נוהלי ההשגחה  להבטחת  טוהר הבחינות

.6.2נוהלי פתיחת מעטפות השאלונים

.6.3נוהלי חלוקת הבחינות על ידי המשגיחים

.6.4חוליות הביקורת והבקרה

.6.5התנהגות הנבחן

.7עברות על כללי טוהר הבחינות

.7.1גנבת שאלון בחינה

.7.2התחזות לנבחן אחר

.7.3עברות על טוהר הבחינות מצד ההנהלה ו/או הצוות החינוכי

.8פעולות המשגיחים בהתעורר חשד להפרת טוהר הבחינה במהלכה

.9פעולות המעריכים בהתעורר חשד להפרת טוהר הבחינה לאחר הבחינה

1 .0התנהלות במקרה של חשד להפרת טוהר הבחינות שהתעורר במהלך הבחינה או אחריה

1 .1מחברות חשודות ופסולות באגף הבחינות

1 .2אמצעים משמעתיים ומנהליים שיינקטו אם יופרו נוהלי ההתנהגות התקינה במבחנים

1 .2.1צעדים שיינקטו כלפי נבחן שהפר את טוהר הבחינות אם הופרו הנהלים על ידי נבחן בבחינות הבגרות או בבחינות ההסמכה להנדסאים ולטכנאים

1 .2.2צעדים שיינקטו אם יופרו הנהלים הנוגעים לטוהר הבחינות בבית הספר באופן שיטתי מדד טוהר הבחינות

1 .2.3צעדים נוספים שיינקטו  אם יופרו נוהלי טוהר הבחינות

1 .2.4ועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות של עובדי הוראה

1 .2.5אופן פעולת ועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות וסמכויותיה

1 .3נוהלי ערעור על פסילת בחינה בפני ועדות המשרד

1 .3.1נוהל ערעור של נבחן אינטרני או נבחן משנה

1 .3.2נוהל ערעור של נבחן אקסטרני

1 .3.3נוהל ערעור על פסילת בחינה בפני ועדת הערעורים העליונה

1 .4זכות הטיעון של נבחן בפני ועדות המשרד (ועדת טוהר הבחינות ו/או ועדת ערעורים עליונה)

1 .5הפסקת הליכים

1 .6הארכת מועדים

1 .7הוראות שונות

 

1.        מבוא

טוהר הבחינות הינו עיקרון המחייב את הנבחן ואת המערכת האחראית על ניהול הבחינות להגינות  וליושר, תוך שמירה קפדנית על כללי ההתנהגות והנהלים כפי שהם מפורסמים  בהוראה זו. השמירה על טוהר הבחינות בכלל ועל ניהולן התקין של בחינות הבגרות בפרט היא משימה חינוכית, ערכית ואזרחית בעלת חשיבות עליונה, אשר מחייבת אחריות של הנבחנים ושל צוותי החינוך ודורשת היערכות של המערכת כולה – מטה משרד החינוך, מפקחים, מנהלים ומורים. קיומו של הליך בחינות תקין מבטא ערכים של הגינות ואחריות ומעיד על איכותה המוסרית של החברה הישראלית. הליך כזה הוא תנאי הכרחי להיותן של הבחינות כלי אמין לביטוי כישוריו ורמתו הלימודית של הנבחן וכן לשמירה על שוויוניות בין הנבחנים. 

בשנים שחלפו מאז שפורסמו הנהלים  בנושא טוהר הבחינות (חוזר מיוחד י"ג, התשנ"ה (1995), וחוזרי מנכ"ל תשס/2(א), תשסט/1 וכן חוזר תשע/3), חל פיחות במעמדן של בחינות הבגרות ושל בחינות ההסמכה להנדסאים ולטכנאים ובאמינות שמייחסים להן המוסדות האקדמיים, בין השאר בשל אי הקפדה על טוהר הבחינות ובשל רפיון בשמירה על  כללים תקינים של היבחנות.

התמודדות כוללנית בנושא זה, המשלבת היערכות חינוכית, מנהלית וציבורית, תוביל לשיפור בהתנהגותם של הנבחנים, תציב נורמות ברורות לניהולן התקין של הבחינות  בבתי הספר ותיתן כלים לפיקוח על טוהר הבחינות.

השמירה על טוהר הבחינות היא באחריותם של כל הגורמים העוסקים בכך – של התלמידים בראש וראשונה, של המנהל, שהוא המנהיג החינוכי המוביל, של המורים וצוות בית הספר ושל משרד החינוך. כדי  להבטיח את קיומן של נורמות של הגינות ויושר עודכנו ההנחיות בהוראה זו והן מפרטות את  תחומי האחריות של כל גורם. מטרתן לקבוע את הנהלים שיאפשרו את טוהר הבחינות, את נוהלי העבודה אם עולה חשד להפרתו ואת ההליכים שיינקטו כלפי מי שיעבור עליהם. על כל הגורמים במערכת להתגייס ולפעול על פי נהלים אלה.

משרד החינוך מוביל תהליך חדש, שיעדיו הם הגברת האמון בתעודת הבגרות ובבתי הספר שומרי טוהר הבחינות לצד הגברה של אכיפת הנהלים בבתי ספר שאינם מקפידים על טוהר הבחינות והגברת הענישה כלפיהם.

לצורך זה המשרד מגדיר שלוש קבוצות של בתי ספר, על פי מידת פגיעתם בטוהר הבחינות בשלוש השנים האחרונות:

1.1בתי ספר שפגיעתם בטוהר הבחינות חמורה והם אינם עומדים בסטנדרטים הנדרשים, ולפיכך סווגו  אדומים. בתי הספר הללו אינם מורשים לנהל בעצמם את בחינות הבגרות.

1.2בתי ספר שפגיעתם בטוהר הבחינות חמורה וסווגו צהובים. בתי הספר הללו אינם מורשים להוביל בכוחות עצמם את שאלוני הבחינה והמחברות שהינם חומרים חסויים.

1.3בתי הספר שפגיעתם בטוהר הבחינות נמוכה יחסית וסווגו ירוקים. בתוך קבוצה זו הוגדרה קבוצת איכות של בתי ספר שלא פגעו כלל בטוהר הבחינות. בתי הספר הללו ינהלו את הבחינות במתכונת שהתנהלה עד כה.

הגדרות אלה הן חלק מן המהלך שמוביל משרד החינוך לשמירה על טוהר הבחינות בבתי הספר והן מחייבות את הבעלויות על מוסדות החינוך לבצע תהליכים מעמיקים של שיפור ההתנהלות בנושא טוהר הבחינות.

בד בבד עם קיום הליך בחינות תקין, בית הספר אחראי על קיום תהליך חינוכי מתמשך שמטרתו להנחיל ערכים של אמת, יושר והגינות. לשם כך אפשר להיעזר בחוברת להתמודדות חינוכית עם נושא טוהר הבחינות שנכתבה על ידי מינהל החברה והנוער ובשיתוף אגף בכיר – בחינות.  החוברת מצויה באתר מינהל החברה והנוער בכתובת זו:

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/noar/katalogpirsumim/meuravuthchevrathith-hanoarbemerkazhainyanim/toharhabhinot.htm.

את החוברת אפשר לקבל באמצעות פנייה למאגר מידע ארצי של מינהל החברה והנוער בטל' 03-9180829/13/3 .9

כמו כן על בית הספר לעדכן את התלמידים בהנחיות ובכללי ההתנהגות הנאותים בעת הבחינות.

מהלך שיעור שנושאו "בגרות בהגינות" מפורסם באתר שפינ"ט בכתובת זו: http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/haginot.pdf.

הקשר של טוהר הבחינות לזכות התלמיד להיבחנות הוגנת מוצג בשיעור מובנה המצוי בחוברת שאפשר להורידה באתר זכויות התלמיד בכתובת זו: http://meyda.education.gov.il/files/zchuyot/civil_heb_1 .1df.

2.        הגדרות

2.1"נבחן": תלמיד בית הספר או נבחן משנה הנבחן באמצעות בית הספר או נבחן אקסטרני (חיצון) הנבחן באמצעות אחת משלוחות אגף בכיר בחינות בבחינה ממלכתית (בחינת הבגרות או בחינת הסמכה לטכנאים והנדסאים).

2.2"חשד מטה": חשד על סמך ידיעה או הודעה שנתקבלו באגף הבחינות ממקור כלשהו, המייחסות עברת משמעת למערכת ההשגחה או ההערכה או לנבחן.

2.3"חשד משגיח": חשד על סמך הודעה או מידע שנתקבלו באגף הבחינות ממרכזי ההשגחה או ממשגיח, המייחסים לנבחן עברת משמעת. "עברת משמעת" היא אחת מאלה:

הימצאות של חומר עזר שלא הוגדר מותר לשימוש בחדר הבחינה או מחוצה לו, ברשות הנבחן בשעת המבחן

נטילת מחברת בחינה או שאלון או חלק כלשהו ממחברת בחינה של נבחן אחר, בעת הבחינה או אחריה

הפרעה על ידי הנבחן או  על ידי מנהל ו/או כל אדם מהצוות החינוכי בבית הספר לקיומה התקין של הבחינה, בדיבור, בהקמת רעש, בשיטוט בחדר הבחינה, באי ציות להוראות המשגיח או בכל דרך התנהגות שיש בה כדי לשבש את קיומה התקין של הבחינה

כניסה של מורה או מנהל לחדר הכיתה שבה מצויים הנבחנים

כל  אירוע אחר שנמצא ראוי לדיווח על ידי המשגיח בחדר הבחינה.

2.4"חשד חוליות ביקורת": חשד על סמך הודעה שנתקבלה באגף הבחינות מהצוותים שביקרו בבית הספר במהלך הבחינות, המייחסת עברת משמעת לנבחן או לאדם מהסגל המנהלי והחינוכי של בית הספר.

2.5"חשד מעריך": חשד על סמך הודעה שנתקבלה באגף הבחינות ממעריך בחינות במרכז הבדיקה המרב"ד, המייחסת לנבחן או לעובד הוראה עברת משמעת, המאותרת תוך כדי בדיקת  מחברת הבחינה של הנבחן.

2.6"ועדת טוהר הבחינות": ועדה הממונה על ידי מנהל אגף בכיר בחינות. ריכוז הוועדה הוא באחריות אגף בכיר בחינות, ולוקחים בה חלק נציג המפמ"ר הרלוונטי ונציג ציבור שממונה על ידי מנהל אגף בכיר בחינות והוא עובד הוראה בגמלאות. תפקידה של הוועדה לשקול ולבדוק את החשד לאי-קיום טוהר הבחינות המועלה נגד נבחן, מול הערעור שהוגש, הכולל את הטיעונים של בית הספר או של הנבחן להסרת החשד. לוועדה הסמכות לאשר את החשד ולפסול את המחברת, לזכות את הנבחן מחמת הספק או לזכות מכל חשד, על פי שיקוליה.

2.7"ועדת בירור הדנה בעברות טוהר בחינות של עובדי הוראה": ועדה הממונה על ידי מנכ"ל משרד החינוך. תפקידה לשקול ולבדוק את החשד לאי-קיום טוהר הבחינות המועלה נגד מנהל ו/או כל אדם מהצוות החינוכי בבית הספר ולהעביר את המלצתה על המשך הטיפול לגורמים הרלוונטים המוסמכים.

2.8"ועדת משמעת": ועדה הממונה על ידי מנהל אגף בכיר בחינות. תפקידה לדון באירועים חריגים וחמורים של הפרת טוהר הבחינות על ידי הנבחנים. לוועדה סמכות להטיל על נבחן עונשים נוספים, כגון השעיה מהיבחנות לתקופה מסוימת, פסילת כל הבחינות שבהן נבחן  התלמיד עד כה וכו'.

2.9"ועדת הערעורים העליונה": ועדה הממונה על ידי מנכ"ל משרד החינוך. תפקידה לדון בערעורים של תלמידים שבחינתם נפסלה בוועדת טוהר הבחינות. הוועדה דנה באירועים  של "חשד מעריך" בלבד.

2.10"מדד טוהר הבחינות": מדד המגדיר ומסווג את התנהלותם של כלל בתי הספר בנושא טוהר הבחינות. המדד מבטא את מידת האמון שהמשרד רוחש כלפי בתי הספר וכן את הצעדים שיינקטו לאחר  שנמצא כי התרחשו אי סדרים או ליקויים במהלך הבחינות בשלוש השנים האחרונות. סיווג בתי הספר לפי מדד טוהר הבחינות נעשה על ידי אגף בכיר בחינות.

2.11"התחזות לנבחן אחר":  קשירת קשר בין שני אנשים או יותר כדי  שאחד מהם יזדהה במרמה עם פרטיו האישיים של חברו, מתוך כוונה לגשת במקומו לבחינה בעל-פה או בכתב.

 

3.        אחריות הנבחן לשמירה על טוהר הבחינות

תכליתן של בחינות הבגרות היא הצגת יכולותיו והישגיו הלימודיים של התלמיד במקצוע הבחינה  באופן המלא והאמין ביותר, והן אמורות להוות את סיומו של תהליך למידה מתמשך שהתקיים במהלך שנות הלימוד בבית הספר. בעת הבחינה התלמידים נדרשים להוכיח כישורי למידה והבנה והצגת תכנים לימודיים באופן מיטבי, כישורים שאותם רכשו ושיכללו  במהלך לימודיהם.

לשם מיצויה של תכלית זו על הנבחן להקפיד על הכללים האלה:

א.חובתו של כל נבחן לשמור על טוהר הבחינות ועל כל ההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות שבהוראה זו. 

בחובתו של הנבחן לשמור על טוהר הבחינות היא אישית ומוחלטת ואינה תלויה או מותנית בהתחייבויות בית הספר או משרד החינוך. הנבחן לבדו יישא באחריות אם יפר את תקנון הבחינות ולא ישמור על טוהר הבחינות.

ג.חובתו של הנבחן לכתוב את הבחינה באופן הוגן, בלי להיעזר באחרים או לעזור לאחרים, בלי לקבל מידע ממקור חיצוני (כגון באמצעות טלפון נייד) ובלי להשתמש או להיעזר בחומר שלא הותר לשימוש באותה בחינה.

4.        אחריות מנהל בית הספר והנהלת בית הספר לשמירה על טוהר הבחינות

בחינות הבגרות מתקיימות, בדרך כלל, בבתי הספר, ולפיכך מנהל בית הספר, שהוא המנהיג החינוכי הבכיר, והצוות החינוכי שמלווה את התלמיד בעת לימודיו ומופקד על התהליך החינוכי, הם בעלי הסמכות הפדגוגית והארגונית ועליהם מוטלת האחריות לקיום הליך בחינות תקין והוגן.

כמו כן באחריותם להוביל מהלך חינוכי להטמעת ערכים של אמת, יושר והגינות.

אחריותו של בית הספר תבוא לידי ביטוי בפעולות האלה:

א.         קיום פעילות חינוכית בנושא חשיבות השמירה על טוהר הבחינות ובדבר ההשלכות הערכיות והחברתיות שיש לפגיעה בו

ב.         קיום הסברה מקיפה ויידוע התלמידים, המורים וצוות העובדים הרלוונטיים בדבר נוהלי הבחינות וחובת השמירה על טוהרן המופיעים בחוזר המנכ"ל והבטחה כי כל הצוות יסור להנחיותיו של המנהל, המבוססות על הנחיות האגף הבכיר לבחינות

ג.         הבהרת המשמעויות הנגזרות מהפרת הנהלים וההנחיות המפורטים בסעיף זה והסנקציות המשמעתיות החמורות שיושתו על העוברים עליהם

ד.         הפעלת מנגנון הערכה ובקרה על תהליך מתן  הציונים הבית ספריים  והקפדה על מתן ציונים שנתיים ההולמים את יכולותיהם וכישוריהם של  התלמידים עד המועד שנקבע, כדי להימנע מהצורך בשקלול דיפרנציאלי (שק"ד)

ה.         שמירה על נייטראליות ואובייקטיביות של הבוחנים בעל-פה

ו.          עריכת בחינות על-פי כללי טוהר הבחינות ואכיפתם של הכללים העוסקים בכך

ז.          מתן ההנחיות למשגיחים לפני הבחינה ובקרה על הנעשה בשעת הבחינה

ח.         אם בית הספר מגיש ערעור בגין חשד להפרת טוהר הבחינות על ידי תלמיד, ילווה הערעור במכתב בחתימת המורה במקצוע הרלוונטי, הכולל  פירוט ענייני הנוגע למהות ולאופי החשד בלבד, ללא התייחסות לתכונות אופיו או לאישיותו של הנבחן. הערעור יוגש באמצעות בית הספר בלבד.

ט.         הבטחת תנאים סבירים לנבחנים בעלי התאמות על-פי ההנחיות בסעיף 4.3-25 בחוזר הוראות הקבע סד/4 (ב), "התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרנים ואקסטרנים", ובהתאם להנחיות האגף ללקויי למידה המתפרסמות בכל שנת לימודים

י.          הזמנת שאלוני בחינה אך ורק עבור התלמידים שניגשים אליה.

5.        אחריות משרד החינוך לשמירה על טוהר הבחינות

מערכת החינוך כולה מחויבת לאפשר לתלמידים ולנבחנים תנאי היבחנות הוגנים ואחידים תוך התייחסות מותאמת לכל נבחן ונבחנת.

אחריותו של המשרד תבוא לידי ביטוי בפעולות האלה:

א.שמירה על חשאיות הבחינה, החל משלב הכנתה ועד לחשיפתה לפני הנבחן במועד שנקבע

ב.מינוי והצבת משגיחים מתודרכים ומעודכנים בנהלים ובכללים של אגף בכיר בחינות

ג.הקמת ועדות לבדיקת חשדות לאי-קיום טוהר הבחינות וטיפול בגורמים המעורבים בהפרת  טוהר הבחינות

ד.פסילת כל מחברת של נבחן שנחשד בהפרת אמון ובאי-קיום טוהר הבחינות, לאחר דיון בוועדת  טוהר הבחינות

ה.במקרים חריגים בסמכותו של המשרד לשנות סטטוס נבחן (ובכלל זה ביטול ציון שפורסם והחשדה או פסילה של החינה לאחר קיום הליך בירור מתאים) בהתאם לנתונים ו/או למידע חדש שיתקבל במשרד  בנוגע להפרת טוהר הבחינות.

ו.העמדת מטה בחינות שיופקד על ניהול ותפעול תקין של מערך הבחינות הארצי בכל הימים שבהם מתקיימות בחינות. על המטה לתת מענה בזמן אמת לכל בעיה המתעוררת בשטח, בבתי הספר ובמרכזי הבחינות החיצוניים (מרב"חים) לקראת הבחינה וביום קיומה, גם בנושא של אי הקפדה על נוהלי השמירה על טוהר הבחינות.

מטה הבחינות ירכז את העבודה והקשר עם חברות כוח האדם המספקות שירותי השגחה, עם חוליות הביקורת והבקרה וכן עם המרכז לבדיקת המחברות (המרב"ד) ומטה תחנות הקליטה.

מטה הבחינות הוא הגוף היחיד המוסמך לתת תשובות לבית הספר בזמן הבחינות בכל נושא הנוגע ליום הבחינות, כגון שאלונים, משגיחים, התאמות ועוד.

6.        הבחינות - ארגון ונוהל התנהגות

6.1.         נוהלי ההשגחה  להבטחת  טוהר הבחינות

6.1.1ניהולן התקין של הבחינות הוא  באחריותו הבלעדית של מנהל בית הספר ו/או באחריותו של מי שימונה על ידו כרכז הבחינות. תפקידי רכז הבחינות הם אלה: הנחיית המשגיחים לגבי תפקידם, הסדרת  תנאי בחינה נאותים, שיבוץ המשגיחים והנבחנים  בהתאם להנחיות כפי שתפורסמנה על ידי אגף בחינות בכיר והקפדה על קיומם של כל התהליכים וההליכים שיבטיחו התנהלות תקינה של הבחינות וטוהר בחינות מרבי.

6.1.2באחריות מנהל בית הספר להגיש למשרד את הציונים השנתיים עד 48 שעות לפני קיום הבחינה. ציונים שיוגשו לאחר מכן לא יתקבלו. עבור בחינות המתקיימות בימי שני יוגשו הציונים השנתיים עד השעה 12:00 ביום שישי שלפני מועד הבחינה. עבור בחינות המתקיימות בימי חמישי יוגשו הציונים עד השעה 12:00 ביום שלישי שלפני מועד הבחינה.

6.1.3בית הספר לא יגיש תלמיד לבחינת בגרות אם לא הגיש למשרד את ציונו השנתי במועד.

6.1.4באחריות הנהלת בית הספר לוודא כי עובדי הוראה מתוך צוות בית הספר לא ימונו כמשגיחים, אלא באישור אגף בכיר בחינות ובתנאי שבית הספר סווג בסטטוס ירוק על פי מדד טוהר הבחינות וכן קיבל את אישור אגף בכיר בחינות. בכל מקרה, באחריות בית הספר לוודא כי מורה המקצוע לא ישגיח בכיתה הנבחנת במקצוע  שהוא מלמד.

6.1.5חל איסור מוחלט על כל מנהל, מורה ו/או מורה המקצוע להיכנס לחדר הבחינה במהלך הבחינה או להימצא בקרבת מקום,  למעט בבתי ספר שסווגו "ירוקים" וקיבלו אישור בכתב להשגחה עצמית מאגף הבחינות.

6.1.6המנהל, סגנו, מורה המקצוע או כל בעל תפקיד אחר לא ישוחח עם תלמיד/נבחן משנה במהלך ההיבחנות, אף לא מחוץ לחדר הבחינה, אלא רק באישור ובנוכחות משגיח או בא כוח חברת ההשגחה הממונה.

6.1.7מורה המקצוע רשאי להימצא בחדר המנהל ולעיין בשאלון הבחינה בנוכחות המנהל או רכז הבחינות רק לאחר שהבחינה החלה בפועל. זאת כדי להביא לתשומת לבו של רכז הבחינות את הטעון בירור או לצורך בדיקה עם מטה הבחינות במשרד החינוך.

6.1.8את הבירור או את הבדיקה במהלך הבחינה יערוך המנהל/רכז הבחינות עם הרכז התורן מטעם חברת ההשגחה ולאחר מכן עם יושב ראש מטה הבחינות. לפי הצורך יודיע המנהל/הרכז כי נדרש  תיקון או  מתן הבהרה לנבחנים. ההודעה לנבחנים על תיקון תיעשה אך ורק על סמך אישור בכתב ממטה הבחינות ובהתאם להנחיותיו, או על ידי הודעה שתימסר לבית הספר ממערכת מטה הבחינות באמצעות הודעות מטה הבחינות. מורה המקצוע אינו רשאי, אף במקרה מעין זה, להיכנס לחדרי הבחינה.

6.1.9חל איסור על מורה או על איש צוות אחר להכניס לחדר הבחינה חומר אסור, למעט חומר עזר המותר בשימוש.

6.1.10בבחינות מתוקשבות יש להקפיד על ביטול כל הפעולות שנעשו במחשב על ידי נבחן שסיים את הבחינה בטרם ישב נבחן אחר באותה עמדת מחשב.

6.2.         נוהלי פתיחת מעטפות השאלונים

6.2.1באחריות מנהל בית הספר או מי מטעמו להקפיד על נהלים תקינים בתהליך הפתיחה של מעטפות השאלונים.

6.2.2אין להפקיר את מעטפות שאלוני הבחינות ללא השגחה בשום שלב.

6.2.3יש לפתוח את מעטפות השאלונים במקום המיועד לכך (כפי שמפורט בהמשך סעיף זה), 15 דקות לפני התחלת הבחינה.

כאשר יש מעטפות המכילות מספר רב של טופסי שאלון בחינה המיועדים לשימוש באותו יום, יש למסור למשגיחים לחלוקה בכיתות רק את השאלון הראשון, מביניהם לפי שעת המבחן הראשונה.

יש לאחסן את הבחינות שמתקיימות במועד מאוחר יותר בארון נעול ומאובטח ולפתוח את המעטפות אך ורק 15 דקות לפני תחילת הבחינה.

א.אם בית הספר מסווג בסטטוס אדום או צהוב, פתיחת המעטפות היא באחריותם של רכזי ההשגחה שמונו על ידי אגף בכיר בחינות. על בית הספר להקצות חדר מיוחד לשם פתיחתן וכן לשם ריכוז המחברות בתום הבחינה.

ב.אם בית הספר מסווג בסטטוס ירוק ייפתחו המעטפות בחדר המנהל בנוכחות רכז הבחינות ורכז ההשגחה או המשגיח.

בעת פתיחת מעטפות הבחינה יהיו נוכחים בחדר המתאים (לפי סיווג בית הספר לאחד מן הצבעים) בעלי התפקידים האלה: מנהל בית הספר, רכז הבחינות של בית הספר ורכז ההשגחה או המשגיח על בחינת הבגרות ביום הבחינה. אין לאפשר כניסה של גורם אחר לחדר.

6.2.4על המשגיחים לפתוח את מעטפות השאלונים לתלמידים בכיתות הבחינה בזמן שנקבע לתחילת הבחינה.

6.3.         נוהלי חלוקת הבחינות על ידי המשגיחים

6.3.1באחריות המשגיחים לחלק את טופס הבחינה לנבחנים רק בחדר שבו  מתקיימת הבחינה ואך ורק בזמן שנקבע לתחילתה.

6.3.2המשגיח יחזור ויודיע לנבחנים, טרם חלוקת השאלונים, על חובת הסילוק של כל חומר שאינו מותר לשימוש, ובכלל זה מכשירים אלקטרוניים שונים, וריכוזו הרחק מטווח ידו של הנבחן, במקום מוגדר שייקבע על ידי המשגיח.

6.3.3באחריות המשגיח בלבד להדביק את מדבקות הבחינה, מדבקת נבחן, מדבקת שאלון ומדבקת דו"ח הבחינה, על גבי טופס 9502 על פי מפת הישיבה של התלמידים בכיתה. על המשגיח להוסיף את פרטיו ואת חתימתו בטופס ועל גב מחברת הבחינה.

6.3.4באחריות המשגיח להדביק מדבקה עם פרטי התלמיד על מחברת הבחינה ולחתום עליה בעזרת קוד מזהה שיקבל מחברת ההשגחה טרם מסירתה לתלמיד.

6.3.5בתום הבחינה באחריות המשגיח להעביר באופן מרוכז את בחינות התלמידים לארון נעול ומאובטח שיהיה באחריות רכז ההשגחה.

6.4.         חוליות הביקורת והבקרה

6.4.1אגף הבחינות ימנה צוותים של בקרים מתודרכים אשר יבקרו בבתי הספר במהלך הבחינות ויוודאו כי נוהלי ארגון הבחינות והשמירה על טוהר הבחינות נשמרים, לרבות הנהלים הנוגעים להתנהגות המשגיחים, המורים וההנהלה.

6.4.2על מנהל בית הספר לשתף פעולה עם חוליית הביקורת והבקרה, והוא או רכז הבחינות רשאים להתלוות אליה ולסייר עם אנשיה בחדרי הבחינות.

6.4.3חוליות הביקורת והבקרה תדווחנה לאגף הבחינות בכתב בזמן אמת על כל תקלה, פגם או פגיעה בטוהר הבחינות. יש לוודא אישור קבלה של הדיווח במטה הבחינות.

6.5.         התנהגות הנבחן

6.5.1כאמור לעיל, מוטלת על הנבחן האחריות לקיים את טוהר הבחינות באופן בלתי תלוי באחריות המוטלת על הגורמים האחרים. כל תלמיד וכל נבחן אחראי על עבודתו ועל הצגת ידיעותיו בלי להיעזר בגורמים חיצוניים או באמצעים פסולים.

6.5.2ההוראות לנבחן מודפסות גם על כריכת מחברת הבחינה וגם על גבי דף השער של השאלון. במקרים מסוימים ישנן הוראות נוספות בגוף השאלון, ועל הנבחן האחריות לקרוא אותן.

6.5.3קבלת מחברת הבחינה והשאלון והשימוש בהם יהוו מבחינת המשרד אישור של ידיעת ההוראות כולן ושל מחויבות הנבחן לפעול בהתאם להן.

6.5.4הנבחן נדרש למלא בקפדנות ובדייקנות אחר כל ההוראות המודפסות על גבי המחברת או על גבי שאלון הבחינה. כמו כן עליו למלא אחר ההוראות שתינתנה לו בכתב או בעל פה לפני או בעת הבחינה על ידי המשגיחים. אי קיום ההוראות עלול להביא לפסילת מבחנו.

6.5.5על הנבחן לעבוד באופן עצמי בלבד. אסור לו לעזור לנבחן אחר או להיעזר בנבחן אחר  בכל צורה שהיא, כגון שיחה, שימוש במכשיר טלפון נייד או באמצעי אלקטרוני אחר, העברה או קבלה של פתקים, החזקה בספרים, ברשימות ובאמצעי עזר נוספים, פרט לחומר עזר המותר לשימוש בשאלון המסוים שהוא נבחן בו או שקיבל עליהם הודעה לפני הבחינה, והכול בהתאם לאמור על גבי השאלון או טופס המבחן. כמו כן אסור כי  יהיו שני כתבי יד שונים של הנבחן או של גורם מסייע כלשהו, לרבות של משעתק, במחברת הבחינה. הימצאות שני כתבי יד במחברת תוביל לפסילתה.

6.5.6אסור לנבחן להכניס לחדר הבחינה כל חומר (כתוב, מוקלט וכו') או כל מכשיר (מחשב נייד, רדיו, מחשבון, טלפון נייד, טלפון אלחוטי וכו') שלא הוגדר במפורש בהוראות כ"חומר עזר המותר בשימוש" בבחינה. רצוי שחומר מעין זה לא יובא כלל לבית הספר ביום הבחינה. הימצאותו של חומר כזה ברשות הנבחן בזמן המבחן  תגרום לפסילת מבחנו, גם אם לא נעשה בו שימוש.  אם הובא מכשיר כזה לכיתת הבחינה, יש להשאירו כבוי, הרחק מהנבחן, בקדמת החדר ובקרבת המשגיח.

6.5.7אסור בהחלט לנבחן להגיע לבית הספר או לאולם הבחינה עם נשק.

6.5.8נבחן  אינו מורשה לעזוב את חדר הבחינה בטרם תעבור מחצית השעה מהתחלת הבחינה, גם אם סיים את בחינתו או החליט להפסיקה. יציאת הנבחן מחדר הבחינה למרות אזהרת המשגיח תגרור את פסילת המבחן, וועדת טוהר הבחינות תשקול נקיטת צעדים משמעתיים נוספים נגדו, כמצוין בסעיף 11להלן.

6.5.9על הנבחן לכתוב את התשובות במקום המיועד לכך במחברת הבחינה. לנבחן מותר לכתוב טיוטה אך ורק במחברת הבחינה או במחברת נוספת שיקבל לצורך זה מהמשגיח על פי בקשתו, לאחר שינצל את כל הדפים במחברתו. יש לציין במפורש במחברת כי מדובר בטיוטה ואין להסתפק במחיקת התשובה. אסורה כתיבת טיוטה על גבי דפי שאלון הבחינה או על גבי דפי הנוסחאות או על גבי חומר עזר המותר בשימוש. כתיבת טיוטה שאינה מאושרת על פי הוראה זו תגרום לפסילת הבחינה. יש למסור את מחברת הטיוטה למשגיח ולצרף אותה למחברת הבחינה.

6.5.10אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה. תלישת דף אחד או יותר תביא לפסילת הבחינה.

6.5.11יש לכתוב את הבחינה בעט. הכתיבה בעיפרון במחברת הבחינה (פרט לסרטוטים) אסורה, ותגרום לפסילת הבחינה ולשלילת זכותו של הנבחן לערער על הפסילה.

6.5.12אסור להשתמש בטיפקס במחברת הבחינה. מחיקה בטיפקס תגרום לשלילת זכותו של הנבחן לערער על הערכת בחינתו. לשם תיקון יש למחוק בעט, בקו אחד, את התשובות שהנבחן אינו מעוניין שיוערכו.

6.5.13על הנבחן לענות על השאלות באופן ענייני ולהקפיד על לשון נקייה. ביטויים או ציורים לא ראויים יגרמו לפסילת הבחינה.

7.        עברות על כללי טוהר הבחינות

7.1.         גנבת שאלון בחינה

החזקת שאלון בחינה שטרם חל מועד ההיבחנות בו בידי נבחן - בין שהגיע אליו ללא תמורה ובין שהגיע אליו באמצעות רכישה, בין שעיין בו ובין שלא עיין בו - תיחשב כהשתתפות בגנבת השאלון.

נבחן היודע כי שאלון בחינה גנוב נמצא בידי אדם כלשהו חייב להודיע על כך מיד למשטרה או לאגף הבחינות או להנהלת בית ספרו.

התברר, בדיעבד, כי נבחן ידע על קיומו של שאלון גנוב, גם אם לא היה בידיו, או ידע כי לחבריו יש שאלון גנוב ולא הודיע על כך כפי שמפורט לעיל, תראה בו ועדת טוהר הבחינות שותף לעברה ותנקוט נגדו צעדים משמעתיים כמפורט בסעיף 11 להלן.

7.2.         התחזות לנבחן אחר

אם התגלה במהלך בחינה או אחריה כי נבחן ניגש לבחינה בזהות של אדם אחר  כדי להיבחן במקומו - תתכנס ועדת טוהר הבחינות מיד עם קבלת המידע ותדון באמצעים המשמעתיים שיש לנקוט נגד המתחזה ונגד שותפו לעברה.

שני השותפים לעברה זו יהיו צפויים לאחד או יותר מהצעדים המשמעתיים המפורטים בסעיף 11להלן.

7.3.         עברות על טוהר הבחינות מצד ההנהלה ו/או הצוות החינוכי

כניסה של מנהל, סגן, מורה המקצוע או כל בעל תפקיד לחדר הבחינה בעת הבחינה היא הפרה של טוהר הבחינות. במקרים חריגים שיש בהם צורך בכך יש לתאם זאת מראש עם המשגיח ולקבל את אישורו. בית ספר שמסווג בסטטוס "ירוק" וקיבל אישור בכתב להשגחה עצמית יוכל למנות משגיחים מקרב המורים שאינם  מלמדים את מקצוע הבחינה.

הכנסת חומר אסור לכיתה, למעט חומר עזר המותר בשימוש בבחינה על פי ההגדרה בסעיף 6.5.5 לעיל

קיום שיחה של מורה המקצוע עם נבחן במהלך שעות הבחינה, אף אם היא נעשית מחוץ לחדר הבחינה 

קיום שיחה של המנהל, סגנו או כל בעל תפקיד אחר עם נבחן במהלך ההיבחנות, אף אם השיחה נעשית מחוץ לחדר הבחינה, אם השיחה מתקיימת שלא באישור ובנוכחות המשגיח 

     מינוי עובד הוראה מתוך צוות בית הספר כמשגיח, בין אם מדובר במורה המקצוע, בין אם לאו, ללא קבלת אישור מנהל אגף בכיר בחינות או מי מטעמו

אי דיווח מידי של מנהל ו/או כל בעל תפקיד אחר בבית הספר, היודע על פעולה או כוונה לפגוע בטוהר הבחינות, למטה הבחינות ולאחראי ההשגחה בבית הספר. עברה זו עלולה להוביל לכך שוועדת הבירור לטוהר הבחינות תראה בו שותף לעברה ותנקוט נגדו צעדים משמעתיים כמפורט בסעיף 12.4.

רשימה זו איננה רשימה סגורה. על כן יכולה להיחשב כעברה חמורה אף פעולה חמורה אחרת שננקטה ולא הוזכרה לעיל, אם קיים חשש כי השפיעה על אי קיום טוהר הבחינות.

8.        פעולות המשגיחים בהתעורר חשד להפרת טוהר הבחינה במהלכה

8.1משגיח שהבחין בנבחן שעובר, לכאורה, על סעיפים 6.5.5 ו-6.5.6  ונמצא ברשותו חומר שאינו מותר בשימוש - יציין בטופס "חשד משגיח" את פרטי התלמיד, את השעה ואת נסיבות האירוע ויצרף,  אם אפשר, את החומר המחשיד לדו"ח החשד. במקרה זה תוחשד הבחינה מיד. הנבחן יהיה רשאי לערער על החשד במועד שהוקצב לכך בפני ועדת טוהר הבחינות על פי הנוהל המפורט בסעיף 13 להלן, ופסיקתה לגביו תהיה סופית.

8.2במקרה של מתן סיוע לנבחן אחר או של הסתייעות בנבחן אחר או הסתייעות במי מהצוות החינוכי מבית הספר, בדיבור או באופן תקשורת כלשהו, יוזהר כל אחד מהעושים זאת. הישנות הדיבור תגרור החשדת מבחניהם של הנבחנים באמצעות דיווח של המשגיח בטופס "חשד משגיח" על נסיבות האירוע.

8.3סיוע במעשה או במחדל, יגרור התראה של המשגיח. אם יישנו המעשה או המחדל, ידווח על כך המשגיח בדוח הבחינה ובטופס "חשד משגיח", תוך פירוט של נסיבות האירוע וזמנו.

8.4תלישת דפים ממחברת הבחינה או קריעתה יגרמו להפעלת ההליך של החשדת הבחינה. הוספת מחברת טיוטה למחברת הבחינה תיעשה רק באישור המשגיח,  המשגיח יציין  בדוח הבחינה כי נוספה מחברת טיוטה ויחתום על כך.

8.5העברת מחברת או שאלון או דף מנבחן אחד לנבחן אחר תגרום  להפעלת ההליך להחשדת בחינתם של כלל הנבחנים המעורבים. 

8.6הפרות סדר על ידי נבחן או מי מהצוות החינוכי המשבשות את המהלך התקין של הבחינה או את עבודתם של הנבחנים תגרומנה להפסקת מבחנו של המפריע ו/או דרישה שיעזוב את חדר הבחינה מיד, תוך הבהרה שסירוב מצדו עלול להוביל לנקיטת סנקציות נוספות כלפיו, מאלו המפורטות בסעיף 12. הפרת סדר המשבשת את המהלך התקין של הבחינה תיקבע על פי שיקול דעתו של מרכז ההשגחה, שיתייעץ טלפונית עם מטה הבחינות באגף הבחינות ויקבל אישור לכך. האישור יתועד באגף הבחינות. על המשגיח לתעד את האירוע.

9.        פעולות המעריכים בהתעורר חשד להפרת טוהר הבחינה לאחר הבחינה

9.1מעריך שמונה על ידי המשרד ומופעל באמצעות המרב"ד (מרכז בדיקת הבחינות) שבמהלך בדיקת הבחינה מתעורר חשדו כי כתיבת המבחן  לא נעשתה על ידי הנבחן באופן עצמאי, ימלא  טופס "דוח חשד מעריך" ויפרט בו באופן מנומק את הסיבות שעוררו את חשדו.  במקרה של  חשד לעבודה משותפת יציין המעריך מי לדעתו השותפים לה ואם הוא סבור שהייתה עברה קבוצתית ויפרט את הסיבות שעוררו את חשדו. החשד ייבדק על ידי מעריך בכיר, ואם יגיע אף הוא למסקנה כי החשד לאי-קיום טוהר הבחינות מוצדק, תוחשד המחברת  ותישלח הודעה על כך על ידי אגף בחינות בכיר באמצעות המרב"ד לבית הספר. בהודעה ייקבע  שהתלמיד נחשד בעברה ותפורטנה כל הסיבות שעוררו את החשד, תוך ציון האפשרות לערער על החשד וקביעת המועד שבמהלכו אפשר לערער לוועדת הערעורים העליונה.

9.2"חשד מעריך" ייקבע על פי אחת או יותר מהסיבות שלהלן:

עבודה קבוצתית משותפת בין הנבחנים או חלק מהם, המתאפיינת בתשובות בעלות ניסוח זהה או דומה או בטעויות דומות

תשובות שגויות זהות לכמה נבחנים 

תשובות המתאימות לשאלות מגרסה אחרת של הבחינה

תלמיד בעל לקות למידה שנבחן בהתאמה שלא אושרה לו

שעתוק שאינו תואם למחברת המקור של הנבחן

במתמטיקה ובמקצועות מדעיים וטכנולוגיים עתירי חישובים: מתן תשובות סופיות נכונות שאינן מתאימות לדרך הפתרון

במתמטיקה ובמקצועות מדעיים טכנולוגיים עתירי חישובים: מתן תשובות סופיות נכונות ללא פירוט שלבי הפתרון במחברת הבחינה

בביולוגיה ובאנגלית ובכל מקצוע שקיימות בו שתי גרסאות של שאלון: מענה על גרסת שאלון שונה מזו שניתנה לתלמיד

במקצועות שקיימים בהם שאלונים רב-ברירתיים: סימון תשובות שגויות זהות על ידי חלק מהנבחנים

ניסוחים זהים לתשובות או לחלקי התשובות של שני נבחנים או יותר

ניסוחים זהים לתשובות או לחלקי תשובות במחברת הבחינה התואמים לחומר המופיע בספרי הלימוד או במקור אחר

כתבי-יד שונים באותה מחברת בחינה

כל סיבה אחרת שתעורר את חשד המעריך ושאינה מוזכרת לעיל.

9.3אם יימצא חומר האסור לשימוש בתוך מחברת הבחינה בעת תהליך הערכתה, תוחשד הבחינה, והנבחן יהיה רשאי לערער על החשד  לפני ועדת טוהר הבחינות על פי הנוהל בסעיפים 13 ו-14 להלן.

10.  התנהלות במקרה של חשד להפרת טוהר הבחינות שהתעורר במהלך הבחינה או אחריה

10.1מנהל אגף בחינות בכיר או מי שהוסמך על ידו יחליט על דרך הטיפול בנבחן שנחשד בהפרת השמירה על טוהר הבחינה על סמך המידע שנתקבל. באפשרותו גם לשתף או להתייעץ  עם לשכת היועץ המשפטי של המשרד. אופן הטיפול במידע שנתקבל, בכתב או בעל פה, מפורש בשם או אנונימי, ייקבע בהתאם לנסיבות של כל אירוע. 

הדרכים האפשריות לפעולה הן:

א.הודעה לבית הספר על החשד ובירור הפרטים בעזרתו

ב.בדיקת הנושא על ידי גורם חיצוני לבית הספר (ועדה ציבורית, חברת חקירות, הרשות המקומית, ועדה משרדית וכו')

ג.הגשת תלונה למשטרה.

10.2נמצא מידע המצביע לכאורה על אי קיום טוהר הבחינות, יוכרז  "חשד" בכפיפות לנוהל הערעורים המפורט בסעיפים 13 ו-14 להלן.

10.3נמצא כי היו אי-סדרים חריגים וקיצוניים במהלך הבחינה באופן שאי-אפשר היה להמשיך את הבחינה או לשמור על טוהרה, בין אם נתגלה הדבר תוך כדי הבחינה או התברר בדיעבד, רשאי מנהל אגף בחינות בכיר או נציגו להפסיק את מהלך הבחינה ו/או להחשיד את הבחינות של כל הנבחנים באותו חדר, גם אם אין די בעובדות כדי להחשיד את בחינתו של נבחן זה או אחר. 

10.4נמצא כי אי קיום טוהר הבחינות נגרם או נסתייע לכאורה בעובד הוראה שאינו נבחן, יזומן העובד  לבירור בוועדת הבירור הדנה בעברות טוהר הבחינות של עובדי הוראה לשם קבלת החלטה על המשך הטיפול בעניינו. לפי הצורך ישקול מנהל אגף הבחינות או נציגו הגשת תלונה למשטרה. 

10.5נמצא כי בבית הספר לא נשמר טוהר הבחינות עקב מעשה או מחדל של המשגיחים, יחליט מנהל אגף בחינות בכיר או נציגו לנקוט אחד או כמה מהצעדים האלה:

א.להחשיד את הבחינה/הבחינות שלגביהן הוכח שהמשגיחים הפרו את האמון שניתן בהם

ב.לשקול הטלת סנקציות על חברת ההשגחה עד כדי הפסקת ההתקשרות עמה, והכול בהתאם לתנאי המכרז כפי שיפורסמו מזמן לזמן ולפי כל דין.

11.  מחברות חשודות ופסולות באגף הבחינות

11.1מנהל אגף בחינות בכיר או מי שהוסמך לכך  מטעמו אחראים על הטיפול בבחינות חשודות עקב אי קיום טוהר הבחינות  ועל פסילת הבחינות.

11.2בחינות שקיים לגביהן "חשד משגיח" או "חשד חוליות-ביקורת" או "חשד מטה" יופעל לגביהן הליך לפסילת בחינה כדלקמן: 

לאחר שהוכרז "חשד משגיח" או "חשד חוליית ביקורת" או "חשד מטה" הנוגעים לאירועים שהתרחשו בזמן קיום הבחינה או בסמיכות לה, ישלח מנהל אגף בחינות בכיר או מי שהוסמך מטעמו הודעה לבית הספר על דבר החשד, בצירוף דוח ההשגחה הרלוונטי והנימוקים   לחשד, תוך ציון המועד להגשת ערעור לוועדת טוהר הבחינות. אלה יימסרו לנבחן על ידי הנהלת בית הספר מיד עם הגיעם, ומסירת  ההודעה תתועד באמצעות החתמת הנבחן. בית הספר יכול  להעביר את ההודעה ואת הדוח לנבחן  בדואר רשום בתוך שבוע ימים, תוך הקפדה  על תיעוד המסירה.

11.3בחינות שקיים לגביהן "חשד מעריך" יופעל לגביהן הליך לפסילת בחינה כדלקמן:

מעריך הבודק מחברת בחינה ומתעורר בו חשד לאי שמירה על טוהר הבחינות, יחשיד את המחברת. מנהל אגף בחינות בכיר או מי שהוסמך מטעמו ישלח הודעה לבית הספר על דבר החשד בצירוף דוח המעריך, תוך ציון המועד להגשת ערעור לוועדת טוהר הבחינות.  אם הוגש ערעור  וועדת טוהר הבחינות השתכנעה שהתקיימה אחת מהעברות המצדיקה את הותרת "חשד המעריך" על כנו, תפסול  הוועדה את מחברת הבחינה  ובמקרים חמורים תשקול נקיטת צעדים משמעתיים נוספים על אלו המוזכרים בסעיף זה. במקרה של חשד מעריך, אפשר לערער על החלטת ועדת טוהר הבחינות לוועדת הערעורים העליונה.

11.4נבחן שבחינתו סומנה ב"חשד" או שנקבע בעבורו "פסל" במועד בחינה מסוים, לא יפורסם ציון בחינתו באתר האינטרנט או במערכת "קישורים" עד תום הליך הבדיקה וקבלת החלטה סופית על מעמדו או על הסרת ה"חשד" או הסרת ה"פסל".

למען הסר ספק יודגש כי הנבחן אינו זכאי לקבל את ציון הבחינה החשודה/ הפסולה כל עוד מתקיים תהליך הבירור.

במהלך קיום הבדיקה  יירשם במקום ציון ההערה – "חשד".

11.5אם בתום הליך הבירור ובדיקת הערעור נמצא כי החשד מבוסס, תיפסל בחינתו של הנבחן במועד זה ויינקטו נגדו אחד או כמה מהצעדים המשמעתיים כמפורט בחוזר זה. 

11.6עם פסילת הבחינה תושעה זכאות הנבחן לתעודת בגרות עד להיבחנות חוזרת באותו מקצוע ובאותו סמל שאלון שנחשד. יודגש כי לא תינתן האפשרות לבטל מקצוע זה מהרכב הבחינות המזכה, אף אם המקצוע שנפסל הוא מקצוע בחירה עודף, מעבר להרכב הנדרש לצורך הזכאות לתעודת הבגרות.

11.7כדי להסיר את הפסילה בגין אי-קיום טוהר בחינות על הנבחן להיבחן שנית במקצוע שבו נפסל ולהוכיח את ידיעותיו בו.

להלן פירוט הדגשים הנוגעים להסרת הפסילה:

-יש להיבחן באותו שאלון שנפסל אם לא השתנתה רמת המקצוע.

-שינוי רמת המקצוע יחייב את התלמיד בהיבחנות חוזרת בכל השאלונים (ברמות 3, 4, 5, יחידות לימוד) המרכיבים את רמת המקצוע החדשה, גם אם זוהי היבחנות בשאלון משותף לשתי רמות הבחינה.

11.8צעדים שיינקטו בעקבות חשד לאי-קיום טוהר הבחינה בבחינות במקצועות האנגלית או המתמטיקה במועד קיץ ובמועד ב' בלבד

א.נבחן שנחשד באי קיום טוהר הבחינה במקצוע אנגלית ו/או במתמטיקה במועד הקיץ (מועד א') – החשד ייגרר גם לבחינתו במועד ב', והוא לא יוכל לקבל את ציוניו בשתי הבחינות.

ב.נבחן שנחשד באי קיום טוהר הבחינה באנגלית ו/או במתמטיקה  במועד ב', חייב להיבחן באותו שאלון שוב כדי להסיר את החשד, שאם לא כן ייגרר החשד  גם לבחינה במועד הקיץ הבא. אם ניגש לבחינה בשאלון אחר באותו מקצוע למרות שנאסר עליו לעשות כן, תיפסל בחינתו אף אם בחינתו זו לא נחשדה ואף אם ציונו פורסם באינטרנט ונמסר לבית הספר ברשת "קישורים" ובאתר האינטרנט. פרסום הציון של מועד הקיץ באינטרנט הוא לצורך מידע בלבד.

ג.אם הגיש הנבחן ערעור על החשד, וּועדת טוהר הבחינות החליטה על זיכוי או על זיכוי מחמת הספק, יוכל הנבחן לקבל את הציון הגבוה מבין שתי בחינותיו במועד הקיץ.

ד.נבחן שנחשד במקצוע אנגלית ו/או מתמטיקה  במועד קיץ ובמועד ב', והחשד לא הוסר – אם ייגש למבחן שוב במסגרת המחצית השלישית (ברק/חצב) באותו מקצוע למרות שנאסר עליו לעשות זאת, תימנע ממנו הזכות להיבחן במועד נוסף. החשד ייגרר גם למחצית השלישית וממחצית שלישית למועד קיץ ומועד ב', אם נבחן גם במועדים אלו.

ה.נבחן שזוכה מהחשד ונבחן בשלושת המועדים: קיץ, מועד ב' ומחצית שלישית, יוכל לקבל את הציון הגבוה מתוך שלושת המועדים, ובתנאי שנבחן באותו שאלון ובאותה רמת בחינה.

ו.חובה להיבחן במועד קיץ ובמועד ב' באותה רמת בחינה, באותו סמל שאלון ועם אותו ציון שנתי/מגן/מסכם. לעומת זאת במחצית השלישית אפשר לקבל באמצעות רכזי הבחינות במרכזי ההיבחנות ציון שנתי שונה מציוני מועד קיץ ומועד ב'.

11.9השעיה מהיבחנות בגין פסילה של יותר משאלון אחד

א.נבחן שבחינותיו נפסלו בגין אי-קיום טוהר הבחינה בשני שאלונים באותו מועד יושעה מהיבחנות חוזרת בשני השאלונים למשך שני מועדי בחינה עוקבים, כאשר מועד קיץ ומועד ב' נחשבים כמועד אחד לצורך ספירה זו.

ב.נבחן שבחינותיו נפסלו בגין אי-קיום טוהר הבחינה בשלושה שאלונים  ויותר באותו מועד בחינה – יושעה מהיבחנות חוזרת באותם שאלונים למשך שלושת המועדים העוקבים, כאשר מועד קיץ ומועד ב' נחשבים כמועד אחד לספירה זו. מקצועות שבהם לא  מתקיימות  בחינות במועד חורף, כגון כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב ועוד, יהיה מניין המועדים מקיץ לקיץ.

ג.נבחן שייבחן בתקופת ההשעיה בשאלון או בשאלונים שנפסל בהם, תיפסל בחינתו ועניינו יובא לדיון בפני ועדת המשמעת, והיא עשויה לנקוט נגדו צעדים משמעתיים נוספים.

ד.נבחן שנפסל במועד קיץ וגם במועד ב' בשני שאלונים או יותר, חלות עליו ההנחיות בסעיף זה.

12.  אמצעים משמעתיים ומנהליים שיינקטו אם יופרו נוהלי ההתנהגות התקינה במבחנים

12.1.   צעדים שיינקטו כלפי נבחן שהפר את טוהר הבחינות אם הופרו הנהלים על ידי נבחן בבחינות הבגרות או בבחינות ההסמכה להנדסאים ולטכנאים

12.1.1משרד החינוך ינקוט אחד או כמה מהצעדים המשמעתיים ו/או הפליליים שלהלן נגד נבחן שנמצא כי הפר את טוהר הבחינות או הפר אחת או יותר מהוראות נוהל הבחינות:

א.פסילת המבחן לאחר קיום ההליך להחשדתו

ב.על פי חומרת המקרה יועבר העניין לטיפולה של ועדת המשמעת או למשטרה, כפי שתמצא לנכון ועדת טוהר הבחינות.

12.1.2ועדת המשמעת באגף הבחינות הדנה באירועים חריגים וחמורים של הפרת טוהר הבחינות על ידי הנבחנים תורכב מהחברים האלה:

-נציג אגף הבחינות – יושב ראש

-נציג האגף לחינוך על יסודי – חבר

-נציג ציבור חיצוני – חבר.

12.1.3ועדת המשמעת תנקוט אחד או  כמה מהצעדים האלה לגבי נבחן שבחינתו נפסלה:

-השעיית הנבחן מהיבחנות במקצוע זה לפרק זמן קצוב של עד 3 שנים (6 מועדים)

-השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק זמן של עד 3 שנים

-פסילת הבחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן עד כה או חלקן

-הגשת תלונה במשטרה.

12.2.   צעדים שיינקטו אם יופרו הנהלים הנוגעים לטוהר הבחינות בבית הספר באופן שיטתי מדד טוהר הבחינות 

12.2.1לשם טיפול באי עמידה בסדרים ובנהלים במהלך הבחינות ניסח  המשרד את "מדד טוהר הבחינות", שמגדיר את התנהלותם של בתי הספר בנושא זה ומסווג אותם לשלושה מסלולים. המדד מבטא את מידת ההפרה של טוהר הבחינות בבתי הספר במהלך שלוש השנים האחרונות ואת הצעדים שיינקטו בעקבותיה. סיווג בתי הספר לפי מדד טוהר הבחינות ייעשה על ידי אגף בכיר בחינות אחת לשנה ויתייחס לכל מועדי הבחינות בשלוש שנות הלימודים האחרונות.

המדד מגדיר שלושה מסלולים שנקבעים על פי אחוז המחברות הפסולות מדי שנה וכן על פי אירועים חריגים אחרים של הפרת טוהר הבחינות במהלך קיום הבחינות בבית הספר בשלוש השנים האחרונות.

אגף בכיר בחינות יבדוק בכל שנה את הנתונים של מספר המחברות הפסולות ן ושל  האירועים החריגים האחרים לגבי כל בית ספר  במהלך שלוש השנים האחרונות, כאשר המועד האחרון שייבדק במסגרת שלוש השנים הללו הוא מועד קיץ (כולל מועד ב') של שנת הלימודים הקודמת.

המסלול שאליו מסווג בית הספר יוגדר מחדש מדי שנה על פי ממצאי בדיקה זו, בהתאם לשלוש השנים האחרונות.

באחריות המשרד להודיע למנהלי בתי הספר על ההחלטה לסווגם במסלול מסוים לפחות 45 יום לפני תחילת מועד הבחינות.

בשלב זה המדד הוא ניסיוני. בעקבות החלתו ייתכן שייערכו בו שיפורים ושינויים.

שלושת המסלולים הם:

א.מסלול אדום בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם בכל שנה 3% ויותר מחברות פסולות, ו/או שהתקיימו בהם אירועים חריגים וחמורים של הפרת נהלים בנושא טוהר הבחינות, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות

ב.מסלול צהוב בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם בכל שנה 3%-1.1% מחברות פסולות ו/או שהתקיימו בהם אירועים חריגים של הפרת נהלים בנושא טוהר הבחינות, על פי החלטתו של מנהל אגף בכיר בחינות

ג.מסלול ירוק בתי ספר אשר במהלך שנתיים מתוך שלוש השנים האחרונות נמצאו בהם בכל שנה לא יותר מ- 1% מחברות פסולות ולא התקיימו בהם אירועים חריגים של הפרת נהלים.

12.2.2בתי הספר יסווגו לשלושת המסלולים הללו. להלן הליך ההיבחנות שיתקיים בכל אחד מהמסלולים.

א.בתי ספר במסלול האדום:

-בחינות הבגרות תתקיימנה במרכזי היבחנות מחוץ לבית הספר.

-בחינות הבגרות יתנהלו באחריות נאמני משרד החינוך.

-צוות בית הספר לא יורשה לטפל במחברות הבחינה בעת הליך ההיבחנות, מתחילתו ועד לסופו. באחריות בית הספר להסביר לתלמידים מראש על אודות ההיבחנות מחוץ לבית הספר ולערוך להם היכרות מוקדמת עם מיקום מרכז ההיבחנות שנקבע על ידי המשרד.

-על מנהל בית הספר וצוות המוסד להיות נוכחים בעת הבחינות במרכזי ההיבחנות, אולם נאסר עליהם להיכנס לחדרי הבחינות.

-לאור הממצאים החמורים ולאור סיווגו של בית הספר במסלול האדום, על מנהלי בית הספר לערוך במהלך השנה התערבות חינוכית-ערכית להגברת המודעות למחויבותם של התלמידים לשמירה על טוהר הבחינות, ולדווח על כך למפקח על בית הספר. אפשר להיעזר לשם כך במערך שיעור בנושא (ראה קישור במבוא לחוזר).

ב.בתי ספר במסלול הצהוב:

-הבחינות יתקבלו בבית הספר באמצעות נאמני משרד החינוך, שיהיו אחראים על תהליך הבחינה מעת קבלת שאלוני הבחינה בסניפי הדואר ועד להחזרת המחברות בסיום המבחן לתחנות הקליטה. הנאמנים ישמרו על המעטפות הסגורות בבית הספר בחדר מיוחד שיוקצה לכך ויאפשרו את חלוקת השאלונים המתאימים 15 דקות לפני תחילת הבחינה. לא תתאפשר חלוקת שאלונים למשגיחים או למנהלי בתי הספר לפני כן.

-צוות בית הספר לא יורשה לטפל במחברות הבחינה בעת הליך ההיבחנות, מתחילתו ועד לסופו.

-על מנהלי בית הספר לערוך התערבות חינוכית-ערכית להגברת המחויבות לשמירה על טוהר הבחינות בקרב תלמידי ביה"ס ולדווח על כך למפקח על המוסד החינוכי.  

ג.בתי ספר במסלול הירוק:

-על מנהלי בית הספר לערוך התערבות חינוכית-ערכית  כדי להביא להמשך המחויבות לשמירה על טוהר הבחינות.

-בתי ספר שבמהלך שלוש השנים האחרונות לא נעשתה בהם פגיעה בטוהר הבחינות רשאים לפנות למנהל המחוז בבקשה לקבלת המלצתו למתן היתר להשגחה עצמית על התלמידים בעת הבחינות.

על מנהל בית הספר לשלוח מכתב בקשה בצירוף ההמלצה לראש תחום טוהר בחינות ופרט באגף הבחינות, שיבחן את הבקשה ויאשר או ידחה אותה בכפיפות להנחיות.

אם הבקשה תיענה  בחיוב, ישלם משרד החינוך את שכרם של המורים המשגיחים שבית הספר ימנה.

המשרד יעביר לבתי הספר נהלים ועקרונות להשגחה ולהיבחנות באופן זה.

12.2.3הליך הערעור על הסיווג למסלולים

א.בתי הספר רשאים לפנות למשרד החינוך בבקשה לערער על סיווגם לאחד המסלולים האלה בתוך 15 ימים ממועד קבלת ההודעה מאגף הבחינות על הסיווג.

ב.לשם הגשת הערעור יפנה מנהל בית הספר במכתב בקשה מנומק למנהל המחוז ויבקש את המלצתו ואישורו להגשת הערעור.

ג.מנהל בית הספר ישלח את המכתב המנומק בתוספת המלצה מפורשת של מנהל המחוז אל מנהל אגף בכיר בחינות או מי מטעמו. יובהר כי אם תוגש לאגף הבחינות בקשה ללא המלצת מנהל המחוז – תידחה הבקשה  על הסף.

ד.באחריות אגף הבחינות להעביר את הבקשה לערעור לעיון סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי או מי מטעמו וכן אל מנהל אגף א' על-יסודי או מי מטעמו.

ה.הערעור יידון על ידי ועדה שתוקם מטעם המינהל הפדגוגי.

ו.החלטת הוועדה היא סופית.

12.3.   צעדים נוספים שיינקטו  אם יופרו נוהלי טוהר הבחינות 

בסמכות המשרד להחליט על צעדים משמעתיים נוספים אם הופרו נוהלי טוהר הבחינות:

פסילת מבחן שנערך בכיתה שהיו בה אי סדרים או ליקויים שנגרמו על ידי צוות ההוראה

ביטול זמני של ההכרה בבית הספר למתן ציונים שנתיים בשנה שהייתה בה פגיעה חמורה בטוהר הבחינות

בדיקה מחודשת של מעמד ההכרה בבית הספר למתן ציונים שנתיים עד כדי הסרת ההכרה ממנו לתקופה של עד 3 שנים

שקילת הפסקת השתתפות בתכניות המשרד שמתקיימות בבית הספר

שלילת האפשרות מבית הספר לזכות בפרסים ולקבל תעודות הצטיינות ממשרד החינוך

העברת העניין לדיון ולטיפול בוועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות של עובדי הוראה באגף לחינוך על יסודי. לאחר קבלת תגובתו של עובד ההוראה שנתעורר לגביו חשד תחליט הוועדה אם  להמשיך ולבדוק את הסוגיה, ותיתן את המלצתה בעניין.

12.4.   ועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות של עובדי הוראה

12.4.1הוועדה תורכב מהחברים האלה:

-מנהל אגף א' לחינוך העל יסודי או מי מטעמו – יושב ראש

-מנהל תחום טוהר הבחינות באגף הבחינות או מי מטעמו –  חבר

-נציג האגף לחינוך על יסודי – חבר

-נציג הייעוץ המשפטי והממונה על האגף הבכיר משמעת וטוהר המידות לא יהיו חברי הוועדה, ומסקנות הוועדה יועברו אליהם לצורך קבלת החלטה במשותף על המשך הצעדים (משמעתיים, פדגוגיים, ניהוליים).

12.5.   אופן פעולת ועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות וסמכויותיה

12.5.1אם התעורר חשד מכל סוג ומכל גורם כלפי מנהל בית הספר ו/או עובד הוראה בנוגע להפרת טוהר הבחינות, ייבדק החשד באופן ראשוני על ידי הגורמים האחראיים באגף הבחינות.

12.5.2לאחר איסוף החומר, יזמן יושב ראש ועדת הבירור, מנהל אגף א' על יסודי,  את עובד ההוראה להופיע בפני ועדת הבירור הדנה בהפרת טוהר הבחינות של עובדי ההוראה לצורך בירור החשד שנתעורר בנוגע לתפקודו ו/או התנהלותו במהלך בחינות הבגרות.

12.5.3בכל מקרה חריג שיידרש תזמן הוועדה גם את נציג הייעוץ המשפטי ואת הממונה על האגף הבכיר משמעת וטוהר המידות.

12.5.4לאחר קיום דיון, ואם השתכנעה הוועדה כי לא הופר טוהר הבחינות, יסתיים בירור החשד ותיכתב החלטה  מנומקת.

12.5.5אם לאחר קבלת ההסברים בדיון לא השתכנעה הוועדה וסברה כי החשד להפרת טוהר הבחינות על ידי עובד ההוראה הנו מבוסס, בסמכותה לפעול בהתאם לאמור לעיל,  ועליה לגבות את החלטתה בנימוקים מנומקים בכתב.

א.הפגיעה בטוהר הבחינות בוצעה על ידי עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך

הוועדה תמליץ על העברת כל המידע, ובכלל זה פרוטוקול הבירור, להמשך טיפול  על ידי אגף המשמעת של נציבות שירות המדינה, לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג- 1963 ותקנון שירות המדינה (תקשי"ר).

באחריות הממונה על אגף בכיר משמעת וטוהר המידות במשרד לפנות לנציבות ולהעביר אליה את החומרים.

ב.הפגיעה בטוהר הבחינות בוצעה על ידי עובד הוראה המועסק על ידי בעלות על מוסד חינוכי

בעקבות מסקנתה שעובד ההוראה שאינו מועסק על ידי משרד החינוך הפר את טוהר הבחינות תמליץ הוועדה לבעלות המעסיקה את העובד לנקוט אמצעים מתאימים בהתאם  לנסיבות העניין ולאור חומרת האירוע.

אם תסרב הבעלות לפעול ו/או שלא תפעל באופן סביר כמתחייב  מנסיבות העניין,  יוכל המשרד לנקוט הליכים כלפי הבעלות ו/או העובד, לרבות הליכים של שלילת  אישור ההעסקה  של העובד או התלייתו לתקופה זמנית מכוח סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969 ו/או ביטול הרישיון למוסד החינוכי לפי חוק הפיקוח.

ג.באירועים חמורים

הוועדה תשקול הגשת תלונה במשטרה לצורך פתיחה בחקירה פלילית נגד המעורבים. הגשת התלונה במשטרה תתבצע על ידי הנהלת המחוז הרלוונטי תוך עדכון הממונה על אגף בכיר משמעת וטוהר המידות.  על הוועדה מוטלת החובה לעדכן את הסמכות הממונה על עובד ההוראה, קרי  המפקח, מנהל בית הספר, מנהל המחוז, הבעלות, ראש הרשות או המועצה המקומית, באשר לאירועים ולהבטיח כי העניין יובא  להמשך טיפול על ידי הגורם המוסמך.

13.  נוהלי ערעור על פסילת בחינה בפני ועדות המשרד

13.1.   נוהל ערעור של נבחן אינטרני או נבחן משנה

13.1.1נבחן שקיבל הודעה כי לגבי מחברת הבחינה שלו קיים "חשד משגיח" או "חשד חוליית ביקורת" או "חשד מטה" יהיה רשאי להביא את טיעוניו לערעור על החשד בכתב לפני מנהל אגף בחינות בכיר או מי שהוסמך על ידו באמצעות מנהל בית הספר בתוך פרק זמן שיצוין בהודעה. על בית הספר לשלוח את הערעור למרב"ד. עד לקבלת ההחלטה יושעה הציון בבחינה.

13.1.2מנהל אגף בחינות בכיר או מי שהוסמך על ידו יכנס את ועדת טוהר בחינות שתשקול את טיעוני הנבחן ותחליט אם לקבל את ערעורו. ההודעה על החלטת הוועדה תישלח לבית הספר.

13.1.3לאחר המשלוח של הודעת הפסילה מטעם מנהל אגף הבחינות לבית הספר יהיה הנבחן רשאי לערער בכתב על הפסילה בפני ועדת טוהר בחינות עליונה בתוך פרק הזמן שיצוין בהודעה. הערעור יועבר אך ורק באמצעות בית הספר לכתובת המצוינת בהודעת החשד, ובית הספר רשאי להוסיף את תגובתו לתגובת הנבחן.

13.1.4בכל "חשד משגיח" או "חשד חוליית ביקורת – "חשד מטה" החלטתה של ועדת טוהר הבחינות היא סופית.

13.1.5מודגש בזאת כי ערעור שיגיע לכתובת המצוינת בהודעת החשד לאחר התאריך  שנקבע  כמועד להגשת ערעור יידחה על הסף, לא יידון  בפני ועדת טוהר הבחינות ויוחזר לשולחו.

13.1.6התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב לערעור הוא התאריך המוטבע בחותמת הדואר על המעטפה.

13.1.7ועדת טוהר הבחינות הדנה בערעור על "חשד מעריך" תבדוק את חשד המעריך לאור הסבריהם וטענותיהם של בית הספר ושל התלמיד.

א.הוועדה תורכב מהחברים האלה:

-נציג אגף הבחינות – יושב ראש

-נציג מפמ"ר המקצוע – חבר

-נציג ציבור חיצוני – חבר.

ב.ההרכב המינימלי של הוועדה לטוהר הבחינות לצורך קבלת החלטות הוא של שני חברים, כדלקמן:

-נציג אגף הבחינות – יושב ראש

-נציג מפמ"ר המקצוע (או נציג הציבור כאשר לא מתאפשרת נוכחות נציג המפמ"ר) – חבר.

13.1.8נבחן שהתעורר לגביו חשד מעריך, ערער  וערעורו נדחה על ידי ועדת טוהר הבחינות, יוכל להגיש ערעור מנומק לוועדת הערעורים העליונה. לגבי כל חשד אחר החלטת ועדת טוהר הבחינות היא סופית.

13.1.9נמצאה מחברת חשודה ולא הוגש בעניינה ערעור של בית הספר או של התלמיד (באמצעות בית הספר) בפרק הזמן שהוגדר, תיפסל הבחינה והודעה על כך תישלח לבית הספר.

13.2.   נוהל ערעור של נבחן אקסטרני

13.2.1כאשר החשד על עברה על טוהר הבחינות מוטל על נבחן אקסטרני (חיצוני), תישלח ההודעה על החשד, הכוללת גם את פירוט הסיבות לחשד ("חשד משגיח", "חשד מטה", "חשד חולית ביקורת" או "חשד מעריך"),  ממנהל אגף בחינות בכיר או ממי שהוסמך על ידו לכתובתו של הנבחן עצמו, כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה.

13.2.2הנבחן רשאי לערער בעצמו על החשד בתוך הזמן הנקוב במכתב שקיבל.

13.2.3ערעור הנבחן בכתב יופנה אל הממונה על הנבחנים האקסטרנים ויכלול נימוקים מדוע לדעתו של הנבחן אין מקום להחשידו.

13.2.4הערעור יועבר יחד עם מחברת הבחינה של הנבחן לוועדת טוהר הבחינות. עד לקבלת ההחלטה יושעה הציון בבחינה.

13.2.5הנבחן יקבל הודעה בכתב על החלטתה של ועדת טוהר הבחינות לכתובתו כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה לבחינה. ועדת טוהר הבחינות תוכל לזכות או לפסול את הבחינה ואף להעביר את המקרה לדיון בוועדת המשמעת, שרשאית לנקוט סנקציות נוספות כלפי הנבחן בהתאם לחומרת המקרה.

13.2.6כאשר החשד הוא חשד מעריך יכול הנבחן לערער על החלטת ועדת טוהר הבחינות בפני ועדת הערעורים העליונה. לגבי כל חשד אחר – החלטת ועדת טוהר הבחינות היא  סופית. 

13.3.   נוהל ערעור על פסילת בחינה בפני ועדת הערעורים העליונה

13.3.1אפשר לערער אך ורק על בחינות שנפסלו בשל חשד מעריך ולא בגין חשד אחר.

13.3.2בית הספר ו/או הנבחן (באמצעות בית הספר) רשאי לערער בתוך 30 יום מתאריך ההודעה על הפסילה.

13.3.3הערעור יישלח אך ורק באמצעות בית הספר, ובית הספר רשאי להוסיף למכתב הערעור את הערותיו ואת עמדתו או לשמש שליח בלבד להעברת הערעור מטעם התלמיד.

13.3.4ערעור שיגיע למשרד שלא באמצעות בית הספר לא יובא לפני הוועדה ויוחזר לשולחו.

13.3.5התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב לערעור הוא התאריך המוטבע על הודעת הפסילה שנשלחה לבית הספר בחותמת המינהל הפדגוגי. באחריות בית הספר ליידע באופן מידי את התלמיד על הפסילה ועל זכותו לערער עליה.

13.3.6ערעור שיגיע למשרד לאחר פרק הזמן הקצוב לא יובא לפני הוועדה ויוחזר לשולחו.

13.3.7חברי ועדת הערעורים העליונה יהיו:

-מנהל אגף יישומי חוק ומדיניות או מי שיוסמך על ידי מנהל המינהל הפדגוגי – יושב ראש

-מנהל האגף לחינוך על-יסודי או נציגו – חבר

-מנהל אגף הבחינות או נציגו – חבר

-מפקח בדימוס או יועץ חינוכי – חבר

-מפמ"ר המקצוע או נציגו – חבר

-נציג הייעוץ המשפטי – חבר.  

13.3.8הוועדה תהיה רשאית לקבל החלטות גם בהרכב של ארבעה חברי ועדה (יושב ראש, מפמ"ר או נציגו, מפקח בדימוס או יועץ חינוכי ונציג הייעוץ המשפטי) בתנאי שכל המשתתפים קיבלו זימון והודעה על מועד ההתכנסות של הוועדה ועל מקום הדיון.

13.3.9הוועדה רשאית לדחות על הסף ערעורים שלא יעלו טיעונים ונימוקים נוספים על אלו שכבר נדונו בפני ועדת טוהר הבחינות.

13.3.10הוועדה מוסמכת לאשר את החלטת ועדת טוהר הבחינות, לשנותה או לבטלה.

13.3.11החלטות ועדת הערעורים העליונה הינן סופיות, והודעה עליהן תישלח לבתי הספר ובאמצעותם לנבחנים/לתלמידים. הנבחנים האקסטרנים יקבלו את ההודעה לכתובתם, כפי שהיא מופיעה בטופסי ההרשמה.

14.  זכות הטיעון של נבחן בפני ועדות המשרד (ועדת טוהר הבחינות ו/או ועדת ערעורים עליונה)

14.1זכות הטיעון של נבחן לפני ועדות המשרד הדנות בטוהר הבחינות מתמצית בדרך כלל בכתב. באפשרותו של הנבחן להסתייע באדם אחר (מורה, בן משפחה, חבר או נציג אחר מטעמו) בניסוח טענותיו בכתב אם הוא עצמו מתקשה בכך.

14.2נבחן המבקש להופיע אישית לפני הוועדה יפנה ויבקש זאת בכתב. על הבקשה בכתב לכלול נימוקים מדוע הוא מבקש להופיע בפני הוועדה ומדוע אינו יכול להעלות  את טיעוניו על הכתב. אם הוא מנמק את בקשתו לטיעון בעל-פה בפני הוועדה בקשיי התבטאות בכתב, עליו לציין מדוע אינו יכול להיעזר לניסוח טענותיו בגורם מטעמו, כגון מורה, בן משפחה או נציג אחר.

14.3אין הוועדה חייבת לתת לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו בהופעה אישית לפניה.

14.4אם נתקבלה בקשת הנבחן להופיע בפני הוועדה בחיוב, על הנימוקים שיועלו בעל פה לעסוק  בעובדות  ובפרטי האירוע שבגינו התעורר החשד ולא  בעדות על אישיותו ותכונותיו של הנבחן. הערעור בעל פה יכלול הסברים נוספים או עובדות חדשות על האירוע, כגון כאלה שהנבחן נמנע מלהעלות על הכתב מחשש לפגיעה.

14.5הופעה לפני הוועדה וטיעון בעל-פה בפניה שמורים לנבחן בלבד, ללא נוכחותם של הורים, בני משפחה אחרים, מורים, עורכי דין, חברים או נציגים אחרים מטעמו.

14.6אם ועדה מוועדות המשרד הדנות בטוהר הבחינות מבקשת לשמוע מנבחן עובדות ופרטים הקשורים לאירוע שבגינו התעורר החשד, היא רשאית לזמן אותו להופיע בפניה גם אם הוא עצמו לא פנה בבקשה בכתב להופיע.

14.7הוועדה תוכל להסמיך גורם מטעמה שבפניו יופיע הנבחן ויטען את טיעוניו. גורם זה יתעד את השימוע בכתב או בהקלטה ויביא את הדברים בפני הרכב הוועדה הדן בעניינו של הנבחן. אין חובה שההרכב הדן בעניינו של הנבחן יתכנס בהרכב מלא כדי לשמוע את טיעוניו של הנבחן.

15.  הפסקת הליכים

נתקבלה הודעה מאת היועץ המשפטי לממשלה המצווה על הפסקת הליכים בעניינו של נבחן על פי נוהל זה, יופסק כל דיון עד לקבלת הנחיה אחרת מהיועץ המשפטי לממשלה.

16.  הארכת מועדים

תקופות שנקבעו בחוזר זה למסירת הודעה על חשד או להגשת ערר ניתנות לשינוי בידי מנהל אגף בכיר בחינות אם קיימים טעמים מיוחדים לכך. ההנמקות לשינוי תפורטנה בכתב.

17.  הוראות שונות

אין בכוחו של דבר מהאמור בנוהל זה לגרוע –

א.מן הרשות או מהחובה של כל אדם להגיש תלונה למשטרה על עברה שבוצעה (סעיף 58 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982)

ב.מהחובה המוטלת על "האחראים" (לגבי עובדי משרד החינוך – מנהל אגף הבחינות או נציגו; לגבי עובדי הוראה במשרד החינוך – מנהל האגף לכוח אדם בהוראה; לגבי בתי הספר התיכוניים – הגורם המוסמך ברשות המקומית או בבעלות המעסיקה) להעביר למשטרה ידיעה המעידה על חשד של עברה פלילית הקשורה במילוי תפקידו של עובד או על חשד של עברה שיש עמה קלון

ג.מאחריותו הפלילית או המשמעתית של כל אדם.