משלחות נוער לפולין

הוראת קבע מס' 0217 - החלפה

תאריך פרסום: א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.5.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 3.6.2019
חוזר זה מרכז את ההנחיות ואת הנהלים המחייבים בנושא מסעות בני נוער לפולין. החוזר מגדיר את המושגים הקשורים לנושא ומסביר בפירוט את אופן ההתנהלות, החל משלב תכנון המסע, דרך שלב ההכנה וסיים בשלב הביצוע והשיבה הביתה. ההנחיות עוסקות בנושאים חינוכיים וערכיים, בתוכני המסע ובתפקידיהם של מוביליו. המסעות יוצאים מטעם משרד החינוך באמצעות מטה משלחות הנוער לפולין במינהל החברה והנוער ובשיתוף האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית. המסעות מאובטחים על ידי שירות הביטחון הכללי.
לאור התנסות והפקת לקחים מן המסעות שהתקיימו במהלך השנה ברוח חוזר המנכ"ל האחרון שפורסם בנושא בוצעו עדכונים וחידוד של ההנחיות כדי למנוע אי-הבנות ולהבהיר באופן חד-משמעי את הנהלים, כמפורט להלן: - החוזר מבהיר את גודלה של משלחת משרדית ומחדד את ההגדרה של תפקיד מגיש העזרה הראשונה ושל האח המוסמך המתלווים למסע. - צומצם זמן המנוחה של מדריך בין משלחת אחת לשנייה ל-12 שעות. - משך ההשתלמויות שהמדריך מחויב בהן הוא 30 שעות במהלך שנתיים. - החוזר מחדד את נוהל הטיפול בתאונות או בבעיות רפואיות שעלולות להיווצר בעת המסע לפולין. - החוזר מחדד את הנוהל האוסר על הוצאתו למסע לפולין של תלמיד שהפריע בעת פעילות חוץ-בית-ספרית וכן את נוהל תזמון הסיורים במועדים ובימי אזכור. - עודכנו נוהלי פיצול משלחת, והובהרו נוהלי הסיורים בשכונות מגורים וכן נוהל השארת לוחות זיכרון. - החוזר מבהיר שעל מנהל בית ספר המוציא משלחת לפולין לקיים פעילות חינוכית ערכית בנושא זיכרון השואה לתלמידים הנשארים בארץ בזמן שהות המשלחת בפולין. - החוזר מבהיר כי חלה חובת השתתפות אישית של כל סגל המשלחת בכל כנסי ההכנה מטעם המטה/אגף הביטחון לפני יציאת המשלחת לפולין, ומדגיש שאי-הגעה לכנסים תמנע את יציאת איש הסגל למסע. - הזמן החופשי במהלך המסע צומצם ל-6 שעות בשני מקטעים בלבד.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   02 - 5603155
   taliane@education.gov.il

   03 - 9180830
   dudish@education.gov.il

   02 - 5602544
   ariemo@education.gov.il
בתי הספר, מרכזים קהילתיים, תנועות נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי הנמצא בפיקוח משרד החינוך אשר מוציא בני נוער לפולין כחלק מהפעילות החינוכית שלו.

.1כללי

.2הגדרות

.3מטרות המסע ותכניו

.3.1מטרות בתחום הלימודי

.3.2מטרות בתחום החינוכי-ערכי

.3.3מטרות בתחום האישי-חברתי

.3.4תוכנית המסע

.4ההכנות לקראת המסע

.4.1כללי

.4.2היתרים

.4.3מינוי המחנכים, המלווים ובעלי התפקידים האחרים והכנתם ליציאה למסע

.4.4בחירת בני הנוער היוצאים למסע

.4.5הכללים לביטול יציאה של תלמיד טרם היציאה למסע (השלב שבין מתן ההסכמה ליציאה למסע לבין תאריך ההמראה)

.5הכנת בני הנוער לקראת יציאת המשלחת לפולין

.5.1כללי

.5.2תחומי ההכנה העיקריים

.5.3הכנת חוברת מסע קבוצתית

.5.4הכנת הורי התלמידים המשתתפים במסע

.5.5שילוב מוסדות ומכוני מחקר והנצחת השואה (מכוני שואה) בהכנה

.5.6פרסומים וחומרי הדרכה למסע לפולין - "את אחיי אנוכי מבקש"

.6המסע  בפולין – תכנון וביצוע

.7כללי ההתנהגות של בני הנוער במהלך המסע

.8טיפול בהתנהגות חריגה של תלמידים במהלך המסע

.9השיבה הביתה

.9.1כללי

.9.2פעילויות חינוכית לאחר השיבה הביתה

1 .0משלחות ממלכתיות משרדיות

1 .1בייס משותף מטעם משרד החינוך בפולין

1 .1.1מטרת הבייס המשותף בפולין

1 .1.2תחומי אחריות

1 .1.3הגדרת תפקידיו של נציג הביטחון (קב"ט המשרד)

1 .1.4הגדרת תפקידיו של נציג מטה פולין

1 .2גורמי סיוע נוספים

1 .2.1קב"ט המשלחות

1 .2.2חפ"ק משלחות

1 .3ארגון ומינהל

1 .4הנחיות בנושאי ביטחון

1 .4.1תדרוך ביטחוני טרם היציאה

1 .4.2ההתנהלות במהלך המסע

1 .4.3הנחיות ביטחון בזמן המסע

1 .4.4טיפול באירוע ביטחוני

1 .5נספחים

נספח א: תנאי השירות ומסגרת ההעסקה של עובדי ההוראה היוצאים למשלחות הנוער לפולין בתפקיד מורים מלווים או מדריכים

נספח ב: אתר מרכז ההדרכה (מה"ד) פולין ברשת

 

1.        כללי

מערכת החינוך בישראל מחויבת להנחיל לבני הדור הצעיר, העתידים להמשיך ולעצב את עתידם של עם ישראל ושל מדינת ישראל, את המשמעויות ההיסטוריות, המוסריות והחינוכיות של אירועי השואה, הן בהיבט היהודי, הן בהיבטים הכלל-אנושיים.

ברוח חזון זה פועל משרד החינוך בהתוותו מהלך חינוכי שמטרותיו חיזוק הקשר של בני הנוער עם עברם היהודי, היכרות עם העושר הרוחני והתרבותי של החיים היהודיים באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה, העמקת ההזדהות עם גורל העם היהודי וחיזוק תחושת המחויבות להמשכיות החיים היהודיים ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל כמדינה ציונית, דמוקרטית והומניסטית. מטרה נוספת היא היכרות עם האידיאולוגיה הנאצית ועם המניעים והנסיבות שהביאו לעלייתו של הרייך השלישי לשלטון בגרמניה.

שיאו של התהליך החינוכי הוא "מסע משלחות הנוער לפולין" שכותרתו "את אחיי אנוכי מבקש". המסע מתקיים במסגרת בית הספר, בין אם הוא מתקיים במהלך שנת הלימודים ובין אם במהלך חופשה מהלימודים.

מטה משלחות הנוער לפולין במינהל החברה והנוער ממונה על התהליך כולו: קביעת התאריך ליציאת המשלחת, הכשרת בעלי התפקידים, ליווי תהליך ההכנה של התלמידים בארץ, אישור תוכנית המסע, פיקוח על הביצוע בפולין וליווי תהליך העיבוד והסיכום לאחר המסע. המטה פועל בשיתוף אגף הביטחון במשרד ושירות הביטחון הכללי.

מורכבותו של המסע מחייבת שיתוף פעולה הדוק בין גורמים רבים ובין בעלי תפקידים שונים, הן בשלב ההכנה, הן בשלב הביצוע בפולין, הן בהמשך התהליך החינוכי עם השיבה הביתה.

מטרתו של חוזר זה היא להגדיר את הנהלים הנדרשים לשם הוצאת משלחת נוער לפולין ולסייע למנהל בית הספר בהיערכות למסע. הצלחתו של המסע מחייבת עמידה בהנחיות  ובהוראות של החוזר וכן בהנחיות "צו שעה" המתפרסמות לקראת כל מועד יציאה על ידי מטה משלחות הנוער.

2.        הגדרות

2.1מטה משלחות הנוער לפולין: הגוף המוסמך האחראי לטיפול ביציאת משלחות לפולין במסגרת המסע "את אחיי אנוכי מבקש".

-          תפקידיו של מטה משלחות הנוער לפולין הם:

-          מכשיר את מנהלי המשלחות

-          מכוון ומסייע בהכשרת המחנכים המלווים במחוזות

-          אחראי על תוכנית השתלמויות החובה למדריכי פולין

-          אחראי לכתיבת המכרז להוצאת משלחות הנוער לפולין ואמון על  קיום נוהלי המכרז מול הספקים השונים

-          אחראי על פריסת היציאה של המשלחות במהלך השנה, על ויסות העומסים בשדות התעופה ובאתרים בפולין ועל אישור מסלולי המשלחות והפעילויות השונות

-          אחראי למתן היתרים להדרכה, לליווי ולניהול של המסע לפולין.

2.2משלחת נוער ממלכתית לפולין: קבוצת בני נוער מבתי ספר, ממרכזיים קהילתיים, מתנועות נוער וממוסדות או מארגונים חינוכיים הנמצאים בפיקוח משרד החינוך ומוציאים בני נוער לפולין כחלק מהפעילות החינוכית שלהם. כל קבוצת תלמידים המתארגנת ליציאה לפולין במסגרת חינוכית כלשהי ומלווה על ידי בעל תפקיד המועסק במערכת החינוך, הרשותית, העצמאית או המשרדית חייבת לקבל את חסותו ואת אישורו של מטה משלחות הנוער לפולין.

2.3משלחת ממלכתית משרדית: משלחת בני נוער מבית ספר או ממוסד חינוכי אחד או יותר המאורגנת על ידי מטה משלחות הנוער לפולין שאחראי על התכנון ועל הביצוע של המסע על כל מרכיביו. משלחות משרדיות נועדו עבור מסגרות חינוכיות שאינן עומדות ברף המינימלי של 70 תלמידים ולכן אינן יכולות להוציא משלחת מטעמן              משלחות משרדיות מיועדות למסגרות קטנות , מסגרות ייחודיות ומורכבות,. מטה משלחות הנוער לפולין רשאי לדחות בקשות להוצאת מסגרות במשלחת מסוג זה עקב אילוצים ארגוניים ושיקולים פדגוגיים.

רשתות חינוך המעוניינות להוציא משלחת לפולין המורכבת מקבוצות/ממסגרות קטנות רבות מחויבות לאגדן תחת מרכז ומנהל  משלחת מטעמן. מטה משלחות הנוער לפולין רשאי לדחות בקשות להוצאת משלחת מסוג זה עקב אילוצים ארגוניים ושיקולים פדגוגיים.

משלחות ממסגרות רגילות שאינן עומדות בתנאי הסף שהוזכרו רשאיות לבקש לצאת במסגרת המשלחות המשרדיות. בקשתן תיבחן בהתאם לשיקולים ארגוניים וליכולת לשלבן בסבבים של המשלחות המשרדיות. מסגרות אלו מחויבות להעמיד מנהל משלחת מטעמן.

2.4גודל מסגרת במשלחת משרדית: הגודל המינימלי של מסגרת במשלחת משרדית הוא 12 תלמידים.

2.5משלחת ממלכתית בית-ספרית/מוסדית: משלחת בני נוער ממוסד חינוכי ו/או ארגון נוער הנמצא בפיקוח משרד החינוך. משלחת זו מתארגנת באופן מוסדי ובכפיפות להנחיות חוזר זה, והיא מחויבת בקבלת אישור על מועד המסע, על תוכניתו ועל צוות המלווים והמדריכים ממטה משלחות הנוער לפולין.

2.6גודל המשלחת: משלחת אמורה לכלול מספר תלמידים שיאפשר  הסעה ב-4-2 אוטובוסים, בכל אוטובוס 36-30 תלמידים (בהתאמה לתנאי המכרז). הצוות המלווה יורכב ממנהל המשלחת (מתוך צוות המחנכים), משני מחנכים מלווים לכל אוטובוס, ממדריך לכל אוטובוס, ממאבטח לכל אוטובוס וכן מאיש רפואה שילווה את המשלחת.

2.7כשרות ושמירת שבת: מתוקף הגדרתן של כלל משלחות הנוער לפולין כמשלחות ממלכתיות, כל גוף המארגן משלחת כזו מחויב לספק מזון כשר לכלל התלמידים ולאפשר לכל תלמיד שומר שבת לקיים את מצוות שמירת השבת גם בפולין.

2.8תוכנית המסע: תוכנית שנבנתה בהתאם למטרות המסע ואשר אושרה על ידי מטה משלחות הנוער לפולין וקיבלה את אישור הקב"ט הארצי. התוכנית כוללת את כלל הפעילויות של המשלחת מרגע ההמראה מנתב"ג ועד חזרתה לארץ.

2.9חברת נסיעות: זכיין אשר נבחר באמצעות מכרז של משרד החינוך ותפקידו לספק שירותי קרקע וטיסות לכלל בתי הספר והארגונים המשתתפים במפעל משלחות הנוער לפולין.

2.10חברת תעופה: חברות התעופה הפועלות בארץ ובחו"ל אשר אושרו על ידי אגף הביטחון של משרד החינוך לספק שירותי הובלה לכלל בתי הספר והארגונים המשתתפים במפעל משלחות הנוער לפולין.

2.11מנהל משלחת: מנהל המשלחת מתמנה לתפקיד מטעם מנהל מה"ד (מרכז ההדרכה) המסעות לפולין במשלחות המשרדיות ומטעם מנהל המוסד החינוכי במשלחות המוסדיות. על המנהל להיות בעל ניסיון חינוכי ויכולת ארגונית וניהולית ולקבל אישור מטעם מינהל החברה והנוער במשרד החינוך  לאחר השתתפותו בהשתלמות ייעודית  ל"מנהלי משלחות". מנהל המשלחת אחראי על ההתנהלות הכללית והפדגוגית של המשלחת בכל שלבי המסע.

2.12מחנך מלווה: לתפקיד מחנך מלווה ימונה אדם המכיר מקרוב את חברי הקבוצה והוא בעל כישורים בתחום החברתי והרגשי: מחנך כיתה, יועץ מטעם שפ"י, מורה מקצועי או מורה מחטיבת ביניים בבית ספר שש-שנתי, בכפיפות לאישור המפקח הכולל של בית הספר.

על המחנך המלווה להיות בעל יכולת למלא את התפקידים המוגדרים בתחומי אחריותו (ראו סעיף קטן 4.3.2). במשלחות של תנועות הנוער יכונה תפקיד זה "מדריך מלווה", ועל בעל התפקיד להיות מדריך בוגר בתנועת נוער המכיר את חברי הקבוצה עוד  קודם למסע. [1]

על "המחנך המלווה" לקבל אישור מטעם מינהל החברה והנוער על השתתפותו בהשתלמות "מחנכים מלווים" לקראת הנסיעה לפולין. השתלמות זו  אינה באה במקום השתתפות "המחנך המלווה" בכל תהליך ההכנה של תלמידיו. בנוסף, עליו להשלים את ידיעותיו באמצעות לימוד עצמי.

2.13מדריך משלחת: לתפקיד מדריך לקבוצת נוער במסע לפולין ימונה רק מי שסיים קורס הסמכה להדרכת מסעות תלמידים בפולין והוא בעל היתר הדרכה תקף מטעם מינהל החברה והנוער במשרד החינוך, וכן מי שנמצא בשלב ההתמחות (סטאז'ר) וקיבל אישור מיוחד ממטה משלחות הנוער לפולין.

2.14איש עדות: מי שנולד עד שנת  1945 ויש בעדותו האישית לתרום למסע על אדמת פולין.

2.15רופא המשלחת/פראמדיק: בעל מקצוע מוסמך בעל רישיון בתוקף לעסוק בתפקיד, הממונה על ידי הגוף המשגר.

2.16מגיש עזרה ראשונה: עובד הוראה בעל תעודת הוראה מצוות בית הספר  או תלמיד כיתה י"ב שהוא מתנדב פעיל במד"א. מגיש העזרה הראשונה ישובץ על כל אוטובוס על ידי הגוף המשגר.

2.17חובש: מי שסיים קורס חובשים בצה"ל או במד"א ומחזיק בתעודה בת תוקף.

2.18אח מוסמך: עובד פעיל בבית חולים, בוגר קורס בסיס בטיפול נמרץ/ברפואה דחופה.             

2.19בייס: תחנת הקבע בפולין המאוישת על ידי נציג משרד החינוך וקצין ביטחון.

2.20מאבטח: איש אבטחה ישראלי או פולני אשר הוסמך על ידי השב"כ ואושר למילוי התפקיד על ידי היחידה לאבטחת אישים ומשלחות.

2.21מתדרך משלחות: קב"ט שהוסמך על ידי הקב"ט הארצי של משרד החינוך להעביר תדרוך "התנהגות ביטחונית מונעת" למשלחות היוצאות לחו"ל.  ללא תדרוך זה לא תאושר יציאת המשלחת.

2.22קב"ט משרד החינוך בפולין: נציג אגף הביטחון השוהה בבייס בפולין במהלך סבב המסעות ומספק מענה למשלחות בסוגיות ביטחוניות בשגרה ובחירום.

2.23נציג מטה פולין: נציג מינהל החברה והנוער השוהה בבייס בפולין במהלך הסבב שתפקידו לתת מענה למשלחות בסוגיות פדגוגיות וארגוניות בשגרה ובחירום וכן להיות הרגולטור להתנהלות המשלחות בפולין.

2.24רכז משלחות משרדיות: ממונה מטעם מטה פולין. הרכז מתלווה למשלחות המשרדיות בסבב ונותן מענה לכלל הבעיות של המשלחות המשרדיות בלבד. הוא משמש נציג מטה פולין בטקסים ובאירועים ונושא באחריות מול מנהלי המשלחות המשרדיות.

2.25פיילוט פולני:  מורה דרך פולני הצמוד למשלחת במהלך כל ימי המסע ותפקידו לסייע למשלחת בהתנהלות הכללית וביישום תוכנית המסע. מינוי מורה הדרך הפולני הוא באחריות הזכיין.

2.26נוהל היפרדות יחיד ממשלחת: הנוהל נועד לאפשר לתלמיד לעזוב את המשלחת או להצטרף אליה במהלך המסע בשל נסיבות אישיות או משפחתיות. בעת ההיפרדות מן המשלחת ילווה התלמיד במבוגר ללא אבטחה. על ההיפרדות להיות בהסכמת ההורים ומנהל בית הספר לפרק זמן שהוגדר ואושר מראש. נוהל זה מחייב מילוי טופס וקבלת אישור לפני היציאה לפולין.

2.27נוהל פיצול מאובטח לשומרי שבת במשלחת: הנוהל נועד למצב שבו חלק מחברי המשלחת הם שומרי שבת ויש הכרח לפצל אותם מהקבוצה כדי לאפשר להם לקיים את המשך המסע במגבלות של שמירת השבת.

2.28אירוע חריג: אירוע שבו מתרחשת הפרת משמעת חמורה, כגון אי-קבלת מרות, גנבה, אלימות, עזיבת המשלחת, קנייה, אחזקה או שתייה של אלכוהול וכל פעילות הנוגדת את החוק הישראלי או הפולני.

2.29מקום קיום ישיבות: בכל מקרה הדורש קיום ישיבה/דיון יתקיים המפגש במטה פולין בלבד. כל המעורבים  (תלמידים, הורים, מורים, מנהלים, אנשי רשות וכו') יגיעו בהתאם ליום ולשעה שייקבעו על ידי המטה.

3.        מטרות המסע ותכניו 

3.1.      מטרות בתחום הלימודי

-היכרות עם תולדות העם היהודי, עם מורשת ישראל ועם המסורת היהודית ועם הנחלת זכר השואה והגבורה

-היכרות עם העושר הרוחני והתרבותי של החיים היהודיים בפולין לפני מלחמת העולם השנייה  ועם מלוא היקפם וחיוניותם

-לימוד עיקרי האידיאולוגיה הנאצית והמניעים והנסיבות שהביאו לעליית הנאצים לשלטון; היכרות עם יסודותיו של המשטר הטוטליטארי שבמסגרתו הכריזה גרמניה הנאצית מלחמת שמד נגד העם היהודי, רצחה שליש מבני עמנו וביצעה פשעים נוספים נגד האנושות; הפקת לקח לאומי - הצורך במדינה יהודית ריבונית - ולקח אוניברסלי - החובה לשמור ולהגן על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות

-היכרות עם עמידתם האמיצה ועם מאבקם לחיים של היהודים בתקופת השואה

-לימוד השואה  בדרך בלתי אמצעית וחווייתית

-היכרות עם גדולי הרבנים שפעלו על אדמת פולין במהלך השנים.

3.2.      מטרות בתחום החינוכי-ערכי

-חיזוק הקשר של הצעירים הישראלים עם עברם היהודי, העמקת הזדהותם עם גורלו של העם היהודי, חיזוק מחויבותם האישית להמשכיות החיים היהודים ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל

-הבנת מורכבות היחסים בין היהודים לפולנים לאורך ההיסטוריה המשותפת של שני העמים על הצדדים החיוביים והשליליים שלהם, היכרות עם תולדות יהודי פולין ומורשתם על רקע ההיסטוריה והתרבות הפולנית

-ליבון ובירור מחודש של מושגים, של הנחות יסוד ושל דפוסי חשיבה הקשורים בתולדות ישראל, בהתנהגות היהודית בשואה, בערכי הציונות, ביחסים בין יהודים ולא יהודים ובערכי המוסר וההומניזם

-שיקום, שיפוץ, ניקוי ושימור של אתרים ושרידים יהודיים הפזורים ברחבי פולין (באישור הרשות או הקהילה המקומית בלבד)

-הבנת הסכנה הטמונה בצורות משטר לא דמוקרטיות והעמקת המחויבות לשמור  ולהגן על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות.

3.3.      מטרות בתחום האישי-חברתי

-דיון בשאלות חברתיות וערכיות 

-טיפוח מנהיגות בקרב התלמידים

-מפגשים עם בני נוער פולנים

-מתן האפשרות לבני הנוער להשתתף באופן פעיל במשלחת ייצוגית מטעם מדינת ישראל.

3.4.      תוכנית המסע

תוכנית המסע עוסקת בשלושה מעגלי תוכן:

-אלף שנות קיומה של יהדות פולין המוצגות באמצעות סיורים בעיירות, בבתי כנסת ובבתי קברות

-מלחמת העולם השנייה והשואה, נושא הבא לידי ביטוי בסיורים בגטאות, במחנות הריכוז, במחנות ההשמדה ובבורות ההריגה

-פולין – ההיסטוריה הפולנית ורקמת היחסים המורכבת בין יהודים לפולנים.

4.        ההכנות לקראת המסע

4.1.      כללי

המסע לפולין הוא שיאו של תהליך חינוכי-ערכי  המשלב  מאמץ לימודי, חברתי, רגשי וארגוני כאחד. השתתפות פעילה בכל מפגשי ההכנה למסע היא חובה החלה על כל המשתתפים במסע, על בני הנוער ועל המחנכים המלווים כאחד. תהליך ההכנה הוא  תנאי הכרחי ליציאה לפולין במסגרת משלחות הנוער. רק השתתפות מלאה בכל מפגשי ההכנה תאפשר את  השתתפותם של התלמידים והמחנכים המלווים במסע.

4.2.      היתרים

מטה פולין הוא הגוף היחיד המוסמך להעניק היתרים שונים הקשורים לליווי בני הנוער במסע לפולין, כמפורט להלן:

4.2.1היתר למחנכים מלווים ולמנהלי משלחות

-תוקף ההיתר הוא לחמש שנים מיום הוצאתו.

-מקבל ההיתר מחויב לעמוד בכל ההנחיות וההוראות המופיעות בחוזר זה, כולל השתתפות בהשתלמויות ומבדק בקיאות בנושא ההנחיות של חוזר המנכ"ל.

-לאחר חמש שנים בעל ההיתר מחויב לעבור רענון חד-יומי (הכולל מבדק בקיאות בנושא ההנחיות של חוזר המנכ"ל) לצורך חידוש ההיתר לחמש שנים נוספות.

-מטה פולין רשאי לשלול/להשעות היתר ליווי או ניהול משלחת בעקבות אירועים חמורים ובכפיפות  לשימוע.

4.2.2היתרי הדרכה

-תוקף ההיתר הוא לשנתיים מיום הוצאתו.

-מקבל ההיתר מחויב לעמוד בכל ההנחיות וההוראות המופיעות בחוזר זה, כולל השתתפות בהשתלמויות.

-במהלך השנתיים הללו על בעל ההיתר לעמוד בדרישות להשתתפות בהשתלמויות החובה בסך  30 שעות כדי לחדש את ההיתר לשנתיים נוספות.

-מטה פולין רשאי לשלול/להשעות היתר הדרכה בעקבות אירועים חמורים ובכפיפות לשימוע.

4.3.      מינוי המחנכים, המלווים ובעלי התפקידים האחרים והכנתם ליציאה למסע

לכל קבוצת נוער מתלווים בעלי תפקידים מוגדרים. על כל בעלי התפקידים להתאים לתפקידם מבחינה חינוכית, ערכית וחברתית. עליהם להיות ערים לצורכי הקבוצה והפרטים בתוכה וראויים מבחינת כישוריהם לספק תמיכה לבני הנוער ולשמש להם דוגמה במהלך המסע.

בעלי התפקידים הם: מנהל המשלחת, מחנך מלווה, מדריך, מאבטח ואנשי רפואה. מומלץ לצרף למשלחת גם איש עדות  אם מצבו הבריאותי מאפשר זאת.

חל איסור מוחלט על איש חינוך העובד במשרד החינוך או ברשות  המקומית להוציא משלחת של בני נוער (מתחת לגיל 18) שלא קיבלה את חסות משרד החינוך או להשתתף בה, גם אם לכאורה היא יוצאת באופן פרטי ובחופשה. בכל ספק יש לקבל את אישור מטה פולין בכתב.

 

להלן תיאור תפקידי המלווים ואופן בחירתם:

4.3.1מנהל המשלחת

אופן המינוי ודרישות התפקיד

מנהל משלחת נוער ממלכתית לפולין הוא תפקיד מורכב ואחראי ביותר המחייב ידע, כישורים ויכולות בתחום החינוך, הארגון וניהול צוות חינוכי. מנהל המשלחת ימונה על ידי מנהל הגוף המשגר ויוסמך על ידי מטה משלחות הנוער לפולין.

מומלץ כי לתפקיד מנהל המשלחת ימונה מורה מצוות המחנכים של בית הספר. חשוב ביותר כי המועמד יהיה בעל ניסיון מוכח בליווי משלחת, בניהול מוסד, בארגון ובניהול של מסגרת חינוכית, בהנחיית צוות בהובלת תהליך חינוכי ובעל יכולת תקשורת  בשפה האנגלית/הפולנית.

תחומי אחריותו של מנהל המשלחת

-על מנהל המשלחת להכיר לעומקן את מטרות המסע לפולין וכן את הנהלים הקשורים למסע המפורסמים בחוזר זה.

-על מנהל המשלחת לערוך היכרות עם בתי הספר או עם הארגונים החינוכיים שיוצאים במסגרת משלחתו לפולין.

-על מנהל המשלחת להשתתף בהשתלמויות ובישיבות שיוזמן אליהן על ידי מטה משלחות הנוער לפולין.    

-מנהל המשלחת אחראי על הצוות החינוכי של המשלחת ומופקד על הכנת התוכנית החינוכית של המסע בשיתוף עם ראש צוות ההדרכה של המסע ועל ביצועה. עליו לקבוע את חלוקת התפקידים במשלחת וכן תאריכים למפגשי ההכנה.

-מנהל המשלחת אחראי על קיום הנהלים ועל העברת הנחיות נוספות לחברי המשלחת בתחומים שונים, כולל בתחום הבטיחות והביטחון. ביצוע תוכנית המסע הוא באחריותו הבלעדית ויבוצע על ידי מי שמונה על ידו. הוא יהיה איש הקשר היחיד מול מטה משלחות הנוער לפולין.

-על מנהל המשלחת להגיש את תוכנית המסע למטה משלחות הנוער לפולין ולקבל את אישורה.

-מנהל המשלחת אחראי על תהליך ההכנה של בתי הספר והארגונים שצוותו למשלחתו, בהתאם לתוכנית ההכנה והחזרה לארץ שקיבל ממטה משלחות הנוער לפולין.

-על מנהל המשלחת לוודא שהמדריך משתלב בתוכנית ההכנה הבית ספרית במסגרת בת עשר שעות לפחות.

-על מנהל המשלחת לערוך תיאום ציפיות עם צוות המשלחת ועם המחנכים המלווים. כמו כן עליו להפעיל את צוות המשלחת תוך חלוקת תפקידים לצוות המוביל.

-מנהל המשלחת אחראי בעת השהייה בפולין לשמור על סדר היום ועל לוח הזמנים שהוא העביר מבעוד מועד. כמו כן הוא אחראי על כל שינוי בלוח הזמנים, בבתי המלון, באמצעי התחבורה וביציאה להופעה או לאתרי הביקור. עליו ליידע מראש את אנשי תחנת הקבע ואת גורמי האבטחה במשלחתו על כל החלטה על שינוי ולקבל את אישורם.

-על מנהל המשלחת לוודא עם ראש צוות ההדרכה את תוכנית ההערכה למדריכים המתמחים. לאחר מכן עליו למלא דוח הערכה.

-על מנהל המשלחת לעבוד בשיתוף פעולה עם איש העדות ובאחריותו לשלב את סיפורו במהלך המסע.

-על מנהל המשלחת לעבוד בשיתוף פעולה עם רופא המשלחת.

-על מנהל המשלחת לעמוד באופן קבוע בקשר עם מטה משלחות הנוער לפולין, ובעת שהות המשלחת בפולין עליו  להיות בקשר עם אנשי תחנת הקבע.

-בכל מקרה שבו נדרשה התערבות רפואית, עליו לקבל דוח רפואי מפורט ולהעבירו לאנשי תחנת הקבע.

-על מנהל המשלחת לדווח לאנשי תחנת הקבע על שעת היציאה מהמלון, על שעת ההגעה למלון ועל זמני ההגעה לאתרים מרכזיים.

-בהתאם להנחיית מינהלת פולין על מנהל המשלחת להנחות את המדריכים המצויים במסגרת הסטאז' ולדווח על אופן ההדרכה שלהם למה"ד.

-על מנהל המשלחת למלא דוח סיכום משלחת עד חודש לאחר השיבה לארץ ולהעבירו למטה משלחות הנוער לפולין.

-מנהל המשלחת מחויב לקיים את הנחיות הביטחון במסגרת המסע ולהישמע להנחיותיו של המאבטח.

-בעת חירום יפעל מנהל המשלחת על פי הנחיותיו של המאבטח, יסייע לו בניהול האירוע וכן יסייע לחברי המשלחת הזקוקים לעזרה.

-על מנהל המשלחת לארגן ולנהל "כנס מטוס" (מפגש לכלל היוצאים למשלחת) כשבוע וחצי לפני היציאה לפולין. במסגרת הכנס עליו  לוודא את ביצוע הפעולות האלה:

א.תדרוך התלמידים

ב.הצגת בעלי התפקידים במשלחת

ג.שיחות של המדריכים עם הקבוצות שלהם על פי החלוקה לאוטובוסים

ד.חלוקת ציוד שיסופק על ידי מטה פולין או הזכיין 

ה.קיום תדריך ביטחוני לכל חברי המשלחת לקראת יציאת המשלחת לפולין על ידי קב"ט מתדרך משלחות מוסמך מטעם משרד החינוך (בתיאום עם מטה משלחות הנוער לפולין).

4.3.2המחנך המלווה

אופן המינוי ודרישות התפקיד

לתפקיד מחנך מלווה ימונה מחנך כיתה או מורה מקצועי שמלמד או לימד בשכבה היוצאת למסע לפולין או מורה מצוות השפ"י של בית הספר המכיר היטב את חברי הקבוצה ויש לו כישורים בתחום החברתי והרגשי ויכולת למלא את התפקידים המוגדרים בתחומי אחריותו.

במשלחות של תנועות הנוער יוגדר המלווה "מדריך מלווה". על בעל התפקיד להיות מדריך בוגר בתנועת הנוער המכיר היטב את חברי הקבוצה.[2]

על המחנך המלווה לקבל אישור מטעם מינהל החברה והנוער במשרד החינוך על השתתפות בהשתלמות למחנכים מלווים לקראת המסע לפולין. על ההשתלמות להיות בהיקף של 30 שעות לפחות. כמו כן עליו לקחת חלק  בכל תהליך ההכנה של תלמידיו ולהשלים את ידיעותיו באמצעות לימוד עצמי. פרטים על תוכני ההשתלמות נמצאים באתר מטה פולין.

מחנכים מלווים היוצאים למסע במסגרת המשלחות המשרדיות יידרשו ליום השתלמות נוסף על קורס המחנכים המלווים.

תוקף ההכשרה של מחנך מלווה הוא עד חמש שנים מסיום הקורס או ממועד השיבה לארץ מהמשלחת האחרונה.

תחומי אחריותו של המחנך המלווה

-          המחנך המלווה אחראי לליווי התלמידים במהלך כל שעות היממה בכפיפות להנחיות מנהל המשלחת. עליו להכין את הקבוצה לקראת המסע בפולין בתחום הלימודי, החברתי והארגוני, תוך הסתייעות בצוות המורים הבית-ספרי, ברכז החינוך החברתי, ביועץ בית הספר ובאיש שפ"י.

-          על המחנך המלווה לפעול לשילובם של התלמידים חברי המשלחת בהכנות למסע ובניהול מהלכו, תוך שהוא מפנה אותם לביצוע משימות חקר אישיות המשלבות את נושא השואה בתחומי העניין שלהם.

-          המחנך המלווה אחראי על ביצוע המשימות המוטלות על קבוצתו, כגון הכנת הטקסים, ארגון מפגשי נוער וכו'. במהלך המסע בפולין על המחנך המלווה לקיים לפחות ארבע שיחות ערב עם התלמידים שבהן יעבדו את המסע רגשית וערכית. עם השיבה הביתה עליו ליזום פעילות חינוכית לצורך עיבוד החוויות הלימודיות והרגשיות של התלמידים בשיתוף עם היועץ החינוכי ועם הפסיכולוג של בית הספר.

-          על המחנך המלווה לקיים שיחות אישיות וקבוצתיות במהלך המסע בפולין. עליו לשמש אוזן קשבת לכל חבר בקבוצה בזמן ההכנה למסע, במהלכו ולאחר השיבה הביתה, לאתר בעיות אישיות וקבוצתיות ולטפל בהן תוך היוועצות עם היועץ החינוכי או עם פסיכולוג בית הספר.

-          על המחנך המלווה  לוודא  את הבטיחות  והביטחון האישיים והקבוצתיים של בני הנוער במהלך המסע. לשם כך עליו להיות ערני למצב הביטחון והבטיחות בכל רגע נתון ולפעול בהתאם להנחיות של מנהל המשלחת והמאבטח.

-          על המחנך המלווה לשהות עם תלמידיו במהלך המסע כולו. בזמן המעברים בשדה התעופה על המחנך לעבור את הבידוק הביטחוני ואת ביקורת הדרכונים רק לאחר שכל תלמידיו עברו אותם.

-          במשלחות משרדיות שיש בהן יותר ממלווה אחד למסגרת חינוכית יקבע מנהל המסגרת מי המחנך האחראי על הקבוצה כולה מול מטה פולין ("מספר 1"). מעבר לכל תפקידי המחנך המלווה, על "מספר 1" לעבור השתלמות מיוחדת נוספת בת יום. "מספר 1" הוא איש הקשר היחיד בין המסגרת החינוכית  לבין מנהל המשלחת ומטה פולין.

4.3.3המדריך – אופן המינוי ודרישות התפקיד

כמדריך של קבוצת נוער במסע לפולין ימונה על ידי מטה משלחות הנוער לפולין רק מי שסיים קורס הסמכה להדרכת מסעות תלמידים בפולין מטעם מינהל החברה והנוער במשרד החינוך או מי שנמצא בשלב ההתמחות וקיבל אישור מיוחד ממטה משלחות הנוער לפולין והיתר ההדרכה שלו בתוקף.

בכל אוטובוס ישובץ לפחות מדריך אחד שיהיה אחראי על הדרכת הקבוצה הנמצאת איתו. באוטובוס עשויים להיות משובצים שני מדריכים.

משרד החינוך רואה חשיבות חינוכית וארגונית ביציאתו של מדריך המשלחת לפולין  עם המשלחת ובחזרתו עימה. יחד עם זאת, במקרים חריגים, כאשר מדריכים מבקשים לאפשר להם להישאר בתום ההדרכה בפולין מסיבות אישיות או כדי לקבל משלחת חדשה המגיעה מישראל, יש אפשרות להיענות לבקשתם בתנאים  האלה:

א.כאשר המדריך מבקש לאפשר לו שלא לחזור לארץ עם המשלחת, יפנה מנהל בית הספר למטה משלחות הנוער לפולין לקבלת אישור לכך. לפנייה יצרף המנהל מכתב הסכמה מטעמו וכן מכתב הסבר מהמדריך. בכל מקרה המדריך מחויב ללוות את המשלחת ולהמתין עמה בשדה התעופה עד לסיום ההליכים לעלייה למטוס.

ב.אם המדריך מבקש לאפשר לו שלא לצאת עם המשלחת מהארץ ולקבל אותה להדרכה בפולין, יפנה מנהל בית הספר למטה משלחות הנוער לפולין לקבלת אישור לכך. לפנייה יצרף המנהל מכתב הסכמה מטעמו וכן מכתב הסבר מהמדריך.

על מנהל בית הספר להיות מודע שהדרכת קבוצת נוער במסע בפולין היא משימה קשה ושוחקת. העיסוק האינטנסיבי בנושא השואה דורש מהמדריך מאמצים פיזיים ורגשיים המחייבים מנוחה גופנית ונפשית וצבירת כוחות מחודשים לאחר המסע. משרד החינוך קבע כי על מדריך משלחות נוער בפולין לקיים הפסקת מנוחה של  12 שעות לפחות בין משלחת למשלחת. הגוף המזמין יוודא את קיום הפסקת המנוחה.

תחומי אחריותו של המדריך

-          על המדריך לשתף פעולה עם מנהל המשלחת ועם חבריו לצוות ההדרכה במשלחת.

-          על המדריך לסייע למחנכים המלווים להכין את הקבוצות שעליו להדריך לקראת המסע לפולין. עליו להיפגש עם קבוצות הנוער לפני הנסיעה ולקחת חלק בהכנה בהיקף של 10 שעות לפחות.[3]

-          המדריך ידריך את המסע בפולין ויטפל בכל הנושאים הקשורים להדרכה באוטובוס שלו.

-          על המדריך לשמור על קשרי עבודה עם המחנכים המלווים ולקיים עימם הידברות מתמדת. עליו להנחות את המורה המחנך ולייעץ לו בנושאים הפדגוגיים של המסע. כמו כן עליו לסייע לו בקיום שיחות הערב, הן בהחלטה על נושאי השיחות והן בקביעת המתודות המתאימות לכך.

-          לאחר השיבה לארץ על המדריך לקחת חלק בתהליך החינוכי הבית ספרי, בתיאום עם מזמין השירות.

-          בזמן שגרה המדריך מחויב לקיים את הנחיות הביטחון במסגרת המסע ולהישמע  להנחיות המאבטח.

-          בעת חירום יפעל המדריך על פי הנחיותיו של המאבטח, יסייע לו בניהול האירוע וכן יסייע לחברי המשלחת הזקוקים לעזרה.

4.3.4רכז ההדרכה

לכל משלחת ימונה רכז הדרכה.

מדריך שמונה לתפקיד רכז הדרכה יבצע, נוסף על הדרכת קבוצה, גם את התפקידים האלה:

-          רכז ההדרכה יהיה אחראי על הקשר עם ראש המשלחת. תפקידו לסייע בבניית מסלול המסע עם ראש המשלחת ובתיאום עם צוות ההדרכה.

-          במהלך המסע עליו להנחות את חברי צוות ההדרכה בנושאים הקשורים להדרכה באתרים ולעמידה בלוחות הזמנים של המשלחת.

-          רכז ההדרכה ישמש החוליה המקשרת בין צוות ההדרכה לצוות המשלחת. במשלחות ממלכתיות-משרדיות יהיה הרכז אחראי על הנחיית המדריכים המתמחים, על מילוי דפי משוב על תפקודם במהלך המסע ועל העברתם בארץ למטה המשלחות.

4.3.5מאבטח המשלחת

אופן המינוי ודרישות התפקיד

מאבטח המשלחת הוא איש אבטחה ישראלי או פולני שהוסמך על ידי היחידה הייעודית במשרד הביטחון. הגדרת תפקידו ותחומי אחריותו של המאבטח ייקבעו על ידי הגורמים לאבטחת משלחות הנוער בפולין.

תחומי אחריותו של המאבטח

-          תפקיד המאבטח בשגרה הוא לאבטח את חברי המשלחת בהתאם להנחיות הגורם המקצועי ולרמות האבטחה שנקבעו בשטח.

-          תפקיד המאבטח בעת חירום הוא לפעול על פי נוהל חירום כמפורט בנוהלי העבודה ביחידה לאבטחת אישים ומשלחות. על המאבטח לעמוד בקשר עם מפקד הגזרה/החפ"ק/קב"ט המשלחות ועם גורמי הביטחון השונים לשם קבלת הנחיות וביצוע פעולות חירום.

4.3.6אנשי הצוות הרפואי

ליווי של איש צוות רפואי הוא  חובה בכל משלחת. תפקידו לתת מענה רפואי מיידי עד להגעת צוותי רפואה פולנים או עד להפניה למוקד רפואי. יש  להשתמש בביטוח הרפואי שנרכש כאשר נדרשת התערבות רפואית,  קלה  כחמורה.

לכל משלחת יש לצרף אנשי רפואה - רופא/ פרמדיק/ חובש/ אח/מע"ר - בהתאם למפתח הזה:

-          משלחת המונה עד שני אוטובוסים מחויבת לצאת עם מגיש עזרה ראשונה (מע"ר) בכל אוטובוס.

-          משלחת המונה שלושה או ארבעה אוטובוסים מחויבת לצאת עם אח או עם חובש מוסמך פעיל אחד לפחות או עם פרמדיק או עם רופא לכל האוטובוסים יחדיו.

-