נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים

הוראת קבע מס' 0249 - החלפה

תאריך פרסום: י"א בשבט תש"פ, 06 בפברואר 2020 | הוראה תקפה מתאריך: 1.2.2020 | תקף ההוראה עד לתאריך: 1.3.2021
בהוראה זו מפורטות ההנחיות לאופן בחירתם של מנהלים וסגני מנהלים לבתי ספר רשמיים ולמסגרות חינוכיות רשמיות אחרות. הליך הבחירה של המנהלים נעשה על ידי ועדת יועצים המורכבת מנציגי המשרד, מנציגי הרשות המקומית הרלוונטית ומנציגיהם של ארגוני העובדים. החלטתה של ועדת היועצים היא בגדר המלצה בלבד למנהל הכללי של המשרד, ובידיו הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד. הליך הבחירה של סגני המנהלים נעשה על ידי ועדת יועצים המורכבת ממנהל בית הספר (בבתי ספר שש-שנתיים מנהל בית הספר הוא מנהל חטיבת הביניים) ומהמפקח על בית הספר. החלטתה של ועדת היועצים היא בגדר המלצה בלבד למנהל המחוז שבית הספר שייך אליו, ובידיו הסמכות להחליט על המועמד הנבחר לתפקיד. אף שהחוזר חל על בתי ספר רשמיים, ההוראות המפרטות את תנאי הסף הנדרשים ממועמדים לתפקידי ניהול בית ספר או מוסד חינוך אחר חלות גם על מועמדים לתפקידי ניהול בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים. זאת מכוח חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, ומכוח תקנות החינוך הממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ג-1953.
בסעיף 1.2.3 עודכן כי פרטי המועמד יועברו לבדיקתו של אגף המשמעת במועד הגשת המועמדות (בנוסף לבדיקת קב"ט) .\ בסעיף 1.3.2 יא  נוסף הצורך להציג גם את ההערכות על המועמד בפני חברי ועדת היועצים: "מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יציג בפני חברי ועדת היועצים את התיק האישי של כל מועמד או את המידע הרלוונטי הנמצא בתיק האישי הסרוק, את ההערכות עליו כעו"ה  ואת טופס הבקשה ואת נספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל. " בסעיף 1.3.2 טז נוספה הפניה לחוזר המנכ"ל עט/10, "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך", לצורך בדיקה מי נחשב לקרוב משפחה. בסעיף 1.5.2 נוספה הבהרה  בקשר למינוי בפועל: "אם התפנתה משרת ניהול, ובהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 1.4.3 לעיל, והוחלט לפעול לפי חלופה ד-3-ב, ימנה המנהל הכללי ממונה בפועל למשרה למשך שנת לימודים אחת בלבד. המפקחים במחוז הם אלה שימליצו על מועמדים פוטנציאליים, שעל פי היכרותם ראויים לשמש בתפקיד (למשל מועמדים שהרשימו במכרזים קודמים). יש לראיין, ככל האפשר, לפחות שני מועמדים. במקרה של מנהל במינוי בפועל שממשיך, ישקול המחוז אם יש מקום להמשיך את מינויו בפועל או לקיים את ההליך המפורט בסעיף זה, וינמק את החלטתו בכתב. הריאיון ייעשה על ידי מנהל המחוז או על ידי מפקח המחוז, בהשתתפות מפקח בית הספר. תינתן עדיפות להמלצה על מועמד העומד בתנאי הסף למשרה המובאים בנספח 1." בסעיף 2 העוסק במינוי סגנים: בהליך הבחירה הפנימי בוטל סעיף 2.2.5 . בהליך הבחירה החיצוני נוסף סעיף 2.3.5: "ההליך למינוי סגן יסתיים לא יאוחר מ- 20.8 של שנת הלימודים הנוכחית אלא אם כן יינתן אישור אחר לעניין זה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה." בסעיף 8, מינוי מנהל חטיבה צעירה - הליכי הבחירה נוסף כי מינוי מנהל חטיבה צעירה ייעשה לאחר אישור הממונה באגף א' חינוך יסודי על קיומה של חטיבה צעירה בתוך בית ספר.  בנספח 1 - בכישורים הנדרשים למשרת ניהול בבית ספר לחינוך מיוחד ולניהול מתי"א (מרכז תמיכה יישובי- אזורי) – נוספה האפשרות של ניסיון בטיפול כעונה על דרישת הניסיון: "ניסיון בפועל בהוראה או בטיפול במשך 5 שנים לפחות במוסדות חינוך מיוחד יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל), או בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של נספח זה, כגון עבודה כמורה שילוב, עבודה כמתרגל באוניברסיטה ובמכללה או רכז פרח וכיו"ב." כמו כן עודכנה דרישת ההשכלה הפדגוגית למשרת ניהול בבית ספר לחינוך וספורט ימי,  כפי שנעשה לגבי המוסדות האחרים: "השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לעל-יסודי או תעודת הוראה לעל-יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה לעל-יסודי, או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לעל-יסודי." בנספח 2  - בכישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל, למשרת מנהל אשכול פיס ולמשרת מנהל חטיבה צעירה - עודכנה דרישת ההשכלה הפדגוגית למשרת ניהול בבית הספר היסודי ולמשרת סגן מנהל בחט"ב ובחינוך העל-יסודי: "השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר או תעודת הוראה ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ." בנספח 4 - מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים - הוספה הערה: "לצורך חישוב מספר הכיתות המצדיק מינוי סגן מנהל בבית ספר שש-שנתי יש למנות את מספר הכיתות בכל חטיבה בנפרד."
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3935118
   meitalch@education.gov.il
עובדי הוראה בחינוך הרשמי ועובדי הוראה במוסדות חינוך הנמצאים בפיקוח של משרד החינוך, בכל הנוגע לתנאי הסף המחייבים.

.1מינוי מנהלים

.1.1פרסום הודעה על משרה פנויה

.1.2הגשת בקשה למשרה פנויה

.1.3ועדת היועצים

.1.4מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה

.1.5מינוי בפועל ומילוי מקום

.1.6ועדת יועצים עליונה (להלן "הוועדה העליונה")

.2מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

.2.1כללי

.2.2הליך הבחירה הפנימי

.2.3הליך הבחירה החיצוני

.3מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה

.3.1כללי

.3.2הליך הבחירה

.4מינוי סגני מנהלים במרכזי הדרכה

.4.1כללי

.4.2הליך הבחירה

.5מינוי סגני מנהלים בחינוך ובספורט ימי

.5.1כללי

.5.2הליך הבחירה

.6מינוי סגן מנהל אולפן

.6.1כללי

.6.2הליך הבחירה

.7מינוי מנהלי אשכול פיס - הליכי הבחירה

.8מינוי מנהל חטיבה צעירה הליכי הבחירה

.8.1כללי

.8.2הליך הבחירה הפנימי

.8.3הליך הבחירה החיצוני

.9נספחים

נספח 1: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

נספח 2 כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל, למשרת מנהל אשכול פיס ולמשרת מנהל חטיבה צעירה

נספח 3: הנחיות למסירת פרוטוקול ועדת היועצים

נספח 4: מספר הכיתות המצדיק מינוי של סגני מנהלים*

 

1.   מינוי מנהלים

1.1.         פרסום הודעה על משרה פנויה

1.1.1הדרך לפרסום הודעה

א.הייתה פנויה, או עמדה להתפנות, משרת מנהל שהוא עובד מדינה במוסד חינוך יסודי, על-יסודי או בכל מוסד חינוך רשמי אחר (להלן "מוסד חינוך רשמי אחר"), ומנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך, לרבות מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, מנהל מינהל החברה והנוער ומנהל האגף לחינוך מבוגרים (להלן "מנהל המחוז"), מבקש לאייש אותה דרך קבע או לתקופה שייקבע, על מנהל המחוז לפנות אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך (להלן "מנהל האגף הבכיר") בבקשה לפרסם הודעה על משרה פנויה דרך קבע או לתקופה שתיקבע (להלן "משרה פנויה").

ב.הודעה על משרת ניהול פנויה (להלן "הודעה") תפורסם על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לפחות באחת מהדרכים האלה:

1)בעיתונות הארצית

2)באתר האינטרנט של משרד החינוך.

1.1.2פרטי ההודעה

א.הודעה תכלול הפניה לפורטל עובדי ההוראה במשרד החינוך שבו יצוינו פרטי המשרות הפנויות, הכישורים הדרושים למילוי המשרה (נתונים אישיים ודרישות מיוחדות), המועד האחרון להגשת מועמדות וקישור להגשת מועמדות מקוונת.

ב.בקשה של מועמד למילוי משרה פנויה תתקבל רק אם הוא עומד בכל תנאי הסף הנדרשים לאותה משרה, כמפורט בנספח  .1

ג.לא תטופל בקשה של מועמד שפרטי ההתקשרות שלו (כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון הנייח והנייד) חסרים או אינם מעודכנים במערכת. לפיכך על המועמד לוודא שפרטים אלה מעודכנים.

ד.המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה שפורסמה לגביה הודעה, הוא המועד האחרון המפורסם במודעה או באתר. לא תתאפשר הגשת בקשת מוה עמדות לאחר מועד זה.

1.2.         הגשת בקשה למשרה פנויה

1.2.1בקשה למועמדות למשרה פנויה תוגש אך ורק באמצעות טופס מקוון המובא בפורטל עובדי הוראה של משרד החינוך.

1.2.2על מגיש בקשה למועמדות למשרה פנויה להמציא לתחום כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי, על פי דרישתו, העתקים מאושרים של תעודות ומסמכים הדרושים לאימות כל עניין הקשור בהתאמתו למשרה.

1.2.3פרטי המועמד יועברו לבדיקתם של קב"ט המשרד ושל אגף המשמעת במועד הגשת המועמדות.

1.2.4על המועמד להצהיר בטופס הגשת המועמדות אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו לבין מי מעובדי המוסד החינוכי (עובדי הוראה ועובדי מינהל) המועסקים במוסד שהוא מגיש מועמדות לניהולו, וכן אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו לבין מי מעובדי הרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד שהוא מגיש את מועמדותו לניהולו, וכן אם קיימת קרבת משפחה, ומאיזו דרגה, בינו לביו מי מעובדי משרד החינוך. הנוהל בדבר איסור העסקת קרובי משפחה מפורט בהוראת קבע עט/10 "העסקת קרובי משפחה במוסדות החינוך"

1.3.         ועדת היועצים

1.3.1הזמנה לריאיון

א.ההזמנה לריאיון תישלח למועמד באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המוזנת במערכות המשרד, עד יומיים לפחות לפני הריאיון. על המועמדים לוודא כי כתובתם מעודכנת.

ב.

1)מועמד לא יוזמן לריאיון אם נמצא שאינו עומד בתנאי הסף הנדרשים למשרה, כמפורט בנספח 1 להלן. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המחוז לא להזמין לריאיון עקב קיומו של טעם ענייני אחר המונע זאת.

2)מועמד לא יוזמן לשמש במשרת ניהול פנויה בחינוך הממלכתי דתי אלא אם אושרה מועמדותו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי-דתי לפי חוק החינוך הממלכתי, התשי"ג-1953 והתקנות מכוחו.

3)בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, יפרסם המשרד, ככל האפשר, הודעות נוספות לשם איושה. בהעדר מועמדים העונים על תנאי הסף גם בעקבות פרסום ההודעות הנוספות, ימונה המועמד המתאים ביותר במינוי בפועל לשנת לימודים אחת, כמצוין בסעיפים 1.5.2 ו-1.5.3 להלן.

ג.מועמד שאינו עומד בתנאי הסף יוכל לצפות בנימוק לאי-עמידתו בתנאי הסף במערכת המקוונת.

1.3.2סדרי עבודתה של ועדת היועצים

א.במסגרת הריאיון בפני ועדת היועצים תיבדק התאמתו של המועמד לתפקיד הן מבחינת אישיותו והן מבחינת הכישורים הדרושים למילוי המשרה. מועמד לא יימצא כשיר למשרה פנויה אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו בהודעה כהכרחיים למילוי המשרה, בכפיפות לאמור בסעיף 1.3.1ב לעיל.

ב.המועמדים ירואיינו בעל-פה על ידי חברי ועדת היועצים שיוזמנו על ידי מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר או נציגו, אשר ישמש מרכז ועדת היועצים או נציגו בהרכבים המפורטים להלן:

1)בחינוך היסודי

א)מגמה ממלכתית

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(3)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

(4)נציג מטה משרד החינוך או נציג ממחוז אחר, שאינו המחוז שבו נמצא בית הספר שלגביו מתפרסמת משרת הניהול. במקרה שהדבר אינו מתאפשר נציג מהמחוז שהוועדה שייכת אליו (להלן: נציג המשרד).

ב)מגמה ממלכתית-דתית

(1)מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש

(2)מנהל המחוז או נציגו

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

2)בחינוך העל-יסודי (בחטיבות ביניים)

א)מגמה ממלכתית

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(3)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(4)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל-יסודיים. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד. כאשר חטיבת הביניים היא חלק מכפר נוער שאינו משויך לרשות מקומית, יוכל מנהל כפר הנוער, או נציג אחר של הבעלות על כפר הנוער, לשמש נציג במקום נציג של הרשות המקומית. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג אחד בלבד, כלומר נציג הרשות המקומית או נציג הבעלות כאמור.

(5)נציג המשרד.

ב)מגמה ממלכתית-דתית

(1)מנהל מינהל החינוך הדתי או נציגו – יושב ראש

(2)מנהל המחוז או נציגו

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)נציג ארגון המורים בבתי-הספר העל-יסודיים

(5)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר יסודי יכול לשמש כנציג רשות מקומית גם מנהל מחלקה/אגף בתי הספר היסודיים באגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל-יסודיים. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

3)בבתי ספר לחינוך מיוחד

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)מפקח החינוך המיוחד

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך או מנהל מחלקת חינוך המיוחד. 

4)במרכזי הפסג"ה יתוח סגלי הוראה)

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)מנהל אגף הפיתוח המקצועי לעובדי הוראה או נציגו

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

5)במתי"א (מרכז תמיכה אזורי-יישובי)

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)מנהל אגף החינוך המיוחד או נציגו

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)ראש רשות החינוך המקומית שבשטחה נמצא המתי"א או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

6)במרכזי יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים ולמצטיינים

(1)מנהל המחוז או נציגו – יושב ראש

(2)נציג האגף למחוננים ומצטיינים

(3)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך.

7)במרכזי הדרכה

א)במרכז הדרכה ארצי

(1)מנהל אגף תכנים, תוכניות הכשרה והשתלמויות או נציגו יושב ראש

(2)מפקח ארצי, מטה מינהל החברה והנוער

(3)נציג מינהל החברה והנוער במחוז

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

ב)במרכז הדרכה מחוזי

(1)מנהל אגף תכנים, תוכניות הכשרה והשתלמויות או נציגו יושב ראש

(2)מנהל מחוז או נציגו

(3)נציג מינהל החברה והנוער במחוז

(4)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

(5)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

8)באולפנים

א)מנהל אגף חינוך מבוגרים או נציגו - יושב ראש

ב)מפקח האגף לחינוך מבוגרים במחוז

ג)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך

ד)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

ה)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל.

9)במרכז מדעים

א)מנהל המחוז או נציגו יושב ראש

ב)נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל

ג)נציג ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים

ד)מפקח מחוזי מתחום המדעים

ה)ראש רשות החינוך המקומית או מנהל מחלקת/אגף החינוך. במכרזים לניהול בית ספר בחטיבת הביניים יכול לשמש כנציג הרשות המקומית גם מנהל אגף/מחלקת בתי הספר העל-יסודיים. בכל מקרה ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף נציג רשות אחד בלבד.

ג.במקרה של "קולות שקולים" יהיה משקל קולו של יושב ראש הוועדה כפול.

ד.נציגי משרד החינוך שהם חברים בוועדה לא יהיו עובדים אשר חיוו את דעתם כממונים ישירים או עקיפים על אחד המועמדים למשרה הפנויה בטופס המועמדות לאותה משרה.

בכל ועדת יועצים יהיה ייצוג לבני שני המינים. במקרים חריגים, שבהם הנסיבות אינן מאפשרות ייצוג לבני שני המינים, יידרש אישור ממנהל המחוז או ממי מטעמו שמונה על ידו לעניין זה להתיר מראש את קיום הוועדה. במקרים נדירים, באין אפשרות כזו, אפשר לאשר בדיעבד את החלטות ועדת היועצים שהתקיימה ללא ייצוג לבני שני המינים.

ה.מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יזמין לישיבות ועדת היועצים את המפקח הכולל על מוסד החינוך הנוגע בדבר, והוא ישמש משקיף שהוא בעל זכות לדעה מייעצת אך אינו חבר הוועדה.

מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז רשאי להזמין את מנהל בית הספר המקיף השש-שנתי כמשקיף בדעה מייעצת בלבד, וזאת אם המשרה הפנויה היא משרת מנהל חטיבת ביניים באותו בית ספר מקיף שש-שנתי. אם המוסד הוא כפר נוער, יכול לשמש כמשקיף גם מנהל כפר הנוער. בכל מקרה, ולמען הסר ספק, יודגש כי בוועדה ישתתף רק אחד מהם (מנהל בית הספר השש-שנתי או מנהל כפר הנוער). 

אין להתיר את השתתפותם של משקיפים נוספים מטעם הגופים החברים בוועדת היועצים. כל גוף יהיה מיוצג על ידי נציג אחד בלבד.

ו.המקום והמועד לכינוסה של ועדת היועצים ייקבעו על ידי מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הנוגע בדבר.

ז.המניין החוקי בישיבות ועדת יועצים הוא מחצית חבריה, ובהם יושב הראש.

ח.המועמדים הכשירים יוזמנו להתייצב לפני ועדת היועצים. הוועדה רשאית לדון במועמדותו של מועמד כאמור הנמצא מחוץ לישראל בהיעדרו, אם הובאו לפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד על כישוריו. הוא הדין לעניין מועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי-הופעה לא תשמש עילה לדחיית ישיבת הוועדה.

ט.אין למסור את שמות המועמדים לפני כינוס הוועדה לאף גורם, גם לא לחברי ועדת היועצים, אלא בעת דיוני הוועדה בלבד, למעט נציגי המשרד הנוגעים בדבר, האמורים לבדוק את כשירות המועמדים ואת נתוניהם האישיים והמקצועיים ולחוות את דעתם עליהם.

י.אין לשאול מועמד שאלות בדבר השתייכותו המפלגתית או דעותיו הפוליטיות. 

יא.מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז יציג בפני חברי ועדת היועצים את התיק האישי של כל מועמד או את המידע הרלוונטי הנמצא בתיק האישי הסרוק, את ההערכות עליו כעו"ה  ואת טופס הבקשה ואת נספחיו אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל.

יב.מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של כל המועמדים, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת הממונה הנוכחי או מממונים קודמים שלו, המשטרה, מוסדות הביטחון וממליצים שציין המועמד. את הבדיקה האמורה רשאי מנהל האגף הבכיר לערוך בעצמו, והוא רשאי גם למסור למשרד או לגוף אחר את שמות המועמדים, כדי שיערכו את הבדיקה. יש לאסוף את כל המידע לפני כינוסה של ועדת היועצים, ובכלל זה את החומר הנוסף שמנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי לבקש.

יג.ועדת היועצים רשאית לבקש מידע נוסף במהלך כינוסה, בתנאי שהמידע רלוונטי להליך הבחירה. הוועדה תוכל להשתמש במידע הנוסף לצורך גיבוש החלטתה רק אם ניתנה למועמד זכות התגובה עליו.

יד.ועדת היועצים אינה רשאית לדרוש או לקבל מידע נוסף לגבי מי מהמועמדים לאחר תום דיוניה ופיזורה. על הוועדה לקיים דיון ולקבל החלטה בתום הריאיון של כל המועמדים במכרז למשרה הנדונה.

טו.מנהל האגף הבכיר או מי שהוסמך על ידו ימסור לוועדת היועצים דוח על חוות הדעת ועל ממצאי הבדיקה, אם לדעתו יש לאותם ממצאים וחוות הדעת משמעות לעניין בחירתו של המועמד.

טז.חבר ועדת היועצים שהמועמד הוא קרוב משפחה שלו לא ישתתף כלל בוועדת היועצים המראיינת את המועמדים לאותה משרה  "קרוב משפחה"בהתאם לאמור בחוזר מנכל עט/10 "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך"

יז.חבר ועדת היועצים שקיבל מידע על חוסר הצלחה של מועמד בתפקיד ניהול בעבר או על ניסיון לא מוצלח עמו שבא לידי ביטוי בדרכים כגון קיום הליך משמעתי שהסתיים בהטלת סנקציה מכל סוג המצוי בתיק האישי, הערכה שלילית כלשהי, רישום פלילי או כל מידע אחר המצוי בתיקו האישי ואשר עלול להיות חלק משיקולי הוועדה, יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע.

יח.מרכז ועדת היועצים ירשום פרוטוקול של הדיונים של ועדת היועצים על גבי טופס פרוטוקול הוועדה הנמצא במערכת "מרום", המערכת למינוי מנהלים, באתר משרד החינוך.

1.3.3סיכומי ועדת היועצים

א.לאחר ריאיוּן כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחבריה את המועמדים. בשיקוליו יתחשב חבר הוועדה בהשכלתו ובניסיונו של המועמד, במסמכים שהוגשו לוועדה (על-פי המצוין בסעיף 1.3.2-י לעיל) ובהתרשמותו מהמועמד. כל חבר בוועדת היועצים יבחר במועמד הנראה לו ככשיר ביותר למשרה הפנויה. חברי הוועדה רשאים להציע גם כשיר שני, אם ימצאו זאת לנכון.

ב.סיכום הערכת המועמדים על ידי ועדת היועצים ירוכז בטבלה אשר תשמש אותם ככלי עזר בלבד.

על חברי הוועדה לנמק את השיקולים לבחירת המועמד המומלץ. הנימוקים יירשמו בנפרד מפרוטוקול הדיון שהתנהל בין חברי הוועדה.

ג.כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הדיון בהערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

ד.בישיבת ועדת היועצים יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה, משקיף כאמור בסעיף 1.3.2ד לעיל, מרכז ועדת היועצים והמועמד.

ה.דיוני ועדת היועצים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אין להביא אותם לידיעתם של אחרים אלא באישור המנהל הכללי.

ו.פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש על ידי מרכז הוועדה, באמצעות מנהל האגף הבכיר, למנהל הכללי.

1.4.         מינוי בעקבות הודעה על משרה פנויה

1.4.1המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרה פנויה לאחר שיעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.

1.4.2

א.החליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.

ב.יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.

1.4.3אם פורסמה הודעה, אך לא מונה מועמד מאחת הסיבות האלה:

א.לא הוגשה כל בקשה למשרה הפנויה עד המועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות;

ב.לא נמצאו מועמדים העונים על דרישות המשרה;

ג.ועדת היועצים שבחנה את המועמדים למשרה הפנויה לא מצאה אף מועמד כשיר למשרה;

ד.לא מונה על ידי מנכ"ל המשרד אף מועמד מבין המועמדים שוועדת היועצים מצאה אותם כשירים למשרה -

ינהג תחום כוח אדם בהוראה במחוז כדלהלן:

1)בהתקיים ג' ו-ד' לעיל: יעביר את פרוטוקול הישיבה של ועדת היועצים אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה;

2)בהתקיים ג' ו-ד' לעיל: יודיע על כך בכתב למועמדים;

3)בהתקיים א'-ד' לעיל: האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה יציע למנכ"ל לפעול באחת הדרכים האלה:

(א)לפרסם הודעה חדשה על המשרה הפנויה הנוגעת בדבר

(ב)למנות בפועל מועמד המומלץ על ידי מנהל המחוז למשרה הפנויה.

1.5.         מינוי בפועל ומילוי מקום

1.5.1אם התפנתה משרה באורח זמני במהלך שנת הלימודים, ימנה המנהל הכללי ממלא מקום למשרה למשך התקופה שבה המשרה אינה מאוישת, אך לא מעבר ל-31 באוגוסט באותה שנה. רצוי למנות כממלא מקום למשרה את סגן המנהל או עובד הוראה בדרג ניהולי זוטר יותר או מורה מבית הספר, לפי המלצת המפקח על בית הספר. זאת במטרה לשמור על היציבות הבית-ספרית.

1.5.2אם התפנתה משרת ניהול, ובהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 1.4.3 לעיל, והוחלט לפעול לפי חלופה ד-3-ב, ימנה המנהל הכללי ממונה בפועל למשרה למשך שנת לימודים אחת בלבד. המפקחים במחוז הם אלה שימליצו על מועמדים פוטנציאליים, שעל פי היכרותם ראויים לשמש בתפקיד (למשל מועמדים שהרשימו במכרזים קודמים). יש לראיין, ככל האפשר, לפחות שני מועמדים. במקרה של מנהל במינוי בפועל שממשיך, ישקול המחוז אם יש מקום להמשיך את מינויו בפועל או לקיים את ההליך המפורט בסעיף זה, וינמק את החלטתו בכתב.  הריאיון ייעשה על ידי מנהל המחוז או על ידי מפקח המחוז, בהשתתפות מפקח בית הספר. תינתן עדיפות להמלצה על מועמד העומד בתנאי הסף למשרה המובאים בנספח 1.

על המחוז לשלוח באופן מקוון לאחראי על מינוי מנהלים באגף כוח אדם בהוראה את ההצעה למינוי בפועל ולצרף את פרוטוקול הריאיון וכן את המלצת מנהל המחוז.

אם המנהל הכללי יאשר את מינויו של המועמד, יגיש המועמד את מועמדותו באופן מקוון בפורטל עובדי הוראה של  משרד החינוך בהתאם לסעיף 1.2 לעיל.

לקראת שנת הלימודים שלאחר המינוי בפועל תפורסם הודעה לאיוש משרת הניהול.

1.5.3על מינוי כאמור בסעיפים 1.5.1 ו-1.5.2 לא תחול חובת פרסום הודעה, והמועמד לתפקיד יוצע על ידי מנהל המחוז על גבי טופס הצעה למינוי בפועל הנמצא במערכת "מרום", באתר משרד החינוך.

1.5.4במקרים חריגים בלבד, ובעקבות נימוקים מיוחדים שיירשמו, יהיה המנהל הכללי רשאי למנות מנהל במינוי בפועל גם אם לא התקיימו סעיפים 1.5.3-1.5.1.

1.6.         ועדת יועצים עליונה (להלן "הוועדה העליונה")

1.6.1כללי

א.המנהל הכללי רשאי למנות ועדה עליונה בכל מקרה שבו הוא סבור כי יש לשוב ולבחון את כל המועמדים שהופיעו לפני ועדת היועצים או רק את אלה שהומלצו על ידה.

ב.המנהל הכללי ינמק את החלטתו בדבר הצורך בכינוס הוועדה העליונה, במיוחד אם מצא לנכון לכנס ועדה עליונה על אף שוועדת היועצים המליצה פה אחד או ברוב דעות על מועמד אחד.

הערה: למען הסר ספק, בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיפים א ו-ב לעיל, המנהל הכללי רשאי להעדיף לא להסתייע בוועדת יועצים עליונה אלא לראיין בעצמו את המועמדים.

1.6.2הזמנה להופעה בפני ועדת היועצים העליונה

א.הזמנה להופעה בפני הוועדה תישלח למועמדים שנקבעו על פי המצוין בסעיף 1.6.1-א לעיל.

ב.ההזמנה תישלח למועמד על ידי אגף בכיר לכוח אדם בהוראה לפני מועד הריאיון באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת במערכות המשרד. על המועמדים לוודא כי כתובתם מעודכנת.

1.6.3סדרי עבודתה של הוועדה העליונה

א.בריאיון בוועדה העליונה תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המשרה.

ב.חברי הוועדה יהיו:

-מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה – יושב ראש

-מנהלי האגפים של הגיל המתאים במינהל הפדגוגי או מי מטעמם

-נציג הלשכה המשפטית

-האחראי על מינוי מנהלים באגף הבכיר לכוח אדם בהוראה מרכז הוועדה.

המנכ"ל, או ממלא מקומו בהיעדרו, רשאי למנות אד הוק נציג/ים חלופי/ים בהיעדר חבר אחד או יותר של הוועדה העליונה.

ג.מקום כינוסה של הוועדה העליונה ומועד הכינוס ייקבעו על ידי מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

ד.הוועדה העליונה רשאית לדון במועמדותו של מועמד הנמצא מחוץ לישראל, אם מצאו חברי הוועדה העליונה כי המסמכים שהובאו לפניהם מספקים כדי לעמוד על תכונותיו ועל כישוריו של המועמד. הוא הדין במועמד שנבצר ממנו להופיע לפני הוועדה עקב מחלה או שירות מילואים. אי-הופעה לא תשמש עילה לדחייתה של ישיבת ועדת היועצים העליונה.

ה.מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי יעמיד לרשות הוועדה העליונה את תיקיו האישיים של כל מועמד ואת טופס הבקשה ונספחיו, אשר הומצאו לו על ידי המועמד והונחו לפני ועדת היועצים.

ו.מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה רשאי, ביוזמתו או על פי בקשת חברי ועדת היועצים העליונה, לדרוש עריכת בדיקה, בין בעצמו ובין באמצעות עובדי המשרד או גופים חיצוניים למשרד, של נתונים אישיים או מקצועיים של מועמד, מעבר לאלה שנתבקשו והונחו לפני ועדת היועצים.

מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ימציא את תוצאות הבדיקה לחברי ועדת היועצים העליונה אם לדעתו הן רלוונטיות להמלצה על המועמד.

ז.אם אחד או יותר מהמועמדים למשרת הניהול הוא קרוב משפחה של חבר בוועדת היועצים העליונה, יודיע על כך חבר הוועדה ליושב ראש הוועדה ולא ישתתף בוועדה העליונה המראיינת את המועמדים למשרה שעליה מתמודד גם קרוב המשפחה. "קרוב משפחה" – בהתאם לאמור בחוזר מנכל עט/10 "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך ".

ח.עם סיום תהליך הראיונות של כל המועמדים שהתייצבו לפני הוועדה יעריך כל אחד מחברי הוועדה העליונה את המועמדים על פי נתוניהם האישיים ועל פי התרשמותו מהם בריאיון. הערכות אלה תירשמנה באופן מפורט בפרוטוקול הוועדה.

ט.סיכום הערכת המועמדים על ידי חברי ועדת היועצים ירוכז בטבלה אשר תשמש אותם ככלי עזר בלבד.

י.כל חברי הוועדה יחתמו על סיכום הערכת המועמדים, ויושב ראש הוועדה ימסור אותו למרכז הוועדה.

יא.בישיבת הוועדה העליונה יהיו נוכחים אך ורק חברי הוועדה המפורטים בסעיף ב לעיל.

יב.דיוני הוועדה העליונה, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים. אין להביאם לידיעתם של אחרים, אלא באישור המנהל הכללי.

יג.פרוטוקול ישיבת הוועדה העליונה יודפס או ייכתב באורח ברור, ויוגש למנהל הכללי על ידי מרכז הוועדה באמצעות יושב ראש הוועדה העליונה.

1.6.4מינוי לאחר הגשת המלצתה של הוועדה העליונה

א.המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו של מועמד למשרת ניהול בית ספר לאחר שיעיין בפרוטוקול של הוועדה העליונה ובמסמכים שהובאו לידיעתו.

ב.המנהל הכללי ימסור החלטה מנומקת המבוססת על עובדות, על ממצאים ועל שיקול דעת לגבי מינויו של המועמד שבחר בו למשרת הניהול.

ג.אם יחליט המנהל הכללי על מינויו של מועמד למשרת ניהול, ישלח הממונה על מינוי מנהלים באגף כוח אדם בהוראה הודעה על כך למנהל המחוז הרלוונטי, והאחרון ישלח הודעה בהתאם למועמד שנבחר. יתר המועמדים יקבלו מכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי בחירתם.

2.   מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

2.1.         כללי

אם מספר הכיתות במוסד חינוכי יגיע למספר המצדיק מינוי סגן מנהל (ראה נספח 4), או אם התפנתה משרת סגן באופן קבוע או באופן זמני - למשל כאשר הסגן הקבוע יוצא לחל"ת או לשבתון למשך שנת לימודים - המנהל רשאי לפנות אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי על משרה של סגן מנהל.

אפשר למנות סגן בהליך מכרזי בלבד  גם במקרים שבהם המשרה התפנתה לתקופה קצרה משנת לימודים, למשל בשל יציאה לחופשת לידה או בשל היעדרות עקב מחלה ממושכת של הסגן. בכתב המינוי תצוין תקופת המינוי הזמני.

2.2.         הליך הבחירה הפנימי

2.2.1הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל תפורסם על לוח המודעות בבית הספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות  ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל הכישורים המתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

בחטיבת ביניים הצמודה לחטיבה עליונה יוכלו להגיש את מועמדותם רק מורים שהם עובדי משרד החינוך בבית הספר.

2.2.2ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר.

בבית ספר על-יסודי שש-שנתי (כיתות ז'-י"ב) שבו חטיבת הביניים צמודה לחטיבה העליונה מנהל בית הספר לעניין זה הוא מנהל חטיבת הביניים. מנהל בית הספר השש-שנתי רשאי להשתתף בוועדה במעמד של משקיף, אולם הוא לא יהיה בעל זכות הצבעה.

2.2.3הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

2.2.4מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

2.3.         הליך הבחירה החיצוני

2.3.1אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר, או אם ועדת היועצים לא תמליץ על מועמד ראוי לתפקיד מקרב מורי בית הספר, או במקרה שמנהל המחוז לא ייתן את אישורו להמלצת ועדת היועצים לבחירה במועמד מקרב מורי בית הספר, תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל.

2.3.2הרכבה של ועדת היועצים יהיה כהרכב הוועדה בהליך בחירה פנימי, כמפורט בסעיף 2.2.2 לעיל.

2.3.3הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

2.3.4מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

2.3.5ההליך למינוי סגן יסתיים לא יאוחר מה 20.8 של שנת הלימודים הנוכחית אלא אם כן יינתן אישור אחר לעניין זה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

3.   מינוי סגני מנהלים במרכזי פסג"ה

3.1.         כללי

אם יגיע מרכז פסג"ה לגודל המצדיק מינוי סגן מנהל מרכז פסג"ה (גודל בינוני ומעלה, כלומר מעל 1000 עובדי הוראה הרשומים באזור ההזנה של מרכז הפסג"ה) או אם התפנתה משרת הסגן והנהלים מאפשרים לאייש אותה מחדש, מנהל המרכז רשאי לפנות אל המפקח על הפיתוח המקצועי בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה למשרה של סגן מנהל מרכז פסג"ה.

3.2.         הליך הבחירה

3.2.1הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל מרכז פסג"ה תפורסם על לוח המודעות במרכז ועל לוח המודעות של כל בתי הספר השייכים לאזור ההזנה של המרכז, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות  ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה השייך לאזור ההזנה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל מרכז הפסג"ה והמפקח על הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה באותו מרכז.

בוועדת היועצים רשאי להשתתף משקיף שהוא עובד משרד החינוך.

3.2.2הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

3.2.3מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל מרכז הפסג"ה.

4.   מינוי סגני מנהלים במרכזי הדרכה

4.1.         כללי

אם התפנתה משרת סגן מנהל מרכז הדרכה, מנהל מרכז ההדרכה רשאי לפנות אל המפקח על אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה למשרה של סגן מנהל מרכז הדרכה.

4.2.         הליך הבחירה

4.2.1 הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל מרכז הדרכה תפורסם על לוח המודעות במרכז ההדרכה. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז הדרכה מחוזי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי מינהל החברה והנוער במחוז. אם המשרה שהתפנתה היא במרכז הדרכה ארצי, תפורסם המודעה באותו מרכז הדרכה וכן במשרדי מטה מינהל החברה והנוער. המודעה תכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

4.2.2בוועדת היועצים יהיו חברים: במרכז הדרכה מחוזי מפקח מאגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות, נציג מינהל החברה והנוער במחוז ומנהל מרכז ההדרכה. במרכז הדרכה ארצי מפקח מהאגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות, ממונה מהאגף החברתי-קהילתי ומנהל מרכז ההדרכה.

4.2.3הוועדה תראיין את המועמדים ותגיש את המלצותיה למנהל אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל החברה והנוער, והוא יאשר או ידחה את המלצות הוועדה.

4.2.4הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל מרכז ההדרכה.

5.   מינוי סגני מנהלים בחינוך ובספורט ימי

5.1.         כללי

אם יגיע בית ספר לחינוך ימי (להלן "בית ספר") לגודל המצדיק מינוי סגן מנהל (כמפורט בנספח 4) או ככל שהתפנתה משרת הסגן, מנהל בית הספר רשאי לפנות אל המפקח על החינוך הגופני במחוז בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה על משרה של סגן מנהל.

5.2.         הליך הבחירה

5.2.1הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל בית הספר תפורסם על לוח המודעות בבית הספר, ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר לחינוך ימי והמפקח על החינוך הגופני במחוז.

5.2.2הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

5.2.3מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

6.   מינוי סגן מנהל אולפן

6.1.         כללי

אם יגיע האולפן למספר כיתות המצדיק מינוי סגן מנהל (12 כיתות) או אם התפנתה משרת הסגן, המנהל רשאי לפנות אל מפקח המחוז של האגף לחינוך מבוגרים בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי על משרה של סגן מנהל.

6.2.         הליך הבחירה

6.2.1הליך בחירה פנימי הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל תפורסם בשלב ראשון על לוח המודעות באולפן (או באולפנים השייכים לאותו סמל מוסד) ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה באולפן רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל הכישורים המתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו. ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל האולפן ומפקח המחוז של האגף לחינוך מבוגרים

6.2.2הליך בחירה חיצוני אם לא יימצא מועמד בהליך הפנימי, יש לפרסם את המשרה בכלל האולפנים במחוז.

6.2.3ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל האולפן ומפקח המחוז של האגף לחינוך מבוגרים.

6.2.4הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל האגף לחינוך מבוגרים.

6.2.5מנהל האגף יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים, למנהל האולפן ולמפקח המחוז.

7.   מינוי מנהלי אשכול פיס - הליכי הבחירה

7.1הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים, מאחר שמעמדו של מנהל אשכול פיס הוא כשל סגן מנהל בית ספר.

7.2הליך הבחירה הפנימי יהיה כדלקמן:

7.2.1המחוז יפרסם על לוחות המודעות של בתי הספר שאליהם משויך ה"אשכול" הודעה על משרה פנויה ויכלול בה את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.

7.2.2כל עובד הוראה העונה על הדרישות שפורטו לעיל רשאי להגיש את מועמדותו למשרה האמורה.

7.2.3המנהל ייבחר על ידי ועדת בחירה שימנה מנהל המחוז. מנהל המחוז או נציגו יעמוד בראש ועדת היועצים וימנה את חברי הוועדה לפי ההרכב הזה:

-נציג הרשות המקומית

-מנהל בית הספר השש-שנתי או מנהל חטיבת הביניים העצמאית שה"אשכול" צמוד אליהם

-נציג הארגון היציג

-מפקח בית הספר

-המפקח המחוזי למדע ולטכנולוגיה

-נציג המינהל למדע ולטכנולוגיה שישמש משקיף בוועדה.

אם לא התקבלה הכרעה חד-משמעית בדבר המועמד המועדף, יכריע קולו של יושב ראש הוועדה.

7.2.4מועמד שלא הוזמן לריאיון בפני ועדת הבחירה יקבל על כך הודעה מנומקת בכתב.

7.2.5הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

7.2.6מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר השש-שנתי ולמנהל חטיבת הביניים.

7.3הליך הבחירה החיצוני יהיה כדלקמן:

7.3.1אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר המשויכים לאשכול, או אם ועדת היועצים הפנימית לא תמליץ על מועמד ראוי מבין אלה שהגישו את מועמדותם, או אם מנהל המחוז לא יאשר את המלצת ועדת היועצים, תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של מנהל אשכול פיס. הרכב הוועדה יהיה כאמור בסעיף 7.2.3.

7.3.2הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

7.3.3מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר השש-שנתי ולמנהל חטיבת הביניים.

7.3.4אם לא נמצא מועמד מתאים בהליך הפנימי או החיצוני, ימונה מנהל אשכול הפיס בדרך של מינוי בפועל. המלצה לעניין זה תינתן על ידי המפקח על האשכול, והמינוי ייעשה על ידי מנהל המחוז.

8.   מינוי מנהל חטיבה צעירה הליכי הבחירה

8.1.         כללי

8.1.1הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים.

8.1.2במוסד חינוך רשמי הכולל חטיבה צעירה רשאי מנהל המוסד לפנות אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי למשרה של מנהל חטיבה צעירה.

8.1.3מינוי מנהל חטיבה צעירה ייעשה לאחר אישור הממונה באגף א' חינוך יסודי על קיומה של חטיבה צעירה בתוך בית ספר.

8.2.         הליך הבחירה הפנימי

8.2.1הודעה על משרה פנויה למנהל חטיבה צעירה תפורסם על לוח המודעות בבית הספר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל עובד הוראה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות, יהיה בעל כישורים מתאימים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.

8.2.2ועדת היועצים תמנה שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על בית הספר.

8.2.3הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

8.2.4מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.

8.2.5הליך הבחירה הפנימי ייערך ככל האפשר לא יאוחר מתחילת חודש יוני.

8.3.         הליך הבחירה החיצוני

8.3.1אם לא יימצא מועמד לתפקיד בין עובדי ההוראה בבית הספר, או אם ועדת היועצים אינה ממליצה על מועמד ראוי לתפקיד מקרב עובדי ההוראה בבית הספר, או אם מנהל המחוז לא יאשר את המלצת ועדת היועצים לבחירה במועמד מקרב עובדי ההוראה בבית הספר תפורסם בעיתונות או באתר האינטרנט של משרד החינוך הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל.

8.3.2הרכבה של ועדת היועצים יהיה כהרכב הוועדה בהליך בחירה פנימי, כמפורט בסעיף 8.2.2 לעיל.

8.3.3הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז.

8.3.4מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים ולמנהל בית הספר.


9.   נספחים

נספח 1: כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

א.הכישורים הנדרשים למשרת ניהול בבית ספר יסודי

1.ניסיון בהוראה – ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון  בהוראה שלא במסגרות שצוינו לעיל, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

למשרת ניהול בבית ספר יסודי יוכל להגיש מועמדות גם מי שיש לו ניסיון בפועל בהוראה במשך 3 שנות לימודים מלאות לפחות, במקום 5 שנים כנדרש לעיל, ויש לו ניסיון ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהל צוות המונה לא פחות מ-30 עובדים, וכן שבמסגרת תפקידו כמנהל צבר ניסיון בהדרכה/בהנחיה/בהוראה של עובדים, ועבודתו הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש באותו מקום עבודה. 

2.השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

3.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר או תעודת הוראה ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ.

הערות

א)תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה לתעודת הוראה.

4.הכשרה לניהול בית ספר – תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר.              יצוין כי מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית להכשרת מנהלים (להלן "התוכנית"), אך החל ללמוד בתוכנית ביולי של שנת הלימודים הקודמת למועד שבו מתפרסמות משרות הניהול, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה. לדוגמה, מי שהחל את לימודיו בחודש יולי 2019 (בשנה"ל התשע"ט) יוכל לגשת למשרות המתפרסמות במהלך התש"ף ואשר תאוישנה בשנת הלימודים התשפ"א.

עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את מלוא חובותיו (זכאותו) במסגרת התוכנית יידרש לסיים את חובותיו במלואן עד לסיום התוכנית. אם לא יסיים את מלוא החובות עד למועד סיום התוכנית, תבוטל בחירתו.

יודגש כי האמור לעיל תקף אך ורק למכרזי ניהול שהתאריך האחרון להגשת מועמדות אליהם הוא בטרם הסתיימה התוכנית. לפיכך הוראה זו לא תחול על מכרזי ניהול שיתפרסמו לאחר המועד של סיום התוכנית.

גם בעלי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול ובארגון של מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר כתנאי סף למכרזי ניהול. הוראה זו חלה על מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך החל משנת הלימודים התשע"ב ואילך.

אלה החלופות לדרישה זו:

4.1תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתוכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתוכנית החדשה של מכון "אבני ראשה"

4.2תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית-ספרית לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להלן "תוכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)

4.3תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל - לבוגרים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל המאוחר.

השם "מינהל החינוך" מתייחס לכל התוכניות לתואר שני בתחום זה. לתוכניות אלה שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. להלן שמות המגמות/התוכניות לתואר שני במוסדות השונים להשכלה גבוהה (להלן "המגמות/התוכניות במוסדות להשכלה גבוהה"):

-באוניברסיטת בן-גוריון: מינהל, חברה ומדיניות החינוך

-באוניברסיטת בר-אילן: מינהל החינוך

-באוניברסיטת חיפה: ניהול מערכות חינוך

-באוניברסיטה העברית בירושלים: מדיניות ומינהל בחינוך

-באוניברסיטת תל-אביב: מינהל ומדיניות בחינוך

-באוניברסיטה הפתוחה: מינהל, מדיניות, מנהיגות בחינוך

-במכללת אורות ישראל,  מכללה אקדמית לחינוך: ניהול מערכות חינוך

-במכללה האקדמית לחינוך אורנים: ניהול וארגון מערכות חינוך

-באחווה, המכללה האקדמית לחינוך: מינהל מערכות חינוך

-במכללה האקדמית בית-ברל: ניהול וארגון מערכות חינוך

-במכללה האקדמית גורדון בחיפה: ניהול וארגון מערכות חינוך

-במכללת ליפשיץ, המכללה האקדמית הדתית לחינוך: ניהול וארגון מערכות חינוך

-בסמינר הקיבוצים: ניהול וארגון מערכות חינוך

-במכללת אוהלו בקצרין: ארגון וניהול מערכות חינוך

-במכללה ירושלים: ארגון וניהול מערכות חינוך

-במרכז ללימודים אקדמיים: ניהול וארגון מערכות חינוך

-במכללת סכנין: ארגון וניהול מערכות חינוך

-במכללת חמדת דרום: ניהול וארגון מערכות חינוך.

הערה

עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים לבתי ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:

1)מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) ברציפות במשך 3 שנים לפחות, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא עומד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

2)עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות, ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.היכרות עם מאפייניו הייחודיים של בית הספר בעקבות ניסיון בהוראה בבית ספר זה או היכרות בכל אופן אחר, ובכלל זה השתתפות בהשתלמויות בתחום מאפייניו של בית הספר)

2.יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי בבניית תוכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר

3.יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה

4.יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה ונעימה, תוך מחויבות לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה שבאחריותו

5.ניסיון בהוראה לתלמידים עם צרכים ייחודיים

6.ידיעת החוק ובקיאות בהוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר

7.יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם מוסדות ממשלתיים ועם רשויות ציבוריות 

8.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם יכולת הבעה טובה באותה שפה

9.כושר מינהלי בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי

10.יכולת לבנות תוכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס נתונים

11.יכולת לבנות תוכנית לימודים בית-ספרית על בסיס תוכנית לימודים רשמית.

ב.הכישורים הנדרשים למשרת ניהול בבית ספר על-יסודי

1.דרישות המשרה הן כמפורט בסעיף א' לעיל (הדרישות למשרת ניהול בבית ספר יסודי) למעט ס"ק 3 השכלה פדגוגית.

2.להלן ההשכלה הפדגוגית הנדרשת למשרת ניהול בבית ספר על-יסודי: תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לעל-יסודי או תעודת הוראה לעל-יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה לעל-יסודי, או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לעל-יסודי.

הערות

א)תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

הכישורים הרצויים

הכישורים הרצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים זהים לכישורים הרצויים בסעיף א' לעיל (משרת ניהול בבית ספר יסודי).

ג.הכישורים הנדרשים למשרת ניהול בחטיבת ביניים

הכישורים שיפורטו להלן הם בנוסף לכישורים הנדרשים למשרת ניהול של בית ספר יסודי ושל בית ספר על-יסודי (ראה סעיף א' לעיל), והם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.היכרות מעמיקה ויסודית של מטרות הרפורמות ועקרונותיה כפי שנתקבלו על ידי הכנסת והממשלה

2.היכרות יסודית ומעמיקה של הקווים המנחים והוראות הביצוע של משרד החינוך הנוגעים לחטיבת הביניים

3.ניסיון קודם בהוראה בחטיבת הביניים או בבית ספר הטרוגני ואינטגרטיבי אחר

4.רצוי ידע וניסיון ביישום דרכי הוראה אלטרנטיביות בכיתות הטרוגניות ובייזום פעילויות אינטגרטיביות בתחום החינוך החברתי הלא פורמאלי או במעורבות בפעילויות אלה.

ד.הכישורים הנדרשים למשרת ניהול בבית ספר לחינוך מיוחד ולניהול מתי"א (מרכז תמיכה יישובי- אזורי)

1.השכלה אקדמית

תואר אקדמי שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. 

הערה: החל משנת הלימודים התשפ"א (למשרות שתאויישנה בשנה"ל התשפ"ב), לפחות אחד מהתארים (הראשון או השני) יהיה חייב להיות מתחום החינוך המיוחד או ממקצועות הבריאות: הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וטיפול באמצעות אומנויות (אומנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה).

2.השכלה פדגוגית בתחום החינוך המיוחדתעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ או תעודת הסמכה/רישיון לעבודת מטפל במערכת החינוך לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות: קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ומטפלים באמצעות אומנויות (אומנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה).

הערה: תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

3.תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ (ראה לעיל בסעיף א4).

4.ניסיון בפועל בהוראה או בטיפול במשך 5 שנים לפחות במוסדות חינוך מיוחד יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל), או בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, בהיקף המזכה בוותק בהוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של נספח זה, כגון עבודה כמורה שילוב, עבודה כמתרגל באוניברסיטה ובמכללה או רכז פרח וכיו"ב.

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.כושר בהובלה ובפיתוח של צוות רב-מקצועי וניסיון בעבודת צוות

2.כושר מינהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

3.היכרות עם מערכות החינוך הרגיל והמיוחד בשלבי החינוך הרלוונטיים ועם העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל.

בנוסף רצוי כי המועמד יהיה בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל מתחום החינוך המיוחד וכי יעבור השתלמויות בתחומי החינוך המיוחד ב-6 השנים שלפני הגשת המועמדות בהיקף של 240 שעות לפחות.

ה.למשרת ניהול מרכז לפיתוח סגלי הוראה (מרכז פסג"ה)

תחומי העיסוק של התפקיד

1.אחריות על כלל הפעילויות במרכז הפסג"ה, על התפעול השוטף, על ניהול צוות העובדים הפדגוגיים והמינהליים ועל הטיפול בהיבטים המינהליים והתקציביים של מרכז הפסג"ה בהתאם למדיניות שתיקבע על ידי אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה

2.אחריות על הגיבוש המקצועי והפדגוגי של צוותי העובדים בפיתוח סגלי הוראה

3.חברות ב"צוות ההיגוי האזורי" של מרכז הפסג"ה וב"צוות הפעולה המצומצם" ואחריות על ריכוז הצוות ועל קביעת לוח הזמנים של הישיבות בתיאום עם יו"ר צוות ההיגוי האזורי

4.תכנון "תוכנית הפעילות השנתית" של מרכז הפסג"ה על בסיס ההחלטות של צוות ההיגוי האזורי ושותפות בהחלטה על חלוקת המשאבים לביצוע התוכנית

5.אחריות לגיוס מורי מורים ומדריכים, בתיאום עם הפיקוח, לשם ביצוע תוכנית העבודה של מרכז הפסג"ה

6.קיום קשר מתמיד עם השותפים לעשייה החינוכית (הרשות המקומית, המחוז, הפיקוח הכולל והמקצועי) כדי לתת מענה לצורכיהם הייחודיים של עובדי ההוראה באזור.

הכישורים הנדרשים

1.השכלה אקדמית – תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

2.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד בארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

הערה: תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

3.ניסיון בפועל בהוראה במשך 5 שנים לפחות במוסדות חינוך יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל), בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה או רכז פרח וכיו"ב.

כמו כן יוכל להגיש מועמדות למשרת ניהול במרכז פסגה גם מי שיש לו ניסיון בפועל בהוראה במשך 3 שנות לימודים מלאות לפחות, במקום 5 שנים כנדרש לעיל, ויש לו ניסיון ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות במערכת החינוך או במערכת שבה ניהל צוות המונה לא פחות מ-20 עובדים, וכן שבמסגרת תפקידו כמנהל צבר ניסיון בהדרכה/בהנחיה/בהוראה של עובדים, ועבודתו הניהולית נעשתה בהיקף מלא. להוכחת הניסיון בעבודה ניהולית יש להציג אישור מהממונה על משאבי אנוש באותו מקום עבודה.

אפשרות נוספת: יוכל להגיש מועמדות גם מי שיש לו ניסיון בפועל בהוראה במשך 3 שנות לימודים מלאות לפחות, במקום 5 שנים כנדרש לעיל, ויש לו 3 שנות ניסיון כמורה בתפקיד הדרכה בהיקף של שני ימים לפחות (שליש משרה) ואשר קיבל כתב מינוי למדריך מהמשרד.

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.כושר מינהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם גורמים ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ואחרים

2.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה בעברית, ובמרכזי פסג"ה ששפת מרבית האוכלוסייה בהם אינה עברית גם יכולת הבעה טובה באותה שפה

3.היכרות יסודית של מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה

4.ניסיון בפיתוח אמצעי הוראה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות

5.ניסיון בניהול מרכז משאבים ובפיתוח מיזמים

6.כישורים וניסיון בהנחיה ובהדרכה של מורים ומורי מורים

7.יכולת לקיים יחסי עבודה תקינים

8.כושר מינהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

9.ניסיון בתהליכי בקרה והערכה לשיפור תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה ולשיפור הליכי קבלת החלטות.

בנוסף רצוי כי המועמד יהיה בעל תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ.

ו.למשרת ניהול במרכז "יום העשרה שבועי" לתלמידים מחוננים ומצטיינים

1.השכלה אקדמית תואר אקדמי שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

2.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

הערה: תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

3.ניסיון בהוראה – ניסיון מוכר בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) בהיקף המזכה בוותק בהוראה במוסדות חינוך יסודיים ו/או על-יסודיים בארץ, מתוכן לפחות 2 שנים בעבודה עם תלמידים מחוננים בכיתות המיועדות למחוננים או במרכזי מחוננים ומצטיינים המופעלים מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהיקף של 6 שעות שבועיות לפחות בכל אחת משתי השנים. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

4.אישור (הסמכה) להוראת מחוננים ומצטיינים תעודת סיום לימודי הסמכה להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים (או אישור זכאות לתעודה), כמפורט באתר האינטרנט של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים .

לחלופין, עמידה בדרישה זו תיחשב גם למי שסיים השתלמות בת 120 שעות בהתמחות בייעוץ למחוננים מטעם האגף למחוננים ומצטיינים בלבד.

הערה: מנהל ששימש כמורה ו/או כמנהל במרכז העשרה למחוננים ומצטיינים במשך למעלה מ-10 שנים, פטור מחובת הסמכה להוראת מחוננים.

הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.יכולת הנהגה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה

2.יכולת לעצב וליישם תמונת עתיד של בית הספר

3.יכולת להנהיג את צוות בית הספר

4.יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה ונעימה

5.יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה

6.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם יכולת הבעה טובה באותה שפה

7.היכרות עם מערכות החינוך הרגילות בשלבי החינוך הרלוונטיים, עם העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל ועם הוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית הספר.

הערה: במרכז מחוננים לתחום ייחודי, כגון מרכז מחוננים למוזיקה, יועדף מועמד שיש לו הכשרה אקדמית ו/או פדגוגית בתחום המיוחד.

בנוסף רצוי כי המועמד יהיה בעל תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ.

ז.למשרת ניהול בחווה חקלאית

1.דרישות המשרה תהיינה בהתאם לגיל התלמידים המאכלסים את החווה: בכיתות א'-ו' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר יסודי, ובכיתות ז'-ט' תהיינה הדרישות כנהוג בבית ספר על-יסודי. במקרה של אוכלוסייה רב-גילית יש לנהוג על פי מספר הכיתות הגדול ביותר בשכבות הגיל שהוזכרו לעיל.

מבוטלת הדרישה להכשרה לניהול בית ספר למשרת ניהול חווה חקלאית.

2.בכל מקרה דרושה גם הכשרה מתאימה בלימודי החקלאות או בלימודי הסביבה או מדעי הסביבה או ביולוגיה או גיאוגרפיה או כימיה או לימודי ארץ ישראל או מדעי הטבע או מדעי החיים או אקולוגיה: תואר אקדמי או הסמכה להוראה בתחום זה או רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה בתחום.

ח.למשרת ניהול במרכז הדרכה של מינהל החברה והנוער

הכישורים הנדרשים

1.השכלה אקדמית – תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

2.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד בארץ, או בעל תעודת עובד חינוך ורישיון עובד חינוך.

הערות

א)תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

3.ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראה או בהנחיה במסגרות חינוכיות פורמליות או בלתי-פורמליות בכיתות א'-י"ב ועד בכלל.

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.ניסיון ניהולי במסגרות חינוך פורמליות ובלתי-פורמליות

2.כושר מינהלי וכושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל-פה עם גורמים ממשלתיים, עם רשויות ציבוריות ועם אחרים

3.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה בעברית, ובמרכזי הדרכה ששפת מרבית האוכלוסייה בהם אינה עברית גם יכולת הבעה טובה באותה שפה

4.היכרות של מבנה מערכת החינוך, מטרותיה ונהליה

5.ניסיון בפיתוח אמצעי הוראה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות

6.ניסיון בניהול מרכז משאבים ובפיתוח מיזמים

7.ניסיון בהנחיה ובהדרכה של אנשי חינוך ובני נוער

8.יכולת לקיים יחסי עבודה תקינים

9.יכולת לנהל צוות עובדים ולהוביל תהליכים חינוכיים

10.כושר מינהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוך

11.ניסיון בתהליכי בקרה והערכה לשיפור תהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה ולשיפור תהליכי קבלת החלטות.

תחומי העיסוק של בעל התפקיד

1.ניהול מרכז ההדרכה של מינהל החברה והנוער ואחריות על הפעלתו. אחריות על פיתוח תוכניות חינוכיות ועל הטמעתן לאור יעדי משרד החינוך ויעדי מינהל החברה והנוער (להלן "המינהל") וכן אחריות על הפיתוח המקצועי תכנון, ארגון והפעלה של הכשרות והשתלמויות לכלל בעלי התפקידים במסגרות החינוך הבלתי-פורמלי והפורמלי

2.פעילות למימוש מדיניות המינהל, ייזום ופיתוח של תוכניות חינוכיות, הטמעתן ברמה ארצית/מחוזית וסיוע במתן מענה בהתאם לצורכי השטח באמצעות תוכניות, הכשרות והשתלמויות

3.אחריות על פיתוח תוכניות המינהל ועל הצגתן לאגפי המינהל, לצוותי מרכזי ההדרכה במטה ובמחוזות ולכלל בעלי התפקידים, ליווי הפעלת התוכניות וסיוע בהטמעתן

4.אחריות על הפיתוח המקצועי של בעלי תפקידים ומנהיגויות הנוער במינהל ברמה ארצית/מחוזית

5.אחריות לתכנון פדגוגי, ארגוני ותקציבי של תוכניות הפיתוח המקצועי

6.ניהול מרכז ההדרכה אחריות על תוכנית העבודה השנתית, תיאום, הנחיה, הדרכה והכוונה של צוות מרכז ההדרכה, חניכת בעלי תפקידים חדשים, ליווים בתהליך הקליטה ואחריות על מתן שירות לכל באי מרכז ההדרכה

7.הנחיה בהשתלמויות ברמה ארצית/מחוזית

8.חברות בוועדות היגוי ובצוותים ארציים העוסקים בקידום החינוך בארץ, קידום יוזמות חינוכיות בנושאים חברתיים-ערכיים-קהילתיים, ייזום של שיתופי פעולה עם מינהלים ועם בעלי תפקידים במשרד החינוך וכן עם ארגונים ועם עמותות בהתאם לתחומי העניין 

9.ביצוע פעילות נוספת בהתאם לצורך ולהוראת הממונים.

ט.למשרת ניהול בבית ספר לחינוך וספורט ימי

כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת ניהול פנויה

1.ניסיון בהוראה – ניסיון בפועל בהוראה בבית ספר לחינוך וספורט ימי יסודי ו/או על-יסודי (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) במשך 5 שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב

2.השכלה אקדמית – בוגר מכללה לחינוך גופני עם התמחות בחינוך הימי, וכן בעל תואר אקדמי שני לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

3.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לעל-יסודי או תעודת הוראה לעל-יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה לעל-יסודי, או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לעל-יסודי.

הערות

א)תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

4.השכלה מקצועית – א. תעודת משיט מטעם משרד התחבורה, בדרגות האלה: משיט 21 ומשיט 30 לפחות; ב. השתלמויות בתחום החינוך הגופני ו/או הספורט הימי ב-4 השנים האחרונות בהיקף שעות שלא יפחת מ-112 שעות.

5.הכשרה לניהול בית ספר – תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התוכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים

מי שטרם סיים את לימודיו בתוכנית להכשרת מנהלים (להלן "התוכנית"), אך החל ללמוד בתוכנית ביולי של שנת הלימודים הקודמת למועד שבו משרות הניהול מתפרסמות, ייחשב כמי שעומד בתנאי סף זה. לדוגמה, מי שהחל לימודיו ביולי 2019 (בשנה"ל התשע"ט), יוכל לגשת למשרות המתפרסמות במהלך שנת הלימודים התש"ף ואשר תאוישנה בשנת הלימודים התשפ"א.

עובד הוראה שנבחר לתפקיד מנהל בית ספר לפני שהשלים את מלוא חובותיו (זכאותו) במסגרת התוכנית יידרש לסיים את מלוא חובותיו עד לסיום התוכנית. אם לא יסיים את מלוא החובות עד למועד סיום התוכנית, תבוטל בחירתו.

יודגש כי האמור לעיל תקף אך ורק למכרזי ניהול שהתאריך האחרון להגשת מועמדות אליהם הוא בטרם הסתיימה התוכנית. לפיכך הוראה זו לא תחול על מכרזי ניהול שיתפרסמו לאחר המועד של סיום התוכנית.

גם מסיימי תואר שני במינהל החינוך או תואר שני בניהול ובארגון של מערכות חינוך יידרשו ללמוד בתוכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים כתנאי סף למכרזי ניהול. הוראה זו תחול על מי שהחל את לימודיו לתואר שני במינהל החינוך או בניהול ובארגון של מערכות חינוך החל משנת הלימודים התשע"ב ואילך. 

אלה החלופות לדרישה זו:

5.1תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתוכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתוכנית החדשה של מכון "אבני ראשה"             

5.2תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית-ספרית לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להלן "תוכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה)

5.3תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במינהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל לבוגרים אשר החלו לימודיהם לכל המאוחר בשנת הלימודים התשע"א.

השם מינהל החינוך מתייחס לכל התוכניות לתואר שני בתחום זה. לתוכניות אלה יש שמות שונים במוסדות האקדמיים השונים. ראה את שמות המגמות/התוכניות במוסדות להשכלה גבוהה בסעיף א-4.3 לעיל.

הערה

עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתוכניות להכשרת מנהלים לבתי ספר המפורטות לעיל בהצגת מועמדות למשרות ניהול פנויות בכל מוסדות החינוך:

1)מי שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) ברציפות במשך 3 שנים לפחות, ואושרו לו 3 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית של המפקח על עבודתו כמנהל, והוא עומד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

2)עובד הוראה שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ (יסודי, חט"ב, על-יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות שלפני הצגת המועמדות ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, אין חוות דעת שלילית של המפקח על עבודתו כמנהל, והוא יעמוד ביתר תנאי הסף המצוינים בנספח זה.

כישורים רצויים נוספים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.יכולת הנהגה, הובלה והנחיה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה

2.יכולת לתכנן ולעצב תמונת עתיד של בית הספר, אשר תבוא לידי ביטוי בבניית תוכנית עבודה יישומית בשיתוף עם צוות בית הספר

3.יכולת להנהיג צוות ויכולת עבודה בצוות תוך שיתוף פעולה

4.יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית בטוחה ונעימה, תוך מחויבות לשוויון חברתי ולקידום כל תלמיד ועובד הוראה שבאחריותו

5.ניסיון בהוראה לתלמידים עם צרכים ייחודיים

6.ידיעת החוק ובקיאות בהוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של בית הספר

7.יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה וקשרים עם מוסדות ממשלתיים ועם רשויות ציבוריות

8.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם יכולת הבעה טובה באותה שפה

9.כושר מינהלי בניהול משרד, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי

10.יכולת לבנות תוכנית פעילות פדגוגית וארגונית מתוקצבת על בסיס נתונים

11.יכולת לבנות תוכנית לימודים בית-ספרית על יסוד תוכנית לימודים רשמית.

תיאור התפקידים של מנהל בית הספר לחינוך וספורט ימי

1.אחריות על מערכת ההוראה השבועית בבית הספר (תיאום עם בתי הספר המבקשים ללמוד חינוך וספורט ימי, תיאום ליווי התלמידים לבית הספר ובחזרה ממנו ותיאום ההוראה של מורי בית הספר)

2.אחריות על השיט ועל החתירה בחינוך הפורמלי

3.יוזמה של השתלמויות וקורסים למורי בית הספר

4.הנחיית מורי בית הספר בנושאים מקצועיים ובטיחותיים

5.אחריות על הציוד הימי, על תקינותו ועל רישויו

6.תכנון ובנייה של תוכנית ההוראה המקצועית ושל מערכת הפעילות הימית בבית הספר

7.קיום קשר מתמיד עם הרשות המקומית ועם בתי הספר המזינים

8.ניהול משא ומתן עם ספקים

9.יוזמה וביצוע של אירועים בספורט הימי

10.ארגון התלמידים והשתתפות עמם בתחרויות הארציות לשיט ולחתירה

11.אחריות על מערכת הלימודים השוטפת בבית הספר

12.אחריות לוודא שכל המורים משתתפים בקורסים המחויבים מדי שנה-שנתיים לחידוש רישיונות שיט, לרענון השליטה בעזרה ראשונה ובהחייאה וכיו"ב

13.אחריות על הבטיחות בבית הספר.

י.למשרת ניהול באולפן

1.ניסיון בהוראה ניסיון בפועל בהוראה במשך 5 שנים לפחות במוסד חינוכי רשמי של משרד החינוך או המפוקח על ידי משרד החינוך, מתוכן לפחות 3 שנים בהוראת מבוגרים במסגרות רשמיות של משרד החינוך או המפוקחות על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה.

הוראה במסגרת אקדמית כמרצה באוניברסיטה או במכללה עונה על דרישת סף זו בהיקף שלא יפחת משליש משרה (היקף המשרה הוא כמוגדר באותה מסגרת חינוכית).

2.השכלה אקדמית – תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

3.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית.

הערות

א)תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב)לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע/הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג)תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

1.כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתוכנית הלימודים בתחום של למידת מבוגרים והנחלת הלשון

2.הכשרה והשתלמויות מוכרות בתחומים של הנחלת הלשון וחינוך ולמידת מבוגרים

3.יכולת ליצור שיתוף פעולה עם גורמים  שונים בקהילה

4.כושר מינהלי בניהול משרד, משק, חשבונות וכספים של מוסד חינוכי- לימודי למבוגרים

5.ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של מנהל בית ספר ואולפן

6.יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה בעברית

7.כושר לנהל משא ומתן בכתב ובעל-פה עם רשויות מקומיות ציבוריות

8.כושר לנהל יחסי עבודה תקינים ועבודת צוות

9.נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות.

יא.למשרת ניהול מרכז מדעים

  1. דרישות המשרה הן כמפורט בסעיף א' לעיל (הדרישות למשרת ניהול בבית ספר יסודי) למעט ס"ק 2, השכלה אקדמית וס"ק 3, השכלה פדגוגית, שהדרישות לגביהן מפורטות להלן:
  2. השכלה אקדמית תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל ותואר אקדמי ראשון לפחות בתחום המדע והטכנולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל.
  3. השכלה פדגוגית - רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי, בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר המנהל הכללי