לימודי מחול במוסדות החינוך

הוראת קבע מס' 0157 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ט בטבת תשע"ט, 06 בינואר 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.1.2019
הוראה זו עוסקת בלימודי תחום הדעת מחול במערכת החינוך. תחום המחול נלמד מגן הילדים, דרך כל שכבות הגיל בבתי הספר ועד למוסדות להכשרת מורים. מערכת החינוך מציעה שתי תפיסות בהוראת מחול: האחת מאפיינת בעיקר את החינוך הקדם-יסודי והיסודי, "מחול לכול", והאחרת בעיקר את הלימודים בחטיבות הביניים ובחינוך העל-יסודי, "מחול כתחום התמחות". יחד עם זאת, אפשר לשלב את שתי התפיסות בכל שלבי הגיל באותו המוסד בו-זמנית. שתי התפיסות מגיעות לקדמת הבמה באירועים המיוחדים לתחום הדעת. החינוך למחול משלב באגבור (בסינרגיה) שלושה תחומים בכל שכבות הגיל: תיאוריה, ביצוע ויצירה. תוכנית הלימודים מעודדת למידה משמעותית, מצוינות וביטוי אישי ייחודי, ומציעה להפגיש את התלמידים עם המחול כצופים, כרקדנים וכיוצרים בפועל. כמו כן, החינוך למחול מעודד שילוב אפשרי בין החינוך הפורמאלי לחינוך הבלתי-פורמאלי תוך התייחסות רבה ומוקפדת לרווחתם ולביטחונם הפיזי והנפשי של הלומדים.
ההוראה מעדכנת את החוזרים הקודמים בנושא בהתאם לשינויים שחלו בתחום ומוסיפה מידע רב וחדש.

   052 - 3598034
   hilap@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.   רקע

המחול הוא אומנות תנועת הגוף ושפת ביטוי ותקשורת. הוא כלי לחיברות ולכישורי חיים המלווה אותנו בחיי היום-יום ובאירועי מעגל החיים ומחזור השנה. המחול הוא אבן יסוד להבניית תרבות ולייצוגה. הוגים, משוררים, חוקרים וכוריאוגרפים מתארים את מרכזיותו בחיי בני האדם והחברה משחר ההיסטוריה ועד היום. ככל האומנויות הוא נע בין מסורת לחידוש. אך טבעי לרתום את כוחו של המחול ואת מכלול השפעותיו לטובת חינוך, למידה משמעותית ועיצוב דור עתיד ערכי של מבצעים, יוצרים, הוגים, חוקרים ואנשי תרבות. מאז קום המדינה המחול נלמד במערכת החינוך במסגרת תחומי הדעת מוזיקה וחינוך גופני, אך בשנת 2001 קיבל המחול מעמד של תחום דעת עצמאי, הכולל מערך של פיקוח והדרכה. המחול נוכח בשדה החינוך מגני הילדים ועד למוסדות ההשכלה הגבוהה המובילים מחקר והכשרת מורים לתחום בשתי תפיסות, "מחול לכול" ו"מחול כתחום התמחות". מגמות מחול שנלמד בהן "מחול כתחום התמחות" פועלות מאז 1976, בתוכנית ייחודית בעולם המשלבת תיאוריה, ביצוע ויצירה, ומספרן גדל והולך. התנופה בתחום במערכת החינוך הולמת את הפריחה בתחום המחול בארץ: עלייה במספר הרקדנים והכוריאוגרפים הזוכים להערכה בין-לאומית, עלייה בכמות המחקרים, הספרות המקצועית והמאמרים בעברית וידע המצטבר והולך במחול ובהוראת מחול בארץ. בראייה מערכתית הפיקוח על החינוך למחול מעודד שיתופי פעולה בין החינוך למחול במערכת הפורמאלית לבין החינוך למחול במסגרות משלימות ובתוכניות העשרה שונות כדי למסד את תחום המחול בכל חלקי החברה ובכל המגזרים כחלק מהחינוך לערכים וכחלק מהחתירה למתן שוויון הזדמנויות בחינוך.

2.   תחום הדעת

2.1.         כללי

החינוך למחול משלב באגבור שלושה תחומים - תיאוריה, ביצוע ויצירה - ומעודד למידה משמעותית וביטוי אישי ייחודי. ההתנסות בתחום מבנה תחושת מסוגלות ומכוונת למיצוי ולמצוינות שילוו את הלומד לאורך חייו. מערכת החינוך ממליצה להפגיש את כל ילדי ישראל עם תחום המחול כחלק מההשכלה הכללית וכחלק מהמפגש עם מכלול האומנויות. תחום הדעת מחול מזמן למידה בין-תחומית ורב-תחומית בכל שלבי החינוך, מהקדם-יסודי ועד לחטיבה העליונה ובמסגרות להכשרת עובדי הוראה, הן בתפיסה של "מחול לכול" והן בתפיסה של "מחול כתחום התמחות".

2.2.         "מחול לכול"

"מחול לכול" מאפשר הקניית ידע ראשוני, רציף ושיטתי המשמש תשתית לחינוך למחול. הוא מותאם לכלל התלמידים במערכת החינוך ומאפשר את השתתפותם בפעילויות מחול ברמות מגוונות.

ב"מחול לכול" ניתנת הזכות להפגיש את התלמידים במערכת עם תחום הדעת בתוכנית לימודים מובנית או כתוכנית העשרה.

"מחול לכול" נלמד בדרך כלל בשלבי הגיל הקדם-יסודי ובחינוך היסודי.

2.3.         "מחול כתחום התמחות" מקצוע בחירה

"מחול כתחום התמחות" (מקצוע בחירה) מחייב הרחבה, העמקה והתמקצעות בתחום. הוא נלמד בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות במגמת המחול בהיקף של 5 יח"ל לפחות. פתיחת מגמת מחול מותנית באישור המפמ"ר למחול.

3.   תוכניות הלימודים

3.1.         כללי

קיימות תוכניות לימודים לכל שלבי הגיל במערכת החינוך. כל תוכניות הלימודים מוצעות במסגרת לימודי הבחירה והן משלבות בין תיאוריה, ביצוע ויצירה.

3.2.         הנחות היסוד לכלל התכניות

3.2.1המחול הוא כלי ביטוי של האדם הנותן מענה לשני צרכים אנושיים בסיסיים: תנועה ותקשורת. באמצעותו האדם מממש את עצמו כיחיד וכחלק מקהילה, מחברה ומתרבות.

3.2.2המחול הוא שפה רב-חושית מתכללת המאפשרת מיצוי, מצוינות והצטיינות. ככל שפה, חשוב ללמד מחול באופן שיטתי ורצוף מהילדות ועד לבגרות.

3.2.3המחול מקדם אורח חיים בריא מבחינה פיזית ונפשית.

3.3.         תוכנית הלימודים בקדם-יסודי

3.3.1כללי

תוכנית הלימודים במחול בקדם-יסודי היא המשך טבעי ללמידה הגופנית-תנועתית המאפיינת את הילדות. בבסיסה הכרת אפשרויות התנועה של הגוף, הבעה ויצירה בתנועה באמצעות התנסויות רב-חושיות המבוצעות ביחיד, בזוג ובקבוצה. בפעילויות המחול המונחות הילדים לומדים להתבונן, לחשוב, להגיב, לבצע, ליצור ולהעריך יצירות מחול. פעילויות אלה מבנות תחושת מסוגלות, מפתחות כישרונות ייחודיים, כישורי חיים וחיברות ויחס מכבד לתרבויות מגוונות, ומאפשרות לשמר, לפתח ולשכלל אינטליגנציות מרובות.

התוכנית בנויה בהתאם לתפיסה של "מחול לכול".

3.3.2מטרות התוכנית

 • לפתח לומד עצמאי, בעל אינטליגנציות מרובות, המחובר לגופו ולרגשותיו
 • לפתח ולשכלל מיומנויות תנועה, אלתור וחשיבה ביקורתית
 • לפתח ולשכלל כישורי חיים וכישורים חברתיים המעוגנים בהדדיות ובשותפות של חברי הקבוצה הרוקדת
 • להכיר ולבצע מגוון ריקודים מרפרטואר המחול המקומי והעולמי
 • להשתתף באירועים ובמופעים כצופים וכמבצעים
 • לטפח בריאות פיזית ונפשית באמצעות ריקוד, הבעה ויצירה.

3.3.3היקף הלימודים

היקף הלימודים הוא בהתאם למסמך המתנ"ה. מומלץ ללמד שעה שבועית אחת.

3.4.         תוכנית הלימודים בחינוך היסודי

3.4.1כללי

תוכנית הלימודים במחול לבית הספר היסודי היא תוכנית רב-תרבותית המיועדת לכלל התלמידים הלומדים בכיתות א'' בתפיסה של "מחול לכול". התוכנית היא ספיראלית, והיא מורכבת משישה רכיבי ליבה ומשלושה עקרונות פדגוגיים.

ששת רכיבי הליבה הם שפה, ידע גוף וטכניקה, יצירה ומופע, תרבות וחברה, איכות חיים, פרשנות והערכה.

שלושת העקרונות הפדגוגיים הם:

 • שילוב רכיבי הליבה עם תחומים חוץ-מחוליים, כגון אומנויות אחרות, מדעים, טכנולוגיה, חשיבה וערכים
 • התאמה למאפייני התלמידים, לנושאי הלימוד הכיתתיים, לאירועים בלוח השנה ולנושאים מרכזיים שמשרד החינוך מציע
 • יישום אינטגרציה של עקרונות הליבה בביצוע וביצירה.

3.4.2מטרות התוכנית בחינוך היסודי

 • לאפשר לכל ילד וילדה להתנועע, לחוות, לחולל, ליצור ידע ולממש את עצמם בתנועה, הן כיחידים והן כחלק מקבוצה, לקחת חלק באירועים ובמופעים ולרקוד כחלק בלתי נפרד משגרת יום הלימודים
 • לטפח לומד אוריין מחול, בעל תחושת מסוגלות עצמית ומוטיבציה פנימית, השואף למיצוי עצמי ולמצוינות בביצוע והיודע לחשוב, להרגיש, לתקשר וליצור בתנועה
 • לטפח תלמיד בעל חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית המבין מחול ויודע להעריך אותו
 • לקדם למידה הוליסטית - תחומית, בין-תחומית ורב-תחומית - ולטפח לומד עצמאי, היודע להוציא לפועל רעיונות שלו ושל אחרים והמקבל אחריות על העבודה המשותפת עם חברי הקבוצה הרוקדת
 • לחשוף את מרכיבי הזהות המיוצגים במחול ולפתח מודעות עצמית, זיקה למורשת הקהילתית, התרבותית והלאומית, וכן הערכה וסובלנות למורשות אתניות ולאומיות של אחרים החיים בישראל ובעולם
 • לטפח את הבריאות הפיזית והנפשית של הלומדים באמצעות תחזוקת הגוף ומתן ביטוי תנועתי לרגשות.

3.4.3היקף הלימודים

היקף הלימודים הוא בהתאם למסמך המתנ"ה. מומלץ ללמד שתי שעות שבועיות לכל כיתה בכל שכבת גיל. למעוניינים במחול כתחום התמחות תלמידי כיתות ד'-ו' מומלץ להרחיב בשעתיים נוספות.

3.5.         תוכנית הלימודים בחטיבת הביניים

3.5.1כללי

בחטיבת הביניים החינוך למחול נלמד במקביל בשתי התפיסות: "מחול לכול" ו"מחול כתחום התמחות".

3.5.2"מחול לכול"

א.כללי

בתפיסה זו אפשר לקיים שיעורים במסגרת התוכנית החברתית באומנויות המפורסמת באתר המפמ"ר. אפשר לבנות תמהיל שיעורים ייחודי לבית הספר על פי העקרונות המופיעים בתוכנית הלימודים, ואפשר להקים להקת מחול בית-ספרית.

ב.מטרות התוכנית

 • לחשוף את כלל תלמידי בית הספר לעולם המחול והתנועה העכשווי כמשתתפים וכצופים
 • לאפשר לכל תלמיד התנסות תנועתית ויצירה בתנועה
 • לחבר את התלמידים לעולם המחול.

ג.היקף הלימודים

היקף הלימודים יהיה בהתאם למסמך המתנ"ה. מומלץ ללמד שלוש שעות שבועיות לכל כיתה בכל שכבת גיל.

3.5.3"מחול כתחום התמחות" מגמת מחול

א.כללי

בחטיבת הביניים מתחילה ההכשרה המקצועית לביצוע וליצירה במחול. תוכנית הלימודים מורכבת משיעורים ייעודיים, בדגש על ביצוע ועל יצירה לצד תיאוריה. בתחום הביצוע נלמדים שיעורים מעשיים במגוון סוגות וסגנונות מחול, כגון בלט קלאסי, מחול מודרני ועכשווי, ג'אז ועוד. בתחום היצירה נלמדים תהליכי אלתור וכוריאוגרפיה. בתחום התיאוריה נפתח צוהר לתולדות המחול, למוזיקה למחול ולאנטומיה יישומית למחול. פתיחת המגמה מותנית באישור המפמ"ר למחול.

ב.מטרות התוכנית

 • להכיר את אומנות המחול ואת ושפתה
 • לפתח יכולות ביצוע ויצירה במחול
 • לפתח צפייה מושכלת, הערכה וביקורת
 • להכיר את אומנות המחול כמשקפת חברה רב-תרבותית, ישראלית, יהודית ובין-לאומית
 • להכיר סוגיות תיאורטיות של תולדות המחול, מוזיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול
 • לטפח זיקה למורשת ולתרבות הישראלית ותחושת שייכות לקהילה באמצעות המחול
 • לטפח כישורים חברתיים וכישורי מנהיגות בראייה ערכית, תרבותית וביקורתית
 • לטפח את הבריאות הפיזית והנפשית של הלומדים.

ג.היקף הלימודים

בחטיבות הביניים שיש בהן מגמת מחול יש ללמוד 8 שעות שבועיות לפחות בכל כיתה, בכל שכבת גיל, במשך שלוש שנים.

3.6.         לימודי המחול בחטיבה העליונה

3.6.1כללי

לימודי המחול שייכים למקצועות הבחירה. קיימות כמה דרכים אפשריות לשילוב לימודי המחול בתוכניות הלימודים בחינוך העל-יסודי. הדרכים השונות מתייחסות להיקפי הלמידה, לקהל היעד ולמבנה הארגוני. בתי הספר יכולים לבחור לתלמידיהם אחת מן הדרכים או לשלב יחד כמה מהן.

3.6.2תוכנית הלימודים בחטיבה העליונה

א.כללי

במסגרת תעודת הבגרות כל תלמיד מחויב ללמוד לפחות מקצוע מורחב אחד ברמה של 5 יחייל. תלמידים הבוחרים בלימודי מחול כתחום התמחות מחויבים ללמוד את היקף השעות המלא, אך יכולים להיבחן ב"אומנות המחול" בלבד.

תוכנית הלימודים במחול כמקצוע בחירה מחייבת לימודי "אומנות המחול" בהיקף של 5 יח"ל ולימודי "רסיטל במחול" בהיקף של 5 יח"ל נוספות. התוכנית נלמדת בהיקף של 12 ש"ש כל שנה במשך שלוש שנים ושעה אחת נוספת באחת משלוש השנים.

ב."אומנות המחול", 5 יח"ל

לימודי אומנות המחול כוללים שיעורים תיאורטיים ושיעורים מעשיים בביצוע ובכוריאוגרפיה.

השיעורים התיאורטיים נלמדים בהיקף של 2 ש"ש לפחות כל שנה במשך שלוש שנים וכוללים לימודי תולדות המחול, מוזיקה למחול ואנטומיה יישומית למחול. שיעורי הביצוע נלמדים בהיקף של 8 ש"ש לפחות כל שנה במשך שלוש שנים וכוללים שיעורי טכניקה כגון בלט קלאסי ומחול מודרני. שיעורי הכוריאוגרפיה נלמדים בהיקף של 2 ש"ש לפחות בכל שנה במשך שלוש שנים.

70% מתוך נושאי תוכנית הלימודים הם פרקי החובה לבחינות הבגרות, ו-30% הנותרים נלמדים בהרחבה על פי תוכנית בית-ספרית ומוערכים במגוון דרכי הערכה בהתאם לבחירת המורה.

הנחיות מפורטות להיבחנות נשלחות מדי שנה לבתי הספר ב"תיק בחינה באומנות המחול" ומפורסמות בחוזר המפמ"ר.

במקרים חריגים אפשר לערוך התאמות מיוחדות בתוכנית באישור מפמ"ר בלבד.

ג."רסיטל במחול", 5 יח"ל

תוכנית הלימודים כוללת, כאמור לעיל, גם לימודי ביצוע. בחינת הבגרות "רסיטל במחול" מתקיימת אך ורק בכיתה י"ב, במועד ובמקום אחד בלבד שהפיקוח על החינוך למחול מפרסם כל שנה. הבחינה כוללת השתתפות בשיעורים בבלט קלאסי ובמחול מודרני והצגת קטע רפרטואר נבחר מתוך רשימת יצירות המופיעה באתר המפמ"ר. הבחינה מוערכת על ידי בוחנים חיצוניים בלבד.

בבחינת הבגרות "רסיטל במחול" רשאים להשתתף רק תלמידים ממגמות מחול אשר אושרו על ידי הפיקוח על החינוך למחול. יש להגיש מועמדות לבחינה באמצעות טופס הבקשה לבחינת בגרות "רסיטל במחול" שהפיקוח על החינוך למחול מפרסם מדי שנה עד למועד הנקוב.

תלמיד שנרשם ומכל סיבה לא ניגש לבחינה יהיה רשאי להיבחן בשנה העוקבת כנבחן משנה.

 • תלמידים הלומדים בבתי ספר מקצועיים למחול בחו"ל המעוניינים להיבחן בבחינת הרסיטל מחויבים - להגיש בקשה למפמ"ר למחול עד חודש וחצי לפני מועד הבחינה בצירוף אישור לימודים עדכני ותוכנית הלימודים במוסד;
 • להירשם לבחינה אם התקבל אישור המפמ"ר.

ד.מטרות התוכנית

1)מטרות כלליות

 • להכיר ולהבין את אומנות המחול ואת שפתה
 • לפתח יכולות ביצוע ויצירה במחול
 • לפתח צפייה מושכלת במחול, הערכה וביקורת
 • להכיר את אומנות המחול כמשקפת חברה רב- תרבותית, ישראלית, יהודית ובין-לאומית
 • לטפח זיקה למורשת ולתרבות הישראליות ולתחושת השייכות לקהילה באמצעות המחול
 • להעמיק בסוגיות תיאורטיות של תולדות המחול, המוזיקה למחול והאנטומיה היישומית למחול
 • לטפח מצוינות, כישורים חברתיים וכישורי מנהיגות בראייה ערכית, תרבותית וביקורתית
 • לטפח את הבריאות הפיזית והנפשית של הלומדים

2)מטרות ייחודיות לבחירה בהלימה למגזרים השונים

 • להכיר ולהבין את הגישות השונות בהיבט התרבותי, האמוני והאתני לריקוד, לתנועה ולמחול וליחסי גוף-נפש-רוח ולפתח יכולת ליצור מתוך זיקה בין העולם האמוני לבין היצירה בתחום התנועה והמחול
 • לפתח יכולת להעלות מופע מחולי או לבצע יצירת מחול תוך מתן משמעות פנימית אמונית ליצירה.

3.6.3עבודת גמר אישית בהיקף של 5 יח"ל

כבכל תחומי הדעת, גם בתחום הדעת מחול ניתנת האפשרות לכלל התלמידים להגיש עבודת גמר באומנות המחול בכפיפות לנהלים של הפיקוח על עבודות הגמר באגף לחינוך על-יסודי.

עבודת גמר בתחום המחול מוגדרת כ"עבודה לא צמודה". הנחיות נוספות מופיעות באתר המפמ"ר למחול.

3.6.4תוכנית במחול במסגרת השכלה כללית

תוכנית הלימודים לתעודת בגרות מחייבת שני מקצועות להשכלה כללית בהיקף של 30 שעות סך הכול בכל תחום. בתי הספר מכל המגזרים יכולים לבנות לעצמם תוכנית לימודים להשכלה כללית במחול המותאמת לאופיים, לאופי תלמידיהם ולאופי קהילתם. לקבלת דוגמאות למודלים קיימים אפשר לפנות לפיקוח על החינוך למחול.

4.   הבטחת שלום התלמידים ובטיחותם בשיעורי המחול במערכת החינוך

4.1.         כללי

לימודי המחול כוללים היבטים גופניים מעשיים, המתקיימים לרוב בחדר המיועד ללימודי מחול. כמו בפעילויות גופניות אחרות, יש חשיבות רבה להקפדה על כללי הבטיחות המפורטים להלן.

4.2.         הנחיות כלליות

4.2.1שיעורי המחול בכל שכבות הגיל יתקיימו במקומות מתאימים ונקיים ממפגעים וממכשולים. במקרה של ספק אפשר להתייעץ עם המפקח על החינוך למחול.

4.2.2אישור לפתיחת מגמת מחול בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה יינתן בתנאי שקיים בבית הספר מבנה וציוד תקני למחול (הנחיות בנושא המבנים והציוד התקני הנדרש  מובאות באתר המפמ"ר למחול).

4.2.3בתי ספר שפועלת בהם מגמת מחול יקפידו לקיים את השיעורים המעשיים במבנה התקני המיועד לכך.

4.2.4האחריות לתקינות של אולמות המחול והציוד הנדרש מוטלת על רשות החינוך המקומית או על הבעלות על המוסד, ועליה לבדוק אותם לפחות פעם בשנה ולדאוג שהם יעמדו בדרישות ובהוראות כל דין.

4.2.5על המורה למחול להיות בוגר קורס עזרה ראשונה, ומומלץ שהוא יעבור, לפחות פעם בשנתיים, רענון בהגשת עזרה ראשונה ובהחייאה. (בתי הספר והבעלויות נדרשים לשחרר את המורים להשתתפות ברענון בלי לגרוע ממשכורתם ואף לממן את החזר הוצאות הנסיעה של המורים.)

4.2.6סמוך לחדר המחול יימצא ציוד עזרה ראשונה תקין ושלם ונגיש לצוות ההוראה.

4.2.7תלמידים ייקחו חלק בשיעורים המעשיים בהתאם לבריאותם הגופנית, בהלימה להנחיות בהוראות 81 ו-83 בחוזר הוראות הקבע עח/6 .

4.2.8לאחר מחלה או פציעה יציגו התלמידים אישור הורים או אישור רפואי המאפשר חזרה לשגרה. 

4.2.9הפיקוח על החינוך למחול ממליץ לקיים לפני הכניסה לחטיבת הביניים, ופעם נוספת עם הכניסה לחטיבה העליונה, תהליך הסברה בקרב התלמידים והוריהם בכל הנוגע לדרישות הפיזיות הצפויות ולשמירה על אורח חיים בריא.

4.3.         הנחיות לצוות ההוראה

4.3.1יש להתאים את הפעילויות לגיל התלמידים, למינם, לכושרם, למיומנויות גופם ולקצב התקדמותם.

4.3.2יש להקפיד על תלבושת הולמת ומתאימה לשיעורי מחול הן למורה והן לתלמידים ולדאוג להסרת פריטים העלולים לגרום לחבלה.

4.3.3יש להפנות כל תלמיד המתלונן על הרגשה רעה, על כאבים או על בעיה הנוגעת לבריאות הנפשית לבדיקה אצל גורם מוסמך, על פי הסידורים הקיימים במוסד החינוכי. המורה לא יקבע אבחנה רפואית.

4.3.4יש להקפיד על פיתוח מקצועי בנושא "אורח חיים בריא".

4.3.5בחטיבות הביניים שהמחול נלמד בהן כתחום התמחות (מקצוע בחירה) מומלץ למנות רכז מקצוע, ובחטיבה העליונה חובה למנות רכז מקצוע.

4.3.6מורה המלמד מחול במוסד לחינוך מיוחד נדרש לעבור הדרכה לכך ולהיות בקשר שוטף עם הרפרנט להוראת אומנויות באגף לחינוך המיוחד ועם הפיקוח על החינוך למחול.

4.4.         הנחיות המתייחסות לעונות השנה

4.4.1פעילויות מחול המתקיימות בחוץ בעונת הקיץ

הסכנות העיקריות בפעילויות מחול כגון חזרות לטקסים ולהופעות המתקיימות בקיץ הן מכות חום והתייבשות. כדי למנוע את התממשותן של סכנות אלו יש להקפיד על ההנחיות האלה:

א.המורה ישתדל לקיים את השיעורים במקומות מוצלים, שיש בקרבתם ברזיות או סידורי שתייה אחרים.

ב.המורה יתאים את דרישותיו במהלך הפעילות למגבלות מזג האוויר.

ג.המורה יעודד את התלמידים לשתות הרבה מים וללבוש לבוש מתאים, ובכלל זה כיסוי ראש והגנה על חלקי הגוף החשופים בתכשירים מסנני קרינה.

ד.רצוי לא לקיים פעילויות מחול מחוץ לסטודיו אחרי השעה 12:00 (בעיקר בחודשים מאי, יוני וספטמבר).

ה.יש להימנע, ככל האפשר, מהיחשפות ממושכת לשמש.

4.4.2פעילויות מחול המתקיימות בחוץ בעונת החורף

הסכנות העיקריות בפעילויות מחול כגון חזרות לטקסים ולהופעות המתקיימות בחוץ בעונת החורף הן מכות קור (היפותרמיה העלולה להתפתח משילוב של טמפרטורות נמוכות, רטיבות ורוח) ומחלות הנובעות מהיחלשות מנגנוני ההגנה של הגוף. כדי למנוע את התממשותן של סכנות אלו יש להקפיד על ההנחיות האלה:

א.המורה ישתדל לקיים את השיעורים במקומות יבשים ומוגנים מרוח.

ב.המורה יתאים את דרישותיו במהלך הפעילות למגבלות מזג האוויר.

ג.המורה יוודא כי לבוש התלמידים מותאם לתנאי מזג האוויר.

5.   מחול בחינוך המשלים

הפיקוח על הוראת המחול מעודד שיתופי פעולה בין החינוך למחול במערכת הפורמאלית לבין החינוך למחול במסגרות משלימות ובתוכניות העשרה שונות. מומלץ שהרשות המקומית תבנה תוכנית-אב יישובית בשיתוף פעולה עם הפיקוח על המחול ועם הפיקוח המחוזי במטרה לממש את חזון הפיקוח על המחול כמפורט להלן:

 • להביא את התפיסה ואת הפילוסופיה של התחום על כל סוגיו, סוגותיו וגווניו למערכת החינוך המשלים
 • למסד את תחום המחול בכל חלקי החברה ובכל המגזרים כחלק מהחינוך לערכים וכחלק מהשאיפה למתן הזדמנויות בחינוך
 • להטמיע את המחול כחלק בלתי נפרד מהנחלת מורשת ישראל, שימורה והעברתה מדור לדור.

6.   הכשרת מורים ופיתוח מקצועי

6.1.         הכשרת מורים

6.1.1יש בארץ שלושה מסלולים להכשרת מורים למחול:

 • בית הספר למחול בסמינר הקיבוצים
 • הפקולטה למחול באקדמיה הגבוהה למוזיקה ולמחול בירושלים
 • המסלול למחול במכללת אורות ישראל.

6.1.2מורים בוגרי המסלולים האלה שברשותם תואר ראשון, תעודת הוראה ורישיון הוראה רשאים ללמד את תחום המחול במערכת בהתאם לשלבי הגיל שהוסמכו אליו. חשוב שהמעסיק יקפיד שמורה המלמד מחול הוכשר לכך.

6.1.3מורה מוסמך למחול המבקש ללמד מחול במערכת בשכבת גיל שלא הוסמך אליה רשאי לעשות זאת אם יתחייב להשלים את התמחותו לאותה שכבת גיל תוך 3 שנים, לרבות תואר ראשון, תעודת הוראה ורישיון הוראה.

6.1.4מורה המבקש ללמד מחול בגן הילדים יפעל על פי הנחיות בסעיף של 3.11-12 של חוזר המנכ"ל סד/4(א) בנושא תל"ן בגני הילדים ולאחר שיקבל אישור של המפקח הכולל על גני הילדים.

6.1.5במקרה של היעדרות המורה למחול לתקופה ארוכה (של שבועות/חודשים), ואם לא נמצא מורה מחליף למחול, אפשר למנות סטודנט למחול משנה ג' ומעלה בתיאום עם המפמ"ר למחול

6.1.6מורים בהתשע"ט בלבד, בעלי ותק מוכר של מעל לחמש שנות הוראה בתחום המחול במערכת ובעלי תעודת הוראה בהתמחות במחול, אשר הוכשרו במסלולים אחרים, רשאים להמשיך ללמד את התחום ללא השלמות רק בהמלצת המפמ"ר למחול.

6.2.         פיתוח מקצועי

הפיקוח על הוראת המחול מפרסם מדי שנה באתר המפמ"ר אפשרויות עשירות ומגוונות לפיתוח מקצועי, הכוללות השתלמויות במפגשים פנים-אל-פנים או השתלמויות מקוונות והמתייחסות לתוכניות הלימודים, להיבטים תיאורטיים ולהיבטים מעשיים בביצוע וביצירה. המורים למחול נדרשים לקחת חלק בתהליכי הפיתוח המקצועי מדי שנה.

7.   ספרי לימוד וחומרי למידה

חומרי הוראה וחומרי לימוד בהתאם לתוכניות הלימודים השונות נמצאים באתר הפיקוח על הוראת המחול בהתאם לשכבת הגיל ובאתר "תיק תוכניות לימודים". אפשר למצוא באתר חומרים לחינוך הקדם-יסודי והיסודי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה וקישורים למאגרי ידע רלוונטיים כגון "יומני מחול", "הספרנים - בלוג הספרייה הלאומית - אשכול מחול". חומרי למידה רבים נוספים נמצאים בספרייה למחול בבית אריאלה בתל אביב. נוסף לכך נמצאים באתר האגף לאומנויות חומרי עזר המתייחסים למגוון האומנויות הנלמדות במערכת.

8.   פעילויות מיוחדות בתחום הדעת

8.1.         "ערב עבודות נבחרות"

הפיקוח על המחול מקיים מדי שנה ערב עבודות נבחרות, ובו נחשפים בפני תלמידי מגמות המחול ומוריהם המצטיינים ביצירה ובביצוע בתחום המחול. העבודות נבחרות על ידי ועדת שיפוט בתהליך מקוון, ללא ידיעה מוקדמת על זהות בתי הספר המבצעים.

8.2.         תחרות תלמידים מצטיינים במחול

מדי שנה מתקיימת תחרות לתלמידים מצטיינים, ובה שלוש קטגוריות: תחרות למבצעים בתחום הבלט הקלאסי, תחרות למבצעים בתחום המחול המודרני ותחרות בכוריאוגרפיה. התחרויות מתקיימות בערב אחד, והזוכים נבחרים על ידי ועדת שיפוט אומנותית של אומנים מומחים.

8.3.         מצלמים חינוך למחול

מעת לעת מתפרסם במערכת החינוך אלבום תמונות העוסק בפעילות הייחודית של מגמות מחול ושל בתי ספר שתחום המחול פועל בהם.