הביטחון בקייטנה

הוראת קבע מס' 0187 - החלפה

תאריך פרסום: ז' באייר תשע"ד, 07 במאי 2014 | הוראה תקפה מתאריך: 7.5.2014
תמצית סעיף זה מכיל את הוראות הביטחון המחייבות לפעילות בקייטנה. מקורן של הוראות אלו בדרישות משטרת ישראל וגורמי הביטחון במדינה אשר קבעו את מעטפת הביטחון המחייבת במהלך הקייטנה. המשנה החינוכית הביטחון בקייטנה הוא חלק בלתי נפרד מהפעילות עצמה. פעילות בטוחה מחייבת עמידה בכל דרישות האבטחה והליווי. קייטנה המתבצעת בהתאם להנחיות הביטחון והאבטחה המחייבות יוצרת ביטחון בקרב החניכים והמלווים כאחד, ומבטיחה את קיום הצעדים הנדרשים למניעת אירועי ביטחון חריגים. התפוצה החוזר יופץ לכל העוסקים בקייטנות: רכזי הקייטנות, מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות, מנהלי היחידות לנוער ברשויות, מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות, מנהלי תחום הנוער והקהילה במחוזות, המפקחים המחוזיים לנושא קייטנות במחוזות, תנועות הנוער, החברה למתנ"סים, בעלויות של קייטנות פרטיות, מוסדות ממשלתיים נוספים שיש להם מעורבות בנושא הקייטנות, כמו משרד הבריאות, משרד הפנים, משטרת ישראל, נציבות שירותי הכבאות וההצלה, המוסד לבטיחות ולגיהות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים, קרן קיימת לישראל. יישום ומעקב המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות יפקחו על הקייטנות. פעילות זו תתואם בין כלל הגורמים ברשות החינוך המקומית ובמחוז. בקרי הטיולים ובקרי הבטיחות המופעלים על ידי אגף הביטחון במשרד יבצעו ביקורות מדגמיות בקייטנות בתיאום עם המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות. הוועדה הבין-משרדית הארצית וועדות בין-משרדיות מחוזיות תבצענה סיורים מקצועיים ללימוד ולעדכון. נציגי הרשויות והמועצות האזוריות והמקומיות המלווים את נושא הקייטנות יבצעו סיורים ופיקוח בשטח כדי לוודא את קיום הנחיות הרשות והוראות משרד החינוך.
  • הביטחון בקייטנה  מספר : 7.11-34  פורסמה בחוזר : עג/9(ב) בתאריך : י"א בסיון תשע"ג ( 20 במאי 2013)   

   02 - 5603002
   shaulya@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

.1סדרי הביטחון בקייטנות כללי

.2מטרת האבטחה בקייטנות

.3סוגי הקייטנות ונוהלי אבטחתן

.3.1סיווג א'

.3.2סיווג ב'

.3.3סיווג ג'

.3.4סיווג ד'

.4המודעות לנושאי הביטחון בקייטנה

.4.1הסברה

.4.2כרזות (פלקטים)

.5תרגול נושאי הביטחון

.5.1תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת עד שבוע

.5.2תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת למעלה משבוע

.5.3תרגילי עירנות

.6סריקות

.7יציאה מהקייטנה לסיורים ולטיולים ביום ובלילה

.8אמצעים פיזיים לאבטחה

.8.1גדר תקינה

.8.2כניסה משער אחד

.8.3חנייה לרכב באזור נפרד

.8.4הקפדה על סדר כדי להקל על איתורם של "חפצים חשודים"

.8.5סימון וזיהוי של ציוד חיוני

.8.6שימוש במערכות כריזה למטרות שליטה

.9אבטחת הקייטנה

.9.1קייטנת יום בתחום היישוב

.9.2קייטנות יום ולילה

.9.3אבטחה צמודה בשער

.9.4אבטחה ניידת (פטרול)

1 .0נשק מסוג אקדח – הוראות מחייבות לגבי בדיקה ופריקה

1 .1הוראות פתיחה באש

1 .1.1הגדרות

1 .1.2עקרונות כלליים

1 .1.3פעולות לאחר סיום הירי

1 .2הטיפול ב"חפץ חשוד" עקרונות

1 .2.1פעולות שיש לעשות

1 .2.2פעולות שאין לעשות

1 .3אמצעים לשליטה, לאזעקה ולמילוט במצבי חירום

1 .4נספחים

נספח א: תקן (מינימום) כוח אדם לחובשים, לרופאים ולמאבטחים  בקייטנה מחוץ ליישוב שאיננה מגודרת

נספח ב: תקן (מינימום) מאבטחים לקייטנה מגודרת מחוץ ליישוב

 

1.        סדרי הביטחון בקייטנות כללי

1.1הנחיות הביטחון חלות על כל סוגי הקייטנות:

1.1.1קייטנות המאורגנות על ידי הרשות המקומית – בתחום היישוב או הרשות

1.1.2קייטנות המאורגנות על ידי יזמים פרטיים, תנועות נוער ואחרים – בתחום היישוב או בשטחים הפתוחים, יום ולילה ("קייטנת לילה" היא קייטנה הכוללת לינה).

1.2בכל קייטנה ימונה רכז לביטחון. בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עד 100 יכול לשמש בתפקיד זה גם מנהל הקייטנה. בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עולה על 100 ימונה לתפקיד זה אדם נוסף למנהל הקייטנה.

1.3רכז הביטחון חייב לקבל תדרוך אישי במילוי תפקידו מהקב"ט המקומי. תיאום התדרוך עם הקב"ט הוא באחריות רכז הביטחון או מנהל הקייטנה. התיאום לביצוע התדרוך יקוים 15 יום לפחות לפני פתיחת הקייטנה.

2.        מטרת האבטחה בקייטנות

המטרה העיקרית של האבטחה בקייטנות היא הגנה על החניכים ועל אוכלוסיית הקייטנה, מניעת כניסה של גורמים זרים (פח"ע/פליליים) לתחום הקייטנה, הרתעת גורמי פח"ע ומניעתם מלבצע פיגועים מהסוגים האלה:

2.1פיגוע ותקיפת חניכים ומדריכים בנשק קר (סכינים, פגיונות, אלות)

2.2פיגוע על ידי החדרת מטעני חבלה, מתאבד ומכוניות תופת לתחומי הקייטנה או למקום סמוך

2.3פיגוע בטיולים ובפעילויות ספורט ונופש המבוצעים במסגרת הקייטנה.

3.        סוגי הקייטנות ונוהלי אבטחתן

מנקודת הראות של ביטחון הקייטנה ושל אבטחתה יש להבחין בין הקייטנות לפי ארבעת הסוגים שיפורטו בהמשך, ובכלל זה הגדרת אמצעי האבטחה המחייבים אותן:

3.1.   סיווג א'

קייטנת יום המתקיימת בתוך מוסד חינוכי, בסניף תנועת הנוער, במבנה ציבורי או פרטי מכל סוג, בתוך תחום היישוב וסמוך לאזור מגורים או למתקנים ציבוריים פעילים. סידורי האבטחה יהיו דומים לאלה המקובלים או המחייבים לפי הוראות משרדנו לגבי מוסדות חינוך במהלך שנת הלימודים.

3.2.   סיווג ב'

קייטנת יום המתקיימת בתוך מחנה, חורשה או מגרש פתוח מכל סוג, במקום שאינו משמש בקביעות את צורכיהם של מוסד חינוכי או קייטנה ואשר נמצא בתוך תחום היישוב. במקרה זה, נוסף לאמור לעיל –

4.2.1יש לתת עדיפות למיקום הקייטנה בשטח מגודר מראש, ובכל מקרה יש ליצור תיחום ברור באמצעות חבלים, עצים או אבנים (בלי לפגוע בכללי בטיחות בסיסיים ומחייבים) או באמצעות סימון ברור מכל סוג מסביב לקייטנה, באופן שגבולות האבטחה של הקייטנה יהיו ברורים.

4.2.2אם יש בקייטנה 100 חניכים ויותר, חייב להיות בה אמצעי לאזעקת עזרה במקרה של כשל באמצעי הקשר האחרים.

4.2.3אם הקייטנה מגודרת, יימצא מאבטח בכניסה לשטח הקייטנה. אם הקייטנה אינה מגודרת, יסייר המאבטח לאורך קו התיחום או לפי הנחיות מיוחדות.

4.2.4מיקום הקייטנה ואמצעי הביטחון במקום יתואמו (באמצעות הקב"ט המקומי) עם גורמי הביטחון המקומיים ויהיו מותנים באישורם.

4.2.5הקייטנה אינה חייבת לקבל אישור ביטחוני מהלשכה לתיאום טיולים.

3.3.   סיווג ג'

קייטנת יום המתקיימת בתוך מחנה, חורשה, מגרש פתוח, שפת הים וכיו"ב, הנמצאים מחוץ לתחום היישוב. במקרה זה, נוסף לכל האמור לעיל –

4.3.1יש לקיים סיור מוקדם בשטח המיועד לקייטנה עם גורמי הביטחון המקומיים כדי לאשר את הקייטנה ואת אמצעי האבטחה המיועדים.

4.3.2את הסיור בשטח יש לקיים לפחות 10 ימים לפני המועד של פתיחת הקייטנה. זימון גורמי הביטחון הנוגעים בדבר ייעשה על ידי הקב"ט המקומי.

3.4.   סיווג ד'

קייטנות יום ולילה המתקיימות בתנאי פנימייה ובשטחים פתוחים מחוץ לתחום היישוב. קייטנות הכוללות לינת לילה מחייבות סידורי ביטחון מיוחדים, נוסף לכל ההוראות והסידורים שפורטו בסעיפים הקודמים, כדלהלן:

3.4.1אישורים ותדרוכים של קב"ט הרשותא.

אכל פתיחת קייטנה מסיווג ד' מחייבת תדרוך ואישור של קב"ט הרשות.

ב.קב"ט הרשות יאשר את מינוי רכז הביטחון בקייטנה ויתדרך אותו.

ג.קב"ט הרשות יבדוק את אמצעי הקריאה והאזעקה בקייטנה.

ד.קב"ט הרשות יוודא את קיומם של אמצעי תקשורת המאפשרים התקשרות למשטרה, למכבי האש ולמד"א.

ה.קב"ט הרשות יקבע מועד לביצוע תרגיל פינוי

3.4.2תיאום מוקדם עם גורמי הביטחון המקומיים/האזוריים

התיאום ייעשה בכל מקרה ובכל מספר של קייטנים (באמצעות הקב"ט המקומי), באחריות הנהלת הקייטנה.

3.4.3אבטחה בקייטנה ביום ובלילה

א.ככלל תתקיים בקייטנה אבטחה בנשק.

ב.בקייטנות לילה יהיה מספר המאבטחים תואם את טבלת תקן כוח האדם לחובשים, לרופאים ולמאבטחים (כמפורט בנספח א של סעיף זה).

ג.יש להקפיד על תכנון האבטחה: יש להציב מאבטח בשער ולדאוג לאבטחה רגלית סביב שטח הקייטנה (פטרול). כמו כן יש לקיים כיתת כוננות.

3.4.4נוכחות אחראי לנושא הביטחון

כל קייטנה שלנים בה או שוהים בה מעל 100 חניכים במשך הלילה האחראי לביטחון חייב להימצא בה כל הלילה.

3.4.5כל המאבטחים השוהים בקייטנה במשך הלילה (בכלל זה המאבטחים שאינם במשמרת) יהיו מאורגנים במסגרת של "כיתת כוננות" לצורך הפעלה מרוכזת ומאורגנת להתגוננות נגד תקיפה עוינת בפרק הזמן שלפני הגעת כוחות הביטחון. הפעלת כיתת הכוננות בעת הצורך תבוצע אך ורק לפי ההוראות ובפיקודו הישיר של האחראי לביטחון או סגנו. לשם כך עליו להכין ולאמן את כיתת הכוננות בהתאם לדרוש.

3.4.6הקייטנה תהיה מוארת במשך שעות החשכה. במידת האפשר יושם דגש על תאורה "היקפית" (לאורך הגדרות/גבולות התיחום). רצוי להבטיח תאורת חירום למקרה של תקלה ברשת הראשית.

4.        המודעות לנושאי הביטחון בקייטנה

מנהל הקייטנה (או רכז הביטחון) יפעל במשך כל תקופת הקייטנה להגברת מודעותם של הסגל והחניכים בנושאי הביטחון כדלקמן:

4.1.   הסברה

4.1.1המנהל יכנס את החניכים לתדריך הסברה ביטחוני עם פתיחת הקייטנה.

4.1.2בקייטנות של למעלה משבוע תתקיים פעולת הסברה פעם בשבוע.

4.1.3ההסברה תהיה בנושאים אלה:

א.סיכונים ביטחוניים אפשריים (החדרת מטען חבלה, חדירת מתאבד, החדרת מכונית תופת, הצתה, חטיפה, פיגוע בנשק קר, פיגוע בנשק חם ועוד)

ב.זהירות מ"חפץ חשוד" – גילוי ותגובה (מהו "חפץ חשוד", סוגי "חפצים חשודים", תגובות ראשוניות, הרחקת נשים וילדים, דיווח מיידי, אזעקת המשטרה, פינוי)

ג.סדר הפעולות ואופן ההתנהגות בעת איתור "חפץ חשוד" המחייב פינוי (סימון המקום ואבטחתו, ריכוז כל קבוצה ליד המדריך שלה, פינוי לשטח כינוס מסודר, מפקד ילדים מדויק, המתנה לכוחות הביטחון)

ד.סדר הפעולות בעת אירוע ביטחוני/חירום.

4.2.   כרזות (פלקטים)

כרזות אזהרה מפני "חפצים חשודים" תיתלינה במקומות בולטים בתחומי הקייטנה (בנקודות ריכוז, בחדרי אוכל, במגרשי מסדרים ועוד). יש לוודא מדי יום שהכרזות שנתלו נמצאות במקום והן שלמות ובמצב תקין וקריא.

את הכרזות אפשר להשיג אצל קצין הביטחון למוסדות חינוך ברשות המקומית. בתנועות הנוער אפשר להשיגן אצל רכז המפעלים התנועתי.

5.        תרגול נושאי הביטחון

יש צורך חיוני בתרגול כל קייטנה במצבי חירום אפשריים מוקדם ככל האפשר. התרגול יסייע להגביר את הזהירות, את העירנות ואת יכולת התגובה הנכונה במצבים ביטחוניים ובטיחותיים אפשריים. התרגול יתבצע על פי המתכונת כדלקמן:

5.1.   תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת עד שבוע

5.1.1התרגיל נועד לבחון את הצורך לפנות את הקייטנה כתוצאה ממצבי חירום ביטחוניים ובטיחותיים כאחד.

5.1.2התרגיל יתקיים לאחר תכנון וארגון מראש ביום פתיחת הקייטנה.

5.1.3תרגיל הפינוי יתקיים בכל מחזור חדש של קייטנים.

5.2.   תרגיל פינוי במצבי חירום לקייטנה המתקיימת למעלה משבוע

יש לקיים בקייטנה המתקיימת למעלה משבוע תדרוך נוסף לנוהל הפינוי בעת אירוע.

5.3.   תרגילי עירנות

יש לקיים בקייטנה תרגילי עירנות למאבטחי מוסדות חינוך לפחות פעם אחת בקייטנה המתקיימת עד שבוע וכל שבוע בקייטנה המתקיימת למעלה משבוע. התרגילים יבוצעו באחריות מנהל הקייטנה.

6.        סריקות

6.1בכל קייטנה תקוימנה כל יום סריקת בוקר וסריקות שוטפות שמטרתן להבטיח שבמהלך הלילה ובמהלך היום לא הוטמן בשטח הקייטנה מטען חומר נפץ או חפץ מסוכן. כמו כן ייבדקו גורמי סיכון אחרים, כולל אדם זר השוהה בתוך שטח הקייטנה.

6.2בקייטנה שאין בה מאבטח מוסדות חינוך תבוצע סריקת בוקר על ידי אחד מאנשי סגל הקייטנה.

6.3בקייטנה שיש בה מאבטח מוסדות חינוך תבוצע סריקת הבוקר על ידי המאבטח ואיש סגל נוסף לפי קביעה ותכנון של המנהל/רכז הביטחון, והיא תסתיים לכל המאוחר חצי שעה לפני פתיחת הקייטנה והגעת הקייטנים. לפני השלמת הסריקה לא תורשה כניסה לשטח הקייטנה. בקייטנות המשתרעות על שטח גדול תבוצע הסריקה באמצעות מספר גדול יותר של מבוגרים, לפי תכנון רכז הביטחון, כדי לכסות באופן יסודי את כל השטח.

הסריקה תבוצע בשיטת "פעולה במקביל" ותקיף את כל שטח הקייטנה, ובכלל זה מבנים, חצרות, חדרי משחק ופעולה, מסדרונות, חדרי מדרגות, שירותי מטבח וחדר אוכל, משרד הקייטנה, פחי אשפה (גם בתחנת ההסעה של הקייטנה), ארגזי חשמל, עמדות כיבוי אש, מחסנים, צמחייה וכל מקום אחר היכול לשמש להסתרת מטען.

6.4נוסף לסריקת הבוקר תבוצע סריקה היקפית, בעיקר לאורך הצד הפנימי של הגדר או לאורך קו התיחום של אזור הקייטנה. סריקה מסוג זה תבוצע בשעות שונות ובתדירות משתנה בזמן הפעילות של הקייטנה.

7.        יציאה מהקייטנה לסיורים ולטיולים ביום ובלילה

כל פעילות מחוץ לשטח הקייטנה, או כל יציאה לטיול, מחייבות תיאום עם הלשכה לתיאום טיולים וקבלת אישורה, ויבוצעו בהתאם להנחיות בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), סעיפים 6.2-26 ו-6.2-27.

8.        אמצעים פיזיים לאבטחה

כדי לשפר ולייעל את האבטחה ואת הבטיחות בקייטנה, ובמקרים מסוימים אף לחסוך בכוח אדם ולהרתיע גורמים עוינים, יש להתקין בכל קייטנה אמצעי ביטחון כדלקמן:

8.1.   גדר תקינה

8.1.1יש להעדיף הקמת קייטנה במקום מגודר היטב.

8.1.2לפני פתיחת הקייטנה יש לוודא כי הגדר שלמה. אם היא נפרצה, יש לתקנה מיד.

8.1.3לפני פתיחת הקייטנה יש לוודא כי השטח הסמוך והצמוד לגדר הקייטנה נקי וגלוי לעין (נקי מצמחייה, ללא פסולת בניין, פנוי מחומרים אחרים ואינו יכול לשמש מסתור להנחת "חפצים חשודים").

8.2.   כניסה משער אחד

8.2.1יש לאפשר כניסה משער אחד בלבד בכל קייטנה. יתר השערים יהיו נעולים במשך כל שעות הקייטנה.

8.2.2יש לוודא שקיימים פתחי מילוט שיהיו סגורים מצדם הפנימי ופתיחתם בעת הצורך תהיה נוחה ומהירה.

8.3.   חנייה לרכב באזור נפרד

8.3.1יש לאסור כניסת רכב לתחומי הקייטנה. תאושר כניסה אך ורק לרכב החיוני לפעילות הקייטנה.

8.3.2יש לוודא שקיים מקום חנייה מוסדר לכלי רכב באזור נפרד מאזור הפעילות.

8.4.   הקפדה על סדר כדי להקל על איתורם של "חפצים חשודים"

יש לעשות הכול כדי להקל על איתורם ועל זיהוים של "חפצים חשודים", ובכלל זה לוודא את קיומם של מקומות מוגדרים לריכוז אשפה בתוך הקייטנה, את פינוי האשפה באופן מסודר ובתדירות גבוהה ואת הסידור והארגון של ציוד החניכים.

8.5.   סימון וזיהוי של ציוד חיוני

כדי להקל על הזיהוי של ציוד ואמצעים השייכים לקייטנה (כדי למנוע החלפת חפצים קיימים באחרים הדומים להם והעלולים לשמש גורמים עוינים למטרה חבלנית) יש לסמן באופן בולט ציוד חיוני כגון מטפי כיבוי, מכלי גז ניידים, מצברים ועוד.

8.6.   שימוש במערכות כריזה למטרות שליטה

כדי להקל על מרכזי הקייטנה בהעברת הנחיות ברורות לקייטנים בעת חירום יש לוודא שבקייטנה נמצאים "מגה-פון" ידני לקבוצה המונה עד 500 איש (בתנאי שכולם נמצאים באותו שטח) ומערכת כריזה לקבוצה המונה יותר מ-500 איש.

9.        אבטחת הקייטנה

9.1.   קייטנת יום בתחום היישוב

9.1.1קייטנת יום מגודרת בתחום היישוב הכוללת פחות מ-100 חניכים אינה חייבת במאבטח חמוש.

9.1.2בכל קייטנה המתקיימת בתחום יישוב כמקום מגודר בגדר תקנית ויש בה מ-100 ילדים ומעלה יוצב מאבטח חמוש אחד, אלא אם הקב"ט המחוזי ו/או מיופה כוחו החליט להחמיר בהתאם למיקום ולמספר הילדים בקייטנה.

9.1.3המאבטחים יהיו בקיאים בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר גילוים ובכל הקשור לנוהלי פינוי.

9.1.4המאבטחים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש ובכללי הבטיחות לגבי נשיאת נשקם האישי והטיפול בו.

9.1.5מאבטח חמוש בקייטנה יכול לשמש רק מי שהוכשר כמאבטח מוסדות חינוך ונושא תעודה בתוקף.

9.2.   קייטנות יום ולילה

9.2.1כל קייטנה תאובטח על ידי נושאי נשק, כמפורט בנספח ב להלן.

9.2.2בקייטנות לילה ייקבע מספר נושאי הנשק על פי הטבלה בנספח א להלן, "תקן כוח אדם לחובשים, לרופאים ולמאבטחים בקייטנה".

9.2.3מאבטח בקייטנה יכול לשמש רק מאבטח מוס"ח.

9.2.4השימוש בנשק מסוג תמ"ק "עוזי" ותמ"ק "מאוזר פלקון" לצורך אבטחת קייטנות אסור בהחלט.

9.2.5המאבטחים יתודרכו ויתורגלו בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר גילוים ובכל קשור לנוהלי פינוי.

9.2.6המאבטחים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש ובכללי הבטיחות בנשיאת נשקם האישי.

9.3.   אבטחה צמודה בשער

מטרתה העיקרית של האבטחה היא בקרת הנכנסים לתחום הקייטנה (לרבות בדיקת תיקיהם) ומניעת הכניסה מאנשים ומרכב שאינם מורשים. המאבטח משמש גם צופה ומתריע על זרים הנעים סמוך לקייטנה בנסיבות חשודות, וכן גוף המרתיע גורמים עוינים.

כדי לבצע משימות אלה יש לוודא את קיומם של התנאים האלה:

9.3.1שער הקייטנה יהיה סגור אך יאפשר פתיחה נוחה מצדו הפנימי. בשטח פתוח ומגודר, שאין בו שער קבוע, יותקן שער בצורת מחסום (מוט ברזל או שרשרת ברזל) שימנע מעבר כלי רכב אם לא ייפתח באופן מכוון על ידי המאבטח.

9.3.2המאבטח ימוקם באופן בולט ונשקו יהיה צמוד אליו. יש לוודא, עם זאת, שהמקום נוח ומוצל כדי להקל על המאבטח את ביצוע תפקידו וכן שברשותו של המאבטח מכשיר קשר אל רכז הביטחון  או למפקדה  לצורך אישור כניסתו של זר. אם הנכנס נושא תיק או חבילה, יש לבדקם. אם הנכנס נושא נשק, יש לבדוק אם הוא מורשה לשאת נשק זה ולדווח על כך לרכז הביטחון.

9.4.   אבטחה ניידת (פטרול)

9.4.1מטרתה העיקרית של האבטחה הניידת היא שמירה ופיקוח על שטחים שלמאבטח אין אפשרות לצפות לעברם או לפקח עליהם. הדברים אמורים בעיקר לגבי קייטנות הפועלות בשטח גדול, פתוח, או בשטח שיש בו עצמים המגבילים את שדה הראייה (חורשה, מתקנים גבוהים, מגבלות טופוגרפיות וכיו"ב).

9.4.2הפטרול יסייר בגזרה שנקבעה עבורו או מסביב לקייטנה, לאורך קו התיחום או הגדר, או שיתמקד בפיקוח על פעילות מיוחדת הנערכת בקייטנה – הכול לפי ההנחיות שייתנו רכז הביטחון ומנהל הקייטנה.

9.4.3במהלך הסיור יסרוק הפטרול את השטח באופן שוטף כדי לאתר "חפצים חשודים" או מפגעים אחרים העלולים לסכן את הקייטנים. הסיור ייעשה בנשק צמוד ויכלול אמצעי קשר לדיווח באשר לאנשים, ל"חפצים חשודים" או לכל התפתחות שיש בה סכנה לקייטנה. בכל מקרה כזה יש לדווח מיידית, באמצעי הקשר, לאחראי לביטחון, תוך שמירה על קשר עין רצוף עם הגורם החשוד.

10.  נשק מסוג אקדח – הוראות מחייבות לגבי בדיקה ופריקה

10.1יש להפנות את האקדח בזווית של 45 מעלות כלפי הקרקע, לאזור ריק מאדם ומעצמים בלתי חדירים העלולים להחזיר נתזים (קיר בטון, מתכת, ברזל וכיו"ב).

10.2במהלך הוצאת המחסנית מהאקדח אין לגעת בהדק. את המחסנית יש לאחוז בין הזרת לקמיצה.

10.3יש לוודא שאין מחסנית בכלי על ידי הכנסת אצבע אל בית המחסנית.

10.4יש לדרוך את האקדח שלוש פעמים, ובפעם השלישית יש למשוך את הצינה לאחור ולתפסה באמצעות עצר המחלק.

10.5יש לבצע בדיקה ויזואלית של פתח ההפלטה (מקום יציאת התרמילים) של האקדח. הבדיקה תיעשה תוך כיפוף הראש אל האקדח; אין להעלות את האקדח אל העין. יש לבצע בדיקה משולשת (של בדיקת המחסנית, בית הבליעה והנוקר – בסדר זה). יש לוודא שלא נותרו כדור או תרמיל בבית הבליעה או על פני הצינה.

10.6יש לשחרר את הצינה ולאחר מכן להכניס אצבע לבית המחסנית ולשחרר את הנקירה.

10.7לצורך התחמשות מחדש יש להכניס את המחסנית לכלי, לוודא שהיא תפוסה ולהשיב את האקדח לנרתיקו כאשר האגודל של היד האוחזת באקדח שומר על פטיש האקדח במהלך הכנסת האקדח לנרתיק (כדי למנוע דריכה מלאה או חלקית).

הערות

א.קיימים אקדחים (כגון FN וסטאר M30) שבהם המחסנית חייבת להימצא בתוך האקדח כדי לשחרר נקירה. יש לוודא שהמחסנית ריקה מכדורים, ואם אין אפשרות לעשות זאת אפשר ללחוץ באמצעות האצבע על "הטובלן" הממוקם בתוך בית המחסנית.

ב.במשך תהליך הבדיקה/הפריקה של הנשק כולו יש לאחוז בו בזווית של 45 מעלות כלפי הקרקע, ובמטווחים – כלפי חומת המפגע בלבד.

11.  הוראות פתיחה באש

11.1.           הגדרות

11.1.1סכנת חיים: סכנה של אבדן חיי אדם או של חבלה מסוכנת בגופו.

11.1.2נשק חם: כלי ירייה, רימון יד, בקבוק תבערה, מטען נפץ וכד'.

11.1.3נשק קר: סכין, פגיון, גרזן, אלות, מוטות מתכת וכד'.

11.1.4אזהרה מוקדמת: הודעה על כוונה לפתוח אש אם התקיפה לא תיפסק.

11.2.           עקרונות כלליים

11.2.1השימוש בנשק לעבר אדם מותר רק כשהוא דרוש באופן מיידי, לשם הגנה על היורה או על אדם אחר מפני תקיפה שלא כדין שנשקפת ממנה סכנת חיים מוחשית ליורה או לאדם אחר.

11.2.2השימוש בכלי ירייה לצורך הגנה עצמית ייעשה כמוצא אחרון, לאחר שנשקלו ומוצו דרכי פעולה אחרות להפסקת התקיפה, לרבות אזהרה מוקדמת, בתנאי שאין בכך כדי לסכן את חייו של היורה או של זולתו ואין דרך אחרת בנסיבות העניין להתגבר על התוקף המסכן חיים.

11.2.3נחיצות השימוש בכלי הירייה תיבחן בכל שלב משלבי האירוע. יש להפסיק את הירי מיד עם הפסקת התקיפה וכאשר אין עוד סכנה לחיים.

11.2.4לצורך הדיפת התקיפה המסכנת חיים מותר לפתוח באש לעבר גופו של התוקף, במגמה לפגוע בו ולמנוע ממנו את השלמת התקיפה. אם אפשר לסכל את התקיפה באמצעות ירי לעבר רגלי התוקף, יש להעדיף ירי כזה.

11.2.5פתיחה באש תבוצע, כאמור לעיל, לעבר התוקף בלבד, בירי בודד ומכוון, תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה באנשים אחרים הנמצאים בטווח האש. יש להפסיק את הירי מיד עם הפסקת התקיפה וכאשר אין עוד סכנה לחיים.

11.2.6אם התוקף נמלט, אין לירות בו, אלא אם הוא עדיין מסכן חיים. במקרה של המשך סכנה לחיים, אם אפשר למנוע את הסכנה באמצעות ירי לעבר רגלי התוקף, יש להעדיף ירי כזה. אם הדבר אינו אפשרי, מותר לירות לעבר גופו.

11.2.7אם ידוע למאבטח כי התוקף אינו חמוש כלל בנשק חם או בנשק קר, אין לירות בו, שהרי אין נשקפת ממנו סכנה לחיים. יש להפסיק את הירי מיד עם הפסקת התקיפה וכאשר אין עוד סכנה לחיים.

11.2.8בכל אירוע של פליטת כדור מנשק חובה על המאבטח לדווח למנהל הקייטנה ולהתייצב בתחנת המשטרה הקרובה. כמו כן חלה חובה על מנהל הקייטנה לדווח על האירוע לקב"ט הרשות.

11.3.           פעולות לאחר סיום הירי

-פריקת הנשק (בהתאם לנוהל)

-טיפול רפואי

-דיווח

-סריקות

-בידוד אזור הירי

-עריכת תחקיר.

12.  הטיפול ב"חפץ חשוד" עקרונות

12.1.           פעולות שיש לעשות

12.1.1יש לאתר את מקום החפץ והמודיע.

12.1.2יש לתחקר את המודיע לגבי החפץ החשוד.

12.1.3יש למסור את פרטי התחקור באמצעי הקשר למשטרה הנמצאת בדרכה למקום.

12.1.4יש לפנות את האזור מקהל סקרנים ברדיוס של 50 מ' לפחות.

12.1.5יש להפעיל מערכת כריזה (אם קיימת), מגה-פון ומדריכים ואזרחים במקום כדי להרחיק את הקהל.

12.1.6יש לפנות לאזרחים באזור הרלוונטי בבקשה לפתוח דלתות וחלונות.

12.1.7יש לבדוק את האפשרות לכיוון התנועה אל דרכים עוקפות.

12.1.8יש להקפיד על שמירת מרחק בטיחות מהחפץ החשוד במהלך עבודת החבלן.

12.1.9יש להמתין להוראות החבלן המטפל (ייתכן שיהיה צורך בסריקות לאיתור מטענים נוספים).

13.1.1יש לאתר את מקום החפץ והמודיע.

13.1.2יש לתחקר את המודיע לגבי החפץ החשוד.

13.1.3יש למסור את פרטי התחקור באמצעי הקשר למשטרה הנמצאת בדרכה למקום.

13.1.4יש לפנות את האזור מקהל סקרנים ברדיוס של 50 מ' לפחות.

13.1.5יש להפעיל מערכת כריזה (אם קיימת), מגה-פון ומדריכים ואזרחים במקום כדי להרחיק את הקהל.

13.1.6יש לפנות לאזרחים באזור הרלוונטי בבקשה לפתוח דלתות וחלונות.

13.1.7יש לבדוק את האפשרות לכיוון התנועה אל דרכים עוקפות.

13.1.8יש להקפיד על שמירת מרחק בטיחות מהחפץ החשוד במהלך עבודת החבלן.

13.1.9יש להמתין להוראות החבלן המטפל (ייתכן שיהיה צורך בסריקות לאיתור מטענים נוספים).

12.2.           פעולות שאין לעשות

12.2.1אסור לבדוק את החפץ החשוד ואת תכולתו – גם לא בעין.

12.2.2אסור להרים את החפץ החשוד ואסור להזיזו.

12.2.3אסור להרחיק את החפץ ממקום הימצאו.

12.2.4אסור להמתין לחבלן ליד החפץ החשוד.

12.2.5אסור להימצא באזור הסכנה מעבר לזמן הדרוש לצורך הרחקת הקהל.

12.2.6אסור לאפשר לילדים/למבוגרים לחצות את השטח הסגור.

12.2.7אסור לאפשר לכלי רכב לחצות את אזור הסכנה (למעט מכוניות כיבוי אש ואמבולנסים בנסיעת חירום).

12.2.8אסור לפתוח את האזור לתנועה לפני קבלת אישור ברור מהחבלן המטפל.

12.2.9אסור להפנות גב לקהל בעת חסימת האזור, כדי למנוע כניסת קהל לזירת האירוע.

12.2.10אסור לעזוב את מקום האירוע אלא לאחר החזרת שגרת החיים התקינה.

13.  אמצעים לשליטה, לאזעקה ולמילוט במצבי חירום

בכל קייטנה יימצאו האמצעים שיפורטו להלן במצב תקין ושמיש ובסטנדרטים המחייבים:

13.1אמצעי קשר חיצוני, כגון טלפון, טלפון סלולרי או מכשיר ליצירת קשר עם מוקד הפועל 24 שעות ביממה ובאופן רצוף (במפקדה או במשרד הקייטנה תיתלה במקום בולט טבלה עם מספרי טלפון חיוניים: משטרה או צה"ל לפי אזורי האחריות, מכבי אש, מד"א, בית חולים קרוב, קב"ט מקומי וכו'); אמצעי קשר פנימי, כגון מכשירי קשר קטנים לקשר עם שומרים/פטרול, מערכת כריזה ו/או מגבירי קול ניידים (מגפון), בהתאם לגודל הקייטנה

13.2יציאת חירום בקייטנות יום במבנה שנמצא בתחום היישוב (לפחות יציאה אחת נוסף ליציאה הראשית), דרכי פינוי נוחות ובטוחות ושטחי פינוי (לפחות שניים ובכיוונים נוגדים), במרחק של 300–500 מ' מאזור הקייטנות

13.3שטחי כינוס למקרה שיהיה צורך בפינוי כל המשתתפים בקייטנת יום ובקייטנת לילה (קייטנה עם לינה) המתקיימות בשטח פתוח מחוץ לתחום היישוב בעת אירוע חירום

13.4אמצעי כיבוי אש ועזרה ראשונה – כמפורט בטופס אישור העסקים של הקייטנה ובהנחיות הבטיחות.

14.  נספחים

נספח א: תקן (מינימום) כוח אדם לחובשים, לרופאים ולמאבטחים  בקייטנה מחוץ ליישוב שאיננה מגודרת

 

מס' סיד'

מס' החניכים במחנה

מספר החובשים

מספר הרופאים

מספר המאבטחים

שמירת יום

שמירת לילה

 

 

 

 

שומר שער

פטרול

כיתת כוננות

סה"כ

שומר שער

פטרול

כיתת כוננות

סה"כ

1.

עד 100

1

2

2

4

2

2

2

6

2.

מ-101 עד 200

2

2

2

4

2

2

2

6

3.

מ-201 עד 300

3

2

2

2

6

2

2

2

6

4.

מ-301 עד 400

4

2

2

2

6

2

2

4

8

5.

מ-401 עד 500

4

1

2

2

4

8

2

2

4

8

6.

מ-501 עד 600

4

1

2

2

4

8

2

4 (2 x 2)

4

10

7.

מ-601 עד 700

4

1

2

2

4

8

2

4 (2 x 2)

4

10

8.

מ-701 עד 800

4

1

2

2

6

10

2

4 (2 x 2)

6

12

9.

מ-801 עד 900

4

1

2

2

6

10

2

4 (2 x 2)

6

12

10.

מ-901 עד 1000

4

1

2

2

6

10

2

4 (2 x 2)

6

12

11.

מ-1001 עד 1100

5

1

2

4 (2 x 2)

6

12

2

6 (2 x 3)

6

14

12.

מ-1101 עד 1200

5

1

2

4 (2 x 2)

6

12

2

6 (2 x 3)

6

14

13.

מ-1201 עד 1300

5

1

2

4 (2 x 2)

6

12

2

6 (2 x 3)

6

14

14.

מ-1301 עד 1400

5

1

2

4 (2 x 2)

6

12

2

6 (2 x 3)

6

14

15.

מ-1401 עד 1500

5

1

2

4 (2 x 2)

6

12

2

6 (2 x 3)

6

14

16.

מ-1501 עד 1600

5

1

2

6 (2 x 3)

6

14

2

6 (2 x 3)

6

14

17.

מ-1601 עד 1700

5

1

2

6 (2 x 3)

6

14

2

6 (2 x 3)

6

14

18.

מ-1701 עד 1800

5

1

2

6 (2 x 3)

6

14

2

6 (2 x 3)

6

14

19.

מ-1801 עד 1900

5

1

2

6 (2 x 3)

6

14

2

6 (2 x 3)

6

14

20.

מ-1901 עד 2000

6

1

2

6 (2 x 3)

6

14

2

6 (2 x 3)

6

14

21.

מ-2001 עד 2100

6

1

2

6 (2 x 3)

6

14

2

8 (2 x 4)

6

16

22.

מ-2101 עד 2200

6

1

2

6 (2 x 3)

6

14

2

8 (2 x 4)

6

16

23.

מ-2201 עד 2500

7

1

2

6 (2 x 3)

6

14

2

8 (2 x 4)

6

16

24.

מ-2501 עד 3000

7

1

2

8 (2 x 4)

8

18

2

10 (2 x 5)

8

20


נספח ב: תקן (מינימום) מאבטחים לקייטנה מגודרת מחוץ ליישוב

 

מס' סיד'

מס' החניכיםבמחנה

מס' המאבטחים

שמירת יום

שמירת לילה

 

 

שומר שער

פטרול

כיתת כוננות

סה"כ

שומר שער

פטרול

כיתת כוננות

סה"כ

1.

עד 100

2

2

2

2

4

2.

מ- 101 עד 200

2

2

2

2

2

6

3.

מ-201  עד 300

2

2

4

2

2

2

6

4.

מ-301  עד 400

2

2

4

2

2

2

6

5.

מ-401  עד 500

2

2

2

6

2

2

2

6

6.

מ-501  עד 600

2

2

2

6

2

4 (2 x 2)

2

8

7.

מ-601  עד 1000

2

4 (2 x 2)

2

8

2

4 (2 x 2)

4

10

8.

מ-1000 עד 1500

2

4 (2 x 2)

4

10

2

6 (2 x 3)

4

12

9.

מ-1501 עד 2000

2

4 (2 x 2)

4

10

2

6 (2 x 3)

6

14

10.

מ-2001 עד 2500

2

6 (2 x 3)

6

14

2

8 (2 x 4)

6

16

11.

מ-2501 עד 3000

2

8 (2 x 4)

6

16

2

8 (2 x 4)

6

16